Aaa 1204y#01#Q16#01 eduman testinin sualları Fәnn : 1204y biologiyaYüklə 1.28 Mb.
Pdf просмотр
səhifə2/4
tarix26.05.2017
ölçüsü1.28 Mb.
1   2   3   4
Hәbәşistan
Taymır

Pireney
İran
Cәnubi Amerika
Antarktida

Afrika
Okeaniya
Avstraliya
İran yaylası
Qafqaz
Abşeron
Novaya Zemlya

Anadolu
Zond
Fici
Severnaya Zemlya

Yeni Qvineya
Tuamotu

183
184
185
186
187
188
189
Qütb işıqlanma qurşağına aiddir:
Qütb işıqlanma qurşağının bitkilәri:
Xlorplastları yalnız gövdә hüceyrәlәrindә yerlәşәn bitki:
Sporla çoxalır:
Mayalanmada iki spermi iştirak edәn bitki:
Yosunların zoosporları ali sporlu bitkilәrin sporlarından fәrqlәnir:
Sporla çoxalmayan bitki:
Yeni Qvineya
Fici
Madaqaskar
Braziliya
Vrangel adası

Avrasiyanın şimalı

Cәnubi Amerika
Avrasiyanın cәnubu
Avstraliya
Afrika
brazil
liana
cırtdan ağaclar

bambuk
banan
qızılsarmaşıq
buğda
latreya
kaktus

plaun
göyrüş
tuya
qızılsarmaşıq
ayrıqotu
plaun

ardıc
şam
küknar
palıd

qovaq
çoxhüceyrәli olması ilә
aktiv hәrәkәt etmәsi ilә

birhüceyrәli olması ilә
nüvәnin olmaması ilә
çoxalma prosesindә iştirak etmәsi ilә

190
191
192
193
194
195
196
Çiçәkli bitkinin generativ orqanlarından biri:
Bunlardan әn kicik sistematik qrup:
Bunlardan hansına dәniz kәlәmi deyirlәr?
Bunlardan әn iri sistematik qrup:
Çiçәkli bitkinin vegetativ orqanlarından biri:
Tәrkibindә yosun ola bilәn orqanizm:
Biosfer terminini elmә ilk dәfә kim daxil etmişdir?
qatırquyruğu
sfaqnum
ulotriks
şehçiçәyi

qıjı
gövdә
toxum

kök
meyvәkök
yarpaq
çiçәkli bitkilәr
ikilәpәlilәr
zanbaqlar
üçrәng bәnövşә

zәngçiçәyi
mukor
sfaqnum
zanbaq
laminariya

ulotriks
enliyarpaq zәngçiçәyi
çılpaqtoxumlular

zanbaqlar
arpa
birlәpәlilәr
qoza
meyvә
toxum
çiçәk
yarpaq

mukor
quş mamırı
kladoniya

şehçiçәyi
laminariya

197
198
199
200
201
202
203
Biosfer haqqında tәlimi kim yaratmışdır?
Biosferin qalınlığı neçә km­dir?
Vernadskiyә görә biosferin maddәsi neçә hissәdәn ibarәtdir?
Bunlardan hansı biosferin maddәlәr dövranında әsas yeri tutur?
Bunlardan hansı biosferin maddәlәr mübadilәsindә әsas yeri tutur?
Bunlardan hansı biosferin maddәlәr mübadilәsindә әsas yeri tutur?
Bunlardan hansı biosferin maddәlәrdövranında әsas yeri tutur?
Lomonosov
Mahmudov
Mendeleyev
Vernadski
Zyüss

Zyüss
Lomonosov
Vernadski

Vavilov
Pavlov
10
15
12
32
20
3
7

5
12
9
dәmir
maqnezium
helium
natrium
oksigen

xlor
kalium
azot

xrom
kalsium
karbon

mis
qurğuşun
xlor
alüminium

204
205
206
207
208
209
210
Bunlardan hansı biosferin maddәlәr mübadilәsindә әsas yeri tutur?
Bunlardan hansının biosferin maddәlәr dövranında iştirakı zәifdir?
Yazın gәlmәsini xәbәr verәn ot bitkilәri:
Yazda ilk çiçәklәyәn ağac vә kol bitkilәri:
Xloroplastları yalnız gövdә hüceyrәlәrindә yerlәşәn bitki:
Hansı bitkidә mayalanmada bir әdәd spermi iştirak edir?
Yosunların zoosporları ali sporlu bitkilәrin sporlarından fәrqlәnir:
xlor
kükürd

alüminium
xlor
kükürd
xlor
mis
xrom
fosfor

arsen
oksigen
azot
karbon
kükürd
mis

növruzgülü

bağayarpağı
gәndalaş
çiyәlәk
bәnövşә
şam
fındıq
küknar

palıd
quşarmudu
maldili

qarğıdalı
palıd
qızılsarmaşıq
quş mamırı
qıjı
küknar

sәrv
palıd
qarğıdalı


211
212
213
214
215
216
217
Kök sistemi vә yarpaq damarlanması aid olduğu sinfin әlamәtlәrinә uyğun olmayan bitki:
Yarpaq damarlanması aid olduğu sinfin әlamәtlәrinә uyğun olmayan bitki:
Yalançı meyvә bilavasitә nәdәn inkişaf edir?
Yalnız 2 növ generativ orqanı olan bitki:
Tәrkibindә göy­yaşıl yosun ola bilәn orqanizm:
Tәnәffüs zamanı bitkilәr hansı qazı udur?
Günәş enerjisinin neçә %­i bitkilәr tәrәfindәn udulur?
qamçıların olması ilә

çoxalma prosesindә iştirak etmәsi ilә
qamçıların olması ilә
çoxnüvәli olması ilә
çoxalma prosesindә iştirak etmәsi ilә
bağayarpağı

yonca
zәncirotu
yonca
yonca
bat­bat
yonca
zәncir otu
qarğagözü

soğan
toxumdan
zoğdan
çiçәk saplağından
tozluqdan vә yumurtalıqdan
yumurtalıqdan vә çiçәk yatağından

xlorella
palıd
palıd
sәrv
sәrv

sfaqnum
ulotriks
mukor
parmeliya

şehçiçәyi
dәm qazı
karbon qazı
sulfid
metan
oksigen


218
219
220
221
222
223
224
Hüceyrәlәri daima bölünәn bitki toxuması adlanır:
Bitkilәri mühafizә etmәk üçün nә yaradılır?
Bitkilәri mühafizә etmәk üçün nә etmәk lazımdır?
İlk dәfә quruya çıxmış bitkilәr:
Bitkidә tәnәffüs baş verir:
Bitkilәrdә enerji mübadilәsindә әsas rolu hansı proses oynayır?
Fotosintez prosesndә enerjinin әhәmiyyәtini ilk dәfә olaraq kim öyrәnmişdir?
35
50
40
90
75

örtük
ötürücü
törәdici

fotosintezedici
parenxima
tarlalar
bağlar
meşәlәr
istixanalar
qoruqlar

suvarmaq
torpağa gübrә vermәk
onların yayıldığı yerlәri qorumaq

drenaj sistemi yaratmaq
budama aparmaq
qıjılar
selikli topalar
qatırquyruğular
plaunlar

plaunlar
qışda vә payızda
gecәlәr
yazda vә yayda
işıqda
bütün hәyatı boyu

sorma
fotosintez

ifrazat
tumurcuqlama
udulma

225
226
227
228
229
230
231
Fotosintez zamanı bitkilәr hansı qazı udur?
Fotosintez zamanı bitkilәr hansı qazı buraxırlar?
Bitkilәrdә fotosintez hansı göy cisminin tәsiri ilә baş verir?
Tәnәffüs zamanı bitkilәr hansı qazı buraxırlar?
Günәş şüasının neçә spektri var?
Fotosintez prosesi bitkinin hansı orqanı vasitәsi ilә baş verir?
Fotosintez prosesi bitkinin yarpağının hansı hissәciyindә baş verir?
Mendeleyev
Mahmudov
İvanov
Timiryazev

Vavilov
oksigen
dәm qazı
karbon qazı

sulfid
metan
karbon qazı
metan
dәm qazı
oksigen

sulfid
Günәş

Yupiter
Mars
Venera
Saturn
metan
karbon qazı

dәm qazı
fosgen
oksigen
3
9
7

6
5
kök
yarpaq

meyvә
çiçәk
gövdә


232
233
234
235
236
237
Xlorofil hansı rәngdәdir?
Bitkilәrdә olan suyun buxar halına salınması necә adlanır?
Bitkinin udduğu enerjinin çox hissәsi nәyә sәrf olunur?
Bitkilәrin şüanı әks etdirmәsi necә adlanır?
Bu şüalardan hansı bitkilәrin böyümәsinә daha çox kömәk edir?
Flora termini nәyi әhatә edir?
xlorofil

holci
nüvә
mitoxondri
sitoplazma
qırmızı
göy
sarı
qonur
yaşıl

transpirasiya

izoqulyasiya
ekzarasiya
akkumulyasiya
transpirasiya
denudasiyaya
inkişafa
böyümәyә
akkumulyasiyaya
transpirasiyaya

moren
karst
torpedo
Bitkilәrin şüanı әks etdirmәsi necә adlanır?
albedo

eol
yaşıl vә mavi
sarı
qırmızı
narıncı
göy vә bәnövşәyi

bakteriyaları
bitkilәrә

heyvanlara
virusları
göbәlәklәrә

238
239
240
241
242
243
244
Flora termini nәyә aiddir?
Bilavasitә bitki mәnşәli deyil:
Bilavasitә bitki mәnşәli deyil:
әn qәdim bitkilәr:
Hüceyrәlәri daima mitoza mәruz qalan bitki toxuması adlanır:
Pis iyli efir yağları ifraz edәn bitki:
Pis iyli cicәklәri olan bitki:
bakteriyalara
heyvanlara
cuculәrә
mamırlara

göbәlәklәrә
tәbii ipәk

kağız
qәnd
tәbii kauçuk
makaron
çörәk
kağız
makaron
yarma
mum

mamırlar
qıjılar
yosunlar

örtülütoxumlular
çılpaqtoxumlular
mexaniki
meristem

ötürücü
әsas
ifrazat
qızılgül
gәndәlaş

bәnövşә
inciçiçәyi
nәrgiz
qızılgül
nәrgiz
bat­bat

lalә
qәrәnfil

245
246
247
248
249
250
251
Bitkilәrdә oksigenin ifraz olunması baş verir:
Mantar hansı toxuma qrupuna aiddir?
Gövdәnin dәrisi hansı toxuma qrupuna aiddir?
Yarımsәhranın torpaqları?
Dәyişәn rütubәtli musson meşәlәrinin torpaqları?
Rütubәtli ekvatorial meşәlәrin torpaqları?
Sәhranın torpaqları?
yayda vә yazda
gecәlәr
çiçәk açana qәdәr
qışda vә payızda
işıqda

Mantar hansı toxuma qrupuna aiddir?
örtük

mexaniki
törәdici
ötürücü
örtük

әsas
mexaniki
törәdici
ötürücü
qonur
qәhvәyi
sarı
qara
boz

boz
qırmızı­sarı

qara
şoran
qumlu
qara
boz
qәhvәyi
qırmızı­sarı

qonur
boz
qleyli
sarı
qumlu

podzol

252
253
254
255
256
257
258
Sәrtyarpaqlı hәmişәyaşıl kolluqların torpaqları?
Savannaların torpaqları?
Tayqa zonasının torpaqları?
Biosfer nәdir?
Suda biosferin sәrhәdlәri?
Quruda biosferin sәrhәdlәri (dәrinә doğru km­lә)?
Atmosferdә hәyatın yayılma hündürlüyü (km­lә)?
podzol
qara
qırmızı
boz­qәhvәyi

şoran
qırmızı

qara
boz
qonur
sarı
qara
qleyli
qonur
podzol

qırmızı
yerin quru tәbәqәsi
su tәbәqәsi
torpaq tәbәqәsi
canlıların yaşadığı tәbәqә

hava tәbәqәsi
suyun alt qatı
suyun üst qatı
suyun orta qatı
yeraltı sular
bütün hidrosfer

5­10
2­3

1­2
50­60
10­20
3­5
20­22

5­10
40­50
30­40

259
260
261
262
263
264
265
Çöl zonasının torpaqları?
Enliyarpaqlı meşәlәrin torpaqları?
Bunlardan hansı biosferin inkişaf qanunauyğunluğudur?
Bunlardan hansı biosferin inkişaf qanunauyğunluğudur?
Bunlardan hansı biosferin sәrhәdlәrinә aiddir?
Yer kürәsindә neçә iqlim qurşağı var?
Bunlardan hansı biosferin inkişaf qanunauyğunluğudur?
sarı
qara

qleyli
qonur
podzol
sarı
qara
qәhvәyi

boz
podzol
enlik
bütövlük

dәrinlik
hündürlük
uzunluq
dәrinlik
uzunluq
zonallıq

hündürlük
enlik
mantiyanın alt qatı
nüvә
mantiyanın üst qatı
litosferin üst qatı

litosferin alt qatı
13

6
7
5
10
dәrinlik
enlik
hündürlük
uzunluq
ritmiklik


266
267
268
269
270
271
272
Bunlardan hansı zonal amildir?
Bunlardan hansı zonal amildir?
Bunlardan hansı zonal amildir?
Bunlardan hansı azonal amildir?
Bunlardan hansı azonal amildir?
Bunlardan hansı azonal amildir?
Neçә әsas iqlim qurşağı var?
buzlaqlar
süxurlar
su
iqlim

relyef
bitkilәr

su
relyef
süxurlar
buzlaqlar
relyef
süxurlar
heyvanlar

donuşluq
su
heyvanlar
relyef

bitkilәr
torpaq
iqlim
su

heyvan
torpaq
iqlim
bitki
donuşluq

iqlim
heyvan
bitki
torpaq
3
6
7

9
11

273
274
275
276
277
278
279
Neçә keçid iqlim qurşağı var?
Bunlardan hansı zonal amildir?
Bunlardan hansı azonal amildir?
Bunlardan hansı azonal amildir?
Bunlardan hansı azonal amildir?
Arktik vә antarktik sәhraların torpaqları?
Tundra zonasının torpaqları?
6

5
7
11
9
relyef
su
torpaq

süxurlar
donuşluq
bitki
heyvan
iqlim
faydalı qazıntılar

torpaq
torpaq
heyvan
süxurlar

bitki
iqlim
heyvan
hidroqrafik şәbәkә

iqlim
bitki
torpaq
qırmızı
podzol
sarı
daşlıq

qәhvәyi
qleyli

qırmızı
sarı
qara
qonur

280
281
282
283
284
285
286
Qarışıq meşәlәrin torpaqları?
Torpaqların yaxşılaşdırılması adlanır:
Torpaqların süni suvarılması adlanır:
Qәdim dövrdәn qalan bitkilәr necә adlanır?
Çirklәnmiş torpaqların tәmizlәnmәsi adlanır:
İstixana effekti nәyә sәbәb olur?
İstixana effekti nәticәsindә hansı materikdә dәyişilmәlәr baş verә bilәr?
şimli podzol

podzol
qleyli
qara
sarı
eroziya
meliorasiya

rekultivasiya
ekzarasiya
irriqasiya
abraziya
rekultivasiya
irriqasiya

meliorasiya
eroziya
endemik
parazir
saprofit
halofit
relikt

meliorasiya
abraziya
eroziya
irriqasiya
rekultivasiya

torpaqların deqradasiyasına
rütubәtlәnmәyә
soyuqlaşmaya
çürümәyә
buzlaqların әrimәsinә

Avrasiya
Afrika
Cәnubi Amerika
Antarktida

Şimali Amerika

287
288
289
290
291
292
293
Bitki örtüyünün ekvatordan qütblәrә doğru dәyişmәsi necә adlanır?
Bitki örtüyünün dağlarda yuxarıya doğdu dәyişmәsi necә adlanır?
Bunlardan hansı bedlend deyil?
Bunlardan hansı bedlend deyil?
Bunlardan hansı bedlenddir?
Bunlardan hansı bedlenddir?
Bunlardan hansı bedlenddir?
üfüqi zonallıq

ritmiklik
şaquli zonallıq
azonallıq
bütövlük
ritmiklik
bütövlük
şaquli zonallıq

intrazonallıq
üfüqi zonallıq
çöl

yarımsәhra
sәhra
qayalıq
buzlaq
sәhra
yarımsәhra
qaratorpaq

daşlıq
daşlıq
çәmәn
sәhra

meşә
çöl
qaratorpaq
meşә
çәmәn
çöl
qaratorpaq
yarımsәhra

qumsallıq

çәmәn
meşә
qaratorpaq
çöl

294
295
296
297
298
299
300
Bunlardan hansı bedlend detil?
Bunlardan hansı bedlend deyil?
Bunlardan hansı bedlenddir?
Bunalardan hansı bedlenddir?
Bunlardan hansı bedlenddir?
Bunlardan hansı bedlenddir?
İstixana effekti nәticәsindә atmosferdә hansı qazın miqdarı artır?
şoranlıq
meşә­çöl

sәhra
buzlaq
daşlıq
buzlaq
qayalıq
şoranlıq
yarğan
çәmәn

çәmәn
çöl
qaratorpaq
şoranlıq

meşә­çöl
qayalıq

çöl
qaratorpaq
çәmәn
meşә
çöl
çәmәn
daşlıq

meşә­çöl
meşә
çәmәn
qaratorpaq
çöl
yarğan

meşә
dәm qazı
oksigen
karbon qazı

neon
arqon

301
302
303
304
305
306
307
Atmosferdә karbon qazının artması nәyә sәbәb ola bilәr?
Bedlend nәdir?
Bataqlıqların qurudulması adlanır:
Atmosferdә karbon qazının artmasının müsbәt cәhәti:
Atmosferdә karbon qazının artmasının mәnfi cәhәti:
Yalnız bir yerdә bitәrәk, başqa heç bir yerdә rast gәlmәyәn bitkilәr necә adlanır
Adi şamın hansı qozasının pulcuqları qәtran vasitәsilә bir­birinә yapışmır?
torpaqların eroziyasına
istixana effektinә

torpaqların sürüşmәsinә
rütubәtlәnmәyә
soyuqlaşmaya
әkin sahәsi
tarla
meşә
yararsız torpaq

bağ
irriqasiya
eroziya
rekultivasiya
akkumulyasiya
meliorasiya

torpaq oyanır
buzlaqlar әriyir
heyvanlar aktivlәşir
bitki örtüyü gur inkişaf edir

zәlzәlә baş verir
Antarktida buzlaqları әriyir

heyvanlar aktivlәşir
torpaq çürüyür
yarğanlar әmәlә gәlir
bitkilәr oyanır
saprofit
endemik

hallofit
parazit
relikt
yaşıl
açılmamış qonur
qırmızımtıl
dişi
yaşılımtıl­sarı


308
309
310
311
312
313
314
Adi şamın hansı qozasında yetişmiş toxum ola bilmәz?
Mamır vә qıjının tallomları
Hәşәratla tozlanmır:
Narın meyvә әmәlә gәtirmәyәn çiçәklәri nә şәkillidir?
Bu yosunlardan hansının rizoidi var?
Dünyanın әn hündür çılpaqtoxumlu bitkisi:
Qәnnadı sәnayesi üşün qırmızı yosundan alınan maddә:
yaşılımtıl­sarı

açılmamış qonur
dişi
qırmızımtıl
yaşıl
haploid hüceyrәlәrә malikdir

sporofit nәsildir
heteritrof üsulla qidalanır
qeyri­cinsi nәsildir
diploid hüceyrәlәrә malikdir
qarğıdalı

yonca
xaş­xaş
tütün
günәbaxan
qıf
boru
zәng

dilcik
kürә
laminariya

xlorella
ulotriks
spirogira
xlamidomonada
qaraçöhrә
küknar
Eldar şamı
ardıc
sekvoya

aqar­aqar

lak
diatomit
sellüloza
fitonsid

315
316
317
318
319
320
321
Kimya sәnayesi üçün şibyәdәn alınan maddә:
әkilәn noxudun cüt olmayan lәçәyinin adı?
Narın meyvәsi hansı çiçәklәrdәn әmәlә gәlir?
Bunların hansında çiçәklәrin hamısı yalnız dilcikşәkillidir?
Qaraşamın yarpaqları:
Küknarın yarpaqları:
Lәçәklәri aşağı hissәsindәn birlәşәrәk borucuq әmәlә gәtirir:
insektisid
aqar­aqar
diatomid
lakmus

fitonsid
sarğı
yelkәn

kasaaltlığı
avar
qayıqcıq
kürә

zәng
boru
dilcik
qıf
göyçiçәk
zәncirotu

günәbaxan
alma
qanqal
pulcuqdur
böğcıqdır
tikandır
üçәrdir
iynәyarpaqlıdır

iynәyarpaqlıdır

tikandır
pulcuqdur
üçәrdir
bığcıqdır
әtirli tütünün

albalının
dağlalәsinin
quşәppәyinin
kәlәmin

322
323
324
325
326
327
328
Hansı bitkinin çiçәklәrindә yelkәn var?
Taxıl bitkilәrinin hansında çiçәklәr ikicinsli deyil?
Hansı bitkinin meyvәsi qutucuqdur?
Yosunlardan hansı daha çox hәrәkәtlidir?
Hansı bitkinin yarpağı hәm fotosintezdә, hәm dә spor әmәlә gәlmәsindә iştirak edir?
Hansı bitkinin ilk cücәrtisi hәm fotosintezdә, hәm dә cinsi çoxalmada iştirak edir?
Şam ağacının qozalarında mayalanmada yaranmır:
kәlәm
albalı
noxud

çovdar
dәlibәng
buğda
çovdar
qarğıdalı

pişikquyruğu
arpa
alma
qarğıdalı
kәlәm
armud
xaş­xaş

ulotriks
xlamidomonada

xlorella
laminariya
spirogira
qıjı

yosun
mamır
qatırquyruğu
şibyә
mamır
çılpaqtoxumlular
birhüceyrәli yosun
qıjı

şibyә
toxum
endosperm
ziqot
meyvәyanlığı

rüşeym

329
330
331
332
333
334
335
Şam ağacının qozalarında mayalanmada yaranır:
Bunların hansının çiçәklәri yalnız boruşәkillidir?
Örtülütoxumlularla çılpaqtoxumlular arasında oxşar cәhәt:
Fәrdi inkişafında qamçısı olmayan yosun:
Fәrdi inkişafının yetkin mәrhәlәsindә qamçısı olan yosun:
Torf әmәlә gәlmişdir:
Şaxәlәnmәyәn gövdәsi olan bitki:
meyvәyanlığı
meyvә
gilәmeyvә
toxum

yumurtacıq
zәncirotu
göyçiçәk
günәbaxan
armud
qanqal

meyvә vә ikiqat mayalanmanın olması
erkәkcik vә dişiciyin olması
tozcuq vә yumurtacığın olması

külәk vә hәşәratla tozlanma
külәk vә hәşәratla tozlanma
xlorella

ulotriks
xlamidomonada
ulva
laminariya
xlamidomonada

laminariya
ulotriks
xlorella
ulva
qıjıdan
çiçәkli bitkidәn
çılpaqtoxumludan
yosundan
mamırdan

ardıc
yaşıl quş mamırı

sfaqnum
küknar
plaun

336
337
338
339
340
341
342
Bunlardan hansının çiçәklәri saplaqsızdır?
Bunlardan hansının çiçәklәri saplaqsızdır?
Narın hansı çiçәklәri tez tökülür?
Hansı bitkinin çiçәyindә lәçәklәrin sayı erkәkciklәrin sayından 2 dәfә çoxdur?
Hansı bitkinin çiçәyindә lәçәklәrin sayı erkәkciklәrin sayından azdır?

Каталог: application -> uploads -> 2015
2015 -> 4 İstehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi Son istehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi
2015 -> MİkrobiologiYA, sanitariya və GİGİyena fəNNİ azərbaycan böLMƏSİ
2015 -> Magistrantların dissertasiya mövzusunun yazılması, müzakirəsi və müdafiəsi üçün yaddaş qeydi Birinci tədris ILI üzrə
2015 -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2015 -> План: Məqsəd auditoriyasının elementləri və mövqeləşdirmənin prinsipləri
2015 -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
2015 -> MÖvzu giriş. Materiya. Kimya, yaranması, inkişaf tarixi, əsas kimya qanunları
2015 -> Bazarların cəlbediciliyi plan bazarın mütləq və cari potensialı
2015 -> İqtisad elminin tarixi və metodologiyasы “
2015 -> Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə