Asean trade Repository (แหล่งเก็บรักษาข้อมูลการค้าอาเซียน)Yüklə 445 b.
tarix25.11.2016
ölçüsü445 b.
#115เป็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน เกิดแนวคิดจากการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 8 เมื่อปี พ.ศ. 2535 โดยมี ยุทธศาสตร์สำคัญ 4 ด้าน

 • เป็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน เกิดแนวคิดจากการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 8 เมื่อปี พ.ศ. 2535 โดยมี ยุทธศาสตร์สำคัญ 4 ด้าน

 • 1. การเป็นตลาดเดียวและฐานการผลิตร่วมกัน มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลง

 • ทุน แรงงานมีฝีมือ และเงินทุน อย่างเสรี

 • 2. การสร้างขีดความสามารถการแข่งขันทางเศรษฐกิจของอาเซียน เช่น กรอบนโยบายการแข่งขัน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

 • 3. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค เพื่อลดช่องว่างการพัฒนาประเทศระหว่างสมาชิก

 • 4. การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก เช่นการจัดทำเขตการค้าเสรี FTA

 • ต้องการให้บรรลุผลภายในปี 2563 ต่อมาเร่งเวลาให้เร็วขึ้นเป็นปี 2558

อาเซียนจะรวมตัวเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน

 • อาเซียนจะรวมตัวเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน

 • - อัตราภาษี เป็น 0

 • - มีการอำนวยความสะดวกทางการค้า ลดขั้นตอนพิธีการศุลกากร

 • - การรับรองให้ผู้ส่งออกรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง เริ่ม 1 ม.ค. 2555

 • - ASEAN Trade Repository (แหล่งเก็บรักษาข้อมูลการค้าอาเซียน)

 • - นักลงทุนอาเซียนสามารถถือหุ้นในธุรกิจบริการสาขาต่าง ๆ ได้ร้อยละ 70 ลดข้อจำกัด/อุปสรรคในการให้บริการทุกรูปแบบ ตามกรอบข้อตกลงการค้าของ อาเซียน AFASบรรยากาศการค้าและการลงทุนเสรีมากขึ้น

 • บรรยากาศการค้าและการลงทุนเสรีมากขึ้น

 • - เปิดเสรีการลงทุน คุ้มครองการลงทุน ส่งเสริมอำนวยความสะดวกการลงทุนครอบคลุมธุรกิจ 5 ภาค เกษตร ประมง ป่าไม้ เหมืองแร่ และภาคการผลิต

 • - ปรับประสานนโยบายการแข่งขัน และทรัพย์สินทางปัญญา

 • มีเส้นทางการคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันหมดในภูมิภาค

 • มีการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกที่เสมอภาคยิ่งขึ้น

 • มีการเชื่อมโยงกับประเทศภายนอกโดยเฉพาะประเทศคู่เจรจาของอาเซียน (+6) อาเซียนจะเป็นภูมิภาคเปิด

7Rs

 • 7Rs

  • Right Materials
  • Right Quantity
  • Right Time
  • Right Place
  • Right Source
  • Right Service
  • Right Price


ผู้ผลิตมีโอกาสซื้อวัตถุดิบ ผลิตผลทางการเกษตร ข้าว ข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง ราคาถูกจากประเทศในกลุ่มอาเซียน

 • ผู้ผลิตมีโอกาสซื้อวัตถุดิบ ผลิตผลทางการเกษตร ข้าว ข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง ราคาถูกจากประเทศในกลุ่มอาเซียน

 • ย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศอื่นที่มีค่าแรง วัตถุดิบราคาถูกกว่า

 • ผู้บริโภค มีโอกาสเลือกซื้อสินค้าเกษตร ผัก ผลไม้ อาหารแปรรูป ต่าง ๆ ราคาถูก คุณภาพดี จากประเทศต่าง ๆ ได้มากขึ้น

 • โอกาสการตลาด ความต้องการสินค้า วัตถุดิบมากขึ้น สินค้าจะมีโอกาสส่งออกในกลุ่มอาเซียน หรือส่งออกในกลุ่มที่มีการทำ FTA มากขึ้น ถ้าสินค้าไทยสามารถแข่งขันได้

 • ความต้องการพืชพลังงานทดแทนมีมากขึ้น ความต้องการยางพารามีมากขึ้น

 • กลุ่มสินค้าเกษตรของสมาชิกสหกรณ์ในจังหวัดลพบุรี

 • ข้าว โคนม อ้อย ข้าวโพด มันสำปะหลังการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ได้การรับรองมาตรฐาน

 • การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ได้การรับรองมาตรฐาน

 • การลดต้นทุนการผลิต

 • การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ต้องปรับตัวเร็วขึ้น มีการแข่งขันมากขึ้น

 • สหกรณ์ต้องทำหน้าที่ ช่วยเหลือสมาชิกในการพัฒนาสินค้า

 • มีการรวมตัวสร้างเครือข่ายมากขึ้น

 • การใช้เทคโนโลยี

 • เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร

 • ลดการใช้ทรัพยากรอาเซียนจะรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ภายในปี 2558 (ค.ศ.2015) โดยมีแนวคิดว่าอาเซียนจะกลายเป็นเขตการผลิตเดียว ตลาดเดียว หรือ Single market and production base นั่นหมายถึง จะต้องมีการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตได้อย่างเสรี สามารถดำเนินกระบวนการผลิตที่ไหนก็ได้ โดยสามารถใช้ทรัพยากรจากแต่ละประเทศ ทั้งวัตถุดิบและแรงงานมาร่วมในการผลิต มีมาตรฐานสินค้า กฎเกณฑ์ กฎระเบียบเดียวกัน

 • อาเซียนจะรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ภายในปี 2558 (ค.ศ.2015) โดยมีแนวคิดว่าอาเซียนจะกลายเป็นเขตการผลิตเดียว ตลาดเดียว หรือ Single market and production base นั่นหมายถึง จะต้องมีการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตได้อย่างเสรี สามารถดำเนินกระบวนการผลิตที่ไหนก็ได้ โดยสามารถใช้ทรัพยากรจากแต่ละประเทศ ทั้งวัตถุดิบและแรงงานมาร่วมในการผลิต มีมาตรฐานสินค้า กฎเกณฑ์ กฎระเบียบเดียวกัน

เครื่องหมายรับรองมาตรฐานบังคับ

 • เครื่องหมายรับรองมาตรฐานบังคับ

 • ใช้กับสินค้าเกษตรที่ต้องควบคุมตามมาตรฐานบังคับ เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคมาตรฐานสินค้าเกษตรอาเซียนที่ประกาศรับรองแล้ว ได้แก่ ทุเรียน มะละกอ เงาะ ส้มโอ ส้มเปลือกร่อน มังคุด แตงโม ฝรั่ง ลองกอง มะพร้าวอ่อน กล้วย กระเทียม หอมแดง ขนุน แตงกวา เมล่อน สละ กระเจี๊ยบเขียว มะม่วงหิมพานต์ พริกหวาน หอมใหญ่ และพริก

 • มาตรฐานสินค้าเกษตรอาเซียนที่ประกาศรับรองแล้ว ได้แก่ ทุเรียน มะละกอ เงาะ ส้มโอ ส้มเปลือกร่อน มังคุด แตงโม ฝรั่ง ลองกอง มะพร้าวอ่อน กล้วย กระเทียม หอมแดง ขนุน แตงกวา เมล่อน สละ กระเจี๊ยบเขียว มะม่วงหิมพานต์ พริกหวาน หอมใหญ่ และพริก

 • มาตรฐานที่อยู่ระหว่างพิจารณา ได้แก่ ชมพู่ ละมุด มะเขือยาว ฟักทอง และข้าวโพดหวาน

 • สินค้าเกษตรที่อยู่ในแผนกำหนดมาตรฐานอาเซียน ได้แก่

 • - ปี 2555 กะหล่ำปลี ถั่วฝักยาว มะขามหวาน กาแฟ และขมิ้น

 • - ปี 2556 น้อยหน่า เห็ดหอม มันเทศหวาน ถั่วลิสง ชา และเมล็ดโกโก้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

 • กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

 • Website : www.dtn.go.th

 • Call Center : 02 – 507-7555Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin