A kitab el Ayn b keşf el Beyan c ilm el Bahr d kitab el Edvar e kitab el İfade Felsefe Tıp Astronomi Hadis Kimya yüzyılda yukarıdaki alanlardan hangisinde/ hangilerinde gelişme gösterilmiştir? I ve II yalnız III i, II, IV, V i ve III i, II, IIIYüklə 29.57 Kb.
tarix13.06.2017
ölçüsü29.57 Kb.
2./8. yüzyılda Halil b. Ahmed’in eseri olan ve çok erken dönemden itibaren leksikografi (sözlük yazarları) için temel eser haline gelen kitabının adı nedir?

A) Kitab el Ayn

B) Keşf el Beyan

C) İlm el Bahr

D) Kitab el Edvar

E) Kitab el İfade 1. Felsefe

 2. Tıp

 3. Astronomi

 4. Hadis

 5. Kimya

2./8. Yüzyılda yukarıdaki alanlardan hangisinde/ hangilerinde gelişme gösterilmiştir?

 1. I ve II

 2. Yalnız III

 3. I, II, IV, V

 4. I ve III

 5. I, II, III, IV, V


./7. YÜZYIL


SR 1- 1 / 7. Yüzyılda, Fetihler vesilesiyle İslam devletinin sınırlarının önemli ölçüde genişlemesi ve birçok şehrin alınması sonucunda, Müslümanlar farklı imparatorluklar ve devletlerle karşılaştılar.

Aşağıdakilerden hangisi bu gelişmenin bir sonucu olamaz?

 1. Roma imparatorluğuna ve Bizans imparatorluğuna ait sakinleriyle devamlı olacak bir temasa geçtiler.

 2. Ele geçirilen yerlerdeki bilim merkezleriyle tanıştılar.

 3. Donanmalarının güçlenmesine neden oldu. Ve Rodos’u fethetmeleri kolaylaştı.

 4. Fethedilen yerlerdeki insanlara karşı kötü davranıp eserleri yağmaladılar.

 5. Yeni kültürlerle tanıştılar.

SR2-

I) Yunan simyacı Zosimos’un Arapça tercümesi

II) Muhammet el Bağdadinin kadavra tahlili

III) I.Mervan döneminde ilk kez bir tıp kitabının Arapçaya tercümesiYukarıdakilerden hangileri 1./7. Yy da yaşanan gelişmelerdendir?

 1. I-II

 2. I-III

 3. Yalnız I

 4. I-II-III

 5. II-III

SR3- 1965 yılında Franz Rosenthal’ın yaptığı açıklamalarda yabancı bilgiyi alıp benimsemenin altındaki asıl teşvik faktörü olarak neyi göstermiştir?

 1. Bilgiye duyulan açlık ve saygı.

 2. Felsefenin fayda sağlayan bilgiye ulaşma isteği.

 3. Kur’an ve sünnetin ilmi merkeze koyması.

 4. Astronomi alanında yaşanan gelişmeler.

 5. Arapların Avrupa kültürünü benimsemesi.

SR4- Hâlid b. Yezid’in teşviki ile çevrilen astrolojik eser aşağıdakilerden hangisidir?

 1. El Cami

 2. Kitab’ul Edvar

 3. Kitab’ul Megazi

 4. El- Unde

 5. Meyveler Kitabı

SR5- Peygamber’in biyografisini, savaşlarını ve ilk halifelerin hayatlarını yazmaya yönelik gayret ve historiyografyanın doğması neye zemin hazırlamıştır?

 1. Tarih yazımcılığının ortaya çıkması.

 2. Siyer kitaplarına verilen önemin atması.

 3. Deniz aşırı seferlerin düzenlenmesi

 4. Naat ve Münacat türünde eserler verilmesi

 5. Astronomi alanında çalışmalar yapılması.

8/14yy

1.Bilim adamın Kopernik’in kendinden önceki bilim adamlarından etkilendiği günümüzde ispatlanmıştır. Kopernik’in Ay Modeli ve Merkür modelini hangi bilim adamının modellerine benzeterek yapmıştır?

 1. Et Tusi B) İbn Es Şatır C) İbn El Hatib D) Kemallettin El Farisi E) Eş Şazili 1. I- TAKİYYEDDİN

II- İBN ES ŞATIR

III- KEMALETTİN EL FARİSİ

IV- EL KAŞİ

Yukarıdakilerden hangisi 8/14. Yy. Bilim adamlarındandır? 1. I,II B) IV,I C) YALNIZ IV D) II,III E) III, IV

Aşağıdakilerden hangisi Astronomi ölçüm aracı olan normal bir usturlapla İslam dünyasının batısında geliştirilmiş olan evrensel diskin özelliklerini kendisinde birleştiren ve böylelikle usturlap yapımında ileride ne İslam dünyasında ne de Avrupa’ da aşılabilmiş bir gelişim seviyesine ulaşmasını sağlayan bilim adamadır?

 1. İBN ES SARRAC B) ET TUSİ C) ULUĞ BEY D) EBİ UŞAYBİ’A E) EŞ ŞAZİLİ

 1. Kemaleddin El Farisi’nin İslam bilim dünyasına katkı sağladığı alan aşağıdakilerden hangisi? 1. VEBA HASTALIĞI B) OPTİK C) KÜÇÜK KAN DOLAŞIMI D) SAVAŞ TAKTİĞİ

E) HARİTACILIK

İbn Er Rakkam’ın coğrafya alanında yaptığı çalışmalarla Dünya’nın sıfır(0) merdiyen noktası olarak kabul ettiği şehir hangisidir? 1. GREENWİCH B) İSTANBUL C) BAĞDAT D) SEMERKANT E) BUHARA

Aşağıdakilerden hangisi 12. Yüzyılda astronomi alanında çalışma yapmamıştır? 1. İbrahim b. Yahya ez-Zerkali

 2. Şerefeddin et-Tusi

 3. İbn er-Rezzaz el-Cezeri

 4. El-İdrisi

 5. El-Kindi

 • Palermo ‘da ikamet ettiği ev sahibinin isteği üzerine gümüş bir disk üzerinde yuvarlak bir dünya haritası, buna bağlı olarak yetmiş parça harita ve bir de Nüzhet el-Müştak fi İhtirak el-Afak adı altında bir dünya coğrafyası kitabı ortaya koymuştur.

 • Konrad Miller’in Mappa Arabica adlı çalışmasıyla birçok oryantalist tarafından tanınmıştır.

Yukarıda bilgileri verilen eserin yazarı aşadıkilerden hangisidir?

 1. İbn er-Rezzaz el-Cezeri

 2. El-İdrisi

 3. El-Hazini

 4. Ahmet el-Cevaliki

 5. İbrahim el-Kütibi

Felsefi sisteminin temeli bir ışık metafiziğidir. ’ O, varlık ve yokluğu, cevher ve arazı, sebep ve sonucu, düşünce ve duyguyu, ruh ve bedeni, yaşayan, hareket eden ve var olan her şeyi ışık olarak görmekte, hatta onun Tanrı kanıtı bile bu sembol üzerine kurgulanmaktadır.’ Kısaca her şeyi işrak öğretisiyle açıklamaktadır.

Yukarıda tanımı verilen işrak felsefesinde (felsefe el-işrak) kurucusu kimdir? 1. Şihabeddin Yahya b. Habeş Es-Sühreverdi

 2. İbni el- Heysem

 3. Ebu Ca’fer el- Hazim

 4. Ahmet el-Meydani

 5. Abdullah ibn Batuta • Stereografik polar izdüşümü yerine ufuksal (horizontal) izdüşümünü kullanmıştır. Bunu yaparken de, aletin ana parçası, her bir coğrafi enlem için müstakil bir disk kullanmak yerine tek bir diske indirgemiştir.

 • Başka bir çalışmada ise bu alette düzlem küresel usturlaptaki projeksiyon, bir çubuk üzerindeki düz bir çizgiye taşınmaktadır.

Yukarıda usturlap alanında çalışmaları verilen bilim adamları sırasıyla hangileridir?

 1. Farabi, İbni Sina

 2. Hasan el- Farisi , El- İdrisi

 3. Ez-Zerkali , Şerefeddin et- Tusi

 4. Huseyn El-mesudi, Hasan el-İsfehani

 5. İbni el-Heysem, Ebubekr er- Razi

4/10yy

I. Tarih


II. Müzik

III. Savaş tekniği

IV. Astronomi

V. Mimari

Yukarıda verilen bilim dallarından hangisi ya da hangileri 4./10. yüzyıl çalışmalarından değildir?


 1. I, II

 2. II, III, V

 3. III, V

 4. IV

 5. III 1. ‘Dünyanın kendi ekseni etrafında döndüğü’ görüşünü savunan 4./10. yüzyıl bilim adamları hangi seçenekte doğru verilmiştir?

 1. Ebu Sehl el-Kuhi – Veycan b. Rüstem

 2. İbn en-Nedim – Hüseyn el-Isfehani

 3. Hüseyn el-Mesudi – Muhammed es-Siczi

 4. Ebu el-Vefa – Huseyn el-Isfehani

 5. Muhammed es-Siczi – Muhammed b. Cerir 1. 4./10. yüzyılda Ebu Cafer Muhammed b. Huseyn el-Hazin tarafından, gezegenlerin boylam derecelerini aritmetik hesaplamalar yapmaksızın aletsel olarak ölçebilmek için icat edilen alet aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Kamil es-Sına’a

 2. Zic es-Safa’ih

 3. et-Tasrif

 4. mesalih el-Ebdan

 5. Barkar tamm 1. ………………………………, üçüncü dereceden bir denklemi, konik kesit yardımıyla çözebilen ilk kişidir.

Yukarıdaki boşluğa 4./10. yüzyıl alimlerinden hangisinin adı gelmelidir?

 1. Ebu Cafer el-Hazin

 2. Abbas ez-Zehravi

 3. Muhammed et-Taberi

 4. İbn Rüşd

 5. El-Marrakuşi

1)Halid b.yezid’in teşvikiyle çevrilen astrolojik eserlerden biri olup Biruni’nin 5./11. Yüzyıllın ilk yarısında kullanma olanağı bulduğu Ptoleme’nin eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A)Gezegenler B)AlmagestC)Meyveler kitabı D)Kunnaş

E) Kanon


2)Felsefe alanında Aristoteles’in Organon eseri adı altında toplanan mantık kitaplarının bazılarını orta dönemde Farsça çevirilerden Arapça’ya tercüme eden kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Ptoleme B)Abdullah ibn mukaffa

C)Halil b.Ahmet D)Yakub b.Tarık

E)Yahya b.halid el-Bermeki3)3./9. Yüzyılın ilk çeyreğinde birbirine yakın zamanlarda doğan ve cebir alanında zenginleşme sağlayan ‘’kitab el-cebr vel mukabele’’ eserinin yazarları aşağıdakilerden hangileridir?

A)El-Harizmi- Sind b.Ali-el-Memun

B)Sind b.Ali-El-Halil b. Ahmet- İbn Türk

C)İbn Türk-El-Harizmi-Abdullah ibn MukaffaD)El-Harizmi-Sind b.Ali- İbn Türk

E)El-Harizmi-Yakub b. Tarık-İbn Türk7/13.yy

 1. 7./13.yy’da Moğol İmparatoru Hülagû’nun destek ve emriyle kurulan ve astronomi alanında önemli başarılara imza atan Merâğa Rasathanesinin kurucusu kimdir? 1. Mü’eyyededdin el-Urdi

 2. Kutbeddin eş-Şirazi

 3. Nasureddin at-Tusi

 4. İbn en-Nefis el-Kuraşi

 5. Abdullatif el-Bağdadi 1. Nasureddin at-Tusi’nin trigonomertiyi ilk defa bağımsız bir disiplin halinde ele aldığı kitabı aşağıdakilerden hangisidir? 1. Et-Tuhfe eş-Şahiyye fi el-Hey

 2. Mucam el-Büldan

 3. İrşad el- Erib

 4. Kitab el-Edvar

 5. Kitab eş-Şekl et-Katta 1. Sabit yıldızların gözlenme yoluyla yerel saat hesaplamalarında bulunmuştur. Coğrafi boylam belirlemeye yönelik özgün yöntemiyle geriye 130 yerin koordinatlarını içeren bir çizelge bırakmıştır. Coğrafya tarihçisi Joachim Lelewel tarafından “coğrafya reformu” olarak değerlendirilen çalışmaların sahibi kimdir? 1. İbn er-Rezzaz el-Cezeri

 2. Ebu el-Hasan el-Marrakuşi

 3. Kemaleddin el-Farisi

 4. Kutbeddin eş-Şirazi

 5. Abdulmu’min b. Yusuf el-Urmevi 1. Trigonometriyi bağımsız bir disiplin halinde sunan bilim adamı kimdir? 1. İbn el-Heysem

 2. Ebu el-Hasan el-Marrakuşi

 3. Nasureddin at-Tusi

 4. A. Von Braun Mühl

 5. Ebu Nasr b. Irak 1. Aşağıdakilerden hangisi Yakut b. Abdullah er-Rumi el-Hamevi’nin eseri değildir? 1. Mu’cam el-Büldan

 2. Et-Tezkire fi el-Hey

 3. İrşad el-Erib

 4. Mu’cam el-Udeba

 5. El Müşterek Vad’an ve el-Muftarik Şak’an 1. Küçük kan dolaşımını keşfettiği son yüzyıla kadar gözden kaçırılan, tıpla birlikte mantık, felsefe ve hadis ilimleriyle ilgilenen bilgini aşağıdakilerden hangisidir? 1. İbn en-Nefis el-Kuraşi

 2. Abdüllatif el-Bağdadi

 3. Kutbeddin eş-Şirazi

 4. Alexander Von Humboldt

 5. Ebu Ubeyd el-Cüzecani 1. Aşağıdakilerden hangisi Fuat Sezgin’in, el-Bağdadi’nin “Kitap el-İfade” adlı eserine yaptığı eleştirilerden değildir? 1. Sadece gözlemlerden oluşan bir kitap değildir.

 2. Bölgede yaşanan olayları tarihsel olarak ele almıştır.

 3. O bölgenin taşlarını, bitkilerini ve hayvanlarını da konu edinmiştir.

 4. Bölgeye özgü yemek türlerine yer vermiştir.

 5. Ülke bilgisi alanında bir eserdir. 1. Aşağıdakilerden hangisi 7./13.yy.’da tıp alanında, Tanınmayan Büyük Çağ adlı eserde zikredilen çalışmalardan değildir? 1. Veba salgını ve kıtlıkta ölen insan iskeletleri incelenmiştir.

 2. Çene bölgesinin birbirine bağlı tek kemikten oluştuğu tespit edilmiştir.

 3. Küçük kan dolaşımı tespit edilmiştir.

 4. Modern hastane niteliğinde hastaneler yapılmıştır.

 5. Operasyonlar narkoz yoluyla yapılmıştır. 1. Araplar ilk el bombası kullanımına kaçıncı yüzyılından itibaren başlamıştır? 1. 4./10.yy

 2. 5./11.yy

 3. 7./13.yy

 4. 8./14.yy

 5. 9./15.yy

 • Fadlullah el-Ömeri tarafından yazılmıştır.

 • 27 ciltlik eserdir.

 • 7.yy’da ortaya çıkan ansiklopedilerden üçüncüsüdür.

Yukarıda bilgileri verilen kitabın ismi aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Kitab eş-Şekl et-Katta

 2. El-Unvan el-Kamil

 3. Kitap el-haib

 4. Mesalik el-Ebsar

 5. El-Asu el-Bakiye

3/9yy

1. Mevcut veriler ışığında değerlendirme yapıldığında Astronomi tarihinde gerçek anlamda gözlemevi kuran ilk kişinin kim olduğu söylenebilir?

a)Muhammed b.Musa el Harezmi

b)Nasreddin et-Tûsîc)Halife Me’mûn

d)Sabit b.Kurra

e)Ebu Bekir er Razi

2. 3-9 yüzyılın ilk çeyreğinde yeryüzünün kartografik tasvirinde ulaştıkları kazanımları yansıtan harita kim tarafından hazırlatılmıştır ?

a)Maximas Planudes

b)İbn en Nedim

c)İbn Havkal

d)El Makdisie)Halife Me’mûn

3. Hint bilim adamlarından alınan sıfır rakamı olgusunu , “0” rakamı şeklinde matematik bilimine kazandırarak matematik biliminde ciddi ilerlemelere kapı aralayan ilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?a)Muhammed b.Musa el Harezmi

b)Nasireddin el Tusi

c)Abdullah el Hatib

d)İbn er Rezzaz el Cezeri

e)Huneyn b İshak

4. 3-9 yüzyılın ikinci yarısında tıp ve farmakolojide de dikkate değer ölçüde gelişme kaydeden ‘Kitab el –Havi ‘ eseri olan ve ‘Kitab et Tıbbı’eserlerinde göz bebeğinin daraldığını söyleyen ilk kişi olması sıfatına sahip önemli tabib kimdir ?

a)Muhammed b. Ahmed el-Biruni

b)Ebu Bekir er- Razi

c)Amr b.Bahr el-Cahiz

d)İbn Sina

e)Abdurrahman el Curcani

5. Gelgitin , Ay ‘ın çekme ve itme gücünün suya etkisiyle orantılı olduğu görüşünü dile getiren takipçileri tarafından ‘Ay ile denizin ilişkisi mıknatıs ile demirin ilişkisi gibidir . Ay hareket ettikçe ve döndükçe suyu kendisine doğru çeker ‘ şekkinde görüşü formüle edilen doğa filozofu kimdir ?

a)Abdulkahir el Curcani b)Ez-Zerkali c)Nasireddin et –Tusi d)El-Biruni e )Amr b. Bahr el Cahiz 1. I. `Ptoleme’ye Karşı Şüpheler` eserinin sahibidir.

II.Gezegen yörüngeleri üzerine çalışmalar yapmıştır.

III.`El-Kamil Fit-Tarih` adlı eseri vardır.

IV.Usturlabı icad eden bilim adamıdır.

Yukarıda verilen öncüllerden hangisi İbn-i Heysem için yanlıştır? 1. Yalnız I

 2. Yalnız II

 3. I ve II

 4. II ve III

 5. III ve IV


 1. - Tüm zamanların en büyük optikçisidir.

 • Kitab El-Menazır adlı eseri vardır.

 • Karanlık odanın mucididir.

Yukarıda tanıtılan bilim adamı kimdir?

 1. İbn-i Sina

 2. İbn-i Heysem

 3. Ali b.İsa

 4. Cezeri

 5. İbn-i Rüsteh
 1. Matematiksel Coğrafya’nın bağımsız bir disiplin haline gelmesi kaçıncı yüzyılda gerçekleşmiştir?

 1. 8.yy

 2. 9.yy

 3. 10. yy

 4. 11.yy

 5. 12.yy
 1. - Gökbilim, Matematik, Coğrafya ve Tarih alanındaki çalışmalarıyla tanınır.

- Kitab-ul Hint adlı eseri vardır.

- Gazneli Mahmud: ‘ Sarayımın en değerli hazinesi’ demiştir.Yukarıda özellikleri sıralanan bilim adamı kimdir?

 1. Harezmi

 2. İbn-i Heysem

 3. Biruni

 4. İbn-i Sina

 5. Farabi
 1. - Ağırlıklı olarak Tıp ve Felsefe alanında çalışmalar yapmıştır.

 • El –Kanun- Fit- Tıp adlı eserin sahibidir.

 • Dünyanın yapısını, varoluş ve yok oluşunu anlatan El- Kevn ve’l- Fesâd adlı ansiklopedik eserinin yazarıdır.

Yukarıda özellikleri sıralanan bilim adamı kimdir?

 1. Gazali

 2. Şirazi

 3. Galileo

 4. Hellmut Ritter

 5. İbn-i SinaПоделитесь с Вашими друзьями:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə