Aaa 1204y#01#Q16#01 eduman testinin sualları Fәnn : 1204y biologiyaYüklə 1.28 Mb.
Pdf просмотр
səhifə4/4
tarix26.05.2017
ölçüsü1.28 Mb.
1   2   3   4
Cәnub­Qәrbi Asiya mәrkәzinә aiddir:
Cәnub­Qәrbi Asiya mәrkәzinә aiddir:
Cәnub­Qәrbi Asiya mәrkәzinә aiddir:
Şәrqi Asiya mәrkәzinә aiddir:
Şәrqi Asiya mәrkәzinә aiddir:
Cәnub­Qәrbi Asiya bu bitkinin vәtәnidir:
Alp
Peru
Zond
Meksika
İran

Kiçik Asiya

Avstraliya
Efiopiya
Peru
And
Zond
Şәrqi Çin
Koreya
Әfqanıstan

And
Efiopiya
Meksika
Orta Asiya

Avstraliya
And
Yaponiya

Alp
And
Zond
Meksika
Kap
Alp
Peru
Mәrkәzi Çin

And
tütün
qarpız
paxlalılar

kartof
kofe

511
512
513
514
515
516
517
Aralıq dәnizi mәrkәzinә aiddir:
Hәbәşistan mәrkәzinә aiddir:
Aralıq dәnizi mәrkәzinә aiddir:
Cәnubi Asiya bu bitkinin vәtәnidir:
Cәnubi Asiya bu bitkini vәtәnidir:
Qәrәnfilin әkildiyi yer:
Çayın әkildiyi yer:
Braziliya
Zond
And
Kipr

Kap
Avstraliya
Pireney
Efiopiya

Hindistan
Zond
Balkan

Çin
Hindistan
Efiopiya
Koreya
alma
çәltik

alça
armud
buğda
alça
kartof
buğda
çay

zeytun
Gәncә
Tovuz
Abşeron

Goranboy
Şәmkir
Göyçay
Astara

Abşeron
Yevlax
İmişli

518
519
520
521
522
523
524
Qızılgülün әkildiyi yer:
Tuqay meşәlәri yerlәşir:
Xәzәr meşәsi yerlәşir:
Şәrq çinarının bitdiyi yer:
Dәmirağacın bitdiyi yer:
Relikt şabalıd meşәsinin bitdiyi yer:
Qozun bitdiyi yer:
Lәnkәran
Gәncә
Abşeron
Cәlilabad
Zaqatala

Naxçıvanda
Kür­Araz ovalığında

Böyük Qafqazda
Talışda
Kiçik Qafqazda
Samur­Dәvәçi ovalığında

Kür­Araz ovalığında
Naxçıvanda
Abşeronda
Kiçik Qafqazda
Zәngilan

Ağsu
Şamaxı
Saatlı
Ağdam
Lәnkәran

Oğuz
İsmayıllı
Tovuz
Qәbәlә
Masallı
Lәnkәran
Qәbәlә

Şәki
Masallı
Gәdәbәy
Saatlı
Abşeron
Zәrdab
Zaqatala


525
526
527
528
529
530
531
Saqqız ağacının bitdiyi yer:
Azәrbaycanın relikt bitkisi:
Azәrbaycanın relikt bitkisi:
Fındığın bitdiyi yer:
Azәrbaycanın bitki örtüyü Qafqazın florasının neçә %­ni tәşkil edir?
Azәrbaycanın relikt bitkisi:
Azәrbaycanın relikt bitkisi:
Böyük Qafqaz
Muğan düzü
Şollar düzü
Talış
Qarabağ düzü

armud
vәlәs
palıd
qarpız
Lәnkәran akasiyası

yemiş
böyürtkәn
şabalıdyarpaq palıd

boranı
qarpız
Balakәn

Qazax
Gәdәbәy
Abşeron
Şәmkir
66

34
20
70
46
alça
armud
qızılağac

әzgil
alma
bәnövşә
dәmirağac

zoğal
qızılgül
heyva

532
533
534
535
536
537
538
Azәrbaycanın relikt bitkisi:
Azәrbaycanın relikt bitkisi:
Azәrbaycanın relikt bitkisi:
Azәrbaycanın relikt bitkisi:
Azәrbaycanın endemik bitkisi:
Azәrbaycanın endemik bitkisi:
Azәrbaycanın endemik bitkisi:
badımcan
keşniş
Eldar şamı

yemiş
nanә
yemişan
bigәvәr

lalә
pomidor
yovşan
zәfәran
reyhan
qarpız
üzüm
şümşad

gavalı
әzgil
alça
Qafqaz xurması

zoğal
xarı bülbül

noxud
soğan
qarpız
sarımsaq
xiyar
üzüm
sarmaşıq
Şәrq çinarı

nar
üzüm
çinar
dәmirağac

nar
söyüd

539
540
541
542
543
544
545
Azәrbaycanda meşәlәr әrazinin neçә %­ni tәşkil edir?
Dağ meşәlәrindә üstündür:
Dağ meşәlәrindә üstündür:
Dağ meşәlәrindә üstündür:
Şabalıdın bitdiyi yer:
Sitrus meyvәlәrinin әkildlyl yer:
Xarı bülbülün bitdiyi yer:
13
11

40
10
9
palıd

söyüd
liana
şabalıd
qoz
fıstıq

alça
sarmaşıq
әzgil
zoğal
fındıq
gilas
әzgil
vәlәs

qoz
Navahı
Xızı
Abşeron
Oğuz

Hacıqabul
Astara

Navahı
İsmayıllı
Bilәsuvar
Әlәt
Ağdaş
Şuşa

Oğuz
Qaradağ
Şәki

546
547
548
549
550
551
552
Azәrbaycanın endemik bitkisi:
Azәrbaycanda endemik bitkilәrin sayı:
Azәrbaycanın endemik bitkisi:
Azәrbaycanın relikt bitkisi:
Azәrbaycanın endemik bitkisi:
Dağ çöllәrinә aiddir:
Aran meşәlәrinә aiddir:
Eldar şamı

zeytun
üzüm
lalә
böyürtkәn
400
370
130
240

200
albalı
yemiş
azat

gilas
gilәnar
limon
qaraçöhrә

gilas
şabalıd
alça
fıstıq
qoz
qoz
soğan
Qarabağ dağ lalәsi

Kiçik Qafqaz
Abşeron
Cәnub yamac
Quba
Bolqarçay

Quton
Zәngәzur
Quba
Xudat­Xaçmaz

Abşeron

553
554
555
556
557
558
559
Aran meşәlәrinә aiddir:
Aran meşәlәrinә aiddir:
Dağ meşәlәrinә aiddir:
Dağ meşәlәrinә aiddir:
Dağ meşәlәrinә aiddir:
Yüksәk dağ çәmәnlәrinә aiddir:
Yüksәk dağ çәmәnlәrinә aiddir:
Qanıx­Әyriçay

Zәngәzur
Quton
Candargöl
Abşeron
Abşeron
Quba
Bәrdә

Candargöl
Hinaldağ
Quton
Mәrәzә
Abşeron
Zәngәzur
Quba

Qazax­Gәncә
Zәngәzur
Kür­Araz
Böyük Qafqazın cәnub yamacı

Mәrәzә
Abşeron
Candargöl
Kiçik Qafqaz

Quton
Mәrәzә
Hinal­Dәlidağ

Xudat
Mәrәzә
Qazax­Gәncә
Göygöl
Qobustan
Bәrdә
Lәnkәran
Zәngәzur

Mәrәzә

560
561
562
563
564
565
566
Dağ kserofitlәrinә aiddir:
Dağ kserofitlәrinә aiddir:
Dağ kserofitlәrinә aiddir:
Dağ çöllәrinә aiddir:
Dağ çöllәrinә aiddir:
Dağ meşәlәrinә aiddir:
Yüksәk dağ çәmәnlәrinә aiddir:
Lәnkәran
Ceyrançöl­Bozdağ

Abşeron
Göygöl
Mәrәzә
Naxçıvan dağlıq

Mәrәzә
Göygöl
Xudat
Abşeron
Kiçik Qafqaz
Abşeron
Zәngәzur
Zuvand

Xudat
Kür­Araz
Zәngәzur
Mәrәzә

Qızılburun
Quba
Abşeron
Göygöl
Xudat
Candargöl

Zәngәzur
Xudat
Lәnkәran dağlıq

Quton
Qobustan
Abşeron
Candargöl
Mәrәzә
Abşeron
Kür­Araz
Quton­Şahdağ


567
568
569
570
571
572
573
Aran meşәlәrinә aiddir:
Dağ çöllәrinә aiddir:
Azәrbaycanın geobotaniki rayonlaşdırma sxemini kim vermişdir?
Yarımsәhraya aiddir:
Yarımsәhraya aiddir:
Yarımsәhraya aiddir:
Dağ çöllәrinә aiddir:
Quton
Abşeron
Candargöl
Mәrәzә
Lәnkәran ovalığı

Bәrdә
Quton­Şahdağ
Hinaldağ
Kiçik Qafqaz
Göygöl­Fizuli

Mahmudov
Derjavin
Miçurin
İvanov
Prilipko

Qanıx­Әyriçay
Qobustan
Qızılburun

Bәrdә
Xudat
Qazax­Gәncә

Quba
Zәngәzur
Qanıx­Әyriçay
Xudat
Göygöl
Böyük Qafqaz
Kiçik Qafqaz
Naxçıvan­Arazboyu

Talış
Xudat
Quba
Daşüz­Türyançay

Zәngәzur
Abşeron

574
575
576
577
578
579
580
Yarımsәhraya aiddir:
Yarımsәhraya aiddir:
Dağ kserofitlәrinә aiddir:
Azәrbaycanın Qırmızı Kitabına salınıb:
Azәrbaycanın Qırmızı Kitabına salınıb:
Azәrbaycanın Qırmızı kitabına salınıb:
Azәrbaycanın Qırmızı Kitabına salınıb:
Hinaldağ
Abşeron

Bәrdә
Zәngәzur
candargöl
Quton­Şahdağ
Cәnub yamac
Zәngәzur
Quba
Kür­Araz

Abşeron
Kür­Araz
Qobustan

Qızılburun
Arazboyu
feyxoa
söyüd
yalanqoz

şam
naringi
qamış
yovşan
yulğun
qaratikan
sәhlәb

tut
zeytun
qaratikan
üzüm
gәrmәşov

Şәrq çinarı

qaratikan
gәndәlaş
topal ot
dәvәtikanı

581
582
583
584
585
586
587
Azәrbaycanın Qırmızı Kitabına alınıb:
Bu qoruqların hansında flora qorunur?
Bu qoruqların hansında flora qorunur?
Bu qoruqların hansında flora qorunur?
Bu qoruqların hansında flora qorunur?
Bu qoruqların hansında flora qorunmur?
Eldar şamı qoruğu harada yerlәşir
Eldar şamı

alça
zoğal
yulğun
böyürtkan
Şirvan
Qobustan
İsmayıllı
Qәbәlә

Şirvan
Qızılağac
Hirkan

Qarayazı
Pirqulu
Zaqatala
Türyançay
İlisu
İlisu
Qızılağac
Eldar Şamı

Bәsitçay

Qobustan
Türyançay
Qaragöl
Pirqulu
Eldar şamı
Hirkan
Qәbәlә
Qobustan

Bәsitçay
Ceyrançöldә

Naxçıvanda
Talışda
Kiçik Qafqazda
Zuvandda

588
589
590
591
592
593
594
Eldar şamı qoruğu hansı rayondadır?
Qәbәlә qoruğunda nә qorunur?
Hirkan qoruğu haradadır?
Hirkan qoruğu hansı rayondadır?
Hirkan qoruğunda qorunur:
Bәsitçay qoruğu haradadır?
Bәsitçay qoruğu hansı rayondadır?
Abşeron
Tәr­Tәr
Şamaxı
Ağsu
Samux

vәlәs
tut
palıd
cökә
şabalıd

Talış

Kiçik Qafqaz
Böyük Qafqaz
Kür­Araz ovalığı
Naxçıvan
Lәnkәran

Ağsu
Şamaxı
Qazax
Bilәsuvar
ayıdöşәyi
qaratikan
tut
dәmirağac

gicitgan
Naxçıvan
Talış
Kiçik Qafqaz

Kür­Araz ovalığı
Böyük Qafqaz
Zәrdab
Zәngilan

Quba
İmişli
Qax

595
596
597
598
599
600
601
Bәsitçay qoruğunda hansı bitki qorunur?
Hirkan qoruğunda hansı bitki qorunur?
Hirkan qoruğunda hansı bitki qorunur?
Hirkan qoruğunda hansı bitki qorunur?
Azәrbaycanın Qırmızı Kitabına salınıb:
AZәrbaycanın Qırmızı Kitabına salınıb:
Azәrbaycanın Qırmızı Kitabına salınıb:
sarmaşıq
Şәrq çinarı

nar
topal ot
qazayağı
Xәzәr samşidi

çinar
zeytun
vәlәs
şabalıd
nar
şam
söyüd
şabalıd
qızılağac

şabalıd
lalә
xaş­xaş
Lәnkәran akasiyası

çinar
yovşan
şümşad

yulğun
xaş­xaş
qamış
qamış
xaş­xaş
gicitgan
tut
ayıdöşәyi

gicitgan
dәvәtikanı
qaratikan
Qarabağ dağ lalәsi

yulğun

602
603
604
605
606
607
608
Azәrbaycanın 1­ci Qırmızı Kitabı neçәnci ildә yazılıb?
Azәrbaycanın 2­ci Qırmızı Kitabı neçәnci ildә yazılıb?
Azәrbaycanın Qırmızı Kitabına salınıb:
Azәrbaycanın Qırmızı Kitabına salınıb:
Azәrbaycanın Qırmızı Kitabına salınıb:
Azәrbaycanın Qırmızı Kitabına salınıb:
Azәrbaycanın Qırmızı Kitabına salınıb:
1989

1990
1985
1991
1987
2005
2009
2013

2011
2010
çaytikanı
armud
quşüzümü
zeytun
dәmirağac

әzgil
pomidor
tut
qaraçöhrә

dәvәtikanı
Radde tozağacı

gicitgan
tut
xaş­xaş
gәndәlaş
Araz palıdı

qaratikan
zeytun
yovşan
yovşan
qaratikan
zeytun
adi şabalıd

xaş­xaş
günәbaxan

609
610
611
612
613
614
615
Azәrbaycanın Qırmızı Kitabına salınıb:
Azәrbaycanın Qırmızı Kitabına salınıb:
Azәrbaycanın Qırmızı kitabına salınıb:
Azәrbaycanın Qırmızı Kitabına salınıb:
Azәrbaycanın Qırmızı Kitabına salınıb:
Azәrbaycanın Qırmızı Kitabına salınıb:
Azәrbaycanın Qırmızı Kitabına salınıb:
xaş­xaş
pis iyli ardıc

gәndәlaş
topal ot
gicitgan
xaş­xaş
gәndәlaş
gicitgan
lalә
ürәkvari yarpaqlı qızılağac

qaratikan
tut
zeytun
vәlәsyarpaq azat

alça
qızılgül
qarağac

qәrәnfil
gәndәlaş
qaratikan
kox şamı

çәtәnә
xaş­xaş
tut
zambaq
topal ot
dәvәtikanı
gicitgan
ayıfındığı

tut
zeytun
bәnövşә
qazayağı
quzuqulağı
itburnu


616
617
618
619
620
621
622
Hirkan qoruğunda hansı bitki qorunur?
Azәrbaycanın Qırmızı Kitabına salınıb:
Azәrbaycanın Qırmızı Kitabına salınıb:
Azәrbaycanın Qırmızı Kitabına salınıb:
Azәrbaycanın Qırmızı Kitabına salınıb:
Azәrbaycanın Qırmızı Kitabına salınıb:
Azәrbaycanın Qırmızı Kitabına salınıb:
vәlәs
tut
çinar
quzuqulağı
azat

qazayağı
qaratikan
nar

yovşan
yulğun
daş sarmaşığı

yemiş
qarpız
soğan
kartof
boranı
zeytun
xәdicәgülü

yulğun
yulğun
zeytun
xarı bülbül

armud
böyürtkan
alça
söyüd
quzuqulağı
vәlәs
sarmaşıq
Qafqaz xurması

zeytun
gicitkan
söyüd
torlu süsәn

gәndәlaş

623
624
625
626
627
628
629
Azәrbaycanın Qırmızı Kitabına salınıb:
Azәrbaycanın Qırmızı Kitabına salınıb:
Bitkilәrin yalnız bir şöbәsi üçün sәciyyәvidir:
Bitkilәrin bir neçә şöbәsi üçün sәciyyәvidir:
Bitkilәrin bir neçә şöbәsi üçün sәciyyәvidir:
Tәkamül zamanı bitkilәrin әn cavan generativ orqanı:
Tәkamül zamanı bitkilәrin әn cavan vegetativ orqanı:
qaratikan
dәvәtikanı
Qafqaz daş sәhlәbi

çaytikanı
xaş­xaş
dәvәtikanı
çaytikanı
qaratikan
şabalıdyarpaq palıd

yulğun
әsas kök
tozcuq
tozcuq
triploid endosperm

toxum
triploid endosperm
meyvә
toxum

ikiqat mayalanma
cicәk
tozcuq, yumurtacıq

meyvә, toxum
çiçәk, toxum
ikiqat mayalanma
çiçәk, meyvә
toxum
meyvә

qoza
arxeqoni
meyvә
yarpaq]
әsas kök

yan kök
әlavә kök
gövdә

630
631
632
633
634
635
636
Bitkilәrdә olan yağlar:
Meyvә әmәlә gәtirmir:
Tәkamül prosesindә daha sonra әmәlә gәlmişdir:
Tәkamül prosesindә ilk dәfә mil kök sistemi әmәlә gәlmiş әsas bitki qrupu:
Tәkamül prosesindә ilk dәfә kök sistemi әmәlә gәlmiş әsas bitki qrupu
Tәkamül prosesindә daha sonra әmәlә gәlmişdir:
Tәkamül prosesindә ilk dәfә әlavә köklәr әmәlә gәlmiş әsas bitki
qazlar mübadilәsi zamanı havadan udulur
xloroplastda fotosintez nәticәsindә әmәlә gәlir
kök vasitәsilә torpaqdan sorulur
fotosintez mәhsullarından sintez olunur

xloroplastda fotosintez nәticәsindә әmәlә gәlir
gәndәlaş
yemişan
at pıtrağı
soğan

soğan
meyvәyanlığı

zoğ
kök
tozcuq borusu
çiçәk
örtülütoxumlular
mamırlar
yosunlar
çılpaqtoxumlular

qıjılar
qıjılar

mamırlar
yosunlar
örtülütoxumlular
çılpaqtoxumlular
yarpaq
gövdә
meyvә

toxum
çiçәk
çılpaqtoxumlular
mamırlar
yosunlar
örtülütoxumlular
qıjılar


637
638
639
640
641
642
643
İnsanın dәrisini dalayan bitki:
Bitkinin tәkamülündә әn cavan orqan:
Suyu buxarlandırmayan bitki:
Bitkilәrin yalnız bir şöbәsi üçün sәciyyәvidir:
Tәkamül prosesindә ilk dәfә әsas kök әmәlә gәlmiş әsas bitki qrupu
Nümayәndәlәrindә ölü hüceyrәlәrin sayı nisbәtәn az olan bitki qrupu
Tәkamül prosesindә daha әvvәl әmәlә gәlmişdir:
söyüd
gәndәlaş
palıd
gicitgәn

zanbaq
meyvә

çiçәk
gövdә
kök
yarpaq
laminariya

bağayarpağı
qarğıdalı
kәlәm
kaktus
әsas kök
ikiqat mayalanma

toxum
yumurtacıq
tozcuq
yosunlar
mamırlar
çılpaqtoxumlular

örtülütoxumlular
qıjılar
yosunlar

qıjılar
mamırlar
örtülütoxumlular
çılpaqtoxumlular
çiçәk qrupu
meyvә
qoza
toxum

çiçәk

644
645
646
647
648
649
650
Çiçәyi olmayıb, ancaq toxum әmәlә gәtirәn bitki:
Meyvә әmәlә gәtirmir:
Bunlarda hansı biosferin dövranında aktiv iştirak edir?
Bunlardan hansı biosferin dövranında aktiv iştirak edir?
Bunlardan hansı biosferin dövranında aktiv iştirak edir?
Bunlardan hansı biosferin dövranında aktiv iştirak edir?
Biosferdә maddәlәrin hansı dövranı var?
ardıc

heyva
quşәppәyi
gilәnar
nar
alma
alça
armud
parmeliya

әzgil
qurğuşun
helium
karbon

arsen
mis
oksigen

xrom
gümüş
qızıl
platin
maqnezium
xlor
natrium
kalium
azot

kükürd

qızıl
xlor
qallium
titan
geoloji

kimyәvi
fiziki
süni
fiziki­kimyәvi

651
652
653
654
655
656
657
Biosferdә maddәlәrin hansı dövranı var?
Yaşıl olmayan fotosintezedici bitkilәr:
Yaşıl olmayan fotosintezedici bitki:
Suyu buxarlandırmayan bitki:
Gövdәsindә tikan olan bitki:
Bitkilәrdә olan zülallar:
İşıqlanma qurşaqları arasında sәrhәd hansı paralellәrdәn keçir?
fiziki
süni
biogeokimyәvi

kimyәvi
kimyәvi
qıjı
mamır
yaşıl yosunlar
çılpaqtoxumlular
qırmızı yosunlar

palıd
laminariya

söyüd
ardıc
latreya
kaktus
kәlәm
әncir
ulva
su zanbağı
palıd
qәrәnfil
vәlәs
kala
qızılgül

fotosintez mәhsullarından sintez olunur

xloroplastlarda fotosintez nәticәsindә әmәlә gәlir
fotosintez mәhsullarından sintez olunur
qazlar mübadilәsi zamanı havadan udulur
ribosomda oksidlәşmә nәticәsindә әmәlә gәlir
cәnub tropikindәn
şimal tropikindәn
tropiklәrdәn vә qütb dairәlәrindәn

cәnub qütb dairәsindәn
şimal qütb dairәsindәn

658
659
660
661
662
663
664
Yer kürәsindә neçә işıqlanma qurşağı var?
Tropik işıqlanma qurşağında bitir:
Tropik işıqlanma qurşağında bitir:
Tropik işıqlanma qurşağında bitir:
Tropik işıqlanma qurşağında yerlәşir:
Tropik işıqlanma qurşağında bitir:
Tropik işıqlanma qurşağında bitir:
5

7
3
13
6
baobab

vәlәs
palıd
lalә
nar]
fındıq
nar
söyüd
zeytun
küsdüm

ağşam
zeytun
şam
evkalipt

nar
tayqa
çöl
tundra
yarımsәhra
rütubәtli ekvatorial meşәlәr

nar
fıstıq
çәtirli akasiya

şam
alma
fındıq
şabalıd
qoz
söyüd
qırmızı ağac


665
666
667
668
669
670
671
Tropik işıqlanma qurşağında bitir:
Tropik işıqlanma qurşağında bitir:
Tropik işıqlanma qurşağında bitir:
Tropik işıqlanma qurşağında bitir:
Tropik işıqlanma qurşağında bitir:
Tropik işıqlanma qurşağında bitir:
Tropik işıqlanma qurşağında bitir:
ağşam
qaraşam
şam
küknar
palma

küknar
şam
sidr
liana

ağşam
heyva
kinә ağacı
kinә ağacı

sidr
ağşam
fikus

palıd
söyüd
vәlәs
fıstıq
küknar
şam
seyba

nar
palıd
küknar
alma
nar
qәrәnfil
şokolad ağacı

heveya

armud
heyva
moruq
nar

672
673
674
675
676
677
678
Tropik işıqlanma qurşağında bitir:
Tropik işıqlanma qurşağında bitir:
Tropik işıqlanma qurşağında yerlәşir:
Tropik işıqlanma qurşağında yerlәşir:
Tropik işıqlanma qurşağında yerlәşir:
Tropik işıqlanma qurşağında bitir:
Tropik işıqlanma qurşağında bitir:
vәlәs
ağcaqayın
tozağacı
kakao

qovaq
söyüd
banan

şam
qaraşam
küknar
Rusiya
Belorus
Ukrayna
Yaponiya

Polşa
Koreya yarımadası

çöl
arktik sәhralar
Gürcüstan
Tibet
Aralıq dәnizi
Abşeron
Tayvan

İslandiya
Böyük Britaniya
әncir
zeytun
nar
maqnoliya

heyva
qaraşam
tozağacı
ağcaqayın
söyüd
kameliya


679
680
681
682
683
684
685
Tropik işıqlanma qurşağında bitir:
Tropik işıqlanma qurşağında yerlәşir:
Tropik işıqlanma qurşağında yerlәşir:
Tropik işıqlanma qurşağında yerlәşir:
Tropik işıqlanma qurşağında bitir:
Tropik işıqlanma qurşağında bitir:
Tropik işıqlanma qurşağında bitir:
şam
yemiş ağacı

söyüd
qaraçöhrә
vәlәs
Braziliya yaylası

Azәrbaycan
Monqolustan
Tibet
Pamir
arktik sәhralar
tundra
Qviana yaylası

çöl
tayqa
yarımsәhra
tundra
çöl
tayqa
dәyişәnrütubәtli musson meşәlәri

sidr
küknar
velbiçiya

әncir
nar
küknar
şam
lalә
kebraço

nar
qovaq
qaraşam
sal ağacı

tozağacı
ağcaqayın

686
687
688
689
690
691
692
Tropik işıqlanma qurşağında bitir:
Tropik işıqlanma qurşağında yerlәşir:
Tropik işıqlanma qurşağında yerlәşir:
Tropik işıqlanma qurşağında yerlәşir:
Tropik işıqlanma qurşağında yerlәşir:
Tropik işıqlanma qurşağında yerlәşir:
Tropik işıqlanma qurşağında yerlәşir:
üzüm
qoz
fındıq
әncir
bambuk

arktik sәhra
çöl
yarımsәhra
savannalar

meşә­çöl
tayqa
Yeni Qvineya

çöl
tundra
yarımsәhra
arktik sәhralar
çöl
tundra
Amazon meşәliyi

tayqa
Selvas

tundra
tayqa
meşә­çöl
meşә­çöl
tayqa
tundra
Okeaniya adaları

çöl
arktik sәhralar
çöl
Zond adaları

tayqa
arktik sәhralar
tundra

693
694
695
696
697
698
699
Tropik içıqlanma qurşağında bitir:
Tropik işıqlanma qurşağında bitir:
Tropik işıqlanma qurşağında bitir:
Tropik işıqlanma qurşağında bitir:
Tropik işıqlanma qurşağında bitir:
Tropik işıqlanma qurşağında bitir:
Tropik işıqlanma qurşağında bitir:
kazuarin

Eldar şamı
vәlәs
әncir
nar
qovaq
tik ağacı

mamır
şam
şibyә
küknar
yağ palması

nar
xarı bülbül
Eldar şamı
gavalı
şam
söyüd
brazil

küknar
manqo

lalә
şam
günәbaxan
zeytun
zeytun
butulka ağacı

söyüd
şam
fıstıq
zeytun
әncir
kaktus

lalә
nar

700
701
702
703
Tropik işıqlanma qurşağında bitir:
Tropik işıqlanma qurşağında bitir:
Tropik işıqlanma qurşağının sәrhәdlәri bunlardır:
Tropik işıqlanma qurşağında yerlәşir:
әncir
nar
lalә
zeytun:
kaktus

nar
lalә
alma
xurma palması

zeytun
qütb dairәlәri:
şimal tropik vә cәnub qütb dairәsi
şimal tropik vә şimal qütb dairәsi
cәnub tropik vә şimal qütb dairәsi
tropiklәr

Qazaxıstan
Tyan­Şan
Konqo hövzәsi

arktik sәhralar
Abşeron

Каталог: application -> uploads -> 2015
2015 -> 4 İstehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi Son istehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi
2015 -> MİkrobiologiYA, sanitariya və GİGİyena fəNNİ azərbaycan böLMƏSİ
2015 -> Magistrantların dissertasiya mövzusunun yazılması, müzakirəsi və müdafiəsi üçün yaddaş qeydi Birinci tədris ILI üzrə
2015 -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2015 -> План: Məqsəd auditoriyasının elementləri və mövqeləşdirmənin prinsipləri
2015 -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
2015 -> MÖvzu giriş. Materiya. Kimya, yaranması, inkişaf tarixi, əsas kimya qanunları
2015 -> Bazarların cəlbediciliyi plan bazarın mütləq və cari potensialı
2015 -> İqtisad elminin tarixi və metodologiyasы “
2015 -> Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə