0930 ­ Tikiş mәmulatlarının hazırlanması texnologiyası 2Yüklə 410.53 Kb.
PDF просмотр
səhifə1/5
tarix29.05.2017
ölçüsü410.53 Kb.
  1   2   3   4   5

B

AXIŞ


Testlәr

/0930#01#Y15#01/Baxış

T

EST


: 0930#01#Y15#01

Test


0930#01#Y15#01

Fәnn


0930 ­ Tikiş mәmulatlarının

hazırlanması texnologiyası – 2

Tәsviri

[Tәsviri]Müәllif

Ağayeva A.

Testlәrin vaxtı

80 dәqiqә

Suala vaxt

0 Saniyә


Növ

İmtahan


Maksimal faiz

500


Keçid balı

170 (34 %)

Suallardan

500


Bölmәlәr

30

Bölmәlәri qarışdırmaqKöçürmәyә qadağa

Ancaq irәli

Son variant

B

ÖLMӘ: 0102

Ad

0102Suallardan

34

Maksimal faiz34

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk

2 %


Sual: Geyimlәrin qabaq hissәsinin ilkin hazırlanmasına daxil deyil? (Çәki: 1)

Astarsız geyimlәrin ilmәklәnmәsi

Astarlı geyimlәrin ilmәklәnmәsi

Haşiyәlәnmәk

Qatların icra edilmәsi

Ütülәnmә


Sual: Qabaq hissә әvvәlcә birlәşdirilir vә yapışdırıcı tikişlә bir­birinә calanır? (Çәki: 1)

Son mәrhәlәdә

Möhkәm tikiş olmadıqda


Yanacağ olduğu zaman

Bәzәk vurduqda

Lazimi forma verdikdә

Sual: Geyimin qabaq hissәsinә forma vermәk üçün nәdәn istifadә olunur? (Çәki: 1)

Xiştәkdәn vә xaçvari tikişdәn

Xaçvaritikiş vә ilgәkdәn

Yapışqandan vә ilgәkdәn

Xiştәkdәn vә bütov yığmaqdan

Qatlamadan vә ziqzaq tikişdәn

Sual: Düymәlәnmә yerindәnneçә sm aralı müәyyәn qәdәdr dartmaqla kromka qoyulur

(Çәki: 1)

0.1 sm


0.3 sm

0.2 sm


0.5 sm

0.8 sm


Sual: Planka nәdәn ibarәt olur (Çәki: 1)

yalnız ipәk parçadan

astar vә ipәk parçadan

әriş sapı boyu biçilmiş astarlıq parçadan

sintetik parçadan

düzgün cavab yoxdur

Sual: Plank әriş sapı boyu neçә sm biçilir (Çәki: 1)

1­4


2­3

5­6


8­9

4­5


Sual: Xüsusi maşın olmadıqda dәmir qarmaq ucunun qatlanan yerindәn nә ilә bәndlәnir

(Çәki: 1)

press

 universalәl

ilgәk


düzgün cavab yoxdur

Sual: Xüsusi maşın olmadıqda dәmir qarmaq neçә tikişlә әldә bәndlәnir (Çәki: 1)

1­3

5­6


4­5

3­4

1

Sual: Nә vaxt dәmir qarmaq әldә bәndlәnir (Çәki: 1)Keyfiyyәt aşağı olduqda

Keyfiyyәt yuxarı olduqda

Xüsusi maşın olmadıqda

Sәrfәli olduqda

Universal maşın olmadıqda

Sual: Harda ülgü ilә qarmaq yeri qeyd edilir (Çәki: 1)

düymәlәnmә yerinin alt qatında

kәmәrin üstündә

düymәlәnmә yerinin üst qatında

astarlığın üstündә

düzgün cavab yoxdur

Sual: Düymәlәnmә yerin alt qatına nә qeyd edilir (Çәki: 1)

ilgәyin yeri

qarmağın yeri

düymә yeri

ülgü yeri

düzgün cavab yoxdur

Sual: Astarın sol tәrәfinә hansı tikiş yatırdılır (Çәki: 1)

Orta tikiş

Yan tikiş

Gizli tikiş

Cib tikişi

Uzun orta tikiş

Sual: Astarın sağ tәrәfinә hansı tikiş yatırdılır (Çәki: 1)

uzun orta tikiş

Orta tikiş

Yan tikiş

Gizli tikiş

Cib tikişi

Sual: Jaketin arxa hissәsindә ara materialı borta neçә sm aralı olmaqla köbәlәnir (Çәki:

1)

1­2sm


2­3sm

 4­5sm


6­7sm

1 sm

Sual: Jaketdә boyun yeri qabaq hissәyә neçә sm tikişlә birlәşdirilir (Çәki: 1)

0.3­0.4sm

0.1­0.2sm

0.5­0.6sm

0.2­0.3sm

1sm

Sual: Kromka çiyin kәsiyinә neçә sm qalana qәdәr qoyulur (Çәki: 1)0.2­0.5sm

0.1­0.3sm

0.6­0.7sm

2.2­3.0sm

0.7­0.8sm

Sual: Jiletin qabaq hissәsinә neçә sm kant düzәldilir (Çәki: 1)

0.3­0.4sm

0.5­0.6sm

0.1­0.2sm

0.7­0.8sm

1 sm

Sual: Jiletdә arxa hissәdә qol kәsiyi tikişә neçә sm qalana qәdәr çәrtilir (Çәki: 1)0.3­0.4sm

0.5­0.6sm

0.7­0.8sm

0.1­0.2sm

1 sm

Sual: Arxa әtәyin künclәrindә nә qәdәr tikiş payı saxlanılıb artığı kәsilir (Çәki: 1)0.3­0.4sm

0.5­0.6sm

0.2­0.3sm

0.7­0.8sm

1 sm

Sual: Geyimlәrin tikiş prosesi ardıcıl olaraq neçә mәrhәlәdәn ibarәtdir (Çәki: 1)4

7

 910

8


Sual: Geyimlәrin tikiş prosesindә ilk mәrhәlә hansıdır (Çәki: 1)

bәzәdilmә

ütülәnmә

qabaq hissәnin ilkin işlәnmәsi

arxa hissәnin qabaq hissәyә birlәşdirilmәsi

bortovka araqatın hazırlanması

Sual: Geyimlәrin tikiş prosesindә son mәrhәlә hansıdır (Çәki: 1)

qabaq hissәnin ilkin işlәnmәsi

bәzәdilmә

ütülәnmә


 arxa hissәnin qabaq hissәyә birlәşdirilmәsi

bortovka araqatın hazırlanması

Sual: Geyimlәrin tikiş prosesindә 4­cü mәrhәlә hansıdır (Çәki: 1)

qabaq hissәnin ilkin işlәnmәsi

 bәzәdilmә

arxa hissәnin işlәnmәsi

ütülәnmә

bortovka araqatın hazırlanması

Sual: Arxa hissәnin işlәnmәsi neçenci mәrhәlәdir (Çәki: 1)

1

106

8

4Sual: Ütülәnmә prosesi neçenci mәrhәlәdir (Çәki: 1)

1

510

6

8Sual: Qabaq hissәnin ilkin işlәnmәsi neçenci mәrhәlәdir (Çәki: 1)

5

17

10

9Sual: Geyim işlәnildikdә neçә üsuldan istifadә olunur (Çәki: 1)

2


3

5

67

Sual: Geyim işlәnildikdә hansı üsullardan istifadә olunur (Çәki: 1)

qarıçıq vә düz

yalnız paralel

ardıcıl paralel vә qarışıq

paralel qarşı­qarşıya

düzgün cavab yoxdur

Sual: Geyim işlәnildikdә ardıcıl üsulda nә edilir (Çәki: 1)

bir qrup işçi hissәlәri vә ayrı­ayrı qobşaqları qabaqcadan hazırlayıb geyimin özünә

birlәşdirilir

hissәciklәr bir­birinә vә ya geyimin özünә ardıcıl birlәşdirilir.

hissәciklәr bir­birinә vә ya geyimin özünә ardıcıl birlәşdirilir,bir qrup işçi hissәlәri vә

ayrı­ayrı qobşaqları qabaqcadan hazırlayıb geyimin özünә birlәşdirilir

geyim paralel şәkildә birlәşdirilir.

düzgün cavab yoxdur

Sual: Geyim işlәnildikdә paralel üsulda nә edilir (Çәki: 1)

hissәciklәr bir­birinә vә ya geyimin özünә ardıcıl birlәşdirilir.

bir qrup işçi hissәlәri vә ayrı­ayrı qobşaqları qabaqcadan hazırlayıb geyimin özünә

birlәşdirilir

hissәciklәr bir­birinә vә ya geyimin özünә ardıcıl birlәşdirilir,bir qrup işçi hissәlәri vә

ayrı­ayrı qobşaqları qabaqcadan hazırlayıb geyimin özünә birlәşdirilir

geyim paralel şәkildә birlәşdirilir.

düzgün cavab yoxdur

Sual: Hissәciklәr bir­birinә vә ya geyimin özünә ardıcıl birlәşdirilmәsi hansı üsuldur

(Çәki: 1)

paralel


qarışıq

ardıcıl


düz

düzgün cavab yoxdur

Sual: Bir qrup işçi hissәlәri vә ayrı­ayrı qobşaqları qabaqcadan hazırlayıb geyimin özünә

birlәşdirilmәsi hansı üsuldur (Çәki: 1)

ardıcıl

paralel


qarışıq

düz


düzgün cavab yoxdur

Sual: Reqlan konstruksiyalı geyimlәrdә ilk әmәliyyat hansıdır (Çәki: 1)

alt yaxalıq işlәnilir

alt yaxalıq boyun yerinә birlәşdirilir

әvvәlcә qol işlәnilir vә qol yerinә birlәşdirilir

boyun yeri işlәnilir

düzgün cavab yoxdur

Sual: Reqlan konstruksiyalı geyimlәrdә son әmәliyyat hansıdır (Çәki: 1)

әvvәlcә qol işlәnilir vә qol yerinә birlәşdirilir

alt yaxalıq işlәnilir

alt yaxalıq boyun yerinә birlәşdirilir

boyun yeri işlәnilir

düzgün cavab yoxdur

B

ÖLMӘ


: 0103

Ad

0103Suallardan

63

Maksimal faiz63

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk

2 %


Sual: Xiştәk tikişi neçә sm enindә tikişlә bәrkidilir? (Çәki: 1)

0.7


0.5

0.6


0.3

0.2


Sual: Xiştәklәr nә ilә ütülәnir? (Çәki: 1)

PSS presi vә ütü ilә

ütü vә PST pres ilә

xüsusi yastıqlı pres vә ütü ilә

PSS vә PST pres ilә

PSS vә xüsusi yastıqlı pres

Sual: Koketkalar әsas hissәyә nә ilә calanırlar? (Çәki: 1)

Xaçvari tikiş

 Yapışqan

 İlmә


Ziqzaq tikişi

Yapışdırıcı vә birlәşdirici tikişSual: Kәsiyin şaxlığını artırmaq üçün nә edilir? (Çәki: 1)

Xaçvari tikilir

Yapışqan vasitәsi ilә möhkәmlәndirilir

Yapışqanlı vә yapışqansız әlavә materialla işlәdilir

 Ütlәnir

Preslәnir

Sual: Arxa hissәsәdә şilisin işlәnmәsindә yapışqanlı әlavә materialın kәnarına neçә sm

enindә tikiş salınır? (Çәki: 1)

1.0­1.5

0.2­0.3


0.5­0.6

0.8­0.6


0.1­0.5

Sual: Şilisin işlәnmәsindә tikiş aşağıya neçә sm­ı qalmış dayandırılır? (Çәki: 1)

9­10

8­10


1­2

5­6


2­3

Sual: Şilis necә yığılır? (Çәki: 1)

ПW­2 markalı yarımavtomat aparatda

Universal maşınlarda

Qatlanaraq әl ilә

Preslә


Xüsusi yığma aparatında

Sual: Paltarda şilisin alt hissәsi hası presdә işlәnir? (Çәki: 1)

PSS

PQU­1


ГПКСn( sağ tәrәf)

ГПКСn(sol tәrәf)

PLQU­1

Sual: Paltolarda şilisin üst hissәsi hansı presdә işlәnir? (Çәki: 1)PSS

PQU­1


ГПКСn( sağ tәrәf)

ГПКСn(sol tәrәf)

PLQU­1

Sual: Ensiz parçanın içәri tikişindәn kәsiyә qәdәr olan mәsafә nә qәdәr olur? (Çәki: 1)0.2 sm

0.4 sm


0.3 sm

0.6 sm


0.7 sm

Sual: Çiyin kәsiyinin eni bәrkidib­ilmәklәyәn maşınla neçә sm enindә götürülüb

ilmәklәnir? (Çәki: 1)

0.4­0.6 sm

0.3­0.4 sm

0.5­0.6 sm

0.5­0.7 sm

0.1­0.5 sm

Sual: Çiyin kәsiyinin eni universal maşınla neçә sm enindә götürülüb ilmәklәnir? (Çәki:

1)

0.7­0.8 sm0.5­0.7 sm

0.3­0.4 sm

0.1­0.5 sm

0.2­0.6 sm

Sual: Ciddi ritmli axınları necә adlandırırlar (Çәki: 1)

konveyersiz axınlar

sinxron axınlar

birfasonlu axınlar

konveyerli axınlar

çox çeşidli axınlar

Sual: Tikiş mәmulatlarının keyfiyyәti dörd әsas göstәrici ilә qiymәtlәndirilir (Çәki: 1)

modellәşdirmә ­müvafiq dövr üçün mәmulat nümunәsinin moda istiqamәtinә

uyğunluğu

konstruksiyalaşdırma­mәmulatın insan fiquruna oturtma keyfiyyәti

materiallar­mәmulatın hazırlanması üçün nәzәrdә tutulmuş müasir quruluşlu vә

bәdii tәrtibatlı rәng hәlli qәnaәtbәxş olan vә texniki tәlәbatlar cavab verәn materiallar

avadanlıqlar –bölünmәz әmәliyyatların yerinә yetirilmә keyfiyyәti

texnologiya­emalının vә bәzәk bәxriyyәsinin texniki sәnәdlәrә uyğunluğu

Sual: Mәmulatların hazırlanma ardıcıllığı cәdvәlindә (forma IV­1) aşağıdakılardan hansı

yoxdur (Çәki: 1)

bölünmәz әmәliyyatların adları

ixtisas


işin dәrәcәsi

bölünmәz әmәliyyatların sıra nömrәlәri

tәşkilatı әmәliyyatların adları


Sual: Mәmulatın texnoloji sxem cәdvәlindә (forma IV­3) aşağıdakılardan hansı yoxdur

(Çәki: 1)

әmәliyyatların sıra nömrәsi

tәşkilatın әmәliyyatların adları

avadanlıqlar alәtlәr tәrtibatlar

işin icraçılarının soyadları adları vә atalarının adları

fәhlәlәrin ixtisası

Sual: Geyim mәmulatı üçün ülgü dәstinin sahәsinin tәyin edilmә üsuluna aid edilir (Çәki:

1)

hәndәsi üsulçәki üsulu

kәsmә üsulu

kombinә edilmiş üsul

mexaniki üsul

Sual: Press avadanlıqlarında geyim hissәlәrinin isti­nәm emalında materiallara istilik

ötürmә üsulları hansılardır (Çәki: 1)

radiasion

kontakt vә konvektiv

dielektrik

konvektiv

dielektrik

Sual: Ütülmә preslәrindәhidravlik sistemdәn hansı mәqsәd üçün istifadә olunur (Çәki: 1)

istilik sistemini tәnzimlәmәk üçün

materialları hәrәkәtә gәtirmәk üçün

yastıqları hәrәkәtә gәtirmәk üçün

presin yerini dәyişmәk üçün

ütülәyici yastığı qızdırmaq üçün

Sual: Geyim hissәlәrinin emal üsullarının mahiyyәtini izahı hansıdır (Çәki: 1)

Bu birlәşmәlәrin dәqiqliklә birlәşdirilmәsinin tәmin edilmәsidir

Bu müxtәlif әmәliyyatların uyğunlaşdırılması ilә hәmin әmәliyyatların müәyyәn

ardıcıllıqla yerinә yetirilmәsidir

Bu hissәlәrin ilmә xәtlәrinin yapışqanlı birlәşmәlәrin vә isti­nәm emalın ardıcıllıqla

yerinә yetirilmәsidir

Bu mәmulatın ölçülәrә uyğun oturtma paylarının verilmәsidir

Bu hissәlәrin vә düyünlәrin emalının rejiç vә parametrlәrinin müәyyәn edilmәsidir

Sual: Tikiş mәmulatlarının hazırlanma proseslәrinin әn sәmәrәli istiqamәtini göstәrin

(Çәki: 1)

әl әmәliyyatlarının maşın әmәliyyatları ilә edilmәsi

paralel0ardıcıl emal üsulunun tәtbiqi

yeni texnikanın tәtbiqimövcud çoxәmәliyyatlı texnologiyaların keyfiyyәti yüksәltmәklә azәmәliyyatlı

texnologiyalarla әvәz edilmәsi

yarım avtomat vә avtomat fәaliyyәtli maşınların geniş tәtbiqi

Sual: Yüngül sәnaye sahәlәrindә әmәliyyatların sertifikatlaşdırılması neçә üsulla aparılır

(Çәki: 1)

2 üsulla


3 üsulla

4 üsulla


1 üsulla

6 üsulla


Sual: Keyfiiyәt göstәricilәrinin neçә növü vardır (Çәki: 1)

1

25

4

6Sual: Yüngül sәnaye sahәlәrindә әmәliyyatların sertifikatlaşdırılması neçә üsulla aparılır

(Çәki: 1)

2 üsulla

3 üsulla


4 üsulla

1 üsulla


6üsulla

Sual: Yüngül sәnaye sahәlәrindә hansı növ iş rejimindәn istifadә olunur (Çәki: 1)

çıxarılan

 çıxarılmayan

növbәlik

ardıcıl


çıxarılan vә çıxarılmayan

Sual: Avtomatlaşdırılmış düblә edilmә prosesi neçә qrupa bölünür (Çәki: 1)

4qrupa

2 qrupa


3 qrupa

5qrupa


6 qrupa

Sual: Biçim vaxtı itki faizi neçә üsulla tәyin edilir (Çәki: 1)

1 üsulla

2 üsulla


3üsulla

4 üsulla

5 üsulla


Sual: Yüngül sәnaye sahәlәrindә materialların normalaşdırılmasının neçә üsulu vardır

(Çәki: 1)

2

5

34

7

Sual: Biçim vaxtı neçә seriyada istifadә olunur (Çәki: 1)2

3

56

1

Sual: Mexaniklәşdirilmiş vә avtomatlaşdırılmış üsulla material biçimi hansı alәtlәrvasitәsilәı aparılır (Çәki: 1)

bıçaq


qayçı

kalandr


mişarla

düzgün cavab yoxdur

Sual: Kәsici ülgüclәr hansı qalınlıqda hazırlanır (Çәki: 1)

06 ­08 mm

05­5 mm

07­09 mm


02­04 mm

01­03 mm


Sual: Preslәrin işçi orqanlarının statistiki vә dinamiki işçi orqanları hansılardır (Çәki: 1)

fәrdi istilik keçirәn yastıqlar

qızdırıcı elementin gücü vә dinamiki xassәsidir

qızdırıcı piltәlәr

temperaturadır

tәzyiqdir

Sual: Yüngül sәnaye sahәlәrinin kompleks mexaniklәşdirilmәsi vә avtomatlaşdırılması

nәticәsindә nә әldә edilir (Çәki: 1)

geyim çeşidlәrinin istehsalı artır

mәhsulun keyfiyyәti yüksәlir

xammaldan sәmәrәli istifadә olunur


itki faizi aşağı düşür

әmәk mәhsuldarlığı

Sual: Axınların kompleks mexaniklәşdirilmәsi neşәnci nәsilә aiddir (Çәki: 1)

1

32

5

6Sual: Yüngül sәnaye sahәlәrini kompleks mexaniklәşdirilmәsi vә avtomatlaşdırılması

nәticәsindә nә әldә edilir (Çәki: 1)

geyim çeşidlәrinin istehsalı artır

mәhsulun keyfiyyәti yüksәlir

xammaldan sәmәrәli istifadә olunur

itki faizi aşağı düşür

әmәk mәhsuldarlığı artır

Sual: Kütlәvi tikişin istehsalında texnolji prosesin fasilәsizliyi üçün nәyә әhәmiyyәt

verilmәlidir (Çәki: 1)

axının tezliyinә.sürәtinә

yalnız axının formasına

axının formasına .gücünә. nәqliyyat vasitәlәrinin düzgünlüyünә

axının forması .sürәti vә tezliyinә

nәqliyyat vasitәlәrinin düzgünlüyünә

Sual: Axın nәyi bildirir (Çәki: 1)

istehsalın işinin ritmliliyini

işin gedişini

istehsalın sürәtini

iş prosesini

düzgün cavab yoxdur

Sual: Verilәnlәrdәn hansı axının optimal gücünün seçilmәsinin qarşılıqlı әlaqәsi deyil

(Çәki: 1)

mexaniklәşdirilmәsi

avtomatlaşdırılması

müәssisәnin optimal gücü

texnolji prosesin mütәrәqqi formasının tәşkili

heç biri

Sual: İstesalın işinin ritmliyini nә bildirir (Çәki: 1)

axın

cәrәyan işiistehsal sürәti

düz cavab yoxdur

hamısı düzgündür

Sual: Şalvarda qufik hara qoyulur (Çәki: 1)

yan tikişә

cibin sag tәrәfinә

astarlığa

düymә yerinin üstündә

ön hissәyә

Sual: Paçbıq parçadan hazırlanan xüsusi vә idman şalvarlarının oturacaq kәsiyi hansı

tikişlә işlәnir (Çәki: 1)

qapalı vәya bağlı

bәrkidici

açıq

ilmәlәyicidüzgün cavab yoxdur

Sual: Oturacaq kәsiyi qapalı vәya bağlı olan tikişli hansı şalvarlardır (Çәki: 1)

xüsusi tәyinatlı şalvarlar

qısa şalvar

kombizonlar

pambıq parçadan hazırlanan xüsusi vә idman

düzgün cavab yoxdur

Sual: Qısa şalvarlarda oturacaq kәsiyi necә tikiş maşınında işlәnir (Çәki: 1)

qapalı

bәrkidici­ilmәlәyicibağlı

ilmәlәyici

açıq

Sual: Oturacaq kәsiyi bәrkidici­ilmәlәyici tikişli maşında işlәnәn hansı şalvarlardır (Çәki:1)

pambıq parçadan hazırlanan xüsusi vә idman

qısa şalvar

xüsusi tәyinatlı şalvarlar

kombizonlar

düzgün cavab yoxdur

Sual: Bir axında geyim modaya görә neçә qrupa bölünür (Çәki: 1)

1

34

5


6

Sual: Quruluşuna görә axın neçә cür olur (Çәki: 1)

3

5

27

6

Sual: Seksiyalı axınlarda әmәk mәhsuldarlığı nә qәdәr artır (Çәki: 1)1­2

 2­3


1.5­2

3­5


5­6

Sual: Hansı axınlarda әmәk mәhsuldarlığı 1.5­2 artır (Çәki: 1)

biraxınlı

çoxaxınlı

çoxkünclü

seksiyalı

düzgün cavab yoxdur

Sual: Hansı axının tәşkili daha çox çәtindir (Çәki: 1)

biraxınlı

çoxaxınlı

seksiyalı

çoxkünclü

düzgün cavab yoxdur

Sual: Quraşdırma seksiyasında hansı işlәr görülür (Çәki: 1)

moda ilә bağlı olan işlәr

araqat tam hazır olur

ütülәmә prosesi gedir

modadan az asılı olan işlәr

düzgün cavab yoxdur

Sual: Kәmәr astarlıq parça ilә hazırlandıqda astarın hansı hissәsi qatlanır (Çәki: 1)

yalnız yuxarı kәsiyi

yalnız aşağı kәsiyi

yuxarı vә aşağı kәsiyi

ön hissәsi

düzgün cavab yoxdur


Sual: Kәmәrin ucuc neçә sm çevrilib tikilir (Çәki: 1)

0.1sm


0.3sm

0.5sm


0.7sm

0.2sm


Sual: Kәmәr şalvarın bel kәsiyinә neçә sm enindә birlәşdirilir (Çәki: 1)

0.2­0.3 sm

0.5­0.6 sm

0.2­0.5 sm

0­1 sm

0.7­1.0 smSual: Kәmәrdә kant neçә sm olur (Çәki: 1)

0.2­0.3 sm

0.2­0.5 sm

0.1­0.2 sm

0.5­0.6 sm

0.3­0.4 sm

Sual: Kәmәrin ucları necә işlәnir (Çәki: 1)

әl ilә


ikiiynәli birlәşdirici maşında

xüsusi maşında

universal maşında

düzgün cavab yoxdur

Sual: Jilet modaya uyğun olaraq neçә cibli olur (Çәki: 1)

2­4


1­3

4­5


Yalnız 2

1

Sual: Jilet dә neçә xiştәkli yığmanın tikilmәsinә onun başlanğıc nöqtәsinә neçә smqalmış başlanır (Çәki: 1)

0.1­0.3 sm

1.0­1.5 sm

0.4­0.5 sm

1 sm

2­5 sm


Sual: Jiletin döş vә yan ciblәri necә hazırlanır (Çәki: 1)

Köbәli


Ikiköbәli

listikli


Listiksiz

B vә C


Sual: Jiletin qabaq hissәsi hansı prosesdә nәmlәndirilib­isidilmә әmәliyyatına uğradılır

(Çәki: 1)

PST

PSS


xüsusi yastıqlı olan press

PLQU­01


PQU­1

Sual: Jaketde bortaltı vә köbә astara neçә sm astar tәrәfdәn birlәşdirilir (Çәki: 1)

0.2­0.3 sm

0.1­0.2 sm

0.3­0.5 sm

0.7­1.0 sm

0.4­0.5 sm

Sual: Jiletin arxa hissәsi әsasәn nәdәn hazırlanır (Çәki: 1)

Astarlıq

Yun parçadan

Astar 2qat astarlıq

Kәtandan


Sintetik parçadan

Sual: Astarın orta tikişi hansı tәrәfә yatırdılır (Çәki: 1)

Sol tәrәfә

Sağ tәrәfә

Aşağı

yuxarı


düzgün cavab yoxdur

Sual: Astarın uzun orta tikişi hansı tәrәfә yatırdılır (Çәki: 1)

Sağ tәrәfә

Aşağı


Sol tәrәfә

yuxarı


düzgün cavab yoxdur

B

ÖLMӘ: 0202

Ad

0202Suallardan

12


Maksimal faiz

12

Sualları qarışdırmaqSuallar tәqdim etmәk

2 %


Sual: Yapışqanlı araqatı materialı harada istifadә olunur? (Çәki: 1)

yaxalığa cib qapağına borta vә listikә elәcә dә başqa bәzәk hissәlәrindә işlәdilir.

düymә yerlәrindә

naxışa gorә

parcanın icindә

duz cavab yoxdur

Sual: Araqatı kәsiklәri tikiş xәttindәn neçә sm aralı qoyulur? (Çәki: 1)

0.2­0.4 sm

0.5­0.7sm

0.3­0.4 sm

0.1­0.2 sm

0.4­0.6 sm

Sual: Ütülәnәcәk sәthin temperaturu neçә dәrәcә olur? (Çәki: 1)

110­120


130­150

120­140


140­160

130­170


Sual: Ütülәnәcәk sәthin tәsir müddәti neçә saniyә olur? (Çәki: 1)

10­15 san

15­20 san

20­25 san

10­30 san

10­20 san

Sual: Ütülәnәcәk sәthin tәzyiqi nә qәdәr olur? (Çәki: 1)

0.03 mPa


0.05 mPa

0.02 mPa


0.04 mPa

düz cavab yoxdur

Sual: İlmәklәmә tikişinin eni neçә sm olmalıdır? (Çәki: 1)

0.4 sm


  1   2   3   4   5


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə