Aaa 1204y#01#Q16#01 eduman testinin sualları Fәnn : 1204y biologiyaYüklə 1.28 Mb.
Pdf просмотр
səhifə3/4
tarix26.05.2017
ölçüsü1.28 Mb.
1   2   3   4
әkilәn noxudun iki bitişmiş lәçәklәri necә adlanır?
İbtidai sporlu bitkilәr üçün sәciyyәvidir:
zanbaqkimilәr
paxlalılar
xaççiçәklilәr
badımcançiçәklilәr
taxıllar

xaççiçәklilәr
gülçiçәklilәr
paxlalılar
badımcançiçәklilәr
mürәkkәbçiçәklilәr

qıf
dilcik
kürә
zәng

dilcik
qarğıdalı
zeytun

kartof
günәbaxan
noxud
kәlәm

kartof
günәbaxan
zeytun
zәncirotu
qayıqcıq

yelkәn
kasaaltlığı
sarğı
avarlar
köklәri olur
yalnız suda yaşayırlar
fotosintez xloroplastlarda gedir
fotosintez xromotoforda gedir

toxum әmәlә gәtirirlәr

343
344
345
346
347
348
349
Ali sporlu bitkilәr üçün sәciyyәvidir:
Daha uzunömürlü ola bilәr:
Yosunlardan hansının zoosporları cücәrdikdә yetkin fәrdi yaratmır?
Gövdәsi şaxәlәnәn ali sporlu bitki:
Şimal zonalarda bitәn qıjının gövdәsi:
Mamırlar qıjılardan fәrqlәnir:
Külәklә tozlanmır:
fotosintez xloroplastlarda gedir

heterotrof bitkilәrdir
heterotrof bitkilәrdir
heç birinin kökü yoxdur
toxum әmәlә gәtirirlәr
erkәk qıjının sporofiti

erkәk qıjının qametofiti
quş mamırının sporofiti
ulotriksin zoosporu
mukorun ziqosporu
ulva
xlamidomonada
ulotriks
xlorella
laminariya

laminariya
sfaqnum

quş mamırı
küknar
ardıc
yeraltı zoğun şәkildәyişmәsidir

palmaşәkilli gövdәdir
ağacşәkilli gövdәdir
kökәtrafı rozetşәkillidir
sarmaşan gövdәdir
spermatazoidlәrin qamçılı olmasına görә
kök sisteminin olmamasına görә

sporların haploid olmasına görә
gövdәlәrin olmasına görә
kök sisteminin olmamasına görә
söyüd
çovdar
qarğıdalı
fındıq

fındıq

350
351
352
353
354
355
356
Yarpaqlarının içi boş olan birlәpәli bitki:
Sıralar bilavasitә hansı daha iri kateqoriyada birlәşir?
Şam ağacında rәnginә görә neçә növ qoza olur?
Mamırlarda tallom:
Daha uzun ayaqcığın üzәrindә qutucuğu olan bitki:
Daş kömürün әsas kütlәsi әmәlә gәlmişdir:
Qıjının cinsiyyәtli nәslindә olmur:
inciçiçәyi
qarğıdalı
dağ lalәsi
baş soğan

buğda
şöbәdә
sinifdә

növdә
alәmdә
sırada
5
4

3
2
1
protaldır
yosunabәnzәr yaşıl sapdır

kökümsovdur
yarpaqdır
gövdәdir
parmeliya:
qıjı
laminariya
qatırquyruğu
yaşıl quş mamırı

mamırdan
çılpaqtoxumludan
çiçәkli bitkidәn
yosundan
qıjıdan

yumurta hüceyrә
içindә spor olan qutucuq

spermatozoid
protal
rizoid

357
358
359
360
361
362
363
Yosunda fotosintezi hәyata keçirir:
Qıjının qeyri­cinsi nәslindә olmur:
Dünyanın әn nәhәng, yoğun vә uzunömürlü çılpaqtoxumlu bitkisi:
Kartofun meyvәsi
Çobanyastığının meyvәsi
Noxudun iki birlәşmiş lәçәyi necә adlanır?
Mamırda fotosintezi hәyata keçirir:
leykoplast
gözcük
mitoxondri
xromoplast
xromatofor

әlavә kök
yarpaq
yan kök
rizoid

kökümsov gövdә
qaraçöhrә
küknar
Eldar şamı
ardıc
mamont ağacı

gövdә yumrusu
meyvәkök
gilәmeyvә

qutucuqmeyvә
kök yumrusu
çәyirdәklimeyvә
gilәmeyvә
dәnmeyvә
buynuzmeyvә
toxumcameyvә

avar

yelkәn
qayıq
gәmi
bayraq
leykoplast
gözcük
mitoxondri
xromoplast
xromatofor


364
365
366
367
368
369
370
Orta en dairәlәrdә qıjının gövdәsi:
Protal, quş mamırı vә psilofitlәr üçün doğrudur:
Denudasiya nәdir?
Erozuya nәdir?
Ekzarasiya nәdir?
Fiziki aşınmada әsas rolu nә oynayır?
Bunlardan hansı metamorfik süxurdur?
hündürdür
kiçik gövdәciklәrdir
kökümsovdur

protaldır
kök yumrularıdır
çiçәyin olması
toxumla çoxalma
rizoidlәrin olması
xlorofilin olması

kök vә yarpaqların olması
pozulma
çökdürülmә
daşınma

dalğanın fәaliyyәti
buzlağın fәaliyyәti
Erozuya nәdir?
pozulma

buzlağın fәaliyyәti
çökdürülmә
daşınma
buzlağın fәaliyyәti

dalğanın fәaliyyәti
külәyin fәaliyyәti
pozulma
daşınma
su
heyvanlar
temperatur

dalğa
bitkilәr
almaz

pemza
perlit
torf
konqlomerat

371
372
373
374
375
376
377
Deflyasiya nәdir?
Bunlardan hansı üzvi süxurdur?
Bunlardan hansı üzvi süxurdur?
Bunlardan hansı üzvi süxurdur?
Bunlardan hansı üzvi süxurdur?
Bunlardan hansı kimyәvi süxurdur?
Bunlardan hansı metamorfik süxurdur?
çökdürülmә
daşınma
külәyin fәaliyyәti

dәyişilmә
pozulma
daş kömür

qranit
perlit
qum
kvarsit
çınqıl
qonur kömür

gil
perlit
kopal
yanar şist

qum
әhәngdaşı
qranit
gil
torf

amazonit
kvarsit
çınqıl
siyenit
kalium duzu

amazonit
qranit
perlit
çınqıl
әhәngdaşı
çınqıl
gil
mәrmәr

perlit

378
379
380
381
382
383
384
Akkumulyasiya nәdir?
Abraziya nәdir?
Aşınma nәdir?
Bunlardan hansı metamorfik süxurdur?
Bunlardan hansı endogen prosesdir?
Bunlardan hansı intruziv süxurdur?
Bunlardan hansı effuziv süxurdur?
pozulma
daşınma
sorulma
dәyişilmә
çökdürülmә

daşınma
çökdürülmә
pozulma
dalğanın fәaliyyәti

külәyin fәaliyyәti
daşınma
dәyişilmә

çökdürülmә
külәyin fәaliyyәti
pozulma
konqlomerat
qneys
qneys

şist
daş kömür
zәlzәlә

eroziya
aşınma
abraziya
akkumulyasiya
qum
çınqıl
gil
qranit

apatit
fosforit
gil
qum
qranit
pemza


385
386
387
388
389
390
391
Üzvi aşınmada әsas rolu nә oynayır?
Fiziki aşınma әn çox harada olur?
Kimyәvi aşınma әn çox harada olur?
Üzvi aşınma әn çox harada olur?
Kimyәvi aşınmada әsas rolu nә oynayır?
Yer kürәsinin әn dәrin qatı?
Yerin әn üst qatı?
külәk
temperatur
su
vulkan
canlılar

meşәdә
bataqlıqda
kolluqda
sәhrada

dağlarda
rütubәtli yerlәrdә

yarımsәhrada
sәhrada
kolluqda
şoranlıqda
suda
şoranlıqda
torpaqda

mağaralarda
sәhrada
bitkilәr
su

heyvanlar
külәk
temperatur
mantiya
yer qabığı
nüvә

hidrosfer
litosfer
hidrosfer
yer qabığı

nüvә
biosfer
mantiya

392
393
394
395
396
397
398
Bunlardan hansı kimyәvi süxurdur?
Bunlardan hansı kimyәvi süxurdur?
Bunlardan hansı kimyәvi süxurdur?
Bunlardan hansı kimyәvi süxurdur?
Bunlardan hansı çökmә süxurdur?
Bunlardan hansı çökmә süxurdur?
Bunlardan hansı çökmә süxurdur?
perlit
pemza
qranit
dolomit

qum
fosforit

qranit
gil
perlit
әhәngdaşı
çınqıl
gil
qum
apatit

qranit
qum
xörәk duzu

gil
kvarsit
qranit
dağ bülluru
qranit
çınqıl

pemza
kvarsit
qum

dağ bülluru
qranit
kvarsit
pemza
kvarsit
qranit
pemza
kopal
gil


399
400
401
402
403
404
405
Yerin orta qatı?
Bunlardan hansı endogen prosesdir?
Daxili dәnizlәrә aiddir:
Kәnar dәnizlәrә aiddir:
Kәnar dәnizlәrә aiddir:
Adalararası dәnizlәrә aiddir:
Açıq okeanda heç bir sәrhәddi olmayan dәniz hansıdır?
mantiya

nüvә
yer qabığı
hidrosfer
biosfer
aşınma
deflyasiya
akkumulyasiya
vulkan

ekzarasiya
Şimal
Cәnubi Çin
Әrәbistan
Norveç
Baltik

Sarı


Baltik
Qırmızı
Qara

Qırmızı
Oxot

Baltik
Qara

Aral
Xәzәr
Yava

Sarı
Şimal
Sarqas

Norveç

Aralıq

406
407
408
409
410
411
412
Adalararası dәnizlәrә aiddir:
Sarqas dәnizindә gәmilәrin hәrәkәtinә nә mane olur?
Mәrcan poliplәrinin yaşaması üçün nә lazımdır?
Mәrcan poliplәrinin yaşaması üçün nә lazımdır?
Okeanda qabarma vә çәkilmәnin yaranma sәbәbi:
Suyun duzluluğu nәdәn asılıdır?
Bentosa hansı canlılar aiddir?
Yapon
Qırmızı
Sulavesi

Norveç
Qara
balinalar
akulalar
balıqlar
kaşalotlar
yosunlar

dayazlıq

şәffaflıq
duzluluq
oksigen
soyuq su
soyuq su
duzluluq
oksigen
isti su

şәffaflıq
adalar
yosunlar
gәmilәr
Ayın cazibә qüvvısi

külәk
yosunlardan
balıqlardan
karbon qazından
oksigendәn
yağıntıdan

suyun dibindәkilәr

suyun üzündәkilәr
yeraltı sulardakılar
aktiv üzәnlәr
su qatındakılar

413
414
415
416
417
418
419
Perifitona hansı canlılar aiddir?
Nektona hansı canlılar aiddir?
Planktona hansı canlılar aiddir?
Okeanda sunaminin yaranma sәbәbi:
Adalararası dәnizlәrә aiddir:
Okeanda dalğanın yaranma sәbәbi:
Suyun duzluluğu nәdәn asılıdır?
passiv üzәnlәr
yeraltı sulardakılar
suyun dibindәkilәr
sudakı әşyalara yapışanlar

aktiv üzәnlәr
suyun üzündәkilәr
suyun dibindәkilәr
su qatındakılar
yeraltı salardakılar
aktiv üzәnlәr

sudakı әşyalara yapışanlar
su qatındakılar

suyun üzündә yaşayanlar
yeraltı sulardakılar
suyun dibindәkilәr
sualtı zәlzәlә

Günәşin cazibә qüvvәsi
Ayın cazibә qüvvәsi
külәk
insanın fәaliyyәti
Fici

Xәzәr
Qara
Әrәbistan
Aralıq
külәk

yosunlar
balıqlar
yarımadalar
adalar
balıqlardan
çayların gәtirdiyi sudan

oksigendәn
şәffaflıqdan
yosunlardan

420
421
422
423
424
425
426
Mәrcan poliplәrinin yaşaması üçün nә lazımdır?
Suyun duzluluğu nәdәn asılıdır?
Okean cәrәyanlarının yaranma sәbәbi:
Bunlardan hansı hidrosferin mәnbәyidir?
Daxili dәnizlәrә aiddir:
Daxili dәnizlәrә aiddir:
Daxili dәnizlәrә aiddir:
oksigen
duzluluq
şәffaflıq
şәffaflıq
bol günәş içığı

oksigendәn
balıqlardan
buxarlanmadan

karbon qazından
yosunlardan
daimi külәklәr

balıqlar
yosunlar
yarımadalar
adalar
humus
litosfer
torpaq
yer qabığı
meteoritlәr

Aralıq

Oxot
Berinq
Kara
Әrәbistan
Çukot
Laptevlәr
Oxot
Qara

Şәrqi Sibir
Berinq
Oxot


Әrәbistan
Yapon

427
428
429
430
431
432
433
Daxili dәnizlәrә aiddir:
Kәnar dәnizlәrә aiddir:
Kәnar dәnizlәrә aiddir:
Kәnar dәnizlәrә aiddir:
Bunlardan hansı hidrosferin mәnbәyidir?
Bunlardan hansı hidrosferin mәnbәyidir?
Tәbiәtә antropogen tәsirin qәdim mәrhәlәsinә uyğun gәlir:
Cәnubi Çin
Azov

Yapon
Oxot
Şәrqi Çin
Qırmızı

Baltik
Әrәbistan

Qara
Qırmızı
Baltik

Azov
Şәrqi Çin

Qara

Qırmızı
Azov
Şimal

yer qabığı
nüvә
mantiya

humus
torpaq
litosfer
kosmos

torpaq
yer qabığı
humus
ibtidai icma

quldarlıq
feodalizm
karitalizm
sosializm

434
435
436
437
438
439
440
Savannada mal­qaranın çox otarılması sәbәb olur:
Xәzәrin sәviyyәsinin qalxması nәyә sәbәb olmuşdur?
Atmosferdә karbon qazının artması sәbәb olur:
Tәbiәtә antropogen tәsirin sәnaye mәrhәlәsinә uyğun gәlir:
Xәzәrin hansı görfәzinin bağlanması onun sәviyyәsinin qalxma sürәtini artırmışdır?
İstixana effekti nәticәsindә Antarktidada baş verә bilәr:
Şoranlaşmaya әsas sәbәb nәdir?
sәhralaşma

çürümә
ekzarasiya
şoranlaşma
bataqlaşma
şoranlaşmaya

meşәlәrin artmasına
heyvanların qırılmasına
bitkilәrin gur inkişafına
balıqların mәhvinә
hәyatın mәhvinә
hәyatın mәhvinә
hәyatın mәhvinә
göbәlәklәrin mәhvinә
istixana ffektinә

quldarlıq
feodalizm
kapitalizm

kapitalizm
ibtidai icma
Kizlәr
Qazax
Türkmәn
Qızılağac
Qara­Boğaz­Qol

buzlar әriyәr
meşәlәr yaranar
pinqvinlәr uçmağı öyrәnәr
buzlar әriyәr

yosunlar gur inkişaf edәr
yeraltı suların qalxması

duz yataqları
göbәlәklәr
bitkilәrin deqradasiyası
bitkilәrin deqradasiyası

441
442
443
444
445
446
447
Bitki örtüyünә antropogen tәsir dedikdә nә başa düşülür?
İnsanın meşәni qırması nәticәsindә nә yaranır?
Ozon qatındakı deşiklәrin әsas sәbәbkarı:
Tәbiәtә antropogen tәsirin sәnayeyә qәdәr mәrhәlәsinә uyğun gәlir:
Yüksәk dağ çәmәnlәrindә mal­qaranın hәddәn artıq otarılması sәbәb olur:
Subalp çәmәnlәrindә bitir:
Subalp çәmәnlәrindә bitir:
bakteriya
bitki
heyvan
insan

göbәlәk
bağ
çöl
eroziya

biosenoz
çәmәn
neon
karbon qazı
dәm qazı
freon

arqon
quldarlıq

kapitalizm
sosializm
ibtidai icma
imperializm
sürüşmә
denudasiya
akkumulyasiya
abraziya
eroziya

mәrcanotu

söyüd
şabalıd
alma
şam
söyüd
ağşam
şam
zәngçiçәyi

küknar

448
449
450
451
452
453
454
Subalp çәmәnlәrindә bitir:
Subalp çәmәnlәrindә bitir:
Subalp çәmәnlәrindә bitir:
Subalp çәmәnlәrindә bitir:
Subalp çәmәnlәrindә bitir:
Alp çәmәnlәrindә bitir:
Alp çәmәnlәrindә bitir:
qәrәnfil
zeytun
andız

çinar
şam
armud
alma
zeytun
alça
qanqal

әvәlik

alça
xiyar
limon
liana
limon
gilәnar
әzgil
quzuqulağı

albalı
asırqal

palıd
zeytun
göyrüş
vәlәs
şam
ardıc
pişikquyruğu

nar
küknar
şabalıd
qaraçöhrә
şam
yulğun
tarlaotu


455
456
457
458
459
460
461
Alp çәmәnlәrindә bitir:
Subalp çәmәnlәrindә bitir:
Dәrman bitkisidir:
Kür vә Araz çayları boyunca tuqay meşәlәrinin bitmә sәbәbi:
Boyaq bitkisidir:
Alp çәmәnlәrindә bitir:
Alp çәmәnlәrindә bitir:
alça
söyüd
acıqovuq

fıstıq
palıd
palıd
üçyarpaq yonca

palıd
söyüd
vәlәs
liana
çinar
söyüd
kәklikotu

qәrәnfil
şoranlıq
külәk
temperatur
rütubәt

düzәn relyef
soğan
alça
boyaqotu

dәmirağac
armud
armud
mamır
şibyә
gavalı
qaymaqçiçәyi

zoğal
sarmaşıq
qızılgül
gavalı
qırtıc


462
463
464
465
466
467
468
İntrazonal bitkilәr harada bitir?
İntrazonal bitkilәr bitir:
Bitkilәrin azonallığı müşahidә olunur:
Bu әrazilәrdәn hansında meşә yoxdur?
İntrazonal bitkilәr bitir:
Dağ meşәlәrindә bitir:
Dağ meşәlәrindә bitir:
Talışda
Böyük Qafqazda
Kür­Araz ovalığında

Naxçıvanda
Kiçik Qafqazda
Naxçıvanda
Böyük Qafqazda
Talışda
Şollar düzündә

Kiçik Qafqazda
Kür­Araz ovalığında
Talışda

Böyük Qafqazda
Naxçıvanda
Kiçik Qafqazda
Talış
Böyük Qafqaz
Kiçik Qafqaz
Kür­Araz ovalığı
Naxçıvan

Naxçıvanda
Böyük Qafqazda
Kiçik Qafqazda
Mil düzündә

Talışda
sumax

yulğun
yovşan
nar
pambıq
soğan
yemiş
moruq

zeytun
qarpız

469
470
471
472
473
474
475
Alp çәmәnlәrindә bitir:
Şollar düzündә meşәnin bitmә sәbәbi:
Alp çәmәnlәrindә bitir:
Yuxarı Şirvan vә Yuxarı Qarabağ kanallarının betonlaşdırılmaması nәyә sәbәb olmuşdur?
Tuqay meşәlәrinin mәhv olmasının әsas sәbәbi:
Dәrman bitkisidir:
Dәrman bitkisidir:
qaraşam
limon
sarmaşıq
yonca

zeytun
külәk
duzlu su
hamar relyef
temperatur
qrunt suları

üzüm
dovşantopalı

badımcan
fındıq
pomidor
heyvanların köçüb getmәsinә
bitkilәrin mәhvinә
qrunt sularının sәviyyәsinin qalxmasına

külәk eroziyasına
sahillәrin deqradasiyasına
abraziya
su eroziyası
külәk eroziyası
buzlaq erozoyası
çaylar üzәrindә su anbarlarının tikintisi

sarmaşıq
liana
qanqal
qarpız
bәlğәmotu

yarpız

zeytun
naringi
sarmaşıq
üzüm

476
477
478
479
480
481
482
Dәrman bitkisidir:
Cәnubi Asiya bu bitkinin vәtәnidir:
Amerika bu bitkinin vәtәnidir:
Şәrqi Asiya bu bitkinin vәtәnidir:
Şәrqi Asiya bu bitkinin vәtәnidir:
Aralıq dәnizi mәrkәzi bu bitkinin vәtәnidir:
Hәbәşistan bu bitkinin vәtәnidir:
lalә
bәnövşә
dağ moruğu

yulğun
söyüd
şәkәr qamışı

qarpız
alça
zeytun
badımcan
çәltik
zeytun
çay
kartof
kartof

qarpız
alma
soya

zeytun
armud
zeytun
darı

günәbaxan
tütün
pomidor
kartof
sitrus

tütün
pomidor
badımcan
tütün
kartof
pomidor
kakao
kofe


483
484
485
486
487
488
489
Amerika bu bitkinin vәtәnidir:
Amerika bu bitkinin vәtәnidir:
Amerika bu bitkinin vәtәnidir:
Cәnub­Qәrbi Asiya bu bitkinin vәtәnidir:
Cәnub­Qәrbi Asiya bu bitkinin vәtәnidir:
Mәrkәzi Amerika mәrkәzinә aiddir:
And mәrkәzinә aiddir:
pomidor

çay
soya
buğda
çәltik
buğda
gicitgәn
tütün

gavalı
heyva
arpa
kakao

soya
alma
çәltik
badımcan
xiyar
pomidor
çovdar

kakao
tütün
kofe
kakao
çәltik
buğda

Zond
Kap
Meksika

İran
Hindistan
İran
Peru

Efiopiya
Zond
Avstraliya

490
491
492
493
494
495
496
Amerika bu bitkinin vәtәnidir:
Cәnubi Asiya mәrkәzinә aiddir:
Cәnubi Asiya mәrkәzinә aiddir:
Cәnubi Asiya Mәrkәzinә aiddir:
Cәnubi Asiya mәrkәzinә aiddir:
Cәnubi Asiya mәrkәzinә aiddir:
Cәnubi Asiya mәrkәzinә aiddir:
armud
çay
zeytun
qarğıdalı

buğda
Braziliya
Azәrbaycan
Peru
Rusiya
Hindistan

İspaniya
Çin
Çili
Hind­Çin

İtaliya
Zond adaları

Yaponiya
Meksika
Fransa
Böyük Britaniya
Qafqaz
Alp
Cәnubi Çin

Avropa
And
Amerika
Avropa
Afrika
Argentina
Cәnub­Şәrqi Çin

Alp
İran]
Qafqaz
And
Hind­Çin


497
498
499
500
501
502
503
Şәrqi Asiya mәrkәzinә aiddir:
Şәrqi Asiya mәrkәzinә aiddir:
Aralıq dәnizi mәrkәzinә aiddir:
Aralıq dәnizi mәrkәzinә aiddir:
Cәnub­Qәrbi Asiya bu bitkinin vәtәnidir:
Şәrqi Asiya mәrkәzinә aiddir:
Cәnub­Qәrbi Asiya mәrkәzinә aiddir:
And
Koreya

Avropa
Afrika
Braziliya
Şәrqi Çin

Kap
And
Avstraliya
Alp
Pireney

Zond
And
Kap
İran
Hindistan
Appenin

Kap
Zond
And
kartof
kakao
sitrus
zeytun

kofe
Tayvan

Zond
Efiopiya
And
Avstraliya
Efiopiya
Kap
Zond
Qafqaz

And
1   2   3   4


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə