1 Кўрсатилганлардан қайси оқибат ўткир йирингли периоститга кўпроқ хос эмас 1 Which are not applicable acute purulent periostitisYüklə 475.47 Kb.
tarix23.12.2016
ölçüsü475.47 Kb.
1)Кўрсатилганлардан қайси оқибат ўткир йирингли периоститга кўпроқ хос эмас 1) Which are not applicable acute purulent periostitis

*A)Лимфангит * A) Limfangit

B)Йирингни ўз холича ёрилиши B) major rupture of their ancestors

C)Остеомиелит C) osteomyelitis

D)Гайморит D) Sinusitis

E)Флегмона E) variety2)Қанотсимон -жағ сохасини чегарасини хосил қилишда қатнашмайди 2) Border of the wing-jaw area

*A)Чайнов мушаги * A) the chewing muscles

B)Паски жағ шохи B) Pascal jaw horns

C)Медиал қанотсимон мушак C) Media qanotsimon muscle

D)Латерал қанотсимон мушак D) Lateral qanotsimon muscle

E)Қулоқ олди сўлак бези E) ear salivary gland3)Қанотсимон -жағ сохасидаги флегмонага хос эмас 3) Which are not applicable wing-jaw area

*A)Пастки жағ ости сохасидаги инфильтрат * A) of the lower jaw of ground in the field of mass

B)Пастки жағ бурчаги остидаги оғрикли инфильтрат B) the angle of the lower jaw, under the provision of mass

C)Огиз очилиши чегараланиши C) the limitation of mouth opening

D)Ретромоляр сохадаги ўтув бурмадаги шиш ва гиперимия D) Retromolyar industry pass fold edema and giperimiya

E)Оғриқли ютиниш E), painful swallowing4)Халқум атрофии сохаси майдонини чегарасини хосил қилишда қатнашмайди 4) Which are not applicable border peripharyngeal area

*A)Латерал қанотсимон мушак * A) Lateral qanotsimon muscle

B)Халқум мушаклари B) throats, muscle

C)Медиал қанотсимон мушак C) Media wing muscle

D)Қанотлараро фасция D) wing fascia

E)Умуртқа фасцияларидан ўтувчи ён фасцияли ўсиқ E) bypassing the spinal fascia, side fascia5)Халқум атрофи сохаси флегмонага хос бўлмаган симптомни кўрсатинг 5) Which are not applicable symptoms peripharyngeal phlegmon

*A)Юз асимметрияси * A) Hundreds of asimmetriyasi

B)Оғиз очилиши чегараланганлиги B) the limited opening of the mouth

C)Қанот жағ бурмасидаги гиперемия ва инфильтрация C) the wing folds hyperemia, and infiltration of the chin

D)Жағ остидаги инфильтрат D) of the mass to the bottom of the jaw

E)Оғриқли ютиниш E), painful swallowing6)Кўз сохаси флегмонасида қайси клиник симптом учрамайди 6) Which are not applicable symptoms orbital phlegmon

*A)Тризм * A) TRIZ

B)Экзофтальм B) Ekzoftalm

C)Птоз C) Ptoz

D)Диплопия D) diplopia

E)Кузойнак симптоми E) Lens symptom7)Қулок олди чайнов сохасининг чегарасини хосил қилишда қатнашмайди 7) Which are not applicable border parotid-masticatory area

*A)Лунж мушаги * A) mouth muscles

B)Ёноқ суягининг пастки қирраси ва ёйлари B) cheek bones of the lower edge of the arc

C)Пастки жағ танасининг асоси C) the basis of the lower jaw of the body

D)Чайнов мушагининг олдинги кирраси D) prior to the chewing muscle Kirra

E)Пастки жағ шохининг орқа қирраси E) horn rear edge of the lower jaw8)Қуйидаги келтирилганлардан қайси бири кулок олди чайнов флегмонасига характерли эмас 8) Which are not applicable symptoms parotid-masticatory phlegmon

*A)Ютинганда оғриқ бўлиши * A) be a pain in swallowing

B)Юз асимметрияси B) Hundreds of asimmetriyasi

C)Оғриқли инфильтрат C) pain, phlebitis

D)Лунж шиллиқ қавати шиши D) mouth and swelling of the mucous membrane

E)III даражали тризм E) III TRIZ9)Қулоқ олди чайнов флегмонаси қуйидаги қайси соҳага тарқалмайди 9) Parotid-masticatory phlegmon not apply

*A)Энгак * A) overcomes

B)Лунж B) mouth

C)Ёноқ C) cheek

D)Чакка D) Retail

E)Пастки жағ ости E) under the lower jaw10)Энгак соҳасини чегарасини хосил қилишда қатнашмайди 10) Which are not applicable border genial area

*A)Энгак тил мушаги * A) to overcome the language muscle

B)Жағ тил ости мушаги B) sublingual jaw muscles

C)Бўйининг юза фасцияси C) the surface of the fascia

D)Икки қоринчали мушакнинг олд қоринчаси D) Two front of the cardiac muscle ventricles

E)Бўйининг хусусий фасциясининг чуқур варағи E) private piece of deep fascia11)Ўткир остеомиелитни келтириб чиқаришга купроқ сабабчи бўладиган қўзгатувчи 11) Acute osteomyelitis arises from the…

*A)Тилларанг стафилококк * A) golden staphylococcus

B)Фузобактерия B) Fuzobakteriya

D)Бактериоид D) Bakterioid

C)Пневмококк C) Pneumococcus

E)Спора хосил килмайдиган анаэроб E) did not yield an anaerobic sport12)Жағ остеомиелити бор беморлар организмининг носпецифик резистентлигини оширувчи омилни кўрсатинг 12) A factor which increases non-specific resistance of the organism

*A)Рацонал овқатланиш * A) Ratsonal catering

B)Каттиқ совқотиш B) a solid sovqotish

C)Психик стресслар C) mental stress

D)Даволаниш D) Treatment

E)Антистафилококк гаммаглобулини E) Antistafilokokk gammaglobulini13)Кўрсатилган симптомлардан қайси бири пастки жағ ўткир остеомиелитига хос эмас 13) Which are not applicable symptoms lower jaw acute osteomyelitis?

*A)Дюпюитрен симптоми * A), bilious symptoms

B)Суяк пардасининг қалинлашуви B) bone thickening of the retinal

C)Венсан симптоми C) Vincent symptom

D)Тишларнинг патологик қимирлаб қолиши D) teeth pathological remain in silence

E)Алвеоляр ўсиқда икки томонлама инфилтрат хосил бўлиши E) the formation of bilateral alveolar o'siqda mass14)Қайси белги пастки жағ ўткир остеомиелитини периоститдан диффенциация қилишда ёрдам беради 14) Which signs of acute osteomyelitis of the mandible periostiti will help differentiation

*A)Пастки лаб ва энгакда сезгининг йўқолиши * A) of the lower lip and the loss of engakda senses

B)Тана хароратининг ошиши B) an increase in body temperature

C)Чапга сурилган лейкоцитоз C) Left leukocytosis

D)Пастки жағ сохасидаги шиш D) in the field of the lower jaw tumor

E)Пастки жағнинг зиркираб оғриши E) of the lower jaw zirkirab pain15)Ўткир остеомиелитда диагноз қўйишда қайси усулнинг ахамияти йўқ 15) Which are not applicable to diagnosis of the acute osteomyelitis?

*A)Рентгенография * A) X-ray

B)Экссудатдан бактериологик экиш B) Ekssudatdan bacteriological cultivation

C)Гемограмма C) Gemogramma

D)Трмовизиография D) Trmoviziografiya

E)Ультратовуш билан текшириш E) ultrasound examination16)Кўрсатилганлардан қайси белги гайморит касаллигига хос эмас 16) Which characters shown in the Sinusitis is not a specific disease

*A)Пергамент қитирлаши симптоми * A) parchment scraping symptom

B)Кўз ости сохасидаги оғрик B) in the field of eye pain

C)Буруннинг касал томондан битиши C) on the nose of the patient healing

D)Тишлаганда юқориги жағ тишларининг оғриши D) bite the teeth of the upper jaw pain

E)Хид билишнинг бузилиши E) violation know Hid

17) Юз чипқонида қайси асорат учрамаслиги мумкин 17) What are the complications do not occur fruncle

*A)Гайморит * A) Sinusitis

B)Каверноз бўшлиги тромбози B) the cavernous space thrombosis

C)Тромбофлебит C) thrombophlebitis

D)Юз абсцесслари D) Hundreds of abscesses

E)Менингит E) meningitis18)Одонтоген гранулёманинг учрамайдиган формасини кўрсатинг 18) Not correspond odontogenous granuloma

*A)Ангиоматозли * A) Angiomatozli

B)Оддий B) Normal

C)Эпителиал C) Epithelial

D)Кистасимон D) Kistasimon

E)Хамма жавоблар тўғри E) All correct answers19)Лимфаденитнинг учрамайдиган формасини кўрсатинг 19) Not the cause of lymphadenitis

*A)Оддий * A) Normal

B)Ўткир B) Acute

C)Сурункали C) Chronic

D)Гиперпластик D) hyper

E)Хуруж қилган E) Withholding20)Ичишга ёки венага юборилган кальций хлор препарати қандай иш бажаради 20) Function of calcium in the body?

*A)Томирлар ўтказувчанлигини ва экссудацияни камайтиради * A), a vascular permeability and reduce ekssudatsiyani

B)Ярада токсинларни нейтраллайди B) the creation of neutralizing toxins

C)Антимикроб таъсирга эга C) Antimicrobial effect

D)Пролиферацияга ёрдам беради D) will help Proliferatsiyaga

E)Дезинтоксикацияловчи таъсирга эга E) has Dezintoksikatsiyalovchi21)Лимфаденит касаллигига сабабчи бўла олмайди 21) Caveat causes of disease can not be lymphadenitis

*A)Тишлар чиқиши * A) teeth

B)Ўткир гайморит B) Acute Sinusitis

C)Сурункали периодонтитнинг хуружи C) the crisis of chronic periodontitning

D)Илдиз кистасининг йиринглиши D) the root cyst infection

E)Чипқон E) Ciba22)Лимфаденитлар бўлмайди 22) Not correspond lymphodenitis

*A)Кистали * A) over

B)Ўткир серозли B) Acute serous

C)Ўткир йирингли C) for acute purulent

D)Хамма жавоб тўғри D) All of the correct answer

E)Гиперпластик E) hyper23)Юз венаси тромбофлебити кўпинча оқибати бўлиб хисобланади 23) Complication of facial vein thrombophlebitis?

*A)Фурункулларни * A) Furunkullarni

B)Бўйиннинг юза флегмоналарини B) dorsal surface phlegmon

C)Бўйиннинг чуқур флегмоналарини C) neck deep phlegmon

D)Терининг ярали яллиғланишини D) linked to inflammation of the skin

E)Терида тошмаларини E), skin rash24)Sinus cavernosus тромбози кўпинча юзага келади 24) Sinus cavernosus thrombosis often occurs

*A)Юзнинг фурункулларида * A) face furunkullarida

B)Бўйиннинг чуқур флегмоналарида B) neck deep phlegmon

C)Қанот – танглай ва чакка ости чуқурчалари флегмонасида C) Linesmen - palate and Chuck underground pit phlegmon

D)Юзнинг сарамасида D) face saramasida

E)ЮЖС ўткир лимфаденитида E) YuJS sharp limfadenitida25)Сурункали периодонтитни хирургик даволаш ўтказилади 25) in the surgical treatment of chronic periodontitis

*A)Гранулематоз периодонтитда * A) granulematose periodontitis

B)Иккинчи даражали қимирлашда B) The second level earthquake

C)Фиброзли периодонтитда C) fibrotic periodontitis

D)Гиперцементозда D) Gipertsementozda

E)Патологик милк чўнтагида E) Pathological gum pocket26)“Ўсган тишсимптоми хос 26) "Grown tooth" symptom

*A)Ўткир периодонтитга * A) Acute periodontitga

B)Грануляцияланувчи периодонтитга B) Granulyatsiyalanuvchi periodontitga

C)Гранулематозли периодонтитга C) Granulematozli periodontitga

D)Фиброзли периодонтитга D) fibrotic periodontitga

E)Ўткир йирингли пульпитга E) acute purulent Pulpis27)Ўткир периодонтитга хос эмас 27) Not correspond Acute periodontitis

*A)Тишнинг хуружли оғриши * A) attacks of pain in the tooth

B)Тишнинг қимирлаши B) tooth movement

C)Тишнинг оғрикли перкуссияси C) the provision of a tooth perkussiyasi

D)Милк шиллиқ қаватининг гиперемияси D) Milk mucous membrane congestion

E)Ўтув бурманинг силлиқланиши E) pass the axial smoothing28)Сепсисни чақирувчилар бўлиб хисобланмайди 28) Are not called sepsis

*A)Спирохета, трихомонадалар * A) Spiroxeta trixomonadalar

B)Стафилококк, стрептококк, ичак таёкчаси B) staphylococcus, streptococcus, a wand

C)Замбуруғлар, пневмококк, менингококк, клибсиелла C) fungi, Pneumococcus, meningokokk klibsiella

D)Микробларнинг ассосиацияси D) Microbial Association

E)Анаэроб, кукимтир йиринг таёқчалари, салмонелла , протей E) anaerobic, kukimtir pus coli, Salmonella, Proteus29)Оғиз бушлиғи тубининг флегмонаси процессида қайси соҳани ўз ичига олмайди 29) Oral cavity bottom fasciitis does not include some aspect of the proceedings

*A)Лунж соҳаси * A) and jowl area

B)Жағ тил тарнови B) The jaw language gutters

C)Тил ости ёстикчаси C) Language underground yostikchasi

D)Жағ ости учбурчаги D) the submandibular triangle

E)Энгак ости соҳаси E) to overcome the underground area30)Қуйидагилардан қайси бири энгак ости флегмонасига тааллукли 30) Correspond of genial phlegmon?

*A)Оғиз бўшлиғи шиллиқ қаватида гиперемиянинг йўқлиги * A) the mucous membrane of the oral cavity and the lack of giperemiyaning

B)Оғиз очилиши чегаралангани B) Opening of the Mouth restrictions

C)Чайнаганда оғрик C) chewing pain

D)Тил ости бурмаси шиллиқ қаватида гиперемиянинг борлиги D) sublingual mucous membrane of the wrinkles have giperemiyaning

E)Ютинганда оғрик бўлиши E) swallowing pain31)Энгак ости сохани хосил булишида иштирок этмайди 31) Which are not applicable border genial area?

*A)Икки қоринчали мушакнинг орқа коринчаси * A) Two rear of the cardiac muscle ventricular

B)Икки қоринчали мушакнинг олд қоринчаси B) Two front of the cardiac muscle ventricles

C)Жағ тил ости мушаги C) sublingual jaw muscles

D)Бўйиннинг юза фасцияси D) cervical fascia surface

E)Тил ости суяги E) under the tongue bone32)Жағ ости сохасининг хосил бўлишида иштирок этмайди 32) Which are not applicable border submandible area?

*A)Энгак тил мушаги * A) to overcome the language muscle

B)Жағ тил ости мушаги B) sublingual jaw muscles

C)Икки қоринчали мушак C) Two cardiac muscle

D)Пастки жағнинг пастки қирраси D) the lower edge of the lower jaw

E)Бўйиннинг юза фасцияси E) cervical fascia surface33)Қанотсимонжағ сохасининг хосил бўлишида иштирок этмайди 33) Which are not applicable border wing-jaw area?

*A -Чайнов мушаги * A -chewing muscle

B-Пастки жағ шохи B-horn of the lower jaw

C-Медиал қанотсимон мушак C-Media pterygoid muscle

D-Латерал қанотсимон мушак D-Lateral pterygoid muscle

E-Қулоқ олди сўлак бези E-ear salivary gland34 Перикоронарит этиологиясида роль ўйнамайди 34 Which answers don’t play a role in the etiology of Pericoronaritis

*A -Кох таёқчаси * A -Kox wand

B-Стрептококклар B streptococci

C-Анаэроблар C-anaerobic

D-Стафилококклар D-staphylococci

E-Фузоспириллалар E-Fuzospirilla35 Перикоронарит диагностикасида ишлатилмайди 35 Unuseful method for Pericoronaritis diagnostics

*A-Ультратовуш диагностикаси * A Ultrasound Diagnosis

B-Рентгенография B-Radiography

C-Перкуссия C-percussion

D-Зондлаш D-sensing

E-Пальпация E-palpation36 Тишнинг кийин чиқишига боглиқ бўлмаган оқибат 36 Which answers not related to the difficult outcome of a tooth

*A-Сиалоденит * A-Sialodenit

B-Ўткир йирингли периостит B-acute purulent periostit

C-Жағ тил тарнови абсцесси C-language pipe jaw abscess

D-Остеомиелит D-osteomyelitis

E-Ретромоляр абсцесслар E-Retromolyar abscesses37 Нима чакка соҳасининг чегарасига бўлиб хисобланмайди 37 Which are not applicable border temporal area?

*A-Ёноқ –чакка чоки * A-cheek -cha line

B-Понасимон суякнинг чакка ости қирраси B-metatarsal bone temporo-ground edge

C-Чакка суяги тангачаси қирраси C-Chuck peeled the edge of the bone

D-Ёноқ ва пешона суяклари D-cheek bones and forehead

E-Чакка суяги тангачалари E-Retail bone Scales38 Қайси симптом чакка флегмонасига тааллуқли эмас 38 Which symptoms do not apply to the temporal phleugmon

*A-Ютинишдаги оғриқ * A pain in swallow

B-Зич оғрикли инфильтрат B-density mass

C-Оғиз очилиши чегараланиши C - limitation of the Opening of the Mouth

D-Чакка соҳасининг шишиши D-Swelling of the Retail sector

E-Қовоқларнинг шишиши E-edema of the eyelids39 Кўз косаси флегмонасига боглиқ бўлмаган асорат 39 Which complication don’t related to eyes phleugmon

*A-Сепсис * A Sepsis

B-Менингит B meningitis

C-Гайморит C-Sinusitis

D-Бош мия абсцесси D-brain abscess

E-Каверноз синус тромбози E-cavernous sinus thrombosis40 Периоститга хос бўлмаган белги 40 Not peculiar quality of periostitis

*A-Бир группа тишларнинг кимирлаши * A shaking of a group of teeth

B-Тиш оғриғи B-Toothache

C-Температуранинг ошиши C increase in temperature

D-Регионар лимфаденит D-region Caveat

E-Ўтувчи бурмада шиш E-carryover fold edema41 Чакка ости чуқурчаси флегмонасига тааллуқли бўлмаган симптом 41 symptoms which not related to subtemporal fossa phleugmon

*A-тожсимон ўсиқнинг олд қирғогигача инфильтратнинг тарқалиши * A-diffusion of infiltration to the front of coronoid process

B-“қум соат” симптоми B- "hourglass" symptom

C-Чайнов мушаклари контрактураси C-chewing muscle contractures

D-оғиз дахлизидаги шиллиқ қаватнинг ўзига хос хусусиятлари D-mouth daxlizidagi specific features of the mucosal

E-қўз ёриқларининг торайиши E-lamb cracks narrows

G-тўғри жавоб йўқ G-There is no right answer

42 Халқум атрофии сохаси флегмонаси натижасида деярли кузатилмайди 42 Which answer don’t related to the phleugmon of throat area

*A-Юз веналарининг тромбофлебити * A facial veins tromboflebiti

B-Медиастенит B-mediastinum

C-Бўйин флегмонаси C-neck fasciitis

D-Хамма жавоб тўғри D-All answers

E-Сепсис E-Sepsis43 Халқум атрофи соҳасининг чегарасини хосил қилишда иштирок этмайди 43 Which are not applicable border parapharengial area

*A-Латерал қанотсимон мушак * A Lateral pterigoid muscle

B-Медиал қанотсимон мушак B-Medial pterigoid muscle

C-Ён фасциал ўсиқлар C-Side fascial process

D-Қанотлараро фасция D-between pterigoid fascia

E-Барча жавоблар тўғри E-all answers correct44 Халқум атрофии сохаси флегмонасига хос бўлмаган симптом 44 Which symptoms don’t related to around the throats sector

*A-хемоз * A chemosis

B-оғиз очилиши чегараланиши B-limited mouth opening

C-оғрикли ютиниш C-provision of swallowing

D-қанотсимон –жағ бурмаси шиши D-tumor of pterigoid and jaw plica

E-соғ томонга юмшоқ танглай тилчасининг сурилиши E-nasal bleeding45Оғиз бўшлиғи туби 4 та бўшлиқни ўз ичига олади , қайси биридан ташкари 45 Oral cavity contains 4 cavities, except

*A-Қанот-жағ * A pterigoid jaw

B-Жағ ости B-submandibular

C-Энгак ости C-under mandibular

D-Тил ости D-under tongue

E-Жағ тил E-jaw tongue46 Мандибуляр анестезияни бажарганда кузатилмайдиган асорат 46 Which complication don’t observed in Mandibular Anesthesia

*A-бурундан қон кетиш * A nose-bleeding

B-диплопия B-diplopia

C-неврит C-neuritis

D-мимик мушаклар парези D-facial muscles paralyzed

E-пастки лаб ва энгак терисида ишемия соҳалари E-ischemic skin of the lower lip and vanquish areas47 Мандибуляр анестезияни ўтказганда қайси нерв оғриксизлантирилади 47 Which nerve analgesed during mandibular anesthesia

*A-пастки альвеоляр * A lower alveolar

B-инцизивал B-intsizival

C-тангалай C-palate

D-инфраорбитал D-infraorbital

E-лунж E-jowl48 Инфраорбитал анестезияда оғриксизлантирилади 48 Which structures analgesed during Infraorbital anesthesia

*A-кўз ости, пастки қовоқ * A-eye ground, lower eyelid

B-кесувчи, қозиқ ва кичик озиқ тишлар B-cutting, and a small pile of teeth

C-қаттиқ танглайнинг шиллиқ қавати C-hard palate mucosa

D-биринчи, иккинчи, учинчи катта озиқ тишлар D-first, second, third largest food teeth

E-юқори жағ бўшлиғининг орқа ташки деворининг шиллиқ кавати E-upper jaw through the abdominal wall and the mucous layer49 Юқориги 6 тишларни олганда бажариш керак бўлган оғриксизлантириш 49, which anesthesia should be used in removing upper 6 teeth

*A-туберал * A-tuberal

B-махаллий инфильтрацион B-local infiltration

C-инфраорбитал C-infraorbital

D-мандибуляр D-mandibular

E-торусал E-torusal50 Қайси даволаш усули ўткир йирингли периоститда қўлланилмайди 50 Which methods of treatment not used in treatment of acute purulent periostitis

*A-Ультрабинафша нурлаш * A-ultraviolet light

B-Антибиотик билан даволаш B-antibiotic treatment

C-Десенсибилизацияловчи терапия C-desensitizing therapy

D-Гелий-неон лазири билан даволаш D-treated with helium-neon Lazio

E-Витаминлар билан даволаш E-vitamin therapy51 Ўткир одонтоген гайморит билан қайси касаллик дифференциялланмайди 51 Which diseases don’t differentiate with Acute odontogen Sinusitis

*A-Локал формадаги пародонтит * A local uniformed paradentium

B-Ўткир пульпит B-acute pulpitis

C-Ўткир периодонтит C-acute periodontitis

D-Уч шохли нерв невралгияси D-Trigeminal neuralgia

E-Неврити E-neuritis52 Периоститга сабаб бўлиб хисобланмайди 52 Which answer can’t be cause of periostitis

*A-Жағ жарохатлари * A-jaw injuries

B-Йирингли пульпит B-purulent pulpitis

C-Перикоронарит C-Pericoronaritis

D-Ўткир периодонтит D-acute periodontitis

E-Маргинал периодонтит E-marginal periodontitis53 Ўткир йирингли лимфаденитни асорати бўлиб ҳисобланади 53 Which answers can’t be complication of acute purulent lymphadenitis

*A-Аденоабсцесс * A-Adenoabscess

B-Фурункулёз B-Furunculosis

C-transforming of acute form to chronic

D-Тери ости миграцияланувчи гранулёма D-subcutaneous migrated granuloma

E-Ўткир йирингли периостит E-acute purulent periostit

C-Ўткир турини сурункали турига ўтиши54 Даволашнинг қайси усули ўткир серозли лимфаденитда қўлланилмайди 54 Which method of treatment used in acute serous lymphadenitis

*A-Лимфатик тугунни ёриш * A Lymph node dissections

B-Антибиотико терапия B-antibiotic therapy

C-Спиртли ва ярим спиртли компресслар C-alcohol and alcohol compressor

D-УВЧ терапия D-learner therapy

E-Дубровин бўйича иситувчи богламалар E-heating bandages by Dubrovin55 Ўткир йирингли периоститнинг дифференциал диагностикаси ўтказилмайди 55 Which diseases don’t differentiate with acute purulent periostitis

*A-фиброз периодонтит билан * A-fibrosis with periodontitis

B-ўткир остеомиелит билан B-acute osteomyelitis

C-флегмона билан C-phleugmona

D-сурункали перидонтит хуружланиши билан D-chronic peridontitis attack

E-ўткир периодонтит билан E-severe periodontitis56Қон ивишини тезлаштиради 56 accelerates blood coagulation

*A-кальций хлорид * A calcium chloride

B-гепарин B-heparin

C-қонни совутиш C-blood cooling

D-оксалатлар D-oxalates

E-гирудин E-hirudin57 Қон кетишининг анатомик хусусиятига кўра тури 57 according to the anatomical type of bleeding

*A-артериал, веноз * A-arterial, venous

B-бирламчи, иккиламчи B-primary, secondary

C-яширин ички, яширин ташқи C-secret internal, hidden external

D-эрта ва кечки D-early and late

E-ташқи ва ички E-external and internal5858 N. maxillaris тармоғини курсатинг Navigate a network of N. maxillaris

*A- N.infraorbitalis * A- N.infraorbitalis

BN.massetericus BN.massetericus

C- N. temporalis profundus C N. temporalis profundus

D- N.pterygoideus medialis D N.pterygoideus medialis

EN.digastricus EN.digastricus59 Туберал анестезияда игна йўналиши кандай 59 needle direction in Tuberal anesthesia

*A-Юқорига * A-Top

B-Пастга B-Down

C-Олдинга C-Forward

D-Ташкариги D-beyond

E-Тугрига E-direct60 Юқори жағ нервини оғриксизлантириш йули 60 Direction of upper jaw nerve anesthesia

*A-Ёнок ости сохасидан * A under the cheek

B-Жаг ости сохасидан B-under jaw

C-Кулок олди сохадан C-front of ear

D-Чайнов мушаклар сохасидан D-chewing muscles area

E-Лунж сохасидан E-jowl area61 Чайнов нервидан ташкари пастки жағ нервини бошқа харакатлантирувчи нервларини блоклайдиган анестезия номи 61 name of anesthesia which block other *A-Егоровmotive nerves besides chewing nervous and mandibular nerve

* A-Egorov

B-Вейсблат B-Veysblat

C-Вейсбрем C-Veysbrem

D-Берше-Дубов D-repay Dubov

E-Палатинал E-Palatina62 Пастки алвеоляр нервини оғриксизлантиришни оғиздан ташқари усули 62 method of lower alveolar nerve anesthesia besides mouth method

*A-Жаг ости сохасидан * A- under jew

B-Берше B-Bershka

C-Егоров C-Egorov

D-Вейсбрем D-Veysbrem

E-Вайсблат E-Vaysblat63 Торусал анестезияда блокланадиган нервни санаб беринг 63 name nerve which block in Torusal anesthesia

*A-Пастки алвеоляр нерв * A lower alveolar nerve

B-Танглай B-palate

C-Инсизивал C-Insizival

D-Юқори жағ нерви D-upper jaw nerve

E-Юқори ва пастки жаг нервлари E-upper and lower jaw nerves64 Тирналишлар кўпроқ учрайдиган соха 64 Area where scratches usually appear

*A-Ёноқ * A cheek

B-Жағ ости B-submandibular

C-Қулоқ олди C-ear

D-Жағ орти D-behind jaw

E-Лунж E-jowl65 Жарохат каналини чукурлигига кўра жарохат бўлиши мумкин 65 Traumas by depth of injuries can be

*A-Юзаки * A Surface

B-Кесилган B-cut

C-Чопилган C-choped

D-Санчилган D-punctured

E-Эзилган E-pressed66 Жарохатнинг характерига кўра бўлиши мумкин 66 Traumas by characteristic of injuries can be

*A-Кесилган * A cut

B-Юзаки B-Surface

C-Чуқур C-Deep

D-Очиқ D-Open

E-Ёпиқ E-Closed67 Йирингли перикоронитни клиник манзараси 67 purulent pericoronitis clinical picture

*A-Оғиз очилишини чегараланиши * A limited opening of the mouth

B-Оғизни эркин очилиши B-The opening of the mouth free

C-Пайпаслаганда оғриқни йўқлиги C-palpable pain

D-Тил ости сохасида инфильтратнинг мавжудлиги D- infiltration under tongue area

E-Тил харакатини чегараниниши E-tongue movement restriction68 Ретенцияга учраган тиш олиб ташланади 68 retenzied teeth were removed

*A-Ортопедик давога тайёргорлик кўрилганда * A-after preparing for orthopedic treatment

B-У ярим ус-У ярим усиб чиққандаC-Шиллиқ қават касалликларида B-mucosal disease

D-Тишлар парадонтитида C-teeth paradontitis

E-Афтоз стоматитида D-Aftose stomatitis

E-no correct answer69 Сурункали одонтоген гайморитнинг клиник манзарасига хос 69 chronic odontogen sinusitis typical clinical picture

*A-Бурун йўлидан қуюқ йиринг ажралиши * A thick pus discharge of the nasal passages

B-Бурун шиллиқ қаватининг қизариши ва шиши B-mucous membrane of the nose, redness and swelling of the

C-Тегишли тарафда бурунни битиши C-related side nose

D-Кўз ости сохасидаги оғриқ D in the field of eye pain

E-Бурун шиллиқ қаватининг ўзгармаганлиги E-changed in the mucous membrane of the nose70 Сўлак безларининг реактивдистрофик касалликларига киради 70 salivary glands reactive dystrophic diseases are

*A-Микулич касаллиги * A-Mikulich disease

B-Эпидемик паротит B-mumps epidemic

C-Герценберг паротити C-Gertsenberg mumps

D-Паренхиматоз сиалоденит D-parenchimatous sialodenit

E-Контакт сиалоденит E-contact sialodenit71 Сўлак безларининг ўткир яллиғланиш касалликларига киради 71 acute inflammatory diseases of the salivary glands are

*A-Паренхиматоз сиалоденит * A- parenchimatous sialodenit

B-Гиперсаливация B-salivation

C-Микулич касаллиги C-Mikulicz disease

D-Шегрен касаллиги D-Shegren disease

E-Герценберг паротити E-Gertsenberg mumps72 Ксеротомияни даволаш 72 Kserotomias treatment

*A-Калий йодид билан электрофорез * A-potassium iodide by electrophoresis

B-Белладонна эритмасини ичиш B-Belladonna solution

C-Атропин қабул қилиш C-atropineD-Антибиотиклар билан блокада қилиш D-antibiotic blockade

E-Глюкокортикоидлар қабул қилиш E-cortical steroides


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə