1 Karakteristika oro-facijalnog digitalnog sindroma jeYüklə 174,17 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix19.02.2017
ölçüsü174,17 Kb.
#9122

ETIOLOGIJA 

 

1 Karakteristika oro-facijalnog digitalnog sindroma je: 

a)

 nedostatak gornjih mlečnih i stalnih lateralnih sekutića  

b)

 prekobrojni gornji mlečni i stalni očnjaci 

c)

 prekobrojni gornji mlečni i stalni lateralni sekutići 

d)

 multipni frenulumi u gornjem i donjem vestibulumu 

 Oro- facijalni digitalni sindrom se nasledjuje: 

a)

 autozomno dominantno 

b)

 autozomno recesivno  

c)

 polno, X-vezano dominantano 

d)

 polno, X-vezano recesivno 

 Oro- facijalni digitalni sindrom se nasledjuje: 

a)

 autozomno dominantno 

b)

 autozomno recesivno  

c)

 polno, X-vezano recesivno 

d)

  ni jedan od ponuđenih odgovora nije tačan 

 Multipni fibrozni frenulumi, bifidni ili trifidni jezik, ankiloglosija,  

duplikatura gornjih očnjaka karakterišu: 

a)

 

Oro- facijalni digitalni  sindrom b)

 

Treacher-Collins-ov  sindrom c)

 

Sindrom  Ektodermalne displazije d)

 

Perre – Robin-ov  sindrom  

5 Prekobrojni 

gornji 

mlečni i stalni očnjaci karakteristika su: a)

 

Crouzon-ovog sindroma b)

 

Pierre-Robin-ovog sindroma c)

 

sindroma ektodermalne displazije d)

 

oro-facijalnog digitalnog sindroma  

6 Prekobrojni 

gornji 

mlečni i stalni očnjaci karakteristika su: a)

 

Crouzon-ovog sindroma b)

 

Pierre-Robin-ovog sindroma c)

 

sindroma ektodermalne displazije d)

 

ni jedan od ponuđenih odgovora nije tačan  

Multipni frenulumi u gornjem i donjem vestibulumu prisutani su kod a)

 

Pierre - Robinovog sindroma  b)

 

Treacher - Collins-ovog sindroma c)

 

Oro-facijalnog digitalnog sindroma d)

 

Apert-ovog sindroma  

Rascep samo sekundarnog palatuma je prisutan kod: a)

 

Crouzon-ovog sindroma b)

 

Sindroma hemifacijalne mikrozomije c)

 

Apert-ovog sindrom d)

 

Pierre - Robinovog sindroma 9          Mikrognatija mandibule, rascep sekundarnog palatuma i glosoptoza  

karakteristika su: 

a)

 

Pierre-Robin-ovog sindroma b)

 

Treacher- Collins- ovog sindroma c)

 

Crouzon-ovog sindroma  d)

 

Sindroma ektodermalne displazije  

10 Pacijenti 

sa 

Pierre- Robinovim sindromom  a)

 

imaju rascep primarnog palatuma b)

 

imaju rascep sekundarnog palatuma c)

 

imaju rascep primarnog i sekundarnog palatuma d)

 

nemaju rascep  

11 


Karakteristika Pierre Robin-ovog sindroma je: 

a)

 Hipotrihosis, hipohidrosis i hipodoncija 

b)

 Mikrognatija mandibule, rascep palatuma i glosoptoza 

c)

 Sindaktilija, lingva bifida i rascep nepca 

d)

 Microtia, hipoplazija mandibularnog ramusa 

 

12 Trijas: mikrognatija mandibule, rascep sekundarnog palatuma i 

glosoptoza karakteristika su: 

a)

 

Treacher- Collins-ov  sindrom b)

 

Crouzon-ovog sindrom c)

 

Apert-ov  sindrom d)

 

ni jedan od ponuđenih odgovora nije tačan  

13 


Ektodermalna displazija je anomalija koju karakteriše: 

a)

 hipodoncija uz poremecenu resorpciju mlecnih zuba 

b)

 hipodoncija uz retrognatizam mandibule  

c)

 hipodoncija uz bimaksilarni retrognatizam 

d)

 hipodoncija uz mikrodonciju 

 

14 Ektodermalna displazija je anomalija koju karakteriše: 

a)

 hipodoncija uz poremecenu resorpciju mlecnih zuba 

b)

 hipodoncija uz retrognatizam mandibule  

c)

 hipodoncija uz bimaksilarni retrognatizam 

d)

 ni jedan od ponuđenih odgovora nije tačan 

 

15 Sindrom ektodermalne displazije je: 

a)

 autozomno dominantna nasledna anomalija 

b)

 autozomno recesivna anomalija 

c)

 nenasledna anomalija 

d)

 X- vezano recesivno nasledna anomalija 

 

16 Hipotrihosis, hipohidrosis i hipodoncija su karakteristike: 

a)

 sindroma ektodermalne displazije 

b)

 sindroma dysostosis cleidocranialis 

c)

 orofacijalnog digitalnog sindroma 

d)

 Perre – Robin-ov  sindrom 

17  Karakteristike sindroma ektodermalne displazije su: 

a)

 mikrognatija mandibule i rascep nepca 

b)

 sindaktilija, lingva bifida i rascep nepca 

c)

 hipotrihosis, hipohidrosis i hipodoncija 

d)

 microtia, hipoplazija mandibularnog ramusa 

 

18 Antimongoloidni položaj palpebralnih fisura, koloboma na spoljnoj trećini 

donjeg kapka, slepe fistule ispred ušnih školjki, odsustvo spoljašnjeg ušnog 

kanala, hipoplazija zigomatičnih lukova i drugo karakteristike su: 

a)

 Pierre-Robin-ovog sindroma 

b)

 Treacher-Collins-ovog sindroma 

c)

 Crouzon-ovog sindroma 

d)

 ni jedan od ponuđenih odgovora nije tačan 

 

19 Antimongoloidni položaj palpebralnih fisura, koloboma na spoljnoj trećini 

donjeg kapka, slepe fistule ispred ušnih školjki, odsustvo spoljašnjeg ušnog 

kanala, hipoplazija zigomatičnih lukova i drugo karakteristike su:: 

a)

 Sindrom dysostosis cleidocranialis 

b)

 Apert-ov  Sindrom 

c)

 Perre – Robin-ov  sindrom 

d)

  ni jedan od ponuđenih odgovora nije tačan 

 

20 Odsustvo spoljašnjeg ušnog kanala, distalan i otvoren zagrižaj, hipoplazija 

mandibule sa konkavitetom donje ivice mandibule, označavaju: 

a)

 

Sindrom dysostosis cleidocranialis b)

 

Apert-ov  sindrom c)

 

Treacher-Collins-ovog sindroma d)

 

Perre – Robin-ov  sindrom  

21 


Za kraniostenoze je karakteristično postojanje: 

a)

 impresio digitalis 

b)

 mikrodoncije 

c)

 hipodoncija 

d)

 ni jedan od ponuđenih odgovora nije tačan 

 

22 Impresio digitalis 

je karakteristika: 

a)

 

makroglosije b)

 

makrodoncije c)

 

kraniostenoza d)

 

preležanog rahitisa  

23 


Kraniostenoze nastaju usled: 

a)

 zaostajanja u rastu kostiju lobanje 

b)

 ranog srastanja sutura lobanje  

c)

 deformacije lobanje prilikom  teškog porodjaja 

d)

 ni jedan od ponuđenih odgovora nije tačan 

 

24 Prerano zatvaranje lobanjskih sutura je karakteristika: 

a)

 Treacher - Collins-ovog sindroma 

b)

 Crouzon-ovog sindroma 

c)

 

Pierre - Robin-ovog  sindroma d)

 

Apert-ov  Sindrom  

25 


Apert-ov  Sindrom je: 

a)

 autozomno dominantna nasledna anomalija 

b)

 autozomno recesivna anomalija 

c)

 nenasledna anomalija 

d)

 polno vezana recesivno nasledna anomalija 

 

26 Oxycephalia, visoko gotsko nepce, izrazita uskost 

  

maksilarnog luka, pseudoprogenija, su prisutni kod: a)

 

Treacher- Collins-ovog  sindroma b)

 

Apert-ov  sindrom  c)

 

Hemifacijalne mikrozomije d)

 

Sindrom ektodermalne displazije  

27 


Za Apert-ov  sindrom tipično je postojanje: 

a)

 sindaktilije 

b)

 makroglosije 

c)

 glosoptoze 

d)

 konkaviteta donje ivice mandibule 

 

28 Crouzon-ovog sindrom je: 

a)

 autozomno dominantna nasledna anomalija 

b)

 autozomno recesivna anomalija 

c)

 nenasledna anomalija 

d)

 polno vezana recesivno nasledna anomalija 

 

29 Za Crouzo-nov sindrom tipično je postojanje: 

a)

 sindaktilije 

b)

 izrazitog egzoftalmusa 

c)

 brahidaktilije 

d)

 konkaviteta donje ivice mandibule 

 

30 Perzistencija mlečnih i veliki broj prekobrojnih stalnih zuba karakteristike su: 

a)

 Apert-ovog sindroma 

b)

 Sindroma dysostosis cleidocranialis 

c)

 Sindroma hemifacijalne mikrozomije 

d)

 Crouzon-ovog sindroma 

 

31 Za sindrom dysostosis cleidocranialis karakteristično je:  

a)

 brahidaktilija 

b)

 visoko zasvođeno nepce 

c)

 perzistencija mlečnih i veliki broj prekobrojnih stalnih zuba 

d)

 ni jedan od ponuđenih odgovora nije tačan 

 

32  Uzrok sindroma hemifacijalne mikrozomije je: a)

 

mutacija gena b)

 

deficitarna ishrana trudnice c)

 

mikronekroze u predelu stapedijalne arterije d)

 

ni jedan od ponuđenih odgovora nije tačan  

33 


Uzrok sindroma hemifacijalne mikrozomije je: 

a)

 mutacija gena 

b)

 post natalna trauma 

c)

 deficitarna ishrana trudnice 

d)

 ni jedan od ponuđenih odgovora nije tačan 

 

34 Sindrom hemifacijalne 

mikrozomije: 

a)

 

nasledjuje se autozomno recesivno b)

 

se ne nasledjuje  c)

 

nasledjuje se autozomno dominantno d)

 

nasledjuje se X vezano recesivno  

35 


Mikronekroza u predelu stapedijalne arterije uzrok je:  

a)

 Sindroma dysostosis cleidocranialis 

b)

 Sindroma hemifacijalne mikrozomije 

c)

 Crouzon-ovog sindroma 

d)

 ni jedan od ponuđenih odgovora nije tačan 

 

36 Sindrom Hemifacijalne mikrozomije nastaje kao: 

e)

 autozomno – dominantan  

f)

 autozomno recesivan 

g)

 posedica zakasnele retrofleksije glave 

h)

 ni jedan od ponuđenih odgovora nije tačan 

 

37  Nasleđe je uzrok: 

a)

 sekundarne teskobe  

b)

 primarne teskobe 

c)

 sekundarne teskobe u predelu fronta 

d)

 tercijerne teskobe 

 

38 Daunov sindrom karakteriše pojava: 

a)

 geminacije 

b)

 mikrodoncije 

c)

 fuzije 

d)

 ni jedan od ponuđenih odgovora nije tačan 

 

39 Kada se anomalija pojavljuje u svakoj generaciji, podjednako kod oba pola

znači da je nasledjivanje:  

a)

 

poligensko  b)

 

autozomno- dominantno c)

 

autozomno-recesivno  d)

 

ni jedan od ponuđenih odgovora nije tačan  

40 Autozomno 

dominantno 

nasledjivanje nastaje kada: 

a)

 dete dobije aficiran gen od majke 

b)

 dete ne dobije aficiran gen od majke ili od oca 

c)

 dete dobije aficiran gen ili od majke ili od oca  

d)

 dete dobije aficiran gen od oca  

 

41 Autozomno recesivno nasledjivanje nastaje kada: 

a)

 dete dobije aficiran gen od oca  

b)

 dete dobije aficiran gen od majke 

c)

 dete dobije aficiran gen i od majke i od oca 

d)

 ni jedan od ponuđenih odgovora nije tačan 

 

42 Ocrtavanje pedigrea za ispitivanu anomaliju je karakteristično za: 

a)

 metod ispitivanja blizanaca 

b)

 metod ispitivanja familija  

c)

 metod ispitivanja populacije 

d)

 ni jedan od ponuđenih odgovora nije tačan 

 

43 Rascepi se nasledjuju: 

a)

 autozomno – dominantno 

b)

 autozomno recesivno  

c)

 poligeno 

d)

 ni jedan od ponuđenih odgovora nije tačan 

 

44 Kod X vezanog recesivnog nasledjivanja: 

a)

 podjednako obolevaju sinovi i ćerke 

b)

 češće obolevaju sinovi 

c)

 češće obolevaju ćerke  

d)

 ni jedan od ponuđenih odgovora nije tačan 

 

45 Ankiloza zuba je uzrok: 

a)

 preranog nicanja stalnih zuba 

b)

 suprapozicije zuba 

c)

 infrapozicije zuba 

d)

 abrazije zuba 

 

46 Nisko pripojeni labijalni frenulum uzrokuje: 

a)

 konvergentnu dijastemu medijanu 

b)

 primatnu dijastemu 

c)

 divergentnu dijastemu medijanu 

d)

 protruziju centralnih sekutića 

 

47 Treća godina je vreme: a)

 

kada treba započeti serijsku ekstrakciju b)

 

kada treba početi sa terapijom primenom monobloka c)

 

do kada se toleriše oralna respiracija d)

 

ni jedan od ponuđenih odgovora nije tačan  

48 Treća godina je vreme: 

a)

 

kada treba započeti serijsku ekstrakciju b)

 

kada treba početi sa terapijom primenom monobloka c)

 

do koga može da se toleriše loša navika d)

 

do kada se toleriše oralna respiracija  

49 


Karakteristika kongenitalnog luesa je: 

a)

 dudinjasti molari 

b)

 Turner-ovi zubi 

c)

 Huchinson-ovi zubi 

d)

 dilaceracija zuba  

 

50 Tiskanje jezika može da bude uzrok: 

a)

 dubokog zagrižaja 

b)

 otvorenog zagrižaja 

c)

 ukrštenog zagrižaja 

d)

 promašenog zagrižaja 

 

51 Terapija rascepa je: 

a)

 isključivo ortodontska 

b)

 isključivo hirurška 

c)

 kombinovana ortodontsko–hirurška 

d)

 hiruška ili ortodontska 

 

52 Sa ortodontskom terapijom kompletnih rascepa treba: 

a)

 čekati do 6 meseci  

b)

 čekati nicanje stalnih zuba 

c)

 čekati smenu zuba  

d)

 ni jedan od ponuđenih odgovora nije tačan 

 

 53 

Sa ortodontskom terapijom kompletnih rascepa treba: 

a)

 

početi čim se beba rodi b)

 

čekati 6 meseci  c)

 

čekati nicanje stalnih zuba d)

 

čekati smenu zuba   

54 


Hirurško zbrinjavanje tvrdog nepca kod rascepa treba raditi: 

a)

 odmah po rodjenju 

b)

 čekati smenu zuba  

c)

 čekati nicanje stalnih zuba 

d)

 ni jedan od ponuđenih odgovora nije tačan 

 

53 Hirurško zbrinjavanje tvrdog nepca kod rascepa treba raditi: 

a)

 odmah po rodjenju 

b)

 oko 18 meseca, pre formiranja artikulisanih glasova 

c)

 čekati smenu zuba  

d)

 čekati nicanje stalnih zuba 

 


54 Nedostatak 

hipofiznih 

hormona pre puberteta dovodi do: 

a)

 pituitarnog nanizma  

b)

 mikronekroze u predelu stapedijalne arterije  

c)

 akromegalije 

d)

 ni jedan od ponuđenih odgovora nije tačan 

 

55 Višak hipofiznih hormona posle puberteta dovodi do: 

a)

 gigantizma  

b)

 nema uticaja 

c)

 nije bitan period, već količina hormona  

d)

 ni jedan od ponuđenih odgovora nije tačan 

 

56 Višak hipofiznih hormona posle puberteta dovodi do: 

e)

 gigantizma  

f)

 akromegalije  

g)

 nema uticaja 

h)

 nije bitan period, već količina hormona  

 

57 Rahitis nastaje usled deficita: 

a)

 vitamina  A  

b)

 vitamina  B 

c)

 vitamina  C 

d)

 vitamina  D 

 

58 Hipervitaminoza A može uticati na nastajanje: 

a)

 rahitisa  

b)

 rascepa sekundarnog palatuma 

c)

 hiperplastičnog gingivitisa 

d)

 dilaceracije zuba 

 

59 Rascepi usne i nepca mogu nastati kao posledica hipervitaminoze: 

a)

 vitamina B 

b)

 vitamina C 

c)

 vitamina A 

d)

 vitamina D  

 

60 Konvergentnu diastemu medijanu u predelu krunica centralnih sekutića 

uzrokuje: 

a)

 

nasledje b)

 

meziodens c)

 

loša navika d)

 

nisko inseriran labijalni frenulum  

61 


Paralelna dijastema medijana je: 

a)

 posledica postojanja meziodensa 

b)

 ranog gubitka mlečnih zuba 

c)

 nasledne etiologije 

d)

 posledica traume mlečnih sekutića 

 

62 


Divergentnu diastemu medijanu u predelu krunica centralnih sekutića 

uzrokuje: 

a)

 

nasledje b)

 

lokalni tumori i ciste c)

 

loša navika d)

 

nisko pripojen labijalni frenulum  

63 


Nisko pripojen labijalni frenulum u predelu krunica centralnih sekutića 

uzrokuje: 

a)

 

divergentnu diastemu medijanu b)

 

paralelnu dijastemu medijanu c)

 

konvergentnu dijastemu medijanu d)

 

ni jedan od ponuđenih odgovora nije tačan  

64 Meziodens 

uzrokuje: 

a)

 divergentnu diastemu medijanu 

b)

 paralelnu dijastemu medijanu 

c)

 konvergentnu diastemu medijanu 

d)

 ni jedan od ponuđenih odgovora nije tačan 

 

65    Otvoreni zagrižaj i hipoplazije na zubima su posledica: a)

 

intrauterine traume b)

 

Down-ovog sindroma c)

 

preležanog rahitisa d)

 

terapije tetraciklinima  

66 


Uzrok dentoalveolarno otvorenog zagrižaja može biti: 

a)

 temporalno žvakanje 

b)

 sisanje prsta 

c)

 anteinklinacija maksile 

d)

 tiskanje jezika 

 

67 Primarna teskoba izazvana je: 

a)

 prevremenom ekstrakcijom mlečnih molara 

b)

 nasledjem 

c)

 karijesom na aproksimalnim površinama mlečnih molara 

d)

 prevremenom ekstrakcijom mlečnih sekutića 

 

68 Turnerov zub nastaje usled: 

a)

 dejstva traume 

b)

 delovanja naslednih faktora 

c)

 kongenitalnog luesa 

d)

 ni jedan od ponuđenih odgovora nije tačan 

 

65 Turnerov zub nastaje usled: 

a)

 dejstva traume 

b)

 periapikalnog procesa na mlečnom zubu prethodniku 

c)

 delovanja naslednih faktora 

d)

 kongenitalnog luesa 

 

66 


Jedan od uzroka infrapozicije zuba može biti i: 

a)

 gubitak zuba antagoniste 

b)

 ankiloza 

c)

 prevremena ekstrakcija mlečnih molara 

d)

 prevremena ekstrakcija susednog zuba 

 

68 Upražnjavanje loše navike toleriše se do: 

a)

 do treće godine 

b)

 četvrte godine 

c)

 pete godine 

d)

 šeste godine 

 

69 Pseudoprogenija nastaje usled: 

a)

 uskosti gornje vilice 

b)

 prerazvijenosti mandibule u sagitalnom pravcu 

c)

 anteinklinacije gornje vilice 

d)

 ni jedan od ponuđenih odgovora nije tačan 

 

70 Pseudoprogenija nastaje usled: 

e)

 uskosti gornje vilice 

f)

 prerazvijenosti mandibule u sagitalnom pravcu 

g)

 anteinklinacije gornje vilice 

h)

 nedovoljne razvijenosti maksile u sagitalnom pravcu 

 

71 Da bi se neka ortodontska anomalija proglasila naslednom potrebno je da: 

a)

 jednojajni blizanci budu konkordantni, a dvojajni diskordantni za 

ispitivanu anomaliju 

b)

 

jednojajni blizanci budu diskordantni,a dvojajni konkordantni za ispitivanu anomaliju 

c)

 i jednojajni i dvojajni blizanci budu konkordantni za ispitivanu anomaliju 

d)

 i jednojajni i dvojajni blizanci budu diskordantni za ispitivanu anomaliju 

 

72 Genetski kod, 

a)

 odreduje smer biohemijskih procesa u celiji  

b)

 uslovljava sintezu šecera 

c)

 uslovljava sintezu aminokiselina  

d)

 uslovljava sintezu lipida  

 

73 Autozomno recesivno 

nasledivanje: 

a)

 

manifestuje se samo u heterozigotnom stanju b)

 

je karakterističan način za nasledivanje dekbisa c)

 

manifestuje se i u heterozigotnom i u homozigotnom stanju d)

 

ni jedan od ponuđenih odgovora nije tačan  

 

  

 

75 Autozomno recesivno 

nasledivanje: a)

 

manifestuje se samo u heterozigotnom stanju b)

 

manifestuje se samo u homozigotnom stanju  c)

 

manifestuje se i u heterozigotnom i u homozigotnom stanju d)

 

je karakteristican nacin za nasledivanje dekbisa  

76 


Gen je deo: 

a)

 lanca DNK 

b)

 hromatide  

c)

 azotne baze 

d)

 hromozoma 

 

77 Akromegalija je posledica: 

a)

 hiperfunkcije adenohipofize u prvim mesecima života 

b)

 hiperfunkcije adenohipofize pre puberteta 

c)

 hiperfunkcije adenohipofize u pubertetu 

d)

 ni jedan od ponuđenih odgovora nije tačan 

 

78 Akromegalija je posledica: 

a)

 hiperfunkcije adenohipofize u prvim mesecima života 

b)

 hiperfunkcije adenohipofize pre puberteta 

c)

 hiperfunkcije adenohipofize u pubertetu 

d)

 hiperfunkcije adenohipofize posle puberteta 

 

79 Hormoni tireoidne žlezde imaju uticaj na 

a)

 zatvaranje sutura kraniofacijalnog skeleta 

b)

 zatvaranje apeksa zuba 

c)

 rast kostiju 

d)

 druge endokrine žlezde 

 

80 Hipotireoidizam dovodi 

do 


a)

 

usporavanja zatvaranja sutura kraniofacijalnog skeleta b)

 

nenormalne resorpcije mlečnih zuba c)

 

pojačane razvijenosti vilica d)

 

zakasnelog nicanja stalnih zuba  

81 Dilaceracija 

zuba je posledica: 

a)

 preležanog rahitisa 

b)

 patološkog procesa na vrhu korena mlečnog prethodnika 

c)

 kongenitalnog luesa 

d)

 ni jedan od ponuđenih odgovora nije tačan 

 

82 Dilaceracija zuba je posledica: 

a)

 preležanog rahitisa 

b)

 patološkog procesa na vrhu korena mlečnog prethodnika 

c)

 traume 

d)

 kongenitalnog luesa 

 

  

83 


Kao posledica preležanog rahitisa nastaje: 

a)

 

progenija i hipoplazije na zubima b)

 

progeni i otvoreni zagrižaj c)

 

progenija d)

 

ni jedan od ponuđenih odgovora nije tačan  

84 


Kao posledica preležanog rahitisa nastaje: 

a)

 progenija i hipoplazije na zubima 

b)

 otvoren zagrižaj i hipoplazije na zubima 

c)

 progeni i otvoreni zagrižaj 

d)

 progenija 

 

85 Huchinson-ovi zubi su posledica: 

a)

 periapikalne infekcije  mlečnih zuba 

b)

 rahitisa 

c)

 kongenitalnog luesa 

d)

 traume 

 

86 Koji od navedenih faktora se svrstavaju u opšte etiološke faktore: 

a)

 deficitarna ishrana 

b)

 nasledje  

c)

 endokrine disfunkcije  

d)

 kongenitalne anomalije  

 

87 Hronične respiratorne infekcije imaju za posledicu: a)

 

otvorena usta, povećan pritisak bukcinatora, smanjen pritisak jezika na gornju vilicu 

b)

 adenoidno lice, kratku i hipotoničnu gornju usnu 

c)

  disanje na usta, usku gornju vilicu, karijes 

d)

 ni jedan od ponuđenih odgovora nije tačan 

 

88 Ortodontske nepravilnosti može izazvati: 

a)

 poliomielitis 

b)

 Kronova bolest 

c)

 Bazedova bolest 

d)

 muskularna distrofija 

 

89 Pseudoprogenija je 

karakteristična za: 

a)

 

sindrom ektodermalne displazije b)

 

pacijente sa izraženim bimaksilarnim prognatizmom c)

 

pacijente sa hroničnim respiratornim infekcijama d)

 

ni jedan od ponuđenih odgovora nije tačan  

90 Pseudoprogenija 

je 

karakteristična za: a)

 

Disostosis cleidocranialis b)

 

Apertov sindrom c)

 

Pierre Robin sindrom d)

 

Crouzonov sindrom  

 

91  Pseudoprogenija je 

karakteristična za: a)

 

Rahitis b)

 

Kraniostenoze c)

 

Akromegaliju d)

 

Ni jedan od ponuđenih odgovora nije tačan  

92 Pseudoprogenija 

je 

karakteristična za: a.

 

Akutna febrilna stanja b.

 

Traumu temporomandibularnog zgloba c.

 

Pacijente kod kojih je povećan ANB ugao d.

 

Ni jedan od ponuđenih odgovora nije tačan  

93 


Progenija vera je karakteristična za: 

a)

 Pierre Robin sindrom 

b)

 pacijente kod kojih je povećan ANB ugao 

c)

 traumu temporomandibularnog zgloba 

d)

 ni jedan od ponuđenih odgovora nije tačan 

 

94 Progenija vera je karakteristična za: 

a)

 pacijente sa izraženim bimaksilarnim prognatizmom 

b)

 pacijente sa izraženim bimaksilarnim retrognatizmom 

c)

 pacijente kod kojih je povećan ANB ugao 

d)

 ni jedan od ponuđenih odgovora nije tačan 

 

95 Progenija vera je karakteristična za: 

a)

 akromegaliju 

b)

 pacijente kod kojih nije lečena prava progenija 

c)

 pacijente sa maksilarnim normognatizmom i smanjenim ANB uglom 

d)

 ni jedan od ponuđenih odgovora nije tačan 

 

96 Progenija vera je karakteristična za: 

a)

 pacijente kod kojih u biometrijskom polju gornja usna dodiruje N-

vertikalu, a vrh brade probija N-vertikalu 

b)

 

pripadnike obitelji Habsburške monarhije c)

 

pripadnike obitelji Luja XVI-og d)

 

ni jedan od ponuđenih odgovora nije tačan  

 

97 Ortodontske nepravilnosti izazivaju: 

a)

 neki antiepileptici 

b)

 neki antidepresivi 

c)

 tetraciklini 

d)

 ni jedan od ponuđenih odgovora nije tačan 

 

 98 Karakteristike 

maseteričnog tipa žvakanja su: 

a)

 

prelamanje postlaktealne ravni b)

 

odsustvo abrazije na griznim površinama mlečnih zuba c)

 

smanjena dubina preklopa d)

 

šarnirski pokreti bez mlevenja hrane  

99 

Karakteristike temporalnog tipa žvakanja su: 

a)

 

prelamanje postlaktealne ravni b)

 

odsustvo abrazije na griznim površinama mlečnih zuba c)

 

smanjena dubina preklopa d)

 

šarnirski pokreti bez mlevenja hrane  

100 


Uzrok interponiranja jezika izmedju zuba je: 

a)

 infantilno gutanje 

b)

 makroglosija 

c)

 lingvalni frenulum 

d)

 denticio tarda 

 

101 Interponiranje donje usne, karakteristično je za pacijente sa anomalijom: 

a)

 II klasa 1. odelenje  

b)

 II klasa 2. odelenje 

c)

 Maksilarni prognatizam i mandibularni retrognatizam  

d)

 Smanjen ugao ANB 

 

 102 Perzistencija 

mlečnog zuba je znak: 

a)

 

ektopije stalnog b)

 

ankiloze mlečnog c)

 

hipodoncije stalnog  d)

 

dilaceracije mlečnog  

103 Mikrotija 

je 

 

a) 

hipoplazija spoljnjeg ušnog kanala 

b)

 

hipoplazija ušne školjke c)

 

hipoplazija uvule d)

 

hipoplazija orbite  

104 Mikrotija 

je 

 

a) 

hipoplazija spoljnjeg ušnog kanala 

b)

 

hipoplazija uvule c)

 

hipoplazija orbite d)

 

ni jedan od ponuđenih odgovora nije tačan  

 

105 Rani gubitak prvog i drugog mlečnog molara dovodi do 

a)

 Dilaceracije prvih stalnih molara  

b)

 Mezijalnog pomeranja prvih stalnih molara 

c)

 Distalnog pomeranja stalnih sekutića i mlečnog molara 

d)

 Mezijalnog pomeranja prvih stalnih molara i distalnog pomeranja stalnih 

sekutića i mlečnog molara Yüklə 174,17 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin