0922-Tətbiqi antropologiyanın əsaslarıYüklə 266.48 Kb.
Pdf просмотр
səhifə1/3
tarix03.04.2017
ölçüsü266.48 Kb.
  1   2   3

0922-Tətbiqi antropologiyanın əsasları 

 

1.  Sual: İnsan haqqında elm hansıdır? (Çəki: 1) 

  antropologiya 

  psixologiya 

  fəlsəfə 

  meteorologiya 

  zoologiya 

2.  Sual: Antropologiya sözünün mənası nədir? (Çəki: 1) 

  bitkilər haqqında elm 

  kimyəvi termin 

  insan haqqında elm 

  riyazi termin 

  fəlsəfi termin 

3.  Sual: Antropologiya neçə hissəyə ayrılır? (Çəki: 1) 

  2 

  4 


  3 

  5 


  6 

4.  Sual: Antopologiya sözü hansı dildən götürülmüşdür? (Çəki: 1) 

  latın 

  yunan 


  ingilis 

  fransız 

  rus 

5.  Sual: “Antropos” spzünün mənası nədir? (Çəki: 1)   bitki 

  elm 


  sümük 

  əzələ 


  insan 

6.  Sual: Antropologiya sözünün ilk dəfə kim işlətmişdir? (Çəki: 1) 

  Aristotel 

  Platon 

  Pifaqor 

  Nyuton 

  Paskal 

 


7.  Sual: İnsan morfologiyası neçə hissəyə bölünür? (Çəki: 1) 

8.  Sual: “Loqos” sözünün mənası nədir? (Çəki: 1) 

  insan 


  elm 

  bitki 


  sümük 

  əzələ 


9.  Sual: İnsan orqanizminin fərdi dəyişkənliyinin qanuna uyğunluqlarını öyrənir ...... (Çəki: 

1) 


  merologiya 

  antropogenez 

  psixologiya 

  somatologiya 

  metrologiya 

10. Sual: Antropologiyanın hissələri hansılardır?1. İnsanın morfologiyası  2. Antopogenez

 

3. İrqşünaslıq 4. Metereologiya (Çəki: 1) 

  1,2,4 


  2,3,4 

  1,3,4 


  1,2,3 

  2,4 


11. Sual: Somatologiya və merologiya antropolgiyanın hansı hissəsinə aiddir?1. İnsanın 

morfologiyası 

2. Antopogenez 

3. İrqşünaslıq 

(Çəki: 1) 

  1 


  2 

  3 


  2,3 

  heç biri 

12. Sual: Antropogenez nəyi öyrədir? (Çəki: 1) 

  insan mənşəyini 

  insanın daxili orqanlarını 

  ürək-damar sistemini 

  sümük sistemini 

  əzələ sistemini 13. Sual: İnsan morfologiyası,antropogenez və iraqşünaslıq hansı elmin hissələridir? (Çəki: 1) 

  fəlsəfənin 

  psixologiyanın 

  zoologiyanın 

  antrologiyanın 

  biologiyanın 

14. Sual: Uzunborulu sümüklər hansılardır? 1.  bazu  2. dirsək 

3. fəqərələr 4. mil 5. 

qabırğalar   

  2,3,4 


  1,3,5 

  1,2,4 


  2,4,5 

  3,4 


15. Sual: Qısaborulu sümüklər hansılardır? (Çəki: 1) 

  barmaq falanqaları,əl və ayaq daraqlari 

  fəqərələr və əl daraqları 

  barmaq falanqaları və incik sümüyü 

  dirsək və mil sümüyü 

  qamış sümüyü və incik sümüyü 

16. Sual: Sümüklər bir-biri ilə nə vasıtəsilə birləşir? (Çəki: 1) 

  sümük iliyi ilə 

  damarlarla d)sinirlərlə 

  birləçdirici toxuma ilə 

  sümük üstlüyü ilə 

  sinirlərlə 

17. Sual: Fasiləsiz və fasiləli birləşmələr nəyə aiddir? (Çəki: 1) 

  damarlara 

  sinirlərə 

  dırnaqlara 

  sümüklərə 

  dəriyə 

18. Sual: Oynağın neçə əsas elementi var? (Çəki: 1) 

  3 


  2 

  4 


  1 

  5 


19. Sual: Oynaq kapsulu neçə qatdan ibarətdir? (Çəki: 1) 

  3 


  5 

  2 20. Sual: İnsanın skelet sümüklərinin ölçüsü və forması necə olur? (Çəki: 1) 

  müxtəlif 

  hamısı yastı 

  hamısı eyni 

  hamısı uzunborulu 

  qısaborulu 

21. Sual: Sümük nəyin sayəsində eninə böyüyür? (Çəki: 1) 

  qırmızı sümük iliyinin 

  qığırdaqların 

  sümüküstlüyünün 

  sarı sümük iliyinin 

  sümük iliyinin 

22. Sual: İnsan skeletinin formalaşması neçə yaşında baş verir? (Çəki: 1) 

  22-25 

  25-28 


  20-22 

  30-35 


  18-20 

23. Sual: Formasına görə sümüklər neçə qrupa bölünürlər? (Çəki: 1) 

  2 

  5 


  4 

  3 


  1 

24. Sual: Raxit xəstəliyi hansı vitaminin çatışmamazlılığından əmələ gəlir? (Çəki: 1) 

  C 

  A 


  B 

  D 


  E 

25. Sual: Gicgah və üz sümükləri formasına görə hansı sümüklərə aiddir? (Çəki: 1) 

  hərəkətli 

  qısaborulu 

  qarışıq 

  hərəkətsiz   uzunborulu 

26. Sual: Sümüklərin üstü nə ilə örtülür? (Çəki: 1) 

  damarlar ilə 

  sinirlər ilə 

  ilik ilə 

  qığırdaqla 

  sümüküstlüyü ilə 

27. Sual: Bataqlıqda uzun müddət qalan sümük nə rəngdə olur? (Çəki: 1) 

  ag 

  kərpici   yaşıl 

  kül 


  çəhrayı 

28. Sual: Sümüyün tərkibində təxminən neçə % su var? (Çəki: 1) 

  52 

  70 


  50 

  35 


  43 

29. Sual: Skelet başlıca olaraq nədən təşkil olunmuşdur? (Çəki: 1) 

  sümük iliyindən 

  sinirlərdən 

  sümük toxumasından 

  qığırdaqlardan 

  damarlardan 

30. Sual: Skelet hərəkət aparatının hansı hissəsinə aiddir? (Çəki: 1) 

  aktiv 

  passiv 

  aktiv və passiv 

  hec biri 

  hərəkətli 

31. Sual: Sümüklər nəyin hesabına uzununa böyüyür? (Çəki: 1) 

  diafizin 

  epifizin 

  metafizin 

  qırmızı sümük iliyinin 

  sarı sümük iliyinin 

32. Sual: İnsanın dayaq hərəkət sistemində neçə növ orqan vardır? (Çəki: 1) 

  3 
  5 

33. Sual: Sümüküstlüyü sümüyün hansı hissəsində olur? (Çəki: 1) 

  içində 

  oynaqda 

  qığırdaqda 

  üstündə 

  ilikdə 

34. Sual: Sümüyün oynaq səthləri nə ilə örtülür? (Çəki: 1) 

  sümüküstlüyü ilə 

  damarla 

  qığırdaqla 

  sinirlə 

  sümük iliyi ilə 

35. Sual: Canlı sümük nə rəngdədir? (Çəki: 1) 

  ağ 

  qara 


  çəhrayi 

  kül 


  kərpici 

36. Sual: Cansız sümük nə rəngdədir? (Çəki: 1) 

  qara 

  çəhrayi   ağ 

  kül 


  kərpici 

37. Sual: Uzun müddət qumsal yerdə qalan sümüyün rəngi... (Çəki: 1) 

  kərpici 

  qara 


  çəhrayi 

  kül 


  ağ 

38. Sual: İnsan bədənində təqribən neçə sümük var? (Çəki: 1) 

  200dən az 

  150 


  100 

  200dən çox   250 

39. Sual: Sümük birləşmələrinin nüçə növü var? (Çəki: 1) 

40. Sual: Sümüklərin hərəkətli birləşmələri necə adlanır? (Çəki: 1)   sümüküstlüyü 

  qığırdaq 

  fəqərələr 

  qığırdaq və fəqərə 

  oynaqlar 

41. Sual: İnsan skeleti neçə hissəyə ayrılır? (Çəki: 1) 

42. Sual: Kəllənin üz şöbəsində neçə sümük var? (Çəki: 1)   15 

  16 


  18 

  14 


  17 

43. Sual: Kəllənin yeganə hərəkətli sümüyü hansıdır? (Çəki: 1) 

  ənsə 

  burun 


  alt çənə 

  üst çənə 

  almacıq 

44. Sual: Kəllənin üz şöbəsinin ən böyük sümüyü hansıdır? (Çəki: 1) 

  almacıq 

  damaq 


  çənə sümükləri 

  xış 


  gicgah 

45. Sual: Ənsə sümüyü harada yerləşir? (Çəki: 1) 

  onurğa sütünunda 


  kəllədə 

  döş qəfəsində 

  aşağı ətraf 

  yuxarı ətraf 

46. Sual: Falanqalar,əl darağı,bilək sümükləri skeletin hansı hissəsinə aiddir? (Çəki: 1) 

  ayaq 


  çanaq 

  əl 


  onurğa 

  kəllə 


47. Sual: Said sümükləri hansılardır? 1. dirsək 2.bazu  3.mil  4.körpücük (Çəki: 1) 

  1,3 


  1,2 

  2,4 


  1,4 

  3,4 


48. Sual: Əlin skeleti neçə hissədən ibarətdir? (Çəki: 1) 

  1 


  5 


  3 

  4 


49. Sual: Hansı barmaq iki falanqadan ibarətdir? (Çəki: 1) 

  orta 


  işarət 

  baş 


  çeçələ 

  şəhadət 

50. Sual: Təpə sümüyü skeletin hansı hissəsində yerləşir? (Çəki: 1) 

onurğa sütünü 

aşağı ətraf 

kəllə 


yuxarı ətraf qurşağı 

gövdə 


51. Sual: Gicgah sümüyü skeletin hansı hissəsində yerləşir? (Çəki: 1) 

gövdə 


yuxarı ətraf qurşağı 

aşağı ətraf 

kəllə 


onurğa sütünü 

52. Sual: Alın sümüyü skeletin hansı hissəsində yerləşir? (Çəki: 1) 

onurğa sütünü 

kəllə 


aşağı ətraf 

yuxarı ətraf qurşağı 

gövdə 

53. Sual: Gözyaşı sümüyü skeletin hansı hissəsində yerləşir? (Çəki: 1) onurğa sütünü 

aşağı ətraf 

yuxarı ətraf qurşağı 

gövdə 


kəllə 

54. Sual: Almacıq sümüyü skeletin hansı hissəsində yerləşir? (Çəki: 1) 

  gövdə 

yuxarı ətraf qurşağı 

aşağı ətraf 

kəllə 


onurğa sütünü 

55. Sual: Damaq sümüyü skeletin hansı hissəsində yerləşir? (Çəki: 1) 

kəllə 

onurğa sütünü aşağı ətraf 

yuxarı ətraf qurşağı 

gövdə 

56. Sual: Aşağı burun çanağı sümüyü skeletin hansı hissəsində yerləşir? (Çəki: 1) onurğa sütünü 

aşağı ətraf 

yuxarı ətraf qurşağı 

gövdə 


kəllə 

57. Sual: Çənə sümükləri skeletin hansı hissəsində yerləşir? (Çəki: 1) 

onurğa sütünü 

kəllə 


aşağı ətraf 

yuxarı ətraf qurşağı 

gövdə 

58. Sual: Əl falanqaları neçə sümükdən ibarətdir? (Çəki: 1) 14 

15 

12 


13 

11 


59. Sual: Ayaq falanqaları neçə sümükdən ibarətdir? (Çəki: 1) 

14 


15 

12 


13 

  11 


60. Sual: Kişilərdə onurğa sütunun uzunluğu nə qədərdir? (Çəki: 1) 

66-69sm 


65-67sm 

70-73sm 


72-75sm 

73-76sm 


61. Sual: Qadınlarda onurğa sütunun uzunluğu nə qədərdir? (Çəki: 1) 

65-67sm 


66-69sm 

70-73sm 


72-75sm 

73-76sm 


62. Sual: Nəyin hesabına onurğa sütunu elastikdir? (Çəki: 1) 

fəqərəarası əzələ disklərin hesabına 

fəqərəarası bağlar disklərin hesabına 

fəqərəarası fəqərələr hesabına 

fəqərəarası qığırdaq disklərin hesabına 

fəqərəarası oynaqlar hesabına 

63. Sual: Onurğa sütununun uzunluğu bədənin ümumi uzunluğunun neçə % təşkil edir? (Çəki: 

1) 


40% 

30% 


50% 

60% 


70% 

64. Sual: Boyun fəqərələri neçə fəqərədən ibarətdir? (Çəki: 1) 

10 


65. Sual: Onurğa sütunu neçə hissədən ibarətdir? (Çəki: 1) 

66. Sual: Yuxarı ətraf skeleti neçə hissədən ibarətdir? (Çəki: 1) 

67. Sual: Yuxarı ətraf skeletinin hissələri hansılardır? 1.yuxarı ətraf qurşağı 

2.döş 


sümüyü 

3.azad hissə 4.onurğa sütunu (Çəki: 1) 

1,2 

2,4 


1,3 

2,3 


3,4 

68. Sual: Yuxarı ətraf qurşağı neçə hissədən ibarətdir? (Çəki: 1) 

69. Sual: Yuxarı ətraf qurşağı sümükləri hansılardır? 1.körpücük 2.bazu 

3.kürək 


4.said (Çəki: 1) 

1,2 


2,4 

2,3 


1,3 

3,4 


70. Sual: Kürək sümüyü hansı qabırğaların arasında yerləşir? (Çəki: 1) 

I-V 


III-VII 

II-VII 


II-VI 

III-VIII 

71. Sual: Yuxarı ətrafı gövdəyə birləşdirən yeganə sümük hansıdır? (Çəki: 1) 

kürək 

bazu 


körpücük 

mil 


döş sümüyü 

72. Sual: İnsan skeletində ən hərəkətli oynaq hansıdır? (Çəki: 1) 

dirsək 

diz 


bud-çanaq 

çiyin 


bilək 

73. Sual: Həqiqi qabırğalar hansılardır? (Çəki: 1) 

aşağıdan 3cüt 

yuxarıdan 5cüt 

yuxarıdan 7cüt 

aşağıdan 7cüt 

yuxarıdan 3cüt 

74. Sual: Qeyri-həqiqi (yalançı) qabırğalar hansılardır? (Çəki: 1) 

aşağıdan 3,4,5-ci cüt 

yuxarıdan 4,5,6-cı cüt 

yuxarıdan 8,9,10-cu cüt 

aşağıdan 7,8,9-cu cüt 

yuxarıdan 2,3,4-cü cüt 

75. Sual: İnsan skeletində neçə cüt qabırğa var? (Çəki: 1) 

11 

10 


13 

12 


76. Sual: Sərbəst qabırğalar hansılardır? (Çəki: 1) 

aşağıdan 3,4,5-ci cüt 

yuxarıdan 4,5,6-cı cüt 

aşağıdan 7,8,9-cu cüt 

yuxarıdan 2,3,4-cü cüt 

yuxarıdan 11,12-ci cüt 

77. Sual: İnsan kəlləsində neçə sümük var? (Çəki: 1) 

  23 


  25 

  18 


  32 

  29 


78. Sual: İnsanın başında neçə sümük var? (Çəki: 1) 

  25 


  18 

  32 


  29 

  23 


79. Sual: Xış sümüyü skeletin hansı hissəsinə aiddir? (Çəki: 1) 

  gövdə 


  başın üz şöbəsi 

  aşağı ətraf 

  yuxarı ətraf 

  başın beyin şöbəsi 

80. Sual: Gövdə skeleti neçə hissədən ibarətdir? (Çəki: 1) 

81. Sual: Gövdənin skeleti neçə sümükdən ibarətdir? (Çəki: 1) 

  59-60 


  57-58 

  56-57 


  58-59 

  55-56 


82. Sual: Onurğa sütünü neçə fəqərədən ibarətdir? (Çəki: 1) 

  32-33 


  31-32 

  30-31 


  35-36 

  33 -34 

83. Sual: Onurğanın neçə səlis əyriliyi var? (Çəki: 1) 

84. Sual: Onurğa neçə şöbəyə ayırd edilir? (Çəki: 1) 

85. Sual: İnsanın döş qəfəsində normada neçə sümük var? (Çəki: 1)   36 

  35 


  37 

  38 


  34 

86. Sual: Qabırğalar hansı sümüklərə aiddir? (Çəki: 1) 

  uzunborulu 

  qısaborulu 

  yastı qövsvari 

  enli 


  qarışıq 

87. Sual: Kəllə neçə şöbədən ibarətdir? (Çəki: 1) 

88. Sual: Bu şöbələrdən hansı kəllə skeletinə aiddir? 1.beyin  2.üz  3.onurğa 4.çanaq (Çəki: 1)   1,3 

  2,4 


  1,2 

  1,4 


  2,4 

89. Sual: Başın qabağa və yanlara əyilməsini təmin edən oynağın forması neçədir? (Çəki: 1) 

  ellipsvari 

  kürəşəkilli 

  yəhərşəkilli 

  yastı 


  silindrik 

90. Sual: Almacıq sümüyü insan skeletinin hansı hissəsində yerləşir? (Çəki: 1) 

  çanaq 


  gövdə 

  baş 


  aşağı ətraf 

  yuxarı ətraf 

91. Sual: İnsan skeletinin ən uzunborulu sümüyü hansıdır? (Çəki: 1) 

  mil 


  bazu 

  dirsək 

  bud 

  qamış 


92. Sual: Qamış sümüyü skeletin hansı hissəsində yerləşir? (Çəki: 1) 

  onurğa sütünü 

  döş qəfəsi 

  aşağı ətraf 

  yuxarı ətraf 

  kəllə 


93. Sual: İncik sümüyü skeletin hansı hissəsində yerləşir? (Çəki: 1) 

  onurğa sütünü 

  döş qəfəsi 

  kəllə 


  aşağı ətraf 

  yuxarı ətraf 

94. Sual: Bud sümüyü skeletin hansı hissəsində yerləşir? (Çəki: 1) 

  aşağı ətraf 

  döş qəfəsi 

  onurğa sütünü 

  kəllə 

  yuxarı ətraf 

95. Sual: Diz qapağı skeletin hansı hissəsində yerləşir? (Çəki: 1) 

  döş qəfəsi 

  onurğa sütünü 

  aşağı ətraf 

  kəllə 

  yuxarı ətraf 

96. Sual: Ayaq daraqarxası sümükləri skeletin hansı hissəsində yerləşir? (Çəki: 1) 

  onurğa sütünü 

  döş qəfəsi 

  aşağı ətraf 

  kəllə 


  yuxarı ətraf 

97. Sual: Bazu sümüyü skeletin hansı hissəsində yerləşir? (Çəki: 1) 

  yuxarı ətraf 

  onurğa sütünü 

  döş qəfəsi 

  kəllə 


  aşağı ətraf 

98. Sual: Mil sümüyü skeletin hansı hissəsində yerləşir? (Çəki: 1) 

  onurğa sütünü 

  döş qəfəsi 

  yuxarı ətraf 

  kəllə 


  aşağı ətraf 

99. Sual: Dirsək sümüyü skeletin hansı hissəsində yerləşir? (Çəki: 1) 

  onurğa sütünü 

  döş qəfəsi 

  yuxarı ətraf 

  kəllə 


  aşağı ətraf 

100. 


Sual: Bilək sümüyü skeletin hansı hissəsində yerləşir? (Çəki: 1) 

  yuxarı ətraf 

  onurğa sütünü 

  döş qəfəsi 

  kəllə 

  aşağı ətraf 

101. 

Sual: Əl falanqaları skeletin hansı hissəsində yerləşir? (Çəki: 1)   onurğa sütünü 

  döş qəfəsi 

  kəllə 

  yuxarı ətraf 

  aşağı ətraf 

102. 


Sual: Ayaq darağı skeletin hansı hissəsində yerləşir? (Çəki: 1) 

  aşağı ətraf 

  onurğa sütünü 

  döş qəfəsi 

  kəllə 

  yuxarı ətraf 

103. 

Sual: Ayaq falanqaları skeletin hansı hissəsində yerləşir? (Çəki: 1)   onurğa sütünü 

  döş qəfəsi 

  aşağı ətraf 

  kəllə 

  yuxarı ətraf 

104. 

Sual: Döş sümüyü skeletin hansı hissəsində yerləşir? (Çəki: 1)   aşağı ətraf 

  döş qəfəsi 

  onurğa sütünü 

  kəllə 


  yuxarı ətraf 

105. 


Sual: Daban sümüyü skeletin hansı hissəsində yerləşir? (Çəki: 1) 

  aşağı ətraf 

  onurğa sütünü 

  aşağı ətraf 

  kəllə 

  yuxarı ətraf 

106. 

Sual: Burun sümüyü skeletin hansı hissəsində yerləşir? (Çəki: 1)   onurğa sütünü 

  baş 


  aşağı ətraf 

  yuxarı ətraf 

  onurğa sütünü, 

aşağı ətraf 

107. 

Sual: Qabırğalar skeletin hansı hissəsində yerləşir? (Çəki: 1)   onurğa sütünü 

  gövdə 


  aşağı ətraf 

  baş 


  yuxarı ətraf 

108. 


Sual: Fəqərələr skeletin hansı hissəsində yerləşir? (Çəki: 1) 

onurğa sütünü 

baş 

gövdə 


aşağı ətraf 

yuxarı ətraf 

109. 

Sual: Kürək sümüyü skeletin hansı hissəsində yerləşir? (Çəki: 1) onurğa sütünü 

yuxarı ətraf qurşağı 

aşağı ətraf 

baş 


gövdə 

110. 


Sual: Aşağı ətraf qurşağı hansı sümüklərdən ibarətdir? (Çəki: 1) 

canaq sümüklərindən 

büzdüm sümüklərindən 

oma sümüklərindən 

qalça sümüklərindən 

qasıq sümüklərindən 

111. 

Sual: Aşağı ətraf skeleti hansı hissələrdən ibarətdir? (Çəki: 1) yuxarı ətraf qurşağından və azad hissədən 

aşağı ətraf qurşağından və azad hissədən 

körpücük və kürək sümüklərindən 

bazu, said və əl nahiyəsindən 

mil və dirsək sümüyündən 

112. 


Sual: Aşağı ətraf skeletin sərbəst hissəsi hansı nahiyələrdən ibarətdir? (Çəki: 1) 

bud, baldır, ayaq 

bazu, said və əl 

qamış və inci 

mil və dirsək 

körpücük və kürək 

113. 

Sual: Baldır nahiyəsi hansı sümüklərdən ibarətdir? (Çəki: 1) bud, baldır, ayaq 

bazu, said və əl 

qamış və inci 

mil və dirsək 

körpücük və kürək 

114. 


Sual: Baldır nahiyəsi hansı sümüklərdən ibarətdir? (Çəki: 1) 

bud, baldır, ayaq 

bazu, said və əl 

qamış və inci 

mil və dirsək 

körpücük və kürək 

115. 

Sual: Bel nahiyəsi neçə fəqərədən ibarətdir? (Çəki: 1) 

116. Sual: Boyun nahiyəsi neçə fəqərədən ibarətdir? (Çəki: 1) 

117. 


Sual: Döş nahiyəsi neçə fəqərədən ibarətdir? (Çəki: 1) 

10 11 

12 


13 

118. 


Sual: Döş nahiyəsi neçə fəqərədən ibarətdir? (Çəki: 1) 

10 11 

12 


13 

119. 


Sual: Forma etibarı ilə döş qəfəsi hansı həndəsi fiquru xatırladır? (Çəki: 1) 

konus 


kəsilmiş konus 

üçbucaq 


kəsilmiş üçbucaq 

trapesiya 

120. 

Sual: Gövdə skeleti hansı hissələrdən təşkil olunmuşdur? (Çəki: 1) onurğa sütunundan 

döş qəfəsindən 

onurğa sütunu və döş qəfəsindən 

onurğa sütunundan və döş sümüyündən 

doş qəfəsi və boyun sütunundan 

121. 


Sual: Iki sümük birləşməsi nə əmələ gətirir? (Çəki: 1) 

sadə oynaq 

sadə qığırdaq 

mürəkkəb oynaq 

mürəkkəb qığırdaq 

sadə və mürəkkəb oynaq 

122. 

Sual: İnsan orqanizmində iki növ sümük birləşməsi mövcuddur – (Çəki: 1) fasiləsiz və qığırdaqlı 

fasiləsiz və sümüklü 

fasiləli və qığırdaqlı 

fasiləli və fasiləsiz fasiləli və sümüklü 

123. 


Sual: İnsan skeleti hansı hissələrdən ibarətdir? (Çəki: 1) 

kəllə, gövdə, yuxarı və aşağı ətraflardan 

kəllə, gövdə və yuxarı ətraflardan 

kəllə, gövdə və aşağı ətraflardan 

gövdə, yuxarı və aşağı ətraflardan 

kəllə və gövdə 

124. 

Sual: İnsan skeletində rast gəlinən ən uzun, borulu sümük hansı hesab olunur?   bazu 

said sümükləri 

bud 

qamış 


inci 

125. 


Sual: İnsan skeletində sümüklərin neçəsi cütdür? (Çəki: 1) 

150 


Каталог: application -> uploads -> 2015
2015 -> 4 İstehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi Son istehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi
2015 -> MİkrobiologiYA, sanitariya və GİGİyena fəNNİ azərbaycan böLMƏSİ
2015 -> Magistrantların dissertasiya mövzusunun yazılması, müzakirəsi və müdafiəsi üçün yaddaş qeydi Birinci tədris ILI üzrə
2015 -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2015 -> План: Məqsəd auditoriyasının elementləri və mövqeləşdirmənin prinsipləri
2015 -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
2015 -> MÖvzu giriş. Materiya. Kimya, yaranması, inkişaf tarixi, əsas kimya qanunları
2015 -> Bazarların cəlbediciliyi plan bazarın mütləq və cari potensialı
2015 -> İqtisad elminin tarixi və metodologiyasы “
2015 -> Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə