A. A. Pokrovski İ. P. Pavlov Sual: Kalori dәyәrliyi haqqında ilk tәsәvvür kim tәrәfindәn yaradılmışdır? (Çәki: 1)Yüklə 2.57 Mb.
Pdf просмотр
səhifə1/6
tarix23.12.2016
ölçüsü2.57 Mb.
  1   2   3   4   5   6

B

AXIŞ


Testlәr

/2925#01#Y15#01/Baxış

T

EST


: 2925#01#Y15#01

Test


2925#01#Y15#01

Fәnn


2925 ­ Qida fiziologiyası

Tәsviri


[Tәsviri]

Müәllif


İsgәndәrova M.

Testlәrin vaxtı

10 dәqiqә

Suala vaxt

0 Saniyә

Növ


İmtahan

Maksimal faiz

500

Keçid balı375 (75 %)

Suallardan

500

Bölmәlәr


45

Bölmәlәri qarışdırmaq

Köçürmәyә qadağa

Ancaq irәli

Son variant

B

ÖLMӘ: 0101

Ad

0101Suallardan

8

Maksimal faiz8

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk

100 %


Sual: XVII әsrdә elmә ilk dәfә “refleks” sözünü daxil edәn alim kimdir? (Çәki: 1)

R. Dekard

A.N. Uqolev

İ.M. Seçenov

A.A. Pokrovski

İ.P. Pavlov

Sual: Kalori dәyәrliyi haqqında ilk tәsәvvür kim tәrәfindәn yaradılmışdır? (Çәki: 1)

M. Rubner

A.N. Uqolev


 İ.M. Seçenov

A.A. Pokrovski

İ.P. Pavlov

Sual: Hәzm fiziologiyasının banisi kimdir? (Çәki: 1)

R. Dekard

A.N. Uqolev

İ.M. Seçenov

A.A. Pokrovski

İ.P. Pavlov

Sual: Fistula metodunu tәdbiq edәn alim: (Çәki: 1)

A.N. Uqolev

İ.M. Seçenov

İ.P. Pavlov

A.A. Pokrovski

R. Dekard

Sual: Orqanizmdә baş verәn proseslәrin reflektormexanizmlә elaqesini söylәyәn alim:

(Çәki: 1)

A.N. Uqolev

İ.M. Seçenov

A.A. Pokrovski

İ.P. Pavlov

R. Dekard

Sual: Hәzm şirәlәrinin vә onların ifrazı proseslәrinin tәcrübәdә xüsusi eksperimental

üsullarla öyrәnәn alim: (Çәki: 1)

A.N. Uqolev

İ.M. Seçenov

İ.P. Pavlov

A.A. Pokrovski

R. Dekard

Sual: Mәrkәzi sinir sistemi¬nin fәaliyyәti ilә әlaqәdar elmi tәdqiqatları kim aparmışdır?

(Çәki: 1)

A.N. Uqolev

İ.M. Seçenov

A.A. Pokrovski

İ.P. Pavlov

R. Dekard

Sual: Qida biokimyası, fıziologiyası vә patologiyası sahә¬lәrindә geniş elmi tәdqiqatların

tәşkilindә mühüm rol oynamış alim: (Çәki: 1)

A.N. Uqolev


İ.M. Seçenov

A.A. Pokrovski

İ.P. Pavlov

R. Dekard

B

ÖLMӘ


: 0102

Ad

0102Suallardan

5

Maksimal faiz5

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk

100 %


Sual: Hansı alimin rәhbәrliyi altında "Elmi­Tәdqiqat Qida İnstitutu" fәaliyyәt göstәrmişdir?

(Çәki: 1)

A.N. Uqolev

İ.M. Seçenov

A.A. Pokrovski

İ.P. Pavlov

R. Dekard

Sual: "Adekvat qidalanma nәzәriyyәsi vә trofologiya" adlı monoqrafıya kimә mәxsusdur?

(Çәki: 1)

A.N. Uqolev

 İ.M. Seçenov

A.A. Pokrovski

İ.P. Pavlov

R. Dekard

Sual: " Tibb elminin qanunları" әsәrinin müәllifi : (Çәki: 1)

İ.P. Pavlov

R. Dekard

İbn Sina


Ömәr Osman oğlu

İ.Müller


Sual: Fiziologiya nәdir? (Çәki: 1)

Orqanizmin, onun üzv vә sistemlәrinin hәyat fәaliyyәti proseslәrini vә funksiyalarını,

onlarm bir­biri ilә vә xarici mühitlә qarşılıqlı әlaqә vә tәsirlәrini öyrәnәn elmdir.

Mikrobların hәyat vә xassәlәrini öyrәnәn elmdir.

Canlı orqanizmlәrin müxtәlifliyi haqqında elmdir.

Hәyatı üçün optimal şәraiti yaratmaq haqqında elmdir

Tәbiәtdә maddәlәr dövranını öyrәnәn elmdir.


Sual: Orqanizmin, onun üzv vә sistemlәrinin hәyat fәaliyyәti proseslәrini vә

funksiyalarını, onlarm bir­biri ilә vә xarici mühitlә qarşılıqlı әlaqә vә tәsirlәrini öyrәnәn

elmdir. (Çәki: 1)

Mikrobiologiya

Ekologiya

Biokimya


İmmunologiya

Fiziologiya

B

ÖLMӘ


: 0103

Ad

0103Suallardan

7

Maksimal faiz7

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk

100 %


Sual: Qidalanma elminin digәr tibb elmlәrilә әlaqәsinin düzgün variantını göstәrin (Çәki:

1)

anatomiya, üzvi kimya, fizikaqeyri­üzvi kimya, biologiya,

fiziologiya mikrobiologiya, kimya, anatomiya

biokimya,iziologiya, diyetologiya, mikrobiologiya

kimya, fiziologiya, mikrobiologiya

Sual: Orqanizm tәrәfındәn qida maddәlәrinin qәbulu, hәzm zamanı sorulması, quruluş

(struktur) elementlәrinә vә enerji mәnbәyinә çevrilmәsi proseslәrini öyrәnәn elm? (Çәki:

1)

Qida fiziologiyasıMikrobiologiya

Ekologiya

Biokimya

İmmunologiya

Sual: Rasional qidalanma haqqında deyilәnlәrdәn hansı doğrudur? (Çәki: 1)

Qәbul edilәn hazır mәhsullarda qida maddәlәrinin insan orqanizminin fızioloji

tәlәbatlarına uyğunluğunu tәmin edir

Qida maddәlәrinin mәnimsәnilmәsi vә sәrf edilmәsi proseslәri arasında müәyyәn

tarazlığın olmasını tәmin edir

Orqanizmin böyümә vә inkişafı ilә әlaqәdar olaraq, qidaya olan әlavә ehtiyaclarının

ödәnilmәsini nәzәrdә tutur

İnsan hәyatının yaş, peşә, istehsalat, iqlim, coğrafı mühit, mәişәt vә fәrdi

xüsusiyyәtlәrinә müvafıq olaraq qurulmalıdır

Hamısı


Sual: Qida fıziologiyası haqqında deyilәnlәrdәn hansı doğrudur? (Çәki: 1)

Qidanın kimyәvi tәrkibini öyrәnir

 Enerji dәyәrini öyrәnir

Sutkalıq normaları öyrәnir

Qidalanmanın rejimi kimi mәsәlәlәri araşdırır

Deyilәnlәrin hamısı

Sual: Müxtәlif qida çatışmamazlıqları ilә әlaqәdar baş verәn fızioloji vә patoloji

dәyişikliklәri öyrәnәn elm: (Çәki: 1)

Qida fiziologiyası

Mikrobiologiya

Ekologiya

Biokimya


İmmunologiya

Sual: Qidanın kimyәvi tәrkibi, enerji dәyәri, sutkalıq normaları vә qidalanmanın rejimi

kimi mәsәlәlәri vә müxtәlif qida çatışmamazlıqları ilә әlaqәdar baş verәn fızioloji vә

patoloji dәyişikliklәri öyrәnәn elm: (Çәki: 1)

Qida fiziologiyası

Mikrobiologiya

Ekologiya

Biokimya


İmmunologiya

Sual: Mәrkәzi sinir sisteminin fәaliyyәtinin vәziyyәtini әks etdirәn göstәricilәr (Çәki: 1)

yaddaş

yaddaş, diqqәt, düşüncәdiqqәt

düşüncә


 heç biri

B

ÖLMӘ: 0201

Ad

0201Suallardan

17

Maksimal faiz17

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk

100 %


Sual: İnsan orqanizmi, onun üzv vә toxumaları, üzvlәr sis¬tem¬lәrinin hәyat fәaliyyәtini

vә funksiyalarını, onların qarşılıqlı әlaqә vә tәsirlәrini, ida¬rә vә tәnzim mexanizmlәrini,

orqanizm ilә xarici mühitin vәhdәtini öyrәnәn elm? (Çәki: 1)

İnsan fiziologiyasıİmmunologiya

Qida fiziologiyası

Mikrobiologiya

Ekologiya

Sual: İnsan orqanizmindә neçә növ hüceyrә rastgәlinir? (Çәki: 1)

200­ә yaxın

500­ә yaxın

70­ә yaxın

100­ә yaxın

10­a yaxın

Sual: Fәaliyyәt göstәrәn, eyni funksiya ye¬rinә yetirәn hüceyrәlәrin birlәşmәsindәn nә

әmәlә gәlir? (Çәki: 1)

toxuma

hüceyrә


orqan

orqanlar sistemi

düzgün cavb yoxdur

Sual: Eyni növ toxumalar birlәşәrәk nә әmәlә gәtirir? (Çәki: 1)

toxuma

hüceyrә


orqan

orqanlar sistemi

düzgün cavb yoxdur

Sual: Eyni funksiya yerine yetirәn orqanlar birlәşәrәk nә әmәlә gәtirirlәr? (Çәki: 1)

toxuma

hüceyrә


orqan

orqanlar sistemi

düzgün cavb yoxdur

Sual: Sinir toxuması hansı funksiya daşıyır? (Çәki: 1)

sinir siqnallarının nәqli vә yenidәn işlәnmәsi funksiyası

yığılma funksiyasını

dayaq funksiyasını

ötürücü funksiya

sekresiya funksiya

Sual: Sinir siqnallarının nәqli vә yenidәn işlәnmәsi funksiyasınıhansı toxuma yerinә

yetirir? (Çәki: 1)

Әzәlә toxuması

Sinir toxuması


Sümük toxuması

Epitel toxuması

Deyilәnlәrin hamısı

Sual: Әzәlә toxuması hansı funksiya daşıyır? (Çәki: 1)

sinir siqnallarının nәqli vә yenidәn işlәnmәsi funksiyası

yığılma funksiyasını

dayaq funksiyasını

ötürücü funksiya

sekresiya funksiya

Sual: Yığılma funksiyasını hansı toxuma yerinә yetirir? (Çәki: 1)

Әzәlә toxuması

Sinir toxuması

Sümük toxuması

Epitel toxuması

Deyilәnlәrin hamısı

Sual: Sümük toxuması hansı funsiyanı yerinә yetirir? (Çәki: 1)

sinir siqnallarının nәqli vә yenidәn işlәnmәsi funksiyası

yığılma funksiyasını

dayaq funksiyasını

ötürücü funksiya

sekresiya funksiya

Sual: Dayaq funksiyasını hansı toxuma yerinә yetirir? (Çәki: 1)

Әzәlә toxuması

Sinir toxuması

Sümük toxuması

Epitel toxuması

Deyilәnlәrin hamısı

Sual: Ötürücü vә sekresiya funksiyalarını icra edәn toxuma: (Çәki: 1)

Әzәlә toxuması

Sinir toxuması

Sümük toxuması

Epitel toxuması

Deyilәnlәrin hamısı

Sual: Epiteli toxuması hansı funksiyanı yerinә yetirir? (Çәki: 1)

sinir siqnallarının nәqli vә yenidәn işlәnmәsi funksiyası

yığılma funksiyasını

dayaq funksiyasını

ötürücü vә sekresiya funksiyasınıdeyilәnlәrin hamısını

Sual: Sinir sisteminin şöbәlәri hansılardır (Çәki: 1)

somatik vә vegetativ

mәrkәzi vә periferik

simpatik vә parasimpatik

vegetativ vә parasimpatik

periferik vә vegetativ

Sual: Mәrkәzi sinir sistemi hansı hissәlәrdәn tәşkil edilmişdir? (Çәki: 1)

Baş beyin vә onurğa beyin

Yalniz baş beyindәn

Yalnız onurğa beyindәn

Duzgun cavab yoxdur

Sәhv cavab yoxdur

Sual: Şәrtsiz reflekslәr nә zaman gәlir (Çәki: 1)

hәyat fәaliyyәti prosesindә әldә edilir

hәyatın ilk aylarında itirilir

hәyatın ilk aylarında әldә edilir

hәyatın ilk günlәrindә әldә edilir

anadan gәlmә olur

Sual: Şәrti reflekslәr nә zaman әmәlә gәlir? (Çәki: 1)

anadan gәlmә olur

hәyat fәaliyyәti nәticәsindә әldә edilir

hәyatın ilk aylarında әldә edilir

hәyatın ilk aylarında itirilir

hәyatın ilk günlәrindә әldә edilir

B

ÖLMӘ: 0202

Ad

0202Suallardan

27

Maksimal faiz27

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk

100 %


Sual: Bütün hiss üzvlәrindәn, hәrәkәt aparatından vә daxili orqan¬lardan gәlәn

siqnalların analiz vә sintezindә, ali sinir vә psixi fәaliyyәtin müxtәlif xassәlәrinin (yaddaş,

qavrama, tәfәkkür, nitq, şüur vә s.) tәzahüründә başlıca roloynayan orqan: (Çәki: 1)

baş beyin

böyrәk


ürәk

onurğa beyin

qan dövranı

Sual: Orqanizmin davranış vә emosional reaksiyalarının tәşәkkülündә vә hәyata

keçmәsindә fәal iştirak edәn orqan: (Çәki: 1)

Beyinin qabıqaltı vә ara beyin törәmәlәri

Beyinin kötük (lülә) hissәsinin törәmәlәri

Onurğa beyin

Böyrәk

Ürәk


Sual: Hәrәkәt aparatının tonusu vә fәaliyyәtini idarә edәn vә әlaqәlәndirәn mühüm

mәrkәz? (Çәki: 1)

beyincik

uzunsov beyin

beyin kör¬pü¬sü

orta beyin

onurğa beyin

Sual: Yaşlı adamlarda mәdәnin hәcminә qәdәrdir? (Çәki: 1)

1,5 l

2 l


3 l

2,5 l


3, 5 l

Sual: "Aclıq", "toxluq", "susuzluq" hisslәri ilә sıx bağlı olan vegetativ mәrkәzlәr harada

yerlәşir? (Çәki: 1)

 hipotalamusda

uzunsov beyindә

onurğa beyindә

beyincikdә

orta beyinde

Sual: Bәdәnin baş hissәsi istisna olmaqla qalan bütün hissәlәrini ­ dәrini, әzәlәlәri, daxili

üzvlәri sinirlәşdirәn vә reflektor reaksiyalarda mühüm rol oynayan üzv: (Çәki: 1)

onurğa be¬yin sinirlәri

hipotalamusda

uzunsov beyindә

beyincikdә

orta beyinde

Sual: Hansı sinir sisteminin struktur elementidir: (Çәki: 1)

neyron


akson

dentrid


sinaps

hüceyrә


Sual: Sinir hüceyrәsi informasiyanı nә vasitәsilә alır? (Çәki: 1)

aksonla


dentridlә

sinapsla


 neyronla

reseptorla

Sual: Funksiyaların kimyәvi tәnzimlәyicilәri: (Çәki: 1)

Zülallar


Yağlar

Vitaminlәr

Hormonlar

Minerl duzlar

Sual: İnsanın dәqiqә әrzindә ne reflektor tәnәffus aktı yerinә yetirir? (Çәki: 1)

3­6


7­9

14­16


40­45

70­80


Sual: Kiçik qan dövranı nәyә xidmәt edir? (Çәki: 1)

böyrәklәr vasitәsilә bәzi tullantı mәhsullarından azad olmasına

venoz qanın O2­lә zәnginlәşmәsinә vә CO2­dәn tәmizlәnmәsinә

qida maddәlәrinin vә O2­nin toxuma vә hüceyrәlәrә daşın¬ma¬sına

düz cavab yoxdur

sәhv cavab yoxdur

Sual: Böyük qan dövranı nәyә xidmәt edir? (Çәki: 1)

qida maddәlәrinin vә O2­nin toxuma vә hüceyrәlәrә daşın¬ma¬sına, böyrәklәr

vasitәsilә bәzi tullantı mәhsullarından azad olmasına

venoz qanın O2­lә zәnginlәşmәsinә vә CO2­dәn tәmizlәnmәsinә

hәzmә

düz cavab yoxdursәhv cavab yoxdur

Sual: Aşağıdakılardan hansı qanın laxtalanmasında iştirak edir ? (Çәki: 1)

hemoqlobin

 fibrinogen qlobulin

albumin eritrosit

düz cavab yoxdur

Sual: Ürәyin fәaliyyәtini sürәtlәndirәn vә qüvvәtlәndirәn sinirlәr necә adlanır? (Çәki: 1)

simpatik sinirlәr

parasim¬patik sinirlәr

afferent sinirlәr

düz cavab yoxdur

sәhv cavab yoxdur

Sual: Ürәyin fәaliyyәtini zәiflәdәn vә lәngidәn sinirlәr necә adlanır? (Çәki: 1)

simpatik sinirlәr

parasim¬patik sinirlәr

afferent sinirlәr

düz cavab yoxdur

sәhv cavab yoxdur

Sual: İnsanın ürәyi dәqiqәdә orta hesabla necә dәfәf yığılır? (Çәki: 1)

90­95 dәfә

25­30 dәfә

70­75 dәfә

100­110 dәfә

15­20dәfә

Sual: İnsanın ürәyinin hәr yığılması zamanı aorta damarına nә qәdәr qәdәr qan qovur?

(Çәki: 1)

10 ml


70 ml

90 ml


25 ml

115 ml


Sual: Qan tәrkibi necәdi? (Çәki: 1)

yağlardan tәşkil olunmuşdur

vitaminlәrdәn tәşkil olunmuşdur

 plazmalardan vә formalı elementlәrdәn tәşkil olunmuşdur

aminturşularından tәşkil olunmuşdur

sәhv cavab yoxdur

Sual: Eritrositlәr nәyә deyilir? (Çәki: 1)

Qizmizi qan kürәciklәrinә

Ağ qan kürәciklәrinә

Qan lövhәciklәrinәSәhv cavab yoxdur

Düz cavab yoxdur

Sual: Leykositlәr nәyә deyilir? (Çәki: 1)

Qizmizi qan kürәciklәrinә

Ağ qan kürәciklәrinә

Qan lövhәciklәrinә

Sәhv cavab yoxdur

Düz cavab yoxdur

Sual: Qırmızı qan kürәciklәri necә adlanır? (Çәki: 1)

eritrositlәr

leykositlәr

trombositlәr

xlorofillәr

sәhv cavab yoxdur

Sual: Ağ qan kürәciklәri necә adlanır? (Çәki: 1)

eritrositlәr

 leykositlәr

trombositlәr

xlorofillәr

sәhv cavab yoxdur

Sual: Qan lövhәciklәri necә adlanır? (Çәki: 1)

eritrositlәr

 leykositlәr

trombositlәr

xlorofillәr

sәhv cavab yoxdur

Sual: Hemoqlobulinin tәkibindә hansı metal elementi var? (Çәki: 1)

Dәmir


Sink

Aliminium

Mis

Sәhv cavab yoxdurSual: Azqanlılıq nә vaxt meydana gәlir? (Çәki: 1)

ertrositlәrin miqdarı 5 mln olduqda

ertrositlәrin miqdarı 7 milyon olduqda

ertrositlәrin miqdarı 3 mln­dan az olduqda

sәhv cavab yoxdur

düz cavab yoxdurSual: Eritrosit harada әmәlә gәlir? (Çәki: 1)

qırmizi sümük iliyindә

böyrәkdә

mәdәdә


ürәkdә

sәhv cavab yoxdur

Sual: Leykositlәr harada әmәlә gәlir? (Çәki: 1)

böyrәkdә


mәdәdә

ürәkdә


qırmızı sümük iliyindә, limfa düyünlәrindә vә dalaqda

sәhv cavab yoxdur

B

ÖLMӘ


: 0203

Ad

0203Suallardan

22

Maksimal faiz22

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk

100 %


Sual: Aşağıdakılardan hansı laxtalanma prosesindә iştirak edir? (Çәki: 1)

eritrosit

 leykosit

trombosit

xlorofil

sәhv cavab yoxdur

Sual: Qanın laxtalanma prosesindә iştirak edәn qan hüceyrәsi necә adlanır? (Çәki: 1)

eritrosit

 leykosit

trombosit

xlorofil

sәhv cavab yoxdur

Sual: I qan qrupunu hansı qan qrupuna vurmaq olar? (Çәki: 1)

I qan qrupuna

II qan qrupuna

III qan qrupuna

IV qan qrupuna

hamıya vurmaq olarSual: II qan qrupunu hansı qan qrupuna vurmaq olar? (Çәki: 1)

I qan qrupuna

yalnız II vә IV qrupa

III qan qrupuna

yalnız IV qrupa

hamıya vurmaq olar

Sual: III qan qrupunu hansı qan qrupuna vurmaq olar? (Çәki: 1)

I qan qrupuna

yalnız II vә IV qrupa

yalnız III vә IV qrupa

II qrupa

hamıya vurmaq olar

Sual: IV qan qrupunu hansı qan qrupuna vurmaq olar? (Çәki: 1)

I qan qrupuna

yalnız II qrupa

yalnız III qrupa

yalnız IV qrupuna

hamıya


Sual: Qanın hәrәkәtini tәşkil edәn orqan (Çәki: 1)

Ürәk


Böyrәk

Ağ ciyәr


Qara ciyәr

Mәdә


Sual: Ürәk hansı hissәlәrdәn tәşkil olunmuşdur? (Çәki: 1)

2 qulaqcıq, 2 mәdәcikdәn

4 mәdәcikdәn

4 qulaqcıqdan

düz cavab yoxdur

sәhv cavab yoxdur

Sual: Ürәkdәn qanı daşıyan damarlar necә adlanırlar? (Çәki: 1)

arteriya


vena

kapilyar


düz cavab yoxdur

sәhv cavab yoxdur

Sual: Damarlar hansı tәbәqqәlәdәn tәşkil olunmuşdur? (Çәki: 1)

İntimadanMediadan

Adventisiyadan

Hamısından

Düz cavab yoxdur

Sual: Sistola nәyә deyilir? (Çәki: 1)

Ürәk әzәlәsinin yığılmasına

Ürәk әzәlәsinin boşalmasına

Mәdәnin deşilmәsinә

Düz cavab yoxdur

Sәhv cavab yoxdur

Sual: Diastola nәyә deyilir? (Çәki: 1)

Ürәk әzәlәsinin yığılmasına

Ürәk әzәlәsinin boşalmasına

Mәdәnin deşilmәsinә

Düz cavab yoxdur

Sәhv cavab yoxdur

Sual: Ürәk әzәlәsinin yığılması necә adlanır? (Çәki: 1)

sistola


diastola

fistula


düz cavab yoxdur

sәhv cavab yoxdur

Sual: Ürәk әzәlәsinin boşalması necә adlanır? (Çәki: 1)

sistola


diastola

fistula


düz cavab yoxdur

sәhv cavab yoxdur

Sual: Beyinә daxil olan sinir impulslarının getdiyi yol necә adlanır ? (Çәki: 1)

afferent


efferent

hissi neyronlarla

mielin neyronları

dentrid


Sual: Hüceyrәnin qәbuledici strukturu nә adlanır (Çәki: 1)

reseptor


refleks

dentrid


neyron

akson


Sual: Reflektor aktın hәyata keçmәsi üçün minimum neçә neyron lazımdır (Çәki: 1)

2

34

5

7Sual: Daxili sekresiya vәzlәri orqanizmin maddәlәr mübadilәsinә tәsir edәn nә ifraz

edirlәr? (Çәki: 1)

şәkәr

 hormonlarmineral duzlar

orqanik turşular

vitaminlәr

Sual: Sinir hüceyrәlәri çıxıntıları arasındakı hüceyrәarası maye ilә dolan boşluqlar necә

adlanır (Çәki: 1)

refleks


akson

senaps


neyron

dentrid


Sual: Azan sinir hansı orqanın fәaliyyәtini tәnzin edir (Çәki: 1)

yuxarı әtrafları

qarın boşluğu vә döş qәfәsi orqanları

aşağı әtrafları

eşitmә orqanları

duyğu orqanları

Sual: Skolioz nә demәkdir (Çәki: 1)

bel әyriliyi

onurğanın frontal müstәvidә әyriliyi

onurğa yırtığı

әsәb pozğunluğu

heç biri


Sual: Dәrinin orqanizm üçün fizioloji әhәmiyyәti (Çәki: 1)

istilik tәnzimindә, mübadilә proseslәrindә iştirak edir, ifrazat fünksiyası daşıyır

istilik tәnzimindә, mübadilә proseslәrindә, hәzm prosesindә iştirak edir

ifrazat fünksiyası daşıyır, tәnәffüs prosesinde iştirak edir

istilik tәnzimindә, hәzmdә, ifrazat prpsesinde iştirak edir


hәzmdә, tәnәffüsdә iştirak edir

B

ÖLMӘ: 0301

Ad

0301Suallardan

12

Maksimal faiz12

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk

100 %


Sual: Zülallar nәdәn tәşkil olunmuşdur? (Çәki: 1)

yağ turşularından vә qliserindәn

amin turşularından

sadә şәkәrlәrdәn

sәhv cavab yoxdur

düz cavab yoxdur

Sual: Yağ turşularından vә qliserindәnәmәlә gәlәn maddә hansıdır? (Çәki: 1)

Zülallar


Karbohidratlar

Vitaminlәr

Yağlar

Mineral maddәlәrSual: Yağlar nәdәn tәşkil olunmuşdur? (Çәki: 1)

yağ turşularından vә qliserindәn

amin turşularından

sadә şәkәrlәrdәn

sәhv cavab yoxdur

düz cavab yoxdur

Sual: Karbohidratlar nәdәn tәşkil olunmuşdur? (Çәki: 1)

yağ turşularından vә qliserindәn

amin turşularından

sadә şәkәrlәrdәn

sәhv cavab yoxdur

düz cavab yoxdur

Sual: Ağız boşluğu orqanları hansılardır? (Çәki: 1)

dişlәr, bronxlar, dodaqlar

dil, qida borusu, dişlәr

dodaq, dil, dişlәr

qida borusu, udlaq, bronxlar


qalxanabәnzәr vәz, udlaq, dil

Sual: Ağız boşluğunda hansı proses baş verir (Çәki: 1)

qidanın xırdalanması

yağların hissәvi hidrolizi

zülalların hissәvi hidrolizi

yağların parçalanması

xolesterinin sintezi

Sual: Hüceyrәdaxili hәzm aparatı funksiyasını hansı orqanoid yerinә yetirir? (Çәki: 1)

lizosomlar

holci aparatı

endoplazmatik şәbәkә

ribasom


hamısı

Sual: Mәdә­bağırsaq hәzmi necә adlanır? (Çәki: 1)

hüceyrәdaxili hәzm

boru hәzmi

membran hәzmi

sәhv cavabyoxdur

düz cavab yoxdur

Sual: Aşağıdakılardan hansı ağız suyu vәzisi deyildir? (Çәki: 1)


Каталог: application -> uploads -> 2015
2015 -> 4 İstehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi Son istehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi
2015 -> MİkrobiologiYA, sanitariya və GİGİyena fəNNİ azərbaycan böLMƏSİ
2015 -> Magistrantların dissertasiya mövzusunun yazılması, müzakirəsi və müdafiəsi üçün yaddaş qeydi Birinci tədris ILI üzrə
2015 -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2015 -> План: Məqsəd auditoriyasının elementləri və mövqeləşdirmənin prinsipləri
2015 -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
2015 -> MÖvzu giriş. Materiya. Kimya, yaranması, inkişaf tarixi, əsas kimya qanunları
2015 -> Bazarların cəlbediciliyi plan bazarın mütləq və cari potensialı
2015 -> İqtisad elminin tarixi və metodologiyasы “
2015 -> Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə