Allahın adı ilə !Yüklə 0.8 Mb.
Pdf просмотр
səhifə3/7
tarix03.07.2017
ölçüsü0.8 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

İlahidən şeir gə

lir...

 

 Göy qurşaqı başımın   

Üstünd


ə qurdu halə,                                                                                

Z

ər kimi parıldayan Tac g

ətirdi əmələ. 

 

Sordum ondan ,nə xəbər,    

Bu n


ə qurğu , bu nə hal? 

Söyl


ədi ki,ay şair,    

İlhamından xəbər al! 

 

Soruşdum ilhamımdan.                                                                         Dedi,sevin ay şair,                                                                                 

İlahidən sənə güc

Yeni şeirlər gəlir. 

                    24-08-2007 

 

 

 

Oxudum,tanıdım... (Az

ərbaycanın xalq şairi,hörmətli Fikrət Qocaya) 

 

   Gözl


ərim önündə təsəvvür etdim 

   


Ağ saclı,vüqarlı,kübar qocanı, 

   Çox cavan,b

əlkə də uşaq olanda 

   


Oxudum,tanıdım şair Qocanı.   

 

   Hər misra şeirindən gül-çiçək dərdim, 

   Göyn


ədi,toxtadı,azaldı dərdım. 

   V


ətəni sevənim,sözundə mərdim, 

   

Oxudum,tanıdım şair Qocanı.         

 

   


Xeyirxah insanı özundə gördüm, 

   Ünmanlar r

ənginı gözündə gördüm, 

   S


əbrini şeirinin izində gördüm, 

   


Oxudum,tanıdım şair Qocanı.     

 

   Sən demə gocalıq sözündə imiş, 

   Müdriklik sözünün düzünd

ə imiş, 

    


Xoş xislət nurani üzündə imiş, 

    


Oxudum,tanıdım şair Qocanı.     

        


    O kamil bir insan,fitr

ətən  qoca, 

    

Xalqımın şairi,hörmətli Qoca,     Cavank

ən qocaydı,qocaykən uca, 

    

Oxudum,tanıdım şair Qocanı.      

   


İlhamı olandan İlham,al ilham, 

 

20 


   Söyl

əmə şeirdən mən də agaham, 

   S

ənəti Qocadan öyrən ay İlham,      

Oxudum,tanıdım şair Qocanı.   

 

 

Adında ləyaqət,şöhrət Qocanı,  Q

əlbində Allaha biət Qocanı, 

 

Sevimlı insanı,Fikrət Qocanı,       

Oxudum,tanıdım şair Qocanı.                        

05.05.2009             

Ə

lli 

yaşın mübarə

k! 

(K

ərbəlayi Nizamiyə,əlli illiyi münasibəti ilə)   

 

Əlli il çox tez keçdi,    Bir an kimi,ötdü d

ə, 


Yer Gün

əşin başına    

Əlli səcdə etdi də... 

 

S

ən də səcdə qılansan Bizi yaradan Haqqa,   

Arzu ed


ənsən haqqı                                                                                  

Haqq verm

əsin nahaqqa! 

 

Dünyanın hər üzünü –   Əyrisini , düzünü, 

Görüb ,t


əsdiq etmisən      

C

əmiyyətdə özünü  

Xeyirxahsan , Tanrıya 

Tapınansan həmişə, 

Xeyir-duan ,köm

əyin

 

Dəyir sənin hər işə.. 

 

Həm də həssas adamsan, 

Sev


ənsən şer , şairi,  

S

ənin qəlbində sözün Vardır xüsusi yeri.    

 

Xeyriyyəçi xalq oğlu 

Tağıyevdir sələfin, 

Ruhu şaddır , bilir ki, 

Vardır səntək xələfi. 

 

Mükafatın bir neçə  – Biz d

ə fəxr eyləyirik, 

Nizami dosdumuzdur! – 

H

ər yerdə söyləyirik.  

T

əkcə bizim rayon yox, Ölk

ə tanıyır səni, 

Xalq sev

əcək ,şübhə yox, 

Öz xalqını sevəni. 

Əziz qardaş, həyatda 

Tanrı sənə yar olsun, 

S

ənə şöhrət gətirən Əməllərin var olsun! 

 

Qoy həyatda hər azrun 

Çin olsun h

ər niyyətin, 

İlahi sevsin səni, 

Əskilməsin hörmətin. 

 


 

21 


Gün olsun ki,gör

əsən 


N

əvələrin dadını , 

N

əsillərə ötürsün Onlar s

ənin adını.  

 

Göz


əl övladlarınla  

Dünyada xoşbəxt yaşa,    

Tanrı verən ömrü sən 

Sağlamlıqla vur başa! 

 

Əlli yaşın mübarək, Dostum ,ay K

ərbəlayi,  

Tanrı ayırsın sənə  

Yüzd


ən çox ömür payı! 

                  06-08-2007 

 

Sar olmaz

 

(Ustadnamə) 

 

Xisləti binadan naqis olan kəs  

Q

əlbisaf , səmimi,xoşrəftar olmaz  Sözünün üstünd

ə hökmüdar olmaz. 

Riyaya , yalana ad

ət edənlər    

 

Bir bülbül vurulsa gündə bir gülə, 

Eşqini gətirsə cəh-cəhlə dilə, 

Öt

əri, hərcayı məhəbbət ilə O bülbül heç gül

ə vəfadar olmaz. 

 

Odu su söndürər, həsrəti vüsal, 

Dad ver


ər yeyilsə qaymaq ilə bal.                                             

Gül alsan güll

ərin qönçəsini al, 

A

çılmış bir güldən sənə yar olmaz.  

İlhami paxıllıq hissindən uzaq, 

Köksünd

ə ürəyi gül-çiçəkli bağ Birinin yeri kol,biri arar dağ

S

ərçədən zirvəyə qonan sar olmaz.                                  22-11-2007    

 

İlahini sevməy

ə

nl

ə

r... 

 

H

əyat ümman – insan qayıq, Yelk

ənsizlər üzə bilməz.  

İlhamı olmayan şair    

Sözü-söz


ə düzə bilməz. 

 

Tanrı çəkər imtahana                                                                                        D

ərd göndərər hər insana

 

İnanmayan yaradana  D

ərd-bəlaya dözə bilməz. 

 

İlahini sevmək gərək Şair İlham İlhamitək,                                                                

C

ənnət bağında gül-çiçək, Münafiql

ər üzə bilməz. 

                  22-01-2007                                                             

 

Yaradanlar yaradanı

 

 

22 


 

Atalar da anadan   

Analar da anadan   

H

əyat alar ,yaranar.  

Yaradanı yaradar, 

Min bir sirrin üstünd

ə 

Uca Tanrı dayanar.                     22-11-2007 

 

Həyatın tə

rifi 

 

Hərəkət həyatdır,hərəkət yaşam, 

H

ərəkət edirsə daş da yaşayır. H

ərəkət etməklə hər bir planet 

Əslində özündə həyat daşıyır – 

H

ərəkət edirsə , demək yaşayır!                                 24-11-2007                                                

 

Atadır,ata!     

 

Övladın şərəfi,şöhrəti-şanı,  

Qolunun qüvv

əti atadır,ata! 

Dilinin 

əzbəri,bal kimi şirin  

H

ər sözü-söhbəti atadır,ata!  

Toy-bayram eyl

əyər sevinər ata,  

Övladı gələndə onun həyata. 

Gec

əni gündüzə hey qata-qata Qatlaşan zəhmətə atadır,ata! 

 

Övlada sevgisi ümmandır – dəniz, Atadır hamıya istəkli,əziz.  

Övladı özündən nişanə ,bir iz 

B

əxş edən həyata atadır ,ata!  

 

Narahat döyünər köksündə ürək,  

Ür

əkdə cücərər min arzu-dilək, S

ərt olar o,bəzən,bəzən də kövrək  

Övladın sərvəti atadır,ata! 

 

Lətafət , mərhəmət onun səsində, 

Dünyanın istisi xoş nəfəsində, 

İlhamın şerində , hər kəlməsində, 

Ən ali hikməti atadır ,ata! 

                    19-12-2007 

 

  

Qadınları sevirə

m... 

 

Qadınları çox sevirəm –  Çünki,n

ənəm qadın idi. 

Öz anamdan n

ənəm mənə 

Daha 

əziz ,yaxın idi.  

Qadınları çox sevirəm – 

Qadın idi çünki anam, 

Əzizlərdi nənəm kimi  

23 


Söyl

ərdi , “Can,mənim balam!” 

 

Qadınları çox sevirəm – Çünki, m

ənim qadınım var, 

Oğul-uşaq bəxş edibdir 

Biz


ə uca pərvərdigar.  

 

Qadınları çox sevirəm – “Şəngül-Şüngül” qızlarım var, 

Biri sakit ,biri d

əcəl , 

Şirin-şəkər qızdır onlar.  

Qadınları çox sevirəm – 

Bir k

əpənək qız nəvəm var.  Q

ərar tutmaz o bir yerdə, 

Ora qaçar , bura qaçar.  

 

Qadınları çox sevirəm – Çünki, bir gün g

əlin gələr, 

Ev-

eşiyim nurla dolar – Sevin

ərəm , qəlbim gülər. 

 

Qadınları çox sevirəm – V

ətənimin Həcəri var 

Şairəsi xan Natəvan, 

M

ədinəsi,Nigarı var.            

Qadınları çox sevirəm –                                                      

Çün Ad

əmin Həvvası var,                                                   Bütün b

əşər övladının 

Bir müq

əddəs anası var!                           07-03-2008                                                      

 

Mesaj       

S

ən mənə, mən də sənə  B

ələd olduq bəs qədər,   

S

ən məni , mən də səni   Daha yormayaq h

ədər.                                                          

 

M

ən sözümdə səmimi,                                                          S

ən isə yalançısan. 

Özünü t

ərif edən                                                                   Xudp

əsənd , böhtançısan.                                                     

 

B

əsdir oyun oynadıq,   Müdrik adam rolunda,                                                            

İnsan hörmətdən düşür                                                          

Sözü yalan olanda.                                                                 

 

Üzüm utandı səndən,                                                             Sözü dem

ədim üzə.                                                               

Mesaj yazdım,göndərdim,                                                     

Zaval yoxdur düz söz

ə... 

                     22-03-2008  

İlham İlhami      

 

 

İ   

– 

İpə-sapa misra-misra, L   

L

əl-cəvahir , zər düzürəm  

24 


H   

H

ər şerimə məntiq, məna,                                            A  

– Amal,arzular düzür

əm –    

M  

– Müdrik k

əlam,dürr düzürəm.   

 

İ   

–  

İnsanlara hörmətimi,                                                    L  

–  L


əyaqəti , diqqətimi,                                                    

H  

–  


Hamıya xoş niyyətimi      

A  

–  Adi , göz

əl sözlər ilə

 

–   Mirvari , gövh

ər düzürəm –

 

İ   

–   


İlham ilə şer düzürəm.                                            

  

                               23-03-2008 

 

Baloğlan

          

 

(Xalqın sevimli müğənnisi    

Baloğlan Əşrəfəva həsr edirəm)      

 

H

ər dəfə gələndə sənin xoş səsin Deyirl

ər,”Oxuyur dili bal oğlan!”   

Q

əlblərə od salır avaz , nəfəsin,                                        B

əxş edir hamıya xoş əhval oğlan,                                   

V

ətənin bülbülü , gülü Baloğlan.  

İlahi veribdir istedad sənə                                                 

İncəlik ,məlahət ,lətafət sənə, 

B

əxş etmiş dübarə , bir həyat sənə, Q

əlbində qalmasın nisgil , xal , oğlan, 

V

ətənin bülbülü , gülü Baloğlan.  

Dill


ərdə əzbərdir “Uçan quşlar”ın, 

Bu taydan o taya uçan quşların, 

Eşq ilə qol-qanad açan quşların,  

Q

əlblərdən qəlblərə körpü sal, oğlan, V

ətənin bülbülü , gülü Baloğlan. 

 

“Çağır gəlim”mahnın sənə yar olar, “Tolışə kinə”eşqə vəfadar olar, 

Zaman keç

ər,bir gün saçın qar olar, 

Zirv


ələrdə özünə yer al,oğlan, 

V

ətənin bülbülü , gülü Baloğlan.  

“Bu qız nə qəşəngdir”dedin,ay Allah! 

“T

əranə”,”Dilbərim” gözəldir vallah, H

ər mahnın qızılgül,sanki ətirşah, 

F

əth eylə qəlbləri, ürək çal ,oğlan, V

ətənin bülbülü , gülü Baloğlan.      

 

Z

əngulən mahnıda sənin naxışın, Koroğlu görkəmin , qartal baxışın, 

Z

əlzələ yaradır konsert , çıxışın, Titr

əyir alqışdan saray , zal, oğlan, 

V

ətənin bülbülü , gülü Baloğlan.  

“Fatim


ə” balaca şirindil gözəl, 

S

əninçün istəkli , sevimli , əzəl, Dilind

ə bal kimi səslənir qəzəl 

Allahdan vergili,üzü gül oğlan, 

V

ətənin bülbülü , gülü Baloğlan.  

H

ər insan həyatda ana möhtacı, 

 

25 


Anandır sənin də başının tacı, 

Heç zaman görm

əsin gözlərin acı

 

Çin olsun h

ər arzu , amalın , oğlan 

V

ətənin bülbülü , gülü Baloğlan. V

ətənin bülbülü , gülü Baloğlan. 

                           24-03-2008

 

 

  ə

llim  

 

Gözəl insan,ustad şair, dostum Aqil Yaquba 

 

Ür

əyin genişdir,ümmanlar qədər, 

Büllurt


ək saf , təmiz ,Aqil müəllim 

Fikrini misraya düzm

əkdə zərgər, 

Z

ər qədər mənaya qabil müəllim.  

Şeirinin mayası fəlsəfi məna, 

Müdriklik 

əxz edir hər bir insana, 

İnamın Allaha , dinə , imana, 

Xeyirxah,arifs

ən , aqil müəllim. 

 

Ləl kiçik olsa da qiyməti uca,  

Parıldar , paslanmaz dünya durunca , 

Cavan ol ,ya da ki,s

ən ahıl, qoca 

Binadan 

əqidən adil müəllim . 

 

Şairlər dünyanı yaxşı dərk eylər,                                           Şer ilə nəsihət eylər – ərk eylər,                                            

Aqill


ər nümunə – xalqa görk eylər, 

S

ənədir bu sözlər şamil ,müəllim.                                          

İlhamam,nifrətim paxıl ,yalana, 

R

əğbətim haqq üçün külüng çalana,                                    Şerdə müəllim , ustad olana,  

Sevgimd


ə yox sərhəd ,sahil, müəllim...   

                                    22-12-2005   

 

   Tarifin 

   


(Qoşma)   

          

Göz

əl insan, ustad şair, dostum Tarif Əsgərə 

 

Sevilir oxunur , dili şirindir, 

H

ər şeri üzüyün qaşı Tarifin.                                                   Ömrünün 

ən gözəl müdrik çağında, 

Əllini keçibdir yaşı Tarifin. 

 

Ətirşah gülləri solu ,sağında,                                                   N

əğməli bülbüldür o,gül bağında, 

Zirv

ədir sənətin , ömrün dağında , Şeriyyət əməli , işi Tarifin. 

Əsəri “Üşüyən bənövşələr”dir,                                               

Bir “R

əhbər oğlu”var ,dildə azbərdir,                                     “M

əktubu İsmayıl şaha”yetərdir,    

Möhk

əmdir yadının “daşı”Tarifin                                           

İlhami tanıyır onu mehriban,                                                  

Dilind

ə anadır, vətəndir hər an, Qarabağ dərdindən danışan zaman 

Qorumaz gözünd

ə yaşı Tarifin. 

 

İmzası , soyadı Tarif Əsgərdir   

26 


S

ənətdə müsəlləh , o bir əsgərdir.                                         

Şerdə şiranə , ər oğlu ərdir,                                                   

H

əmişə ucadır başı Tarifin .                                                                                 22-12-2005                                                   

 

Hər şeir yazanda...    

 

 

H

ər şeir yazanda düşünürəm:  B

əlkə son şeirimdir yazıram?                                               

O q

ədər düşünürəm ki,          Düşüncələrdə azıram... 

Neç


ə ildir yol gəlirəm                                                    

M

əzarıma, məzarımı                  Saniy

ə-saniyə,saat-saat,        

Bax bel

əcə – lap sadəcə ,                                               İynə-iynə ,misqal-misqal                                                

Qazıram...                                                                       

                                 

Bu qar... 

 

Bu qar gör necə də bəyazdır, 

Kefi kök , üzü ağ yağır. 

Onunçün qış deyil ki,  

Lap el


ə bil yazdır –

 

Ağlığı üzümə düşür , 

Soyuqluğu qəlbimə... 

 

Yol qırağında...

 

 Y

ol qırağında daşlar  

C

ərgələniblər elə bil... Yayın istisi əjdaha nəfəsi, 

Qışın şaxtası qurd gözlərindəki 

v

əhşət, 


 

D

əhşət kimi, Yandırır,cırmaqlayır bu daşları.  

Daşlar da , küçə də elə həmin,həmin. 

Küç

ə məni aparır,gətirir, Daşlar laqeydcəsinə nəzər yetirir.  

Sanki, neç

ə dəfə gəlib-getdiyimi 

qeyd edir .           

Ömür d

ə ki, zaman atında çapa-çapa ,çaparaq gedir...  

 

Gecə

 yaman uzundur... 

 

Gec


ə yaman uzundur... 

Qap – 


qara,  bayquş kimi 

Caynağında sıxır məni.           

Ulartısı qulaqlarımdan  səslənir. 

Qara kabus bu gec

ə...  

Gec


ənin meydini görüm mən! 

Ağardardım , kəfənlərdim, 

M

ən bu gecəni gör ki necə!..  

Ə

sim - 

ə

sim 

ə

sir

ə

m... 

 

Əsim - əsim əsirəm, Ür

əyimdə qar yağır.           

Bir tufan qopubdur ki.... 


 

27 


Lopa-

lopa yağan qarı   

Tufan çırpır,gözlərimdə  

                                   

şimşək çaxır

       

 

S

əbəb bu ki , ürəyimin bir parası H

ər sözümə laqeyd baxır... 

 

Neç

ə

 - neç

ə

 d

ə

v

ə

 yükü... 

 

Neçə - neçə dəvə yükü, 

Dağdan iri, 

Min arzumu xırdaladı, 

Z

ərrələdi,qarışqaya Yük eyl

ədi,tay – dəyişik 

Saldı , mənə: 

– “Buyur” –dedi. 

O birind

ən bu birinə 

Calaşdırdım , kəsdim,tikdim, 

Calaq etdim...                                                               

Ür

əyini ələ aldım , təskin etdim...       “Olan budur,çox atılıb düşmə!” –dedi,        

Göz ağartdı mənə dünya ...           

 

Dad bilmirə

m...                                             

 

Dad bilmir

əm...  

Dad bilm


əyi itirmişəm 

S

əbəbkarı ? – Zalım dünya.                                         Acısını şərbət etdi , verdi mənə                                   

M

ən də içdim .  Zaman keçdi ...         

Şərbətindən zəhər çıxdı ,  

Dünya is

ə laqeyd baxdı . 

 

Qoz nec

ə

 d

ə

...      

 

Qoz nec


ə də möhkəm idi – 

Üstü zireh ,  

Diş altından sürüşürdü,                                                

Ç

əkic altdan atdanırdı ,                                                                            

yan düşürdü. 

 

Öz içind


ən kök atdılar ,                                                                              

Yazıq qozu çatdatdılar.     

Qab

ığını lazımsız bir əşya kimi                                   Gah o yana , gah bu yana                                             

                                 

fırlatdılar.     

Birc


ə şeyi unutdular –                                                                          

İçlərində qoz yaşayır...                                                                           

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə