Allahın adı ilə !Yüklə 0.8 Mb.
Pdf просмотр
səhifə6/7
tarix03.07.2017
ölçüsü0.8 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Bayquşla tanışlıq 

 

Pişik gördü bayquşu Diksindi v

ə duruxdu, 

Dedi, y

əqin pişikdir, Amma quyruğu yoxdu... 

 

Tutuquşu 

 

“-Tutuquşu axmaqdır!” 

Tutuquşu deyirdi, 

Qarğa ona demişdi, 

O da t


əkrar edirdi. 

 

“Səs dərmanı” 

 

Cır səsli idbar bayquş  

49 


Bülbül 

əti yeyirdi, 

“-S

əsim üçün dərmandır!” Lovğa-lovğa deyirdi. 

 

Konsert 

 

Gah bülbülü, gah bayquşu Yamsıladı bir çox quşu

Söyl


ədilər hər yerdə ki, 

Konsert verdi tutuquşu. 

 

Insanda n

ə qalıb ki?! 

 

Ov tüfəngi dodaq büzdü 

Bir avtomat silaha: 

-

İnsanı öldürməkçün  Qırma da bəs eyləyər bil, 

Insan cılızlaşıbdır 

“Avtomat” g

ərək deyil... 

                                 29.05.2006 

 

“Təəssüf olsun!” 

 

Atom nüvə silahı 

T

əəssüf ilə söylədi, Əgər istəsəm yeri 

Kainatdan sil

ərəm, 

Amma öz yerim olmaz B

əs onda mən neylərəm?! 

 

Kibrit v

ə barıt 

 

Barıt özündən razı  Sataşırdı hamıya, 

Partlaram, uçarsınız, 

Birc

ə anda havaya!..  

Bunu eşidən kibrit 

Dedi, qorxmayın ondan, 

Onu yandıran mənəm –  

Ehtiyat edin m

əndən! 


 

Kibrit 

 

Kibrit alışdı gecə 

Ətrafa saldı işıq, 

Dedi, gün

əşdən çoxdur 

Yanmağımda yaraşıq! 

 

Ayın günəşə iradı 

 

Gündüz vaxtı səmada  Gün

əş yandırır, yaxır, 

Əsil incə gözəllər 

Gec


ə seyranə çıxır. 

 

Kəlbətinlərin gileyi 

 

Mıxlar axır zamanlar Inadkar olmuş yaman, 

Başı qopur, amma ki,  

50 


Özü çıxmır taxtadan... 

 

Arxalı pişik 

 

“P

ələng kimi nəhəngin Dayısıyam,” söylədi, 

Meşədə heyvanlara 

Pişik bəyan eylədi. 

 

“Təkcə siçanlar deyil, 

M

ənə baş əysin hamı, Dünyada m

ənim kimi  

Arxası olan hanı?” 

 

Həyat dərsi 

 

Kaftar öz balasına  Bel

ə etdi nəsihət, 

Dedi ki, m

əndən öyrən, 

H

əyatımdan al ibrət: Meşənin şahı şirə 

Günd


ə min yol təzim et, 

Ondan qabağa düşmə, 

Onun arxasınca get. 

Bel


ə etsən bil ki, sən, 

Sümük, 


ət yeyəcəksən, 

H

ərgah qabağa düşsən Ölüm

ə gedəcəksən. 

Bil ki, bizim n

əslimiz  

Hörm

ət edibdir şirə, Arxasınca səyahət 

Eyl


əmişik hər yerə... 

 

Öküz və eşşək 

 

Ot yüklənmiş eşşəyi 

Öküz götürdü lağa, 

Dedi, h

əvəsim yoxdur Ç

əməndə otlamağa, 

Yaxşı ki, gətirirsən 

Öz üstünd

ə otu sən. 

 

Sən tək insana deyil, 

Bizl


ərə də nökərsən... 

 

Onu dinlədi eşşək, 

M

əsum-məsum anqırdı, Harınlaşmış öküzə  

Sözü bel


ə qandırdı: 

- G


ətirdiyim otu ye, 

Möhk


əm olsun bədənin, 

Insan palan tik

əcək 

Biz


ə, dərindən sənin... 

 

Simasızlar 

 

Güzgü özünə baxdı 

Üzb


əüz bir güzgüdə, 

Heç n


ə görə bilmədi 

O güzgü, bu güzgü d

ə. 


 

51 


 

“Sancı dərmanı” 

 

Dəvə qanqal-tikanı 

Xırthaxırtla yeyirdi, 

Başqa heyvanlara o, 

M

əsləhət də edirdi: “Qarında sancıları 

Bu ot k


əsir!” – deyirdi. 

 

Rütbə 

 

Kəpənək söylədi ki,  

“İndi mən də bir quşam

Uçuş yarışlarında  

Bu rütb


əni almışam.” 

                            30.05.2006 

 

S

əhnə səni gözləyir! 

 

Qoduğun qulağını Dartdı onun xalası, 

Ərk ilə tənbeh etdi, 

Dedi, eşit, balası, 

H

ər saatda anqırma Korlayarsan s

əsini, 


Bir az böyü, s

əhnədə 


Göst

ər öz nəfəsini. 

 

Söz aparıb-gətirənin cəzası 

 

Saxsağan ilə qarğa Telefonda danışdı, 

Sözl


əri düz gəlmədi 

Bir-biril

ə söyüşdü. 

 

Hətta tüpürdülər də  

Telefon – mikrofona, 

D

əstəyi bərk çırpdılar, Sındı, söz yetdi sona... 

 

Eşşək dağladan “dahi”  

Bir ayı bazardan bir eşşək aldı, 

Dağlatdı, üstünə adını saldı: 

 - 


Dünyada yaşasın adım əbədi, 

Dahiy


əm, mən buna layiqəm, - dedi.  

 

Xudpəsəndin kölgəsi 

 

Şam ağacı milləndi Niz

ətək göz üzünə, 

Uzun kölg

ə yaratdı 

Yer üzünd

ə özünə. 

 

Kölg


əsiylə öyündü, 

Dedi, izim qalacaq, 

M

ən olmaram, nəsillər Kölg

əmdən zövq alacaq... 

 


 

52 


“Utancaq” kölg

ə 

 

Bir yerdəcə durmurdu 

Gün


əşdən qorxan kölgə, 

Ora-


bura qaçırdı 

Yaman düşmüşdü bərkə. 

 

Deyirdi istəmirəm  

Görüm gün

əş üzünü, 

Şəhvət ilə zilləyir  

O m

ənə öz gözünü...  

Xeyirxah “t

ədqiqatçı” 

 

Ördək başını 

Salırdı lilə, 

Ayağı sudan 

Qalxırdı çölə. 

 

T

ədqiq edirəm, Deyirdi, lili, 

Ekologiya  

Pozulub xeyli... 

 

Tülkünün qaz ferması müdirinə mesajı 

 

Əgər ki, itdən Ayıqdırsa qaz, 

Itl


ərə çörək 

Verm


ək yaramaz! 

 

“Oxu, səsin gəlsin!” 

 

- Bu səs kimindir belə, 

Bayquş kimi ulayır? 

Qırıltısı tikantək 

Qulağımı dalayır... 

Oxuyanı görmədən  

Qarğa sual eylədi, 

Cavabında balası, 

“M

ənəm, ana!” söylədi - Oxu a bala, oxu, 

Tanımadım mən səni, 

Bülbüld

ən gözəl səsin Qoy o

yatsın meşəni... 

 

Simasız şəxsiyyət 

 

Cırcırama söylədi: - Kim oxuyur, oxusun, 

Züy tuturam h

əmişə, 

Şərəfli və əzizdir M

ənim Üçün Bu Peşə... 

 

“Novator” müdir 

 

Meşə rəisi Ayı Dodağını yaşladı, 

Söz


ə belə başladı: 

Dağın əsil simasını  

53 


Göst

ərməkçün xalqa biz, 

Dağ üstündə meşəni 

Qırmalıyıq tər-təmiz!.. 

 

Müdir v

ə möhür 

 

Rüşvəti doldururdu Cibl

ərinə bir müdir. 

Kazıza çırpılırdı 

Lüt-üryan, y

azıq möhür. 

                                28.06.2006 

 

Müşavirə 

 

Cənab aslan təcili 

Müşavirə çağırdı, 

Fabrikd

ə müdir olan Ayı üstə bağırdı: 

 Müdir olduğun fabrik 

Möhk


əm tüstü buraxır, 

Göy


ə ucalan zəhər 

Azon qatına qalxır!.. 

 

- Günahkar fəhlələrdir! 

Ayı durdu, söylədi, 

Ekoloji durumu 

Bu cür izah eyl

ədi: 

 

Dedi, vardır fabrikin Birc

ə tüstü borusu, 

Az-

maz tüstü buraxır, N

ə gizlədim, doğrusu. 

 

Amma, baxın, fəhlələr H

əddi aşıblar tamam, 

Ç

əkdikləri siqardan  H

ətta boğulur adam... 

 

Intervü 

 

Intervü aldı Bayquşdan qarğa: 

- N


ə vaxtdan xidmət  

Edirs


ən xalqa? 

Kiçik yaşımdan Ulayıram mən, 

S

əhnədə meydan Sulayıram mən.  

Kübar ail

ədə 

T

ərbiyə almışam, Bu s

əbəbdəndir 

M

əşhur olmuşam –  Bayquş söylədi, 

B

əyan eylədi.  

Xoruz 

 

Haq-nahaq banlayırdı 

Bir xoruz bir h

əyətdə, 


 

54 


“M

əşq eləmək lazımdır, 

Deyirdi, h

ər sənətdə...” 

 

Konsert 

 

- Konsert olacaq! Söyl

ədi ayı, 

Yay klubunda, 

Bu gün, havayı. 

 

Iştirak edir: Çaqqal, canavar, 

Eşşəklə bayquş, 

Qarğa və kaftar. 

 

Qərb musiqisi, 

Çal


ınacaq caz, 

S

əslənəcəkdir Vokal da bir az 

 

Buyurun gəlin, 

Konsert


ə baxın, 

T

əkcə bülbüllər G

əlməsin yaxın! 

                         17.07.2006 

 

Qoduğun iradı 

 

Qoduğu şah qoydular Eşşəklər ölkəsində,  

N

əsihətlər səsləndi Onun h

ər kəlməsində: 

 

“Şah seçmisiz, sözümə Əməl edin!” söylədi, 

Ağsaqqal eşşəklərə 

R

əsmən irad eylədi.  

“Ür

əyiyanan” sərçə 

 

Sərçə qovladı 

Cırcıramanı, 

Amma ki, tuta 

Bilm


ədi onu. 

 

Söylədi, ona 

Ür

əyim yandı, Özüm tutmadım –  

H

ələ cavandı...                        19.07.2006 

 

Qartalın dəvəti 

 

D

ovşan ovlamış, Yemişdi qartal, 

Çox yaxşı idi 

Onda hal-

əhval. 


 

H

ətta sərçəyə Sataşırdı da: 

 

55 


“G

əl mənimlə uç

Azad s

əmada”....  

S

ərçə mühakiməsi 

 

Hara uçurdu, Hara gedirdi, 

S

ərçə qartalı, M

əhkum edirdi: 

 

“Quşları nahaq Ovlayır qartal, 

Ç

əyirtgə ilə Doludur mahal”... 

 

Mesaj 

 

Dovşan mesaj göndərdi Ətyeyən heyvanlara, 

“Quduz x


əstəlik düşüb 

Otyey


ən heyvanlara”... 

 

Birlik 

 A qardaş, birlik yoxdur, Bax bizim bu ölk

ədə! 


Ayı donquldanırdı, 

Günd


ə yüz yol, bəlkə də. 

 Qurbağalar içində 

Inanın ki, birlik var, 

Biri dill

ənən kimi 

S

əs-səsə verir onlar...  

T

ənqid və nəticə 

 

Cırcıramanı tənqid  Etdi h

ər ağzı göyçək, 

“Eyni cür oxumaqdan 

Əl çəkməli o, gərək!” 

 

Çar


əsiz qaldı yazıq 

Kvartet t

əşkil etdi 

Oxudular xor il

ə,  

Öz s


əsi xorda itdi... 

 

 Doymadı, öldü 

 

Udurdu çox zəhərli  

Qurbağanı bir ilan

Gördü ki, z

əhər dadır 

Peşman oldu həmin an. 

 

Istədi ki, buraxsın –  

Əyri dişi qoymadı,  

Uddu, öldü, dedil

ər: 


“Acgöz öldü, doymadı”... 

 

Içiboş kələm  

56 


 

K

ələm öz yarpağını Bükürdü bir

ər-birər, 

Içi boş olduğunu  

Qorxurdu baxan gör

ər... 

 

Ağsaqqal  

Şaftalının üzünü 

Tük basmışdı təmamən, 

Deyirdi, “meyv

ələrin 

Ağsaqqalı mənəm, mən!”  

Əbləh xoruzlar 

 

Bir toyuq üstə  

Möhk


əm dalaşdı, 

Iki çil xoruz 

Qana bulaşdı. 

 

“Ikiniz də rədd olun!” 

Toyuq söyl

ədi,  

“M

ənim ərim var”, B

əyan eylədi... 

 

Canavar 

 

Bir qoyun dərisini  

Möhk


əm bükdü özünə 

Qoyun görünm

ək üçün  

Qayunların gözünə. 

 

Imicini yaxşıca  D

əyişdirə bildi o, 

Amma ki, görünürdü 

Arxasında quyruğu... 

 

Tülkünün v

əsiyyəti 

 

Tülkü qocaldı heyhat Dişləri tam töküldü, 

Gözl


əri də görmədi, 

Q

ədd-qaməti büküldü.  

Toyuq tuta bilm

ədi, 

Taq


ətdən düşdü tamam, 

Ona 


əlçatmaz oldu 

Ən çox sevdiyi təam. 

 

Gördü daha ölürəm, 

O, v


əsiyyət eylədi, 

“M

ənə toyuq ətindən Ehsan verin!” söyl

ədi... 


 

Ulağın qənaəti 

 

Necə ki, sahib oldu 

Ulaq şahlıq tacına, 

T

əmamən valeh oldu Öz ağlının gücünə. 

 

57 


 

Düşündü ki, axmağı 

Xalq seç

ərmi padişah? 

Y

əqin ki, ağıllıyam... Sevincind

ən çəkdi ah. 

 

Qarğanın şeiri 

 

- Gecə səhərə qədər 

Hey yazmışam, pozmuşam, 

Qar...qar... eyl

ədi qarğa, 

Dedi, şeir yazmışam. 

 

Yaxşı şeirdir, amma... Yazdığım şeiri xalqa 

Özüm oxuyam g

ərək, 

Izah ed


əm fikrimi, 

Oxucu eyl

əsin dərk... 

 

Musiqiçi 

 

Musiqi t


əhsilini 

Xaricd


ə aldı bir quş, 

S

əsini dinləyənlər Ona ad verdi: “bayquş” 

                              26.07.2006 

 

Siçan v

ə pişik 

 

Siçanın quyruğunu  Qopartmışdı boz pişik, 

Ərzaq olan anbarda 

Gec

ə çəkərkən keşik.  

Siçan is


ə deyirdi: 

Sındırmışam dişini, Az qalıb, boz pişiyin 

Bitir


əcəm işini... 

 

“Görüşməyə gəldim...” 

 

Siçan dişiylə sökdü Taxta divarı, deşdi, 

Deşiyin ağzındaca 

Boz pişiyə “ilişdi”. 

 

Salam ərz etdi əvvəl, 

Boz pişiyə əydi baş, 

“Görüşünə mən sənin, 

Dedi, g


əlmişəm, qardaş!” 

 

Ulağın natiqliyi 

 

Mitinqd


ə söz verildi 

Ağsaqqal bir ulağa, 

Çıxışını dinləyən 

Pambıq taxdı qulağa. 

 

S

ərçə 

 

Ətcə bala çıxartmışdı  

58 


S

ərçə öz yuvasında, 

Cik-cik... edirdi onlar 

Isti yay havasında. 

 

“Görün necə oxuyur 

Balalarım bülbültək  

Onlarda istedada  

Qiym


ət versin xalq, gərək!” 

 

Hamıya bircə-bircə Deyirdi ana s

ərçə... 


 

Heyvanların seçimi 

 

Heyvanlar zürafəni 

Meşədə seçdilər şah, 

Çünki, hamıdan uca 

Olmalıdır padişah... 

                            03.08.2006 

 

“Eh, cavanlıq!” 

 

At nallayan nalbəndə, 

Eşşək baxdı, hey baxdı, 

Q

əlbi kövrəldi onun Gözl

ərindən yaş axdı. 

 

Dedi ki, tez qocaldım, Cavanlıq getdi əldən, 

Vaxt var idi yarışda 

Atları ötərdim mən.  

 

Eşşəyin quyruğu 

 

Bağladılar kəhəri Eşşəyin quyruğuna, 

Eşşək qanrıldı geri 

Rişxəndlə baxdı ona. 

 

Söylədi ki, nəhayət 

Nail oldun ay ağa, 

M

ənim kimi gözəlin Arxasına baxmağa... 

 

Onlara boz canavar Hücum ç

əkdi bu zaman, 

At dartındı, eşşəyi 

M

əhrum etdi quyruqdan.                                04.08.2006 

 

“Sən hələ yaşa...” 

 

Ad günündə eşşəyi 

T

əbrik etdi canavar, Dedi, arxayın yaşa, 

N

ə qədər ki, dünyada M

əzlum heyvan – qoyun var. 

                                          04.08.2006 

 

Kimdir əsir? 

 

59 


 

Sirk müdiri tülki b

əy 

Dedi, baxın qəfəsə, “Şir mənim əsirimdir!” 

T

əqdim etdi hər kəsə.   

Şir qəfəsdən çıxantək 

Qorxudan 

əsə-əsə, 

Müdir b

əy qaçdı girdi Şir saxlanan qəfəsə 

 

Müdriklik əlaməti 

 

Keçini şah seçdilər Dedil

ər saqqalı var, 

Guya ki, müdrik olur 

Dünyada saqqallılar... 

 

Ildırım 

 

İldırım çaxdı gecə Işıqlandı çöl, çəmən, 

Guruldadı sonra da 

Söyl

ədi, “günəş mənəm!”  

Pişiyin etirafı 

 

Güzgüdə görcək özünü, dedi, 

İri, bədheybət, qara bir pişik: 

“Haq

ıdır siçan, neyləsin yazıq, M

əni görəndə axtarır deşik!” 

                                        13.08.2006 

 

“Meymuna bax!” 

 

Son d


əbdə geyinmişdi 

Şəhər əhli bir meymun, 

B

ədənini yarısı  Açıqda qalmış onun. 

 

Istəyirdi cəlb etsin 

Kimins


ə diqqətini, 

“Meymuna bax!”, gör

ənlər 

Verirdi qiymətini.. 

 

  

Zatıqırıq 

 

Şəhərdə sakin bir it H

əna yaxdi saçina, 

D

əridən uzundaban Ç

əkmə geydi qıçına. 

 

Alic


ənab zat kimi 

Hamı tanıdı onu, 

H

əsəd ilə süzdülər Onun inc

ə boyunu. 

 

Zatına sadiq bu it  

60 


Bir gün möhk

əm uladı, 

Hamı anladı ki, o, 

Adic


ə bir tuladır... 

                          13.08.2006 

 

“Vacib M

əsələ” 

 

- Xoruzlar banlayanda Narahat oluruq biz, 

Vaxtsız şirə buraxır 

S

əhər, axşam, mədəmiz.  

“Böyük Ali M

əclisdə” 

Möhk


əm fikirləşdilər, 

Axır ki, bir blokda  

Tülkül

ər birləşdilər.  

Bu “vacib” m

əsələni 

Günd


əliyə saldılar, 

Xoruzların banlamaq 

Hüququnu aldılar.  

                          20.08.2006 

 

Züraf

ənin iradı 

 

Ayı qəzəl yazmışdı Züraf

ə də oxudu, 

Çox axtardı, qəzəldə 

Onun adı yoxuydu. 

 

“S

ərvi boylu gözəlim” Yazırdı ayı şair, 

“Şəm” nə bilim “pərvanə”, 

Sair, sair v

ə sair... 

 

Böyük Ayı şairə Irad etdi Züraf

ə, 


“S

əhvlərə yol verirsən, 

Söz dey

əndə hər dəfə”  

“Zür


əfə boylu yarım” 

Yazsa idin 

əgər sən, 

Bax, onda bil

ərdim ki,  

S

ən həqiqi şairsən!..  

“Tamsız meyvə” 

Möhk


əm acmışdı meymun 

Bananı soydu, yedi, 

 -

“Tamsız meyvə imiş bu”... Öz-özün

ə o dedi. 

 

Bir az keçdi, atdığı Qabıqları götürdü, 

Iştah ilə çeynədi, 

M

ədəsinə ötürdü.  

Ah, c

avanlıq... 

 

Tülkü çox qocalmışdı Tuta bilmirdi cüc

ə, 


 

61 


Darıxmaqla keçirdi 

H

ər bir günü beləcə.  

Indi musiqi il

ə  

O, t


əsəlli alırdı, 

Cibind


ə telefonu 

“Cüc


ələrim” çalırdı... 

                      22.08.2006 

 

Çaqqalın qisməti 

 

Iki ayı ağacda  Armud üst

ə dalaşdı, 

Ağac sındı, ayılar 

D

ərin dərəyə aşdı.  

D

ərədə də diddilər Bir-birini o ki, var, 

Çaqqala qism

ət oldu 

Yer


ə düşən armudlar. 

 
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə