2953#01#Y15#01 (500 әdәd)/BaxışYüklə 2.72 Mb.
Pdf просмотр
səhifə1/7
tarix07.07.2017
ölçüsü2.72 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

B

AXIŞ


Testlәr

/2953#01#Y15#01 (500 әdәd)/Baxış

T

EST


: 2953#01#Y15#01 (500 

ӘDӘD


)

Test


2953#01#Y15#01 (500 әdәd)

Fәnn


2953 ­ İaşә mәhsullarının istehsalı

texnologiyası ­ 1

Tәsviri

[Tәsviri]Müәllif

Administrator P.V.

Testlәrin vaxtı

80 dәqiqә

Suala vaxt

0 Saniyә


Növ

İmtahan


Maksimal faiz

500


Keçid balı

170 (34 %)

Suallardan

500


Bölmәlәr

45

Bölmәlәri qarışdırmaqKöçürmәyә qadağa

Ancaq irәli

Son variant

B

ÖLMӘ: 01 01

Ad

01 01Suallardan

17

Maksimal faiz17

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk

2 %


Sual: Emal olunan mәhsulun mexaniki bölünmә prosesini belә adlandırırlar: (Çәki: 1)

qarışdırma

dozalaşdırma

xırdalanma

formalanma

çalınma


Sual: Mayonez souslarının istehsalı üçün әsas komponentlәr hesab olunurlar: (Çәki: 1)

kәrә yağı, su vә emulqatorlar

bitki yağı, quru süd vә emulqatorlar


tәrәvәz pürelәri, su vә emulqatorlar

meyvә pürelәri, duz vә emulqatorlar

tomat pastası, kәrә yağı vә emulqatorlar

Sual: Bunlardan hansı әdviyyәlәrә aid edilir? (Çәki: 1)

mayonez vә tomat pastası

zәfәran vә vanil

alma toxumu vә yunan qozu meyvәlәri

armud toxumu vә yunan qozu meyvәlәri

palıd kökü vә qızılgül yarpağı

Sual: Balığın xammal kimi köklüyünü xarakterizә etmәk üçün hansı әmsallardan istifadә

olunur? (Çәki: 1)

su­yağ vә şәkәr­zülal әmsallarından

su­zülal vә yağ­zülal әmsallarından

su­zülal vә şәkәr­yağ әmsallarından

yağ­zülal vә şәkәr­zülal әmsallarından

yağ­zülal vә şәkәr­zülal әmsallarından

Sual: Pasterizә olunmuş kürü dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)

0­2ºC­ә kimi soyudulmuş kürü

60ºC­ә kimi qızdırılmaqla hazırlanmış kürü

­2ºC vә ­4ºC­ә kimi dondurulmuş kürü

90ºC­ә kimi qızdırılmaqla hazırlanmış kürü

40ºC­ә kimi qızdırılmaqla hazırlanmış kürü

Sual: Kimyәvi tәrkibinә vә qidalıq dәyәrinә görә tәzә halda balıq vә qeyri­balıq su

mәhsulları aşağıdakılardan hansına aiddir? (Çәki: 1)

delikates vitaminli mәhsullara

delikates zülali mәhsullara

delikates minerallı mәhsullara

delikates karbohidratlı mәhsullara

delikates yağlı mәhsullara

Sual: Mәhsulun üyüdülmәsi üsulu mexaniki proseslәrin hansı növünә aiddir? (Çәki: 1)

çalınmaya

xırdalanmaya

çalxalanmaya

preslәmәyә

formalanmaya

Sual: Suspenziyaların mәsamәli arakәsmәdәn keçirmәklә maye vә bәrk hissәlәrә

ayrılmasını necә adlandırırlar? (Çәki: 1)

çalınma


süzülmә

formalanma

preslәnmә

xırdalanma

Sual: Yeyinti mәhsullarının ilk emalı proseslәrinә aiddir: (Çәki: 1)

soyudulma, qızdırılma vә kondensasiya

xırdalanma, qarışdırma vә formalanma

xırdalanma, pörtlәtmә vә soyudulma

xırdalanma, qarışdırma vә qızdırılma

xırdalanma, formalanma vә qızdırılma

Sual: Tәmizlәnmiş kartof yumrularının havada saxlanma zamanı qaralması nә ilә izah

olunur? (Çәki: 1)

onlarda melanoidinlәrin әmәlә gәlmәsi vә şәkәrlәrin iştirakı ilә]

onlarda hüceyrәlәrin zәdәlәnmәsi vә üzvi turşuların iştirakı ilә

onlarda olan polifenolların oksidlәşmәsi vә polifenoloksidaza fermentinin iştirakı ilә

hәll olan birlәşmәlәrin ayrılması vә şәkәrlәrin iştirakı ilә

sitoplazmanın müәyyәn hissәsinin dağılması vә üzvi turşuların iştirakı ilә

Sual: Tәrәvәzlәrin quruluşunun isti emal zamanı yumşalması nә ilә izah olunur? (Çәki:

1)

zülal birlәşmәlәrinin denaturasiyası ilәyağların oksidlәşmәsi ilә

protopektinin parçalanması ilә

şәkәrlәrin karamellәşmәsi ilә

nişasta polişәkәrlәrinin dәyişilmәsi ilә

Sual: Püre hazırlamaq üçün bişib tәmizlәnmiş kartof hansı halda әzilmәlidir (Çәki: 1)

soyuq


qaynar

isti


temperaturdan asılı olmayaraq

soyuq vә isti

Sual: Sütül qatğıdalı neçә dәqiqәyә bişirilir? (Çәki: 1)

qaynar suda 10­15 dәqiqәyә

qaynar suda 1­5 dәqiqәyә

qaynar suda 5­6 saat

qaynar suda 4­5 saat

qaynar suda 10­12 saat

Sual: Xammalın ilk emalına aiddir: (Çәki: 1)

yuyulma, tәmizlәnmә, doğranma

formalanma

dozalaşdırmamexaniki çalınma

qiymәlәnmә

Sual: Tәrәvәzlәrin ilkin emalına hansı әmәliyyatlar daxildir? (Çәki: 1)

sortlaşdırma, çәkmә, yuma, tәmizlәmә, doğrama

yuma, çәkmә, sortlaşdırma, tәmizlәmә, yuma, doğrama

çәkmә, sortlaşdırma, yuma, tәmizlәmә, yuma, doğrama

tәmizlәmә, çәkmә, sortlaşdırma, yuma, doğrama

sortlaşdırma, yuma, çәkmә, tәmizlәmә, yuma, doğrama

Sual: Sulfitlәşdirilmiş kartofda kükürd auhidridi neçә faizdәn çox olmamalıdır? (Çәki: 1)

0,002


0,08

1

0.22

Sual: İtkinin 25% olduğu halda 30 kq netto kartof almaq üçün neçә kq brutto kartof tәlәb

olunur? (Çәki: 1)

34

2050

40

60B

ÖLMӘ


: 01 02

Ad

01 02Suallardan

37

Maksimal faiz37

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk

1 %


Sual: İsti emal zamanı әtin kollageninin quruluşunun dәyişilmәsi vә destruksiyası nә ilә

nәticәlәnir? (Çәki: 1)

onun isti suda hәll olan qlobulin X zülalına çevrilmәsi ilә

onun isti suda hәll olan mioqlobin zülalına çevrilmәsi ilә

onun isti suda hәll olan qlyütin zülalına çevrilmәsi ilә

onun isti suda hәll olan miogen zülalına çevrilmәsi ilә

onun isti suda hәll olan mioalbumin zülalına çevrilmәsi ilә

Sual: Elastiklik vә plastiklik qәnnadı yarımfabrikatlarının hansı xassәlәrinә aiddir? (Çәki:

1)


reoloji

emulsiyaedici

köpüklәndirici

kimyәvi


orqanoleptiki

Sual: Yeyinti sistemlәrinin özlülüyü onların aşağıdakı xassәlәrini şәrtlәndirir: (Çәki: 1)

 kimyәvi vә orqanoleptiki

quruluş­mexaniki vә texnoloji

kimyәvi vә bakterioloji

orqanoleptiki vә mikrobioloji

istilikfiziki vә orqanoleptiki

Sual: İçmәk üçün işlәdilәn suda H+ vә OHˉ ionları hansı әlaqәlәrlә birlәşmişlәr? (Çәki: 1)

qlikozid

hidrogen


peptid

efir


molekulyar

Sual: Saxlanma zamanı unun davamlılığını nәmliyin (suyun) hansı vәziyyәtdә olması

şәrtlәndirir? (Çәki: 1)

nәmliyin sәrbәst vәziyyәtdә olması

nәmliyin birlәşmiş vәziyyәtdә olması

nәmliyin kritik vәziyyәtdә olması

nәmliyin taraz vәziyyәtdә olması

nәmliyin aşağı temperatur vәziyyәtindә olması

Sual: Qida xammalında vә yarımfabrikatlarda suyun olması, ilk növbәdә nәyi tәmin edir?

(Çәki: 1)

temperaturu

nәmliyi


bәrkliyi

quruluğu


qәlәviliyi

Sual: İsti emal zamanı tәzә bişirilmiş çörәyә xas olan әtrin yaranması hansı reaksiyanın

getmәsi ilә әlaqәdardır? (Çәki: 1)

şәkәrlәr vә yağlar arasında gedәn reaksiya ilә

aminturşularla şәkәrlәr arasında gedәn reaksiya ilә

aminturşular vә yağlar arasında gedәn reaksiya ilә

yağlar vә üzvi turşular arasında gedәn reaksiya ilә

yağlar vә vitaminlәr arasında gedәn reaksiya ilә

Sual: Pendir istehsalında әtrin әmәlә gәlmәsi hansı reaksiyanın getmәsi ilә әlaqәdardır?


(Çәki: 1)

oksidlәşmә reaksiyasının

Mayar reaksiyasının

hidroliz reaksiyasının

polimerlәşmә reaksiyasının

karamellәşmә reaksiyasının

Sual: Melanoidinlәrin yaranması ilә nәticәlәnәn Mayar reaksiyasında әsasәn iki tip

aromatik maddәlәr әmәlә gәlir? (Çәki: 1)

furfurol vә reduktoplar

oksimetilfurfurol vә monoşәkәrlәr

oksimetilfurfurol vә dişәkәrlәr

oksimetilfurfurol vә trişәkәrlәr

oksimetilfurfurol vә üzvi turşular

Sual: Meyvә­tәrәvәz mәhsullarının isti emalı zamanı hüceyrә divarını tәşkil edәn

protopektinin parçalanması ilә yaranan әsas polişәkәr hansıdır: (Çәki: 1)

nişasta


pektin

sellüloza

mannan

qalaktan


Sual: İlk emal zamanı kartofun qaralmasının sәbәbi kimi әsas aminturşu hansıdır: (Çәki:

1)

tirozinqlyutamat turşusu

lizin


triptofan

leysin


Sual: Tәrәvәzlәrdә olan әsas azotlu birlәşmәlәr hansılardır: (Çәki: 1)

sәrbәst amin turşuları

zülallar

fenollar


pektin maddәlәri

nişasta


Sual: İsti emal zamanı tәrәvәzlәrin rәnginin dәyişilmәsi әsas hansı birlәşmәlәrin

çevrilmәsi ilә әlaqәdardır: (Çәki: 1)

aminturşuların

piqmentlәrin

zülalların

polişәkәrlәrin

duzların


Sual: Kartofda polifenollar әsasәn hüceyrәnin hansı hissәsindә toplanmışdır: (Çәki: 1)

vakuolda


sitoplazmada

xloroplastda

nüvәdә

tonoplastdaSual: Meyvә­tәrәvәzlәrdә olan hüceyrә qişası vә orta lövhәciklәr birlikdә hüceyrәnin

hansı hissәsini formalaşdırırlar: (Çәki: 1)

hüceyrә şirәsini

hüceyrә divarını

hüceyrә nüvәsini

hüceyrәnin rәngini

hüceyrәnin dadını

Sual: Meyvә­tәrәvәz xammalında hemisellülozların tәrkibindә olan homopolişәkәrlәrә

aiddir: (Çәki: 1)

nişasta vә qalaktoaraban

pektin vә arabanoksilan

protopektin vә nişasta

araban vә qalaktan

arabinoqalaktan vә ksilomannan

Sual: Meyvә­tәrәvәz xammalında hemisellülozların tәrkibindә olan heteropolişәkәrlәrә

aiddir: (Çәki: 1)

arabinoqalaktan, arabinoksilan

qalaktan vә mannan

nişasta vә ramnoza

poliqalakturon turşusu vә qalaktoza

ksiloza vә fruktoza

Sual: Göbәlәkdә olan şәkәrlәrin içәrisindә üstünlük tәşkil edәnlәri hansıdır: (Çәki: 1)

saxaroza

qlükoza


fruktoza

treqaloza

laktoza

Sual: Kulinar emalı zamanı şampinyon göbәlәklәrindә qaralmanın qarşısını almaq üçünsaxlanan suyun içәrisinә vurulan üzvi turşular әsasәn hansılardır: (Çәki: 1)

alma turşusu vә kәhraba turşusu

üzüm turşusu vә fitin turşusu

turşәng turşusu vә alma turşusu

üzüm turşusu vә kәhraba turşusu

limon turşusu vә sirkәSual: İsti emal zamanı tәrәvәzlәrin hazır vәziyyәtә çatdırılmasının әsas amili kimi nә

hesab olunur: (Çәki: 1)

yumşalma

bәrkimә


turşuma

kütlә itkisi

kütlә artımı

Sual: Yaşıl tәrәvәzlәrә mәxsus olan rәng aşağıdakı birlәşmәlәrin mövcudluğu ilә

әlaqәdardır: (Çәki: 1)

xlorofilin

karotinlәrin

flavonolların

betaninin

melanoidinlәrin

Sual: Qırmızı qәhvәyi rәngli tәrәvәzlәrә mәxsus olan rәng әsasәn hansı birlәşmәlәrin

varlığı ilә әlaqәdardır: (Çәki: 1)

xlorofilin

karotinlәrin, betaninin

flavonolların

feofitinin

melanoidinlәrin

Sual: Duz vә şәkәrdәn istifadә etmәklә meyvә tәrәvәzin konservlәşdirilmәsinin

mahiyyәti nәdәn ibarәtdir? (Çәki: 1)

bitki vә mikroorqanizm hüjeyrәsinin plazmolizi üçün şәrait yaradılması

mәhsulda maksimum nәmliyin yaradılması

mәhsulda osmotik tәzyiqin aşağı salınması

bitki hüjeyrәsinin turqor vәziyyәtinә gәtirilmәsi

әrzaq mühitindәki nәmliyin hüjeyrәyә daxil olması

Sual: Meyvә vә tәrәvәzin soyuqla konservlәşdirmә metodu nәyә әsaslanır? (Çәki: 1)

xammalda tәnәfüs prosesinin tәmamiylә dayandırılmasına

bitki xammalında gedәn biokimyәvi proseslәrin surәtlәndirilmәsinә

bitki xammalında gedәn biokimyәvi proseslәrin zәiflәmәsinә

mikroorqanizmlәrin aktivliyinin yüksәldilmәsinә

xammalda bütün hәyati proseslәrin tamamilә dayandırılması

Sual: Xammalın kütlәvi tәmizlәnmәsi zamanı qaynar qәlәvinin tәsiri nәdәn ibarәtdir?

(Çәki: 1)

amilopektin hidrolizә uğrayır

protopektin hidrolizә uğrayır

saxaroza hidrolizә uğrayır


amiloza hidrolizә uğrayır

sellüloza hidrolizә uğrayır

Sual: Xammalın pörtülmәsi hansı müddәt әrzindә vә hansı temperaturda aparılır? (Çәki:

1)

90­150ºC­dә 10­20 dәq.80­129ºC­dә 20­25 dәq.

80­95ºC­dә 15­25 dәq.

75­140ºC­dә 25­30 dәq.

80­100º C­dә 5­15 dәq.

Sual: Tәrәvәzin qızardılması zamanı üst tәbәqә hansı birlәşmәlәrdәn әmәlә gәlir? (Çәki:

1)

zülallardanpiqmentlәrdәn

lipidlәrdәn

polifenollardan

karbohidratlardan

Sual: Tәbii tәrәvәz konservlәrinә hansı konservlәr aiddir? (Çәki: 1)

göy noxud, şәkәrli qarğıdalı, şirin bibәr püresi

gül kәlәmi, bibәr pastası, hissәlәrә doğranılmış tәrәvәz

ispanaq püresi, tәbii bütöv tomat, konservlәşdirilmiş xiyar

 çuğundur qarnırı, qınlı lobya, tәrәvәz kürüsü

kök qarniri, quzuqulağı püresi, qiymә doldurulmuş tәrәvәz

Sual: Konserv sәnayesindә sterilizasiya recimini yumşaltmaq üçün hansı antibiotikdәn

istifadә edilir? (Çәki: 1)

nizin

biomisin


qramisidin

streptomesin

penisillin

Sual: Tomat pastanı qeyri­hermetik tarada konservlәşdirәrkәn hansı antiseptikdәn

istifadә etmәk olar? (Çәki: 1)

benzoy turşusundan

sorbin turşusundan

sirkә turşusundan

sulfit turşusundan

etanoldan

Sual: Xammalın qızdırılması zamanı hansı maddәlәr melanoidin reaksiası verir? (Çәki:

1)


karbohidratlar vә amin turşuları

karbohidratlar vә karotinoidlәr

amin turşuları vә polifenollar

amin turşuları vә lipidlәr

karbohidratlar vә üzvi turşular

Sual: Kompot istehsalında şәrbәt mәhluluna nә üçün yeyinti albumini әlavә edilir? (Çәki:

1)

saxarozanın inversiyası üçündadın yaxşılaşdırılması üçün

özlülüyün artırılması üçün

sıxlığın azaldılması üçün

şәffaflaşdırılması üçün

Sual: Meyvәlәrin şirәliliyi bu nisbәtlәrlә tәyin edilir: (Çәki: 1)

mevәlәrdә karbohidratların miqdarına vә şirә çıxımına görә

meyvәlәrdә turşuluğun miqdarına vә şirә çıxımına görә

meyvәlәrdә zülalların miqdarına vә şirә çıxımına görә

meyvәlәrdә polifenolların miqdarına vә şirә çıxımına görә

meyvәlәrdә azotlu maddәlәrin miqdarına vә şirә çıxımına görә

Sual: Hansı meyvәlәrdәn yalnız lәtli şirә istehsal edilir? (Çәki: 1)

üzvi turşularla zәngin olan

polifenollarla zәngin olan

karbohidratlarla zәngin olan

amin turşuları ilә zәngin olan

karotinlә zәngin olan

Sual: Duz vә şәkәrdәn istifadә etmәklә meyvә­tәrәvәzin konservlәşdirilmәsinin

mahiyyәti nәdәn ibarәtdir? (Çәki: 1)

bitki vә mikroorqanizm hüceyrәsinin plazmolizi üçün şәrait yaradılmasından

mәhsulda maksimum nәmliyin yaradılmasından

mәhsulda osmotik tәzyiqin aşağı salınmasından

bitki hüceyrәsinin turqor vәziyyәtinә gәtirilmәsindәn

әtraf mühitdәki nәmliyin hüceyrәyә daxil olmasından

Sual: Meyvә vә tәrәvәzin soyuqla konservlәşdirilmә metodu nәyә әsaslanır? (Çәki: 1)

bitki xammalında tәnәffüs prosesinin tamamilә dayandırılmasına

bitki xammalında gedәn biokimyәvi proseslәrin surәtlәndirilmәsinә

bitki xammalında gedәn biokimyәvi proseslәrin zәiflәdilmәsinә

bitki xammalında mikroorqanizmlәrin aktivliyinin yüksәldilmәsinә

xammalda bütün hәyati proseslәrin tamamilә dayandırılmasına

Sual: Meyvәlәrdә vә tәrәvәzlәrdә yaşıl rәngin varlığı hansı birlәşmәlәrin olması ilә izah

edilir? (Çәki: 1)


mineral maddәlәrin olması ilә

xlorofill piqmentlәrinin olması ilә

karotinoidlәrin olması ilә

askorbin turşusunun olması ilә

şәkәrlәrin olması ilә

B

ÖLMӘ: 01 03

Ad

01 03Suallardan

13

Maksimal faiz13

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk

1 %


Sual: Isti emaldan sonra hazır әt mәhsullarına xas olan dad hansı birlәşmәnin varlığı ilә

әlaqәdardır? (Çәki: 1)

sirkә turşusunun

qlütamin turşusunun

lumu turşusunun

metioninin

triptofanın

Sual: Duzlu dadın hiss olunması üçün әn әlverişli temperatura hansıdır? (Çәki: 1)

25­30ºC

18­20ºC


12­15ºC

40­45ºC


30­40ºC

Sual: Qida mәhsullarının keyfiyyәtinin tәyinindә әsas metodlara aiddirlәr: (Çәki: 1)

hesablama, fiziki­kimyәvi vә arbitraj metodlar

orqanoleptiki, fiziki­kimyәvi vә mikrobioiloji metodlar

hesablama, mikrobioiloji vә arbitraj metodlar

hesablama, orqanoleptiki vә arbitraj metodlar

hesablama, lüminessent vә arbitraj metodlar

Sual: Refraktometrik metod tәtbiq olunur: (Çәki: 1)

unlu yarımfabrikatlar vә mәmulatlarda yağın tәyini üçün

unlu yarımfabrikatlar vә mәmulatlarda zülalın tәyini üçün

unlu yarımfabrikatlar vә mәmulatlarda kalsiumun tәyini üçün

unlu yarımfabrikatlar vә mәmulatlarda maqneziumun tәyini üçün

unlu yarımfabrikatlar vә mәmulatlarda özlülüyün tәyini üçün


Sual: Qida sistemlәrindә özlülüyün tәyini metodu aid edilir: (Çәki: 1)

fiziki metodlar

kimyәvi metodlar

mikrobioloji metodlar

refraktometrik metodlar

orqanoleptiki metodlar

Sual: Nәmlik әt yarımfabrikatlarının keyfiyyәtinin hansı göstәricisinә aiddir? (Çәki: 1)

fiziki­kimyәvi

reoloji

orqanoleptikidad

 mikrobioloji

Sual: Qida mәhsullarının enerji dәyәri hansı ölçü vahidi ilә ifadә olunur? (Çәki: 1)

kq yaxud tonla

kkal yaxud kcoulla

litr yaxud tonla

sm3 yaxud kq­la

ºC yaxud ºT ilә

Sual: İçmәk üçün işlәdilәn suda H+ vә OHˉ ionları hansı әlaqәlәrlә birlәşmişlәr? (Çәki: 1)

qlikozid


hidrogen

peptid


efir

molekulyar

Sual: Meyvәlәrdә vә tәrәvәzlәrdә isti emal zamanı yaşıl rәngin dәyişilmәsi hansı

birlәşmәlәrlә әlaqәdardır? (Çәki: 1)

dişәkәrlәrlә

vitaminlәrlә

mineral maddәlәrlә

xlorofill piqmentlәri ilә

karotinoidlәrlә

Sual: Tәmizlәnmiş kartof yumrularında tirozinin oksidlәşmәsi vә qaralma ilә son nәticәdә

hansı birlәşmәlәr yaranır? (Çәki: 1)

melanoidinlәr

aminturşular

melaninlәr

yağ turşuları

pektin maddәlәri

Sual: Tәrәvәzlәrin qızardılması zaman onların yumşalması vә rәnginin dәyişilmәsi ilә


eyni zamanda hansı proseslәr baş verir? (Çәki: 1)

polimerlәşmә, hidroliz vә yağların oksidlәşmәsi

hidroliz, qıcqırma vә yağların sabunlaşması

hidratlaşma, polimerlәşmә vә üzvi turşuların әmәlә gәlmәsi

dehidratlaşma, denaturasiya vә turşuların parçalanması

protopektinin parçalanması, qıcqırma vә yağların oksidlәşmәsi

Sual: Qida mәhsulları istehsalında texnoloji emal zamanı dad vә әtrin әmәlә gәlmәsindә

iştirak edәn birlәşmәlәrә aiddir? (Çәki: 1)

su, xlorofill vә sellüloza

yağlar, şәkәrlәr vә turşular

sellüloza, mikroelementlәr vә makroelementlәr

zülallar, sellüloza vә xlorofill

makroelementlәr, sellüloza vә yağlar

Sual: Termiki emal olunmuş mәhsullarda dad vә әtirli maddәlәrin yaranması hansı

reaksiyanın getmәsi ilә әlaqәdardır? (Çәki: 1)

zülalların parçalanma reaksiyası

zülalların hidratlaşma reaksiyası

yağ turşularının polimerlәşmә reaksiyası

melanoidinlәrin әmәlә gәlmәsi reaksiyası

zülalların dehidratlaşma reaksifası

B

ÖLMӘ


: 02 01

Ad

02 01Suallardan

10

Maksimal faiz10

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk

2 %


Sual: Xammalda vә yarımfabrikatlarda suyun olması, ilk növbәdә nәyi tәmin edir? (Çәki:

1)

temperaturunәmliyi

bәrkliyi


quruluğu

qәlәviliyi

Sual: Balığın xammal kimi köklüyünü xarakterizә etmәk üçün hansı әmsallardan istifadә

olunur? (Çәki: 1)

su­yağ vә şәkәr­zülal әmsallarından

su­zülal vә yağ­zülal әmsallarından

su­zülal vә şәkәr­yağ әmsallarından


yağ­zülal vә şәkәr­zülal әmsallarından

yağ­zülal vә şәkәr­zülal әmsallarından

Sual: Tamlı qatmalara aid edilirlәr: (Çәki: 1)

yeyinti turşuları, souslar vә ekstraktlar

ketçup, xama vә toxumlar

ketçup, zәfәran vә dәfnә yarpağı

tomat püresi, zәfәran vә cәfәri kökü

xardal, zәfәran vә dәfnә yarpağı

Sual: Quru kisellәr dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)

qum­şәkәri, jelatin vә meyvә yaxud gilәmeyvә ekstraktı qarışığı

qum­şәkәri, kartof nişastası vә meyvә yaxud gilәmeyvә ekstraktı qarışığı

qum­şәkәri, pektin vә meyvә ekstraktı qarışığı

qum­şәkәri, jelatin vә tәrәvәz ekstraktı qarışığı

qum­şәkәri, pektin vә tәrәvәz ekstraktı qarışığı

Sual: Quru jele kremlәri dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)

quru tәbii süd, sorbit vә dad maddәlәri әlavә edilmәklә sirop qarışığı

quru tәbii süd, şәkәr vә dad maddәlәri әlavә edilmәklә aqar qarışığı

quru tәbii süd, sorbit vә dad maddәlәri әlavә edilmәklә nişasta qarışığı

quru tәbii süd, ksilit vә dad maddәlәri әlavә edilmәklә nişasta qarışığı

quru tәbii süd, qәhvә tozu vә şәkәr siropu qarışığı

Sual: Qida konsentratları kimi unlu mәmulatlar üçün yarımfabrikatlar dedikdә nә başa

düşülür? (Çәki: 1)

yaxşılaşdırıcılarla birlikdә çovdar unu qarışığı

müxtәlif qatqılarla (şәkәr, yumurta tozu, quru süd vә s.) birlikdә buğda unu qarışığı

qәhvә tozu ilә birlikdә çovdar unu qarışığı

nişasta ilә birlikdә çovdar unu qarışığı

nişasta ilә birlikdә qarğıdalı unu qarışığı

Sual: Qida konsentratları kimi unlu mәmulatlar üçün yarımfabrikatların növlәrinә aiddir:

(Çәki: 1)

çörәk üçün, qutab üçün, peçenye üçün yarımfabrikatlar

kekslәr vә peçenye üçün, bulka mәmulatları üçün, blinçik vә oladilәr üçün

yarımfabrikatlar

әriştә üçün, çörәk üçün, peçenye üçün yarımfabrikatlar

makaron üçün, çörәk üçün, kekslәr üçün yarımfabrikatlar

kisellәr üçün, makaron üçün, peçenye üçün yarımfabrikatlar

Sual: Qızardılmış qәhvәnin dadı tәrkibindә olan hansı birlәşmәlәrlә әlaqәdardır? (Çәki:

1)

limon vә süd turşularıqәhvә vә kinә turşuları


Каталог: application -> uploads -> 2015
2015 -> 4 İstehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi Son istehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi
2015 -> MİkrobiologiYA, sanitariya və GİGİyena fəNNİ azərbaycan böLMƏSİ
2015 -> Magistrantların dissertasiya mövzusunun yazılması, müzakirəsi və müdafiəsi üçün yaddaş qeydi Birinci tədris ILI üzrə
2015 -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2015 -> План: Məqsəd auditoriyasının elementləri və mövqeləşdirmənin prinsipləri
2015 -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
2015 -> MÖvzu giriş. Materiya. Kimya, yaranması, inkişaf tarixi, əsas kimya qanunları
2015 -> Bazarların cəlbediciliyi plan bazarın mütləq və cari potensialı
2015 -> İqtisad elminin tarixi və metodologiyasы “
2015 -> Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə