1. nsan inki afı Orqanizmin qurulu u 3


d310 Ünsiyy t zamanı ifahi m lumatların d rk olunmasıYüklə 2.08 Mb.
Pdf просмотр
səhifə9/39
tarix19.12.2016
ölçüsü2.08 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   39

d310 Ünsiyy t zamanı ifahi m lumatların d rk olunması
ifahi nitq m lumatlarının birba a v   n z rd  tutulan m nalarının aydınla dırılması, m s l n,
ifad nin faktın t sdiqi v  ya idiomatik ifad  olmasının ba a dü ülm si.
d3150 Ünsiyy t zamanı jestl rin v  cismani h r k tl rin d rk olunması

FBT
F allıq v  i tirak 
79
Mimika v  jestl r vasit si il  ötürül n m naların, el c  d  b d nin v ziyy tinin v  cismani 
dilin dig r formalarının m nasının aydınla dırılması.
d3151 Ünsiyy t zamanı m lum i ar l rin v  r mzl rin d rk olunması
Ümumi q bul olunmu  i ar  v  r mzl rin, m s l n, yol i ar l rinin, x b rdaredici
r mzl rin, musiqi i ar l rinin v  ya elm al mind  q bul olunmu  v  tanıdıcı i ar l rin
m nasının aydınla dırılması.
d3152 Ünsiyy t zamanı r sml rin v  foto kill rin d rk olunması
kill rd  (m s l n, r sml rd , sxeml rd , qrafik t svirl rd ), qrafikl rd , diaqramlarda v
folo kill rd
ks etdiril n m naların aydınla dırılması, m s l n, boy diaqramındakı artan 
x ttin u a ın boy atmasını bildirm sinin d rk olunması.
d3158 Qeyri-verbal ünsiyy t zamanı m lumatların d rk olunması, dig r d qiql dirilmi
d3159 Qeyri-verbal ünsiyy t zamanı m lumatların d rk olunması, d qiql dirilm mi
d320 Ünsiyy t zamanı m lumatların r smi r mzl r dilind  d rk olunması
R smi r mzl r dilind  çatdırılan m lumatlarda birba a v   n z rd  tutulan m nalarının
aydınla dırılması.
d325 Ünsiyy t zamanı yazılı m lumatların d rk olunması
Yazılı m lumatların (o cüml d n, Brayl dilind  yazıların) birba a v  n z rd  tutulan m nalarının
aydınla dırılması, m s l n, günd lik q zetl rd ki siyas tin mü ahid si v  ya  hdi- tiq v
hdi-
c did kimi kitabların ba a dü ülm si.
d329 Ünsiyy t zamanı m lumatların d rk olunması, dig r d qiql dirilmi  v
d qiql dirilm mi
ÜNS YY T – M LUMATLARIN T RT B OLUNMASI V
RH ED LM S
(d330-d349)
d330 Nitq 
Sözl rin, k lm l rin v
ifahi nitqin daha uzun ifad l rinin t l ffüz olunması, birba a v  n z rd
tutulan m nalarda sad   v  mür kk b m lumatların yaradılması, m s l n, fakt haqqında ifahi 
m lumat v  ya n qletm .
d335 M lumatların qeyri-verbal formada t rtib olunması v
rh edilm si 
M lumatların ötürülm si üçün jestl rd n, r mzl rd n v  r sml rd n istifad , m s l n, kiminl s
razıla madıqda ba ı bulama, faktın v  ya mür kk b bir ideyanın ks etdirilm si üçün diaqramın
ç kilm si v  ya qurulması.
Daxil edilib: jestetm , i ar verm , r mzgöst rm , r sm v  foto kill rin köm yi il  m lumatların
ötürülm si.
d3350 M lumatların cismani dil vasit si il  t rtib olunması v
rh edilm si  
M lumatın b d n h r k ti, mimika (t b ssüm, qa qabaq, üz-gözü tur utma), jestl r v
b d nin v ziyy ti (m s l n, yaxınlı ın t zahürü kimi qucaqlama) vasit si il  ötürülm si.
d3351 M lumatların i ar  v  r mzl r vasit si il  t rtib olunması v
rh edilm si

F allıq v  i tirak 
FBT
80
M lumatın i ar  v  r mzl r (t svirl r, surdot rcüm , elmi r mzl r) v  r mzl r sistemi 
vasit si il  ötürülm si, m s l n, melodiya yazmaq üçün musiqi savadından istifad
olunması.
d3352 M lumatların i ar  v  r mzl r vasit si il  t rtib olunması v
rh edilm si
M lumatın r sml r, boya yazıları, eskiz v  diaqramlar,  kil v  fotolar vasit si il
ötürülm si, m s l n, obyektin yerl diyi yeri göst rm k üçün  razinin sxeminin t rtib
olunması.
d3358 M lumatların qeyri-verbal formada t rtib olunması v
rh edilm si, dig r
d qiql dirilmi
d3359 M lumatların qeyri-verbal formada t rtib olunması v
rh edilm si, 
d qiql dirilm mi
d340 M lumatların r smi r mzl r dilind  t rtib olunması v
rh edilm si
M lumatların birba a v  n z rd  tutulan m nalarda r smi r mzl r dilind  çatdırılması.
d345 Yazılı m lumatlar 
M lumatların birba a v   n z rd  tutulan m nalarda m ktub vasit si il  çatdırılması, m s l n,
dosta m ktub yazılması.
d349 M lumatların t rtib olunması v
rh edilm si, dig r d qiql dirilmi  v
d qiql dirilm mi  t rtibat v
rhl r
RAB T  VAS T L R ND N V  ÜNS YY T TEXN KALARINDAN ST FAD
ETM KL  SÖHB T V  ÜNS YY T (d350-d369) 
d350 Söhb t
ifahi v  ya yazılı dil, i ar  v  ya dig r vasit l rl  r smi v  ya t sadüfi
raitd  bir v  ya çoxlu 
sayda tanı   v  ya yad insanlarla fikir v  ideya mübadil sinin ba lanması, aparılması v
tamamlanması.
Daxil edilib: söhb tin ba lanması, aparılması v  tamamlanması, bir v  ya çoxlu sayda insanlarla söhb t.
d3500 Söhb tin ba lanması
Dialoqun v  ya ünsiyy tin ba lanması, m s l n, özünüt qdim, ba qalarının ümumi q bul
olunmu  qaydada salamlanması, mövzunun t klif olunması v  ya suallar verilm si.
d3501 Söhb tin davam etdirilm si
Mövzuya fikir  lav  edilm si, yeni mövzunun t klif olunması v  ya  vv lki mövzuya 
qayıdılması, el c  d  söhb t v  ya yazı ma zamanı mövzudan yayınma yolu il  dialoqun 
v  ünsiyy tin davam etdirilm si v  mü yy n m crada aparılması.
d3502 Söhb tin ba a çatdırılması
Ümumi q bul olunmu  ifad l rd n istifad  etm kl  dialoqun v  ya ünsiyy tin ba a
çatdırılması, mövzunun müzakir sinin sonad k davam etdirilm si.
d3503 Bir n f rl  söhb t
Bir n f rl  dialoqun v  ya ünsiyy tin ba lanması, davam etdirilm si, aparılması v  ya 
tamamlanması, m s l n, dostla havanın müzakir  olunması.

FBT
F allıq v  i tirak 
81
d3504 Bir neç  n f rl  söhb t
Bir neç  n f rl  dialoqun v  ya ünsiyy tin ba lanması, davam etdirilm si, aparılması v  ya 
tamamlanması, m s l n, qrup halında aparılan müzakir nin ba lanması v  bu müzakir d
i tirak.
d3508 Söhb t, dig r d qiql dirilmi  söhb t formaları
d3509 Söhb t, d qiql dirilm mi  söhb t formaları
d355 Müzakir
Müsahibin lehin   v  ya  leyhin   r y yürütm kl  mövzunun ba lanması, davam etdirilm si v
ba a çatdırılması, yaxud  ifahi v  ya yazılı dil, i ar l r v  ya dig r bir dil vasit si il  r smi v  ya 
t sadüfi
raitd  bir v  ya çoxlu sayda tanı  v  ya yad insanlarla mükalim l rin aparılması.
Daxil edilib: Bir v  ya bir neç  n f rl  müzakir
d3550 Bir n f rl  müzakir
Bir n f rl  mübahis  v  ya müzakir nin ba lanması, aparılması, davam etdirilm si v  ba a
çatdırılması.
d3551 Bir neç  n f rl  müzakir
Bir neç  n f rl  mübahis  v  ya müzakir nin ba lanması, aparılması, davam etdirilm si v
ba a çatdırılması.
d3558 Müzakir , dig r d qiql dirilmi  müzakir  formaları
d3559 Müzakir , d qiql dirilm mi  müzakir  formaları
d360 Rabit  vasit l rind n v  ünsiyy t texnikalarından istifad
Ünsiyy t m qs di il  qur u, texnika v  dig r vasit l rd n istifad , m s l n, telefon vasit si il
dostla söhb t.
Daxil edilib: Telekommunikasiya qur ularından, yazı makinalarından v  ünsiyy t texnikalarından
istifad .
d3600 Telekommunikasiya qur ularından istifad
Rabit  vasit l ri qismind  teelfonlardan v  dig r qur ulardan, m s l n, faks v  ya teleksl rd n
istifad .
d3601 Yazı ma ınlarından istifad
Ünsiyy t vasit l ri qismind  yazı üçün n z rd  tutulmu  ma ınlardan, m s l n, yazı
makinalarından, kompüterl rd n v  Brayl dilind  yazan makinalardan istifad .
d3602 Ünsiyy t texnikalarından istifad
Xüsusi ünsiyy t texnikalarından istifad , m s l n, dodaq h r k tl rind n oxuma. 
d3608 Rabt  vasit l rind n v  ünsiyy t texnikalarından istifad , dig r d qiql dirilmi
d3609 Rabit  vasit l rind n v  ünsiyy t texnikalarından istifad , d qiql dirilm mi
d369 Rabit  vasit l rind n v  ünsiyy t texnikalarından istifad  etm kl  söhb t v  ünsiyy t,
dig r d qiql dirilmi  v  d qiql dirilm mi
d398 Ünsiyy t, dig r d qiql dirilmi

F allıq v  i tirak 
FBT
82
d399 Ünsiyy t, d qiql dirilm mi
BÖLM  4. H R K T
Bu bölm  b d nin v ziyy tinin d yi ilm si v  ya bir yerd n dig rin  keçid vasit si il  h r k t ;
obyektl rin da ınmasına, yerd yi m sin  v  ya manipulyasiyasına; yeri , qaçı a, mane l rin d f
edilm sin  v  müxt lif n qliyyat növl rind n istifad  edilm sin  h sr olunmu dur.
B D N N V Z YY T N N D Y
LM S  V  SAXLANMASI (d410 - d429) 
d410 B d nin v ziyy tinin d yi ilm si
B d nin v ziyy tinin alınması v  d yi ilm si v  bir yerd n ba qasına keçid, m s l n, çarpayıya 
uzanmaq üçün kreslodan qalxma, çöm lmi  v  ya dizüstü v ziyy td
yl m  v  ya qalxma.  
Daxil edilib: Uzanan, çöm lmi  v  ya dizüstü, ayaqüstü v  ya oturaq v ziyy tl rin alınması, yilm  v
a ırlıq qüvv sinin yerd y lm si.
Çıxarılıb: B d nin yerd yi m si (d420) 
d4100 Uzanılı v ziyy td  b d nin v ziyy tinin d yi ilm si
Uzanılı v ziyy tin alınması v  qalxma, b d nin üfüqi v ziyy td n dig r v ziyy t ,
m s l n, oturaq v  ya ayaqüstü v ziyy t  keçidi.
Daxil edilib: üzüqoylu uzanma
d4101 Çöm lmi  v ziyy td  b d nin v ziyy tinin d yi ilm si
Dizl rin çox büküldüyü alçaq oturaq v ziyy td n qalxma v  b d n v ziyy tinin alınması,
yaxud çöm lmi  v ziyy td n h r hansı dig r v ziyy t , m s l n, ayaqüstü v ziyy t  keçid.
d4102 Dizüstü v ziyy td  b d nin v ziyy tinin d yi ilm si
B d nin bükülmü  dizl r  dayaqlandı ı v ziyy tin (m s l n, dua oxuyark n alınan 
v ziyy tin) alınması v  h min v ziyy td n qalxma, yaxud dizüstü v ziyy td n h r hansı
dig r v ziyy t , m s l n, ayaqüstü v ziyy t  keçid.
d4103 Oturaq v ziyy td  b d nin v ziyy tinin d yi ilm si
Oturaq v ziyy tin alınması v  h min v ziyy td n qalxma, el c  d  oturaq v ziyy td n h r
hansı dig r v ziyy t , m s l n, ayaqüstü v  ya uzanılı v ziyy t  keçid.  
Daxil edilib: Ayaqları bükm kl , yaxud aya ı aya ın üz rin  a ırmaqla, el c  d  yer
dayaqlanmaqla v  ya dayaqlanmamaqla oturaq v ziyy tin alınması.
d4104 Ayaqüstü v ziyy td  b d nin v ziyy tinin d yi ilm si
Ayaqüstü v ziyy tin alınması v  ayaqüstü v ziyy td n h r hansı dig r v ziyy t , m z l n,
oturaq v  ya uzanılı v ziyy t  keçid.
d4105  yilm
Obyekt  do ru  yildikd  oldu u kimi, gövd nin a a ıya v  ya yanlara  yilm si.
d4106 B d nin a ırlıq m rk zinin d yi ilm si
B d n kütl sinin bir v ziyy td n dig rin  - ayaqüstü, oturaq v  ya uzanılı v ziyy t  keçidi, 
m s l n, aquli v ziyy td  a ırlı ın bir ayaqadn dig r aya a keçirilm si.
Çıxarılıb: b d nin yerd yi m si (d420); yeri  (d450)
d4108 B d nin v ziyy tinin d yi ilm si, dig r d qiql dirilmi
d4109 B d nin v ziyy tinin d yi ilm si, d qiql dirilm mi

FBT
F allıq v  i tirak 
83
d415 B d nin v ziyy tinin saxlanması
T l b olundu u q d r z ruri v ziyy td  qalma, m s l n, i  yerind  v  ya m kt bd  oturaq v  ya 
ayaqüstü v ziyy td  qalma.  
Daxil edilib: Uzanılı, çöm lmi , dizüstü, ayaqüstü v  ya oturaq v ziyy td  qalma.
d4150 Uzanılı v ziyy td  qalma 
T l b olunan vaxt  rzind  uzanılı v ziyy td  qalma, m s l n, çarpayıda uzanaraq qalma.  
Daxil edilib: Üzüqoylu, arxası üst  v  ya böyrü üst  uzanaraq qalma  
d4151 Çöm lmi  v ziyy td  qalma 
T l b olunan vaxt  rzind  çöm lmi  v ziyy td  qalma, m s l n, kreslosuz, dö m d
oturaraq qalma. 
d4152 Dizüstü v ziyy td  qalma 
T l b olunan vaxt  rzind  b d ni bükülmü  ayaqların dizl rin  dayamaqla dizüstü 
v ziyy td  (m s l n, m scidd  v  ya kils d  dua ed rk n alınan v ziyy td ) qalma. 
d4153 Oturaq v ziyy td  qalma 
T l b olunan vaxt  rzind  oturacaqda v  ya dö m d  oturaq v ziyy td  (m s l n, parta 
v  ya masa arxasında oturaq v ziyy td ) qalma.
Daxil edilib: Ayaqları bir yerd  qoymaqla, yaxud aya ı aya ın üz rin  a ırmaqla, el c  d
yer  dayaqlanmaqla v  ya dayaqlanmamaqla oturaq v ziyy td  qalma.
d4154 Ayaqüstü v ziyy td  qalma 
T l b olunan vaxt  rzind  ayaqüstü v ziyy td  (m s l n, növb d  dayanark n ayaqüstü 
v ziyy td ) qalma.  
Daxil edilib: Maili, sürü k n v  ya b rk müst vid  ayaqüstü v ziyy td  qalma.
d4158 B d nin v ziyy tinin saxlanması, d qiql dirilmi  dig r v ziyy t
d4159 B d nin v ziyy tinin saxlanması, d qiql dirilm mi  v ziyy t
d420 B d nin yerd yi m si
B d nin v ziyy tini d yi m d n bir s thd n dig rin  yerd yi m , m s l n, skamya boyunca v
ya çarpayıdan stula yerd yi m .
Daxil edilib: Oturaq v  ya uzanılı v ziyy td n yerd yi m
Çıxarılıb: B d n v ziyy tinin d yi ilm si (d410) 
d4200 Oturaq v ziyy td n b d nin yerd yi m si
Oturaq v ziyy td  eyni v  ya müxt lif s viyy l rd  olan bir yerd n dig rin , m s l n,
stuldan çarpayıya keçid.  
Daxil edilib: Stuldan dig r oturaq yer , m s l n, yell nc k kreslodan avtomobil 
oturaca ına keçid.  
Çıxarılıb: B d n v ziyy tinin d yi ilm si (d410) 
d4201 Uzanılı v ziyy td n b d nin yerd yi m si
Uzanılı v ziyy td  eyni v  ya müxt lif s viyy l rd  olan bir yerd n dig rin , m s l n, bir 
çarpayıdan dig rin  keçid.
Çıxarılıb: B d n v ziyy tinin d yi ilm si (d410) 
d4208 B d nin yerd yi m si, dig r d qiql dirilmi  yerd yi m
d4209 B d nin yerd yi m si, d qiql dirilm mi  yerd yi m

F allıq v  i tirak 
FBT
84
d429 B d nin v ziyy tinin d yi ilm si v  saxlanması, dig r d qiql dirilmi  v
d qiql dirilm mi  v ziyy tl r
OBYEKTL R N DA INMASI, YERD Y
M S  V  MAN PULYAS YASI (d430-d449) 
d430 Obyektl rin qaldırılması v  da ınması
Obyektin qaldırılması v  h r hansı bir  yanın bir yerd n dig rin  qoyulması, m s l n, fincanın
qaldırılıması v  ya u a ın bir otaqdan dig rin  aparılması.
Daxil edilib: Qolların, çiyinl rin, ayaqların v  belin köm yi il  obyektin qaldırılması, da ınması v
yerl dirilm si.
d4300 Qaldırma
Obyektin daha alçaq s viyy d n daha yüks k s viyy y  da ınması üçün qaldırılması,
m s l n, masanın üz rind n st kanın qaldırılması.
d4301 Bil kl rin köm yi il  da ıma 
Bil kl rin köm yi il obyektin qaldırılması v  da ınması, m s l n, su st kanının v  ya 
çamadanın da ınması.
d4302 Qolların köm yi il  da ıma 
Bütünklükl  qolların köm yi il obyektin qaldırılması v  da ınması, m s l n, u a ın
da ınması.
d4303 Çiyinl r, ayaqlar v  bel üz rind  da ıma 
Obyektin qaldırılaraq çiyinl r, ayaqlar v  bel üz rind  da ınması, m s l n, böyük bir 
kis nin da ınması.
d4304 Ba ın üstünd  da ıma 
Obyektin qaldırılaraq ba ın üstünd  da ınması, m s l n, su qabının ba ın üstün  qoyulub 
da ınması.
d4305 Obyektl rin yer  salınması
Obyektin h r hansı s th üz rin  v  ya yer  qoyulması, m s l n, su qabının yer  qoyulması
üçün bil kl rd n v  ya b d nin dig r üzvl rind n istifad  olunması.
d4308 Obyektl rin qaldırılması v  da ınması, dig r d qiql dirilmi  qaydalar 
d4309 Obyektl rin qaldırılması v  da ınması, d qiql dirilm mi  qaydalar 
d435 Obyektl rin ayaqların köm yi il  da ınması
Obyektl rin ayaqların v  ayaq p nc l rinin köm yi il  da ınması m qs di il  koordinasiyalı
h r k tl rin icrası, m s l n, topa ayaqla z rb  v  ya velosiped pedallarının fırladılması.
Daxil edilib: ayaqlarla it l m ; ayaqla z rb
d4350 Ayaqlarla it l m
Obyekti yerind n t rp tm k m qs di il  ayaq v  p nc  il  t zyiq göst rilm si, m s l n,
stulun ayaqla yerind n t rp dilm si.
d4351 Ayaqla z rb
H r hansı
yanı tullamaq m qs di il  ayaqlardan v  p nc l rd n istifad , m s l n, ayaqla 
topa z rb .
d4358 Obyektl rin ayaqla yerd yi m si, dig r d qiql dirilmi
d4359 Obyektl rin ayaqla yerd yi m si, d qiql dirilm mi

FBT
F allıq v  i tirak 
85
d440 Bil kl rin d qiq h r k tl rind n istifad
l bil kl rinin obyektl rl  koordinasiyalı h r k tl rinin yerin  yetirilm si, obyektl ri bil kl rin,
barmaqların v
lin ba  barma ının köm yi il  tutmaq, manipulyasiya etm k v  buraxmaq 
qabiliyy ti, m s l n, masanın üz rind n q piyin göütrülm si, telefon nömr sinin yı ılması v  ya 
q l min düym sinin basılması.
Daxil edilib: götürm , tutma, manipulyasiya v  buraxma 
Çıxarılıb: obyektl rin qaldırılması v  da ınması (d430)  
d4400 Götürm
Kiçik ölçülü obyektin bil k v  ya barmaqlarla qaldırılması v  ya götürülm si, m s l n,
masanın üz rind n karanda ın götürülm si.
d4401 Tutma 
H r hansı
yanı tutub-saxlamaq üçün bir v  ya h r iki bil kd n istifad , m s l n, al tin v
ya qapı d st yinin tutulması.
d4402 Manipulyasiya 
H r hansı
ya il  z ruri m liyyatların aparılması üçün bil k v  ya barmaqlardan istifad
olunması, m s l n, q pikl  v  ya kiçik ölçülü dig r obyektl rl  davranı .
d4403 Buraxma 
H r hansı
yanın yer  dü m si v  ya v ziyy tini d yi m si üçün bil k v  barmaqlardan 
istifad  etm kl  buraxılması, m s l n, paltarın soyunulması.
d4408 Bil kl rin d qiq h r k tl rind n istifad , dig r d qiql dirilmi
d4409 Bil kl rin d qiq h r k tl rind n istifad , d qiql dirilm mi
d445 Bil kd n v
ld n istifad
Bil k v
ll rd n istifad  etm kl  obyektl rin da ınması v  ya manipulyasiyası zamanı
koordinasiyalı h r k tl rinin yerin  yetirilm si, m s l n, qapı d st yinin fırladılması,
yaların
atılıb-tutulması.
Daxil edilib: obyektl rin özün  do ru ç kilm si v  it l nm si; ll rin ir liy  uzadılması; bul kl rin v  ya 
ll rin fırladılması v  ya bükülm si; tullama; tutma 
Çıxarılıb: bil yin d qiq h r k tl rind n istifad  (d440)  
d4450 Özün  do ru ç km
Obyekti özün  do ru ç km k, yaxud bir yerd n ba qa yer  keçirm k üçün barmaqlardan, 
bil kl rd n v  qollardan istifad , m s l n, qapının ba lanması.
d4451  t l m
Obyekti özünd n uzaqla dırmaq, yaxud bir yerd n ba qa yer  keçirm k üçün 
barmaqlardan, bil kl rd n v  qollardan istifad , m s l n, heyvanların özünd n
uzaqla dırılması.
d4452 Dartma 
H r hansı
yaya toxunmaq v  ya tutmaq üçün bil kl rd n v  qollardan istifad , m s l n,
masanın v  ya partanın üz rind n kitaba do ru l uzatma.
d4453 Bil kl rl  v  ya  ll rl  fırlatma v  ya  ym
Obyekti fırlatmaq, çevirm k v  ya  ym k üçün barmaqlardan, bil kl rd n v
ll rd n
istifad  (al tl rd n v  ya qab-qacaqdan istifad  zamanı t l b olunan qaydada). 
d4454 Tullama 

F allıq v  i tirak 
FBT
86
H r hansı
yanı götür r k onu mü yy n qüvv  il  atmaq üçün barmaqlardan, bil kl rd n
v
ll rd n istifad , m s l n, topu tullama. 
d4455 Tutma 
H r k t ed n obyekti dayandırmaq v  saxlamaq m qs di il  tutmaq üçün barmaqlardan, 
bil kl rd n v
ll rd n istifad , m s l n, topu tutma. . 
d4458 Bil kd n v
ld n istifad , dig r d qiql dirilmi
d4409 Bil kd n v
ld n istifad , d qiql dirilm mi
d449 Obyektl rin da inması, yerd yi m si v  manipulyasiyası, dig r d qiql dirilmi  v
d qiql dirilm mi
YER
 V  H R K T (d450-d469) 
d450 Yeri
S th üz rind  piyada, addımbaaddım, aya ın birinin daim s th  toxunması il  mü aiy t olunan 
h r k t, m s l n, g zinti, yaxud ir liy  / arxaya / yana yeri .
Daxil edilib: Qısa v  ya uzun m saf l r  yeri ; müxt lif s thl r üz rind  yeri ; mane l r trafında yeri .
Çıxarılıb: b d nin yerd yi m si (d420), yeri d n f rqli h r k tl rl  yerd yi m  (d455) 
d4500 Qısa m saf l r  yeri
Bir kilometrd n az m saf l r , m s l n, otaqda, d hlizd , bina daxilind  v  ya binadan 
k narda qısa m saf l rd  yeri .
d4501 Uzun m saf l r  yeri
Bir kilometrd n artıq m saf l r , m s l n, k ndin v  ya  h rin bir hiss sin , k ndl r
arasında v  ya açıq razil rd  yeri .
d4502 Müxt lif s thl r üz rind  yeri
Maili, nahamar v  ya müt h rrik s thl r, m s l n, ot, çınqıl, buz v  ya qar üz rind , yaxud 
da g mi göy rt sind , qatarda v  ya dig r n qliyyatda yeri .
d4503 Mane l r trafında yeri
Müt h rrik v  h r k tsiz obyektl rin trafında, yaxud insanlar, heyvanlar v  n qliyyat 
vasit l ri arasında, m s l n, bazarda v  ya ma azada, küç  h r k ti
raitind  v  ya 
insanların topla dı ı dig r yerl rd  yeri .
d4508 Yeri , dig r d qiql dirilmi
d4509 Yeri , d qiql dirilm mi
d455 Yeri d n f rqli h r k tl rl  yerd yi m
Bir yerd n dig rin  yeri d n f rqli h r k tl rl  yerd yi m , m s l n, qayalara dırma ma, küç
boyunca qaçı , yerind  atılıb-dü m , qaçıb getm  v  ya mane l r trafında qaçı .
Daxil edilib: Sürünm , made l rin d f olunması, sür tli v  l ng qaçı , tullanı , üzm .
Çıxarılıb: B d n v ziyy tinin d yi ilm si (d410); yeri  (d450) 
d4550 Sürünm
 Bil kl rd n, qollardan v  istifad  etm kl  üfüqi v ziyy td  bir yerd n dig rin  keçid. 
d4551 Mane l rin d f olunması

FBT
F allıq v  i tirak 
87
Pill l r, qayalar, asma n rdivanlar, s ddl r v  ya dig r obyektl r v  ya s thl r üz rind ,
yuxarıya v  ya a a ıya do ru h r k t.
d4552 Qaçı
H r iki aya ın s th  toxunmamasının mümkün oldu u halda sür tli addımlarla h r k t.
d4553 Tullanı
Ayaqları k skin
kild  büküb-açaraq b d nin yerd n c ld qoparılması il  h r k t,
m s l n, bir ayaq üstund  atılıb-dü m , sıçrayı , suya tullanma v  ba  vurma.  
d4558 Yeri d n f rqli h r k tl rl  yerd yi m , dig r d qiql dirilmi
d4559 Yeri d n f rqli h r k tl rl  yerd yi m , d qiql dirilm mi
d460 Müxt lif yerl rd  h r k t
Müxt lif yerl rd  v  situasiyalarda yeri  v  yerd yi m , m s l n, m nzild  otaqdan ota a, bina 
daxilind , yaxud  h r küç si boyunca yeri .
Daxil edilib: Öz m nzilinin v  dig rbinaların razisind  h r k t etm , sürünm  v  ya mane l rin d f
edilm si; öz evind n v  dig r binalardan k narda yeri  v  h r k t.  
d4600 M nzil  razisind  h r k t
Evin içind  v  öz evinin  trafında, ota ın daxilind , otaqdan ota a v  öz m nzilinin
trafında yeri  v  h r k t.
Daxil edilib: m rt b d n m rt b y , eyvana, daxili h y td , giri  yolunda v  ya ba çada
h r k t.


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   39


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə