Aaa 3627y#01#Q16#01Eduman testinin sualları Fәnn : 3627y materiallar müqavimәti­1Yüklə 4.15 Mb.
Pdf просмотр
səhifə1/7
tarix09.05.2017
ölçüsü4.15 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

1
2
3
4
5
6
AAA_3627y#01#Q16#01Eduman testinin sualları
Fәnn : 3627Y Materiallar müqavimәti­1
Milin materialı üçün elastiklik modulu çeviklik әmsalı mәlum olduqda elastiklik hәddi daxilindә böhran gәrginliyi
hansı düsturla hesablanır?
Eyler düsturunun çıxarılmasında әyilmә nәzәriyyәsinin hansı differensial tәnliyindәn istifadә edilir ?
Dayanıqlıq üçün Eyler düsturuna hansı әtalәt momenti daxildir ?
Sıxılan milin hәddi çevikliyi nәdәn asılıdır ?
Boyuna әyilmә nәyә deyilir?
Boyuna әyilmәdә burusun dayanaqsız müvazinәt forması nә vaxt alınır?

Sen­Venan tәnliyindәn
tirin әyilmiş oxunun tәxmini differensial tәnliyindәn

tirin әyilmiş oxunun dәqiq differensial tәnliyindәn
Sofi­Jermen tәnliyindәn
Laplas tәnliyindәn
en kәsiyin maksimum qütb әtalәt radiusu
en kәsiyin minimum oxa nәzәrәn әtalәt momenti

en kәsiyin maksimum ox әtalәt momenti
en kәsiyin qütb әtalәt momenti
en kәsiyin minimum qütb әtalәt radiusu
milin hәndәsi ölçülәrindәn­ uzunluğundan vә en kәsik sahәsindәn
milin materialının elastiklik modulu vә mütәnasiblik hәddindәn

milin materialının elastiklik modulundan
milin materialının mütәnasiblik hәddindәn
milin uzunluğundan
brusun en kәsiyindә yalnız әyici moment yaranır.
boyuna әyilmәdә brusun en kәsiklәrindә normal qüvvә ilә yanaşı әyici moment dә yaranır.

brusun en kәsiyindә yalnız normal qüvvә yaranır.
brusun en kәsiyindә yalnız kәsici qüvvә yaranır.
brusun en kәsiyindә burucu moment yaranır.
brusu rәnglәyәndә
müvәqqәti olaraq forması dәyişildikdәn sonra әvvәlki düzoxlu formasını bәrpa olunmayanda

әvvәlki vәziyyәti bәrpa olunanda
brusun oxu titrәyәndә

7
8
9
10
11
Yastı eninә әyilmә tirin en kәsiyindә...yaranır
Kәsici qüvvә ilә yayılmış yük intensivliyi arasında hansı differensial asılılıq var ?
әyici moment vә yayılmış yük intensivliyi arasında hansı differensial asılılıq var?
әyici moment vә kәsici qüvvә arasında hansı differensial asılılıq var ?
brusu üfürәndә
tәsir qüvvәsinin xarakterizә edәn sabit kәmiyyәt
buraxılabilәn gәrginliyin azaltma әmsalı

buraxılabilәn gәrginliyin artırma әmsalı
materialın elastiklik modulu
materialın temperaturdan asılı әmsalı
әyici moment vә kәsici qüvvә tәsir edәndә
yaranan әyici moment en kәsiyin baş әtalәt oxlarının birindәn keçәn müstәvi üzәrindә tәsir edirsә

yaranan әyici moment en kәsiyin baş әtalәt oxlarından keçәn heç bir müstәvinin üzәrindә tәsir etmirsә
iki daxili qüvvә faktoru tәsir edәndә
әyici moment vә normal qüvvә tәsir edәndә
12
13
14
15
16
17
Xalis әyilmәdә tirin әyriliyi necә tәyin olunur
Maşının tormozlanma rejimindә hәrәkәtverici vә müqavimәt qüvvәlәrinin işlәri arasında nә cür aslılıq olmalıdır?
Fırlanma kinematik cütündә yaranan reaksiya qüvvәsinin hansı parametri mәlumdur?
Giriş bәndinә tarazlayıcı qüvvә nә üçün tәtbiq olunur?
Sistemin statik hәll olunmazlıq dәrәcәsi nәyә deyilir?
Dartılmada vә sıxılmada statik hәll olunmamazlığın şәrti nәdәn ibarәtdir?


Istiqamәti vә qiymәti
Istiqamәt vә tәtbiq nöqtәsi
Qiymәti
Istiqamәti
Tәtbiq nöqtәsi

Müqavimәt qüvvәsini tapmaq üçün
Tәsir edәn qüvvәlәri tarazlaşdırmaq üçün

Reaksiya qüvvәsini tapmaq mәqsәdilә
Sürtünmә qüvvәsini tapmaq mәqsәdilә
Әtalәt qüvvәsini tapmaq üçün
müvazinәt tәnliklәrinin sayına
Sistemin hәll olunması üçün lazım olan әlavә tәnliklәrin sayı

namәlum daxili qüvvәlәrin sayına
mәlum daxili qüvvәlәrin sayına
dayaq reaksiyalarının sayına
mәchul qüvvәlәrin vә müvazinәt tәnliklәrinin sayının eyni olması


18
19
20
21
22
23
24
25
Xalis әyilmә hansi parametrlә xarakteriza olunur?
Kövrәk materialların dartılmada vә sıxilmada möhkәmliyi necәdir ?
φ = (M_(b ). l)/〖G J〗_p düsturla brusun burulmasında nәyi tәyin edilir ?
Burulan dairәvi brusun en kәsiyindә toxunan gәrginliyin mәrkәzdәn sәthinә doğru getdikcә L qiymәti necә dәyişili ?
Dartyılma deformasiyasında alınan deformasiya neçә növ olur ?
Elementin hәr nöqtәsindә gәrginliklәrin qiymәti nәdәn asilidir?
En kәsiklәrindә mәnfi normal qüvvәlәr alinan deformasiya növünü seçin:
En kәsiklәrindә müsbәt normal qüvvәlәr alinan deformasiya növünü seçin:
sistemin mәchul qüvvәlәrinin sayı mevazinәt tәnliklәrinin sayından çox olduğu halda

deformasiyaların tәyin edildiyi mәsәlәlәr
mәchulların sayı müvazinәt tәnliklәrinә nisbәtәn az olan halda
mәchul qüvvәlәrin sayına nisbәtәn bir müvazinәt tәnliyinin çox olması
tirin en kәsiyindә yaranan sadә defәrmasiya növülә
tirin en kәsiyindә yaranan әyici moment

tirin en kәsiyindә yaranan әyici moment vә kәsici qüvvә
tirin en kәsiyindә yaranan әyici moment vә normal qüvvә
ixtiyari eninә әyilmә yaranarsa
sıxılmada möhkәmliyi sıfırdıd
müxtәlifdir

eynidir
sıfırdır
dartılmada sıxılmaya nisbәtәn olduqca yüksәkdir
Aytritisini
Burulma bucağını

Nisbi burulma bucağını
әyilmә bucağını
Dönmә bucağını
Artır

azalır
dәyışmir
Kәsiyindә toxunan gәrginlik әmәlә gәlmir
en kәsiyin bütün nöqtәsindә toxunan gәrginlik sabit qalır
6
2

3
5
4
normal gәrginliklәrin istiqamәtindәn
Kәsiyin istiqamәtindәn

gәrginliyin cәmindәn
gәrginliyin istiqamәtindәn
Toxunan gәrginliklәrin istiqamәtindәn
xalis әyilmә
dartilma
sixilma

sürüşmә
burulma
Burulma
Dartilma


26
27
28
29
30
31
32
33
Mәrkәzi dartılan vә sıxılan brusun en kәsiyindә normal gәrginliklәr necә paylanır?
Mәrkәzi dartılan vә sıxılan brusda, maili kәsiyin hansı vәziyyәtindә әn böyük nomal gәrginliklәr yaranır?
Mәrkәzi dartılan (sıxılan) bruslarda, maili kәsiyin hansı vәziyyәtindә әn böyük toxunan gәrginliklәr yaranır?
Mütlәq bәrk cismi xarakterizә edәn iki nöqtә arasındakı mәsafә necә olmalıdır ?
En kәsiyә perpendikulyar olan gәrginlik necә adlanır ?
Sәthә tәsir edәn normal qüvvә hansı gәrginlik yaradır ?
Mexaniki gәrginlik hansı vahidlә ölçülür ?
Sәthә tәsir edәn toxunan qüvvә hansı gәrginlik yaradır ?

Sixilma
Әyilmә
Sürüşmә
en kәsiyinin bütün nöqtәlәrindә sıfra bәrabәrdir
en kәsiyinin bütün nöqtәlәrindә gәrginliklәrin bәrabәr paylanması

qeyri­bәrabәr paylanır
Kvadrat parabola qanunu ilә dәyişir
Kub parabola qanunu ilә dәyişir
Toxunan gәrginliklәrin exstremal qiymәtlәr aldığı kәsiklәrdә
Brusun en kәsiklәrindә (oxuna perpendikulyar)

Brusun boyu istiqamәtindәki kәsiklәrindә
Brusun oxu ilә 45 dәrәcә bucaq әmәlә gәtirәn kәsiklәrdә
Brusun hәm oxu boyu , hәm dә oxa perpendikulyar kәsiklәrdә
Brusun oxu boyu istiqamәtindәki kәsiklәrdә
Kәsiyin oxu boyu 45 dәrәcә bucaq әmәlә gәtirәn kәsiklәrdә

Brusun en kәsiklәrindә
Brusun hәm oxu boyu, hәm dә en kәsiklәrindә
Toxunan gәrginliklәrin exstremal qiymәtlәri aldığı kәsiklәrdә
iki nöqtә arasındakı mәsafә sabit olmalıdır

iki nöqtә arasındakı mәsafә tәdricәn qısalmalıdır
iki nöqtә arasındakı mәsafә birdәn – birә qısalmalıdır
iki nöqtә arasındakı mәsafә birdәn – birә artmalıdır
iki nöqtә arasındakı mәsafә tәqribәn olmalıdır
normal

hәqiqi
müәyәn nıqtәsinә düşәn
ümumi
toxunan
әyәn
normal

buran
sıxan
gәrginlik yaratmır
MPa – ilә

Qramla
tonla
Kq ­ la
Nyütonla
Әyici
Burucu
Toxunan


34
35
36
37
Normal dartıcı gәrginliklәr necә işarә olunur ?
Verilmiş tirdә B kәsiyindә әyinti nәyә bәrabәrdir?
Verilmiş tirdә B kәsiyindә dönmә bucağı nәyә bәrabәrdir?
Baş istiqamәtlәr üzrә yerdәyiçmәlәrlә ifadә olunan Huq qanununun düzgün ifadәlәrini göstәrin ?

dartıcı
Sıxıcı
mәnfi
vergül ilә
sual işarәsi ilә
olunmur
müsbәt

38
39
40
41
IV möhkәmlik nәzәriyyәsi (forma dәyişmәsinә sәrf olunan) necә ifadә olunur?
Verilmiş tirdә B kәsiyindә dönmә bucağı nәyә bәrabәrdir?
Verilmiş tirdә B kәsiyinin әyintisi nәyә bәrabәrdir?
әyilmiş oxun hәqiqi diferensial tәnliyi necә yazılır?
42
43
44
45
Irәlilәmә cütlәrindә cismә tәsir edәn әvәzlәyici Q qüvvәsi sürtünmә konusunun daxilindәn keçәrsә necә hәrәkәt
edir?
Tirin әyilmiş oxunun tәxmini differensial nәmliyini göstәrin.
Verilmiş tirdә әyilmiş oxun differensial tәnliyi necә yazılır?
Verilmiş tirin sәrbәst ucundakı әyinti nәyә bәrabәrdir?

Sükunәtdә olar

Qeyri müntәzәm
Tәcillә
Müntәzәm
Artan sürәtlә46
47
48
Çәp әyilmәdә neytral oxun vәziyyәti necә tәyin olunur?
Verilmiş tirdә inteqrallama sabitlәri hansı bәrkidilmә şәrtindәn tәyin edilir?
Verilmiş tirdә әyilmiş oxun differensial tәnliyi necә yazılır?
y=0

49
50
51
52
53
54
Verilmiş tirdә әyilmiş oxun differensial tәnliyi necә yazılır?
Tirin en kәsiyindә burucu moment әmәlә gәldiyi halda deformasiya necә adlanır?
En kәsiyindә yalnız burucu moment alınan brusun deformasiya növünü tәyin edin?
Burucu moment epüru nәyә deyilir?
En kәsiyi dairәvi olan brusların en kәsiyindә hansı gәrginliklәr yaranır?kәsilmә
әyilmә
burulma

sürüşmә
dartılma
sürüşmә
burulma

dartılma
sıxılma
әyilmә
Brusun uzunluğu boyu nisbi burulma bucağının dәyişmәsini göstәrәn qrafik
Brusun uzunluğu boyu burucu momentin dәyişmәsini göstәrәn qrafik

Brusun uzunluğu boyu buruma bucağının dәyişmәsini göstәrәn qrafik
Brusun uzunluğu boyu toxunan gәrginliklәrin dәyişmәsini göstәrәn qrafik
Brusun en kәsiyindә toxunan gәrginliklәrin dәyişmәsini göstәrәn qrafik

55
56
57
58
59
Burulma deformasiyasi nә zaman yaranir
Xarici qüvvәlәrin tәsiri altinda en kәsiklәrindә daxili qüvvәlәrin hansi kompanenti әmәlә gәldikdә burulma alinir?
Kәsici qüvvә (Q) vә әyici moment(M) işarәlәri nәdәn asılıdır?
x kәsiyi üçün Q (x) vә M(x) ifadәlәrini yazın.
x kәsiyi üçün M(x) ifadәsini yazın
toxunan vә normal gәrginliklәr
gәrginlik yoxdur
toxunan gәrginliklәr

normal gәrginliklәr
baş gәrginliklәr
burusun en kәsiklәrindәki kәsici qüvvәlәrin tәsirindәn yaranir
burusun oxuna perpendikulyar müstәvilәrdә tәsir edәn momentlәr bәrabәr vә istiqamәtlәri әks olan qüvvәlәr tәsirindәn yaranir

burusun oxuna perpendikulyar müstәvilәrdә tәsir edәn momentlәri müxtәlif vә istiqamәtlәәri әks olan cüt qüvvәlәr tәsirindәn
yaranir
momentlәri bәrabәr vә istiqamәtlәri eyni olan cüt qüvvәlәr tәsirindәn yaranir
burusun en kәsiklәrindәki normal qüvvәlәrin tәsirindәn yaranir
kәsici vә normal qüvvә
normal qüvvә
burucu moment

әyici moment
kәsici moment
dayaqların sayından
xarici qüvvәlәrin istiqamәtindәn

kәsici qüvvәnin qiymәtindәn
әyici momentin qiymәtindәn
dayağın növündәn60
61
62
63
64
65
66
67
әgәr tirin en kәsiyindә әyici moment alınarsa, bu hal hansı deformasiya növünә aid edilir?
Hәr üç ölçüsü eyni tәrtibli cisimlәrә deyilir:
Xalis әyilmәdә hansi daxili faktoru tәsir edir


sıxılma
xalis әyilmә

burulma
sürüşmә
dartılma
izotrop cisimlәr
massiv

mil
lövhә
qabıq
әgәr tirin en kәsiyindә ixtiyari sadә deformasiya yaranarsa
tirin en kәsiyindә әyici moment vә kәsici qüvvә faktoru


68
69
70
71
72
73
74
75
İki ölçüsü üçüncü ölçüsünә nisbәtәn böyük olan әyri sәthli cismә deyilir:
Yasti әyilmә nә vaxt әmәlә gәlir
Vikkers üsulu ilә metalın hansı xassәsi tәyin edilir ?
Lyders – Çernov xәttlәri nә vaxt yaranır ?
Brusun en kәsiyinin forması necәö olmalıdır ki , onun en kәsiyindә toxunan gәrginliklәr әmәlә gәlsin ?
Zәrbә özlülüyü hansı cihaz vasıtәsilә tәyin edilir ?
bәrkliyi ölçmәk üçün nә üçün mikrobәrklik adlanır ?
Xarici qüvvәnin tәsirindәn әn ümumi halda cismin en kәsiyindә neçә daxili qüvvә amili yaranır?
tirin en kәsiyindә yalniz әyici moment faktoru

tirin en kәsiyindә әyici moment vә normal qüvvә faktoru
ixtuyari eninә әyilmә yaranarsa
örtüklәr
qabıq

mil
massiv
lövhә
tәsir qüvvәli müәyyәn hәddi kecdiyi hallarda
qüvvәlәrin tәsir müstәvisi tirin uzununa simmetriya müstәvisi ilә üst­üstә düşәn hallarda

qüvvәlәrin tәsir müstәvisi tirin uzununa simmetriya müstәvisi ilә üst­üstә düşmәyәn hallarda
qüvvәlәrin tәsir müstәvisi tirin uzununa simmetriya müstәvisi ilә perpendikulyar olduqda
qüvvәlәrin tәsir müstәvisi tirin uzununa simmetriya müstәvisi ilә müәyyәn bucaq әmәlә gәtirdiyi hallarda
nisbi nazilmәsi
bәrkliyi

möhkәmliyi
plastrikliyi
nisbi uzanması
dartıcı qüvvәninn qiymәti F = F_ax olduqda

dartıcı qüvvәninn qiymәti F ≤ F_max olduqda
dartıcı qüvvәninn qiymәti F = F_max olduqda
dartıcı qüvvәninn qiymәti F_müt ≤ F ≤ F_el olduqda
dartıcı qüvvәninn qiymәti F = F_el olduqda
Üçbucaq
dairәvi

kvadrat
düzbucaqlı
Ellips
Vikkers cihazı
Kopuyar

Dartıcı maşın
Brinel cihazı
Rokvell cihazı
Çox yumşaq metalların bәrkliyi ölçülә bildiyi üçün
Hәr bir kristalın bәrkliyi ayrıca ölçdüyü üçün

Ümumi bәrklik ölçdüyü üçün
çoxlu sayda kristalların bәrkliyi bir dәfәyә ölçdüyü üçün
Tәk kristalin bәrkliyi ölçülә bilmәdiyi üçün
1
2
6


76
77
78
79
80
81
82
Elementin hәr bir nöqtәsindә gәrginliklәrin qiymәti nәdәn asılıdır?
Müstәvi kәsiklәr fәrziyyәsinin mәğzi nәdәn ibarәtdir ?
Fırlanan bәndin B nöqtәsinin dayaq A­ya nәzәrәn nisbi sürәti necә istiqamәtlәnir?
Qüvvәlәr analizindә nә üçün mexanizmlәri Assur qruplarına ayırırlar?
Fırlanan bәndin c nöqtәsinin dayaq D­yә nәzәrәn xәtti sürәti necә istiqamәtlәnir?
Cismin baxilan kәsiyindә Mb burucu moment vә N normal qüvvә hansi düsturlarla tәyin olunur?

5
4
normal gәrginliklәrin istiqamәtindәn
kәsiyin istiqamәtindәn

baş gәrginliklәrin cәmindәn
tam gәrginliklәrin qiymәtindәn
toxunan gәrginliklәrin istiqamәtindәn
qurğunun materialı izotropdur, yәni onun bütün istiqamәtlәrdәki xususiyyәtlәri eynidir
cismә tәsir edәn hәr hansı qüvvәlәr sisteminin tәsiri bu qüvvәlәrin ayri­ayriliqdakı tәsirlәrinin cәminә bәrabәrdir
brusun qüvvә tәtbiq olunana qәdәrki müstәvi en kәsiyi qüvvә tәsirindәn sonra müstәviliyini itirir
deformasiyaya qәdәr müstәvi olan en kәsik, deformasiyadan sonra da öz müstәviliyindә qalır

qurğunun materialının hәr bir nöqtәsindәki deformasiya hәmin nöqtәdәki gәrginliklәrlә düz mütәnasibdir
Bәndlә kor bucaq tәşkil edir
Bәndlә iti bucaq tәşkil edir
Bәndә paralel
Bәndә mail
Bәndә perpendikulyar

Әtalәt qüvvәsini tapmaq üçün
Assur qrupları statik hәll olan sistemdir

Müqavimәt qüvvәsini tapmaq üçün
Sürtünmә qüvvәsini tapmaq üçün
Ağırlıq qüvvәsini tapmaq üçün
0,024Nm
24 Nm
2,4Nm

0,24Nm
240Nm
Bәndlә kor bucaq tәşkil edir
Bәndә perpendikulyar

Bәndә paralel
Bәndә mail
Bәndlә iti bucaq tәşkil edir

83
84
85
Mürәkkәb gәrgin halında gәtirilmiş (ekvivalent) gәrginliyi kimi........ başa düşülüb.
Reaksiya qüvvәlәrinin qiymәtlәrini tәyin edin.
Baş istiqamәtlәr üzrә yerdәyişmәlәrlә ifadә olunan Huk qanununun düzgün ifadәsini göstәrin.

Әyilmәdә möhkәmlik hәddi
Mürәkkәb gәrgin halında olan nümunәnin mühkәmliyinә bәrabәr nümunәnin dartılmasında yaranan gәrginlik

Nümunәnin dartılmasına sәfr olunan gәrginlik
Axıcılıq hәddi
Dartılma vә sıxılmada möhkәmlik hәddi86
87
88
89
90
91
92
Üçü bir­birinә perpendikulyar müstәvilәrdә tәsir edәn normal gәrginliklәrin cәmi nәyә bәrabәrdir?
Kәsiyin baş mәrkәzi oxlarına nәzәrәn әtalәt momentlәrinә ...............deyilir.
baş oxlara nәzәrәn ox әtalәt momentlәrinә ekstremum qiymәtlәr nә vaxt olur ?
nisbi uzanma hansı vahidlә ölçülür ?
Vikkers üsulu ilә bәrkliyi ölçmәk üçün hansı formada ucluqdan istifadә edilir ?
Yorulmaya davamlılıq hansı yükün tәsiri ilә tәyin edilir ?
Materialın yorulmaya müqavimәninә nә deyilir ?

normal әtalәt momentlәri
baş mәrkәzi әtalәt momentlәri

baş әtalәt momentlәri
tam әtalәt momentlәri
toplu әtalәt momentlәri
hәr iki oxa nәzәrәn sıfır
bir oxa nәzәrәn maksimum , o biri oxa nәzәrәn minimum

hәr iki oxa nәzәrәn maksimum
hәr iki oxa nәzәrәn minimum
bir oxa nәzәrәn maksimum , o biri oxa nәzәrәn sıfır
Mpa – la
% ­ lә

kq /〖mm〗^2 ­ lә
c/m^2 – la
kq /〖sm〗^2
ellips
prizma

kürә
konus
silindr
әyici
tsiklik dәyişәn

dartıcı
burucu
sıxıcı
istilik keçiriciliyi
dözümlülük

zәrbә özlülüyü
bәrklik
axıcılıq

93
94
95
96
97
98
99
100
Dartılan diaqram qurularkәn müşahidә olunan Çernov – Lyuders xәtlәri milin oxu ilә hansı bucağı әmәlә gәtirir ?
Sıxılmada deformasiyadan әvvәl olduğu kimi deformasiyadan sonra da kәsik yastı qalır vә brusun oxuna
perpendikulyar olur . bu necә adlanır ?
İki ölçüsü üçüncü ölçüsünә nisbәtәn böyük olan әyri sәthli cismә deyilir:
Hәr üç ölçüsü eyni tәrtibli cisimlәrә deyilir:
әgәr tirin en kәsiyindә әyici moment alınarsa, bu hal hansı deformasiya növünә aid edilir?
Xalis әyilmәdә hansi daxili faktoru tәsir edir
Yasti әyilmә nә vaxt әmәlә gәlir
Hәqiqi nisbi nazilmә hansı hәrflә göstәrilir ?
α = 90 °
α = 45 °

α = 30 °
α = 60°
α = 0 °
Nyüton qanunu
Bernulli fәrziyyәsi

Sen – Venin prinsipi
Enerjinin saxlanması qanunu
Kәsiklәr nәzәriyyәsi
örtüklәr
qabıq

mil
massiv
lövhә
qabıq
mil
massiv

lövhә
izotrop cisimlәr
sıxılma
xalis әyilmә

burulma
sürüşmә
dartılma
әgәr tirin en kәsiyindә ixtiyari sadә deformasiya yaranarsa
tirin en kәsiyindә әyici moment vә kәsici qüvvә faktoru
tirin en kәsiyindә әyici moment vә normal qüvvә faktoru
tirin en kәsiyindә yalniz әyici moment faktoru

ixtuyari eninә әyilmә yaranarsa
tәsir qüvvәli müәyyәn hәddi kecdiyi hallarda
qüvvәlәrin tәsir müstәvisi tirin uzununa simmetriya müstәvisi ilә üst­üstә düşәn hallarda

qüvvәlәrin tәsir müstәvisi tirin uzununa simmetriya müstәvisi ilә üst­üstә düşmәyәn hallarda
qüvvәlәrin tәsir müstәvisi tirin uzununa simmetriya müstәvisi ilә perpendikulyar olduqda
qüvvәlәrin tәsir müstәvisi tirin uzununa simmetriya müstәvisi ilә müәyyәn bucaq әmәlә gәtirdiyi hallarda
ε
δ
σ
e

Ε

101
102
103
104
105
106
107
108
109
Hәqiqi nisbi uzanma çoxdur yoxsa şәrti nisbi uzanma ?
Hәqiqi vә şәrti nisbi uzanma hansı deformasiyada tәxminәn bәrabәr edir ?
Qüvvәnin tәtbiq edilәn yerindәn müәyyәn mәsafәdә duran nöqtәlәrindә hansı növ deformasıya alınır ?
әgәr deformasiyan elastikdirsә , atomlar arası dәyiçmәsi .... olur
Müstәvi kәsiklәr fәrziyyәsinin mәğzi nәdәn ibarәtdir ?
σ = E σ tәnliyi nәyi göstәrir ?
Göstәrilәnlәrdәn hansılar metalların mexaniki xassәsinә aid deyildir ?
Mexaniki sinağa hansı aiddir ?
Bütün materiallar üçün Puasson әmsalının dәyişmә oblastı hansıdır ?
Hәqiqi nisbi uzanma yoxdur
bәrabәrdir
Hәqiqi nisbi uzanma
şәrti nisbi uzanma

onlar dәyişmir
deformasiya çox böyük olanda
deformasiya heç olmazsa
deformasiya olmayanda
deformasiya kiçik olanda

deformasiya böyük olanda
makro
elastiki
Ümumi
yerli

plastiki
elastiklik qüvvәsini keçir
dәyişmәz qalır
büyük
Kiçik

dağılır
Qurğunun materialı izotropdur , yәni onun bütün istiqamәtlәrdәki xassәlәri eynidir
brusun qüvvә tәtbiq olunana qәdәr müstәvi en kәsiyi qüvvә tәsirindәn sonra müstәvili9yini itirir
Cismә tәsir edәn qüvvәlәr sisteminin tәsiri bu qüvvәlәrin ayrı – ayrılıqdakı tәsirlәrinin cәminә bәrabәrdir
deformasiyaya qәdәr müstәvi kәsik , deformasiyadan sonra da öz müstәviliyini saxlayır

Qurğu materialının hәr bir nöqtәsindәki deformasiya hәmin nöqtәdәki gәrginliklәrlә düz mütәnasibdir
materialın möhkәmlik hәddini
Çoxoxlu dartılmada Huk qanunu
Gәrginliklә deformasıya arasındakı xәtti asılılığın olmamasını
Gәrginliklә deformasıya arasındakı xәtti asılılığın olmasını

Çoxoxlu sıxılmada Huk qanunu
bәrklik
plastiklik
zәrbә özlülüyü
döyülә bilmә

möhkәmlik
buxarlanma temperaturunun tәyini
tezliyin tәyini
mәsamәliyin tәyini
bәrkliyin tәyini

әrimә temperaturunun tәyini

110
111
112
113
114
115
116
Göstәrilәnlәrdәn hansılar metalların mexaniki xassәsinә aiddir ?
Eninә nisbi deformasıyanın düsturunu göstәrin :
Xarici qüvvәnin tәsirindәn әn ümumi halda cismin en kәsiyindә neçә daxili qüvvә amili yaranır?
Elementin hәr bir nöqtәsindә gәrginliklәrin qiymәti nәdәn asılıdır?
Müstәvi kәsiklәr fәrziyyәsinin mәğzi nәdәn ibarәtdir ?
Qüvvәlәr analizindә nә üçün mexanizmlәri Assur qruplarına ayırırlar?

Каталог: application -> uploads -> 2015
2015 -> 4 İstehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi Son istehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi
2015 -> MİkrobiologiYA, sanitariya və GİGİyena fəNNİ azərbaycan böLMƏSİ
2015 -> Magistrantların dissertasiya mövzusunun yazılması, müzakirəsi və müdafiəsi üçün yaddaş qeydi Birinci tədris ILI üzrə
2015 -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2015 -> План: Məqsəd auditoriyasının elementləri və mövqeləşdirmənin prinsipləri
2015 -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
2015 -> MÖvzu giriş. Materiya. Kimya, yaranması, inkişaf tarixi, əsas kimya qanunları
2015 -> Bazarların cəlbediciliyi plan bazarın mütləq və cari potensialı
2015 -> İqtisad elminin tarixi və metodologiyasы “
2015 -> Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə