Allahın adı ilə !Yüklə 0.96 Mb.

səhifə5/7
tarix03.07.2017
ölçüsü0.96 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

* * * * 

Günl


ər keçir ömrümüzdən amansız bir sürət ilə 

Kimin


ə şad-xürrəm rüzgar, kimlərəsə möhnət ilə. 

 

İmkanlıya pərvanədir sevgili nigarı, yarı Qaxınc olur imkansızın başına gün töhmət ilə. 

 

Bir zəhmətkeş həyatını səssiz-səmirsiz yaşayır, 

P

ərvərdigar yar olanın ömrü keçir şöhrət ilə.  

Ötür zaman, dayanmayır çərxi-fələyin gərdişi, 

Keç

ən günə boylananlar ah da çəkir həsrət ilə.  

İrad etmə ay Ilhami, yaradana şükr eylə sən

F

ələk çarxın o döndərir yenilməz bir qüdrət ilə.   

* * * * 

 

(L

ənkəran şairlər məclisinə) 

 

Şeir, sənət məclisinə gələnlər amadə gəlsin 

T

əqdim etdiyi şeirdən şair zövqü dadə gəlsin.  

 

Zərgər kimi məna ləli qaş eyləsin qafiyədə 

Şeyx Nizami, Seyid Əzim, ustad Vahid yadə gəlsin. 

 

Q

əzəl ilə izhar ersin həm xalqın, həm öz dərdini Əruz vəzni olmasa da fikir dilə sadə gəlsin.  

 

38 


 

Yazdığı sevgi şeirini oxuyanda aşiq olan 

Bülbül olub gül üstünd

ə şövq ilə fəryada gəlsin. 

 

Dürr tökülsün sözlərindən, ehsan olsun möhtaclara 

Bisavadlar bilik alsın, şeirindən savada gəlsin. 

 

Muğam üstə oxusunlar qəzəlini xanəndələr, Əsrlərdən zühur etsin Xəyyam əldə badə gəlsin.  

 

Şeirinə irad eyləsə Mirhafizlə Oqtay Zəka, İltifat Saleh, Ağamir, İlhama imdada gəlsin.  

 

* * * * 

Şair gərək qafiyədə şeirini bariz eyləsin  

Öz sözü, öz x

ətti ilə xəttlər içrə iz eyləsin  

 

Nüfuz etsin nura həsrət içi zülmət könüllərə 

Bir könüld

ən min könülə möhür salsın, riz eyləsin. 

 

Vəsf eyləsin məhəbbəti, sədaqəti, səadəti 

Nifr


ət etsin ədavətə, töhmətini yüz eyləsin.  

 

Həqiqəti meyyar etsin, haqqı nahaqqa satmasın, 

T

ərifi də, tənqidi də ədalətlə - düz  eyləsin.  

Oxuyanlar ilham alsın hər sözündən İlhaminin  

Şeirdən bahar ətri gəlsin, qarlı qışı yaz eyləsin. 

                                                        21.04.2006 

 

* * * * 

Alagöz bir göz

əlin dəhridə qurbanı mənəm 

Inc


əbel şux nigarın aşiqi heyranı mənəm. 

 

Hər kimin hər necəsə sevgili məhbubu yarı, 

Ənbərbu müşki – dəhan bir gülün cananı mənəm. 

 

Ilahi x


əlq eyləmiş şövqi – səfasından onu  

Şəmidir, pərvanəsi – dövrədə yananı mənəm. 

 

Qul edib mən fəqiri çəkməkdədir bütxanəyə  

Sin


əsi daş qəlblini Tanrı da sananı mənəm. 

 

O gülə izhar eylər yazıq İlham öz eşqini, 

Söyl


əyər ki, bülbül kimi gülşəndə nalanı mənəm. 

 

  

 

30.05.2006  

* * * * 

Ey göz


əllər şahzadəsi yetir məni vüsala gəl, 

H

ər nakəsə meyl eyləmə pak eşqə, pak amala gəl.  

Vurulmuşam ilk görəndən dəhridə mən bir tək sənə 

M

əni həsrət qoyma ey gül, surəti məhcamala gəl.  

Aşiq olanın dövləti, sərmayəsi məhəbbətdir 

Əhli eşq ol, bu dövlətdən sən də götür – kamala gəl. 

 

Bəlkə də layiq deyildir canım cananın canına, 

Ticar


əti eşqidə sən məndə olan cəlala gəl. 

 

39 


 

Bir azacıq meyl göstər, məhəbbət al Ilhamidən 

Çünki onun eşqi safdır, düşmə başqa xəyala gəl. 

 

11.08.2006  

* * * * 

Tarixi q


ədimdir söz sənətində, əzəldir qəzəl. 

Muğam ilə ovqatı xoş eylər, düzəldər qəzəl. 

 

Misralar karvandır, sözləri dəvə, yükləri məna, Aşiqə çatdıran eşqi beyt ilə qəzəldir, qəzəl. 

 

Sevilən şeirdir, dünyaya yayılmış şöhrəti onun 

Seçil


ən bir güldür, güllər içində gözəldir, qəzəl. 

 

Əruzun bəhrində, Azəri dilində ən çox yazılan  S

əri, münsərih, həcəzdir, xəfifdir, rəməldir qəzəl. 

 

H

ər kəlmən təsirli, bəytində gərəkdir mənalar olsun, Ay Ilhami, xoş məramlı, şərəfli əməldir qəzəl. 

 

  

 

03.10.2006  

* * * * 

Şeiri çətin yazıram mən, köksümdə qəlb aram deyil 

Z

əmanənin üzü dönmüş, xeyirxah, xoş məram deyil.  

H

əqiqət yox, mərhəmət yox, səxavətdən danışma heç! Şeir, sənətə diqqət itmiş, ləyaqətli məqam deyil.  

 

Deyiləni qulaq tutmur, xeyirxah söz batmır ağla, 

“Alim” 


olmuş indi hamı, guya kimsə avam deyil. 

 

Min bir kəsin ürəyindən versə də hər şeirim xəbər

Yazdıqlarım dəftərdədir, kitab içrə tamam deyil. 

 

Bir d


ə ki, şeir Nizamiylə yetsə də lap çoxdan sona 

Insan oğlu yazır yenə, yazan təkcə İlham deyil. 

 

 

  

 

26.02.2007  

* * * * 

Göz


əlim, gəl mənə sən naz eyləmə bir bu qədər 

D

ərd çəkir, ölürəm mən, insaf yoxmu səndə məgər?  

Saçların zülmət gecə, pərdə çəkər ay üzünə, 

Telini şanə darar, yan eyləyər, açar səhər.  

 

Surətini görən çeşmim abi-leysan yaş axıdar 

Q

əddi-qamətim bükülər, gövsi-güzeh şəkli çəkər.  

L

əbini dadmaq üçün haqq ödəyib can verərəm  Ki, bilim balmı şirin, ləb şirindir, yoxsa şəkər?  

 

Həsrətin, min bir xəyal əsir eylər mən şairi

Bin


əva İlhaminin ürəyini sıxar kədər.  

 

* * * * (Fars müğənnisi Humeyraya) 

 


 

40 


Gör bir nec

ə yaradıbdır Yaradan od, şölə səni, 

B

ənzədibdir cənnət içrə ətirli bir gülə səni.  

 

Məlahətli gözəl səsin İlahinin vergisidir, 

C

əh-cəh edən bülbül kimi gətiribdir dilə səni.  

Gül d


ə sənsən, bülbül də sən, söylə onda səbəb nədir?  

Hansı sevda, hansı eşqdir, bəmdən çəkib zilə səni? 

 

Hurimis


ən, mələkmisən, yoxsa xəyal, sən ey nigar?  

Camalını görən sanar gül üstündə jalə səni. 

 

Ilhamini valeh eylər bu incə hal, ey məhcəmal, 

Sur


ətini təsvir qılar kəhkəşanda halə səni. 

 

  

 

20.01.2008  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

Təmsillər 

(2-i bölüm) 

 

Görünmə gözə! 

 

Meşədə heyvanlar məclisində bir, Şeirini oxudu bir quzu şair. 

Yazdığı təsirli bir təmsil idi, 

M

əzmunu pələngin kefinə dəydi. Quzunu t

əngidə tutdu o haman, 

Söyl

ədi, “Bu quzu qudurub yaman! Yazdığı şeirə bax, özündən yekə, 

Başında ağıl yox bunun bir tikə. 

A m

əzlum, biçarə, ot yeyən heyvan, Sözün

ə diqqət et, hər an, hər zaman. 

Şeirində gözəllik varsa, ya da yox, 

Bu vacib deyildir bizim üçün çox. 

Dübar

ə toxunsa bizlərə şeirin, Unutma, çıxacaq boğazdan dərin! 

Z

əmanə quzular zamanı deyil, Güclül

ər dövrüdür, bunu yaxşı bil! 

H

ər zaman, hər yerdə açılar yolun, Arxanda qohumun olsa, ya pulun. 

Indis


ə bir daha görünmə gözə,  

Qaynayıb-qarışma məclisimizə!” 

                                      07.04.2006 

 

Ayının dəfni 

 

Ayı öldü çirklicə, Tapşırıldı gör necə 

M

əzara, isti yayda K

ənddə, çaydan o tayda... 

 

Maf


ədə çirkli ayı, 

Xalqın da ki, yox sayı, 

Keçirik

ən körpüdən Körpü söküldü yerd

ən. 


 

 

41 


Molla Züraf

ə, Ulaq 


Maf

ə ilə bütün xalq, 

Çayda islandı suda 

Qüsl olundu ayı da... 

                       10.01.2006 

 

Milçəyin təqdimatı 

 

Söylədi milçək: 

“- 


Mənəm ən göyçək!” 

Güzgü üstündə 

Özünü görcək. 

“Musiqilidir 

Qanadlarım da, 

Səs salır onlar, 

Uçan zamanda. 

Çoxdur tərifim, 

Hansını deyim?! 

Ayaqyoludur,  

Zibillik-yerim...” 

                       08.05.2006 

 

Od və su 

 

Od tuğyan etdi Suyu qaynatdı, 

Onu qazanda 

Möhk

əm oynatdı.  

Odur ki, qabdan 

Su daşdı çölə, 

Odu söndürdü 

Dönd

ərdi külə.  

Birliyin gücü 

 

Buludu lağa Götürdü bir arx: 

“- S


ən bunun pənbə 

Vücuduna bax!” 

 

Bulud s


əmadan 

Damlat


ək endi, 

Yerd


ə birləşdi 

Ümmana döndü. 

 

Lağ eyləyən arx  Ümmanda itdi, 

Lil il


ə doldu 

Ömürü bitdi... 

                09.05.2006 

 

Sağsağanın minnətdarlığı 

 

Bülbülün cəh-cəhini 

Eşidəndə sağsağan, 

Özünün cır səsi ilə 

Hamıya etdi bəyan: 

 

“Bütün bu mahınları  

42 


Yazıbdır mənim babam. 

Indi bülbül oxuyur,  

Sağ olsun, minnətdaram!:” 

  

Tənbəlin arzusu 

 

“- Yenə əriyəcək qar, 

Z

əhlə tökəcək sular. Əvvəl palçıq, sonra toz

Yayada da istiy

ə döz!...” 

 

Baharın gəlişini Sevm

əyirdi boz ayı, 

O yatmaq ist

əyirdi 


Bütün baharı, yayı. 

 

“Qonaqpərvərlik” 

 

Hörümçəyin toruna  

Düşdü iri bir milçək, 

Onu sanki, b

ələkdə 


Bağladı ac hörümçək. 

 

Sonra istehza ilə, 

“Xoş gəlmisən! ” söylədi, 

“Arxayın ol, yat, dincəl!..” 

“Qonağını” yellədi... 

                                10.05.2006 

 

“Şöhrət və qürur” sahibləri 

 

Qoduq özünü öydü Bir dayçanın yanında, 

Dedi, “şöhrət, qürur var 

N

əslimizin qanında. H

ətta insanlar minər 

Yerim

ərik əsla biz. Əgər ki, böyrümüzə 

Dürtm


əsələr iynə, biz!” 

                           10.05.2006 

 

M

əqsədli tərif 

 

Dəvət etdi yarışa 

Bir yabı bir eşşəyi,  

Yarışa hakim seçdi 

Yoldan öt

ən köşəyi. 

 

Dedi, “ədalətlisən, 

Bu boynundan b

əllidir, 

Kim s


ənə şübhə etsə 

Bil ki, o k

əs dəlidir!” 

 

“Ayaqlarım yalındır” 

 

T

əpik atmaqda eşşək  B

əhsə girdi at ilə, 

“- Vurram, meyidin qalar!” 

Söyl


ədi nifrət ilə. 

 


 

43 


“T

əəssüf olsun ki, mənim 

Ayaqlarım yalındır, 

S

ənin isə silahın  Ayağında nalıqndır.” 

 

Nataraz razılıq 

 

“- Belimizdə gəzdirək 

S

ən məni, mən də səniBu minvalla otlayaq 

G

əzək çölü, çəməni.”  

Züraf


əylə bir olaq 

Əldə etdi razılıq, 

Amma aralarında  

Alınmadı tarazlıq. 

 

Züraf


ənin belinə 

Min


ə bilmədi ulaq, 

Ulaqdan hündür oldu 

Züraf

ədə dörd ayaq.                              10.05.2006  

 

“Zəhər dadır” 

 

Dişdonduran bulağın Suyundan işdi ulaq, 

Sancılandı, söylədi, 

“Z

əhər dadır bu bulaq!”  

Şikayət 

 

“- Diyircəkli qələmlər 

Xalqı tənbəl edibdir, 

Mür

əkkəbli yazılar Unudulub gedibdir!” 

 

Diyircəkli qələmdən  

Diyirc


əkli qələmlə 

Ayı yazdı şikayət, 

Ona etdi d

ə töhmət... 

 

Axmadan axmaq 

 

Çaladakı lil suyu H

əvəslə içdi ulaq, 

Dedi, “n

əyimə lazım 

Dişdonduran buz bulaq?! 

Bulaq yolu pusquda 

Qoy gözl

əsin canavar, 

Anlasın ki, dünyada 

Ulaqdan da axmaq var...” 

 

Çaqqalın iradı 

 

Ayının adı günündə, Çaqqal da söz söyl

ədi, 


S

ərxoş idi, ayıya 

Bel

ə irad eylədi:  

 

44 


“-

Arzum budur ki, ayı 

Yem

əsin iylənmiş ət, Çünki onun artığı 

Bizl


ərə olur qismət...” 

 

Tülkünün mühakiməsi 

 

“-Ov haqda qanunları 

Çaqqal pozubdur tamam, 

Qurbağanı ovlayır 

Nahardan sonra – 

axşam!” 

 

Çaqqalın “dayı”sı 

 türmüşdü özünə Çaqqal ayını “dayı”, 

Çünki ayı ağacdan 

Salırdı armud “payı.” 

 

Qorxudan intihar 

 

Qoyun çaqqalı görçək Qorxdu ondan, b

ərk qaçdı, 

Uçurumun üstünd

ən 


D

ərin dərəyə aşdı. 

 

Söyl


ədi gülə-gülə, 

Çaqqal böyük f

əxr ilə: 

“-M


əni sevən bu heyvan 

Özünü etdi qurban!” 

 

Ilan 

 

Kərtənkələni uddu 

Bir ilan aram-aram, 

Dedi, 

əgər istəsəm Timsahı da udaram! 

 

Qorxağın izahatı 

 

Qorxaqdı kərtənkələ,  O hamıdan qaçırdı, 

 

Elə bərk qaçırdı ki, 

Sanki, qanad açırdı. 

“Hazırlaşıram deyir, 

Qaçış üzrə yarışa”, 

Ona lağ edənləri  

Bu 


cür salırdı başa... 

                                  16.05.2006 

 

X

əbərdar edirəm 

 

Quyruğundan zınqırov Asdırmışdı bir ilan, 

Deyirdi, söyl

əməyin 

M

ənə nagahan çalan!  

Koramalın etirazı 

 


 

45 


“-

Qırmızı kitabdadır 

Bir çox r

əngli heyvanlar, 

Qırmızı rəngdə mənəm, 

S

əhvən yazılıb onlar!”  

“Alaq edir

əm” 

 

Ilbiz göy-göyərtini 

Dibind


ən biçdi, yedi, 

“Əkini alaq-otdan 

T

əmizləyirəm”, dedi.  

“Zalımlar” ölkəsinin bəyanatı 

 

“-Məzlumlar” ölkəsinə, 

Hücum ed


ək gərək biz

Çünki saymayır bizi 

Ölk

ənin şahı ilbiz!  

“T

əhlükəsizlik” idarəsində 

 

Fikir verin, baxın siz, Buynuz çıxardıb ilbiz. 

Ona göz qoymalıyıq, 

H

ər dəqiqə, hər an biz.  

“Geyim

ə nəzarət” idarəsində 

 

Yarasa öz imicini D

əyişibdir gör ki, necə, 

Qanadından lələkləri 

Ç

əkdiribdir bircə-bircə. Heç utanmır qanad açır 

Indi tamam lüm-lüt uçur... 

                                    15.05.2006 

 

Yarasa  

“-Çox göz

ələm, göz dəyər, 

Hamıdan qaçıram mən. 

Gündüzl

ər gizlənirəm, Axşamlar uçuram mən”. 

 

“Qəhrəman” pişik 

 

“- Pələng ceyran ovlayır, 

M

ənsə tuturam siçan, Belimi tumarlayır 

M

ənə heyrandır insan”.  

Mübahis

ə 

 

Duz ilə şəkər tozu 

Möhk


əm girdilər bəhsə, 

R

ənginin ağlığından Etdil

ər mübahisə 

 

M

əhkəmə qərarıyla Suda h

əll edildi “iş”, 

M

əlum oldu onların  

46 


Heç r

əngləri yox imiş. 

 

Qurbağa 

 

Qurbağa quruldadı, Dedi, “göy guruldadı”. 

 

Rüşvət və hörmət 

 

Yoldan keçənə hürdü, 

Bir it, h

əm də uladı, 

Ona yem atanlara 

Quyruğunu buladı... 

 

Alver və menyu 

 

Qəssab şirlə şirbala 

Yemidil


ər ət daha, 

Çünki, 


ət satılırdı 

Son zamanlar çox baha. 

 

Tülkü dedi: 

 

“-Şir dərisindən papaq 

Etdirmişəm sifariş, 

O mövsümü bağlıdır 

Budur ki, baş tutmur iş”. 

 

Siyas

ət 

 

“Tülkülərin dərisi  

Qoturludur, deyirdi, 

Şirlərin dərisini 

Tülkü reklam edirdi”. 

 

Xadim

ə tülkü 

 

Şirə qulluq edirdi, Tülkü h

ər buyuruq ilə, 

Mığmığalar qovurdu, 

Üstünd


ən quyruq ilə. 

 

Meşədə heyvanlara Söyl

əyirdi bu xanım 

Şir mənə söyləyib ki, İstəyirərsən al canım!” 

                                18.05.2006 

 

Tülkü v

ə xoruz 

 

Tülkü kənddə xoruza  

Dedi, ged

ək şəhərə, 

Orda s


əni gözləyir 

Neç


ə-neçə çil fərə... 

 

Tülkü elan yazdı ki

 

“-Boynunda uzanaram M

əni vurmayan kəsin, 

X

əz paltonu neyləyir?  

47 


B

ədənimlə isinsin”... 

 

Tülkünün s

əfvi 

 

Tülkünün səsi batdı 

Böyük konsert zamanı, 

Çünki, s

əhər içmişdi 

S

əhvən lax yumurtanı.  

Sabiq ferma müdiri 

 

Nə vaxt toyuq ətini 

Reklam edirdi q

əzet, 

Tülkü bükür, çəkirdi 

Quş tükündən siqaret. 

 

Tülkü ul

adı bərkdən

 

“-Mənəm meşənin şahı, 

M

əndən başqa heç kəsdir!” Şiri gördü, qorxudan 

Əli-ayağı əsdi... 

 

“Qızım hələ körpədir”... 

 

Tülkü çaqqal bəy üçün 

T

ərif etdi özünü, Min nazü-q

əmzə ilə 

Bel

ə dedi sözünü:  

“Qızıma elçi gəldi 

P

ələngin oğlu Bəbir, Cavab verdim, körp

ədir, 


Qızım hələ süd əmir”... 

 

“Get tayını tap!” 

 

Tülkü xanım pələngi Gözaltı eyləmişdi, 

“Ərə getmək fikrim var” , 

Eyhamla söyl

əmişdi. 


 

P

ələnginsə varıydı Sevimli b

əbir yarı, 

Tülküy

ə nişan verdi Idbarsif

ət kaftarı... 

 

T

əsəlli 

 

Çaqqalgildə tülküyə 

D

araşdı çoxlu birə, Möhk

əm qaşındı canı 

Tülkünün bird

ən-birə. 

 

Dik atılan tülküyə Çaqqal dedi, darıxma, 

Kiçicik bir

ələrdir, 

Narahat olma, qorxma! 

 

Kaftar v

ə “ölü” 


 

48 


(olmuş əhvalat – təmsil və ya gülməcə) 

 

Qəbirdə dirilmişdi,  

S

ətəlcəmdən bir ölü, Çıxa bilmir, görmürdü,    

Q

əbir içindən çölü.   

Bu zaman bir goreşən 

Q

əbiri qazdı, deşdi, Qazdığı deşik yerdə 

“Əli” möhkəm ilişdi. 

 

“Ölü b


ərk yapışmışdı 

P

əncəsindən kaftarın, Içind

ən dartdı çölə 

Kaftar onun m

əzarın”. 

 

Uçurumun üstündə  

Olduğundan qəbirstan, 

Kaftar aşdı dərəyə, 

Ev

ə yollandı insan...  

Qurbağanın monoloqu 

 

“Özüm suyun altında, Gözl

ərim su üstündə. 

Gölm

əçədə üzürəm, Quruda da g

əzirəm. 


H

ər yerdə var nəfəsim

Bülbüld

ən gözəl səsim. Adım var – qurbağayam 

Hörm


ətli bir ağayam!” 

 

“Vicdan yiyəsi” 

 

Parçalayıb heyvanı Timsah yey

əndən sonra 

Gözl

ərindən yaş axır... “Ür

əyim çox kövrəkdir, 

O hamıya söyləyir – 

Q

əlbimi vicdan sıxır!”                                  29.05.2006 

 
1   2   3   4   5   6   7


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə