1. Ayrı-ayrı enerji məhsullarının (əmtəələrin) balanslarının tərtibinə dair MüqəddiməYüklə 457.57 Kb.
səhifə5/29
tarix23.06.2017
ölçüsü457.57 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

15-ci sətir “Statisik fərq”. Mayeləşdirilmiş neft qazının son istehlak üçün yararlı (12-ci sətir) miqdarından onun qeyri-enerji (sət.13) və enerji (sət.14) məqsədli son istehlakının cəmi çıxıldıqdan sonra yaranan fərqdir. Statistik fərqin qiyməti mənfi işarə ilə də ola bilər. “Statistik fərq” sətrinin məlumatları balans məlumatlarının keyfiyyətini qiymətləndirməyə imkan verən əsas meyardır. Belə ki, enerji daşıyıcıları arasında mayeləşdirilmiş neft qazları böyük paya malik olduğundan statistik fərqin 1%-dək olmasına yol verilir.

Mayeləşdirilmiş neft qazları məhsulu üzrə əmtəə balansının maketi

min ton

A X I N L A R

Sətrin

№-si


Mayeləşdirilmiş neft qazları

A

B

C

1

Təchizatın mənbə-ləri sektoru

İlkin enerji məhsullarının istehsalı

1İdxal

2

 

İxrac (rəqəm « – » işarəsi ilə qeyd edilir)

3

 

Beynəlxalq reyslər üzrə üzən gəmilərin yanacaq çənlərinə yanacaq doldurulmuşdur (« – » ilə)

4

X

Ehtiyatların (qalıqların) dəyişməsi

5

 

Ü M U M İ D A X İ L İ İ S T E H L A K (1-5-ci sətir. cəmi)

6

 

Transformasiya (çevirmə) sektoru

Transformasiya sektorunun məsrəfləri

7

 

İctimai ehtiyacların ödənilməsi üçün fəaliyyət göstərən istilik elektrik stansiyaları

7.1

X

Müəssisələrin daxili ehtiyaclarının ödənilməsinə xidmət edən istilik elektrik stansiyaları (generatorlar daxil olmaqla)

7.2

X

Domna sobaları

7.3

X

Qaz emalı zavodları

7.4
Neft emalı zavodları

7.5
İstilik mərkəzləri (qazanxanalar)

7.6

X

Transformasiya sektorunun buraxılışı

8

 

İctimai ehtiyacların ödənilməsi üçün fəaliyyət göstərən istilik elektrik stansiyaları

8.1

X

Müəssisələrin daxili ehtiyaclarının ödənilməsinə xidmət edən istilik elektrik stansiyaları (generatorlar daxil olmaqla)

8.2

X

Domna sobaları

8.3

X

Qaz emalı zavodları

8.4
Neft emalı zavodları

8.5
İstilik mərkəzləri (qazanxanalar)

8.6

X

Enerji məhsullarının məhsullararası yerdəyişmələri, qayıtmalar

9

 

Məhsullararası yerdəyişmələr

9.1

X

Məhsulların yerdəyişmələri 

9.2

X

Neft-kimya sənayesindən enerji məhsulu qayıtmışdır

9.3

 

Daxili və xüsusi istehlak, itkilər

Energetika sektorunun daxili istehlakı və xüsusi sərfiyyatı

10

 

Neft-qaz çıxarma müəssisələri

10.1Neft və qaz emalı zavodları

10.2
Elektrik stansiyaları

10.3

X

Bölüşdürmə zamanı itkilər və digər itkilər

11

X

SON İSTEHLAK ÜÇÜN YARARLIDIR (sət.13 + sət.14)

12

 

S O N İ S T E H L A K S E K T O R U

Qeyri-enerji məqsədli son istehlak

13

 

Kimya sənayesi

13.1
Sənayenin digər sahələri

13.2
Nəqliyyat

13.3

X

Enerji məqsədli son istehlak

14

 

Sənaye (14.01 – 14.11-ci sətirlərinin cəmi)

14.1

 

Qara metallurgiya

14.01
Əlvan metallurgiya

14.02
Kimya sənayesi (rezin, plastik kütlə məmulatları istehsalı daxil olmaqla)

14.03
Digər qeyri-metal mineral maddələrin istehsalı

14.04
Mədənçıxarma sənayesi

14.05
Qida məhsullarının istehsalı

14.06
Toxuculuq, tikiş sənayesi, dəri, dəridən məmulatlar və ayaqqabı sənayesi

14.07
Oduncaqların emalı və ağac məmulatı istehsalı

14.08
Sellüloz-kağız sənayesi, nəşriyyat işi

14.09
Maşın, avadanlıq, nəqliyyat vasitələri istehsalı

14.1
Sənayenin digər sahələri

14.11
Nəqliyyat (14.21, 14.22, 14.23, 14.24, 14.25 s. cəmi)

14.2

 

Dəmir yolu və elektrik nəqliyyatı

14.21

X

Avtomobil nəqliyyatı

14.22
Hava nəqliyyatı

14.23

X

beynəlxalq mülki aviasiya

14.231

X

ölkədaxili aviadaşımalar

14.232

X

Boru kəməri nəqliyyatı

14.24

X

Nəqliyyatın digər növləri

14.25

X

Kənd və meşə təsərrüfatı, balıqçılıq

14.3
Ticarət, mehmanxana və restoranlar

14.4
İqtisadiyyatın digər sahələri

14.5
Ev təsərrüfatları

14.6
S t a t i s t i k f ə r q (12-ci sət. - (s.13 + s.14)

15

 1.3. Avtomobil benzini

Göstəricinin qısa tərifi. Avtomobil benzini - 35-2150 C-də qaynayan yüngül karbohidrogenlərin qarışığından ibarət olan yanacaqdır. Avtomobil benzini aviasiya benzinindən fərqli olaraq, avtomobil mühərrikində istifadə edilən yüngül karbohidrogen yanacağıdır. O tərkibində kifayət qədər yüksək miqdarlı, yəni, 80-100 RON oktan alınana qədər distillə və emal edilir. Emal hər hansı aromatik fraksiyaları, ya da benzol və ya digər aşqarları (məsələn, tetraetil qurğuşunu) əlavə etməklə reforminq üsulu ilə həyata keçirilə bilər. Oktan rəqəmini artırmaq üçün avtomobil benzininin tərkibinə aşqarlar, oksigenatlar və əlavələr, tetraetilqurğuşun və tetrametilqurğuşun kimi qurğuşun birləşmələri daxil edilə bilər. Avtomobil benzinini iki qrupa bölmək olar:

- etilizə olunmayan avtomobil benzini: oktan rəqəmini artırmaq üçün qurğuşun tərkibli birləşmələrin əlavə edilmədiyi avtomobil benzinidir;

- etilizə olunmuş avtomobil benzini: oktan rəqəmini artırmaq üçün tetraetilqurğuşun və tetrametilqurğuşun əlavələrinin daxil olduğu avtomobil benzinidir.

Göstəricinin hesablanma metodologiyası. Avtomobil benzininin miqdarı tonla ölçülərək, bu məhsul növünü (Aİ-95, Aİ-92, A-76 markalı benzinlər və etilləşdirilmiş benzin daxil olmaqla) istehsal edən neft emalı müəssisələri tərəfindən uçota alınır və 23-emal (neftayırma), 5-energetika rəsmi statistika hesabatlarında öz əksini taparaq, Sənaye Məhsullarının Statistik Təsnifatı üzrə 23.20.11.50.0 kodu ilə kodlaşdırılır. İstehsalçı müəssisələrdə avtomobil benzini ehtiyatlarının dəyişməsinə dair məlumatlar da həmçinin 23-emal (neftayırma) hesabatında göstərilir. Avtomobil benzininin istehlakı çox böyük istehlakçı qrupunu əhatə etdiyindən hüquqi şəxslərin istehlakı 4-yanacaq və 6-energetika rəsmi statistika hesabatlarında göstərilir, fərdi sahibkarlar və ev təsərrüfatları tərəfindən avtomobil benzininin istehlakını öyrənmək üçün seçmə müşahidələr aparılır. Avtomobil benzininin idxal-ixracı həyata keçirilən zaman məlumatlar rəsmi statistika hesabatları (1-neft məhsulları və 4-yanacaq hesabatları) ilə yanaşı, məhsula HS/CN beynəlxalq ticarət nomenklaturasının 2710.00 (.27+.29+.32) kodları verilir.

Məlumatların əhatəliliyi. Avtomobil benzininin istehsalı, ehtiyatların dəyişməsi haqqında statistik məlumatlar başdan-başa statistika müşahidəsi metodu əsasında formalaşdırıldığından, mülkiyyət növündən asılı olmayaraq ölkə ərazisində bu fəaliyyət növü ilə məşğul olan bütün təsərrüfat subyektlərindən toplanır. İdxal-ixrac haqqında məlumatlar rəsmi statistika hesabatları ilə yanaşı Dövlət Gömrük Komitəsinin məlumatları əsasında formalaşdırılır.

Avtomobil benzini məhsulu üzrə əmtəə balansı aşağıdakı kimi tərtib edilir:1-ci sətir “İlkin enerji məhsullarının istehsalı (hasilatı)”. Avtomobil benzini xam neftdən alındığına görə törəmə məhsullara aid edilir. Ona görə də bu sətir doldurulmur.

2-ci və 3-cü sətirlər “İdxal” və “İxrac”. Bu sətirlərdə fiziki və ya hüquqi şəxslər tərəfindən ölkəyə gətirilən və ölkədən çıxarılan avtomobil benzininin həcmi göstərilir. Beynəlxalq metodologiyaya əsasən yüklərin gömrük orqanlarında rəsmiləşdirilməsinin baş verib-verməməsindən asılı olmayaraq, idxal-ixrac əməliyyatları məhsulun ölkənin milli sərhədlərini keçən zaman baş vermiş hesab edilir. Ölkə ərazisindən tranzitlə keçən enerji məhsulları (elektrik enerjisi istisna olmaqla) idxal-ixrac göstəricilərində nəzərə alınmır. Balansda ixrac göstəriciləri « - » işarəsi ilə qeyd edilir.

4-сü sətir “Beynəlxalq reyslər üzrə üzən gəmilərin yanacaq çənlərinə yanacaq doldurulmuşdur”. Gəmilərdə avtomobil benzinindən yanacaq kimi istifadə olunmadığına görə, bu sətir boş saxlanılır.

5-ci sətir “Ehtiyatların (qalıqların) dəyişməsi”. Ehtiyatların dəyişməsi hesabat dövrünün əvvəlinə olan ehtiyatlardan hesabat dövrünün sonuna olan ehtiyatları çıxmaqla hesablanır. Hesabat dövrünün sonuna ehtiyatlar artdıqda rəqəm « - » işarəsi ilə yazılır. Avtomobil benzininin ehtiyatları bu məhsulun istehsalçılarında, idxalçılarında, enerji məhsullarının transformasiyası, bölüşdürülməsi, ticarəti ilə məşğul olan müəssisələrdə, son enerji istehlakçılarında (müəssisə və təşkilatlarda və ev təsərrüfatlarında) ola bilər.

6-сı sətir “Ümumi daxili istehlak” enerji məhsulları ilə bütün təchiz olunma mənbələrinin, yəni, balansın 2-ci, 3-cü və 5-ci sətirlərinin məlumatlarının toplanmasından alınır.

7-ci sətir “Transformasiya sektorunun məsrəfləri”. Bu sətirin 7.3-cü altsətirində domna sobaları istisna olmaqla qalan altsətirlər doldurulmur.

8-ci sətir “Transformasiya sektorunun buraxılışı”. Avtomobil benzini yalnız neft emalı zavodlarında istehsal olunduğuna görə 8.5-cı altsətirdə göstərilir.

9-cu sətir “Enerji məhsullarının məhsullararası yerdəyişmələri, qayıtmalar”. Məhsullararası yerdəyişmə - enerji məhsullarının keyfiyyətinin (xüsusiyyətlərinin) dəyişməsi ilə bağlı, onların yenidən təsnifləşdirilməsidir. Misal üçün, 95 oktan rəqəmli avtomobil benzini 92 oktan rəqəmli avtomobil benzininə yenidən təsnifləşdirilə bilər. Yerdəyişməyə məruz qalmış məhsulun həcmi balansda “çıxdığı” məhsul sütununda mənfi kəmiyyət kimi, “daxil olduğu” məhsul sütununda isə müsbət kəmiyyət kimi qeyd edilir.

Neft-kimya sənayesində prosesləri keçdikdən sonra neft emalı zavodlarına təmizlənmə və emal üçün qayıdan avtomobil benzini 9.3-cü “neft-kimya sənayesindən qayıtmışdır” sətrində qeyd edilir.10-cu sətir “Energetika sektorunun daxili istehlakı”. Balansının bu sətrində neft və qaz emalı zavodlarının (10.2-ci altsətir) öz fəaliyyətlərini təmin etmək üçün istehlak etdikləri avtomobil benzininin miqdarı göstərilir. İstehlak olunmuş belə enerji məhsulları digər enerji məhsullarına çevrilmədən uçotdan silinir.

11-ci sətir “Bölüşdürmə zamanı itkilər və digər itkilər”. Bu sətir boş saxlanılır.

12-ci sətir “Son istehlak üçün yararlıdır”. Bu sətrin məlumatları 13-14-cü sətirlərin məlumatlarının toplanması ilə müəyyənləşdirilir.

Каталог: upload -> File -> documents -> 12-2016
12-2016 -> 1. İqtisadi vəziyyətin proqnozlaşdırılması, iqtisadi siyasətin işlənməsi və monitorinqi üçün statistikadan istifadə etməklə iqtisadi modellərin hazırlanması və təkmilləşdirilməsi Giriş
documents -> Təhsil Nazirliyi Qəbələ Peşə məktəbi
documents -> Avropa Ali Təhsil Məkanının Kvalifikasiyalar Çərçivəsi (aatmkç) – nədir və nə məqsəd daşıyır?
12-2016 -> Aqrar sahəNİN İNKİŞafinda innovasiya mexaniZMİNİn rolu
12-2016 -> Müəssisə və əhali müayinələrində seçmə məcmunun əlaqələndirilməsinə və rotasiyaya dair
12-2016 -> 1. Ev təsərrüfatları haqqında məlumatların (seçmənin müəyyən edilməsi, məlumatların toplanması, daxil edilməsi və nəzarətdə saxlanması, məlumat bazasının idarə edilməsi) təkmilləşdirilməsinə dair
12-2016 -> ƏhaliNİn təBİİ artimina gender disproporsiYASINIn təSİRİ


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə