Almaz həSƏnqizi aşiq yaradiciliği mühaciRƏt folklorşÜnasliğindaYüklə 4.07 Mb.
Pdf просмотр
səhifə8/8
tarix15.05.2017
ölçüsü4.07 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Türk dilində

78  Abdülkadir  Suleyman.  Türk  kavımlarınm  halk  cdebiyatında  rus 

istilası  inikası,  “Azerbaycan  yurt  bilgisi”,  istanbul,  yıl  1,  I,  sayı 

1,  s.  22-26;  II,  s. 49-54;  III, s. 1-5-111;  IV,  s. 170-176

79.  Aküzüm  İsgender.  Azerbaycan  folklor  şenlikleri,  “Azerbaycan”, 

Ankara,  1971,  yıl  20,'sayı  204,  s.32-34

80.  Alpaut  Aziz.  Vatan  şairi  Zeğemli,  “Mücahid”,  Ankara,  1959,  yıl  4, 

ekim-qasım,  sayı  21-22,  s.20;  1960, yıl 5,  ocaq-şubat,  sayı  25-26,  s. 

16;  1960,  yıl  5,  mart-nisan,  sayı  27-28,  s.21;  1960,  yıl  5,  mayıs, 

sayı  29,  s.31;  1961,  yıl  7,  eylül-ekim,  sayı  41-42,  s.  16

81.  Aslan  Haver.  Azerbaycan  aşığ  edebiyatı,  “Hazer”,  İstanbul,  1980, 

yıl  l,m art,  sayı  1 1-12,  s .l 3-20

82.  Aslan  Haver.  Sözlü  edebiyatımı/.da hiciv,  “Hazer”,  İstanbul,  1980, 

yıl 2,  may,  sayı  14,  s.3-  11

83.  Aslan  Haver.  Güney  Azerbaycan  edebiyatı  üzerine  araştırmalar, 

“Hazer”,  İstanbul,  1980,  yıl  2, haziran, sayı  15, s.8-11

84.  Aslan  Haver.  Ebcdi  yaşayanlar,  “Hazer”,  İstanbul,  1980,  yıl  2, 

ağustos,  sayı  1 7,  s.3 -10

85.  Aşık  Hleskcr.  lla/ırlayatı  dr.  Haver  Aslan.  İstanbul,  Edebiyat 

Ccphesi  Gazetcsi  Matbaacılık  ve Neşriyat,  1984,  152  s.

86.  Azerbaycanın  kadın  sanatçıları.  “Hazer”,  istanbul,  1980,  yıl  2,  sayı 

16,  s.21-23

87.  Azerbaycan 

Yurt  Bilgisi  (1-36  sayılar),  Birləşdirilmiş  tıpkıbasım, 

Ankara,  Türk  Dil  Kurumu  Yayınları,  2009,  1462 s.

88.  Bayal  Ali  Haydar.  Ilüseyinzadə  Ali  bey,  Ankara,  Atatürk  Küllür 

Mərkəzi  Başkanlığı  yayını,  1998, 410 s.

89.  Baykara  Hüseyin.  Azerbaycan  İstiklal  Mücadelesı  Tarihi,  İstanbul, 

1975,  331  s.

90.  Bır  kaç  söz,  “Azerbaycan  Yurt  Bilgisi”,  1932,  İstanbul,  yıl  1,  sayı 

1,  s.3

91.  Cafemğhı  Alıınet.  XVl-ıncı  asır  Azeri  saz  şairlcrinden  Tufarkanlı Abbas,  “Azerbaycan  Yurt Bilgisi",  İstanbul,  I,  1932,  s.  97-103

143


92.  Caferoğlu  Ahmet.  Azeri  Edebiyatında  İstiklal  M ücadelesi,

İstanbul, Burhaneddin Matbaası,  1932,  44 s.

93.  Caferoğlu  Ahmet.  Azeri  Edebiyatında  İstiklal  Mücadelesi  izleri, 

“Azerbaycan  Yurt  Bilgisi”,  İstanbul,  1932,  yıl  1,  sayı  8-9,  s.  291- 

305;  sayı  10,  339-3481  sayı  11,  s.  361-371;  sayı  12,  s. 426-434

94.  Caferoğlu  Ahmet.  Tehlil  ve  tenkitler,  “Azerbaycan  Yurt  B ilgisi” , 

İstanbul,  1932, yıl  1, sayı  11,  s. 408

95.  Caferoğlu  Ahmet.  Azeri  Halk  Edebiyatında  “Aşık  Garip”  destanı, 

’’Azerbaycan  Yurt  Bilgisi”,  İstanbul,  1934,  yıl  3,  sayı  31-32,  s. 

246-256;  sayı 33-34,  s.  325-331.

96.  Caferoğlu  Ahmet.  Şarkta  ve  Garpta  azeri  tetkikleri,  “Azerbaycan 

yurt bilgisi”,  İstanbul,  1934,  sayı  27,  s.  96-102;  sayı  28,  s.136-141, 

sayı  29, s.  197-200,  sayı  30,  s.  233-238

97.  Caferoğlu  Ahmet.  Cihan  edebiyatında  türk  kobuzu,  “Ülkü”, 

İstanbul,  1936,  İkinciteşrin,  sayı  45,  s.  203-215;  1937,  şubat,  sayı 

48,  s. 411-426

98.  Caferoğlu  Ahmet.  Folklorumuzda  milli  hayat  ve  dil  bakiyeleri, 

C.II.P,  Konferanslar serisi,  Kitap  16,  İstanbul,  1940,  s.  21-36

99.  Caferoğlu  Ahmet.  Anadolu  ağızlarından  toplamalar,  İstanbul, 

Bürhaneddin Basımevi,  1943, 272  s.

100. Caferoğlu  Ahmet.  Iludut  boyu  saz  şairlerimizden  Dedc  Kasım, 

’’Zeytin dalı”,  İstanbul,  1948, №1-2,  s.l 1-14

101.  Caferoğlu Ahmet.  Tcrekeme ağızıle hudutboyu  saz  şairlerimizden 

Kurbani  ve  şiirleri,  “Türk  dili  vc  F.debiyatı”,  III,  İstanbul,  1948, 

№1-2,  s.87-106

102.  Caferoğlu  Ahmct.  Hudut  boyu  saz  şairlerimizden  Dede  Kasım, 

“Azerbaycan”,  Ankara,  1953,  sayı  3  (15),  s.6-8

103.  Caferoğlu  Ahmct.  Azerbaycan  dil  vc  edebiyatmın  dönüm 

noktaları,  Ankara, Yeni Cezaevi matbaası,  1953,  26 s.

104.  Caferoğlu  Ahmet.  Hüdutboyu  saz  şairlerimizden  Bağdat  Manim, 

“Azerbaycan”,  Ankara,  mart  1954,  yıl  3,  sayı  12,  s.  7-11

105.  Caferoğlu  Ahmet.  Modern  Azerbaycan  edebiyatına  toplu  bir 

bakış, “Azerbaycan yurt bilgisi”,  İstanbul,  1954,  sayı  37,  s.  40-48

106. Caferoğlu  Ahmct.  Azerbaycan  edebiyatında  spckulyasyonculuk, 

“M ücahit”,  Ankara,  1961,  yıl  6,  sayı  37-38,  mart-nisan,  s.  8-10

107. Caferoğlu  Ahmet.  Sovyetler Birligi  türkolojisi  araştırmalanndakı  rus 

kültür üstünlügü davası, “ Dergi”, Münih,  1971, sayı 66, s. 22-34

144


108. Caferoğlu  Ahmct.  Azerbaycan  Edebiyatı,Türk  Dünyası  Edebiyatı, 

I, İstanbul, Türk Dünyası  Araştırmaları  Vakfı,  1991,  s.  140-217.

109. Caferoğlu  Ahmet.  Kuzey-Doğu  İllerimız  Ağızlarından  Topla­

malar,  Ordu,  Giresun  Trabzon,  Rize  ve  yöresi  ağızları,  Türk  Dil 

Kurumu  yayınları:] 16,  Ankara,  Ankara  Üniversitesi  Basımevi, 

1994, X X V I+  355  s.

110. Caferoğlu  Ahmet.  Güney  Doğu  İllerimiz  Ağızlarından  Top­

lamalar,  Malatya,  Elazığ,  Tunceli,  Gaziantep  ve Maraş  vilayetleri 

ağızları,  Türk  Dil  Kurumu  yayınları:  107,  Ankara,  Ankara 

Üniversitesi Basımevi,  1995, XVIII+319  s.

111. Caferoğlu  Ahmet.  Anadolu  İlleri  Ağızlarından  Derlemelcr,  Van, 

Bitlis,  Muş,  Karaköşe,  Eskişelıir,  Bolu  ve  Zonguldak  illeri 

ağızları,  Türk  Dil  Kurumu  yayınları:  591,  Ankara,  Ankara 

Üniversitesi  Basımevi,  1995,  XXIII+  288  s.

112. Caferoğlu  Ahmct.  Doğu  İllerimiz  Ağızlarından  Toplamalar  I, 

Kars,  Erzurum,  Çoruh  ilbaylıkları  ağızları,  'Türk  Dil  Kurumu  ya- 

yınları:  62,  Ankara,  Ankara  Üniversitesi  Basımevi,  1995, 

XXV+296  s.

1 13. Caferoğlu  Ahmct.  'Türk  dili  tarilıi,  İstanbul,  Hııderun  kitabevi, 

2000,  1 с., XIV +  200 s.;  П с.,  IX  + 246 s.

114. Elsevər  Lətif.  Mühacercttc Azerbaycan  türk  edebiyatı,  “Mücahit”, 

1957,  aralık,  yıl  3,  sayı  11-12,  s.12-13;  1958,  oeak,  yıl  3,  sayı  13, 

s.  9-11

I  15. Hrgenekon  bayramında  Azerhaycanlı  kadınlar  bozkurt  oyunu 

oynadılar, “Azerbaycan”,  Ankara,  1972,  yıl  21,  sayı  205,  s.86-87

116. Dubrovskiy  Vasili  Vasiloviç.  Sovyel  tarihçiliği  gözünde  türk 

dünyası.  Hazırlayan;  Sebahattin  fşımşir,  İstanbul,  İQ  Kültür  Saııat 

Yaymcılık, 2009,  160 s.

117. flakki  Behruz  (((ö!  gülü).  Ata  sö/lcrinin  kükleri  vc  şiialıi  halk 

edebiyatından örnekler, Köln,  Azerbaycan yayın evi,  1997,  192  s.

118.1 lakki  Behruz  (Çöl  gülü).  Ata  sözlcrı  (Ata  sö/lcrinin  kökleri  vc 

şifahi  halk  edebiyatından  örnekler).  Köln,  Azerbaycan  yayın  evi, 

1998,  192 s.

119. “Ha/.er”  (Azerbaycan  edebiyatı  dergisı).  İstanbul,  yıl  1,  1979, 

nisan,  sayı  1,  s.  16-17

120. “Flazer”  (Azerbaycan  edebiyatı  dergisi).  İstanbul,  yıl  1,  1979,  Һа- 

ziran,  sayı  3, s.  10-1 3

145


121.  “Hazer”  (Azerbaycan  edebiyatı  dergisi).  İstanbul,  yıl  1,  1979, 

ağustos,  sayı  5, s.14-16

122.  “Hazer”  (Azerbaycan  edebiyatı  dergisi).  İstanbul,  yıl  1,  1979, 

eylül,  sayı  6,  s.8-9

123.  “Hazer”  (Azerbaycan  edebiyatı  dergisi).  İstanbul,  yıl  1,  1980, 

mart-nisan,  sayı  11-12,  s. 13-20

124.  “Hazer”  (Azerbaycan  edebiyatı  dergisi).  İstanbul,  yıl  2,  1980, 

may, sayı  14,  s.  3-19

125.  “Hazer”  (Azerbaycan  edebiyatı  dergisi).  İstanbul,  yıl  2,  1980, 

haziran, sayı  15,  s.8-16

126.  “Hazer”  (Azerbaycan  edebiyatı  dergisi).  İstanbul,  yıl  2,  1980, 

temmuz, sayı  16,  s.20-25

127.  “Hazer”  (Azerbaycan  edebiyatı  dergisi).  İstanbul,  yıl  2,  1980, 

ağustos,  sayı  17,  s. 10-11

128.  Köprülü  Mehmet  Fuat.  Azeri  aşıklarmdan  Tufarganlı  Abbas, 

“Türk amacı”,  İstanbul,  1942,  temmuz, yıl  1, sayı  1,  s.  3-5

129. Mehmetzade  Mirza  Bala.  Sovyet  Azərbaycanda  türk  dilinin 

ruslaştırma  vc  imha  siyaseti  hakkmda,  “Kurtuluş”,  Berlin,  1936, 

yıl  3,  haziran,  sayı  20,  s.572-576

130.  Mehmetzade  Mirza  Bala.  Dede  Korkui,  “Kafkasya”,  Münih, 

1952, №8, s.l 0-12

131. Mehmetzade  Mirza  Bala.  Azərbaycanda  sovyet  imha  siyaseti, 

“Dergi”, Münih,  1956, 

yıl  2, sayı  5, s.51-72

132. Melrmetzade  Mirza  Bala.  Millctlcrin  uyanmasmda  destanlar, 

“Azerbaycan”,  Ankara,  1970, yıl  18,  sayı  191-196,  s .l0-12

133. Mehmetzade  Mirza  Bala.  Milli  Azerbaycan  hareketi,  Ankara,. 

1991,239  s.

134.  Melikoff  İreııe.  Destaııdan  masala:  Türkoloji  Yolculuklanm, 

Çeviren:  Turan  Alptekin,  Demos yayınları,  İstanbul,  2008,  271  s

135.  M elikoff  İrcnc.  Uyur  idik  uyardılar,  Çeviren:  Turan  Alptekin, 

Demos yayınları,  İstanbul,  2009,  184 s.

136.  Mirzade  Mustafa  Fahreddiu.  Azeri  aşıklarmdan  Sarı  Aşık, 

“Azerbaycan yun  bilgisi”, İstanbul,  1934, yıl  3, sayı 29, s.l76-178

137.  Mirza  Bala.  (icnce”nin  150-nci  sügut  yıl  dönümü  (1804-1954), 

“Azerbaycan  yurt  bilgisi”,  İstanbul,  1954,  sayı 37,  s.l  1-15

138.  Münşi  Hilal.  Alman  metbuatında  Azerbaycan,  “Kurtuluş",  Berlin, 

1937,  eylül,  sayı  35,  s.20-23

146

139. Onk  Nizamettin.  Müseyib  Zeğem,  “Azerbaycan”,  Ankara,  1970, yıl  18,  sayı  191-196, s.  21-28

140. Özcan  Ufuk.  Yiizyıl  dönəmində  Batıcı  bir  aydın  Ahmet  Ağaoğlu 

ve rol  değişikliği,  İstanbul,  “Kitabevi”,  2010,  316 s.

141.  Refık  Selim.  Professor  Dr.  Çobanzadeye  cevap,  İstanbul, 

Bürhanettin basımevi,  1939, 23  s.

142.  Refık  Selim.  Professor  Dr.  Ahmet  Caferoğlunun  eserlerindc 

görüleıı  hatalar.  Bir  ilave.  Bir  cevap,  Bursa,  Emek  basımevi, 

1941,72  s.

143. Refık  Selim  Refıoğlu.  Azerbaycan  edebiyatı  (Seçilmiş  misralar), 

Bursa,  F.mek basımevi,  1941,  110 s.

144. Refık  Selim  Refıoğlu.  Azerbaycan  ve  Anadolu  Ilalk  hikayelerinin 

tahlili  ve  mukayesesi,  İstanbul,  1933-1934,  Bayazit  Devlet 

Kütüblıanesi,  894.35- 09 (0.201694)  şifreli elyazma,  118  s.

145. Resulzade  Mehmet  Hmin.  Şekilce  de,  nnilıtevaca  da  ruslaştırma, 

“Azerbaycan”,  Ankara,  1952, yıl  1,  sayı  5, 

s.  2-6


146.  Resulzade  Mehmet  Hmin.  İran  Türki eri,  İstanbul,  Türk  Dünyası 

Araştırmaları  Vakfı,  1993,  142  s.

147. Resulzade  Mehmet  Hmin.  Kafkasya  Türkleri,  İstanbul,  Türk 

Dünyası  Araştırmaları  Vakfı,  1993,  132 s.

148. Sanan  Mehmet  Sadık  Azerbaycan  Saz  Şairlerı,  “A/erbayeaıı  Yurt 

Bilgisi”,  İstanbul,  1932, yıl  1,  sayı  2,  s.55-59

149. Sultanlı  Vagif  Azerbaycan  Mülıaccrct  lidebiyatı,  İstanbul, 

Avropa  Yakası  Yayın  evi, 2007,  224  s.

150. Sultanlı  Vagif.  Ruhun  ağrıları,  İstanbul,  Avropa  Yakası  Yayın  evi, 

2010,  208  s.

151. Şakir  Mehmet.  Aşık  Kurbani’niıı  üç  manzumesi,  “Azerbaycan 

Yurt  Bilgisi”,  İstanbul,  1932,  yıl  I,  sayı  4-5,  s .167-169

152. Şakir  Mehmet.  Azerbaycan  (Hdcbiyat),  İslanı-Türk  Ansiklopedisi 

mecmuası,  İstanbul,  1942, №21-30,  s.749-752

153.  Şiııışir  Sebalıattin.  Az.crbaycanlıların  Türkiyc’dcki  siyasi  vc 

kiiltürel  faaliyetieri  (1920-1991),  Ankara,  Azerbaycan  Kültür 

Dcrneği  yayınları  №>49,  2000,  256  s.

154. Tehmasip  Mehemmed  Hüseyin.  “ Aşık”  arap  menşcli  bir  söz  mü? 

“Ilazer”,  İstanbul,  1980,  yıl 2,  sayı  14,  s .l 2-16

155.  Turaplı  Nebi.  Kaçak  Nebi,  “Mücahit”,  Ankara,  1960,  yıl  6,  sayı 

31-32,  14 s.

147


156. Veliyev  Afgan.  Azerbaycan  siyasi  düşünce  tarihi  ve  Mirza  B ala 

Mehmetzade  1898-1959, İstanbul, Doğu Kütüphanesi, 2006, 398 s.

157. Yurtsever  Abdül  Vahap.  Aşık  Elesker,  “Azerbaycan”,  A nkara, 

1952, ekim, yıl  1,  sayı  7,  s.2-4

158.  Zeğemli  Müseyib.  Sevgili  bacıma,  ’’Mücahit”,  Ankara,  1959, 

ekim-qasım,  sayı  21-22,  yıl  4.  s.20

159. Zeğemli  Müseyib.Yaralı  canım,  “Mücahit”,  Ankara,  1960,  ocak- 

şubat, sayı 25-26, yıl  5.  s.16

160. Zeğemli  Müseyib.  Dr.  İsmail  Sarıyala  mektup,  “M ücahit”, 

Ankara,  1960,  mart-nisan,  sayı  27-28,  yıl  5.  s.21Rus dilində

161.  Гулиев  Гасан.  Эмигрантская  литература  Азербайджана, 

Баку,  Нурлан, 2004, 284 стр.

162.  Из  наследия  политической  эмиграции  Азербайджана  в  Поль­

ше. Составитель:  Вилаят Гулиев,  Баку, Озан, 2011, 548 стр.

163.  Исмаилов  Эльдар.  Правители  Азербайджана,  Баку,  Изд-во 

Ай-улдуз,  1998,  148  стр.

164.  Ҝазсм  бек  Мирза.  Избранные  произведение,  Б.,  Элм,  1985, 

420 стр.

Avropa dillərində

165.  Djaferoglu  Ahmed.  75  Azarbajğanische  Lieder “Bajaty”  in  der 

Mundart  von  Ganğa  nebst  einer  sprachlichcn  Erklarung,  Berlin, 

1930,  52 p.

166.  Caferoglu  Ahmet,  Die  Aserbcidschanische  Literatur,  Philologial 

Turcica Fundament a,  (1,  Wiesbaden,  1964,  634-698 p.

167.  lladjibeyli  Djeyhoun.  Га  Dialckte  et  le  folklore  du  Karabagh 

(A zerbaijani  du  Caucase),  Journal  Asiatique,  Paris,  1933, 

CCXITp.  31-144

168.  MelikolT İrene.  De  L’epopee  Au  Mythe:  İtineraire  turcologique, 

İstanbul,  İsus,  1995,  Vl+278  p.

169.  Munschi Hilal.  Die Republik  Aserbeidschan,  Berlin,  1930,  35  p.

170.  Resul-zade  М.Г.  E ’Azcrbaidjan  en  lutte  pour  L ’lndcpendance, 

Pans,  1930,  100 p.

148

171.  Resul-zade M.E.  Azerbaidjan,  Paris,  1936, 52 p.172.  Resul-zade  M.E.  Azerbajdzan  w  walce  о  niepodleglose, 

Warszawa,  1938,  160 p.

173.  Resul-zade 

M.E. 


Das 

Problem 


Aserbeidschan, 

Berlin- 


Charlottenburg,  1938,  64 p.

149


SUMMARY

The ashuk literature in emigration 

folklore studies

The  collapse  o f  the  Azerbaijan  Democratic  Republic  and 

beginning  o f  the  governance  o f  Soviet  regime  brought  serious 

changes  to  both  political  and  cultural  life  of the  country.  In  the 

period  of  socialism,  the  two-faced  policy  towards  the  Turkic 

speaking  countries,  the attempts to  make them  forget  and  destroy 

their national-cultural  values, pressures to the people who  did  not 

want  to  obey resulted  in  the  emigration  and  exile  of hundreds  o f 

open-minded people o f Azerbaijan.

It  is  worth  to  note  that  those  who  represented  Azerbaijani 

emigrants  did  not  give up  their  struggle  for  a  second  and  fighted 

for  return  of the  independence  of their  homeland  until  their  last 

breathe.

Azerbaijani  intelligencia  who  thought  the  folklore  created 

by the nation  as  one  o f the most  important tools  for the liberation 

o f  the  motherland  from  the  slavery  did  great  work  in  the 

gathreing,  publication  and  promotion  o f  such  wealth.  In  other 

words,  the  emigrants  researched  all  o f the  genres  o f folklore,  but 

the ashuk literature was  the topic of researches more frequently.

The  Azerbaijani  folklore  scholars  have  examined  the 

master  ashuks  such  as  Gurbani,  Ashuk  Abbas  Tufarganli,  Dada 

Gasim,  Sari  Ashuk,  Ashuk  Alasgar,  have  gathered  their  works 

and  disseminated.  Moreover,  they  have  researched  the  literature 

o f  Yunus  Imra,  Pir  Sultan  Abdal,  Gaygusuz.  Abdal.  Ashuk 

Vaysal,  Karajaoglan  and others  who  represent the reknown  ashuk 

school  o f Anadolu.

Researches  have  been  conducted  by  emigrants  over  the 

female-ashuks  who  have been  out  of the  attention  for  long  years. 

Among  those  female-ashuks,  there  are  Asuk  Pari,  Basti  khanurn.

150


as well  as Baghdad  khanum, Goychak khanum,  Sona khanurn and 

others who have not been studied enough in Azerbaijan.

Works  over  the  national  protests  against  the  Russian 

slavery  and  the  leaders  of  those  protest  were  the  topic  o f 

researches  in  the  emigration.  As  these  works  did  not  conform  to 

the  Soviet  propoganda,  attempts  were made by the  Soviet regime 

to  make  people  forget  them  which  resulted  in  the  increase  o f 

attention to  such works in the emigration.

Among  the  political  characters  who  fled  abroad  not 

withstanding  the  slavery  of  Azerbaijan,  there  were  also  ashuks. 

Information  over  Ashuk  Museyib  Zayam,  Ashuk  Namaz  Sazchi 

and  others  give basis  to  say this.  There  are  some researches  over 

them and some samples of their works in the emigration press.

Azerbaijani  ashuk  literature  has  impacted  the  cultures  of 

other  nations  as  well.  The  representatives  of  the  neighboring 

nations  have  written  ashuk  poems  both  in  their  mother  tongue 

and in  Azerbaijani.  Researches  have  been  made in  the  emigration 

over  these.  All  the  above-mentioned  problems  for  the  first  time 

have  been  researched  in  this  book,  comparisons  have  been  made 

between  the  researches  in  the  emigration  and  the  relevant 

publications  in  Azerbaijan  as  much  as  possible.


KİTABIN  SƏHİFƏLƏRİNDƏ

Yeni tədqiqat əsəri 

( A z a d  N ə b iy e v )

.......................................... ...„3

Giriş................................................................................................... 6

I Fəsil


Azərbaycan mühacirət folklorşnaslığmı şərtləndirən 

ictimai-siyasi və ədəbi-kültüroloji amillər................................11

II Fəsil


Mühacirət folklorşünasları

aşıq sənəti haqqında.................................................................... 33

III  FəsilUstad  aşıqların yaradıcılığı  mühacirət

folklorşünaslarının  tədqiqatlarında.........................................49

IV  FəsilMühacirət folklorşünaslarının

qadın  aşıqlarla  bağlı araşdırmaları......................................... 93

V  Fəsil


Mühacir aşıqlar.......................................................................... 107

152


VI  Fəsil

Xalq üsyanları ilə bağlı yaranan əsərlər və onların 

müəllifləri mühacirət folklorşünaslarının 

tədqiqatlarında.......................... ............................................... 114

VII  FəsilAzərbaycan aşıq sənətinin digər xalqların kültürünə təsirilə 

bağlı araşdırm alar..........................................  

 

130

Nəticə....................................................................................................... 136

Ədəbiyyat..................................................................................... 139

Summary...... ....... 

 

150

Almaz Həsəııqızı 

(Almaz Həsən  qızı  Hüseynova)

Aşıq yaradıcılığı 

mühacirət  folklorşünaslığında 

Bakı


Azəməşr

2011


«l'.lııı  vo  Tohsıl»  ııoşriyyatınm  direktoru: 

professor  Nadir  MOMMODTİ

Rnssamı: 

Günay  Sultanlı

Dizayn 


Cəsarət Ərkivan

Texniki  redaktor: Rövşana  Nizamiqı/.ıПоделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə