1. Ayrı-ayrı enerji məhsullarının (əmtəələrin) balanslarının tərtibinə dair Müqəddimə


-cu sətir “Energetika sektorunun daxili istehlakı”Yüklə 457.57 Kb.
səhifə7/29
tarix23.06.2017
ölçüsü457.57 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   29

10-cu sətir “Energetika sektorunun daxili istehlakı”. Balansının bu sətrində neft və qaz emalı zavodlarının (10.2-ci altsətir) öz fəaliyyətlərini təmin etmək üçün istehlak etdikləri reaktiv mühərriklər üçün ağ neftin miqdarı göstərilir. İstehlak olunmuş belə enerji məhsulları digər enerji məhsullarına çevrilmədən uçotdan silinir.

11-ci sətir “Bölüşdürmə zamanı itkilər və digər itkilər”. Bu sətir boş saxlanılır.

12-ci sətir “Son istehlak üçün yararlıdır”. Bu sətrin məlumatları 13-14-cü sətirlərin məlumatlarının toplanması ilə alınır.

13-cü sətir “Qeyri-enerji məqsədli son istehlak”. Reaktiv mühərriklər üçün ağ neftdən cüzi şəkildə kimya sənayesində (13.1-ci altsətir) istifadə oluna bilər. Qalan altsətirlər isə boş saxlanılır.

14-cü sətir “Enerji məqsədli son istehlak” Reaktiv mühərriklər üçün ağ neftdən yalnız hava nəqliyyatında (sətir 14.23) istifadə olunur. Yanacaq beynəlxalq mülki aviasiya (sətir 14.231) və ölkədaxili aviadaşımalar (14.232) üzrə ayrı-ayrılıqda göstərilir. Hərbi aviasiyanın yanacaq sərfiyyatı ölkədaxili aviadaşımalara daxil edilir. Növbəti enmə məntəqəsi xarici hava limanı olan bu və ya digər uçuş beynəlxalq uçuş hesab edilir. Qalan bütün uçuşlar daxilidir.15-ci sətir “Statisik fərq”. Son istehlak üçün yararlı məhsulun (12-ci sətir) miqdarından onun qeyri-enerji (sət.13) və enerji (sət.14) məqsədli son istehlakının cəmi çıxıldıqdan sonra yaranan fərqdir. Statistik fərqin qiyməti mənfi işarə ilə də ola bilər. “Statistik fərq” sətrinin məlumatları balans məlumatlarının keyfiyyətini qiymətləndirməyə imkan verən əsas meyardır. Belə ki, enerji daşıyıcıları arasında reaktiv mühərriklər üçün ağ neft böyük paya malik olduğundan statistik fərqin 1%-dək olmasına yol verilir.
Reaktiv mühərriklər üçün ağ neft məhsulu üzrə əmtəə balansının maketi

min ton

A X I N L A R

Sətrin

№-si


Reaktiv mühərriklər üçün ağ neft

A

B

C

1

Təchizatın mənbə-ləri sektoru

İlkin enerji məhsullarının istehsalı

1İdxal

2

 

İxrac (rəqəm « – » işarəsi ilə qeyd edilir)

3

 

Beynəlxalq reyslər üzrə üzən gəmilərin yanacaq çənlərinə yanacaq doldurulmuşdur (« – » ilə)

4

X

Ehtiyatların (qalıqların) dəyişməsi

5

 

Ü M U M İ D A X İ L İ İ S T E H L A K (1-5-ci sətir. cəmi)

6

 

Transformasiya (çevirmə) sektoru

Transformasiya sektorunun məsrəfləri

7

 

İctimai ehtiyacların ödənilməsi üçün fəaliyyət göstərən istilik elektrik stansiyaları

7.1

X

Müəssisələrin daxili ehtiyaclarının ödənilməsinə xidmət edən istilik elektrik stansiyaları (generatorlar daxil olmaqla)

7.2

X

Domna sobaları

7.3

X

Qaz emalı zavodları

7.4

X

Neft emalı zavodları

7.5

X

İstilik mərkəzləri (qazanxanalar)

7.6

X

Transformasiya sektorunun buraxılışı

8

 

İctimai ehtiyacların ödənilməsi üçün fəaliyyət göstərən istilik elektrik stansiyaları

8.1

X

Müəssisələrin daxili ehtiyaclarının ödənilməsinə xidmət edən istilik elektrik stansiyaları (generatorlar daxil olmaqla)

8.2

X

Domna sobaları

8.3

X

Qaz emalı zavodları

8.4

X

Neft emalı zavodları

8.5
İstilik mərkəzləri (qazanxanalar)

8.6

X

Enerji məhsullarının məhsullararası yerdəyişmələri, qayıtmalar

9

 

Məhsullararası yerdəyişmələr

9.1
Məhsulların yerdəyişmələri 

9.2
Neft-kimya sənayesindən enerji məhsulu qayıtmışdır

9.3

 

Daxili və xüsusi istehlak, itkilər

Energetika sektorunun daxili istehlakı və xüsusi sərfiyyatı

10

 

Neft-qaz çıxarma müəssisələri

10.1Neft və qaz emalı zavodları

10.2
Elektrik stansiyaları

10.3

X

Bölüşdürmə zamanı itkilər və digər itkilər

11

 X

SON İSTEHLAK ÜÇÜN YARARLIDIR (sət.13 + sət.14)

12

 

S O N İ S T E H L A K S E K T O R U

Qeyri-enerji məqsədli son istehlak

13

 

Kimya sənayesi

13.1
Sənayenin digər sahələri

13.2

X

Nəqliyyat

13.3

 X

Enerji məqsədli son istehlak

14

 

Sənaye (14.01 – 14.11-ci sətirlərinin cəmi)

14.1

X

Qara metallurgiya

14.01

 X

Əlvan metallurgiya

14.02

X

Kimya sənayesi (rezin, plastik kütlə məmulatları istehsalı daxil olmaqla)

14.03

 X

Digər qeyri-metal mineral maddələrin istehsalı

14.04

X

Mədənçıxarma sənayesi

14.05

 X

Qida məhsullarının istehsalı

14.06

X

Toxuculuq, tikiş sənayesi, dəri, dəridən məmulatlar və ayaqqabı sənayesi

14.07

 X

Oduncaqların emalı və ağac məmulatı istehsalı

14.08

X

Sellüloz-kağız sənayesi, nəşriyyat işi

14.09

 X

Maşın, avadanlıq, nəqliyyat vasitələri istehsalı

14.1

X

Sənayenin digər sahələri

14.11

 X

Nəqliyyat (14.21, 14.22, 14.23, 14.24, 14.25 s. cəmi)

14.2

 

Dəmir yolu və elektrik nəqliyyatı

14.21

X

Avtomobil nəqliyyatı

14.22

X

Hava nəqliyyatı

14.23
beynəlxalq mülki aviasiya

14.231
ölkədaxili aviadaşımalar

14.232
Boru kəməri nəqliyyatı

14.24

X

Nəqliyyatın digər növləri

14.25

X

Kənd və meşə təsərrüfatı, balıqçılıq

14.3

X

Ticarət, mehmanxana və restoranlar

14.4

X

İqtisadiyyatın digər sahələri

14.5

X

Ev təsərrüfatları

14.6

X

S t a t i s t i k f ə r q (12-ci sət. - (s.13 + s.14)

15

 


1.5. Nafta
Göstəricinin qısa tərifi. Nafta - neft-kimya sənayesi üçün (məsələn, etilen və ya ətirli birləşmələrin istehsalı üçün) ilkin xammaldır. Bu məhsul növünə həmçinin reforminq benzini də daxil edilir. Distilləsi 30-2100 C-də həyata keçirilən fraksiyalardan ibarətdir.

Göstəricinin hesablanma metodologiyası. Naftanın miqdarı tonla ölçülür və bu məhsul növünü istehsal edən neft emalı müəssisələri tərəfindən uçota alınır. Naftanın istehsalı 23-emal (neftayırma), 5-energetika, idxal-ixracı və istehlakı 5-energetika, 4-yanacaq rəsmi statistika hesabatlarında öz əksini taparaq, Sənaye Məhsullarının Statistik Təsnifatı üzrə 23.20.13.50.0 kodu ilə kodlaşdırılır. Naftanın idxal-ixracı həyata keçirilən zaman məhsula HS/CN beynəlxalq ticarət nomenklaturasının 2710.00 (157.39) kodu verilir.

Məlumatların əhatəliliyi. Naftanın istehsalı, ehtiyatların dəyişməsi haqqında statistik məlumatlar tam və müfəssəldir, başdan-başa statistika müşahidəsi metodu əsasında formalaşdırıldığından, mülkiyyət növündən asılı olmayaraq ölkə ərazisində bu fəaliyyət növü ilə məşğul olan bütün təsərrüfat subyektlərindən toplanır. İdxal-ixrac haqqında məlumatlar Dövlət Gömrük Komitəsinin məlumatları əsasında formalaşdırılır.

Nafta məhsulu üzrə əmtəə balansı aşağıdakı kimi tərtib edilir:1-ci sətir “İlkin enerji məhsullarının istehsalı (hasilatı)”. Nafta xam neftdən alındığına görə törəmə məhsullara aid edilir. Ona görə də bu sətir boş saxlanılır.

2-ci və 3-cü sətirlər “İdxal” və “İxrac”. Bu sətirlərdə fiziki və ya hüquqi şəxslər tərəfindən ölkəyə gətirilən və ölkədən çıxarılan naftanın həcmi göstərilir. Beynəlxalq metodologiyaya əsasən yüklərin gömrük orqanlarında rəsmiləş-dirilməsinin baş verib-verməməsindən asılı olmayaraq, idxal-ixrac əməliyyatları məhsulun ölkənin milli sərhədlərini keçən zaman baş vermiş hesab edilir. Ölkə ərazisindən tranzitlə keçən enerji məhsulları (elektrik enerjisi istisna olmaqla) idxal-ixrac göstəricilərində nəzərə alınmır. Balansda ixrac göstəriciləri « - » işarəsi ilə qeyd edilir.

4-сü sətir “Beynəlxalq reyslər üzrə üzən gəmilərin yanacaq çənlərinə yanacaq doldurulmuşdur”. Gəmilərdə naftadan yanacaq kimi istifadə olunmadığına görə, bu sətir doldurulmur.

5-ci sətir “Ehtiyatların (qalıqların) dəyişməsi”. Ehtiyatların dəyişməsi hesabat dövrünün əvvəlinə olan ehtiyatlardan hesabat dövrünün sonuna olan ehtiyatları çıxmaqla hesablanır. Hesabat dövrünün sonuna ehtiyatlar artdıqda rəqəm « - » işarəsi ilə yazılır. Naftanın ehtiyatları bu məhsulun istehsalçılarında, idxalçılarında, enerji məhsullarının transformasiyası, bölüşdürülməsi, ticarəti ilə məşğul olan müəssisələrdə ola bilər.

6-сı sətir “Ümumi daxili istehlak”. Bu sətirdə nafta ilə bütün təchiz olunma mənbələrinin, yəni, balansın 2-ci, 3-cü və 5-ci sətirlərinin məlumatları-nın toplanılmasından alınır.

7-ci sətir “Transformasiya sektorunun məsrəfləri”. Nafta yalnız neft emalı zavodlarında məsrəf olunduğundan bu sətrin 7.5-ci altsətri istisna olmaqla, qalan altsətirlər doldurulmur.

8-ci sətir “Transformasiya sektorunun buraxılışı”. Naftanın buraxılışı neft emalı zavodlarında (8.5-cı altsətirdə) əks etdirilir.9-cu sətir “Enerji məhsullarının məhsullararası yerdəyişmələri, qayıtmalar”. Məhsullararası yerdəyişmə - enerji məhsullarının keyfiyyətinin (xüsusiyyətlərinin) dəyişməsi ilə bağlı, onların yenidən təsnifləşdirilməsidir. Yerdəyişməyə məruz qalmış məhsulun həcmi balansda “çıxdığı” məhsul sütununda mənfi kəmiyyət kimi, “daxil olduğu” məhsul sütununda isə müsbət kəmiyyət kimi qeyd edilir.

10-cu sətir “Energetika sektorunun daxili istehlakı”. Balansın bu sətrində neft və qaz emalı zavodlarının (10.2-ci altsətir) öz fəaliyyətlərini təmin etmək üçün istehlak olunmuş naftanın miqdarı göstərilir. İstehlak olunmuş belə enerji məhsulları digər enerji məhsullarına çevrilmədən uçotdan silinir.

11-ci sətir “Bölüşdürmə zamanı itkilər və digər itkilər”. Bu sətir boş saxlanılır.

12-ci sətir “Son istehlak üçün yararlıdır”. Bu sətrin məlumatları 13-14-cü sətirlərin məlumatlarının toplanması ilə alınır.

13-cü sətir “Qeyri-enerji məqsədli son istehlak”. Qeyri-enerji məqsədləri üçün naftadan nəqliyyat (13.3-cü altsətir) istisna olmaqla, kimya sənayesində (13.1-ci altsətir) və sənayenin digər sahələrində (13.2-ci altsətir) istifadə oluna bilər.

14-cü sətir “Enerji məqsədli son istehlak”. 14.01–14.11-ci altsətirlərdə sənayenin sahələri üzrə enerji məqsədi ilə istehlak olunmuş naftanın miqdarı göstərilir. Sətirin qalan altsətirləri isə boş saxlanılır.15-ci sətir “Statisik fərq”. Son istehlak üçün yararlı məhsulun (12-ci sətir) miqdarından onun enerjinin qeyri-enerji (sət.13) və enerji (sət.14) məqsədli son istehlakının cəmi çıxıldıqdan sonra yaranan fərqdir. Statistik fərqin qiyməti mənfi işarə ilə də ola bilər. “Statistik fərq” sətrinin məlumatları balans məlumatlarının keyfiyyətini qiymətləndirməyə imkan verən əsas meyardır. Belə ki, enerji daşıyıcıları arasında nafta böyük paya malik olduğundan statistik fərqin 1%-dək olmasına yol verilir.
Каталог: upload -> File -> documents -> 12-2016
12-2016 -> 1. İqtisadi vəziyyətin proqnozlaşdırılması, iqtisadi siyasətin işlənməsi və monitorinqi üçün statistikadan istifadə etməklə iqtisadi modellərin hazırlanması və təkmilləşdirilməsi Giriş
documents -> Təhsil Nazirliyi Qəbələ Peşə məktəbi
documents -> Avropa Ali Təhsil Məkanının Kvalifikasiyalar Çərçivəsi (aatmkç) – nədir və nə məqsəd daşıyır?
12-2016 -> Aqrar sahəNİN İNKİŞafinda innovasiya mexaniZMİNİn rolu
12-2016 -> Müəssisə və əhali müayinələrində seçmə məcmunun əlaqələndirilməsinə və rotasiyaya dair
12-2016 -> 1. Ev təsərrüfatları haqqında məlumatların (seçmənin müəyyən edilməsi, məlumatların toplanması, daxil edilməsi və nəzarətdə saxlanması, məlumat bazasının idarə edilməsi) təkmilləşdirilməsinə dair
12-2016 -> ƏhaliNİn təBİİ artimina gender disproporsiYASINIn təSİRİ


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   29


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə