Alkaloidlər hansı birləşmələrə aiddir?Yüklə 101.66 Kb.
Pdf просмотр
tarix19.06.2017
ölçüsü101.66 Kb.

1

 Alkaloidlər hansı birləşmələrə aiddir?                                   

2

Hansı xarakterik xüsusiyyət alkaloid terminini şərtləndirmişdir?                    3

 Hansı fəsilənin bitkiləri alkaloidlərlə daha zəngindir?              

4

Hamar stefaniyanın yayıldığı arealları göstərin:                        5

Alkaloidlərə bitkilərdə hansı formada rast gəlinir?                        

6

Alkaloidlərə bitkinin hansı orqanlarında rast gəlinir?                 7

Alkaloidli bitki növləri hansı ölkələrdə daha çoxdur?                   

8

Alkaloidli birləşmələr hansı rəngdə olur?                                   9

Alkaloidlər əsasən hansı aqreqat halda olur?                              

10

Anabazisin alkaloid məcmuyunda hansı alkaloidin miqdarı 60 %-ə çatır?                                                                              11

Hansı alkaloidlər maye halda olur?                                             

12

 Hansı bitkilərdə kofein vardır?                                                13

Alkaloid əsaslar üzvi və mineral turşularla hansı birləşmələri əmələ gətirir?                                                                          

14

Hansı alkaloid-əsaslar suda həll olur?                                          15

 Alkaloid duzları hansı mühitdə və yaxud hansı vəziyyətdə parçalanır?                                                                               

16

 Əksər alkaloidlərin biosintezində ilkin birləşmə hansıdır?       17

Bitki ammalından hazırlanmış çıxarışlarda alkaloidlər hansı reaksiyalarla 

təyin edilir?                                                          

18

Potensial-məhsuldar ərazilər nədir?                                           19

Bitki xammalında alkaloidlərin miqdarı təyini hansı üsullarla müəyyən 

20

 Alkaloidli bitki xammalı harada və necə istifadə edilir?          21

Efedra otunda efedrin maksimal miqdarda hansı vaxtlarda olur?   

22

Akonitin alkaloidi hansı birləşmələrə aid edilir?                      23

Efedrin-hidroxlorid preparatı hansı xəstəliklərin müalicəsində istifadə 

edilir?                                                                       

24

 Birillik istiot xammalı, bitkisi və fəsiləsinin düzgün adlarını göstərin:                                                                                 25

 İstiot meyvələri necə qurudulur?                                                

26

İstiot xammalından hansı preparat hazırlanır və nə məqsədlə istifadə edilir? 

27

Əla itboğan (vaxtsızçiçək) xammalı, bitkisi və fəsiləsinin düzgün adlarını göstərin:                                                                       

28

Əla itboğan bitkisinin yayılma arealını göstərin:                        29

Dilimli quşüzümü bitkisi harada və hansı iqlim şəraitində bitir? 

30

Kolxamin və kolxisin hansı farmakoloji xüsusiyyətlərə malikdir?   31

İlan zəhəri su ilə qarışdırıldıqda məhlul necə olur?                          

32

Pirrolizidin alkaloidləri hansı fəsilə nümayəndələrində rast gəlinir?                                                                                      33

Yastıyarpaq xaçgülü xammalı, bitkisi və fəsiləsinin düzgün adlarını 

göstərin:                                                                        

34

Yastıyarpaq xaçgülü növü üçün xarakterik yayılma arealları hansıdır?                                                                                   35

Kinə ağacının alkaloid duzlarının tibb praktikasında əsas istifadəsini 

göstərin.                                                                    

36

Platifillin-hidrotartratın farmakoloji xüsusiyyətləri nədir?            37

Platifillin-hidrotartrat əsasında hansı preparatlar hazırlanır?     38

Pirrolidin və piperidin alkaloidləri hansı fəsilənin bitkiləri üçün 

xarakterikdir?                                                                           

39

Hansı dərman bitki xammalı bioloji standartlaşdırmaya məruz qalır?                                                                                      40

Adi xanımotu xammalının, bitkisinin və fəsiləsinin düzgün adlarını göstərin:                                                                         

41

Kokain-hidroxlorid tibbdə nə məqsədlə istifadə edilir?             42

 Adi xanımotunun yarpaq və köklərində tələblərə görə alkaloidlərin miqdarı 

nə qədər olmalıdır?                                       

43

Xanimotu yarpaq və otundan hansı preparatlar hazırlanır?      44

 Atropin və hiossiamin hansı farmakoloji xüsusiyyətlərə malikdir?                                                                              

45

Çovdar mahmızı xammalında alkaloidlərdən başqa daha hansı birləşmələr vardır?                                                                    

46

 Batbat xammalında hansı əsas alkaloidli birləşmələr vardır və onların miqdarı nə qədər olmalıdır?                                         

47

Vərəmumun kimyəvi tərkibi nədir?                                         48

Dəlibəngin xammalı, bitkisi və fəsiləsinin düzgün adlarını göstərin:                                                                                 

49

Dəlibəng bitkisində hansı alkaloidlər var və onların maksimal miqdarı nə qədərdir?                                                               

50

Dəlibəng yarpaqları “Astmatol” preparatının tərkibində hansı formada istifadə edilir?                                                               

51

Morfin-hidroxlorid hansı farmakoloji təsirə malikdir?                    52

Paxikarpin alkaloidi və onun duzu hansı formada və rəngdə olur?                                                                                        

53

Lansetşəkilli termopsis xammalı, bitkisi və fəsiləsinin düzgün adlarını göstərin:                                                                       

54

Lansetşəkilli termopsisin alkaloidlər məcmuyu əsasən hansı maddələrdən ibarətdir?                                                          

55

Termopsis otu hansı farmakoloji təsirlərə malikdir və hansı durulaşma nisbətində istifadə edilir?                                         

56

Sekurineqanın alkaloidlər məcmuyunda əsas birləşmə hansı maddədir?                                                                             57

 Sarı suzanbağı xammalının keyfiyyəti hansı alkaloidin uyğun miqdarına 

görə qiymətləndirilir?                                              

58

Sarı suzanbağı və nufaridin alkaloidləri içərisində əsas təsiredici maddə hansıdır?                                                                    

59

Sarı suzanbağı alkaloidləri əsasında hazırlanmış preparatlar hansı təsirə malikdir?                                                            

60

Qlausin-hidroxlorid preparatı necə təsir göstərir?                       61

 Sarı buynuzlalə xammalı, bitkisi və fəsiləsinin düzgün adlarını göstərin:                                                                                   

62

 Həqiqi alkaloidlərin təsnifatı nəyə əsaslanır?                            63

 Hansı bitki xammallarının tərkibində xinolin alkaloidləri vardır?  

64

Zirinc yarpaqları və kökündə hansı qrup alkaloidlər vardır?          65

Zirinc alkaloidləri içərisində əsas birləşmə hansıdır?               

66

Zirinc köklərində berberin hansı miqdarda olmalıdır?                    67

 Berberin-bisulfat hansı xəstəliklər zamanı istifadə edilir?          

68

Zirinc yarpaqlarından hansı dərman forması hazırlanır?              69

Zirinc xammalının, bitkisinin və fəsiləsinin düzgün adlarını göstərin:                                                                                   

70

Sferofiza bitkisinin hansı orqanlarında alkalodlərin miqdarı çoxdur?                                                                                 71

Dəmrovotu xammalı hansı xəstəliklərin müalicəsində və nə formada 

istifadə edilir?                                                                

72

Dərman bitki xammalı kimi çiçəklər necə toplanır?                         73

Dəmrovotu xammalı, bitkisi və fəsiləsinin düzgün adlarının göstərin                                                                                      

74

Tərkibində müxtəlif qrup alkaloidlər olan bitkini göstərin:              75

Hamar stefaniyanın xammalının alkaloid tərkibini göstərin:          

76

 Stefaniya xammalından hansı preparatlar hazırlanır?                      77

Passifloranın xammalınn, bitkisinin və fəsiləsinin düzgün adlarını göstərin.                                                                                   

78

Bu bitki xammalı qurudulmazdan qabaq yuyulur:                      79

Dərman bitki xammalının ilkin işlənməsinə nə aiddir?                      

80

Çovdar mahmızı xammalında hansı qrup alkaloidlər vardır?        81

Çovdar mahmızı preparatları tibbin hansı sahələrində istifadə edilir?                                                                                       

82

İlan rauvolfiyasının xammalının, bitkisinin və fəsiləsinin düzgün adlarının göstərin                                                                      

83

Adi zirincin kökü hansı təsirə malikdir?                                        84

Rauvolfiya xammalında olan aymalin alkaloidi hansı vasitəyə aiddir?                                                                                       

85

Qarğabükənin düzgün yayılma arealını göstərin:                           86

Qarğabükən toxumlarından hansı dərman vasitələri hazırlanır və nə 

məqsədlə istifadə edilir?                                                       

87

Çəhrayı qıfotu xammalının, bitkisinin və fəsiləsinin düzgün adlarını göstərin:                                                                         

88

Bu alkaloidlər hansı dərman bitkisinin tərkibində rast gəlinir?  89

Yoğunmeyvəli soforanın xammalı bitkinin inkişafının hansı dövründə 

tədarük olunur?                                                          

90

Çəhrayı qıfotundan hansı preparatlar hazırlanır?                           91

 Üzərlik otunda olan alkaloidlər məcmuyunda əsas alkaloidli birləşmələr 

hansılardır?                                                           

92

Peqanin hidroxlorid preparatı (tablet və inyeksiya) hansı vasitə kimi istifadə edilir?                                                                   A) oyandırıcı və 

tonizəedici vasitə kimi          

93

Çay yarpağının alkaloidlər məcmuyunun tərkibini göstərin:        94

Dərman bitkilərinin yerüstü hissələri (yarpaq, çiçək, ot, meyvə və s.) günün 

hansı vaxtında toplanır?                                         A) Qaranlıq düşəndən 

sonra                                                  B) Səhər tezdən                                                                         

C) Səhər şehi qurumamış                                                       D) Yağışlı 

havada                                                                      E) Quru havada, səhər 

şehi quruyandan sonra (saat 8-10-dan sonra) və axşam şehi düşənə 

qədər (saat 17-ə kimi) 

95

Çay istehsalı tullantılarından nə alınır və bu məhsul hansı təsirə malikdir?                                                                                   96

Hansı cinsə aid bitkilərdə diterpen alkaloidləri vardır?               

97

Steroid alkaloidlər hansı cinsdən olan bitkilər üçün xarakterikdir?                                                                             98

 Bioloji aktiv əlavələr kimi eubiotiklər nəyi normallaşdırır?         

99

Nəyə görə xammal kimi dərman bitkilərinin müxtəlif orqanları tədarük edilir?                                                                              

100


Quşüzümü otundan hansı maddə alınır və onun əsasında nə hazırlanır?                                                                               

101


Quşüzümükimilər fəsiləsindən olan steorid alkaloidlər hansı xüsusiyyətlərə 

malikdir?                                                            

102

 Dərman bitki xammalı hansı şəraitdə saxlanmalıdır?                     103

Nəyə görə xammal kimi dərman bitkilərinin müxtəlif orqanları tədarük 

edilir?                                                                           

104


Adi dəlibəngin yarpaqları necə qurudulur və xammalın dadı təyin edilirmi?                                                                          

105


Bu alkaloid hansı dərman bitkisinin tərkibində rast gəlinir?        

106


Hamar stefaniya bitkisinin həyat formasını göstərin                        

107


 Bu alkaloid hansı dərman bitkisinin tərkibində rast gəlinir?       

108


Dolçavari quşüzümü bitkisinin otu inkişafının hansı dövründə toplanılır?                                                                             

109


Potensial bitki növü nədir?                                                       

110


 İlan rauvolfiyasının əsas alkaloidlərini göstərin                          

111

Otları qurudan zaman onların çəkisi nə qədər azalır?                    

112

“Viprosal” məlhəminin hazırlanmasında hansı ilanın zəhərindən istifadə edilir?                                                                          

113


Çay yarpaqlarında kofeindən başqa hansı maddələr vardır?        

114


Sarı buynuzlalədən alınan 15 alkaloidli birləşmədən hansı əsas 

təsiredicidir?                                                                         

115

Dərman bitki xammalının tərkibində bitkinin xammal olmayan digər hissələri nə qədər ola bilər?                                                

116


Sferofiza bitkisi hansı bitki örtüyü tipində bitir?                         

117


Avroasiyanın hansı bölgələrində sferofizanın arealı var?               

118


 Alkaloid duzları hansı həlledicilərdə həll olur?                             

119


Sferofizanın tərkibində alkaloidlərin miqdarı nə qədərdir?            

120


Sferofizanın xammalının tərkibində bitkinin hansı hissələrinin olmasına yol 

verilir?                                                                 

121

Alkaloidlərə əsasi xassə verən nədir?                                          122

 Sferofizanın dərman preparatları hansı terapevtik təsirə malikdir?                                                                                  

123

Dərman bitki xammalı kimi bitkinin otu nə vaxt tədarük olunur?   124

Anabazisin xammalında alkalodlərin faizlə miqdarı nə qədərdir?      

125

 Anabazis bitkisinin xammalında hansı alkalidlər var?                   126

Anabazis bitkisinin xammalının düzgün toplanma vaxını göstərin                     

127

Anabazisin xammalının mikroskopiyasında hansı diaqnostik əlamətlər əsas hesab olunur?                                                    

128


Anabazin-hidroxlorid hansı hallarda istifadə olunur?               

129


Dərman bitki xammalının illik tədarük oluna biləcək miqdarı nədir?                                                                                       

130


 Kinə ağacının tərkibində olan alkaloid məcmuyunda hansı alkaloidlər 

miqdari cəhətdən üstünlük təşkil edir?                         

131

 Kinə ağacının qabığını eyniliyini təyin etmək üçün hansı üsuldan istifadə edilir?                                                                              

132


Dərman bitki xammalının əmtəəçilik analizinə daxildir:                     

133


Yoğunmeyvəli soforanın xammalının, bitkisinin və fəsiləsinin düzgün 

adlarını göstərin                                                             

134

Dərman bitki xammalının qurudulmasında istifadə edilən radiasion qurutma üsulu hansı şəraitdə həyata keçirilir?                

135


Yoğunmeyvəli soforanın tədarük olunduğu yerləri göstərin           

136


Xammal kimi bitkinin qabığı nə vaxt toplanılır?                             

137


Yoğunmeyvəli soforanın alkaloid məcmuyunda hansı alkaloid əsas hesab 

olunur?                                                                   

138

Yuxu xaşxaşının xammalının, bitkisinin və fəsiləsinin düzgün adlarını göstərin                                                                         

139


Yuxu xaşxaşının yağlı çeşidlərinin yetişmiş qutucuqlarında morfinin 

miqdarı nə qədərdir?                                                        

140

Dərman bitki xammalının bazası necə formalaşır?                         141

Adi xanımotunun alkaloidlər məcmuyunda əsas birləşmə hansıdır?                                                                                 

142

Kodein-fosfat hansı təsirə malikdir?                                             143

Koka bitkisinin xammalının, bitkisinin və fəsiləsinin düzgün adlarını 

göstərin                                                                            

144


Sekurinin-nitrat alkaloidinin orqanizmə hansı təsiri vardır?      

145


Koka bitkisinin tərkibində alkaloidlərin miqdarı nə qədərdir? 

146


Kodein-fosfat hansı təsirə malikdir?                                             

147


Koka bitkisinin xammalının, bitkisinin və fəsiləsinin düzgün adlarını 

göstərin                                                                       

148

Sekurinin-nitrat alkaloidinin orqanizmə hansı təsiri vardır?             149

Koka bitkisinin tərkibində alkaloidlərin miqdarı nə qədərdir   

150

Parv çili bitkisinin tərkibində hansı alkaloid var?                              151

İnkarnat passiflorası bitkisinin dərman xammalı bir il ərzində neçə dəfə 

toplanılır?                                                                 


152

Alkaloidlər bitkilərdə hansı turşuların duzları şəklində olur?           

153

Psevdoalkaloidlər hansı prinsip üzrə təsnif olunur?                       154

 Qabıqları qurudan zaman onların çəkisi nə qədər azalır?               

155

Adi xanımotunun xammal kimi hansı hissələrindən istifadə edilir?                                                                                        156

İlan zəhəri hansı fiziki xassələri ilə xarakterizə edilir?                   

157

Yastıyarpaq xaçgülünün əsas alkaloidlərini göstərin                       158

 Kolxamin dərman formaları hansı xəstəliklərdə istifadə edilir? 

159

Yuxu xaşxaşının tərkibində olan alkaloidləri göstərin                   160

 Hamar stefaniyanın alkaloidlərini göstərin                                  

161

 Dərman bitki xammalı kimi quru meyvələr necə tədarük olunur?                                                                                    162

Dilimli quşüzümü bitkisinin alkaloidlərini göstərin                            

163

Qarğabükən toxumlarında alkaloidlərin miqdarı nə qədərdir və onlardan əsasları hansılardır?                                                      

164


Akonitin alkaloidi hansı birləşmələrə aid edilir?                      

165


Oksigensiz alkaloidlər necə maddələrdir?                                     

166


Diterpen alkaloidlərinin sintezində ilkin maddələr hansılardır? 

167


Platifillin-hidrotartratın farmakoloji xüsusiyyətləri nədir?               

168


Dəmrovotu otu və köklərində alkaloidlər hansı miqdarda olur?       

169


İstiotun preparatları hansı terapevtik təsirə malikdir?                    

170


Yastıyarpaq xaçgülü növündə alkaloidlər hansı miqdarda ola bilər?                                                                                         

171


Hamar stefaniyanın xammalının alkaloid tərkibini göstərin:      

172


Alkaloidlər hansı birləşmələrə aiddir?                                           

173


Efedrin-hidroxlorid preparatı hansı xəstəliklərin müalicəsində istifadə 

edilir?                                                                           

174

Hamar stefaniyanın yayıldığı arealları göstərin:                              175

Vərəmumun kimyəvi tərkibi nədir?                                                

176

Hansı alkaloidlər maye halda olur?                                               177

Sarı suzanbağı alkaloidləri əsasında hazırlanmış preparatlar hansı təsirə 

malikdir?                                                                

178


Bitki xammalında alkaloidlərin miqdarı təyini hansı üsullarla müəyyən 

edilir?                                                                     

179

Hansı fəsilənin bitkiləri alkaloidlərlə daha zəngindir?              180

Birillik istiot xammalı, bitkisi və fəsiləsinin düzgün adlarını göstərin:                                                                                   

181

Bioloji fəal əlavələr nədir?                                                         182

Yoğunmeyvəli soforanın alkaloidləri hansı müalicəvi təsirə malikdir?                                                                                 

183

İlan zəhəri hansı əsas tərkib hissələrindən ibarətdir?                          184

Arı mumu hansı üsulla alınır?                                                              

185

Zirinc alkaloidləri içərisində əsas birləşmə hansıdır?                      186

Platifillin-hidrotartrat əsasında hansı preparatlar hazırlanır?          

187

Çovdar mahmızından hansı alkaloidlər qrupu alınır?                    188

Dərman bitki xammalının ehtiyatının öyrənilməsi hansı mərhələlərdən 

ibarətdir?                                                         

189


Sferofiza bitkisi hansı bitki örtüyü tipində bitir?                              

190


Peqanin hidroxlorid preparatı (tablet və inyeksiya) hansı vasitə kimi 

istifadə edilir?                                                                     A) oyandırıcı və 

tonizəedici vasitə kimi          

191


Hansı hallarda böyüklərə apilak təyin edilir?                                     

192


Dolçavari quşüzümü bitkisinin otu inkişafının hansı dövründə toplanılır?                                                                                   

193


Hansı bitki xammallarının tərkibində xinolin alkaloidləri vardır?      

194


 Gürzə zəhərindən hansı dərman preparatı hazırlanır?                    

195


Qarğabükənin düzgün yayılma arealını göstərin:                            

196


Batbat xammalında hansı əsas alkaloidli birləşmələr vardır və onların 

miqdarı nə qədər olmalıdır?                                            

197

Çay istehsalı tullantılarından nə alınır və bu məhsul hansı təsirə malikdir?                                                                                   198

Yuxu xaşxaşının yağlı çeşidlərinin yetişmiş qutucuqlarında morfinin 

miqdarı nə qədərdir?                                                   

199


Arı zəhərinə qarşı həssaslığı olmayan yetkin insanın ölümünə neçə arı 

sancması səbəb                                                               200

Bu alkaloidlər hansı dərman bitkisinin tərkibində rast gəlinir?  

Поделитесь с Вашими друзьями:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə