AdlandirilmasiYüklə 0.86 Mb.
Pdf просмотр
səhifə6/10
tarix01.06.2017
ölçüsü0.86 Mb.
növüDərs
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

 

Amidlər

 

 

Amidlər birli-, ikili- və üçlü olmaqla üç yerə bölünür:  R - C - NH

2

OR - C - NH - R

O

R - C - N - RO

R

BirliIkili

Üçlü


 

 

Bəzi birli amidlərin trivial adlarının istifadəsinə  İUPAC qaydaları ilə icazə verilir: 

H  C = O


NH

2

CH3

  C = O


NH

2

C = ONH

2

FormamidAsetamid

Benzamid


 

 

Birli amidlərin karbonu əsas zəncirin karbon atomlarının ümumi sayına daxil edildikdə uyğun karbohidrogenin adının 

sonuna amid sözü əlavə edilir, daxil olmadıqda isə amid qrupu karboksamid

 sözü ilə ifadə edilir:   

65 


CH

3

CH2

CH

2CH

2

CH2

C -NH


2

O

CH3

-CH - C -NH

2

O

ClC - NH

2

NH

O

12

4

56

Heksanamid

3

2-Xlorpropanamid1

2

3Pirrol-3-karboksamid

1

24

5

3 

 

İkili və üçlü amidlər N-əvəzli birli amid kimi adlandırılır: CH

3

 - C -NH - CH3

O

HC - N(CH3

)

2O

CH

3 - C - NH

O

N-MetilasetamidN,N-Dimetilforamid

N-Fenilasetamid

 

N

C - NHO

NH - C - C

6

H

5O

7-Tsikloheksankarboksamidoxinolin

2-Fenilkarboksamidonaftalin

 

NN

NH - C - CH

2

CH

3O

2-Etilkarboksamido-1,7-fenantrolin

 

 

İmidlər

 

 

Dikarbon turşularının imidləri dikarbon turşusunun adın-da karbon turşusu sonluğunun karboksiamid sözü ilə  əvəzlən-

 

66məsindən düzəlir:

  

COOHCOOH

C

CNH

O

O1,2-Tsikloheksandikarbon t-su

1,2-Tsikloheksandikarboksimid

 

 

Dikarbon turşusunun trivial adı işləndikdə sonluqda imid suffiksi işlənir:

  

COOHCOOH

C

CO

O

NHC

C

OO

N - C


6

H

5Ftal t-su

Ftalimid


N-Fenilftalimid

 

İmid azotundakı azotla əlaqəli hidrogen atomu daha mü-rəkkəb quruluşlu radikalla əvəz olunduqda, imid fraqmenti 

maddə adında imido söz önü ilə göstərilir:

  

C

CO

O

NCOOH

7-Ftalimido-1-naftoy t-su

1

2

34

5

67

8

  

Karbamid və onun törəmələri 

  

NH

2(C=O)NH

2

 formullu birləşmə  karbamid adlanır. Azotla əlaqəli hidrogenlərin radikallara əvəz edilməsindən alı-

nan karbamid törəmələri:  

 

67 


a)

 

karbamidin N-alkiləvəzli törəməsi kimib)

 

azotla əlaqəli radikalda NH2

(C=O)NH- qrupundan daha üs-

tün bir qrup olduqda isə, o ureido sözönü kimi ümumi adda 

göstərilir:  

H

2

N - C - N(C2

H

5)

2

OCH

3

-NH-C-NH-C2

H

5O

COOH


NH - C - NH -C

2

H5

O

N,N-DietilkarbamidN-Metil-N`-etilkarbamid

2-(N-Etilureido)-1-naftoy t-su 

 

Əgər azot atomları daha üstün qrupu olan eyni radikallar-

la  əlaqəli olarsa, ikivalentli –NH(C=O)NH-fraqmenti ureilen 

adlanır:


  

 

NH - C - NHO

SO

3H

SO

3H

4,4`-Ureilendi-1-naftalinsulfo t-su  

 

HN=C(OH)NH2

 birləşməsi izokarbamid adlanır.  İzokar-

bamiddə azot atomları adi alkil radikalları ilə  əlaqəli olduqda, 

əvəzləyici qrupların vəziyyəti lokantlarla göstərilir:  

HN=C - NH - C

6

H5

OC

2H

5

C6

H

5-N=C -N(CH

3

)2

OC

2H

5

12

3

1-Fenil-2-etilizokarbamid1

2

31,1-Dimetil-2-etil-3-fenilizokarbamid

 

  

68

Karbamid molekulunda oksigen atomu kükürdlə əvəzlən-dikdə alınan maddə tiokarbamid adlanır: 

H

2N - C - NH 

2

STiokarbamid

 

 Azot atomunun alkil radikalları ilə  əvəzlənməsindən alı-

nan törəmələr N-əvəzli tiokarbamid kimi, molekulda kükürd 

atomu ilə  əlaqəli radikal olduqda isə radikallarının nömrələri 

göstərilən tiokarbamid kimi adlandırılır:

 

 

H2

N -C - NH - C

6

H

5S

HN=C -NHCH

3

SC

3H

7

N-Feniltiokarbamid1

2

31-Metil-2-propiltiokarbamid

  

 Tiokarbamid fraqmenti üstün qruplu radikalla əlaqəli ol-

duqda birləşmənin adında o nömrəsi ilə birlikdə  tioureido 

sözönü kimi göstərilir:  

OH

OHN=C - N(C

6

H5

)

2S -C

2

H5

NH-C=NH


S -C

2

H5

1

31

2

34

4

4-(2-Etil-1,1-difenil-3-tioureido)-1-naftol4-(2-Etil-1-tioureido)-1-naftol

 

 Nitrillər

 

 

-C≡N qruplu birləşmələrin ümumi adı radikal-funksional 

üsulla sianidlər, əvəzedici üsulla isə nitrillər adlanır.  

İUPAC nomenklaturunun radikal-funksional üsulu ilə 

RCN quruluşu maddə uyğun radikalın adına - sianid sözü əlavə 


 

69 


etməklə adlandırılır: 

CH

3-CH

2

-CNC-CN

O

EtilsianidBenzoilsianid  

 

Əvəzedici üsulla adlandırmada - C≡N qrupun karbonu əsas zəncirdəki karbonların ümumi sayına daxil edildikdə uy-

ğun alitsiklik və ya tsiklik karbohidrogenin adının sonuna nit-ril

, daxil edilmədikdə isə karbonitril sözləri əlavə edilir:  

Cl

3

C - CH2

 - CH - CH

2

 -CH


2

 - C


N

OH

CH3

CHC


N

Cl

12

3

45

6

4-Hidroksi-6,6,6-trixloroheksannitril1

3

2-Xlorpropannitril2

 

NC -CH

2

CH2

CH

2CHCH

2

CH2

C

NN

C

NC

Heksan-1,3,6-trikarbonitril

1

2

34

5

6Tsikloheksankarbonitril

4

12

3

56

 

Molekulda nitril qrupundan üstün qruplar olduqda maddənin adında -C≡N qrupu siano sözönü ilə göstərilir:  

HOOC CH


2

 CH C


N

C

6H

5

OCOOH

N

CCH

3

-CH -CO

Cl

C N1 2

3

3-Fenil-3-sianpropan t-su5-Sian-2-furan t-su

2-Sianpropanoilxlorid

1

2

34

1

23

5

 Aşağıda 11

-ci  cədvəldə nitril qrupuna bənzər qrupların 

formul və adları göstərilmişdir:

 

 

 70

Cədvəl 11 

S /n 

Funksional qrup 

Sözönündə Suffiksdə 

1. 


N=C

 

izosiano- -izosianid 2. 

-O-C N


 

sianato- -sianat 

3. 

N=C=O


 

izosianato- -izosianat 

4. 

SC     N


 

tiosianato- -tiosianat 

5. 

N=C=S


 

izotiosianato- 

-izotiosianat 

 

Bu sinif birləşmələrə aşağıdakıları misal göstərmək olar:  CH

2

=CH-CH2

-SCN


CH

3

-CH2

-CH


2

-OCN


C

6

H5

CH

2NCS

NCO


Propilsianat

Benzilizotiosianat

Fenilizosianat

Alliltiosianat 

 

Hidroksilaminlər

 

 

Hidroksilaminin RNH-OH və R

2

N-OH formullu törəmə-

ləri İUPAC nomenklaturasının radikal-funksional üsulu ilə ad-

landırılır. R radikalı kiçik qrup olduqda birləşmənin adının söz-

önündə N-radikalın adı, onun ardınca hidroksilamin sözü işlə-

nir:  

NH-OH


(CH

3

)2

N - OH


N-Fenilhidroksilamin

N,N-Dimetilhidroksilamin

 

 

Azotla  əlaqəli R radikalı >NH-OH qrupundan üstün ol-duqda isə söz önündə hidroksilamin, onun ardınca isə R radi-

kalının adı göstərilir:

  


 

71 


NH-OH

HO

N-OHHO

CH

3p-(Hidroksilamino)fenol

p-(N-Hidroksi-N-metilamino)fenol

 

NH-OH


N

COOH


2-Hidroksilamin-8-xinolinkarbon t-su

1

23

4

56

7

8 

 

RCO-NH-OH və  H2

N-O-COR formullu asil törəmələri 

uyğun olaraq N-hidroksiamidlər  və  O-asil hidroksilaminlər 

kimi adlandırılır:  

CH

3

-C-N-OHO C

2

H5

NH - O -C-CH

3

N-Hidroksi-N-etilasetamidO-Asetil-N-fenilhidroksilamin

O

  

RHC=N-OH  formullu birləşmələr oksimlər adlanır. On-

ların adları a) uyğun aldehid və ketonun adına oksim sözü əla-

və etməklə; b) molekulda karbonil qrupundan üstün funksional 

qrup olduqda isə 

hidroksiimino- sözönü işlətməklə düzəlir: 

N-OH


C

6

H5

 - C - C - C

6

H

5HO-N N-OH

HO-N


COOH

CH

3Tsikloheksanoksim

Benzildioksim

4-Hidroksiimino-1-metil-2,5-

tsikloheksadien-1-karbon t-su

 

 

72Azo -, Diazo- və azoksi birləşmələr 

 

-N=N- qrupuna azo  qrup  , R

1

-N=N-R2

 ümumi formullu 

birləş-mələrə isə azobirləşmələr deyilir. Eyni radikallı (R

1

=R2

azobirləşmələri  İUPAC nomenklaturası ilə adlandırdıqda -azo 

sözönünə radikalın adı  əlavə edilir və bu zaman di-  çoxaldıcı 

prefiksindən istifadə edilmir: 

C

2

H5

 - N = N - C

2

H

5N = N

N

NAzoetan

Azobenzol

1

2

1`2`

1,2`-Azonaftalin

 

 

R1

  və  R


2

 radikallarının  əsas quruluşları eyni , əvəzləyici 

qruplar isə  fərqli olduqda, qrupların adı  və nömrələri ümumi 

adda 


azo sözündən əvvəl göstərilir. Nömrələnmə quruluşu daha 

mürəkkəb olan radikalda ştrixsiz, digərində isə  ştrixli rəqəm-

lərlə aparılır. Lakin hər iki radikalın 

azo qrupla əlaqəli atomla-

rının nömrələri ən kiçik olmalıdır: 

N = N

Br

SO3

H

H2

N

CHBr2

CH

2-N=N-CHClCH

3

12

3

41`

2`

3`4`

5

65`

6`

4`-Amino-2-bromazobenzol-4-sulfon t-su2,2-Dibrom-1`-xlorazoetan

 

Əgər –N=N-qrupu ilə əlaqəli radikalların əsas quruluşları müxtəlifdirsə,  İUPAC qaydalarının 

911.2  bəndinə  əsasən azo 

birləşmənin adı belə tərtib olunur: adın birinci hissəsində əvəz-

ləyiciləri nəzərə alınmaqla quruluşu daha mürəkkəb olan radi-

kalın adı, ondan sonra bu radikalın azo qrupla əlaqəli karbo-

nunun nömrəsi verilir. Ortada azo  sözü, adın ikinci hissəsində 

əvvəlcə azo qrupla əlaqəli olan ikinci radikal karbonunun  

73 


nömrəsi (nömrə 1 olarsa yazılmır), sonda isə  əvəzedicilərinin 

üstünlüyü nəzərə alınmaqla bu radikalın adı verilir. Məsələn,  

N=N

Cl

NO3-Xlornaftalin-2-azo-3`-nitrobenzol

1

23

1`

2`3`

2

44`

5`

6` 

 

quruluşlu maddənin  İUPAC nomenklaturasının tələbi ilə azo qrupla  əlaqəli radikalları nömrələndikdən sonra tərtib edilən 

adında 


3-xlornaftalin mürəkkəb radikalın adı,  2  bu radikalın 

azo qrupla əlaqəli karbonun nömrəsi, 3`-nitrobenzol isə sadə 

quruluşlu radikalın adıdır. Eyni qayda ilə quruluşları  aşağıda 

verilən maddələr adlandırılmışlar: 

N=N


COOH

1-Karboksinaftalin-2-azobenzol  

 

O

2N

N

NN N

OH

CO

NH

2CH

3

O=

3-Metil-(n-nitrofenil)5-pirazolon-4-azo-3`-(4`-hidroksi)benzamid

1

4

23

5

1`2`

3`

4`=

 

 İUPAC qaydalarının

 B-192 bölməsində azo birləşmələrin 

adlandırılmasında Chemical Abstrakts jurnalının istifadə et-

diyi qaydalar şərhini tapmışdır. Bu qaydalara görə müxtəlif ra-

dikallı azobirləşmə onun tərkibində seçilən müəssis strukturun 

törəməsi kimi adlandırılır. Müəssis quruluş kimi, maksimal 

sayda üstün funksional qruplu radikal seçilir. Bu cür yanaşmada 

 

74İUPAC qaydası ilə artıq adlandırdığımız maddə üstün amid 

qruplu 


benzamidin törəməsi kimi adlandırılacaqdır:  

O

2N

N

NN N

OH

CO

NH

2CH

3

O=

1

42

3

5=

benzamid


1

2

34

5

64-Hidroksi-3-[3-metil-1-(n-nitrofenil)-5-okso-

              -pirazolin-4-il azo]benzamid

 

 

R – N≡N X


 quruluşlu  diazobirləşmələr  R radikalının 

adına diazonium sözü və X 

 anionunun adı əlavə edilməklə ad-

landırılır: 

N NCl

OH

N N BF4

+

Benzoldiazoniumxlorid+

8-Hidroksi-2-naftalin-diazonium-

           tetraflüorborat

  

 R – N

 

≡N –X quruluşlu birləşmələrin adında isə diazoni-um

 sözü əvəzinə diazo sözü işlənir:

 

N N CN


N N OH

Benzoldiazohidroksid

Benzoldiazosianid

 

 Azoksibirləşmələrin 

ümumi formulu belədir: 

R-N=N-R

O

  

75 


Simmetrik azoksi birləşmələrin adlandırılması azo birləş-

mələrə uyğun aparılır:  

N=N

O

Azoksibenzol 

 

Qeyri–simmetrik azoksi birləşmələrin adlarında birinci N→O qrupu ilə əlaqəli radikalın adı, sonra 

azoksi sözü , axırda 

isə ikinci radikalın adı göstərilir: 

CH

3

CH2

  N=N


O

    Etil-O,N,N-azoksibenzol

 

NO

2O

2

NN=N

NO

2O

3`-Nitrobenzol-O,N,N-2,5-dinitroazoksibenzol

 

 

 

Hidrazinlər

 

 

Hidrazin (H

2

N-NH


2

) molekulunda hidrogen atomlarının 

radikal-larla (asil radikalından başqa)  əvəzlənməsindən alınan 

birləşmələr uyğun hidrazinlər kimi adlanır. Azotla əlaqəli radi-

kallarda üstün qrup olmadıqda hidrazin sözü radikalların adın-

dan sonra işlənir: 

C

6

H5

-NH-N(CH


3

) C


2

H

5NHNH

2

N-Metil-N-etil-N`-fenilhidrazinFenilhidrazin

 

 76

O

2NCH

2

CH2

-NH - N (CHCl

2

) C


4

H

9         N-butil-N-dixlormetil-N`-(2-nitroetil)hidrazin

 

 Molekulda daha üstün qrup olduqda isə  hidrazin

  sözü 

birləşmənin ümumi adının əvvəlində göstərilir:  

CH

3

 - NH - NHOH

H

2N - N

COOH


Cl

CH

3 - C - NH - NH - (CH

2

)3

-COOH


O

      p-(2-Metilhidrazino) fenol

N-Asilhidrazinobutan t-su

m-(1-Xlorhidrazino)benzoy t-su

 

 

Hidrogen atomları asil qrupu ilə  əvəzlənmış hidrazində amid qrupundan digər üstün qrup olmadıqda, belə törəmələrin 

adları ohidrazid suffiksi ilə düzəlir:  

CH

3 -NH - NH - C -(CH

2

)3

 CH


3

O

C2

H

5O - NH - NH - C - CH

2

CH2

CH

3O

N`-Metilbutanohidrazid

N`-Etoksipropionohidrazid

 

R1

  və  R


2

 radikalları eyni müəssis quruluşdan  əmələ  gəl-

miş  R

1

NH – NH Rquruluşlu hidrazinlər azobirləşmələr kimi 

adlandırılır, sadəcə “

azo” sözü əvəzinə “hidrazo” sözü işlənir:  

NH - NH


Cl

Cl

``

`

``

`

N - NHSO

3

HSO

3

HCH

3

``

`

`1

2

34

5

61

2

34

5

64,4`-Dixlorhidrazobenzol

1

21

2

34

3

4N`-Metil-1,3`-hidrazonaftalin-1`,4-disulfon t-su

 


 

77 


RCH=N-NH

2

, R1

R

2C=N-NH

2

 formullu hidrazonların adları aşağıdakı qaydalar əsasında tərtib edilir:  

a)

 uyğun aldehid və ya ketonun adına 

hidrazon sözü əlavə 

edilir: 


CH

3

CH=N -NH2

CH

3CH

2

C=N-N(CH3

)

2CH

3

AsetaldehidhidrazonButanondimetilhidrazon  

b)

 ondan üstün funksional qrup olduqda maddə adında =N-

NH

2 fraqmenti 

hidrazono sözönü kimi göstərilir: 

N-NH


2

C=O


H

N-NH


2

CH

3CCH

2

COOH3-Hidrazono-1-tsikloheksan-

              karbaldehid

3-Hidrazonobutan t-su      

  

 X=N-NHR, X=N-NR

1

Rformullu hidrazonların 

adlandırılması-na aid aşağıdakıları misal göstərmək olar: 

(CH


3

)

2C=N-NH-

SO

3H

(CH


3

)

2N-N

CH

3CCOOCH

3

p-Izopropilidenhidrazonobenzolsulfon t-su2-Dimetilhidrazonometilpropionat

 

 

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə