AdlandirilmasiYüklə 0.86 Mb.
Pdf просмотр
səhifə9/10
tarix01.06.2017
ölçüsü0.86 Mb.
növüDərs
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

 

 

2. Sərbəst radikallardan elektron ayrılması ilə yaranan 

kationlar müəssis quruluş adına “iliumsuffiksi əlavə edilmək-

lə adlandırılır:  

 

102


CH

3

CH3

 - CH - CH

3

O

HCN

CH

3H

3

CMetilium

+

Tsiklobutilium+

1-Metiletilium

+

Furan-2-ilium+

Spiro[4,5]dekan-8-ilium

+

3,5-Dimetil-1,4-dihidropiridin-1-ilium+

 

 Mənfi yüklü atom anion mərkəz adlanır. Neytral mole-

kula elektron birləşməsindən yaranan anionların adının sonunda anion 

sözü işlənir:  

CH

3

 - CO

CH

3CH

2

NHAsetilanion

Etanaminilanion

Fenilanion

 

 Müəssis quruluş karbonlarından bir və ya bir neçə hidro-

gen atomlarının ayrılmasından yaranan karbanionun adının so-

nunda -id, - diid və s suffiksləri işlənir:

  

CH3

 - CH -CH

3

CH

3CH

2

CH2

CH

2CH

3

CCH

3

NHCl

Cl

(CN)3

C

C -CH2

Propan - 2-id

Butan -1-id

But - 2-in-1-id

Metilamid

2,4-Dixlorbenzol-1-id

Trisianometanid

 

 Turşu funksional qruplarından alınan anionunu adlandır-

maq üçün əsas quruluş adına at suffiksi əlavə edılır:

  

CH

3COO

PhS - O


O

O

COOAsetat

Benzolsulfonat

Tsiklopentankarboksilat

 


 

103


HOOC -(CH

2

)4

 -COO


N

COO


OOC

Ph

2PO

Piridin-2,6-dikarboksilat

6-Karboksiheksanoat

Difenilfosfinat

 

 

Əgər üzvi maddə molekulunda həm anion, həm də kation mərkəz vardırsa anion suffiksi kation suffiksindən sonra işlənir:

  

(CH3

)

3NCH

2

COO(C

6

H5

)

3 P (CH

2

)3

COO


+

- Trimetilammonioasetat

+

- Trifenilfosfoniobutanoat 

 

N COON CH

3

COOPh

Ph

NN

O

HOOCO

CH

3+

-Piridiniumkarboksilat-1

+

- 1-Metil-4,6-difenilpiridin-1-ium-2-karboksilat+

- 4-Karboksi-3-metil-1,2,3-oksadiazol-3-ium-5-olyat

 

 

104Sterokimyəvi nomenklatura 

 

İUPAC-ın

 qəbul etdiyi stereokimyəvi nomenklaturaya gö-

rə stereoizomerlərin fəza quruluşunu əks etdirmək üçün onların 

sistematik adına xüsusi sözönləri və ya işarələr əlavə edilir.  

C-C  əlaqəsi boyu fırlanma ilə bir-birinə keçən və atom-

ların fəza yerləşmələri, habelə enerjiləri ilə fərqlənən formalara konformasiyalar 

deyilir. Potensial enerjisi minimal olan nisbə-

tən stabil konformasiyalara konformerlər deyilir. Etan moleku-

lunda iki metil qruplarının C-C əlaqəsi boyu fırlanmasından alı-

nan çoxsaylı konformasiyalardan enerjisi maksimal, davamsız 

olan  örtülmüş konformasiyanı  və enerjisi minimal, davamlı 

olan ləngidilmiş konformasiyanı tetraedrik və Nyumen proyek-

siya formullarında aşağıdakı kimi göstərmək olar:  

H H

H

HH

H

HH

H

HH

H

Nyumen formulu  Örtülmüş konformasiya  

 

H

HH

H

HH

H

HH

H

HH

Nyumen formulu Ləngidilmiş konformasiya 

 

 Konformasiya tarazlığında həmişə davamlılığı çox olan 

ləngidilmiş konformasiya üstünlük təşkil edir. n-Butan mole-

kulunun konformerləri C

2

  və  C3

 karbon atomlarındakı CH

3

 

qruplarının müxtəlif qarşılıqlı  vəziyyətlərinə uyğun yaranır. Ümumiyyətlə, konformerlərin adında Nyumen formulunun aşa-

ğıda göstərilən qaydada bölünməsindən alınan  sin-  və  anti-,  

105


+”  və  ”–“  sahələr, habelə müşahidiçidən uzaqdakı  əvəzləyi-

cinin klinal və ya periplanar vəziyyətləri öz əksini tapır: 

sin

anti


periplanar

+

klinalklinal

+

  

Bu adlandırma prinsipləri əsasında n-butanın konformer-

lərinin adları aşağıdakı kimi olacaqdır: 

H

3C CH

3

H3

C

CH3

H

3C

CH

3H

H

HH

H

HH

H

HH

H

Hsinperiplanar

(+) sinklinal

(+) antiklinal

φ

φ1

0

2φ

 

H3

C

CH3

H

3C

H

3C

H

3C

H

3C

H

HH

H

HH

H

HH

H

HH

antiperiplanar

(-)antiklinal

(-)sinklinal

φ

φ

φ3

4

5 

 

Stereokimyəvi nomeklatura enantiomerlər və diastereo-merlərin adlandırılmasında  Kan-İngold-Preloqun  ardıcıllıq 

qaydasından 

istifadə edir. Bu qayda ilə əvəzedicilərin bir-birinə 

nəzərən üstünlüyü müəyyən edilir. Üstün  əvəzləyici  sıra nöm-

rəsi daha böyük olan atom hesab olunur. Məsələn,- OH qrupu –

NH

2

,-CH3,

 və s. qruplarına nəzərən üstün qrupdur, çünki, oksi-

genin sıra nömrəsi azot və karbonunkundan böyükdür. Əgər 

əvəzedici qruplar eyni elementin çoxatomlu törəmələridirsə, 

məsələn, -CH

2

Cl, -CHF2

, -CH


2

OH ,-CH


2

SH və s., onda onların 

üstünlüyü “ ikinci təbəqədə” müəyyən olunur:

  

 106

C

OH

H

CH

H

SC

H

CH

H

ClF

F

HH

  C(Cl ,H,H)            C(F,F,H)            C(O,H,H)              C(S,H,H)

17

9

91

1

11

1

11

16

8 

Əvvəlcə, karbon atomu ilə birləşmiş “ ikinci təbəqədə ” 

olan üç element atomları sıra nömrələrinin azalması ardıcıllığı 

ilə mötərizədə yazılır. Bu ardıcıllıqlarda birinci atomunun sıra 

nömrəsi böyük olan qrup ümumilikdə daha üstün hesab olunur. 

Onda verilmiş qrupların üstünlüyü aşağıdakı sıra üzrə azalır: 

-CH

2

Cl > -CH2

SH > -CHF

2

 > -CH


2

OH 


Bir çox qruplar üçün ardıcıllıq qaydasına görə müəyyən 

edilmiş şərti üstünlük nömrələri 18-ci cədvəldə verilmişdir.   

Cədvəl 20 

Ardıcıllıq qaydasına görə  əvəzedici qrupların üstünlüyü 

(

şərti nömrəsi böyük olan qrup daha üstündür). Əvəzedici qrup 

Şərti 

nömrəsi 

Əvəzedici qrup 

Sərti 

nömrəsi 

Allil 


CH

2

=CH-CH2

-

  

10 


Amino 

-NH


2

 

 43 

Ammonio 


-NH

3

+ 

 

44 Asetil 

CH

3-C-

O

  

36 


Asetilamino 

CH

3-C-NH-

O

  

48 


Asetoksi 

CH

3-C-O-

O

  

64 


Benzil 

C

6H

5

CH2

-

  

13 


Benziloksi 

C

6H

5

CH2

-O-


 

 

60 Benziloksikarbonil 

C

6H

5

CH2

-OC-


O

 

 41 

Benzoil 


C

6

H5

C -


O

 

 37 

 

107


Cədvəl 20 -nın davamı 

Əvəzedici qrup 

Şərti 

nömrəsi 

Əvəzedici qrup 

Şərti 

nömrəsi 

n-Butil 5 

ikili-Butil 

16 


üçlü-Butil 19 izo-Butil  9 

Dimetilamino 

(CH

3

)2

NH-


 

 

51 Dietilamino 

(C

2H

5

)2

NH-


 

 

52 Hidrogen 

 Hidroksi 

-OH

 

 57 

Karboksil 

-COOH

 

 38 

Metil 


-CH

3

  

Merkapto -SH

 

 69 

Metilamino 

CH

3

NH- 

 

45 Metoksi 

CH

3O-

 

 58 

Metiltio 

CH

3

S- 

 

79 Metoksikarbonil 

CH

3O(O)C -

 

 39 

Nitro 


-NO

2

  

56 


Nitrozo 

-N=O


 

55 m-Nitrofenil 

 

27 


p-Nitrofenil 24 o-Nitrofenil 33 

Propinil-1 

C

C CH


3

 

 29 

Propinil-2 

HC

C CH


2

 

 12 

Fenil 


 

 

22 Fenoksi 

O

  

61 


Fenilamino 

NH

 47 Formil 

H-C-


O

 

35 Formiloksi 

H-C-O


O

 

 63 

Sulfo 


-SO

3

H 

 

73  

108


Cədvəl 20-nin davamı 

Əvəzedici qrup 

Şərti 

nömrəsi 

Əvəzedici qrup 

Şərti 

nömrəsi 

Trimetilammonio 

(CH

3

)3

N-

+ 

 

53 Vinil 

CH

2=CH-

 

 15 

Flüor 68 Xlor 74 

Brom 75 Yod 76 

 

İUPAC  nomenklaturası  π-  diastereoizomerləri  ənənəvi 

sis-

 və trans- adlandırma, bir də ardıcıllıq qaydasından istifadə 

etməklə  Z  və  E  işarələri ilə adlandırır.  aCH=CHb tipli al-

kenlərdə  sis-  və  trans  izomerləri fərqləndirmək çətinlik 

törətmir: ikiqat rabitə karbonları ilə əlaqəli eyni əvəzedicilər π-

rabitə müstəvisinin bir tərəfində qalarsa izomer sis-, əks tərəfdə 

qaldıqda isə trans- izomer kimi işarə olunur. Aşağıdakı şəkildə, 

buten -2

 maddə molekulunda hidrogen atomlarının  sis  – və trans 

izomerlərə uyğun olan vəziyyətləri göstərilmişdir:  

C

C

HH

CH

3CH

3

CC

H

HCH

3

CH3

    sis-buten-2                     trans-buten-2

 

 

abC=CHe   abC=Ced formullu alkenlərdə a,b,e,d 

əvəzediciləri müxtəlif olduqlarından onların fəzada qarşılıqlı 

vəziyyətini  sis-  və  trans  – terminləri ilə ifadə etmək mümkün 

olmur. Bu zaman artıq qeyd etdiyimiz ardıcıllıq qaydasından 

istifadə edilir. Bu qaydaya görə ikiqat rabitə karbonları ilə əla-

qəli olan iki üstün qrup müəyyən edildikdən sonra, stereoizo-

merlərin adlandırılması bu qrupların vəziyyətinə görə aparılır: 

iki üstün qrup ikiqat rabitə müstəvisinin eyni tərəfində olduqda 

bu  Z-izomer (almanca  zusammen-  birlikdə sözündəndir), 


 

109


müxtəlif tərəflərində olduqda isə E-izomer (almanca entgegen-

qarşısında sözündəndir) adlanır. Məsələn, tutaq ki, quruluşları 

verilən (a) və (b) alkenlərinin Z və ya E izomer olduqlarını 

müəyyən etmək tələb olunur.

  

Cl

HC

C

H3

C

CC

CH

2OH

H

3C

CH

2CH

2

OHCOOH

HOOC


(a)

(b)


 

 

(a)  maddəsinin üstün olan Cl

 

və COOH qrupları ikiqat rabitə müstəvisinin eyni tərəfində olduqlarından maddə Z-izo-

mer kimi adlanmalıdır: 3-xlorbuten-2(Z) turşusu.   (b)

 maddəsində isə üstün olan COOH və CH

2

OH qrup-


ları ikiqat rabitə müstəvisinin müxtəlif tərəflərində olduqların-

dan maddə E  izomer kimi adlanmalıdır: 5-hidroksi-3-hidrok-simetil -2-metilpenten-2(E)turşusu. 

Z konfiqurasiyalı ikiqat rabitə E konfiqurasiyaya nəzərən 

üstün sayıldığından, müəssis quruluşa ilk növbədə o daxil 

edilir. Misal üçün verilən bu maddənin müəssis quruluşunu iki 

konfiqurasiyalı

 ikiqat rabitə  təşkil edir, 

konfiqurasiyalı 

xlorvinil qrupu kiçik qrup kimi söz önündə işlənir:

 

HH

H

HCl

H

ClCH

2

OH1

2

34

5

(Z)(Z)

(E)


5-Xlor-3 -[2(E)-xlorvinil]-

pentadiyen-2(Z),4(Z)-ol-1

 

 

Məlum olduğu kimi, dörd müxtəlif qrupla əlaqəli olan karbon atomlu (assimmetrik karbon) birləşmənin bir-birinin 

güzgü  əksi olan iki enantiomeri olur. Bu enantiomerlər atom-

larının fəzada müxtəlif cür yerləşməsi- konfiqurasiyası ilə bir-

birindən fərqlənirlər. Konfiqurasiyada olan bu fərq özünü 

enantiomerlərin polyarlaşmış  işıq müstəvisini müəyyən bucaq 

 

110altında ya sola, ya da sağa fırlatmasında büruzə verir. Misal 

üçün, sağa (+) - və sola (-) fırladan süd turşularının tetraedrik 

modellərində  və Fişer proyeksiya formullarında assimmetrik 

karbonun konfiqurasiyasındakı fərq aydın görünür:  

C

O - H


H

CH

3O - H

C

OH - O

H - O


H

CH

3O

COOH


CH

3

HOH

COOH


CH

3

HHO

(+) süd t-su

(-) süd t-su

 

 Enantiomerlərin stereokimyəvi R,S- nomenklatura ilə adlan-

dırılmasında da ardıcıllıq qaydasından istifadə edilir. Ardıcıllıq 

qaydasına görə süd turşusunda assimmetrik karbon atomu ilə 

əlaqəli əvəzləyicilərin üstünlüyü aşağıdakı sıra üzrə azalacaqdır: 

HO > COOH > CH

> H  

Daha sonra, tetraedrik model elə yönəldilməlidir ki, as-

simmetrik karbon atomundakı ən kiçik əvəzedici olan hidrogen 

atomu müşahidəçidən uzaqlaşsın, digər üç əvəzedici əksinə mü-

şahidəçiyə yaxınlaşmış olsun. Bu zaman əgər həmin üç əvəzlə-

yicinin üstünlüyü saat əqrəbi istiqamətində azalarsa onda kon-

fiqurasiya R-lə, saat əqrəbinin əksi istiqamətində azalarsa ilə 

işarə edilir. Beləliklə, süd turşularının enantiomerlərinin stereo-

kimyəvi nomeklaturaya görə adları aşağıdakı kimi olacaqdır:

  

COOHH

HO

CH3

H

3C

OH

HCOOH

R-konfiqurasiya

S-konfiqurasiya

 


 

111


Praktikada R,S-nomeklatura ilə adlandırma tetraedrik qu-

ruluş üzərində deyil, Fişer proyeksiya formulları üzərində apa-

rılır. Bunun üçün, əvəzləyicilərin yerini formulun stereokimyə-

vi mənasını dəyişməmək şərti ilə elə dəyişmək lazımdır ki, ki-

çik qrup (H) proyeksiya formulunun aşagısında yerləşsin. Bun-

dan sonra R,S- işarəetmə üç əvəzedicinin yerləşməsinə görə 

əvvəl göstərilən qayda ilə aparılır: 

COOH


COOH

CH

3CH

3

HOH

H

OHCOOH

H

COOHH

OH

CH3

COOH


H

OH

CH3

HO

H3

C

COOHH

OH

H3

C

R-konfiqurasiya(+) süd t-su

S-konfiqurasiya

(-) süd t-su

 

 Molekulda bir neçə assimmetrik atom olduqda formulu 

çevirmədən, yəni kiçik əvəzləyici yan tərəfdə yerləşdiyi halda 

konfiqurasiyanı təyin etmək üçün də üsul təklif edilmişdir. Bu 

üsula görə əvəzləyicilərin böyüklüyü saat əqrəbi istiqamətində 

dəyişərsə konfiqurasiya R-lə deyil, S-lə, saat əqrəbinin  əksi 

istiqamətində dəyişərsə isə S-lə deyil, əksinə R-lə işarələnir: 

COOH

COOH


H

3

COH

HO

CH3

COOH


COOH

HO

CH3

CH

3HO

R,R-konfiqurasiya

S,R-konfiqurasiya

S

RR

R

  

112


İki assimmetrik atomlu birləşmələrin (məsələn, 2-brom-3-

xlorbutan) fəza quruluşunu göstərmək üçün eritro  və  treo söz 

önlərindən də istifadə olunur. Fişerin standart yazılan proyek-

siya formulunda eritro izomerdə eyni və ya qohum əvəz-

ləyicilər proyeksiya formulunun bir tərəfində, treo izomerdə isə 

müxtəlif tərəflərində yerləşir (eritro və treo işarələri eritroza və 

treoza şəkərlərinin adları əsasında qəbul edilmişdir): 

CH

3CH

3

CH3

CH

3H

H

ClBr

H

ClH

Br

Eritro-2-brom-3-xlorbutanTreo-2-brom-3-xlorbutan

 

  

113


MƏSƏLƏLƏR 

 

Birləşmələrin adları əsasında onların quruluş formullarını 

yazın. 

1.

 Dimetilpropil-ikilibutilmetan 

2.

  3,4-Dimetil-4-etilheptan 

3.

  Trietilizobutilmetan və ya 2-metil-4,4-dietilheksan 

4.

  Etilizopropilizobutilmetan və ya 2,5-dimetil-3-etilheksan 

5.

  2,2,3,8-Tetrametilnonan 

6.

  2,2-Dimetil-3-etilokten-4 

7.

  2,3,4-Trimetilpenten-1 

8.

  4-Metil-2-etilpenten-1 

9.

  2,6-Dimetilokten-4 

10.


 

 2-Metilheksen-2 

11.

 

 3-Etil-4,4-dimetilpentin-1.  12.

 

 3,6-Dimetil-3-butilheptin-1 13.

 

 2,2,5,5-Tetrametilheptin-3 14.

 

 Etiniltsiklopentan 15.

 

 4-Vinil-4-etinilheptadien-1,6 16.

 

 5-Metilheksadien-1,3 17.

 

 3-Metil-3-vinilpentadien-1,4 18.

 

 2-Metilpenten-1-in-3 19.

 

 Diizopropenil 20.

 

 Piperilen 21.

 

 1-Xlor-2-metilbutadien-1,3 22.

 

 3-Xlor-3-metilpentadien-1,4 23.

 

 3-Xlor-2,7-dimetiloktin-4 24.

 

 İzoheksilxlorid 25.

 

 Propargil xlorid 26.

 

 Triflüormetilasetilen 27.

 

 Etilidenxlorid 28.

 

 Pentametilenxlorbromid 29.

 

 Trimetilenxlorbromid 30.

 

 Perflüorbutadien  

114


31.

 

 4-Xlor-3-metilbuten-1 32.

 

 1,1,4-Triflüor-3-metilpentadiyen-1,3 33.

 

 2-Metilbutandiol-2,3 34.

 

 Diizopropilkarbinol 35.

 

 Heksametilenqlikol 36.

 

 2-Metoksibutan 37.

 

 3,4-Epoksiheksan 38.

 

 3-Metilbutandiol-1,2 39.

 

 6-Xlor-2,5-dimetil-4,4-dietilheksandiol-2,3 40.

 

 4-Xlor-5-metil-5-etilhepten-2-diol-1,7 41.

 

 Metilikilibutil efiri 42.

 

 β -Xlorpropion aldehidi 43.

 

 2,3-Dimetilbutanal 44.

 

 Metilqlioksal 45.

 

 Metilvinilketon 46.

 

 Asetilaseton 47.

 

 Hepten-2-on-4 48.

 

 3,4-Epoksipentanon-2 49.

 

 Pival aldehidi və ya 2,2-dimetilpropanal 50.

 

 β–Metilkroton aldehidi və ya 3-metilbuten-2-al 51.

 

 Malon aldehidi 52.

 

 α, α`-Dixloraseton və ya 1,3-dixlorpropanon-2 53.

 

 Propion aldehidi oksimi 54.

 

 Tsiklopentanon azin 55.

 

 Dimetilqlioksim 56.

 

 1,1-Dietoksitsiklopentanon 57.

 

 α,β–Dixloryağ turşusu 58.

 

 İzobutilbutirat 59.

 

 Vinilasetat 60.

 

 γ –Metilvalerian turşusu və ya 4-metilpentan turşusu 61.

 

 İzopropilformiat 62.

 

 Etilenqlikoldipalmitat 63.

 

 N-Etilformamid 64.

 

 Butironitril  

115


65.

 

 İzoyağ turşusu amidini 66.

 

 Benzilmalon turşusu 67.

 

 Qlutar turşusunun dihidrazidi 68.

 

 Etilenqlikol suksinat 69.

 

 Kəhraba turşusu diamidi 70.

 

 γ –Oksiizovalerian turşusu 71.

 

 β–Xlorsüd turşusu 72.

 

 Metiletilqlikol turşusu 73.

 

 Qlikol turşusunun dietil efiri 74.

 

 α–Asetoksipropion turşusunun metil efiri 75.

 

 γ- Butirolakton 76.

 

 γ–Oksikroton turşusu 77.

 

 Qlioksil turşusu 78.

 

 α–Asetoqlutar turşusu 79.

 

 β–Metoksikroton turşusunun metil efiri 80.

 

 α,β– Dibrom-β-formilakril turşusu 81.

 

 3,3,4-Trimetil-5-oksoheksan turşusu 82.

 

 β–Aminoyağ turşusunun etil efiri hidrobromidi 83.

 

 α–Aminopropion turşusunun amidi 84.

 

 α–Metil-α-aminopropion turşusu 85.

 

 2-Hidroksi-6-metil-3-metoksibenzoxinon 86.

 

 1-Metil-4-izopropiltsikloheksan 87.

 

 1,2-Ditsiklopentiletilen 88.

 

 1-Metil-4-izopropilidentsikloheksen-1 89.

 

 p–Metilizopropilbenzol 90.

 

 Benzilidenxlorid 91.

 

 o–Bromtoluol 92.

 

 2,4-Dinitroflüorbenzol 93.

 

 Fenilnitrometan 94.

 

 p–Toluolsulfoturşunun metil efiri  95.

 

 Difenilsulfon 96.

 

 p ,p`-Dixlordifeniltrixlormetil metan 97.

 

 Etil-o-tolil karbinol 98.

 

 m–Xlorfenol  

116


99.

 

 m–Nitrofenol etil efiri 100.

 

Difenil efiri 101.

 

β– Feniletanol 102.

 

o–Oksibenzil spirti 103.

 

p-Nitrodarçın turşusu 104.

 

p- Aminibenzoy turşusunun etil efiri 105.

 

β– Fenilpropion turşusunun etil efiri 106.

 

8- Nitro-2-naftoy turşusu 107.

 

Diazoaminobenzol 108.

 

p –Aminoazobenzol 109.

 

4- (p-Dimetilaminofenilazo)benzol sulfoturşu 110.

 

1-(o-Tolilazo)-2-hidroksi-4-metilbenzol 111.

 

N-Metilbenzamid 112.

 

1- Metil-2,3-dihidropirrol 113.

 

Pirrolidin-2-karbon turşusu 114.

 

1-Metil-2,5-dihidroksipirrol 115.

 

2- Bromtiofen 116.

 

8- Oksixinolin 117.

 

İndolil-3-sirkə turşusu 118.

 

Furan-2-karbon turşusu 119.

 

3-(1-Metilpirrolidil-2)-piridin və ya nikotin 120.

 

3-(2-Aminoetil)indol 121.

 

1-Fenil-3-metilpirazolon-5 122.

 

1,2,4-Trihidroksibutanon-2 123.

 

(S)-Qliserin aldehidi 124.

 

(S)-2-Metilbutanol-1 125.

 

(R)-Alanin 126.

 

(S)-2,3-Dimetilpentan 127.

 

(S)-Serin 128.

 

(R)-Sistein 129.

 

(2S,3R)- 2,3,4-Trioksibutanal 130.

 

(2S,3S)- 2,3,4-Trioksibutanal 131.

 

(2S,3R)- 3-Brombutanol-2 132.

 

2- Xlor-4,4-dimetiltsikloheksanon  

117


133.

 

– (2-Ketotsikloheksil)propion turşusu 134.

 

 1-Amino-1,2-difenildekanol-2 135.

 

5- (Dietilamino)-4-metil-2-etil-2-pentenal 136.

 

(4,4-Dixlor-3,3-diflüor-1-tsiklobuten-1-il)benzol 137.

 

3,5- Epoksi-4,4-dimetilheksanon-2 138.

 

4-Hidroksi-2`-metoksibenzofenon 139.

 

Heksen-4-in-2 karbon turşusu 140.

 

1,5- Diazabitsiklo[ 3.3.1]nonan 141.

 

2- Asetil-3-etil-4-fenil-1,2-diazabitsiklo [ 2.2.2]oktan  142.

 

9- Asetil-1,4,5,8-tetrahidronaftalin-4a,8a-imin 143.

 

1-Brom-4-(6-metoksinaftil-2)-3-metilheksanon-2 144.

 

N4

-(2-xlor-4,6-dinitrofenil)-2,4-diaminotoluol 

145.

 

2-Brom-1- (tienil-2) propanon-1 146.

 

Dibenzo [a, c]antrasen 147.

 

Nafto[1,2-a]antrasen  148.

 

Nafto[1,2-d]tiazol 149.

 

3a,4,7,7a-Tetrahidro-4,7-etanoizoindol 150.

 

Piridino [2,3- h] xinolin  

 

  

 

  

 

  

 

118Adların nömrələri (1-150) ilə formulların tapılması üçün cədvəl 

N-si 
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə