1219 Nəzəri ekologiya Bölmə: 0101Yüklə 482.45 Kb.
Pdf просмотр
səhifə1/5
tarix26.12.2016
ölçüsü482.45 Kb.
  1   2   3   4   5

Fənn 

1219 - Nəzəri ekologiya 

 

Bölmə: 0101  1. Sual: E.Hekkel ilk dəfə «Orqanizmlərin ümümi morfoloqiyası» 

kitabında hansı elmi terminin izahını vermişdir?  

a) Biologiya 

b) Morfologiya 

c) Toksikologiya 

e)) Ekologiya

 

d) Fiziologiya  

2. Sual: Ekologiya elminin daha da aktuallaşması hansı dövrə aiddir?  

a) X1X əsrin əvvəllərin 

b) XVIII əsrin sonu c) )  XX əsrin əvvəlləri 

d) XX əsrin II yarısı 

e) XIX əsrin sonu 

 

3. Sual: Atmosferi çirkləndirən əsas qazlar hansılardır?  a) hidrogen, ammonyak, fosfor 

b) nitratlar, karbon oksidləri, arqon 

c) kükürd, helium, azot, radium 

d) ) hidrogen sulfid, dəm qazı, azot oksidləri  

e) natrium xlorid, karbon ikioksid, hidrogen 

 

4. Sual: İnsanla təbiətin qarşılıqlı əlaqəsi hansı elmin tədqiqat obyektidir ?  

a) biologiya b) toksikologiya  

c) 


) ekologiya

  

d) cografiya e) psixologiya 

 

Bölmə: 0102 5. Sual: Ekologiya elminin əsas tədqiqat obyekti nədir?  

a) canlı və cansızların bir-birinə müsbət təsiri 

b) kosmosun abiotik aləmə mənfi təsiri 

c) ) insanla təbiətin qarşılıqlı əlaqəsi 

d) yalnız təbii varlıqların morfologiyası 

e) tibb ekologiya və onun bölmələrinin öyrənilməsi 

 

6. Sual: Ekologiyanın metodlarının müşahidələr, təcrübələr və modelləşdirmədən başqa hansı ekoloji sahələr də aiddir?  

a) ekoloji təhlükəsizlik və audit 

b) 

) ekoloji indikasiya və monitorinq

 

c) ekoloji münasibətlər və əməkdaşlıq d) ekoloji amillərin optimallaşdırılması 

e) ekoloji təlim-tərbiyə və təhsil 

 

7. Sual: Ekologiya elminin daha da aktuallaşmasının XX əsrə aid edilməsi nə ilə izah edilir?  

a) Populyasiyaların say tərkibinin artması ilə 

b) Ekologiya elminin iqtisadiyyat və mədəniyyət kimi sahələrlə sıx 

əlaqəsinə görə 

c) Heyvan və bitki növlərinin tədqiq olunmasının geniş vüsət olması 

ilə 


d) Ekoloji proqnozlaşdırmanın sürətlə inkişafı 

e) ) elmi-texniki inqilab nəticəsində insanların təbiətə təsirinin 

artması ilə  

 

8. Sual: Sinekoloqiya nədir?  a) növdaxili münasibətlərin tədqiqidir 

b) 


) enerji, maddə və informasiya axınlarıdır

 

c) canlıların fiziologiyasıdır d) ətraf mühitin qorunması üsullarıdır 

e) ekosistemlərin mühəndis-texniki üsullarla tədqiqidir 

 

9. Sual: Ayrı-ayrı fərdlərin mühitlə qarşılıqlı təsirini öyrənən fərdlərin ekologiyası elmi dildə necə adlanır?  

a) 


) Autekologiya

 

b) Sinekologiya c) Demekologiya 

d) Fiziologiya 

e) Morfologiya 

 

10. Sual: E.Hekkel ilk dəfə Ekologiya termininin izahını hansı kitabında vermişdir ?  

a) « Heyvanların ekologiyasının öyrənilməsi «  b) ) « Orqanizmlərin ümumi morfologiyası « 

c) « fiziki faktorların həyata təsiri « 

d) « Növlərin əmələ gəlməsi « 

e) « Meşə haqqında təlim « 

 

11. Sual: İnsan cəmiyyəti – təbiət sistemindəki qarşılıqlı əlaqələri öyrənən elm sahəsi hansıdır?  

a) 

) antropoekologiya

 

b) biosenologiya c) gemorfologiya 

d) demoekologiya 

e) geoekologiya 

 

Bölmə: 0103  12. Sual: Canlıların fiziologiyası və yaşadığı şəraitdəki davranışı, 

doğum,ölüm, enerji, maddə və informasiya axınları ekologiya elminin 

hansı hissəsini təşkil edir?  

a) tədqiqat obyektini 

b) elmlərarası əlaqəsini 

c) inkişaf mərhələlərini 

d) bölmələrini 

e) 


) predmetini

 

 13. Sual: Ekologiya elminin predmetini təşkil edən enerji, maddə və 

informasiya axınları konkret olaraq necə adlandırılır?  

a) populyasiyalar 

b) biosenozlar 

c) 

) sinekologiya

 

d) biogeosenologiya e) toksikologiya 

 

14. Sual: Ekologiya elminin xüsusi sahələri hansılardır? 1. Demekologiya 5. İnsan ekologiyası 2.Landşaftşunaslıq 6. Toksikologiya 

3.İqlimşünaslıq 7. Autekologiya 4.Paleoekologiya 8. Hidrologiya  

a) 2, 5, 6, 7,8 

b) 1, 3, 4,6, 8 c) 3, 4, 5, 6, 7 

d) ) 1, 4, 5, 6, 7 

e) 4, 5, 6, 7, 8 

 

15. Sual: Sinekologiya termininin elmi izahı necədir ?  a) ekoloji təlim-tərbiyə 

b) indikasiya və monitorinq  

c) ekosistemin optimallaşdırılması 

d) abiotik komponentlər  e) ) enerji və informasiya axınları  

 

16. Sual: Autekologiya elmi hansı sahəni öyrənir? a) ) ayrı-ayrı fərdlərin mühitlə qarşılıqlı əlaqəsini  

b) ekoloji proqnozlaşdırmanın sürətlə inkişafını  

c) populyasiyaların say tərkibinin artmasını 

d) ekosistemdə biotopların ayrılmasını 

e) canlıların ümumi fiziologiyasını  

 

17. Sual: Nəzəri ekologiya da ayrı-ayrı növlərin papulyasiyalarının struktrunu və dinamikasını öyrənən sahə necə adlanır?  

a) sinekologiya 

b) autekologiya 

c) biosenoekologiya d) ) demoekologiya 

e) geoekologiya 

 

18. Sual: İlk dəfə neçənci ildə hansı ölkədə ”Ekologiya” elmi ъurnalı çap olunmuşdur ?  

a) 1910-cı ildə Rusiyada 

b) )1920-ci ildə Amerikada 

c) 1918-ci ildə Bolqariyada 

d) 1925-ci ildə Azərbaycanda 

e) 1930-cı ildə Türkiyədə 

 

19. Sual: Hansı elm sahəsi insanla təbiətin qarşılıqlı əlaqələrini nəzərdən keçirməklə insan fəaliyyəti nəticəsində onu əhatə edən təbii mühitdə baş 

verən dəyişikləri öyrənir ?  

 

a) Bioloqiya  

б) Riyaziyyat 

 

ж)) Ekologiya  

д) Cografiya 

 

е) Fizika 20. Sual: İnsanlar tərəfindən ətraf mühitə edilən təsirə nə deyilir?  

a) mexaniki təsir 

b) qarşılıqlı təsir 

c) fiziki təsir d) ) antropogen təsir 

e) kimyəvi təsir 

 

21. Sual: Ekologiyanın bütöv bir sistem kimi təşəkkül tapması və inkişafl hansı dövrə təsadüf edir?  

a) XVII əsrin sonu XIX əsrin əvvəli 

b) XVIII əsrin sonu XIX əsrin əvvəli 

c) XIX əsrin əvvəli və sonu 

d) 

) XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəli

 

e) XX əsrin əvvəli və sonu  

22. Sual: Ətraf mühitdə dövrü olmayan faktorlara hansılar aid edilir ?  

a) daşqınlar və AES-dəki qəzaları 

b) uçqunlar və dəmir yolu qəzaları 

c) sürüşmələr və yanğınlar 

d) ) təbii fəlakətlər və texnogen xarakterli faktorlar 

e) zəlzələlər və partlayışlar 

 

23. Sual: Ətraf mühitin məhdudlaşdırıcı faktorların hansı amillər müəyyən edir?  

a) maksimum qaydası və tolerantlıq 

b) dayanətlilik həddi və minimum qaydası 

c) ) minimum qaydası və tolerantlıq 

d) maksimum qaydası və parazitlik  

e) “10 faiz” qaydası və parazitlik 

 

24. Sual: Su hövzələrinin abiotik faktorları sudakı hansı canlılara necə təsir edir ?  

a) 


) bakteriyalarda, planktonlarda fotosintez prosesi yüksəlir

 

b) bakteriyalarda, planktonlarda həyat fəaliyyəti zəifləyir c) bakteriyaların, planktonların inkişafı dayanır 

d) bakteriyaların, palnktonların miqdarı azalır 

e) bakteriyalarda, plaktonlarda fotosintez getmir  

 

25. Sual: Orqanizmin hər hansı bir faktorun təsirinə uyğunlaşması nədən asılıdır ?  

a) faktorun sabitliyindən 

b) faktorun dəyişkənliyindən 

c) faktorun təkrarlanmasından d) ) faktorun dövrülüyündən 

e) faktorun dönməzliyindən 

 

26. Sual: Hansı yer üzərindəki abiotik faktorlara daxil deyil ?  a) işıq, ionlaşdırıcı şüalar 

b) ) rəqabət, yaşam mücadiləsi 

c) atmosfer havasının nəmliyi 

d) atmosfer çöküntüləri, atmosfer havası 

e) ətraf mühitin temperaturu 

 

27. Sual: Hansı müasir dövrdə ekologiya qarşısında duran əsas məsələlərdən hesab olunmur ?  

a) biosferdə baş verən proseslərin öyrənilməsi 

b) təbii sərvətlərdən səmərəli və qənatlə istifadə edilməsi 

c) 


) ətraf mühitə edilən antropogen təsirlərin gücləndirilməsi

 

d) təbiət və antropogen senozların möhkəmliyi e) ekoloji təhlükəsizliyin təmin edilməsi 

 

28. Sual: Hansı ekoloji faktorlara aid deyil?  a) ) sistemli idaretmə faktoru 

b) abiotik faktor 

c) biotik faktor 

d) antropogen faktor 

e) məhdudlaşdırıcı faktor 

 

29. Sual: Ekoloji faktorlar neçə kateqoriyaya bölünür ?  a) 2 

b) ) 3 

c) 4 

d) 5 


e) 7 

 

30. Sual: Ətraf mühitin biotik faktorları əsasən hansı istiqamətlərdə inkişaf edir?  

a) inkişaf, törəmə, köçetmə 

b) qida zənciri, məhdudlaşma, köçetmə 

c) nəsil əlaqəsi, inkişafdan qalma, dayanıqlıq 

d) sahə əlaqəsi, dayanıqlıq, köçetmə 

e) ) qida əlaqəsi, sahə əlaqəsi, nəsilvermə əlaqəsi 

 

31. Sual: Hansı ekoloji faktor bir orqanizmin digərini həyat fəaliyyətinə təsirini göstərir?  

a) abiotik faktorlar 

b) qoşma biotik faktorlar 

c) antropogen faktorlar d) ) biotik faktorlar 

e) məhdudlaşdırıcı faktorlar 

 

 

32. Sual: Hansı müasir dövrdə ekologiya qarşısından duran əsas məsələlərə aid deyil?  

a) ekoloji sistemlərin dayanıqlığı üzrə nəzəriyyənin işlənməsi 

b) mühitə adaptasiyanın öyrənilməsi 

c) bioloji müxtəlifliyin və onun mühafizə mexanizminin tədqiqi 

d) 

)  canlı orqanizmlərin yaşayış yerlərinin məhdudlaşdırılması

 

e) ətraf təbii mühitin keyfiyyətləndirilməsi  

33. Sual: Su mühit başqa mühitlərdən hansı abiotik faktorları ilə 

fərqlənir?  

a) şəffaflığı, axmazlığı, qələviliyi, turşuluğu 

b) turşuluğu, bulanıqlığı, qumluluğu, temperaturu c) ) axarlığı, şəffalığı, duzluluu, temperatur tutumu 

d) codluğu, qumsalllığı, bulanıqlığı, rəngi 

e) təbəqələşməsi, bulanıqlaşması, temperaturu, qatılığı 

 

Bölmə: 0201  34. Sual: Ekologiya elminin inkişaf tarixini əsasən neçə mərhələyə 

bölürlər?  

a) 2 

b) 5 


c) ) 3 

d) 4 


e) 6 

 

35. Sual: Azərbaycanda ekologiya elminin inkişafında rolu olan alimlər hansılardır? 1.İ.P.Ğerasimov 5. B.Budaqov 2.Q.K.Gül 6.A.L.Yanşın 

3.Y.Məmmədəliyev 7.Q.Məmmədov 4.H.Əliyev 8.A.M.Əzizov  

a) 1,2, 4, 6 

b) ) 2, 4, 5,7 

c) 2, 3,7,8 

d) 5, 6, 7, 8 

e) 1, 3, 5, 7 

 

36. Sual: H.Ə.Əliyevin Azərbaycan Ekologiya elmində dönuş yaratdığı kitabı hansıdır?  

a) ) Həyəcan təbili 

b) Dözümlü, dözümsüz təbiət 

c) Təbiəti qoruyaq 

d) Aqroekologiya 

e) Meşələrin ekologiyası 

 

37. Sual: Y.Odum və C.M.Andersonun tədqiqatları ekologiya elminin hansı inkişaf mərhələsinə təsadüf edir ?  

a) orta əsrlərə  

b) XIX əsrin 60-ci illərinə 

c) ) XX əsrin 50-ci illərinə 

d) xıx əsrin 50-ci illərinə qədər 

e) coğrafiya elminin yarandığı dövrlərə 

 

38. Sual: C.M..Anderson və Y.Odum Ekologiya elminin inkişaf dövrünün hansı mərhələsində fəaliyyət göstərmişlər ?  

a) orta əsrlərdə 

b) I mərhələsində  

c) ) III mərhələsində 

d) XYII əsrin sonlarında 

e) II mərhələsində 

 

39. Sual: Azərbaycan Ekologiya elminin inkişafında dönüş yaradan «Həyacan təbili» kitabının müəllifi Kim olmuşdur ?  

a) B.Ə.Budaqov 

b) Q.Ş.Məmmədov  

c) ) H.Ə.Əliyev  

d) A.L.Yanşın 

e) A.M.Əzizov 

 


40. Sual: Ekologiya elminin inkişafında rolu olan və birinci inkişaf 

mərhələsinə aid edilən alimləri göstər:  

a) İ.P.Borodin, M.Biqon, A.L.Yasin 

b) İ.P.Gerosimov, C.M.Anderson, Y.Odum c) ) İ.İ.Lepexin, A.F.Middendorf, S.P.Kraşennikov 

d) V.İ.Vernadski, V.N.Sukaçev, E.S.Baner 

e) E.Hekkel, E.Zyuss, V.V.Dokuçayev 

 

41. Sual: İlk dəfə biogeosenoz anlayışını əsaslandırmış alim kimdir?  a) A.Tensli 

b) V.V.Dokuçayev 

c) V.Şelford  

d) V.İ.Vernadski e) ) V.N.Sukaçev 

 

Bölmə: 0202 42. Sual: İlk evolyusiya təliminin müəllifi kim olmuşdur ?  

a) Aleksandr Humboldt 

b) V.V.Dokuçayev 

c) Ernest Hekkel d) ) Jan-Batist-Lamark 

e) Karl Franseviç Rulye 

 

43. Sual: Ekologiya elminin müasir dövrə aid olan III mərhələsinin inkişafında rolu olan alimləri göstər  

a) Ç.Darvin, K.F.Rulye, T.Maltus 

b) A.Humboldt, L.Lamark,Y.Odum 

c) V.V.Dokuçayev, N.A.Seversov, İİ.Lepexin 

d) A.F.Middendorf, Y.Büffon. E.Hekkel 


e) 

) C.M. Anderson, C.Xarper, Y.Odum

 

 44. Sual: Canlı maddələrin fiziki-kimyəvi vəhdəti qanunu kimə 

məxsusdur?  

a) V.Şelford 

b) L.Dollon c) ) V.İ. Vernadski 

d) U.Libixin 

e) Y.Odum 

 

45. Sual: Əsasən Ekologiyanın inkişafının ikinci mərhələsində seçilən və ekologiyanın banilərindən biri sayılan alim kimdir?  

a) L.B.Lamark b) ) V.V.Dokuçayev 

c) K.F.Rulye 

d) S.M.Anderson 

e) İ.İ.Lepexinin 

 

46. Sual: Azərbaycanın Ekologiya elmində əvəzsiz rolu olan Q.K.Gül əsasən hansı sahədə tədqiqatlar aparmışdır?  

a) Cənub-Şərqi Qafqazda 

b) Cənubi Azərbaycanda 

c) ) Xəzər dənizi üzrə 

d) Kiçik qafqazda 

e) Abşeron yarımadasında 

 

47. Sual: Torpaq örtüyünü biosferin bir elementi kimi öyrənən alim kim olmuşdur ?  

a) D.L.Armand 

b) ) İ.P.Gerasimov 

c) A.P.Vinoqradov 

d) K.K.Markov 

e) V.R.Volobuyev 

 

48. Sual: Jan-Batist-Lamark hansı təlimin müəllifi olmuşdur ?  a) biosfer təlimi 

b) fiziologiya təlimi 

c) eksponent təlimi 

d) ) evolyusiya təlimi  

e) demoqrafik təlim 

 

49. Sual: Demoqrafik konsepsiya təliminin banisi kim olmuşdur ?  a) C.Xarper 

b) ) T.Maltus 

c) V.Dokuçayev 

d) A.Humboldt 

e) L.Lamark 

 

50. Sual: Hələ də öz təsirini itirməyən «Tolerantlıq qanunu» kimə məxsusdur  

a) V.İ.Vernadski 

b) V.Şelford  

c) V.V.Dokuçayev 

d) E.Hekkel 

e) ) L.Libix  

 

Bölmə: 0203  51. Sual: İlk dəfə olaraq insanların təbiətə təsirinin neqativ nəticələrinin 

mümkünlüyü haqqında bəşəriyyətə xəbərdarlıq edən alimlər kimlərdir?  

a) K.F.Rulye və V.V. Dokuçayev 

b) A.Humboldt və N.A.Seversov 

c) Y.Odum və C.M.Anderson 

d) ) L.Lamark və T.Maltus 

e) Ç.Darvin və C.Xarper 

 

52. Sual: T.Maltusun populyasiyanın eksponent tənliyini təsvir etdiyi və qəbul olunmayan təlimi hansıdır?  

a) 


) demoqrafik konsepsiya

 

b) bitkilərin fizionomiyası c) orqanizmlərin evolyusiyası 

d) orqanizmlərin morfologiyası 

e) yaşamaq uğrunda mübarizə 

 

53. Sual: Müasir ekologiyada hələ də öz əhəmiyyətini itirməmiş və L.Libix tərəfindən yaradılmış qanun hansıdır?  

a) Optimallıq qanunu 

b) Tolenrantlıq qanunu 

c) Təkamülün dönməzliyi qanunu d) ) Minimum qanunu 

e) Təbii məhsuldarlığın azalması qanunu 

 

54. Sual: Aşağıdakılardan hansı qanun V.İ.Vernadskiyə məxsusdur ?  a) 

) canlı maddələrin fiziki-kimyəvi vəhdəti qanunu

 

b) təkanülün dönməzliyi qanunu c) biosferin müstəqilliyi qanunu 

d) məhdudlaşdırıcı faktorlar qanunu e) təbii məhsuldarlığın azalması qanunu 

 

55. Sual: Hazırki vaxtda ekoloji qanunların pozulmasının qarşısını almaq məqsəd¬ilə hansı sahələrin inkişafı mütləqdir?  

a) ümumi ekologiyanın b) ) ekoloji təhsil və mədəniyyətin 

c) tətbiqi ekologiyanın 

d) antropoekologiyanın 

e) mühəndis ekologiyasının 

 

56. Sual: Biosistemləri yaradan əsas komponentlər hansılardır?  a) biogeosenozlar 

b) genlər və hüseyrələr c) ) biotik və abiotik amillər 

d) təkamül prosesləri 

e) ekotip amillər 

 

Bölmə: 0301  57. Sual: 1915-ci ildə A.Tensli tərəfindən ekologiya elminə daxil edilən 

termin hansıdır?  

a) 

) Ekosistem

 

b) Populyasiya c) Biosenoz 

d) Edafotop 

e) Biogeosenoz 

 

58. Sual: Biotik amillər nədir?  a) İnsan fəaliyyəti amilləridir 

b) cansız təbiət amilləridir 

c) radioaktiv şüalanma prosesləridir 

d) edafik və ya torpaq faktorlarıdır 

e) 


) canlı təbiət amilləridir

 

59. Sual: Biosenoz + biotop formulu hansı ekoloji sahəni təşkil edir ?  a) 

) ekosistemi

  

b) zoosenozu  c) populyasiyanı  

d) adaptasiyanı 

e) edafotopu 

 

60. Sual: Ekosistemin əsas hissəsini təşkil edən canlı təbiət amilləri hansılardır ?  

a) kosmik amillər 

b) abiotik amillər  

c) antropogen amillər 

d) biokos amillər  

e) ) biotik amillər  

 

61. Sual: Bir növə aid fərdlərin birliyi nədir?  a) biosenozlar 

b) 


) populyasiya

 

c) genofonlar d) ekosistemlər 

e) biotoplar 

 

Bölmə: 0303  62. Sual: Üzun müddət bir sahədə məskunlaşan, bu sahəyə bənzər 

sahədən izolə edilmiş formada yerləşən növün bir hissəsi necə adlanır?  a) zeosenoz 

b) demutasiya 

c) geomorfologiya 

d) biogeosenoz 

e) 

) populyasiya

 

 63. Sual: Populyasiyanın əsas xassələri hansılardır? 1.Öz-özünə istehsal 

4. Abiotik faktorlar 2.Dəyişkənlik 5.İşləmə, fəaliyyət 3.Cinslərin nisbəti 

6.Adaptasiya  

a) 1, 3, 6 b) ) 1, 2,5 

c) 2, 4, 6 

d) 3, 5, 6 

e) 2, 3,4 

 

64. Sual: Ekoloji amillərin əsas 3 kateqoriyası hansılardır? 1. Biotik amillər 4. Abiotik amillər 2. Kosmik amillər 5. Biokos amillər 3. 

Radioaktiv şüalanma 6.Antropogen amillər  a) ) 1,4,6 

b) 2,4,6 

c) 1,3, 5 

d) 3, 4, 5 

e) 4, 5, 6 

 

65. Sual: Bəzi orqanizmlərin həyat fəaliyyətinin digər orqanizmlərin həyat fəaliyyətlərinə təsirlərinin cəmini ifadə edən amillər hansılardır?  

a) ) Biotik amillər 

b) Antropogen amillər 

c) Fiziki amillər 

d) Kimyəvi amillər e) Demoqrafik amillər 

 

66. Sual: Canlı orqanizmlərə birbaşa və dolayi yolla təsir edən cansız komponentlər hansılardır?  

a) edafoqen amillər b) ) abiotik amillər 

c) oroqrafik amillər 

d) iqlim amilləri 

e) kimyəvi amillər 

 

67. Sual: Mühitin ekoloji amillərinin canlı orqanizmlərə göstərdiyi təsirləri qruplaşdır 1. qıcıqlandırıcı təsir 5. modifikator təsir 2. 

məhdudlaşdırıcı təsir 6. abiotik təsir 3. evrion təsir 7.siqnallar təsiri 

4.tolerantlıq təsiri 8. amensial təsir  

a) 2, 4, 6, 8 

b) 1, 3, 6, 7 

c) 3,4, 7, 8 

d) 1,2,3,4 

e) ) 1, 2, 5, 7 

 

68. Sual: Orqanizmlərin anatomik və morfoloji dəyişikliyinə səbəb olan təsir hansıdır?  

a) Məhdudlaşdırıcı təsir 

b) Limitləşdirici təsir 

c) ) Modifikator təsir 

d) Qıcıqlandırıcı təsir 

e) Fizioloji təsir 

 


69. Sual: Öz-özünə istehsal, dəyişkənlik və fəaliyyət hansı bioloji 

sahənin əsas xassələridir?  

a) biosenozların 

b) biotopların  

c) 

) populyasiyanın

  

d) demutasiyanın e) geomorfologiyanın 

 

70. Sual: Neytralizm nədir ?  a) ) növün bir-birinə təsir göstərməməsi  

b) növün bir-birindən ayrı ola bilməməsi  

c) öz sahibinin inkişafını ləngitməsi 

d) öz qurbanı ilə qidalanması 

e) növün bir-birinə mənfi təsir göstərməsi 

 

Bölmə: 0302  71. Sual: Ekosistemi əhatə və təşkil edən əsas qrup və yaşayış mühiti 

hansıdır?  

a) Populyasiya və növ 

b) Zoosenoz və edafotop 

c) ekoloji amil və biogeosenoz 

d) 


) Biosenoz və biotop

 

e) Sistem və oroqrafiya  

72. Sual: Biosenoz nədir?  

a) orqanizmlərin yaşayış mühitidir 

b) vahid birləşən biokos elementləndir 

c) yeraltı törəmələrdir 

d) yalnız cansız komponentlərdir Каталог: application -> uploads -> 2015
2015 -> 4 İstehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi Son istehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi
2015 -> MİkrobiologiYA, sanitariya və GİGİyena fəNNİ azərbaycan böLMƏSİ
2015 -> Magistrantların dissertasiya mövzusunun yazılması, müzakirəsi və müdafiəsi üçün yaddaş qeydi Birinci tədris ILI üzrə
2015 -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2015 -> План: Məqsəd auditoriyasının elementləri və mövqeləşdirmənin prinsipləri
2015 -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
2015 -> MÖvzu giriş. Materiya. Kimya, yaranması, inkişaf tarixi, əsas kimya qanunları
2015 -> Bazarların cəlbediciliyi plan bazarın mütləq və cari potensialı
2015 -> İqtisad elminin tarixi və metodologiyasы “
2015 -> Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə