Allahın adı ilə !Yüklə 0.8 Mb.
Pdf просмотр
səhifə4/7
tarix03.07.2017
ölçüsü0.8 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Bu n

ə

 qorxu...                                                

 

Bu n


ə qorxu, bu nə təlaş,                                                

Candan ötrü,ey könül ? 

S

əni qül kimi işlədən    “Qan! Qan!” dey

ən qan deyilmi?                                 

Qana “Qan! Qan!” deyirtdir

ən                                     

T

əndə zalım can deyilmi?                                            Köl

ə olmağa dəyərmi                                                   

Bunca ,zalım candan ötrü?!.                                         

 


 

28 


Bu n

ə

 oyundur...

 

 Bu n

ə oyundur belə –                                                   

M

ən səni basım ,                                                          S

ən məni bas!                                                               

Biri m

ələk ,biri iblis –                                 Gec

ə – gündüz ...                                                          

Uduzansa – ömrü keç

ən mənəm, aciz...                       

 

Ə

ll

ə

ri 

ə

lind

ə

dir...                                           

 

Əlləri əlindədir,                                                                               

Başı çiynin üstündə.                                                       

S

ən də şalvar geyinmisən ,                                             Əlləri əlində olan da.                            

Donub qalmısınız                                

Yox , yox , soyuqdan yox – 

Sad


əcə fotoşəkildə ... 

Aranızda fərq görünmür – 

S

ənin bığın yox, Onun da saqqalı . 

S

ənin saqqalın yox, Onun da bığı. 

Başlarınız qısa tüklü, 

Boyunuz da b

ərabər. 


Bir şey çox maraqlıdır –  

Ail


ədə böyüklüyü , rəhbərliyi, 

Gör


ən hansınız edər? 

 

   Divar... 

 

Divar,  N

ə kəsmisən qarşımı? 

Ç

əkil yolumdan ! 

S

ən yoxsulluq ,sən xəcalət, S

ən xəstəlik , vaxt darlığı, 

                            

sıxıntısan. 

 

T

ək səbirtək , tərs düşmüsən   yolum üst

ə ,                                  

Şam tək yanan ömrümsən sən, 

                             s

ən , nəhayət! 

İmkan ver , qoy işıq saçım.  

S

ən olmasan nə işığım, N

ə də sözüm tükənməz ki! 

R

ədd ol , divar , qoy yaşayım,                           

yanım, yanım... 

                         19-12-2008 

 

Şeriyyətin t

ərlanı         

 

   

(Şair dostum Tərlana) 

 

Qanad açıb uçan tərlan Dağ başına qonan tərlan 

Göy üzünd

ə süzən tərlan 

Çöl ç


əməni süzən tərlan 

Düşüncədən sayıb-seçib  

İnci sözlər üzən Tərlan 

Durnaların qatarıtək  

Misraya söz düz

ən Tərlan...  

29 


 

O müdrikdir , 

Yonduğu söz  keçər iynə deşiyindən, 

H

əm də sadə , səmimidir, Körp

ə kimi – yapışan öz beşiyindən.  

 

O da t


ərlan ,bu da Tərlan  

O da m


əğrur , bu da məğrur. 

Onda qürur , bunda qürur  

 

Paxıllıqdan çox uzaqdır                bizim T

ərlan, 


S

əmadakı tərlan kimi . 

Ey kaş , hamı saf olaydı 

Şeiriyyatda Tərlan kimi...                                                

                        19.12.2008 

 

Nağıllar dünyasında... 

 

(19 may beyn

əlxalq muzey günü münasibətilə  

Astara Tarix-

Diyarşunaslıq muzeyinə həsr edirəm) 

 

Xəyalların qanadında  

Neç


ə-neçə qərinələr 

Milyon-milyon ill

ər aşdım, 

Bu m


əkanda göz qırpımı, 

Birc


ə anda- 

Nağılların dünyasında, 

Ora uçdum, bura uçdum -  

                       

hey dolaşdım... 

 

Əl çatmayan, ün yetməyən,  Bir d

ə geri qayıtmayan  

Zamanların alt qatından  

Qulağımı sanki dəldi, 

Qeyri adi s

əslər gəldi: 

 

Körp


ə quzu mələrtisi, 

V

əhşi heyvan nəriltisi, Qılınc səsi, qalxan səsi, 

Xırıldayan bir insanın  

Boğazında son nəfəsi –  

Can verm


əsi, inləməsi, 

Müharib


ə, qan-qadalar, 

Tükürp


ədən hadisələr

Sıralandı göz onümdə -  

H

əyatımın bir anında...  

X

əyallarım çözələnir Sanki oddan qor 

ələnir, 


Bu m

əkanın hər əşyası  

Maraqlıdır, diqqət çəkir, 

Q

ədim insan paslı xışla  Torpaq sürür, 

əkin əkir... 

 

Bu paslı nizə ucluğu Batmış insan sinəsinə, 

Bax bu gördüyün qılncsa  

Parıldamış kəsə-kəsə... 

 

Daha nələr yoxdur burda? 

 

30 


Ulu n

ənələr nehrəsi, 

Saxsı qazan, saxsı boşqab – 

Q

ədim tarix hər birisi.  

Q

ədim Talış meşələri Əks olunmuş kötük-kötük, 

D

əmirağac dəmir kimi, Od püskür

ər ondan körük. 

 

Bu m


əkanın hər guşəsi  

Əndişəli, sirli dünya, 

Buranı seyr edən kəsi 

Ağuşuna alır röya. 

 

Kim buraya gəlsə əgər 

Neç


ə-neçə tarix görər, 

Gördüyünd

ən yaddaşında 

Çiç


ək-çiçək çələng hörər.  

 

Əşyaları gələnlərə T

əqdim edir burda qızlar –  

R

əna, Elnarə, Gültəkin, Aysel, N

ərgiz, Lalə, Gülzar. 

 

Bax bel


əcə hər bir əşya  

Burda tarix yaddaşıdır, 

Muzey keçmişə pəncərə, 

B

ələdçi, yol-yoldaşıdır.                              20.05 2009-cu il  

 

Sürücü (Sürucu dostum Nof

ələ həsr edirəm

 

Üstündə yük: məsuliyyət, 

Ehtiyyat v

ə bir də diqqət... 

D

əvə gedən aylıq yolu  Birc

ə gündə qət edənsən, 

Xalqda s

ənə hörmət, izzət –  

                                Sürücü!  

 

Tükdən asılı bir ömür  

B

əsən səndən ümid umur... S

ən “Təcili yardım”ınla  

T

əbib gətir xəstə üstə Haqqı çağır, kömək istə 

Qoy sağalsın ağır xəstə -  

                             Sürücü! 

 

Eşqin badəsini içər  Evd

ən evə gəlin köçər... 

Maşının fit sədasıyla, 

M

ərd-mərdanə ədasıyla, Onu öt

ər, bunu ötər, 

N

əhayət mənzilə çatar –                             Sürücü! 

 

Yanğın! Yanğın! Aman, yanğın! S

əslər qalxar çılğın-çılğın... 

Siren qoşar: “Qıraq qalın!” 

Su s


əpəni işə salar,  

Yananları oddan alar –   

31 


                           Sürücü! 

 

Hacı xanım, hacı kişi, Daşımaqdır onun işi... 

Bu ölk


ədən o ölkəyə, 

O ölk


ədən bu ölkəyə, 

M

ədinəyə və məkkəyə –                           Sürücü 

 

Prezident, ya diplomat, Ehva ed

ər ona həyat... 

O ayıqdır hər dəqiqə, 

Öz işində hər bir saat –  

                          Sürücü 

 

Onun adı qədim, əzəl, Adına var şeir, qəzəl... 

Xeyirxahdır, xeyirəməl, 

Göz

əl insan, bizim Nofəl, B

əs sənəti nədir onun? 

Tanış olaq onunla gəl –  

                           Sürücü. 

                        07.05.2009-cu il  

 

Vəfasızdır zaman yaman!.. 

 

Zaman ötür, yaman ötür Qara s

əmum yeli kimi, 

Insan ömrünü yalayır  

Əjdahanın dili kimi. 

 

Il

ə dönür bəzən bir gün, Bir gün kimi ötür bir il. 

Şahtək yaşa, qultək sürün, 

Zaman bir an duran deyil. 

 

Istəyirsən çığır, bağır, 

Var s


əsinlə onu çağır:  

 - Dayan zaman! Dayan zaman! 

O dayanmaz, v

əfasızdır... 

V

əfasızdır zaman yaman!                              25.09.2009-cu il 

 

Izimə işıq düşür... 

 

Ana Yerin qucağında  Yatıram mən üzüm üstə, 

Onu övlad sevgisiyl

ə  

Sıxıram öz gözüm üstə.  

Ömür ötür asta-asta, 

Can münt

əzir, qulaq səsdə, 

Uca Xaliq, qadir usta 

Bilm


əm haçağ ruhum istər – 

Min bir 


əyri düzüm üstə. 

 

Ürəyimi boşaldıram, 

Yumşaqdan da yumşaldıram. 

Gah coşuram, gah daşıram, 

B

əndi-bərəni aşıram,  Əsər yazır, şeir qoşuram –  

 

32 


Söz düzür

əm sözüm üstə. 

 

B

əzən gülür, çağlayıram, Vaxt olur ki ağlayıram, 

“Kitabımı bağlayıram” –  

Özüm

ə yas saxlayıram, Günü-gün

ə calayıram 

İl üstə il yollayıram. 

Yaş ötdükcə qocalıram,  

Bir dağ kimi ucalıram –  

Gölg


əm düşür özüm üstə. 

 

Kölgəm düşür özüm üstə, 

Işıq düşür izim üstə. 

Qaş ağarır gözüm üstə, 

Şəfəq saçır üzüm üstə. 

Əyri qonmur düzüm üstə -  

Söz g


əlməyir sözüm üstə 

                           02.09.2009-cu il  

 

Xoş gördük... 

 

… Salam, qəbir evi, necə əyilim, 

Əyilib içində yaşayım necə?                              

Mehman Qaraxanoğlu  

 

Salamlar... son məkan, xoş gördük səni, 

Yuyublar, yanına gətirib məni. 

 

Əvvəldən bilirdim getsəm də hara, Güzarım sonucda olacaq gora. 

 

Beşikdən qəbirə yol alan insan  G

ərəkdir yaşarkən düşünə hər an: 

 

Xoş məram işlərdən bürünə kəfən, Nur il

ə bərq vura yatdığı mədfən. 

 

Odur ki, ey qəbir, qəbul et məni, 

S

ən haqsan, haqq qərar veribdir səni.  

S

əninlə rahatlıq tapacağam mən  Asud

ə olacam min bir fikirdən.  

 

 

Torpağa qarışıb birləşərəm mən, Planet oluban Yerl

əşərəm mən. 

                                   06.09.2009-cu il  

 

 Bir sevgi şeiri, qəzəllər 

(II BÖLÜM)  

 

 

 M

əhəbbətin möcüzəsi  

 

33 


 

“Sevir


əm!” sözünü sənə  

M

ənim dilim deməmişdi, Allah şahiddir ki, əlim 

S

ənə heç vaxt dəyməmişdi.   

Gözl


ərimiz dil açmışdı, 

Göz dilind

ə danışmışdıq, 

Göz dilind

ə danışmağa  

H

ər ikimiz alışmışdıq.  

Vaxt olmuşdu gözlərimiz,  

M

əktub yazmış xəttat kimi, Nümun

ələr göstərmişdi  

M

əcnunlardan sitat kimi.  

Vaxt olmuşdu şeir yazmışdı, 

Gözl

ərimiz divan-divanSevgimizi ötürmüşdü, 

N

əql etmişdi dastan-dastan.  

Dil lal olmuş, həkk olunmuş  

Sevgi gözd

ə, naxışlarda, 

Sev

ən qəlblər oxunmuşdu M

əhəbbətli baxışlarda. 

 

M

əhəbbətin sehri mənim  Bağlamışdı əllərimi, 

Cür


ət tapa bilməmişdim 

Sığallayım tellərini.  

 

Bu 


ən ülvi, ən qəribə  

İlk sevgiydi həyatımda 

İz buraxdı cavanlığın  

H

ər dəqiqə, saatında.  

Eşqin bu cür təzahürü 

Qeyri-adi, möcüz

əydi, 


T

əəssüf olsun çin olmadı 

O sevgil

ər daşa dəydi... 

                           15.08.2007 

 

 * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

 

 

* * * * 

 

Səni sevirəm! sözünü necə deyim o yara mən? 

Ür

əyimi məndən alan ala gözlü nigara mən!  

R

əngim qaçır, dil dolaşır, yeriməyir ayaqlarım, Eşq oduna düşən gündən oldum tamam biçarə mən. 

 

Günəşmisal camalıdır, şölə saçır qaranlığa,  

 

34 


Bu gün

əşə pərvanəyəm, dövrəsində aypara mən. 

 

Kaş ki, dilim söz tutaydı, bərk duraydı köksümdə qəlb,  Öz eşqimi söyləyəydim zülfü qara şahmara mən. 

 

Ay İlhami, sən də yalvar, kömək istə İlahidən,  

R

əhm etməsə tanrı sənə, köçəcəyəm məzara mən!  

 

* * * 

 

H

ələ tezdir, toxta könül, meyl eyləmə qəmxanəyə, Zaman keç

ər, ömür bitər, həyat dönər viranəyə.  

 

H

ələ nəfəs gedir-gəlir, şükr eylə sən yaradana, V

əfa etməz, çox güvənmə “Dünya” adlı peymanəyə. 

 

H

ər yeni gün yaxın edər səni o gün – axirətə, Q

əm yeyərsən tez-tez çıxsan ayinədə seyranəyə. 

 

H

ər kimsənin möhkəm olsa Tanrı eşqi ürəyində,  H

əyatını aqil yaşar, meyl eyləməz meyxanəyə.  

 

Ay İlhami, yaxşılıq et, razı qalsın Allah səndən  Qoy ruhunu varid etsin behişt adlı gülxanəyə 

                                             14.01.2006-

cı il  

 

* * * * Ay göründü axşam çağı, yanaqları lalə kimi, 

Al qırmızı rəngdə idi, dəyirmi piyalə kimi. 

 

Baş əyərək dua etdim, həm də salavat eylədim, Duamı mən bu mələyə söylədim risalə kimi. 

 

Qürur duydum didarından, gözəl əhval sardı məni, Nur üzünd

ən sevgi axdı qəlbimə şəlalə kimi. 

 

Bül


ənd oldu asimana Günəşdən nur alan gözəl, 

M

ən də məftun baxdım ona uzun bir minvala kimi.   

İlham nura səcdə qıldı, çünki Allah zərrəsidir, 

Kim Tanrıya səcdə qılmaz, səsi qalxar nalə kimi.  

                                                    16.01.2006 

 

 

  

 

  

* * * * 

Şəm yaşayır yanmaq ilə, İlahidən möhlət ilə  

Ömrü keçir aram-

aram, vidalaşır həyat ilə.  

 

O, nur 


yayır qaranlığa, zülmət dönür aydınlığa, 

Əriyir yağ, sapa qalxır, Tanrı gücü-hikmət ilə.  

 

Titr


ək alov şölə saçır, elə bil ki, cəngə girir,  

Bu d


öyüşdə o vahiddir, ətrafında zülmət ilə.  

 

35 


 

İlahi eşqindən yanır, bax bundadır onun gücü, 

Qarşısında dura bilmir heç bir zülmət cürət ilə. 

  

Ilhami də şəm kimidir, özü alov sözü işıq, 

Yanar yaşar, yaradana- İlahiyə biət ilə. 

                                           21.01.2006-

cı il  


 

* * * * 

 

Könlümü qəm sıxsa belə açıb aşikar eyləmir, 

Gül


ərüzlü bir mələkdir, yarım ahü-zar eyləmir.  

 

Əhvalından ovqatıma varid olur cənnət ətri, B

ənbin danışmır gözəlim, ürəyimi dar eyləmir.  

 

S

əsi bülbül cəh-cəhidir, gülüşü musiqi kimi, M

əndən başqa qara gözlüm heç kimlə güftar eyləmir.  

 

Niqabını çəkir üzə, libas örtür hər yeriniYad gözl

ərə gül üzünü yarım etibar eyləmir. 

 

Əsil, ismətli gözəllər belə olsun, istər İlham, Xoş əxlaqlı gözəl qızlar öz yarını xar eyləmir.  

                                                      21.01.2006-

cı il  

 

* * * * Gözl

ərində qərq eyləyər ümmana, dəryaya məni, 

Sanki, mavi bir gec

ədə şirin bir röyaya məni. 

 

Könlümü köksümdən çəkər, gülər üzlü nazlı mələk, 

M

əcnun kimi vadar eylər sonra da səhraya məni.  

Əsir eylər, kölgə ollam o gözələ şamü-səhər, 

Abi-leysan tök

ər gözüm, dərd çəkər ah-vaya məni. 

 

Eşq atəşi aram tapmaz, şam kimi yandırar məni, Zalım nigar nəzər etməz, salmaz da heç saya məni. 

 

Ay İlhami, gecmi ya tez ruh tənimdən uçacaqdır, Eşq dərdindən xilas eylər, ucaldar səmaya məni. 

 

* * * * 

Aylı gecə görüş etdim sevgili nigar ilə mən  

Öz eşqində çox ismətli gözəl vəfadar ilə mən. 

 

Dünya-al


əm yatmış idi görüş zamanı bağçada, 

Ətir götürmüş hər yanı, ənbərbu dildar ilə məni. 

 

 

Əlləri əlimdə idi, sanırdım ki, cənnətdəyəm S

əssiz-səmirsiz dururkən mələksima yar ilə mən. 

 

Çırpınırdı ürəyimiz qəfəsdəki quşlar kimi, Ay nurunda seyr edirdim yarı iftixar ilə mən. 

 

Ay İlhami, könül verdi həmin gecə o qız mənə  Qürur il

ə o gözəldən, ayrıldım vüqar ilə mən.  

36 


* * * * 

İlahinin heç bəndəsi eşqində qəmxar olmasın  

Aşiq olan nigarından bir ləhzə kənar olmasın! 

 

Dünya mənə zindan olar, qəfəsdə bülbül kimi mən, 

Ah-vay il

ə keçər günüm, yanımda dildar olmasın. 

 

Ürəkdən şad olarmı heç, bir bağın bağbanı əgər, 

Çox sev


diyi ağaclarda nübar üçün bar olmasın? 

 

Bir bağbanam gül baxçamda, nəzirsizdir gülüm mənim, Çox zövqlüy

əm, istəmərəm, gül üstə xar var olmasın. 

 

Sözd


ən bina tikən şair  İlhaminin cah-cəlalı  

Al yanaqlı gözəllərdir, gərəkdir idbar olmasın.  

                                                                30.01.2006-

cı il  


  

* * * * 

Ala gözlü bir göz

əlin dərdindən bimar düşmüşəm, 

Dünya heç olmuş mənə ki, o yardan kənar düşmüşəm. 

 

Baxışına necə dözüm şəm kimi qarsayır məni, Biçar

ə pərvanə kimi oduna yanar düşmüşəm.  

 

Boyu b


əstə, qaməti şux, surəti nur, ay kimidir, 

Bu göz


əlin toruna mən bir məzlum şikar düşmüşəm.  

 

Gözlərim tək onu görür, ondan qeyri gözəlmi var?! 

H

əyatın hər nemətindən əl çəkib inkar düşmüşəm.   

S

əndən başqa kimə deyim bu dərdi mən, ay İlhami? E

şq adlı bir bəlaya mən tamam aşikar düşmüşəm.  

 

* * * * 

Sevinc il

ə, kədər ilə ömrümü xərc eyləyirəm

Sanki, zalım fələk ilə uduzur-mərc eyləyirəm.  

 

Sevinc ilə keçən günü saymaq olar barmaq ilə,  

Narahat gün daha çoxdur, k

ədərlə rənc

1

 eyləyirəm. 

 

Görürəm ki, dünya fani, çox təəssüf ki, mehman mənəm, 

Yaxşılıqla ürəklərdə özümə gənc

2

 eyl


əyirəm. 

 

Əbədi bir sakini yox, özü kimi bu dünyanın, Bax bu m

ənə təsəllidir, könlümü  dinc eyləyirəm. 

 

N

ə zaman ki, hücum çəkir İlhamiyə qəm ləşkəri  Var-dövl

ətim qəzəlimi bacü-xəraz eyləyirəm.  

                                                          03.02.2006-

cı il  


 

1.

 d

ərd etmək, küsmək,  

2.

 

xəzinə  

 

* * * * 

Gül üzlüy

ə söyləyin ki, eyləməsin fərar məndən,  

H

ər an sorur onu çəmən, gəzdiyimiz gülzar məndən.  

Əsir düşmüş bülbül kimi çırpınır qəfəsdə könül, 

Gedibdir d

ə tab-təvanım, ayrı düşmüş qərar məndən.  

37 


 

Onsuz m


ənə cəhənnəmdir, hətta yerim cənnət olsa,  

Bir üşütmə sarmış məni, ayrılalı nigar məndən. 

 

Ahü-zarla keçir günüm o istəkli yardan ayrı, 

Su keçm


əyir boğazımdan, əl çəkməyir qəhər məndən.  

 

Xiffət çəkir, tərk edibdir ilhamı da İlhamini, 

Xahiş edir dərdi yara eyləməyi izhar məndən. 

                                                     01.03.2006-

cı il  


 

* * * * 

Muğamatı oxuyan kəs gərəkdir ki, sərrast olsun, 

S

ənətində ustad olan tarzən ilə həmrast olsun.   

Aydın olsun dilində söz, nəvalansın aram ilə, 

İfasında “Zabul-segah”, “Şur”, “Çahargah” həm “Rast” olsun.  

 

Muğamata artıq-əksik, özündən səs qondarmasın, Ustadlardan 

əxz eyləsin, həm də mahir, sərbəst olsun.  

 

Geyimin


ə diqqət etsin, abır-həya, həm də ciddi  

Şövqlə çalsın zərb aləti – sədəfli dəf həmdəst olsun.  

 

Dinl


əyəni məftun etsin ifasıyla hər xanəndə  

Q

əm tərk etsin İlhamini, sədasından sərməst olsun.                                                 07.04.2006-

cı il  


 Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə