1218 Az Qiyabi Yekun imtahan testinin sualları Fәnn : 1218 Metereologiya vә iqlimşünaslıqYüklə 1.44 Mb.
Pdf просмотр
səhifə1/7
tarix16.06.2017
ölçüsü1.44 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

11/18/2016
1/101
1
2
3
4
5
6
7
1218_Az_Qiyabi_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 1218 Metereologiya vә iqlimşünaslıq
Qradiyent külәklәrin sürәti nә vaxt sıfıra bәrabәr olur?
Geostrafik külәklәr nәdir?
Konvergensiya zonası nә demәkdir?
Geostrafik külәklәrin istiqamәti nәyә görә tәyin edilir?
Doyma elastikliyi nәdәn asılıdır?
Temperaturun lokal dәyişmәlәri necә müәyyәn edilir?
Mütlәq topoqrafiya xәritәlәri nә ilә xarakterizә olunurlar?
yer sәthindә
antisiklonların әtrafında
hündürlüklәrdә
siklonların mәrkәzindә

siklonların әtrafında
Siklonların arxa hissәsindә yaranan külәklәr
Sürtünmә qüvvәsinin tәsirinin nәzәrә alınmadığı tәbәqәdә külәklәr

Siklonların ön hissәsindәki külәklәr
Sürtünmә qüvvәsinin tәsirinin nәzәrә alındığı tәbәqәdә külәklәr
Yer sәthindәki külәklәr
Dayanıqsız hava kűtlәsi
Hava cәrәyanlarının sıxlaşması

Hava cәrәyanlarının seyrәklәşmәsi
Qalxan hava cәrәyanları
Enәn hava axınları
cәbhәlәrin hәrәkәt istiqamәtinә görә
izohipslәrin istiqamәtinә görә

yer sәthindә istilik dәyişmәsinә görә
yer sәthindә külәyin sürәtinә görә
izotermlәrin istiqamәtinә görә
şeh nöqtәsi temperaturunun çatışmazlığından
rütubәtdәn
temperaturdan

şeh nöqtәsi temperaturundan
tәzyiqdәn
atmosferin şaquli qayansızlığı ilә
atmosferin şaquli dayanıqlılığı ilә
atmosferin stratifikasiyası ilә
atmosferin üfiqi dayanıqsızlığı ilә
adveksiya vә istilik axını ilә


11/18/2016
2/101
8
9
10
11
12
13
Barik topoqrafiya xәritәlәri hansı növlәrә bölünürlәr?
Atmosferin hansı tәrkib hissәsi әrazidә formalaşmasından asılı olaraq yerini dәyişir, öz xüsusiyyәtlәrini
(potensial temperatur, tutqunluq) saxlayır?
Quru adiabatik qradiyentin kәmiyyәti nә qәdәrdir?
Hansı tº­da sublimasiya hansı baş verir?
Sublimasiya nәdir?
İqlim nәdir? Aşağıdakı cavablardan hansı doğru deyil?
isti hava kütlә vәziyyәti ilә
geopotensialın hündürlüyü ilә.
Barik sahәnin vәziyyәti ilә

Atmosfer cәbhәlәrin vәziyyәti ilә
izobarik sәthin hündürlüyü ilә
Termobarik vә aeroloci xәritәlәrә
atmosferin aeroloji vә şaquli kәsik xәritәlәrinә
mütlәk topoqrafik vә termobarik xәritәlәrinә.
nisbi vә termotarik xәritәlәrinә
mütlәk vә nisbi topoqrafiya xәritәlәrinә

atmosfer cәbhәlәri
fәaliyyәt mәrkәzi
alçaq cәbhә zonaları
yüksәk cәbhә zonaları
hava kütlәlәri

2,0ºC/100 m
0,6ºC/100 m
0,5­0,6ºC/100 m
1,0ºC/100 m

1,5ºC/100 m
0ºC temperaturda
­20ºC temperaturda
­30ºC temperaturda
­40ºC temperaturda
­10ºC temperaturda

temperaturun yüksәkliyә doğru hәr 100 m­ә 0,60C yuxarı qalxması
temperaturun yüksәkliyә doğru hәr 100 m­ә 0,60C aşağı düşmәsi
suyun bәrk haldan maye halına keçmәsi
su buxarının bәrk hala keçmәsi

suyun qazvari haldan su halına keçmәsi
İqlim atmosfer – okean –quru – kriosfer ­ biosferin bir neçә onilliklәr dövrü müddәtindә keçdiyi vәziyyәtin statistik
mәcmusudur.
İqlim çoxillik dövrdә bu vә ya digәr yerin coğrafi şәraitinә xas olan atmosfer şәraitinin mәcmusudur?
İqlim hәr hansı әrazi üçün xarakterik olan ildәn – ilә tәkrar olunan hava şәraitinin çoxillik mәcmusudur
İqlim bir yerin fiziki – coğrafi xüsusiyyәtidir
iqlim tәbii әrazi kompleksidir


11/18/2016
3/101
14
15
16
17
18
19
20
Atmosferin hansı tәrkib hissәsi әrazidә formalaşmasından asılı olaraq yerini dәyişir, öz xüsusiyyәtlәrini
(potensial temperatur, tutqunluq) saxlayır?
Atmosferdә xüsusi istilik nәyin nәticәsindә ayrılır?
Quru adiabat nәdir?
әgәr hava hissәciyinin temperaturu rütubәtli adiabatik olaraq qalxarsa, onun potensial temperaturu necә
dәyişәr?
1 km qalxdıqda hava hissәciyinin temperaturunun 5ºC soyuması nә demәkdir?
1 km qalxdıqda hava hissәciyinin temperaturunun 8ºC qızması nә demәkdir?
әtrafdan tәcrid edilmiş hava hissәciyi 1 km –dәn aşağı düşdükdә onun temperaturu necә dәyişәr?
hava kütlәlәri

fәaliyyәt mәrkәzi
alçaq sübhә zonaları
yüksәk cәbhә zonaları
atmosfer cәbhәlәri
transformasiya
buxarlanma
әrimә
kondensasiya

sublimasiya
eyni yağıntıya malik nöqtәlәri birlәşdirәn xәtllәr
eyni potensial temperatura malik olan nöqtәlәri birlәşdirәn xәttlәr

eyni psevdopotensial temperatura malik olan nöqtәlәri birlәşdirәn xәttlәr
qarışıqları birlәşdirәn xәttlәr
eyni tәzyiqә malik olan nöqtәlәri birlәşdirәn xәttlәr
yüksәlәr
azalar

şeh noqtәsi temperaturundan aşağı
şeh nöqtәsi temperaturundan yuxarı olar
dәyişmәz
hissәcik adiabatik qalxır
hissәciyә әtraf havadan istilik verilir
hissәcik әtraf havaya istilik verir

hissәcik izentropik yüksәlir
hissәcik izotropik enir
hissәcik izotropik enir
hissәcik adiabatik qalxır
hissәciyә әtraf havadan istilik verilir

hissәcik әtraf havaya istilik verir
hissәcik izotropik yüksәlir
15ºC azalar
6ºC yüksәlәr
6ºC azalar


11/18/2016
4/101
21
22
23
24
25
26
27
Quru adiabatik qradiyentin kәmiyyәti nә qәdәrdir?
Atmosferdә şaquli istiqamәtdә rütubәtli adiabatik qradiyentin kәmiyyәti nә qәdәrdir?
Eyni meteoroloji şәraitdә buxarlanma daha çox harada baş verә bilәr?
Mütlәq rütubәtlik nәdir?
Aşağıdakılardan hansı bütün yağıntıların yer sәthindә paylanmasının göstәricisidir?
әrzindә Bütün yer kürәsindә tәxminәn nә qәdәr yağıntı düşür?
Aşağıdakılardan hansı yağıntıların illik gedişinә tәsir edir?
10ºC yüksәlәr

10ºC azalar
0,5­0,6ºC/100 m
0,6ºC/100 m
2,0ºC/100 m
1,5ºC/100 m
1,0ºC/100 m

1,0ºC/100 m
1,5ºC/100 m
3,0ºC/100 m
2,0ºC/100 m
0,6ºC /100 m

Nil sahilindә
Qırmızı dәnizdә
Volqaboyunda
Amazonka sahili boyu
Böyük sәhrada

havada olan faktiki su buxarının doymamış su buxarına nisbәti
havada olan faktiki su buxarının doymuş su buxarına nisbәti
atmosferdә olan su buxarlarının elastikliyi
vahid hәcmdә olan su buxarlarının qramlarla miqdarı

havada olan doymuş su buxarının faktiki su buxarına nisbәti
50% quruya, 50% okean üzәrinә düşür
30% quruya, 70% okean üzәrinә düşür
21% quruya, 79% okean üzәrinә düşür

40% quruya, 60% okean üzәrinә düşür
36% quruya, 64% okean üzәrinә düşür
300 min km3
200 min km3
188 min km3
577 min km3

250 min km3
coğrafi enlik vә uzunluqdan
külәyin istiqamәtindәn

11/18/2016
5/101
28
29
30
31
32
33
34
İmpulslar­ eyni yolla gedәn boşalmalar nә adlanır?
Cәrәyanın miqdarı ildırım çaxmasında tәxminәn nә qәdәr olur?
İldә tәqribәn neçә gün tropiklәrdә, okeanlarda tufanlı günlәr olur?
Tufanlar yaranmasına görә hansı sahәlәrә bölünür?
Aşağıdakılardan hansı buludlarda elektrik boşalması adlanır?
Aşağıdakılardan hansı yağıntıların әsas göstәricilәrinә daxil deyil.
Nә vaxt qar şәklindә yağıntılar düşür?
dәniz, okean mövqeyindәn
әrazinin böyüklüyündәn
yerli fiziki­coğrafi şәraitdәn

ildırım hadisәsi
ildırım sahәsi
ildırım kanalı

ildırım rәngi
yağıntı sәviyyәsi
cәrәyan olmur
on minlәrlә amper

yüz minlәrlә amper
әlli min amper
min amper
60­70 gün
5­10 gün
10­30 gün

50­60 gün
20­50 gün
kütlәdaxili vә cәbhә

dağıdıcı vә mülayim
arktik tufanlar
tufan bölgüsü yoxdur
sәhra tufanları
qar yağışı
ildırım

buludların toqquşması
göy gurultusu
dolu düşmәsi
yağıntının orta intensivliyi
yağıntıların növü

yağıntılı günlәrin sayı
illik yağıntı cәmi
yağıntının intensivliyi
coğrafi enliklәrdәn asılıdır


11/18/2016
6/101
35
36
37
38
39
40
41
Nә vaxt damcılar nә vaxt irilәşә bilir?
Nә zaman yağıntılar düşür?
Quruda yağıntıların sutkalıq gedişinin hansı tiplәri mövcuddur?
Eyni yolla gedәn boşalmalar – impulslar nә adlanır?
Buludlarda elektrik boşalması nә adlanır?
Yağıntılar nә zaman düşür?
Mütlәq rütubәtlik nәdir?
buludun aşağı hissәsindәn yer sәthinә qәdәr tºmәnfidir

buludlarda ifrat sıxlıq mövcuddur
suyun buxarlanması sürәtlidir
yağış dolu dәnәlәrinә çevrilir
müxtәlif qazlar birlәşәndә
damcılar birlәşәndә

buludlar sıx olanda
günәş şüaları çox qızdıranda
külәklәr zәif olanda
su çox buxarlanır
әrazinin rütubәti çoxalır
buludun tәrkibindәki ünsürlәr irilәşir

buludlar lay formasında olur
buludlar daha yüksәkdә yerlәşir
mülayim vә sәrt
ada vә yarımada
şeh, qırov vә s.
kontinental vә sahil

yağış, qar vә dolu
ildırım hadisәsi
ildırım sahәsi
ildırım kanalı

ildırım rәngi
yağıntı sәviyyәsi
u düşmәsi
qar yağışı
buludların toqquşması
ildırım

göy gurultusu
su çox buxarlanır
әrazinin rütubәti çoxalır
buludun tәrkibindәki ünsürlәr irilәşir

buludlar lay formasında olur
buludlar daha yüksәkdә yerlәşir

11/18/2016
7/101
42
43
44
45
46
47
48
Eyni meteoroloji şәraitdә buxarlanma daha çox harada baş verә bilәr?
Kütlәdaxili bulud sistemlәri necә bölünürlәr?
Duman vә buludun әmәlә gәlmәsindә fәrqli cәhәt:
Bu proseslәrdәn hansı sırsıranın baş vermәsi üçün әsas sәbәb hesab edilә bilәr?
Şehin formalaşması zamanı nә baş verir?
Atmosferin konveksiyası nәdir?
Aramsız yağıntılar hansı buludlardan düşürlәr?
vahid hәcmdә olan su buxarlarının elastikliyi
havada olan faktiki su buxarının doymuş su buxarına nisbәti
atmosferdә olan su buxarlarının elastikliyi
vahid hәcmdә olan su buxarlarının qramlarla miqdarı

havada olan doymuş su buxarının faktiki su buxarına nisbәti
Böyük sәhrada

Qırmızı dәnizdә
Volqaboyunda
Amazonka sahili boyu
Nil sahilindә
laylı­lәlәkli
dalğavari vә laylı
yüksәk­topa vә laylı­yağışlı
laylı xarakterli vә konvektiv

konvektiv vә advektiv
Dumandan yağış, buluddan isә qar vә dolu yağır
Bulud sәthin soyumasıyla, duman isә hündürlüyә doğru havanın soyuması ilә әmәlә gәlir
Bulud әsasәn gündüz, duman isә gecә әmәlә gәlir
Bulud yüksәkdә, duman sәthә yaxın hündürlükdә yaranır

Duman vә bulud stratosfer qatında әmәlә gәlir
evolüsiya
koaqulyasiya
sublimasiya

kondensasiya
transpriasiya
bitki ilә hava arasında istilik mübadilәsi baş verir
bitki vә temperatur arasında istilik mübadilәsi baş vermir
bitki havadan istilik alır

bitki havaya istilik ayırır
havadan istilik ayrılır
Havanın sakit durumu
Havanın qarışıq hәrәkәtlәri
Havanın üfiqi hәrәkәti
Havanın şaquli hәrәkәti

Enәn hava axınları

11/18/2016
8/101
49
50
51
52
53
54
Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı radiasiya dumanlarının yaranması üçün әsas sәbәb hesab edilә bilәr?
Orta tәbәqә buludlarının aşağı sәviyyәsinin hündürlüyü nә qәdәrdir?
Yerüstü kondensasiya mәhsullarını müәyyәn edin:
Laylı – topa buludlar genetik tәsnifatına görә hansı buludara aid edilirlәr?
Yer sәthindәn hündürlüyә doğru temperaturun artması halı necә adlanır?
Laylı – topa buludların yuxarı sәrhәddi tәxminәn nә qәdәrdir?
laylı­lәlәkli
Laylı vә yuksәk laylı
Topa yağış
Laylı yağışlı vә yüksәk laylı

lәlәkli laylı
yüksәk temperatur qradiyenti
aşağı temperatur qradiyenti
sәth örtüyünün radiasiya soyuması

hava kütlәlәrinin transformasiyası
torpaq sәthinin hәddәn artıq qızması
6 – 8 km
1 – 2 km
1 – 3 km
2 – 4 km

4 – 6 km
şeh,çiskin
çiskin, qırov
şeh, qırov

yağış, şeh
şeh, qar
tufan
topavari
layvari
dalğavari

sinoptik şәraitdәn asılıdır
Temperatur anomaliyası
Temperatur inversiyası

Temperatur amplitudu
Relyefin inversiyası
Temperaturun zonal paylanması
5 – 6 km
2­ 3 km

1,5 km
0,8 – 1,2 km
3 – 5 km

11/18/2016
9/101
55
56
57
58
59
60
61
Buludların morfoloji tәsnifatına görә onların neçә әsas növü vardır? Buludların morfoloji tәsnifatına görә
onların neçә әsas növü vardır?
Dağın әtәyindә atmosfer tәzyiqi 690 mm c.s., zirvәsindә isә 280 mm c.s.­yә bәrabәr olarsa dağın nisbi
hündürlüyünü müәyyәn edin:
Kütlәdaxili bulud sistemlәri necә bölünürlәr?
Yağıntı nәdir?
Yer sәthindәn hündürlüyә doğru temperaturun artması halı necә adlanır?
Yay aylarında okean sәthindә suyun temperaturunun tropiklәrdә ekvatora nisbәtәn yüksәk olmasının sәbәbi:
Orta tәbәqә buludlarının aşağı sәviyyәsinin hündürlüyü nә qәdәrdir?
14
8
6
10

12
6900 m
4100 m

2900 m
4900 m
5100 m
laylı­lәlәkli
dalğavari vә laylı
yüksәk­topa vә laylı­yağışlı
laylı xarakterli vә konvektiv

konvektiv vә advektiv
Havada olan su buxarıdır
Buludlar arasında olan elektrik boşalmasıdır
Yer sәthinә yaxın sıx dumanın buxarlanmasıdır
Troposferdәn yer sәthinә bәrk vә maye halda düşәn sudur

Kosmosdan gәlәn sudur
Temperatur anomaliyası
Temperatur inversiyası

Temperatur amplitudu
Relyefin inversiyası
Temperaturun zonal paylanması
Ekvatorda buxarlanmanın daha güclü olması
Tropiklәrdә qurunun ekvatora nisbәtәn daha geniş sahә tutması
Qәrb külәklәrinin ekvatorial zonaya daha çox tәsir etmәsi
Ekvatorda soyuq cәrәyanların tәsirinin tropiklәrә nisbәtәn güclü olması
Tropiklәrdә buludluğun az, ekvatorda isә çox olması

6 – 8 km
1 – 2 km
1 – 3 km


11/18/2016
10/101
62
63
64
65
66
67
68
Yerüstü kondensasiya mәhsullarını müәyyәn edin:
Laylı – topa buludlar genetik tәsnifatına görә hansı buludara aid edilirlәr?
Buludların morfoloji tәsnifatına görә onların neçә әsas növü vardır?
Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı radiasiya dumanlarının yaranması üçün әsas sәbәb hesab edilә bilәr?
Aramsız yağıntılar hansı buludlardan düşürlәr?
Atmosferin konveksiyası nәdir?
Bu proseslәrdәn hansı sırsıranın baş vermәsi üçün әsas sәbәb hesab edilә bilәr?
2 – 4 km

4 – 6 km
çiskin, qırov
şeh, qar
şeh,çiskin
yağış, şeh
şeh, qırov

layvari
lәlәkvari
sinoptik şәraitdәn asılıdır
topavari
dalğavari

14
12
10

6
8
yüksәk temperatur qradiyenti
hava kütlәlәrinin transformasiyası
sәth örtüyünün radiasiya soyuması

aşağı temperatur qradiyenti
torpaq sәthinin hәddәn artıq qızması
Topa yağış
Laylı yağışlı vә yüksәk laylı

laylı­lәlәkli
lәlәkli laylı
Laylı vә yüksәk laylı
Havanın sakit durumu
Havanın şaquli hәrәkәti

Havanın üfiqi hәrәkәti
Havanın qarışıq hәrәkәtlәri
Enәn hava axınları
evolüsiya
kondensasiya


11/18/2016
11/101
69
70
71
72
73
74
75
Şehin formalaşması zamanı nә baş verir?
İzotaxlar nәdir?
Mütlәq rütubәtlilik nәdir?
Rütubәt tutumunun dәyişmәsindә әhәmiyyәtli rolu nә oynayır?
Eyni yağıntılı nöqtәlәri birlәşdirәn xәttlәr necә adlanırlar?
Qurunun bir әrazisi üzәrindә, buradan buxarlanan su buxarı hesabına for¬malaşan yağıntının düşmәsi nә
adlanır?
Yağıntıların illik gedişi nәdәn asılıdır?
sublimasiya

koaqulyasiya
transpriasiya
bitki ilә hava arasında istilik mübadilәsi baş verir
bitki havaya istilik ayırır
bitki vә temperatur arasında istilik mübadilәsi baş vermir
bitki havadan istilik alır

havadan istilik ayrılır
Maksimum tәzyiqә malik olan nöqtәlәri birlәşdirәn xәttlәr
Eyni şeh nöqtәsi temperaturuna malik olan nöqtәlәri birlәşdirәn xәttlәr
Maksimum yağıntı miqdarına malik olan nöqtәlәri birlәşdirәn xәttlәr
Minimum külәk sürәtinә malik olan nöqtәlәri birlәşdirәn xәttlәr
Maksimum külәk sürәtinә malik olan nöqtәlәri birlәşdirәn xәttlәr

Havanın doyması üçün lazım olan su buxarı
Atmosfer yağıntılarının buxarlanmaya olan nisbәti
1m³ havada olan su buxarının qramlarla ifadәsi

Havada olan su buxarının faizlә miqdarı
1 m³ havada olan kondensasiya nüvәlәrinin sayı
üfuqi mübadilә
atmosferin stratifikasiyası
meridional mübadilә
şaquli mübadilә

advektiv dәyişmә
izoxronlar
izogiyetlәr

izobatlar
izotaxlar
izotermlәr
daxili rütubәt dövranı

rütubәt әmsalı
rütubәt tutumu
xarici rütubәt dövranı
kәnar rütubәt dövranı


11/18/2016
12/101
76
77
78
79
80
81
82
Yağıntıların illik gedişi nәdәn asılıdır?
Yerüstü hidrometeorlar nәdir?
Tropiklәrdә, okeanlarda tufanlı günlәrin sayı ildә tәqribәn neçә gün olur?
Yaranmasına görә tufanlar hansı sahәlәrә bölünür?
Yağıntıların әsas göstәricilәrinә daxil deyil.
Bol yağıntının düşmәsi üçün nә olmaldır?
Damcılar nә vaxt irilәşә bilir?
yerli fiziki­coğrafi şәraitdәn

әrazinin böyüklüyündәn
külәyin istiqamәtindәn
dәniz, okean mövqeyindәn
coğrafi enlik vә uzunluqdan
yağıntıların formasından
buludların yerlәşmә formasından
atmosferin ümumi sirkulyasiyasından

külәyin gücündәn
illik yağıntının miqdarından
suyun sәviyyәsinin artması
yeraltı suların kondensasiyası
su buxarının soyuq sәthlә tәmasının kondensasiyası

yerüstü suların donması
atmosfer çöküntülәrinin sulara qarışması
10­30 gün

60­70 gün
20­50 gün
50­60 gün
5­10 gün
tufan bölgüsü yoxdur
sәhra tufanları
kütlәdaxili vә cәbhә

dağıdıcı vә mülayim
arktik tufanlar
yağıntıların növü

yağıntının intensivliyi
yağıntılı günlәrin sayı
illik yağıntı cәmi
yağıntının orta intensivliyi
donmuş kristalların olması
buludda soyumuş damcılar vә kristallar

әhalinin sıxlığı
әrazinin relyef quruluşunun müxtәlifliyi
buludun sürәtli hәrәkәti

11/18/2016
13/101
83
84
85
86
87
88
89
laylı – topa buludların yuxarı sәrhәddi tәxminәn nә qәdәrdir?
Duman vә buludun әmәlә gәlmәsindә fәrqli cәhәt:
Havadakı su buxarının miqdarı asılıdır:
Qırov әmәlә gәlir:
Ayrı­ayrı tәbәqәlәrin sәrhәdlәrindә külәyin sürәt vektorlarının fәrqi necә adlanır?
Mütlәq rütubәtlilik nәdir?
müxtәlif qazlar birlәşәndә
günәş şüaları çox qızdıranda
günәş şüaları çox qızdıranda
buludlar sıx olanda
damcılar birlәşәndә

5 – 6 km
2­ 3 km

1,5 km
0,8 – 1,2 km
3 – 5 km
Dumandan yağış, buluddan isә qar vә dolu yağır
Bulud sәthin soyumasıyla, duman isә hündürlüyә doğru havanın soyuması ilә әmәlә gәlir
Bulud әsasәn gündüz, duman isә gecә әmәlә gәlir
Bulud yüksәkdә, duman sәthә yaxın hündürlükdә yaranır

Duman vә bulud stratosfer qatında әmәlә gәlir
Coğrafi uzunluqdan vә qütbә yaxınlıqdan
Yağıntı miqdarı vә bitki örtüyündәn
Temperaturdan vә sәth örtüyündәn

Antropogen tәsirdәn vә relyefdәn
Coğrafi enlik vә torpaq örtüyündәn
Yağışlı havada
Qar yağarkәn
Şehin donması ilә

İsti vә buludlu havada
İsti vә yağışlı havada
külәk gücü
külәyin dәyişkәnliyi
külәyin modul qradiyenti
külәk qradiyenti
külәk sürüşmәlәri


11/18/2016
14/101
90
91
92
93
94
95
96
Havadakı su buxarının miqdarı asılıdır:
Qırov әmәlә gәlir:
Yay aylarında okean sәthindә suyun temperaturunun tropiklәrdә ekvatora nisbәtәn yüksәk olmasının sәbәbi:
Ayrı­ayrı tәbәqәlәrin sәrhәdlәrindә külәyin sürәt vektorlarının fәrqi necә adlanır?
Bütün yağıntıların yer sәthindә paylanması göstәricisini müәyyәn edin.
Bütün yer kürәsindә il әrzindә tәxminәn nә qәdәr yağıntı düşür?
Yağıntıların illik gedişinin mümkün ola bilәn tiplәrinә aid deyil.
1 m³ havada olan kondensasiya nüvәlәrinin sayı
Havada olan su buxarının faizlә miqdarı
Atmosfer yağıntılarının buxarlanmaya olan nisbәti
1m³ havada olan su buxarının qramlarla ifadәsi

Havanın doyması üçün lazım olan su buxarı
Coğrafi uzunluqdan vә qütbә yaxınlıqdan
Antropogen tәsirdәn vә relyefdәn
Yağıntı miqdarı vә bitki örtüyündәn
Temperaturdan vә sәth örtüyündәn

Coğrafi enlik vә torpaq örtüyündәn
İsti vә yağışlı havada
Şehin donması ilә

İsti vә buludlu havada
Yağışlı havada
Qar yağarkәn
Ekvatorda buxarlanmanın daha güclü olması
Tropiklәrdә qurunun ekvatora nisbәtәn daha geniş sahә tutması
Qәrb külәklәrinin ekvatorial zonaya daha çox tәsir etmәsi
Ekvatorda soyuq cәrәyanların tәsirinin tropiklәrә nisbәtәn güclü olması
Tropiklәrdә buludluğun az, ekvatorda isә çox olması
külәk gücü
külәyin dәyişkәnliyi
külәyin modul qradiyenti
külәk qradiyenti
külәk sürüşmәlәri

30% quruya, 70% okean üzәrinә düşür
50% quruya, 50% okean üzәrinә düşür
21% quruya, 79% okean üzәrinә düşür

40% quruya, 60% okean üzәrinә düşür
36% quruya, 64% okean üzәrinә düşür
577 min kub km

188 min kub km
250 min kub km
300 min kub km
200 min kub km

11/18/2016
15/101
97
98
99
100
101
102
Yer sәthindә kondensasiya prosesindә әmәlә gәlәn xırda su damcıları nә ad¬lanır?
İldırım çaxmasında cәrәyanın miqdarı tәxminәn nә qәdәr olur?
İsti yer sәthinә yerini dәyişәn soyuq hava kütlәsindә olan tufanlar necә adlanır?

Каталог: application -> uploads -> 2015
2015 -> 4 İstehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi Son istehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi
2015 -> MİkrobiologiYA, sanitariya və GİGİyena fəNNİ azərbaycan böLMƏSİ
2015 -> Magistrantların dissertasiya mövzusunun yazılması, müzakirəsi və müdafiəsi üçün yaddaş qeydi Birinci tədris ILI üzrə
2015 -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2015 -> План: Məqsəd auditoriyasının elementləri və mövqeləşdirmənin prinsipləri
2015 -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
2015 -> MÖvzu giriş. Materiya. Kimya, yaranması, inkişaf tarixi, əsas kimya qanunları
2015 -> Bazarların cəlbediciliyi plan bazarın mütləq və cari potensialı
2015 -> İqtisad elminin tarixi və metodologiyasы “
2015 -> Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə