Allahın adı ilə !Yüklə 0.8 Mb.
Pdf просмотр
səhifə7/7
tarix03.07.2017
ölçüsü0.8 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Siçanların mitinqi 

 

“- Z


əlil olsun, xar olsun, 

Yek


əqarın boz pişik, 

Heç utanmır, gizlənir, 

Anbarda güdür deşik”. 

 

“- Siçan tutmağa görə 

Ar olsun boz pişiyə! 

Qiym

ət qoymur nəslinə -  P

ələng boyda kişiyə...” 

 

Söyüş, qarğış çox etdi Siçanlar boz pişiyə, 

Pişik görünən kimi 

Hamı qaçdı deşiyə. 

 

Mötəbər bir məclisdə pişiyin çıxışı 

 

“- Nə olsun ki, siçandır, 

Bizim 


əsas yemimiz, 

Hamı bilir, pələnglər  

N

əslindəndir əslimiz ”  

Büllur qabın “xidməti” 

 

Büllur qaba bulaqdan 

Tökmüşdülər təmiz su

Əslində olduğu tək  

Şəffaf görünürdü o. 

 

Büllur qabsa hamıya  Başqa cür söyləyirdi, 

Lovğa-lovğa danışır, 

“X

əbərdar” eyləyirdi:  

Özünü şəffaf bilib 

Çox da öyünm

əsin su, 

Onu şəffaf göstərmək –  


 

62 


M

ənim xidmətimdir bu!.. 

 

Yar olan kim, xar olan kim... 

 

Daraq qəlbən sevdiyi 

Saçlar il

ə görüşdü, 

Sığal çəkdi, daradı,  

Onlar il

ə öpüşdü... 

 

Qurtaranda işini Atıldı dolab üstə, 

Saçlar üst

ə vuruldu 

Sancaqlar d

əstə-dəstə. 

 

Gözəl saçlar indi də  

Sancaqlara yar oldu, 

Unuduldu c

əfakeş 


Daraq sonda xar oldu. 

 

Düzün əyri sonluğu 

 

 Xətkeş düz xətlər çəkdi 

Dair


ənin içində, 

Sonu bitdi düzl

ərin  

Heyhat, 


əyri biçimdə... 

 

“Qastrola gedirlər” 

 

Sərçə cırcıramanı 

Qovdu, tutdu havada, 

Dimdiyind

ə sərçənin  

Oxudu cırcırama. 

 

Lağ etdilər görənlər: “- Oranjiman” edirl

ər, 


Cırcırama və sərçə 

Qastrola gedirl

ər... 

 

Üslub və prinsip 

 

Polad bıçaq qayçını H

ər yerdə pisləyirdi, 

Qayçı da ki, bıçağa 

Lap nifr


ət bəsləyirdi. 

 

O da, bu da özünü T

ərifə tələsirdi, 

Işlərisə bu idi ki,  

Ikisi d


ə kəsirdi. 

                     15.10.2006 

 

Böyük ki, deyil... 

 

Qoduq elçi göndərdi 

Ulaq b


əyin qızına, 

Ist


ədi bu gözəli 

Arvad etsin özün

ə. 

 

- O ki, hələ körpədir, 

O n


ə bilir ər nədir? 

 

63 


Bu cür cavab eyl

ədi, 


Qız anası söylədi. 

 

Qızı eşitcək bunu, “Dayça f

əth edib məni, 

Dedi, h

ələ keçən il, Qoduq is

ə dayçadan 

Kiçikdir, böyük deyil!..” 

 

Heyvanlar və insanlar 

 Dik durursa quyruğu  

Keçi x


əcalət çəksin, 

Onun intim yerini 

Gör

ən təkə neynəsin?  

- Xoruzlar göz önünd

ə  

Toyuqlara minirlər, 

Bunu gör


ən fərələr 

Əsəbi, deyinirlər. 

 

Narazılıq edirdi Heyvanlar son zamanlar, 

Deyirdil


ər, lüt gəzir 

Indi h


ətta insanlar... 

 

Abırsız tərbiyəçilər 

 

Meymun xanım məclisdə  Danışırdı naz ilə, 

Paltarından çıxmışdı 

B

ədəni tamam çölə.  

Aparıcı o idi 

Bu m

əclisdə deyəsən, Yarıçılpaq, lüt idi 

Qonaqlar, g

əl görəsən... 

 

- Deyidi ki, gəncləri 

T

ərbiyə edək gərək biz, Bu yönd

ə olmalıdır 

Bizim 

əsas işimiz!  

Gec

ə və gündüz 

 

Yola getmirdi gecə 

Üzüağ gündüz ilə, 

Özl

ərini hər biri T

əqdim edirdi belə: 

 

Gec

ə:    “- Hamının eyibini 

              Pis üzünü örtür

əm, 

              İstəyirəm hər kəsin 

              Qüsurunu itir

əm.” 

 

Gündüz: “- Göstərirəm hamının 

                 

Olduğutək üzünü, 

                 M

ən güzgüyəm, hər insan 

                 M

əndə görür özünü 

                 

İslah eyləmək olmaz 


 

64 


                 Gizl

ətməklə qüsuru, 

                 

Saflaşdırmaq gərəkdir 

                 H

ər adamda şüuru.” 

 

Eşşək arısı və hörümçək 

 

Hörümçəyin toruna 

Eşşək arısı düşdü, 

Hörümç

ək qorxusundan  Kiçikl

əşdi, büzüşdü.  

 

Arı vızıldadı bərk Toru tamam sök

ərək, 


Tor ç

əkməyə icazə  

Dedi, alaydın gərək! 

 

Mənəm həşaratların 

Iri nümay

əndəsi, 

Bundan bel

ə görməyim 

Incidirs


ən bir kəsi.  

 

Sən də bal arısıtək  

Çiç


əklərdən yığ şirə, 

Şan-şöhrətin yayılsın 

Dild

ən-dilə, hər yerə.  

Düzdür ki, m

əndə yoxdur 

Bal toplamaq v

ərdişi, 

M

ənim əvəzimdə sən Görm

əlisən bu işi. 

                   09.11.2006 

 

Tülkü rəhbər olursa... 

 

Müşədə elm, təhsilə Bic tülkü r

əhbər idi, 

O, elm

ə yox rüşvətə Əslən həvəskar idi. 

 

Deyirdi toyuq əti 

Zehni eyl

əyir iti, 

T

əsdiq edibdir bunu Yenot – çaqqal heyy

əti. 


 

Q

əbuluma kim gəlir Toyuq g

ətirsin, gəlsin, 

Bununla da özünü 

T

əhsildə xadim bilsin                           09.11.2006 

 

“Toyuq nə şeydi ki...” 

 

Ac tülkü bir çaqqaldan  Almaq üçün toyuğu,  

Nişan verdi çaqqala  

Yerd

əki bir oyuğu.   

Söyl


ədi, bu oyuqda  

Görmüşəm, dovşanlar var, 

T

ənbəldir, qaça bilmir, Yaman kök

əlib onlar 

 


 

65 


Toyuğu ver, saxlayım, 

Başını sal oyuğa, 

Dovşan ətini yesən  

Meyl etm


əzsən toyuğa... 

                              

 

Tülkü siyas

əti 

 

Canavarın saçını Qırxdı bic tülkü dəllək, 

Dedi, eyn

ən qoyuna  

Oxşayasan sən gərək. 

 

Fermaya müdirliyə  

Namiz


əd verrik səni, 

S

ən də əsirgəməzsən  Bizd

ən yağlı tikəni... 

 

Baiskar kürsü 

 

Müdirlik kürsüsündə  

Ayı şişmişdi yaman, 

Kürsünü pisl

əyirdi 


Dost-

tanış gələn zaman: 

 

- Vallah, bu kürsü ki, var Pis gün

ə qoyub məni, 

Qarnım şişib, yoxsa ki, 

Durub öp


ərdim səni... 

 

Şikayət 

 

Iclasda tənqid etdi 

Ayı ağacdələni, 

Dedi, narahat edir, 

Ko

ğuşdakı dələni. Şikayət yazmış dələ  

Ağacdələndən mənə, 

M

əndən də “yuxarıya” Yazmaq ist

əyir hələ... 

 

M

əhəbbətin sübutu 

 

Peyinlikdə bir neçə  

Soxulcan tapdı xoruz, 

Toyuqları səslədi, 

Dedi, “tez g

əlin ay qız, 

Öz 


əlimlə yedirim 

Sizi doyunca, bir-bir,  

Görün ki, siz

ə sevgim  

Q

əlbimdə nə qədərdir!...”                           06.05.2007 

 

Tarixi həqiqət 

 

Tülkü kitab yazmışdı, 

“Qoyunların həyatı” 

Heyvanlara kitabın  

Gedirdi t

əqdimatı. 

 


 

66 


Söz aldı boz canavar 

Tamam çıxdı özündən, 

Söyl

ədi ki, qoyunlar  Itm

əli yer üzündən! 

 

Çünki, tülkü yazıbdır H

əqiqəti nəhayət, 

Bir zamanlar qoyunlar 

Otlamır, yeyirmiş ət... 

                            19.11.2006 

 

Kölgə 

 

Hər kəsin arxasınca 

Sürünm


əkdəydi kölgə, 

Onu saya s

aldılar, 

Düşünürdü o, bəlkə... 

 

Kölg

ənin gileyi 

 

“-Hər bir kəsin arxasında  

Bir dağ kimi durmuşam mən, 

Əzəmətin və vuqarın  

Heyk


əlini qurmuşam mən. 

 

Izləsəm də hər adamı, 

Qo

rusam da addım-addım, T

əəssüf olsun yoxdu mənim 

Mükafatım, fəxri adım...” 

 

Baş və ayaq 

 

Kefi kök olanda baş Sataşırdı ayağa, 

Onu qoyurdu lağa. 

 

Günahkar olandasa Sanki köm

ək umurdu, 

Göz dikirdi ayağa. 

 

Yersiz qürur 

 

Ayaqqabı özünü Yaman dartırdı, yaman, 

Onun yiy


əsi onu 

Toya geyin

ən zaman. 

                            01.12.2006 

                            

T

əzad 

 

Gülü koldan üzdülər 

Güldanlara düzdül

ər 

Sonra da qulluq edib Qoymadılar ki, yana, 

T

ər-təmiz su tökdülər  Gül qoyulan güldana. 

 

Diktator 

 

Qap-qara göstərirdi 

 

67 


Bütün r

əngləri eynək, 

Hakim olsun dünyada  

Deyir, qara r

əng gərək! 

 

Ulağın qulağı 

 

N

əsihət çox etdilər Gönüqalın ulağa, 

Sağ qulaqdan dinlədi 

Ötürdü sol qulağa 

 əmma 

 

Uzunqulaq bir ulaq  Eyn

ək taxdı gözünə, 

Güzgünün qarşısında  

Durdu, baxdı özünə. 

 

Dedi, gör ki, necə də  

Ziyalı görkəmim var, 

Niy

ə mənə lağ edir, Gör

əsən bu insanlar? 

                      02.12.2006 

 

“Müəmma” 

 

Otlaqda qoyunlara Bir ulaq d

ərd danışdı, 

Ona aid bir işi 

Anlamağa çalışdı: 

 

“-Yeriyirəm nuxtamı 

Dartır məni minən kəs, 

Dayan

ıram, arxamı Niy

ə bizləyir o, bəs?” 

 

Ulağın sevinci 

 

Atın yüyən-yəhərin  Bağladılar ulağa, 

Ulağın sinəsində 

Ür

əyi döndü dağa.  

Düşündü ki, “dünyada 

D

ərdim qalmadı daha Y

əqin məni hədiyyə 

Ver

əcəklər padşaha...”                          02.11.2006 

 

Yalançı görkəm 

 

Şar dolmuşdu yel ilə Yaman fors eyl

əyirdi, 


Görk

əm, əzəmətindən 

Hamıya söyləyirdi. 

 

Iynə toxunan kimi 

O, partladı bir anda, 

“Monolit” görk

əmindən 


Əsər qalmadı onda. 

 


 

68 


Ədalətsiz qiymət 

 

Dəri ayaqqabını 

Biz deşdi, iynə tikdi, 

Hamı da söylədi ki, 

Tikm


əkdə iynə təkdi... 

 

Bekarçılığın bəlası 

 

Çox işlənirdi  Tikirdi iyn

ə, 


Işsiz dayandı  

Pas düşdü ona. 

Daha üsküksüz 

Tik


ə bilmədi, 

O, paltarı yox 

Barmağı dəldi. 

 

Avropa mədəniyyəti 

 

Afrika qitəsində  

Söz yayıldı hər yana, 

Avropalı eşşəklər 

Yığışacaq meydana. 

 

Car etdilər hər kəsə: 

 

Yerli eşşəklər gəlsin M

ədəniyyət öyrənsin, 

Bunlar da onlar kimi 

Yeni d


əbdə geyinsin. 

 

Tikan və gül 

 

Gül kolunda bitdi tikan Ki, yem

əsin kolu heyvan, 

Gül sevildi, d

ərildi də  

L

ənətləndi yazıq tikan...                        15.12.2006 

 

Barama qurdu 

 

Ip

əkqurdu hamıya “Ev tikir

əm”, söylədi, 

Yeni ev

ə dostları Qonaq d

əvət eylədi. 

 

Bir ay keçdi, tikinti Qurtardı, çatdı başa, 

Göz


əl tikilmişdi ev, 

O, sanki, bir tamaşa. 

 

Ev

ə qonaq gələnlər Yol tapmadı içəri, 

Yoxdu qapı, pəncərə -  

Qonaqlar döndü geri. 

 

Cinayət və cəza 

 

Bircə kələm yemişdi 

 

69 


Bostandan bir boz dovşan, 

Tutuldu, m

əhkəməyə 

Verildi yazıq heyvan. 

 

M

əhkəmə sədri ayı, Yüz il iş kəsdi ona, 

Sonra da uzun ömür  

Arzu etdi dovşana: 

 Çalış ki, bu dünyada 

S

ən yüz ildən çox yaşa, Bundan sonrakı ömrü 

Halallıqla vur başa! 

                            12.01.2007 

 

Məsləhət və əməl 

 

Çox yedi tülkü, Kök

əldi yaman, 

H

əkimə qaçdı Ist

ədi aman. 

Dedi ki, m

ənə  


Bir 

əlac eylə, 

Arıqlamağın  

Yolunu söyl

ə. 

H

əkim tülküyə Dedi, p

əhriz tut, 

Toyuq-cüc

əni 


Ömürlük unut! 

Tamah dişini  

Ağzından çəkdir, 

Çox yem


ək səni 

Öldür


əcəkdir... 

 

Əməl eylədi H

əkim sözünə, 

Kolbasa aldı 

Tülkü özün

ə. 

Çürük dişləri Ç

əkdirdi o, tez, 

Yerin

ə qoydu 


Möhk

əm protez... 

                     16.01.2007 

Bayatı 

 

Ayı təmsil yazmaqla  Olmaq ist

ədi şair, 

Çox düşüdü, tapmadı 

Mövzu t


əmsilə dair. 

Xeyli xiff

ət eylədi, 

Bir bayatı söylədi: 

“Əzizinəm mən ayı, Yuxularam qış ayı, 

Əlimdən bir iş gəlməz 

Çox yatmaqdan savayı.” 

                     05.02.2007 

 

Ulağın “cavanlığı” 

 

Özünü qoduqlara   

70 


Bel

ə təqdim eylədi, 

Yaşlı ulaq ah çəkdi 

D

ərdli-dərdli söylədi:  

Vaxt varı idi üç atın Yükünü ç

əkərdim mən, 

Heyif ki, cavanlığı 

Əlimdən aldı zaman... 

 

N

əslən “gözəl” olanlar

 

 

Meymun öz balasına Dedi, çox oxşayırsan  

Göz


əllikdə sən mənə. 

M

ən də cavanlığımda  Göz

əldim, bənzəyirdim 

Öz r

əhmətlik anama…  

Modabaz ulaq 

 

Ulaq xanım geyindi Cins şalvarı əyninə, 

Uzun qayışlı, kiçik 

Çanta saldı çiyninə. 

 

Dikdaban çəkmə geydi, 

Eyn


ək taxtı gözünə, 

Güzgüy


ə baxdı, baxdı... 

M

əftun oldu özünə.  

Dedi, k


əsdirmək qalır 

Indi başdan qulağı, 

Qulaqs

ız yəqin heç kim Tanımaz mən ulağı. 

 

“Postmodernizm duyulur” 

 

Yazarlar məclisində  

Şair quşlar çox idi, 

Bülbül, bayquş, sağsağan 

Öz şeirini oxudu. 

 

Sonra sözə başladı 

T

ənqidçi tutuquşu O ki, var t

ərif etdi 

Idbarsif

ət bayquşu. 

 

Dedi, üslub köhnədir 

Bülbül z


ənguləsində, 

Postmodernizm duyulur 

Bayquşun nəfəsində... 

 

Sosial yardım 

 

Sosial yardım üçün  Toyuq 

ərizə verdi, 

Bir az yüngüllük tapdı, 

D

ərindən nəfəs dərdi.  

Düşündü cücələrə  

71 


Ver

ərlər doyunca dən, 

Yardım haqda sənədlər 

N

ə vaxt gəlsə şəhərdən.  

Cavab g


əldi, dedilər: 

“Yumurtlayın, satın siz, 

Siz

ə sosial yardım  Göst

ərə bilmərik biz...” 

                          08.05.2007 

 

Rüşvətxorun eyhamı 

 

Nazir Ayının ağzı Tamam z

əhər dadırdı, 

Iclasda arılara 

Sözü bel


ə qandırdı: 

 

“Xalq həyət – bağçasında 

Ağac əkir, gül əkir, 

Arılarsa şirəni 

Güll


ərdən pulsuz çəkir. 

 

Nə bir vergi verirlər, 

N

ə də ki, bal – dadaq biz, Y

əqin ki, söz qoyublar: 

“Naziri aldadaq biz”!” 

 

Böhtan 

 

Boz pişik yedi Ərzağı evdə, 

“Siçanlar yedi!” 

Dedi, h

ər yerdə...  

Şərt 

 

Siçanlar boz pişiyi M

əhkəməyə verdilər, 

“Genosid edir bizi!” 

Haray salıb dedilər. 

 

Boz pişiksə onlara  Dedi, tutmaram sizi, 

Rahatlıqla artırın  

Bu günd

ən nəslinizi.  

Bu şərtlə ki, deşikdən  

Çöl

ə basmayın ayaq, Sanmayın ki, boz pişik 

Yatıb, deyildir oyaq!.. 

 

Siyasi m

əsləhətçilər 

 

 Aslanın ad günündə  

Qonaqlar lap çox idi, 

Hamı möhkəm içmişdi 

Ayıq olan yox idi. 

 

T

əmamən unutmuşdu C

ənab aslan özünü,  

72 


Idbarsif

ət kaftarın 

H

ətta öpdü üzünü.  

Tülküy


ə süzdü şərab, 

Dedi: “iç ey qardaşım, 

Siyas

ətdə tülkülər Olmuş mənim sirdaşım.” 

                            12.05.2007 

 

Aslanın qohumu 

 

Necə ki, tülkü qohum 

Oldu c


ənab aslana, 

Meşədəki heyvanlar 

Hamı baş əydi ona... 

 

“Hazırın nazirləri” 

 

Aslan şaha müxalif Olan kaftarlar idi, 

Aslan ov ovlayant

ək 

Deyirdil


ər bu ovun 

 “Proyekti” bizimdi... 

                    12.05.2007 

 

Gülməli, ağlamalı oyun 

 

Qoyunun üst-başına 

Qırmızı rəng çəkdilər, 

Lentd

ən bant düzəltdilər Boynuna b

ərkitdilər. 

 

Son


ra da apardılar 

Toyda k


əsməyə onu, 

Yazıq qoyun sevindi, 

Qanmadı bu oyunu.  

 

Zalımlıq arzusu 

 

Pişik hürmək istədi Ki, qorxutsun h

ər kəsi, 

Çox çalışdı, it kimi 

Onun çıxmadı səsi. 

 

Çar


əsiz qaldı pişik 

Yazıqca miyoldadı,  

Ayaqlara sürtündü, 

Quyruğunu buladı. 

 

Eşşəyin sifarişi 

 

Nalbəndi ələ aldı 

Eşşək çoxlu pul ilə, 

Tapşırdı ki, nallasın 

Atı taxta nal ilə. 

 

Çünki atla eşşəyin Olmalıydı yarışı, 

T

əpikatma zamanı Sınmalıydı at başı... 

 


 

73 


Yarışda ilk təpikdə  

Eşşək tir-tap uzandı! 

At uddu bu yarışı, 

Nalb


ənd də ki, qazandı. 

 

“Kübar ol, bala!” 

 

Eşşək oğlu qatıra Tapşırdı ki, anqırma, 

Xalq içind

ə sən məni 

H

ərzə-hərzə çağırma!  

Yeri g


ələndə kişnə, 

Axtar, ara s

ən məni, 

Eşidənlər səsini 

Qoy bilsinl

ər at səni!.. 

 

“İstedadlı gözəl” 

 

“-Bülbül kimi səsi var 

M

ənim gözəl balamın, Sirrl

ərini öyrənir 

Musiqinin, muğamın.” 

 

Qoduq anqıran zaman Eşşək xanım söylədi, 

Atın oğlu dayçaya 

Onu t

əqdim eylədi:  

- Elçil


ər də çox gəlir, 

Onu vermir

əm ərə, 

Ist


əyirəm göndərim 

Oxumağa, şəhərə... 

 

T

əyinat 

 

Qarğa bəy rəhbər oldu Televizion m

əkanda, 


Işçiləri dəyişdi 

O, qısa bir zamanda.  

 

Bülbül oldu xadimə, 

Tutuquşu pionist, 

Qarğalar xor oxudu, 

Bayquş qoyuldu solist... 

 

 

Dəvətnamə 

 

Keçiyə dəvətnamə  

Gönd


ərdi boz canavar, 

“S

əndə olan saqqala Yazdı ki, hörmətim var. 

 

Oğlumun toyudur, gəl, Toyda ağsaqqal ol sən, 

S

ənə olan sevgini G

əlsən özün görərsən...” 

 

Qurbağa və ilan 


 

74 


 

Yel tökdü şişirtdi özünü yaman, 

Qurbağa ilana rast gələn zaman. 

Qorxudan 

əssə də onun ürəyi,  

İlana o, belə bəyan eylədi: 

Heyif ki, yemişəm, məədəm doludur, Yoxsa ki, udardım səni! – söylədi.  

                                  04.06.2007 

 

Tülkü 

 

Qurda bənzətmək üçün 

Tülkü l


ələ özünü, 

Quyruğunu qırxdırdı, 

Sürm

ələdi gözünü.  

T

ərif də eylədi o, Öz-özünü o ki, var, 

Dedi, “qurddan güclüy

əm 

Bunu bilsin heyvanlar!”  

Qurd ona rast g

ələndə 

Quyruğunu buladı, Züngüld

ədi, boz qurdun 

Ayağını yaladı... 

 

“Vətənpərvər” ayı 

 

“-Vətən! Vətən!” – deyirdi, 

Ayı çox danışırdı,  

H

ər yerdə baş olurdu, Qıraqda dolaşırdı. 

 

Bir gün düşdü bu ayı Dörd ayaqdan t

ələyə, 


Köm

ək üçün yalvardı 

Dostu tülkü l

ələyə. 


 

Tülkü onun halını 

Görüb bic-

bic qımışdı, 

Lağ etdi, irad etdi, 

Ikibaşlı danışdı: 

 

- V


ətəni çox sevirsən, 

V

ətənin mərd oğlusan. V

ətənə qəlbdən deyil, 

Əl-ayaqdan bağlısan... 

 

“Cangüdən” 

 

Cənab Ulaq Ayını 

D

əvət etdi şəhərdənDedi, dur g

əl kəndə sən, 

Ol yanımda cangüdən. 

 

Mən yatanda üstümdən  

Ağcaqanaq qovarsan, 

Hamı görəcək ki, sən 

Nec


ə də cəngavərsən! 

 


 

75 


“Gecikmis

ən” 

 

Ayı yarınmaq üçün  Meşə şahı Aslana, 

Şeir yazdı, apardı 

T

əqdim eylədi ona.  

Aslan güldü, söyl

ədi: 

- Gecikmisən, ay ayı, 

Tülkü yazdı, aldı da  

M

əndən bəxşişi, payı.  

Yer üzünd

ə tapılmaz  

Tülküy


ə bənzər şair, 

Bir başqası onuntək  

Yaza da bilm

əz şeir. 

 

B

əhanə 

 

Üzv yazılmaq adıyla  Beyn

əlxalq təşkilata, 

Ölk

ə rəhbəri tülkü Başladı islahata. 

 

Neçə-neçə iş yeri 

Salındı tay-dəyişik, 

Pişik qovuldu çölə, 

It evd


ə güddü deşik. 

 

Çaqqal müdirlik etdi Quş saxlanan fermada, 

Eşşək də rəhbər oldu 

At saxlanan tövl

ədə. 


                          22.09.2007 

 

Müsabiqə 

 

Münsiflər heyyətində 

Oturanlar çox idi, 

Qarğa, bayquş, sağsağan... – 

Orda bülbül yox idi.  

 

Odur ki, yüksək ballar 

Verildi bayquşlara, 

Z

əif qiymət yazıldı Göz

əl səsli quşlara... 

 

Lovğa sağsağan 

 

Toyuğun cücəsini Aparırdı sağsağan, 

Öyünüb deyirdi ki, 

“Çalağanam, çalağan!” 

 

Ilanın məhəbbəti 

 

İlan tutdu dovşanı Özünü sardı ona, 

Dedi, “sevir

əm səni, 

Qurban olum boyuna!”  

76 


 

Neç


ə-neçə söz dedi, 

O, girdi dondan-dona, 

Gör

ənlər də inandı Bu riyakar oyuna. 

 

Əslini bəyəmməyənin aqibəti 

 

Bulağın çeşməsindən Su dum-

duru axırdı, 

Bulağı bəyənməyir, 

Bulağa kəm baxırdı. 

 

X

əndəklə axan zaman Bulanır, olurdu lil, 

Bir hala düşürdü ki, 

Heç 

əvvəlki, lovğa su  Deyilmiş o elə bil. 

 

“Günah” 

 

Z

ənn etdi yumurtadır, Ilan uddu ağ daşı, 

H

əzm eyləyə bilmədi, Axıtdı o, göz yaşı. 

 

“Yumurta yeməklə mən 

Dedi, etmişəm günah, 

G

ərək quş balaları  Tutub yey

əydim, vallah!..” 

 

X

ətkeş və qələm 

 

 Həqiqəti, yalanı da 

Əyri-üyrü yazdı qələm, 

Düz x

ətt çəkdi xətkeş ilə Dedil

ər ki, düzdü qələm. 

 

Rüşvətxor pozan 

 

Qələm yazdı, hər nə yazdı doğru yazdı, 

Rüşvət aldı, yazılanı pozan pozdu. 

Sonra da ki, xalqa dedi, ey camaat, 

Bu q


ələmin sözlərində yox həqiqət! 

 

  

H

əmrəng yox, həmxas oldu 

 

Eşşəklə bir tövlədə Bağlandı qara ayğır, 

R

əngini dəyişmədi Eşşəktək oldu fağır. 

 

Qarğanın tostu 

 Yumurtadan çıxmamış Qarıldayır cücəmiz, 

Hamı bilir ki, necə  

Əhli-söhbətlərik biz!  


 

77 


 

Sağlıq 

 

Bayquş bəyin toyunda Oynayark

ən qartal xan, 

Şərab süzdü, tost dedi, 

Qarğa ilə sağsağan: 

 Yaşasın bayquş bəylə  R

əhbərimiz qartal xan, 

Bizl

ərə də pay çatsın Onların artığından! 

 

“Özüm duraydım gərək!” 

 

It bağlıydı, çaqqallar Hind

ən toyuq apardı, 

Hin yiy

əsi eşşək bəy Haray-h

əşir qopardı. 

 

“Haram olsun, söylədi, 

It

ə verdiyim çörək, It damında gecəni  

Özüm duraydım gərək!” 

 

Gicitikan 

 

“Tikan deyil, m

ən güləm!” 

Söyl


ədi o, hər zaman, 

Ona 


əl dəyənləri 

Yandırdı gicitikan. 

 

Şöhrət tapdı, iz qoymadı 

 

Adı dillərdə gəzdi  Ümmanlar üzdü g

əmi, 


Heç bir izi qalmadı 

Dolaşsa da aləmi. 

 

T

əqlid etdi, ad qazandı 

 

Bir şairi təqlid etdi Tutuquşu şeir dedi, 

Al

əmə səs saldılar ki,  Tutuquşu şair idi.  

 

 T

əqlid və nəticə 

 

Bir bayquşun hər sözünü  

Tutuquşu təqlid etdi, 

Böyük beyn

əlxalq iclasda  

Öz sözüt


ək təqdim etdi.  

 

“Gərəkdir ki, padşah bilsin 

Bütün quşlar boz bayquşu, 

Günd

ə onun yemi olsun  Üç-

dörd bülbül, tutuquşu!” 

 

T

əltif etdilər 


 

78 


 

Musiqi m


əktəbini  

Bitirdi qarğa, bülbül, 

Qarğaya qızıl medal  

Bülbül


ə verdilər gül.  

 

Dedilər bülbüllərin  

Zamanı keçib daha, 

Post

modernist qarğalar Nikbin baxır sabaha... 

 

“Kömək” 

 

Filləri güllə ilə  

Vurub, qırıb, çatdılar, 

Onların dişlərini 

Bazarlarda satdılar. 

 

Axırda da guya ki,  “Köm

əyinə” yetdilər, 

Fil adını Qırmızı  

Kitabda qeyd etdil

ər.  

                         22.01.2008  

 

“Dovşan tuturam” 

 

Tilovla balıq tutan Şələquyruq tülküdən, 

Ayı sordu, neylirsən, 

N

ə tutursan çayda sən?  

Tülkü qanmaz ayını  

Lağa qoydu, söylədi, 

“Tilov il

ə çaydan mən 

Dovşan tuturam” dedi. 

 

 

 Uşaqlar üçün şeirlər  

(3-cü bölüm) 

 

 

Balaca nağılçı 

 

Babaya nağıl Danışır Cavid, 

Çox h


əvəslə bu  

Balaca “igid”. 

Deyir, ova m

ən 


Meşəyə getdim, 

Orda kiçik bir  

Talaya yetdim 

Gizl


ənmək üçün  

Bir koma qurdum,  

Tüf

əng əlimdə  Pusquda durdum.  

Bir d


ə gördüm ki,  

G

əlir bir tülkü,   

79 


Quyruğu iri,  

Bir şələ, tüklü. 

Part! Part! tülküy

ə  


At

əş açdım mən, 

S

ənin aldığın  Bax, bu tüf

əngdən. 


Patron boş idi, 

B

ərkdən səs etdi, Tülkü qorxudan  

Tez gözd


ən itdi... 

                            27.06.2006 

 

Üç v

ə bir qarışqa 

(yanıltmac) 

 

Bir dəni çəkişdirdi, 

Üçmü, 


ya dörd qarışqa, 

Üçü üzüldü yerd

ən, 

Yerd


ə birindən başqa.  

 

Dən – üstdə üç qarışqa 

Qaldırdı başı üstə, 

Yerd

ə duran qarışqa Yeridi asta-asta. 

                            29.05.2006 

 

Heyd

ər Baba yoluyla 

(T

əngərüd kəndində məktəb binasının açılışı  

münasib

ətilə qızım Mədinə üçün) 

 

Xalqını çox sevirdi Ulu Heyd

ər Babamız 

Ona min r

əhmət deyir 

Xalqımız, el-obamız.  

 

Məktəb inşa etdirmiş 

Əziz Mehriban ana,  

Bütün uşaqlar, hamı 

Saq ol! söyl

əyir ona. 

 

 Bizim d

ə borcumuzdur 

“Əla” qiymət alaq biz, 

Olmalıyıq işgüzar, 

T

ərbiyəli və təmiz.   

Əziz Mehriban ana 

Sizi 

əmin edirik: G

ələcəyə fərəhlə, 

Heyd

ər baba yoluyla, Addımlarıq şərəflə! 

                       25.09.2005 

 

Böyüsün maral 

 

Bizim buzovun Adıdır – Maral, 

R

əngi qəhvəyi, Başında var xal. 

 


 

80 


M

əni görəntək 

Yanıma qaçır, 

H

əm də mələyir Sanki, dil açır.  

 

Yaşıl otlardan  Biçir

əm ona, 


Sığal çəkirəm 

Onun boynuna. 

 

Ist


əyirəm tez  

Böyüsün Maral, 

Balası olsun – 

Adı da Qumral... 

                        19.07.2006 

 

Kənd həyatından lövhə 

 

Ildırım çaxdı, sanki, Parçaladı göyləri, 

Yağış möhkəm başladı 

Islatdı dağ, köyləri. 

 

Bir küncə qısıldılar 

Tövl


ədəki buzovlar, 

Anasına sığındı 

Köp-körp

əcə quzular. 

 

Ildırımdan diksindi Qaşqa inək böyürdü, 

N

ənə əlində badya Süd sağmağa yüyürdü.  

 

Qaşovladı inəyi, Yumşaltdı yelinini. 

Ona bayatı qoşdu, 

Tumarladı belini 

 

Evə qayıtdı nənə 

Badya dolu süd il

ə, 

Südü bişirdi, tökdü N

əvələrə ad ilə:  

 Aşur, Mədinə, gəlin, Isti-isti süd için,  

Sabahkı dərsləri də 

Öyr

ənin nənə üçün...                           21.07.2006 

 

Toplanın yuxusu 

 

Yatmışdı it damında  Balaca xallı toplan, 

Mırıldanırdı hərdən,  

Yuxu görürdü bu an. 

 

Bir-neçə it yuxuda  

Hücum ç


əkirdi ona,  

Qıcırdaraq dişini 

Batırırdı canına. 

 


 

81 


Bu zaman dostu Orxan 

Ona köm


əyə qaçdı, 

Oyuncaq avtomatla 

Itl

ərə “atəş” açdı...  

... Toplan! Toplan! Eşidib 

Gözünü açdı Toplan, 

Gördü onu çağırır 

Balaca dostu Orxan. 

 

Qaçdı Orxana sarı  Quyruğunu buladı,  

Sevinc


ək öz dostunun 

Əllərini yaladı... 

                         21.07.2006 

 

Cırcırama (uşaqlar üçün təmsil) 

 

Cırcırama torpaqda Qışı keçirmiş idi, 

Öz ömründ

ən altı ay  

Orda itirmiş idi. 

 

Yayın lap əvvəlində  Çıxdı torpaqdan çölə, 

Özünü gün

ə verdi 

H

əm də küləyə, yelə .  

Qurudu 


əynindəki 

Onun köhn

ə “paltarı” – 

Çatladı tən ortadan  

Göründü q

anadları. 

 

Uçdu qondu ağaca  Bu ilki cırcırama. 

Oxuduğu mahnısa  

Keç

ən ilkiydi amma...  

Yarasa 

 

Çəyirtgə ilə  

Girdi savaşa, 

Ona güc g

əldi 


Ana yarasa. 

 

Qopartdı onun Ayaqlarını,  

Yer


ə söykənən  

Dayaqlarını. 

 

Sonra leşini Dişinə aldı, 

Balalarıyçün 

Koğuşa saldı. 

 

Həşəratları 

M

əhv edəndir o, Yadda saxlayın 

Uşaqlar, bunu! 

                      22.07.2006 


 

82 


 

Kirpi 

 

Öz belinə iynələri 

Kirpi düzdü birc

ə-bircə, 

Gündüz yatdı, ov etməyə 

Yuvasından çıxdı gecə. 

  

Payız idi, ağaclarda  Alma, armud yetişmişdi, 

Yer


ə düşmüş bəziləri, 

Kol-


tikana ilişmişdi.  

 

Bir armuddan yedi kirpi, Almadan da dişlək aldı, 

Meyv


ələrdən aparmaqçün  

Min-bir hiyl

ə işə saldı. 

 

Belindəki iynələri 

Sancdı armud, almalara, 

Yuvasına gətirərək 

Verdi d


əcəl balaları. 

 

Sonra getdi ilan tutdu, Bir-iki d

ə siçan tutdu, 

Yedizdirdi balalara 

Özü d


ə tox, xoşbəxt yatdı... 

                                     23.07.2006 

 

Narınc xoruz 

 

Cəngavərə bənzəyir 

Dimdiyi qılınc xoruz, 

Quyruğunda lələklər 

R

əngbərəng – narınc xoruz.  

Dırnaqları itidir, 

Möhk

əmdir caynağında, Maraq h

əm də zəhmi var, 

Diqq

ətlə baxmağında.  

O sayıqdır, izləyir 

H

əyətin hər küncünü, Peyinlikd

ən çıxarır 

Cüc

ələrə cücünü.  

Vay halına pişiyin, 

Cüc

ə tutmaq istəsə,  Hökm

ən qanı axacaq – 

G

ərək özündən küsə.  

Qonşu xoruz, ya da it 

Gir

ə bilməz həyətə,  Hamı heyran qalıbdır 

Bu xoruzda cür

ətə... 

                             23.07.2006  

Jal

ə, Lalə, Şəlalə 

 

Gözünə eynək  

 

83 


Tax

mışdı Lalə, 

Dedi, “

ver baxım”, Kiçik Şəlalə. 

 

– Verə bilmərəm! 

Söyl


ədi Lalə, 

Bu gün almışam,  

T

əzədir hələ.  

Bunu eşidən 

Qonşu qız Jalə 

“G

əl bura”! dedi, “Quzum, Şəlalə”. 

 

O, öz gözündən  

Eyn


əyi aldı, 

Şəlalə qızın  

Gözün

ə taxdı.  

Saqqız da verdi 

H

ər ikisinə, Sıxdı onları, 

Öz sin


əsinə... 

                    27.07.2006 

 

Su 

 

Buludlara qovuşmaq  İdi, onun arzusu, 

Buxar oldu, havaya 

Yer üzünd

ən ucdu su. 

 

Qovuşdu buludlara, Yen

ə çevrildi suya, 

Yağış oldu, çiləndi 

Çöl-ç


əmənə, quruya... 

 

Sərçə və kəpənək 

 

Kəpənəyi qovdu sərçə 

Az qala ki, çatacaqdı, 

Əyri-üyrü uçmasaydı 

Y

əqin onu tutacaqdır.   

Uçdu, güllü baxcaya  

Gücl

ə çatdı kəpənək, Qondu güll

ər üstünə 

Sanki, o bir gül-çiç

ək. 


 

S

ərçə itirdi onu Ordan uçdu uzağa, 

Uçdu çöl


ə-çəmənə 

Böc


əklərdən tutmağa... 

                             20.08.2006 

 

Şəlalə 

 

Çay axdı, axdı, axdı, D

ərin dərəyə aşdı, 

Köpükl

əndi suları  

84 


Coşdu, qaynadı, daşdı. 

 

Maraqlı bir mənzərə  G

əldi orda əmələ, 

Çay tökül

ən dərəyə  

Ad qoydular – 

“şəlalə”... 

                             18.09.2006 

 

Mərc 

(yanıltmac) 

 

Mərc qoşdular, fil – qarışqa: 

Güclü varmı məndən başqa? 

 

B

əlkə bir onbeş qarışqa Çimdi noxud qabığında, 

Ç

əlləyi bir üskük sandı N

əhəng fil öz qabağında.  

 

Özü boyda başqa fili  Az qaldı ki, qaldıra fil, 

Bir qarışqa beş qarışqa 

Qaldırdı, – bir çöp, elə bil... 

 

Ayırd edin, biz də bilək, Kim güclüdür, deyin gör

ək? 


                                  04.12.2006 

 

Dəniz 

 

Dəniz şordur, təşnədir 

Bir odum 

şirin suya, 

Neç


ə-neçə çayları  

Içir ki, sudan doya... 

06.02.2007 

 

Əlifbanı öyrəndik (Əlifba bayramı münasibətilə  

Niluf

ər bala və başqa balalar üçün) 

Proloq:  

 

A il

ə başlanır Allah və ana, 

B – y

əni şirindir baldan da bala. 

Bax bel

ə düzülür hərflər yan-yana, 

Min cavab düz

əlir min bir suala. 

                                   

(İlham İlhami) 

 

 Öyr

əndik hərfləri biz çox həvəslə, 

Oxuyur, yazırıq şən, uca səslə.  

Əlifba açardır, elmə xəzinə, 

Düşmüşük biz artıq elmin izinə. 

 

Gələcək bizimdir, olsaq da fidan

F

əxr etsin bizimlə qoy Azərbaycan. V

ətənə olarıq layiqli övlad, 

C

ənnətə döndərib, eylərik abad.  

Qarışqa və fil 

(təmsil, uşaqlara) 

 

85 


 

Qarışqa dost olmaq istədi fillə, 

Fikrini bildirdi şirin bir dillə. 

 

Fil dedi, sənlə dost olardım, ancaq, 

Vücudun ayağım altda qalacaq! 

 

M

ən nəhəng, sən isə kiçik bir varlıq, Aramızda bizim yoxdur uyarlıq.  

 

Dost-dosta dünyada tən ola gərək, 

Tarazlıq yoxdursa gen ola gərək... 

                                         14.02.2007 

 

Neçə alma yetişmişdi 

(yanıltmac-hesablama) 

 

Cavid alma 

ağacından  

Almaları beş-beş dərdi, 

Sonra da ki, almaları 

Beş uşağa beş-beş verdi. 

 

Diqq


ət etdi, gördü Cavid, 

Bu ağacda budaq beşdi, 

H

ər budaqda alma beşdi, Düşündü, “qəribə işdi”! 

 

Deyin görək ay uşaqlar, 

Soruşsalar əgər, işdi – 

Cavidgilin ağacında  

Neç


ə alma yetişmişdi? 

                                 30.07.2007 

 

Hansı saya bərabərdir? 

(yanıltmac-hesablama) 

 

Bir toyuqla onbeş bala 

Eşələnir kol dibində, 

Peynliy


ə yaxın yerdə, 

Cavigilin h

əyətində. 

 

Iki toyuq, beş-beş bala Eşələnir kol dibində, 

Peyinliy


ə yaxın yerdə, 

Cavadgilin h

əyətində. 

 

Toyuq orda, toyuq burda, Cüc

ə orda, cücə burda, 

Yeri qazır, peyin eşir, 

Çatmaq üçün peyinqurda. 

 

Cavidgillə Cavadgilin  

Cüc


ələri nə qədərdir?  

Toyuqlarla birg

ə onlar 

Hansı saya bərabərdir? 

                                30.07.2007 

 

Dəftər qaldı, ya qurtardı? 

(yanıltmac-hesablama) 

 


 

86 


N

ərgiz xala uşaqlarçün  

Onbeş və beş dəftər aldı, 

H

ər uşaqçün hər çantaya D

əftərləri beş-beş saldı. 

 

T

əkcə dəftər-qələm deyil,  Daha n

ələr, nələr aldı... 

Bütün pulları xərclədi, 

Əlində beş qəpik qaldı.  

 

Bu xalanın, ay uşaqlar, Bir oğlu, bir qızı vardı, 

Deyin gör

ək evdə neçə 

D

əftər qaldı, ya qurtardı?                                     30.07.2007 

 

Fatmanisə gül aldı... 

(yanıltmac-hesablama) 

 

Fatmanisa baxdı gülə, Mağazada gülə-gülə, 

Gülsatandan gül ist

ədi, 

Dedi, gül ver, beş-on gilə...  

“Üç ç


əngə gül bağla! dedi, 

Ikisi beş, bir on gilə... 

Ad gününd

ə təbrik edər, 

Ver

əcəyəm gül, Nazgülə”  

H

ər birisi beş qəpikdən Bu güll

ərə hesab ilə, 

Fatmanis

ə nə qədər pul 

X

ərc eylədi, neçə gülə?                          31.07.2007 

 

Mədinənin gülləri 

 

(Yanıltmac-hesablama) 

 

M

ədinə qız gül becərdi Dibç

əklərdə neçə-neçə, 

Qulluq etdi z

əhmətkeş qız  

Bu güll

ərə hər gün, necə?!  

Güll


ər açdı dibçəklərdə  

Ətir yaydı incə-incə, 

H

ər baxanı məftun etdi, Oldu onun ür

əyincə. 


 

Əvvəl iki, sonra iki, 

Əlində gül, dərsə getdi, 

M

ədinə qız məktəbə də  Dibç

əklərdən bəxşiş etdi. 

 

Evd


ə qalan dibçəklərin 

Sayı indi ona yetdi, 

Deyin gör

ək Mədinə qız  

Neç

ə dibçək bəxşiş etdi?                                 31.07.2007 

 

İki sual  

87 


(hesablı yanıltmac) 

 

Səmid Səidi 

Ç

əkdi suala, S

əid Səmidi  

Ç

əkdi suala.  

S

əid də cavab  Verdi S

əmidə, 


S

əmid də cavab  

Verdi S

əidə. 


 

Siz d


ə düşünün  

Əziz uşaqlar, 

Bu suallara 

Tapın cavablar: 

 

Bir kişinin iki oğlu, H

ər oğulun iki oğlu, 

Varsa, deyin n

əvələrin 

Neç

ə olur sayı doğru?  

O, k


əsin ki, atası var, 

Atasının atası var, 

Babasının atası var – 

O, k


əs necə adlanar?  

                                  02.08.2007 

 

Kim güclüdür? 

(tapmacalı yanıltmac) 

 

Bəhsə girdi Cəmil, Cəlil: 

Dedi C


əmil, güclüdür fil! 

Hec bir canlı qarışqadan  

Dedi C

əlil, güclü deyil!  

“Güclü deyil fil özünd

ən!” 

Bu sözl


əri dedi Cəlil, 

“Güclü deyil o canlı ki, 

Öz-özünd

ən güclü deyil!” 

 

O b


əhs etdi, bu bəhs etdi, 

Mübahis


ə çox tərs getdi. 

Deyin gör

ək həqiqəti 

Axırda kim sübut etdi? 

                                  02.08.2007 

 

  

“Susuzdur güll

ər...” 

(yanıltmac) 

 

Böyük bacıdır Gül

ərə Güllər, 

Güll

ər bacını Çox sevir Gül

ər. 


 

Güll


əri sevir 

Güll


ərlə Gülər, 

H

ər iki bacı Bec

ərir güllər.  

88 


 

Əyninə güllü  

Don geyir Gül

ər, 


Onu gül bilir 

Baxçada Güll

ər. 

 

Səsləyir onu, 

“Hardasan Gül

ər? 

Tez g


əl, sulayaq,  

Susuzdur güll

ər...” 

                         02.08.2008  

Suyu kim içibdir? 

(yanıltmac) 

 

Bərk acıqlıydı, 

Əli Vəlini 

Çağırdı, Vəli 

Dill


əndi, “Bəli, 

N

ədir ay Əli?”  

Danladı Əli  

V

əlini xeyli, Dedi ki, k

əli 


Suvarmamısan 

Niy


ə, ay dəli? 

 

– İki vedrə su  

İçibdir, Əli, 

Dill

əndi Vəli, Günahkar kimi 

Dolaşdı dili.  

 

Indi söyləyin, 

“İçibdir, Əli” 

Dey

əndə Vəli Kimi deyirdi, 

Su içib k

əli, 

Yoxsa ki, Əli?  

S

əbəb nə idi? 

(yanıltmac) 

 

Əli, Vəli oyun yapdı, 

Qarğa atı çapdı, çapdı. 

Əliyə Vəli, Vəliyə Əli – 

Gah o çatdı, gah bu çatdı. 

 

“At çapanlar” bərk yoruldu, 

Qana batdı, tərə batdı, 

Bir kölg

əlik yerə çatdı, 

Atdan düşdü, atı atdı, 

H

ər ikisi orda yatdı.  

Deyin gör

ək bu atlılar 

N

əyə görə tərə batdı?                                03.08.2007 

 

Qaragilə 

(he

sablı yanıltmac

 

89 


 

Qızlar getdi meşəyə 

Oynaya, dey

ə, gülə, 

Gördül

ər bir ağac var, Üstünd

ə qara gilə. 

 

Jal


ə, Lalə, Şəlalə 

Bir d


ə kiçik Cəmilə, 

D

ərdilər qaragilə, Böldül

ər gilə-gilə.  

 

Üç beş düşdü Jaləyə, Beş beş düşdü Laləyə, 

Dörd beş aldı Şəlalə, 

İki beş də Cəmilə. 

 

Deyin görək neçə say 

D

ərildi qaragilə?                          03.08.2007 

 

Əlifba bayramı və sair tədbirlər üçün 

 

M

ən qataram 

(qatarın monoloqu

 

“Mən qataram, qataram, 

D

əmir yolda çaparam. Gec

ə-gündüz yol gedər, 

Şəhərlərə çataram. 

 

Mən qataram, qataram, 

Özüml


ə apararam, 

Yaşlı, uşaq, cavanı, 

Seyr ed

ərlər cahanı.  

T

əkcə adamları yox,  Yük d

ə daşıyıram mən, 

D

əmir atam, relslərdə Çapıb, yaşayıram mən!” 

 

“Mən gedirəm...” 

(velosipedin monoloqu) 

 

“Mən gedirəm, gedirəm, 

Ikic


ə təkər üstə, 

B

əzən böyük sürətlə, B

əzən də asta-asta. 

 

Velosipeddir adım,  Yarışlarda “uçuram”, 

Rezin ayaqqabımla 

Hamıdan bərk “qaçıram”. 

 

Kiçik uşaqlar üçün M

əndə təkər üç olur, 

M

əni sürən hər kəsdə Möhk

əm bədən, güc olur. 

 

Idmanı sevənlərə Dostam, bir yoldaşam mən, 

S

əyahət zamanında   

90 


Sadiq 

əməkdaşam mən.” 

                                04.08.2007 

 

“Avtobusam mən” 

(avtobusun monoloqu) 

 

“Avtobusam, içimd

ə 

Çoxlu oturacaq var, M

ənə minir, yol gedir 

Rahatlıqla adamlar. 

 

Yol gedəndə gecələr 

Gözl


ərim işıq saçır, 

Yollar nura boyanır, 

Qara

nlıq qorxur, qaçır.  

Bütün sirr motordadır, 

M

ənə o verir gücü Idar

ə edir məni 

T

əcrübəli sürücü.  

Uşaqları məktəbə,  

Böyükl

əri də işə, Vaxtında, təhlükəsiz, 

Aparıram həmişə!” 

                           04.08.2007 

 

“Kalkulyator” adımdır... 

(kalkulyatorun monoloqu) 

 

“Kalkulyator” adımdır, 

M

əni tanıyır hamı, R

əqəmlərin dilini  

M

ən qədər bilən hanı?  

Neç


ə-neçə rəqəm ver, 

Yazılsın ekranımda, 

Bölüm, vurum, toplayım,  

Cavab verim bir anda. 

 

T

ənbəl məktəbliləri  Doğrusu heç sevmirəm, 

Onlar öyr

ənsin deyə, 

H

ər vaxt kömək edirəm.  

Ən ağıllı canlıdır 

M

əni yaradan insan, Insanın xidmətində 

Hazır durmuşam hər an... 

                                    05.08.2007 

 

Kompüterəm... 

(kompüterin monoloqu) 

 

Kompüterəm, ekranda, 

Min-bir çertyoj ç

əkərəm, 

Lazım gəlsə bir anda 

Möht

əşəm ev tikərəm.  

Dünyanın hər yerindən 

Ver

ə bilirəm xəbər, M

ənim dilimi hər kim  

91 


Öyr

ənə bilsə əgər. 

 

Oyunlar oynamağı Sevir uşaqlar məndə, 

Uşaqlarla dostluğu, 

Vacib bilir

əm mən də. 

 

İndi mənsiz yaşamaq  Ç

ətindir insanlara, 

G

ələcəkdə daha çox G

ərəyəm mən onlara! 

                               06.08.2007 

 

Tozsoran (tozsoranın monoloqu

 

Məişət əşyasıyam 

Bir çox evd

ə varam mən, 

Tozları ev-eşikdən 

Sormaqda p

ərgaram mən. 

 

M

əni xəttə qoşdunmu,  Bütün his-pas qaçacaq, 

Evin içi parıldar, 

Sanki, işıq saçacaq. 

 

Süpürgədən daha tez,  

Yaxşı süpürürəm mən, 

Öz işimi səliqə- 

Vicdanla görür

əm mən. 

 

Nümunəvi hər işim- 

Adlanıram tozsoran, 

Insanlara xidm

ətdə 


Hazıram mən hər bir an. 

                                  11.08.2007 

 

D

əmirağac taxtası və taxtaqurdu 

(uşaqlara təmsil) 

 

Dəmirğac taxtasını 

Taxtaqurdu g

əmirdi, 

Bir neç


ə dişi sındı,  

Dedi, “Bu ki, d

əmirdi?!” 

                             04.10.2007 

 

 

 Bahar g

ələndə 

 

Yaşıl don geyir Çöl, ç

əmən, meşə, 

H

ər yana ətir Yayır bənövşə -  

Bahar g


ələndə.  

 

Köçəri quşlar 

Qayıdır geri, 

Əkinçi əkir, 

Tarlada yeri –  

92 


Bahar g

ələndə. 


 

Çöld


ə mələşir 

Qoyun-quzular, 

Çağlayır, daşır,  

Arxlarda sular –  

Bahar g

ələndə 


 

Zövql


ə bəzənir 

Novruz xonçası, 

Açılır qızıl 

Gülün qönç

əsi –  

Bahar g


ələndə 

 

Quş kimi qanad  Açmaq ist

əyir, 


Insan s

əmada 


Uçmaq ist

əyir –  


Bahar g

ələndə 


                    23.11.2007 

 

Payız gələndə 

 

Yağış yağır şırhaşır, Sell

ər-sular qaynaşır, 

Çeşmələr, çaylar daşır, 

B

əndi-bərəni aşır –  Payız fəsli gələndə 

 

Dağ başını qar alır, Hava erk

ən qaralır, 

Qatar-qatar durnalar 

S

əmada qanad çalır –  Payız fəsli gələndə. 

 

Yaşıl-yaşıl yarpaqlar Qızıl kimi saralır, 

H

əyətlərdə, bağlarda Min bir meyv

ə, bar olur –  

Payız fəsli gələndə. 

 

Öz tükünü, yununu Uzadırlar heyvanlar, 

Hiss edirl

ər qarşıda 

Qarlı-şaxtalı qış var –  

Payız fəsli gələndə.  

 

Isti paltarlar alır, 

Qışa ata-analar, 

Üşüməsin şaxtada 

Göz


əl-göycək balalar –  

Payız fəsli gələndə. 

                               28.11.2007 

 

Qorxsun şaxta 

 

Nec


ə ki, gəldi yanvar,  

H

ər tərəfə yağdı qar. B

əyazlaşdı çöl-çəmən, 

Sevindi qız Yasəmən. 

Dedi, M


əhəmməd, Əli, 

 

93 


Ca

vid, çağır Kamili. 

G

əlin qarla oynayaq,  Qardan buz heyk

əl qoyaq. 

Başında olsun vedrə, 

Əlində də süpürgə 

Saqqal qoyaq at tükü, 

Burnu olsun yerkökü. 

Çöld

ə, eşikdə dursun, Gec

ə keşikdə dursun. 

Onu gör

əndə şaxta, Qorxsun, dursun uzaqda!.. 

 

Quşlar xeyir verir 

 

M

əktəbdən evə G

əlirdi Cavid. 

Dostu Cahangir,  

Bir d


ə ki, Səid. 

 

Yuvadan yerə  

Düşmüş sərçəcik, 

Divar dibind

ə 

Edirdi cik-cik  

S

əid tez qaçdı  Quşu tutmağa, 

Heç şübhəsiz ki,  

It

ə atmağa...  

Amma ki, Cavid 

S

əiddən aldı, Quş balasını 

Yuvaya saldı. 

 

H

əm də danladı S

əidi Cavid: 

- Tamam körp

ədir 


Bu quş, ay Səid, 

Onun n


əyini 

Yey


əcəkdir it?! 

Anası ona  

Cücü yedirir, 

Cücül


ər isə 

Ziyan yetirir: 

Taxıl, zəmiyə, 

H

ər cür bitkiyə. Faydası çoxdur 

Quşun insana, 

Çalış ki, sən də  

Dayaq dur ona! 

                       19.12.2005 

 

Bizim Pələngimiz var... 

 

Səs-səsə verdi çöldə 

Neç


ə çaqqal uladı, 

Balacı qız Şəfiqə 

S

əsdən qorxdu, ağladı: Ana, qapını bağla! 

Ana öpdü balanı: 

Ağlama, mənim balam,  

94 


Bizim “P

ələngimiz” var, 

Ondan qorxur çaqqallar.  

Gec


ə-gündüz həyətdə 

Keşik çəkir Pələng, it, 

Qorxma, qızım, rahat yat! 

 

Pələng “ham-ham” edəntək 

Çaqqallar qaçdı, getdi, 

Qorxu da Şəfiqənin  

Ür

əyini tərk etdi...                                22.03.2008 

 

 Document Outline

  • Binder1.pdf
    • 1
    • 2
    • 3
    • Страницы из konule-4Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə