Adlandirilmasi


 ; (C) maddəsinin adı - Freon -133Yüklə 0.86 Mb.
Pdf просмотр
səhifə4/10
tarix01.06.2017
ölçüsü0.86 Mb.
növüDərs
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

124

 ; (C) maddəsinin adı - Freon -133 olacaqdır . 

 

 

Spirtlər və fenollar 

 

Doymuş karbohidrogenlərdə bir və ya bir neçə hidrogen 

atomunun hidroksil qrupu (OH) ilə əvəzlənməsindən alınan bir-

ləşmələr alifatik spirtlər, doymamış karbohidrogenlərdə analoji 

əvəzləmədən alınan birləşmələr isə  doymamış spirtlər adlanır. 

Latınca  spiritus ruh deməkdir.  Əlkimyaçılar bu adı uçucu 

maddələrə veriblər. Bir çox spirtlərin adalrı tarixən yaranmış-

dır. CH


3

OH - oduncağın quru distilləsindən alındığından ağac spirti

, C


2

H

5OH- üzüm çaxırından ayrıldığından üzüm spirti ad-

landırılmışdır. Aromatik karbohidrogenlərdə bir və ya bir neçə 

hidrogenin hidroksillə  əvəzlənmə  məhsullarına  fenollar  adı 

verilmişdir. Spirtlərin trivial adları hidroksil qrupunun əlaqəli 

olduğu radikalın adının sonuna spirt sözü əlavə etməklə də dü-

zəlir. Bu adlandırmada hidroksil qrupun birləşdiyi karbon ato-

munun digər karbonlarla əvəzlənmə dərəcəsi də nəzərə alınır:  

CH

3 - CH -CH

2

CH3

OH

CH3

CH

2 - C

CH

3CH

3

OHüçlü-Pentil spirti

ikili - Butil spirti

ikili karbon

üçlü karbon

 

 

6-cı  cədvəldə bir- və çoxatomlu spirt və fenolların for-mulları və trivial adları göstərilmişdir . 

 

 

41 


Cədvəl 6 

Bir- və coxatomlu spirt və fenolların trivial adları

 

S/n Bir- və çoxatomlu spirt və 

fenolların formulları 

Trivial 

adları 

1. 


CH

3

-OH 

Metil spirti 

2. 

CH

3CH

2

-OH 

Etil spirti 

3. 

CH

3CH

2

CH2

-OH


 

Propil spirti 

4. 

CH

3CHCH

3

OH 

İzopropil spirti 

5. 

CH

3CH

2

CH2

CH

2 - OH

 

Butil spirti 6. 

CH

3CHCH

2

 - OHCH

3

 İzobutil spirti 

 

7. CH

3

 - C - OHCH

3

CH3

 

 Üçlü-butil spirti 

8. 


CH

2

 - CH2

OH OH


 

Etilenqlikol 

9. 

CH

3CH CH

2

-OHOH

 

Propilenqlikol 10. 

HO-CH


2

CH

2CH

2

-OH 

Trimetilenqlikol 

11. 

CH

2-  CH - CH

2

OHOH

OH

 Qliserin 

12. 


CH

3

CH3

CH

3 - C  -  C - CH

3

OHHO

 

 Pinakon 

13. 


CH

2

=CH - CH2

 -OH


 

Allil spirti 

 

 

14. CH

2

OH 

 

Benzil spirti  

42

Cədvəl 6-nın davamı S/n Bir- 

və çoxatomlu spirt və 

fenolların formulları 

Trivial 

adları 

 

 15. 

HOCH


2

C CH


2

OH

CH2

OH

CH2

OH

  

Pentaeritrit 

16. 

HO

OHOH

OH

HH

H

CH2

OH

CH2

H

OH 

Sorbit 


 

 

17. OH

OH

OHHO

OH

HO 

 

 İnozit 

 

18. OH

 

 Fenol 

 

 19. 

OH

OH 

 

Pirokatexin 20. 

OH

OH 

 

Rezorsin  

 

21. OH

OH

  

 

Hidroxinon  

43 


Cədvəl 6-nın davamı 

S/n Bir- 

və çoxatomlu spirt və 

fenolların formulları 

Trivial 

adları 

 

22. OH

OH

OH 

 

Piroqallol  

23. 


OH

OH

HO 

 

Oksihidroxinon  

24. 


OH

OH

HO 

 

Floroqlyusin  

 

Səmərəli nomenklatura 

ilə biratomlu doymuş spirtlər me-

til spirtinin (CH

3

OH) törəməsi kimi adlandırılır. Bunun üçün metil qrupunun hidrogen atomlarını  əvəz edən radikalların sa-

dədən mürəkkəbə doğru adlarının sonuna karbinol  sözü  əlavə 

edilir: 

CH

3 - CH - OH

CH

2CH

3

CH - CH2

CH

2CH

3

OHMetiletilkarbinol

Propilfenilkarbinol 

 

Hidroksil qrupları qonşu karbon atomları ilə əlaqəli olan spirtlər etilenqlikolun törəmələri kimi adlandırılır:

  

HC CH2

OH

HOH

5

C2

H

5C

2

HC CH C2

H

5OH

HO

C2

H

5C CH

2

HO OHC

2

H5

α , α −


α , β −

Etiletilenqlikol

 Dietiletilenqlikol

 Dietiletilenqlikol

α

β

α 

 

44Əgər hidroksil qrupları bir-birindən daha uzaq yerləşən 

karbon atomları ilə birləşərsə belə ikiatomlu spirtin adı hidrok-

sil qrupları arasında qalan metilen qruplarının sayının sonuna 

qlikol

 sözü əlavə etməklə düzəldilir; metilen qruplarında əvəz-

ləyici alkil qruplarının vəziyyəti yunan hərfləri ilə göstərilir:  

HO - CH


2

 - CH


2

 - CH


2

 - CH


2

 - OH


CH

3

 - CH -CH2

 - CH - CH

2

-CH


3

OH

OHTetrametilenqlikol

α

βα

γ

-Metil -etiltrimetilenqlikol

-

γ 

Aromatik halqada hidroksil qrupundan üstün qrup olma-

dıqda səmərəli adın  əsasını  fenol sözü təşkil edir, digər  əvəz-

ləyicilər  orto-, meta-, para- sözönləri ilə birlikdə adın  əvvə-

lində göstərilir: 

NH

2HO

HO

ClNO

2

para-Aminofenolorto-Xlor-para-nitro-

          fenol

 

 

Əgər molekuldakı funksional qruplardan hidroksil qrupu daha üstündürsə, İUPAC nomenklaturası ilə birləşmə adlandı-

rıldıqda ilk növbədə maksimal sayda hidroksil qrupu ilə əlaqəli 

karbon zənciri seçilir və nömrələnmə hidroksil qrupuna ən 

yaxın uc karbondan başlanır: 

CH

3

CH CH-CH2

CH

2-OH

OH

CH2

CH

2CH

3

CH3

- C-CH


2

CH=CHCH


2

OH

OHCH

2

CH2

CH

2-OH

1

23

4

53-Propil-1,4-pentandiol

1

23

4

56

7

85-Metil-2-okten-1,5,8-triol

 

OHHO

`

Bifenil-4,4`-diol4

4

  

45 


Göründüyü kimi, hidroksil qrupun sayından asılı olaraq 

nömrələmə zamanı –ol (biratomlu spirtlər üçün) və ya –diol, -triol, - tetrol

 (çoxatomlu spirtlər üçün) suffikslərindən istifadə 

olunur. Molekulda hidroksildən üstün qrup olduqda, birləşmə-

nin ümumi adında hidroksil qrupu lokantı ilə birlikdə hidroksi- 

prefiksi ilə göstərilir; eyni prefikslə heterotsiklik birləşmə ilə 

əlaqəli OH qrupu da göstərilir: 

CH

3

-CH-CH2

CH

2CH

2

-C=OOH

COOH


OH

H

12

3

45

6

5-Hidroksiheptanal3-Hidroksi-1-naftoy t-su  

N

OHN

N

OOH

1

23

1

44-Hidroksiakridin

2

34

5

3-Hidroksifurazan5

 

 Sadə efirlər 

 

Sadə efirlər ümumi formulu R- O - R` olan üzvi maddələrdir. 

Onlara spirtlərdə hidroksil hidrogeninin alkil- və ya aril qruplarına 

əvəzlənməsindən alınan birləşmələr kimi baxılır. R- və R`- eyni alkil 

və ya aril qrupları olduqda efirlər simmetrik, müxtəlif olduqda 

isə qeyri-simmetrik efirlər kimi fərqlənir.  

Sadə efirlərin, ancaq bəzilərinin  trivial adları çox istifadə 

edilir:  

CH

3CH

2

 O CH2

CH

3CH

3

 O CH2

CH

2O CH

3

CH3

 O CH


2

CH

2 O CH

2

CH2

 O CH


3

Sulfat efiri

Diqlim

Qlim


 

 

46OMe

O

CH2

CH

3OH

OMe


OMe

OMe


Anizol

Fenetol


Qvayakol

Veratrol


 

IUPAC 

nomenklaturasının radikal-funksional üsuluna 

görə sadə efirlər R və R` radikallarının əlifba sırası ilə adlarının 

sonuna efiri sözü əlavə edilməklə adlandırılır: 

CH

3

OCH2

CH

2CH

3

CH3

CH

2OCH

2

CH3

CH

2=CH OCH

2

CHCH3

CH

3Metilpropil efiri

Dietil efiri

Vinilizobutil efiri

 

Sadə efir radikallarının adları R radikalının adının sonuna –oksi 

şəkilçisi əlavə etməklə düzəldilir:  

CH

3

CH2

O

CH2

=CH - CH


2

 O

BrO

NO

2Etoksi

Alliloksi

2-Brom-6-nitrofenoksi

 

Sadə efir radikallarının adları  əvəzləyici üsulla adlandır-mada və molekulda üstün digər qrup olduqda söz önündə işlə-

nilir:  


CH

3

OCH2

CHCH


3

CH

3CH

3

CCH2

CH

3OCH

2

CH3

CH

31

2

31-M etoksi-2-metilpropan

2-Etoksi-2-metilbutan

1

2

34

 

CH3

CH

2CH

2

CCHCH3

O

O CH3

Br

BrO CH

2

COOC2

H

51

2

34

5

62-Metoksiheksanon-3

(2,4-Dibromfenoksi)etilasetat   

47 


Alifatik və tsiklik poliefirlər  əvəzləyici üsulla uyğun 

doymuş karbohidrogenin törəməsi kimi adlandırılır: bu zaman 

əsas zəncirin karbon atomlarının ümumi sayına daxil olan 

oksigen atomların sayı  və lokantları ilə birlikdə  –oksa sözönü 

ilə göstərilir.  Əsas zəncirdə oksigendən başqa kükürd (S)  və 

azot (N) atomları olduqda eyni qayda üzrə onlar uyğun olaraq tia

 və -aza sözönləri ilə ifadə edilir:  

HOCH

2

CH2

 -O- CH


2

CH

2 -O- CH

2

 -O- CH2

CH

2CH

2

 -O- CH2

CH

2OH

1

24

5

67

8

910

11

12 1314

3,6,8,12-Tetraoksatetradekandiol-1,14

3

 

CH3

-O-CH-CH


2

-CH


2

-S-CH


2

-CH


2

-NH-CH


2

-CH


2

OH

C3

H

79-Propil-10-oksa-6-tia-3-azaundekanol-1

1

23

4

56

7

89

10

11 

O

OO

O

O1

2

45

6

78

9

1011

12

1314

15

         1,4,7,10,13-Pentaoksatsiklo-                        pentadekan

      q


l

sa ad

l :

 15-kraun-5

3

 

 Aminlər

 

 Aminlər

 ammonyakda hidrogen atomlarının alkil və aril 

qrupları ilə  əvəz olunmasından alınan üzvi əsaslardır.  Əvəz 

olunan hidrogen atomlarının sayından asılı olaraq onlar birli

ikili və üçlü aminlər kimi fərqlənir: 

 

48R NH

2

R NH R`R

N

R`R``

NH

3Ammonyak

Birli amin

Ikili amin

Üçlü amin

 

Aromatik aminlərin bəzi nümayəndələri üçün tarixi adlar-dan istifadə edilir: 

NH

2NH

2

H2

N

NH2

H

3C

CH

3Anilin

Benzidin


Ksilidin

 

Səmərəli nomenklatura

 ilə aminləri adlandırmaq üçün 

azot atomu ilə  əlaqəli radikalların adlarının sonuna amin sözü 

əlavə edilir: 

NH

2(CH

3

)3

C N CH


3

CH

3CH

2

 =CH CH2

NH

2NH

2

CH2

CH CH


3

NH

2Allilamin

α-Naftilamin

Dimetilüçlübutilamin

Tsikloheksilamin

-Fenilizopropilamin

α

ββ

 

 İUPAC nomenklaturası

 ilə RNH


2

 birli monoaminlər ra-

dikalın adına amin suffiksini əlavə etməklə adlandırılır:

  

CH3

CH

2NH

2

NH2

CH

2NH

2

EtilaminTsikloheksilamin

Benzilamin

 

 

R radikalı heterotsiklik sistem olduqda amin sözünü nömrəsi ilə adın əvvəlində də göstərmək olar:

  


 

49 


N

NH

2N

H

NH

2

N - CH2

4-Aminoxinolin

4-(Aminometil)imidazol

 

 Simmetrik  əvəzli ikili və üçlü aminlərin adları radikalın 

adından  əvvəl  bis-, tris- söz önləri, sonra isə  amin sözü işlə-

dilməklə düzəldilir. Eyni radikalda əvəzləyicilərin vəziyyəti 

qeyri-simmetrik olduqda ikili və üçlü aminlərin adında bu və-

ziyyətlər adi və ştrixlənmiş rəqəmlərlə göstərirlər:  

HN( CH


2

-CHCl-CH


2

)

2N(CH

2

CH2

CH

2CH

2

Br)3

CH

3-CH

2

 -CH - NBr

CH

2-CH - CH

3

BrCH

2

-CH2

-CH


2

Br

Bis(2-xlorpropil)aminTris(4-brombutil)amin

3

12`

``

1,2`,3``-Tribromtripropilamin 

 

İUPAC nomenklaturası ilə müxtəlif radikallı aminlər N-əvəzli birli amin kimi adlandırılır. Adın əsasını təşkil edən birli 

amin fraqmenti daha mürəkkəb quruluşlu olmalıdır. Belə ki, 

göstərilən misallarda sadə radikallar N atomunda əvəzləyici 

kimi, mürəkkəb radikal isə amin sözü ilə birlikdə işlədilir:  

CH

3

CH2

CHCH


2

-N(CH


3

)

2CH

3

CH3

CH

2CH - N -CH

2

CH3

Cl

CH3

C

6H

5

 - N - CH2

CH

2CH

3

CH2

CH

3O

N(C


2

H

5)

2

N,N-Dimetil-2-metilbutilaminN-Metil-N-etil-1-xlorpropilamin

N-Etil-N-propilanilin

N,N-Dietil-2-furilamin  

 

50Birləşmənin tərkibində daha üstün qrup olduqda (məsə-

lən, hidroksil, karbonil, karboksil) amin qrupu maddənin adında – amin 

sözönü ilə ifadə olunur:  

H

2

NCH2

CH

2CH

2

CH2

OH

H2

NCH


2

 - CH - CH - CH

2

CH

2OH

CH

3NH

2

4-Aminbutanol1

4

13

3

43,5-Diamin-4-metilpentanol

2

52

 

H2

NCH


2

 - CH - C - C - CH - CH

3

OH

CH3

H

3C

O

13

1-Amin-5-hidroksi-4,4-dimetil-

            -2-fenilheksanon-3

5

64

2

  

Birli-, ikili- və üçlü aminlərə protonun birləşməsindən alı-

nan ammonium kationlarının adlarının  əvvəlində alkil radikal-

ları, sonra ammonium sözü, sonda isə əks ionun adı göstərilir:  

CH

3

-NH3

(C

2H

5

)3

NH Br


(CH

3

)4

N OH


[

]

+J

-

Metilammoniumyodid+

[

]-

Trietilammoniumbromid

[

]

+-

Tetrametilammonium hidroksid

  

 

Əgər kation heterotsikl azotu olarsa, ümumi adda ilk növ-bədə azotla əlaqəli digər  əvəzləyicinin adı, sonra isə  -ium  şə-

kilçili heterotsiklin adı verilir: 

N CH

3

ON CH(CH

3

)2

Cl

+Br

-

N-Metilpiridiniumbromid+

N-Izopropil-1,3-oksazoliniumxlorid

-

 


 

51 


İminlər

 

 

Tərkibində >C=NH (imin) qrupu olan birləşmələr iminlər adlanır. İminləri aşağıdakı üsullarla adlandırmaq olar: 

1.

  İmin qrupu azotunda əvəzləyici olmadıqda uyğun karbohid-

rogenin adına –imin sözü əlavə edilir: 

CH

3

- (CH2

)

5-CH=NH

CH

3-CH=CH-CH=NH

Heptanimin-1

Buten-2-imin-1

 

2. 

 Əvəzləyici olduqda, ikivalentli karbohidrogen radikalın 

adının sonuna amin sözü əlavə edilir:  

CH

2=C=N-C

2

H5

CH

3-CH

2

-CH=N-CH2

-CH


3

N-vinilidenetilamin

N-propilidenetilamin

 

3. 

Molekulda daha üstün qrup olduqda imin qrupu ümumi 

adda -imin sözü ilə göstərilir:  

HN=CH-CH


2

-CH


2

-OH


CH

3

CCH2

CH=NH-


O

3-Iminopropanol

4-(Fenilamino)butanon-2

1

23

4

12

3

  

 

Aldehid və ketonlar 

 

1835-ci ildə Y.Libix etil spirtinin sirkə turşusuna çev-rilməsinin aralıq mərhələsində alınan maddəni “alkoqol –spirt” 

və “dehidrogenatus – susuz ” sözlərindən düzəltdiyi aldehid sö-

zü ilə adlandırmışdı. Keton terminini isə adlandırılma üçün 

1838-ci ildə Qmelin təklif etmişdir.  

Alınma mənbələrinə  və oksidləşdikdə çevrildikləri tur-

şuların adına görə aldehidlərə verilən trivial adlar 7-ci cədvəldə 

göstərilmişdir. 
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə