AteşLİ Sİlahlar ve biçaklar ile diĞer aletler hakkinda kanun (1)(2)Yüklə 188,66 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix24.04.2017
ölçüsü188,66 Kb.
#15679

2463 

 

 ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER 

 

ALETLER HAKKINDA KANUN 

(1)(2)

 

 

 Kanun Numarası 

: 6136 

 

Kabul Tarihi 

: 10/7/1953 

 

Yayımlandığı R. Gazete  : Tarih : 15/7/1953   Sayı : 8458 

 

Yayımlandığı Düstur 

: Tertip : 3   Cilt : 34   Sayfa : 1542  

 

 

Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız 

 

"Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı", 

 

Cilt: 1        Sayfa: 393 

 

 Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren 

 

yönetmelik için, "Yönetmelikler Külliyatı" nın kanunlara göre 

 

düzenlenen nümerik fihristine bakınız. 

 

Madde 1 – (Değişik: 12/6/1979 - 2249/2 md.) 

 

Ateşli  silahlarla  mermilerinin  ve  bıçaklarla  salt  saldırı  ve  savunmada  kullanılmak  üzere özel  olarak  yapılmış  bulunan  diğer  aletlerin  memlekete  sokulması,  yapılması,  satılması, 

satınalınması, taşınması veya bulundurulması bu kanun hükümlerine tabidir. 

 

Madde 2 – (Değişik: 23/6/1981 - 2478/1 md.) 

 

(Değişik:  12/5/1988  -  3448/1.  md.)  Milli  Savunma  Bakanlığı,  Jandarma  Genel 

Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının ihtiyaçları ile 

Savunma  Sanayii  Geliştirme  ve  Destekleme  İdaresi  Başkanlığınca,  kamu  kurumlarına  ve  bu 

Kanuna göre silah taşımaya hak kazanmış hakiki şahısların uygun görülen taleplerini karşılamak 

için  yurt  dışından  yapılacak  alımlar  ve  6551  sayılı  Barut  ve  Patlayıcı  Maddelerle  Silah  ve 

Teferruatı ve Av Malzemesinin İnhisardan Çıkarılması Hakkında Kanun Hükümleri saklı kalmak 

üzere, ateşli silahlarla mermilerinin ve bıçaklarla salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel 

olarak yapılmış bulunan sair suç aletlerinin ülkeye sokulması yasaktır. 

 

Ancak;(3)

 

 A) Tek bir silaha ve bu silahın mermilerine mahsus olmak üzere

 

1.  Memleketimizde  akredite  olup  diplomatik  ayrıcalık  ve  bağışıklıklardan  yararlanan kişilerin, (Karşılıklı olmak koşuluyla) 

————————— (1)   Daha önce "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun" şeklinde olan kanun başlığı, 12/6/1979 tarih 

ve 2249 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle bu şekilde değiştirilmiştir. 

(2)   Bu  Kanunda  geçen  "yivsiz  av  tüfekleri"    ibaresi  1/7/2003  tarihli  ve  4915  sayılı  Kanunun  34  üncü 

maddesi ile "yivsiz  tüfekler" olarak değiştirilmiş ve metindeki yerlerine işlenmiştir. 

(3)  Bu hükmün uygulamasında ek 4 üncü maddeye bakınız. 

2464 

 

 

2.  Memleketimizdeki  yabancı  elçilik  ve  konsolosluklarda  görevli  olup  da  diplomatik ayrıcalık  ve  bağışıklıklardan  yararlanmayan  kişilerden  gerek  görüldügü  için  Dışişleri 

Bakanlığınca önerilen ve İçişleri Bakanlığınca uygun görülenlerin, (Karşılıklı olmak ve saptanan 

belirli tiplerden bulunmak koşulu ile)  

 

B)  Resmi  görevle  yurt  dışına  giden  kişilerden,  gittikleri  yabancı  ülkenin  devlet  veya hükümet  başkanları  ya  da  hükümet  üyeleri  yahut  genelkurmay  başkanları  veya  kuvvet 

komutanları tarafından veya hükümetleri adına, kendilerine silah ve mermi armağan edilenlerin, 

(silahın  ve  merminin  armağan  olarak  verildiğinin  belgelenmesi  koşulu  ile  ve  gümrük  vergi  ve 

resmi ödenmeksizin) 

 

C) Memuriyetleri devamınca bir defaya ve tek bir silaha mahsus olmak üzere,  dış  temsilciliklerimizde  elçi  sınıfından  olanlar  ile  konsolosların  ve  daimi  görevlerde  bulunan 

subaylarla güvenlik memurlarının, 

 

Getirdikleri silah ve mermisinin yurda sokulmasına izin verilir.  

(Üçüncü ve dördüncü fıkralar Mülga: 22/11/1990 - 3684/6 md.) 

 

Yurt  dışına kıta ile gönderilen subay ve astsubayların kimlik kartlarında kayıtlı silahları için yurda girişlerinde izin şartı aranmaz. 

 

(Altıncı fıkra Mülga : 22/11/1990 - 3684/6 md.) 

 

Madde 3 – (Değişik: 12/6/1979 - 2249/4 md.) 

 

Memleket  içinde  ateşli  silahlarla  mermilerinin  yapılması,  Türkiye'de  Harp  Silah  ve Mühimmatı Yapan Hususi Sanayi Müesseselerinin Kontrolü Hakkındaki 3763, Makina ve Kimya 

Endüstrisi Kurumu Hakkındaki 5591 ve Barut ve Patlayıcı Maddelerle Silah ve Teferruatı ve Av 

Malzemesinin İnhisardan Çıkarılması Hakkındaki 6551 sayılı Kanunların hükümlerine tabidir. 

 

Madde 4 – (Değişik: 12/6/1979 - 2249/5 md.) 

 

Ülke içinde kama, hançer, saldırma, şişli baston, sustalı çakı, pala,kılıç, kasatura, süngü, sivri uçlu ve oluklu bıçaklar, topuz, topuzlu kamçı, boğma teli veya zinciri, muşta ile salt saldırı 

ve savunmada kullanılmak üzere özel nitelikteki benzeri aletlerin yapımı yasaktır. 

 

Bunlardan bir sanat veya mesleğin icrası için kullanılması zorunlu bulunanların yapımına İçişleri Bakanlığınca yapılacak bir yönetmelikte belirlenen kurallara göre izin verilir. 

 

(Değişik fıkralar: 23/6/1981 - 2478/2 md.): 

 

Yalnız  sporda  kullanılan  yivli  ateşsiz  silahlar  ve  mermileri  ile  yivsiz  tüfekler  ve mermilerinin, ev gereçlerinden olan veya tababet, sanayi, tarım, spor için kullanılan aletlerle bir 

meslek veya  sanatın icrası için gerekli bıçak, şiş, raspa ve benzerlerinin kullanılması bu Kanun 

hükümlerine tabi değildir. 

 

Avda  veya  sporda  kullanılan  her  nevi  ateşli  yivli  silahlar  bu  Kanunun  7  nci  maddesine göre ruhsata tabidir. 

 

Madde 5 – (Değişik: 12/6/1979 - 2249/6 md.) 

 

Yurda sokulması ve yapımı yasaklanan ve 4 ncü maddenin 1 nci fıkrası kapsamına giren bıçak ve aletlerin satılması, satınalınması, taşınması ve bulundurulması yasaktır. 

 

Bir  sanat  veya  mesleğin  icrası  için  kullanılmasına  4  ncü  maddeye  göre  izin  verilen bıçaklar bu yasağın dışındadırlar. 

2465 

 

 Madde 6 – (Değişik: 22/11/1990 - 3684/1 md.) 

 

(Değişik birinci fıkra: 3/10/2016-KHK-676/12 md.) Bu Kanun kapsamına giren silahlar 

için verilen taşıma ve bulundurma ruhsatları yenileme harcı alınmak şartı ile beş yıl için geçerlidir. 

Ruhsatların  veriliş  sebeplerinin  ortadan  kalkması  halinde  ruhsat  sahibi  durumu  ruhsatı  veren 

makama  altı  ay içinde bildirmekle  yükümlüdür. Aksine hareket  edenler ile süresi dolduğu halde 

altı ay içerisinde ruhsatını yeniletmeyenlerin ruhsatları iptal edilir. Ancak, gerekli şartları haiz olan 

kişilere  üçbin  Türk  Lirası  idari  para  cezası  ödemeleri  kaydıyla  tekrar  ruhsat  verilebilir.  Bu  fıkra 

hükmüne göre idari para cezası vermeye mülki amir yetkilidir. (Değişik  ikinci  fıkra:  23/1/2008-5728/153  md.)Ancak,  Cumhurbaşkanı,  Başbakan, 

Genelkurmay  Başkanı,  Hükümet  Üyeleri,  Türkiye  Büyük  Millet  Meclisi  Üyeleri,  Kuvvet 

Komutanları,  Jandarma  Genel  Komutanı,  Cumhurbaşkanlığı  Genel  Sekreteri,  Türkiye  Büyük 

Millet Meclisi Genel Sekreteri, Başbakanlık ile İçişleri Bakanlığı müsteşarları, Savunma Sanayii 

Geliştirme ve Destekleme İdaresi Müsteşarı, Emniyet Genel Müdürü, Sahil Güvenlik Komutanı, 

Cumhurbaşkanlığı  Genel  Sekreter  yardımcıları,  Türkiye  Büyük  Millet  Meclisi  Genel  Sekreter 

yardımcıları ve bu görevlerde bulunmuş olanların ruhsatlarında süre kaydı aranmaz. 

Ruhsata 


bağlanmış silahlara ait yerli ve yabancı menşeli mermiler için ayrıca ruhsat aranmaz. Bu ruhsatlar 

mermiler için de geçerlidir. 

 

Silah  taşıma  ruhsatları  nereden  verilmiş  olursa  olsun  Ek  1  inci  maddede  sayılan  yerler dışında geçerlidir. 

 

Birden  fazla  silaha  sahip  olanlardan  bu  Kanun  Hükümlerine  göre,  durumları  silah taşımaya uygun olanlara istekleri halinde, mevcut silahlarının hepsi için ayrı ayrı taşıma ruhsatı 

verilir. 

 

Ruhsatların renk, şekil, muhtevası ile diğer hususlar yönetmelikte belirlenir.  

Madde 7 – (Değişik: 23/6/1981 - 2478/3 md.) 

 

Ateşli silahları ancak;  

1.  (Değişik:  26/11/1986  -  3323/1  md.)  Cumhurbaşkanı,  Başbakan  ve  Bakanlar,  Yasama 

Organı Üyeleri ile bu görevlerde bulunmuş olanlar,  

 

2. Özel kanunlarına göre silah taşıma yetkisine sahip bulunanlar,  

3. Bakanlar Kurulu Kararı ile silah taşıyabileceklerine karar verilen Devlet, belediye, özel 

idare ve kamu iktisadi teşebbüsleri memur ve mensupları, 

 

4.  A)  (Değişik:  23/2/2000  -  4534/1  md.)  Mahkeme  kararı  ile  ya  da  haklarında  verilen mahkumiyet  kararının  sonucu  olarak  Türk  Silahlı  Kuvvetlerinden  tart  ve  ihraç  edilenler, 

rütbesinin  geri  alınmasına  hükmolunanlar  ile  926  sayılı  Kanunun  50  nci  maddesinin  (c)  bendi, 

3269 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin üçüncü  fıkrası ve 3466 sayılı Kanunun 15 inci maddesi 

uyarınca disiplinsizlik veya ahlaki durumları sebebiyle ayırma işlemine tabi tutulanlar, 3269 sayılı 

Kanunun  12  nci  maddesi  uyarınca  başarısız  görülenler  ile  3466  sayılı  Kanunun  13  ve  16  ncı 

maddeleri uyarınca ilişikleri kesilenler veya 1402 sayılı Kanunun 2 nci maddesi uyarınca emekli 

edilenler  hariç  olmak  üzere  emekli  subay,  astsubay,  uzman  jandarma  ve  uzman  erbaşlar  ile 

mecburi hizmetini tamamlayarak istifa etmek suretiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılan subay, 

astsubay, ve uzman jandarmalar ve en az on yıl görev yapıp sözleşmelerinin uzatılmaması sonucu 

veya kendi isteğiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılan uzman erbaşlar, 2466 

 

 B)  Disiplin  kurulları  veya  mahkeme  kararıyla  meslekten  veya  Devlet  memurluğundan 

çıkarılanlar  ya  da  haklarında  verilen  mankümiyet  kararı  sonucu  memuriyetle  ilişiği  kesilenler 

veya  sicillen  ya  da  1402  sayılı  Kanunun 2  nci  maddesi  gereğince  emekli  edilenler  hariç  olmak 

üzere, 


 

a)  Vali,  vali  muavini,  kaymakam  ve  bucak  müdürlüğünden  veya  mülki  idare  amirliği 

hizmetlerinden, 

 

b) Hakim, C. Savcısı ve C. Savcı yardımcısı ile bu meslekten sayılanlardan,  

c) Emniyet hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda çalışan personelden, 

 

d) MİT hizmetleri mensuplarından,  

e) (Ek: 29/6/2006 – 5529/1 md.)  Çarşı ve mahalle bekçilerinden,  

Emekli olanlar. 

 

5.  Bakanlar  Kurulunca  çıkarılacak  yönetmelikte  belirlenecek  esaslara  göre  valiler tarafından verilecek izin vesikasını alanlar, 

6.  (Ek:  15/8/2016-KHK-674/24  md.;  Değiştirilerek  kabul:  10/11/2016-6758/24  md.) 

442  sayılı  Köy  Kanununun  74  üncü  maddesine  göre  görevlendirilen  güvenlik  korucularından 

hâlihazırda  görevde  bulunanlar  ile  aynı  Kanunun  ek  16  ncı  maddesinin  birinci  fıkrası  ve 

27/5/2007 tarihli ve 5673 sayılı Köy Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanunun geçici 1 inci maddesine göre görevleriyle ilişikleri kesilenler, 

  Taşıyabilirler veya meksen yada işyerinde bulundurabilirler. 

 

(Değişik: 23/2/2000 - 4534/1 md.) 4 numaralı bendin (A) alt bendinden istifade edenler 

ilgili  Kuvvet  Komutanlıkları  veya  Jandarma  Genel  Komutanlığının  kayıtlarına  geçmek  ve  bu 

makamlarca  verilen  belgelere  işlenmek  şartıyla  ateşli  silah  taşıyabilirler  veya  bulundurabilirler. 

Bu şekilde düzenlenen belgeler, taşıma veya bulundurma izin belgesi yerine geçer. 

 

(Değişik  üçüncü  fıkra:  29/6/2006  –  5529/1  md.)  Birinci  fıkranın  (1),  (2),  (3)  ve  (4) 

numaralı bentlerinde sayılan kişilere ait silahların, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

Sandığı  Kanununun  64  üncü  maddesine,  2330  sayılı  Nakdi  Tazminat  ve  Aylık  Bağlanması 

Hakkında  Kanuna,  2453  sayılı  Yurt  Dışında  Görevli  Personele  Nakdi  Tazminat  Verilmesi  ve 

Aylık  Bağlanması  Hakkında  Kanuna,  2566  sayılı  Bazı  Kamu  Görevlilerine  Nakdi  Tazminat 

Verilmesi  ve  Aylık  Bağlanması    Hakkında    Kanuna,    2629    sayılı    Uçuş,    Paraşüt,    Denizaltı,  

Dalgıç  ve  Kurbağa  Adam  Hizmetleri  Tazminat  Kanunu ve 926 Sayılı  Türk Silahlı Kuvvetleri 

Personel  Kanununda  Değişiklik  Yapılması  Hakkında  Kanuna  ve  3713  sayılı  Terörle  Mücadele 

Kanununa göre aylık bağlananlara ait silahların, barışta  veya  olağanüstü  hallerde  iç  güvenlik 

ve  asayişin  sağlanmasına  yönelik  her  türlü  faaliyet,  eğitim,  tatbikat  ve  manevralar  ile  birlik 

veya  grup  halinde  intikaller  sırasında  veya  bu  harekat  ve  hizmetlerin  sebep  ve  etkileri  ile 

hayatlarını kaybedenlerin ana, baba, eş ve çocuklarına bu kişilerden intikal eden ateşli silahlar 

ile  yukarıda  sayılan  kanunlara  göre  aylık  bağlanmamış  olsa  bile  bu  şekilde  yaralananlara  ait 

ateşli  silahların  taşınmasına  veya  bulundurulmasına  yetki  veren  kayıt  ve  belgeler  ile  442  sayılı 

Kanunun 74 üncü maddesine göre görevlendirilen güvenlik korucularının edinecekleri en fazla bir 

adet silaha ait taşıma veya bulundurmaya yetki veren kayıt ve belgeler her türlü resim, vergi ve 

harçtan muaftır. 

(1)

 

––––––––––––––– (1)  3/10/2016 tarihli ve 676 sayılı KHK’nin 13 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan  “yetki veren kayıt ve 

belgeler” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile 442 sayılı Kanunun 74 üncü maddesine göre görevlendirilen 

güvenlik korucularının edinecekleri en fazla bir adet silaha ait taşıma veya bulundurmaya yetki veren kayıt 

ve belgeler” ibaresi eklenmiştir.

 


2466-1 

 

 (Ek  fıkra:  29/6/2006  –  5529/1  md.)  Barışta  veya  olağanüstü  hallerde  iç  güvenlik  ve 

asayişin sağlanması amacıyla yürütülen her türlü faaliyet, eğitim, tatbikat ve manevralar ile birlik 

veya  grup  halinde  intikaller  sırasında  bu  harekat  ve  hizmetlerin  sebep  ve  etkileriyle  vefat 

edenlerden  (şehit,  er,  erbaş  ve  malûl  gaziler  dahil)  intikal  eden  silah  bulunmaması  durumunda; 

bunların  ana,  baba,  eş  ve  çocuklarından  sadece  birinin, bir  ateşli  silahla  sınırlı  olmak  kaydıyla, 

silah  taşımasına  veya  bulundurmasına  yetki  veren  kayıt  ve  belgeler  her  türlü  resim,  vergi  ve 

harçtan muaftır. 

 

1, 2, 3 ve 4 numaralı bentlerde sayılan kişilere ait silahlar ile 442 sayılı Kanunun 74 üncü 

maddesine göre görevlendirilen güvenlik korucularının edinecekleri en fazla bir adet silah hariç 

olmak  üzere  mesken  veya,  iş  yerinde  bulundurulmasına  izin  verilen  ateşli  silahlar  için 

bulundurma  vesikası  düzenlenirken  yürürlükteki  Harçlar  Kanunu  hükümlerine  göre  bir  defaya 

mahsus olmak üzere harç alınır. 

(1)

 

 Silah  taşımaya  yetki  veren  kimlik  kartları  ile  belgelerin  düzenlenmesi  ve  gerektiğinde 

yenilenmesi  ya  da  geri  alınmasına  ilişkin  usul  ve  esaslar  Milli  Savunma  ve  İçişleri 

Bakanlıklarınca müştereken hazırlanacak bir yönetmelikte düzenlenir. 

 

(Değişik  yedinci  fıkra:  3/10/2016-KHK-676/13  md.)  Ateşli  silahla  işlenen  suçlardan 

hükümlü bulunanlar ile taksirli suçlar hariç olmak üzere bir yıldan fazla hapis cezasına mahkûm 

olanlara, affa uğramış olsalar bile ateşli silah taşıma ve bulundurma izni verilemez.  

Madde 8 – Lüzum görülen mıntakalarda Vekiller Heyeti karariyle valiler tarafından halka 

silah bulundurma ve taşıma müsaadesi verilebileceği gibi toplu silah aranması da yapılabilir. 

 

Madde 9 –  Ateşli silah taşımak  müsaadesini haiz olanlar, bu silahları resmi ruhsatı haiz 

bulunanlardan başkasına satamıyacakları gibi muvakkaten de olsa başkalarına veremezler. 

 

Silah  bulundurma  ve  taşıma  ruhsatını  haiz  olan  kimsenin  bu  silahla  suç  işlemesi  veya silahın  muhafazasındaki  ihmal  ve  kusurlu  neticesi  başkaları  tarafından  bir  suç  işlenmesi  veya 

intihar  ve  intihara  teşebbüs  edilmesi  hallerinde  silah  vesikası  geriye  alınır  ve  bir  daha  silah 

bulundurma ve taşıma izni verilmez. 

 

Madde 10 – (Değişik: 23/6/1981 - 2478/4 md.) 

 

Mahkemelerce zoralımına karar verilen veya güvenlik kuvvetlerince herhangi bir şekilde ele geçirilen ateşli silahlarla mermiler ve bıçaklar bir tutanak karşılığı Milli Savunma Bakanlığı 

emrine verilir. 

 

Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, MİT Müsteşarlığı  ve  Gümrük  ve  Ticaret  Bakanlığı  Gümrükler  Muhafaza  Genel  Müdürlüğünün 

ihtiyaçları bu silah ve mermilerden öncelikle karşılanır. 

(2)

 

_________________ (1)  3/10/2016 tarihli ve 676 sayılı KHK’nin 13 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan   “sayılan kişilere ait 

silahlar”  ibaresinden  sonra  gelmek  üzere  “ile  442  sayılı  Kanunun  74  üncü  maddesine  göre 

görevlendirilen güvenlik korucularının edinecekleri en fazla bir adet silah” ibaresi eklenmiştir. 

(2)    3/6/2011  tarihli  ve  640  sayılı  KHK’nin 40 ıncı  maddesiyle, bu  fıkrada yer alan  "Gümrük ve Muhafaza" 

ibaresi "Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza" şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 

2466-2

 

 (Değişik:  23/2/2000  -  4534/2  md.)  Birinci  fıkra  gereğince  Milli  Savunma  Bakanlığı 

emrine  verilen  ateşli  silahlardan,  Türk  Silahlı  Kuvvetleri  ile  ikinci  fıkrada  belirtilen  kurumların 

ihtiyaçları karşılandıktan sonra artan miktarından bir kısmını, özel kanunlarına göre silah taşıma 

yetkisini  haiz  olan  veya  Bakanlar  Kurulu  kararı  ile  silah  taşımalarına  ve  zati  silah  edinmelerine 

izin  verilen  kişilere  bir  adet  olmak  üzere  bedel  takdiri  suretiyle  Makina  ve  Kimya  Endüstrisi 

Kurumu aracılığı ile satmaya Milli Savunma Bakanlığı yetkilidir. 

 

(Ek fıkra: 9/1/1985 - 3147/1 md.): 

 

Emniyet Genel Müdürlüğünce zati silah edinmelerine izin verilen polisler, bu silahlardan, tabanca niteliğinde olanlarını, takdir olunan bedellerinin yarısı bir bedelle ve bir adet olarak satın 

almada, öncelik hakkına sahiptirler. 

 

(Beşinci fıkra Mülga: 22/11/1990 - 3684/6 md.) 

 

Madde 11 – (Değişik: 23/6/1981 - 2478/5 md.) 

 

Hatıra  teşkil  eden  veya  antika  olan  ateşli  silahlarla  bıçakların  bulundurulmasına  izin verilmesi zorunludur. 

 

Ancak, görevleri nedeniyle Devletçe verilen veya kendilerince bu amaçla temin edilen ve bu görevleri sona erdikten sonra meskenlerinde kalan veya kanuni yakınlarına intikal eden kılıç, 

meç ve benzeri aletler için izin belgesi aranmaz. 

 

Antika  olan  ateşli  silahlarla  bıçaklar  için  verilen  izin  bunların  yalnız  sahibine bırakılmasına veya nakline müsaadeyi tazammun edip üstte taşımaya cevaz vermez. Antika olan 

ateşli silahlarla bıçakların izin vesikalarıyla birlikte satışı serbesttir. 

 

Bu Kanunun uygulanmasında hatıra silah deyimi:  

a)  Yurt  içinde  ve  yurt  dışında  yabancı  Devlet  veya  hükümet  başkanları  ya  da  hükümet 

üyeleri  tarafından  ya  da  hükümet  adına  kendilerine  hediye  edilip,  hediye  edildiği  usulüne  göre 

belgelenmiş olan, 

 

b)  Devlet  Başkanı,  Başbakan  veya  Genelkurmay  Başkanı  tarafından  hediye  edilen  ve hediye edildiği belgelendirilen, 

2467 

 

  

 

c)  6136,  6768,  1308  ve  2313  sayılı  kanunların  geçici  maddeleriyle  belirlenen  süreler içinde başvurularak vesikaları alınmış olması koşulu ile

 

1.  Birinci  Türkiye  Büyük  Millet  Meclisi  azalarına  zafer  hatırası  olarak  verilen  veya mirasçılarına intikal eden muayyen alameti havi bulunan, 

 

2. İstiklal Savaşından önceki savaşlardan yanlarında kalan veya mirasçılarına intikal ettiği belgelendirilen, 

 

3.  İstiklal  Savaşına  katılan  subay  ve  erat  ile  cephe  gerisinde  ulvi  maksadın  husulü  için gayret gösterenlerin ellerinde kaldığı veya mirasçılarına intikal ettiği tespit olunan, 

 

4.  İstiklal  Savaşında  cephe  komutanları  tarafından  hizmetlerine  karşılık  hatıra  olarak verildiği veya mirasçılarına intikal ettiği tespit edilen, 

 

Ateşli veya ateşsiz silah ve bıçakları ifade eder.  

(Mülga beşinci fıkra: 23/1/2008-5728/578 md.) 

 

Antika  silah  deyimi;  eskiden  kalma,  değerli  belli  bir  özelliği  olan,  benzerlerine  az rastlanan ve artık imal edilmeyen ateşli, ateşsiz silah ve bıçakları ifade eder. Silahın antika olup 

olmadığı çıkarılacak yönetmelikte belirlenecek usul ve esaslara göre tespit olunur. 

 

Madde 12 – (Değişik: 23/1/2008-5728/155 md.) 

Her kim bu Kanunun kapsamına giren ateşli silahlarla bunlara ait mermileri ülkeye sokar 

veya  sokmaya  kalkışır  veya  bunların  ülkeye  sokulmasına  aracılık  eder  veya  bunları  29/6/2004 

tarihli  ve  5201  sayılı  Harp  Araç  ve  Gereçleri  ile  Silâh,  Mühimmat  ve  Patlayıcı  Madde  Üreten 

Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun hükümleri dışında ülkede yapar veya bu suretle 

ülkeye sokulmuş ve ülkede yapılmış olan ateşli silahları veya mermileri bir yerden diğer bir yere 

taşır veya yollar veya taşımaya bilerek aracılık eder, satar veya satmaya aracılık ederse veya bu 

amaçla bulundurursa beş yıldan oniki yıla kadar hapis ve beşyüz günden  beşbin güne kadar adlî 

para cezasıyla cezalandırılır. 

Birinci  fıkrada  yazılı  suçları  üçüncü  fıkradaki  hal  dışında  iki  veya  daha  çok  kişinin 

birlikte  işlemeleri  halinde,  failler  hakkında  sekiz  yıldan  onbeş  yıla  kadar  hapis  ve  bin  günden 

onbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. 

Birinci  fıkradaki  fiillerin,  suç  işlemek  amacıyla  kurulmuş  bir  örgütün  faaliyeti 

çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek cezalar bir kat artırılır. 

Ateşli  silahın  tüfek  veya  seri  ateşli  kısa  sürede  çok  sayıda  ve  etkili  biçimde  mermi 

atabilen tam otomatik veya dürbünlü tabanca veya bu fıkrada sayılanların benzerleri olması ya da 

bu niteliği  taşımayan  ateşli  silahlar  veya  her  türlü  mermilerin  miktar  bakımından  vahim  olması 

halinde yukarıdaki fıkralarda yazılı cezalar yarı oranında artırılarak hükmolunur. 

Dördüncü  fıkrada  niteliği  belirtilen  ateşli  silahlar  ile  benzerlerinin  miktar  bakımından 

vahim  olması  halinde  birinci,  ikinci  ve  üçüncü  fıkralarda  yazılı  cezalar  bir  kat  artırılarak 

hükmolunur.

 

 2468 

 

 Madde 13 – (Değişik: 23/1/2008-5728/156 md.) 

Bu Kanun hükümlerine aykırı olarak ateşli silahlarla bunlara ait mermileri satın alan veya 

taşıyanlar veya bulunduranlar hakkında bir  yıldan üç yıla kadar hapis ve otuz günden yüz güne 

kadar adlî para cezasına hükmolunur. 

Ateşli  silahın,  bu Kanunun 12 nci  maddesinin dördüncü fıkrasında sayılanlardan olması 

ya da silâh veya mermilerin sayı veya nitelik bakımından vahim olması halinde beş yıldan sekiz 

yıla kadar hapis ve beşyüz günden beşbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. 

Bu Kanunun 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasında sayılanlar dışındaki ateşli silahın bir 

adet olması ve mutat sayıdaki mermilerinin ev veya işyerinde bulundurulması halinde verilecek 

ceza bir yıldan iki yıla kadar hapis ve yirmibeş günden yüz güne kadar adlî para cezasıdır. 

Ateşli  silahlara  ait  mermilerin  pek  az  sayıda  bulundurulmasının  veya  taşınmasının 

mahkemece vahim olarak takdir edilmemesi durumunda hükmolunacak ceza altı aya kadar hapis 

ve yüz güne kadar adlî para cezasıdır. 

Kuru  sıkı  tabir  edilen  ses  veya  gaz  fişeği  ya  da  benzerlerini  atabilen  tabancayı,  teknik 

özelliklerinde  değişiklik  yaparak  öldürmeye  elverişli  silah  haline  dönüştüren  kişi,  bu  maddenin 

birinci fıkrası hükümlerine göre cezalandırılır.

 

 

Madde 14 – (Değişik: 23/1/2008-5728/157 md.) Her  kim,  bu  Kanun  hükümlerine  aykırı  olarak  4  üncü  maddede  yazılı  olan  bıçak  veya 

başkaca  aletler  yahut  benzerlerini  ülkeye  sokar,  sokmaya  kalkışır  veya  bunların  ülkeye 

sokulmasına  aracılık  eder  veya  bunları  ülkede  yapar  veya  bir  yerden  diğer  bir  yere  taşır  veya 

yollar veya taşımaya aracılık ederse iki yıldan beş yıla kadar hapis ve ikiyüz günden az olmamak 

üzere  adlî  para  cezası  ile  cezalandırılır. Suç  konusu  bıçak  ve  aletlerin  niteliği  veya  sayı  olarak 

azlığı halinde verilecek ceza yarısına kadar indirilir. 

Birinci  fıkradaki  eylemleri  işlemek  amacı  ile  teşekkül  kuranlar  ile  yönetenler  veya 

teşekküle mensup olanlar tarafından sözü geçen fıkrada yazılı suçlar işlenirse failler hakkında beş 

yıldan on yıla kadar hapis ve bin günden onbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.  

Birinci fıkrada yazılı suçları ikinci fıkradaki hal dışında iki veya daha çok kişinin birlikte 

işlemeleri halinde, birinci fıkraya göre verilecek cezalar bir kat artırılır. 

Bu  madde  kapsamına  giren  bıçak  ve  başkaca  aletlerin  veya  benzerlerinin  miktar 

bakımından vahim olması halinde yukarıdaki fıkralara göre hükmolunacak cezalar yarı oranında 

artırılır.

 


2469

 

              

              

Madde 15 – (Değişik: 12/6/1979 - 2249/10 md.) 

              (Değişik  birinci  fıkra:  23/1/2008-5728/158  md.)  Bu  Kanun  hükümlerine  aykırı  olarak  4  üncü 

maddede yazılı olan bıçak veya diğer aletleri veya benzerlerini satanlar, satmaya aracılık edenler, satın alanlar, 

taşıyanlar veya bulunduranlar hakkında altı aydan bir yıla kadar hapis ve yirmibeş günden az olmamak üzere 

adlî para cezasına hükmolunur. 

             Bu madde kapsamına giren bıçak veya diğer aletlerin veya benzerlerinin sayı veya nitelik bakımından 

vahim olması halinde yukarıdaki fıkraya göre hükmolunacak cezalar yarıdan bir katına kadar artırılır. 

              Bu  Kanunun  4  üncü  maddesine  göre  yapımına  izin  verilen  bıçakları  veya  diğer  aletleri  veya 

benzerlerini  kullanma  amacı  dışında  satanlar,  satmaya  aracılık  edenler,  satın  alanlar,  taşıyanlar  veya 

bulunduranlar  hakkında  birinci  fıkradaki;  o  bıçak  veya  diğer  aletlerin  veya  benzerlerinin  sayı  ve  nitelik 

bakımından vahim olması halinde de ikinci fıkradaki cezalar hükmolunur. 

(Ek fıkra: 23/1/2008-5728/158 md.) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yazılı olan 

yivli ve yivsiz silahlarla bıçak ve diğer aletleri, hal ve şartlara göre sırf saldırıda kullanmak amacıyla 

taşıyanlar, üç aya kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. 

             Madde 16 – (Değişik: 12/6/1979 - 2249/11 md.) 

              Bu  Kanunun  kapsamına  giren  suçlarda  Kaçakçılığın  Men  ve  Takibine  Dair  1918  Sayılı  Kanun 

hükümleri uygulanmaz. 

             Ek Madde 1 – (Ek:30/6/1970 - 1308/7 md.; Değişik:22/11/1990 - 3684/2 md.) 

              A)  Duruşmalarda,  mahkeme  salonlarında,  hastanelerin  psikiyatri  bölümlerinde,  akıl  hastanelerinde, 

ceza ve tutukevleri ile her türlü ıslah ve infaz kurumlarında veya bunların eklentilerinde, 

              B)  Öğrencilerin  toplu  olarak  oturdukları  yurtlarda,  eğitim ve  öğretim  kurumlarında,  siyasi  partilerin 

açık  hava  ve  kapalı  yer  toplantılarında,  izinli  veya  izinsiz  yapılan  toplantı  ve  gösteri  yürüyüşlerinde, 

sendikalarda,  derneklerde  veya  bunlara  yönetim  ve  yapı  olarak  doğrudan  doğruya  bağlantılı  olan  yerlerde 

veya  bunların  toplantı  ve  kongrelerinde,  her  türlü  spor  karşılaşma  veya  yarışmalarının  yapıldığı  yerlerde, 

kanuna uygun veya kanuna aykırı olarak grev ve lokavt yapılmakta olan iş yerlerinde

             C) Türkiye Büyük Millet Meclisi ana binaları ile Meclis Başkanlığınca belirlenen yerlerde, 

             Ateşli silahlar taşınamaz. 

              Yukarıda  sayılan  yerlerde  bu  Kanuna  aykırı  olarak ateşli  silahları veya  bunların  mermilerini  4 üncü 

maddede  yazılı  olan  bıçakları  veya  sair  aletleri  veya  benzerlerini  veya  Türk  Ceza  Kanunun  174  üncü 

maddesinde yazılı olanları taşıyan veya bulunduranlar hakkında ilgili kanunlarda belli edilen cezaların iki katı 

hükmolunur. 

(1)

 

              (A)  ve  (B)  bentlerinde  sayılan  yerlerde  7  nci  maddenin  1,  2,  3  ve  4  numaralı  bentlerinde  belirtilen, kişiler  ile  bu  yerlerin  güvenliği  için  görevli  bulunan  polis  ve  jandarma  personeli,  (C)  bendinde  sayılan 

yerlerde ise yalnız bu yerlerin güvenliği ile görevli bulunan polis, jandarma ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Mumafız Taburu personeli silahlarını taşıyabilirler. 

(Değişik  dördüncü  fıkra:  23/1/2008-5728/159  md.)  (A),  (B)  ve  (C)  bentlerinde  sayılan  yerlere 

silahla  giren  veya  buralarda  silah  taşıyan  kişiler,  fiilleri  daha  ağır  cezayı  gerektiren  başka  bir  suç 

oluşturmadığı takdirde, elli günden az olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca, bu kişilerin 

silah  ruhsatları  bulundurmaya  çevrilir.  Önödeme  veya  mahkûmiyet  kararındaki   adlî  para  cezasının  infaz 

edildiği  veya  düştüğü  tarihten  itibaren  beş  yıllık  süre  geçmediği   takdirde,  bu  kişilere  taşıma  ruhsatı 

verilmez.               

–––––––––––– 

(1) 23/1/2008 tarihli ve 5728 sayılı Kanunun 159 uncu maddesiyle  bu fıkrada bulunan “264” ibaresi “174” 

şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 


2470

 

               Ek Madde 2 – (Ek: 12/6/1979 - 2249/13 md. ; Mülga: 23/1/2008-5728/578 md.) 

             Ek Madde 3 – (Ek: 12/6/1979 - 2249/13 md.; Mülga: 10/10/1980 - 2313/2 md.) 

             Ek Madde 4 – (Ek: 23/6/1981 - 2478/9 md.) 

             Kara Avcılığı Kanunu esaslarına göre izin alıp turist olarak avcılık yapmak ya da Gençlik 

ve Spor Bakanlığınca tertip olunacak atıcılık yarışmalarına katılmak üzere yurda gelen yabancılar 

beraberlerinde getirdikleri miktarı yönetmelikte belirtilen yivli ve yivsiz tüfekler ile nişan tüfek ve 

tabancalarını ve bunların aksamı ile mermilerini gümrük makamlarına beyan etmek ve giriş kapısı 

emniyet makamlarından izin almak koşuluyla geçici olarak yurda sokabilirler. 

              Antlaşmalarla  yurdumuza  görevli  olarak  gelen  yabancılar  ile  bilimsel  araştırmalar 

yapmak amacıyla gelen kişiler de beraberlerinde getirecekleri yivli veya yivsiz tüfekler ve aksamı 

ile  mermilerini  İçişleri  Bakanlığı  Emniyet  Genel  Mudürlüğünden  izin  almak  ve  gümrük 

makamlarına beyan etmek şartıyla yurda sokabilirler. 

             Yukarıdaki fıkralara göre yurda sokulmasına izin verilen silah, silah aksamı ve mermileri 

ilgili  kişilerin  pasaportuna  kaydolunur.  Bu  kayıt  silah,  aksamı  ve  mermileri  için  taşıma  izin 

vesikası  yerine  geçer.  Yukarıda  belirtilen  şartlara  uygun  olarak  getirilen  yivli  veya  yivsiz  

tüfekler,  nişan  tüfek  ve  tabancaları  ve  bunlara  ait  aksam  ile  sarfedilmeyen  mermilerin  ülkemiz 

terkedilirken yolcu beraberinde yurt dışına çıkarılması zorunludur. 

             Ek Madde 5 – (Ek: 23/6/1981 - 2478/9 md.) 

             Bu Kanunun 12 ve 13 ncü maddelerine aykırı eylemleri; top, havan, roketatar, uçaksavar, 

tanksavar,  ağır  ve  hafif  makinalı  tüfekler  ve  benzeri  askeri  amaçlı  savaş  silahları  veya 

mermilerine ilişkin olduğu takdirde anılan maddelere göre hükmedilecek cezalar bir kat artırılır. 

             Ek Madde 6 – (Ek : 12/5/l988 - 3448/2 md.; Değişik:  22/11/1990 - 3684/3 md.) 

              Milli  İstihbarat  Teşkilatının  demirbaş  silahları,  yedek  parça  ve  mermileri  ile  Teşkilat 

mensuplarının  yurt  içinden  temin  edecekleri  veya  yurt  dışına  gittiklerinde  bir  defaya  mahsus 

olmak  üzere  gümrük  vergi,  resim  ve  harçlarını  ödemek  suretiyle  getirecekler  zati  silah  ve 

mermilerinin  yurda  sokulmasına  dair  usul  ve  esaslar  İçişleri  Bakanlığının  görüşü  alınarak  Milli 

İstihbarat  Teşkilatı  tarafından  hazırlanıp  Başbakanca  onaylanan  yönetmelikte  belirtilir.  Bu 

yönetmelik Resmi Gazetede yayımlanmaz. 

             Ek Madde 7 – (Ek: 12/5/1988 - 3448/2 md.; Değişik: 22/11/1990 - 3684/4 md.) 

              Silah  ruhsatı  almasında  mani  hali  bulunmayan  her  Türk  vatandaşı  bulundurmak 

maksadıyla silah satın alabilir. Bulundurma ruhsatı mesken yada iş yerinde bulundurmak üzere iki 

şekilde verilir. Bulundurma ruhsatlı silahların bir yerden başka bir yere nakli için mahallinin en 

büyük  Mülki  Amirinin  vereceği  nakil  belgesi  gereklidir.  Bu  belge  atış  poligonlarına  gidiş  ve 

dönüş için de geçerlidir. Ancak, silah nakil belgesinde belirtilen gün ve güzergah haricinde silah, 

mesken veya iş yeri dışına çıkarılamaz. 


2470-1 

 

 Savunma  Sanayii  Müsteşarlığı  kanunen  yurda  girmesinde  sakınca  bulunmayan  silah  ve 

mermileri  ithal  eder  veya  bir  kamu  kuruluşuna  ithal  ettirir.  Bu  silahlar,  bu  Kanuna  göre  silah 

taşımaya veya bulundurmaya hak kazanmış kişilere satırılır veya bir kamu kuruluşuna sattırılır. 

 

Satış şekli, bedeli, satışı yapan kurum veya kuruluşa ödenecek komisyon ücreti, satıştan sağlanacak  gelirin  dağıtımı,  kullanış  biçimi  ve  bunlarla  ilgili  diğer  hususlar  adı  geçen  İdarenin 

görüşü alınarak İçişleri Bakanlığınca hazırlanıp Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulacak 

yönetmelikte belirlenir. 

 

Gençlik  ve  Spor  Genel  Müdürlüğünce  belirlenecek  ihtiyaç  miktarına  göre,  sırf  sporda kullanılan nişan tüfek ve tabancaları ile bunlara ait mermiler İçişleri Bakanlığınca izin verilmek 

ve kontrol edilmek şartıyla adı geçen Genel Müdürlükçe ithal olunabilir. Bu şekilde ithal olunan 

silahlar  ve  mermileri  anılan  Genel  Müdürlüğün  demirbaşına  kayıt  edilir.  Bu  silahların  satış  ve 

devri yapılamaz. 

 

Ek Madde 8 – (Ek: 12/5/1988 - 3448/2. md.) 

 

(Değişik birinci fıkra : 23/2/2000 - 4534/3 md.) Milli Savunma Bakanlığına temin edilen 

tabanca ve  mermiler,  Türk Silahlı Kuvvetleri  bünyesindeki  subay, astsubay ve uzman jandarma 

çavuşlara;  Emniyet  Genel  Müdürlüğünce  temin  edilen  tabanca  ve  mermiler,  emniyet  hizmetleri 

sınıfı  personeli  ile  Emniyet  Genel  Müdürlüğünün  merkez  ve  taşra  ünitelerinde  istihdam  edilen 

çarşı  ve  mahalle  bekçilerine,  görevlerinde  kullanmak  üzere  bedeli  mukabili  zati  demirbaş  silah 

olarak satılır. Satılan silahların; ayrılma, ihraç ve benzeri sebeplerle geri alınma usul ve esasları 

ile  satılma  şekil  ve  şartları,  zayi,  hasar,  onarım,  kadro  standardı  dışı  bırakılması,  eğitim  ve 

görevde  kullanılan  mermilerin  bedelli  veya  bedelsiz  temini  ve  diğer  hususlar,  çıkarılacak 

yönetmeliklerle belirlenir. 

 

(Değişik ikinci fıkra: 14/7/2004-5217/16 md.) Bu Kanuna göre yapılan satışlardan elde 

edilen Türk Lirası ve döviz karşılığı tutarlar, bütçeye gelir kaydedilir.  

(Mülga üçüncü fıkra: 14/7/2004-5217/31 md.) 

 

Bu silahlar ile ilgili muameleler her türlü vergi, resim, harç ve resmi kuruluşlara ait ardiye ücretinden muaftır. 

 

Bu  silahlar  ve  mermilerin  satın  alınması  için  gelecek  yıllara  taahhütlere  girişmeye Emniyet Genel Müdürlüğü yetkilidir. 

 

Ek Madde 9 – (Ek: 12/5/1988 - 3448/2 md.) 

 

Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında Emniyet Genel Müdürü, il emniyet müdürü, daire başkanı  ve  genel  müdür  yardımcısı,  teftiş  kurulu  başkanı  olarak  vazifeli  olup  da,  meslekten 

çıkarma  veya  memuriyetten  ihraç  sebebi  dışında,  istifa,  kurumlararası  nakil  veya  emeklilik 

sebebiyle ayrılanlar da Ek 8 inci maddedeki satış hükümlerinden aynen istifade ederler. 

 

Ek Madde 10 – (Ek: 12/5/1988 - 3448/2 md.) 

 

Standart  dışı olanlar  hariç,  demirbaşa  kayıtlı  ve  halen  personele  zimmetli  tabancalar  bu personele satılır. 

 

Standart  dışı  silahlar  İçişleri  Bakanlığınca  tespit  edilecek  esaslar  çerçevesinde  Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yurt içinde veya yurt dışında serbest piyasada satılır. Bu satışlara ait 

işlemler  1050  sayılı  Muhasebei  Umumiye  Kanunu  ve  2886  sayılı  Devlet  İhale  Kanunu 

hükümlerine tabi değildir. 


2470-2 

 

 (Değişik  üçüncü  fıkra:  14/7/2004-5217/16  md.)Birinci  ve  ikinci  fıkralara  göre 

satışlardan elde edilen gelirler bütçeye gelir kaydedilir.  

 

Ek Madde 11 – (Ek: 22/11/1990 - 3684/5 md.) 

 

Gençlik  ve  Spor  Genel  Müdürlüğüne  bağlı  Türkiye  Atıcılık  ve  Avcılık  Federasyonu  ile diğer  kamu  kuruluşlarının  sahip  oldukları atış poligonları dışında, özel şahısların trap-skeet, atış  

alanı  ile  tabanca  ve  tüfek  atış  poligonu  açması  İçişleri  Bakanlığının  iznine  tabidir.  Bu  gibi 

yerlerde kullanılacak silah ve fişeklere ait hususlar yönetmelikle belirlenir. 

Ek Madde 12- (Ek: 2/1/2017-KHK-680/30 md.)  

Terör  veya  örgüt  faaliyeti  çerçevesinde  işlenen  ya  da  21/3/2007  tarihli  ve  5607  sayılı 

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlar sebebiyle elkonulan, milli savunma veya iç 

güvenlik hizmetleriyle doğrudan ilgili silah, mühimmat, araç ve gereç ile sarf malzemesinin delil 

olarak saklanmasına gerek bulunmaması halinde, bu eşyaların Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet 

Genel  Müdürlüğü,  Jandarma  Genel  Komutanlığı  veya  Sahil  Güvenlik  Komutanlığına  tahsis 

edilmesi, mahallin en büyük mülki amiri tarafından soruşturma evresinde hakim veya kovuşturma 

evresinde  mahkemeden  talep  edilebilir.  Talep  üzerine  verilen  kararlara  karşı  itiraz  edilebilir. 

Soruşturma veya kovuşturma sonunda elkonulan eşyanın iadesine karar verildiği takdirde iadenin 

konusunu  rayiç  değer  oluşturur.  Bu  maddenin  uygulanmasına  ilişkin  usul  ve  esaslar  Adalet, 

İçişleri, Maliye ve Milli Savunma Bakanlıklarınca müştereken çıkarılan yönetmelikle belirlenir. 

 

Geçici Madde 1 – Bu Kanunun şumulüne giren ateşli silahlarla mermilerini müsaadesiz 

ellerinde bulunduranlardan kanunun meriyete girdiği  tarihten itibaren altı  ay içinde taşıma veya 

bulundurma için izin vesikası almıyanlar veya izin vesikasını haiz olanlara devretmiyenler veya 

kendilerine  izin  vesikası  verilmiyenler  bu  silah  ve  mermileri  makbuz  mukabilinde  zabıta 

makamlarına teslime mecburdurlar. 

 

2637 sayılı kanun hükümlerine tevfikan izin vesikası verilmiş olup da müddetleri henüz bitmemiş  olanlar  bu  kanunun  meriyete  girdiği  tarihten  itibaren  yukarıdaki  müddet  içinde  izin 

almadıkları veya kendilerine vesika verilmediği takdirde ellerindeki vesikalar hükümsüzdür. 

 

Geçici  Madde  2  –  Her  nevi  bıçak  imal  ve  satışını  mutat  meslek  ve  sanat  ittihaz  etmiş 

olanlar,  ellerinde  bu  kanuna  göre  menedilmiş  bıçak  ve  benzerleri  bulunduğu  takdirde,  bunları 

Hükümetçe tesbit edilecek müddet zarfında bir beyanname ile mahallin en büyük mülkiye amirine 

bildirmeye mecburdurlar. 

 

Bunlardan  4  üncü  maddenin  ikinci  fıkrasında  gösterilen  işlerde  kullanılmaya  elverişli olanlar damgalanarak sahibine iade olunur ve diğerleri maliyet bedelleri ödenerek teslim alınır. 

 

Yukarki  fıkra  hükmü  mahfuz  kalmak  üzere  ellerinde  bu  kanunla  menedilen  bıçak  ve benzerlerini  bulunduranlar  bu  kanunun  meriyete  girdiği  tarihten  itibaren  altı  ay  içinde  mahalli 

zabıta makamlarına teslime mecburdurlar. 

 

Geçici  Madde  3  –  Bu  Kanunun  yürürlüğe  girdiği  tarihte  meslek  ve  sanat  erbabı 

tarafından  kullanılmakta  olup  4  üncü  maddede  imali  izne  bağlı  olan  bıçaklar  ilgililerin  üç  ay 

içinde müracaatı üzerine mahalli zabıtaca damgalanır. 


2470-3 

 

 Geçici Madde 4 – (Ek: 4/7/1956 - 6768/2 md.) 

 

6136  sayılı  kanunun  geçici  1  inci  ve  2  nci  maddelerinde  yazılı  izin  ve  vesikaları zamanında almıyanlarla zabıta  makamlarına teslim etmiyenler ve  bu sebeple ellerinde vesikasız 

ateşli  silahlarla  mermilerini  ve  mezkür  kanuna  göre  menedilmiş  bıçak  ve  benzerlerini 

bulunduranlar  bu  kanunun  neşri  tarihinden  itibaren  6  ay  zarfında  mezkür  silah  ve  mermilerle 

bıçak  ve  benzerlerini  makbuz  mukabilinde  zabıta  makamlarına  teslime  veya  vesika  almıya 

mecburdurlar. 

 

Geçici Madde 5 – (Ek: 4/7/1956 - 6768/2 md.; Değişik: 11/2/1957 - 6910/1 md.) 

 

6136  sayılı  kanunun  meriyete  girdiği  tarih  ile  6768  sayılı  kanunun  6  aylık  intikal müddetinin  hitamı  olan  11/1/1957  tarihi  arasında  ateşli  silahlarla  bunlara  ait  mermileri  ve 

kanunen  memnu  bıçak  ve  benzerlerini  bulunduranlarla  taşıyanlar  hakkında  takibat  yapılamaz. 

Hükmolunan cezalar icra ve infaz edilmez ve kanuni neticeleri ortadan kalkar. 

 

Geçici Madde 6 – (Ek: 30/6/1970 - 1308/8 md.) 

 

Bu  kanunun  1  inci  maddesiyle  6136  sayılı  Kanun  hükümleri  kapsamına  alınan  yivli  av tüfeklerini  ellerinde  bulunduranlar,  bu  kanunun  yürürlüğe  girdiği  tarihten  itibaren  üç  ay  içinde 

mahallin en büyük mülkiye amirine teslime mecburdurlar. 

 

6136 sayılı  Kanunun 7 ve 11 inci  maddeleri hükümlerine göre taşıma  veya bulundurma için  izin  alanların  yivli  av  tüfekleri  taşıma  ve  bulundurma  belgesine  bağlanarak  sahibine  iade 

olunur. Diğerleri, gerçek karşılıkları ödenerek Devletçe satın alınır. 

 

Geçici Madde 7 – (Ek: 12/6/1979 - 2249/14 md.) 

 

Bu Kanunun 4 üncü maddesi hükümleri kapsamına alınan topuz, topuzlu kamçı, boğucu tel  veya  zinciri,  muşta  ile  salt  saldırı  ve  savunmada  kullanılmak  üzere  özel  nitelikte  bulunan 

benzeri aletleri ellerinde bulunduranlar bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde, 

mahalli zabıta makamlarına teslime zorunludurlar. 

 

Geçici Madde 8 – (Ek: 2/7/1992 - 3831/1 md.) 

 

6136  sayılı  Kanun  kapsamına  giren  ruhsata  bağlanmamış  ateşli  silahlar  ve  mermiler  ile 765  sayılı  Türk  Ceza  Kanununda  belirtilen  dinamit,  bomba  veya  benzeri  yakıcı,  yıkıcı  veya 

öldürücü  alet  veya  her  türlü  patlayıcı  maddeyi  bulunduranlar;  bunları,  bu  Kanunun  yürürlüğe 

girdiği  tarihten  itibaren  30  gün  içinde  mülki  makamlara  teslim  ettikleri  takdirde,  haklarında 

takibat yapılmaz. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar kendiliğinden kanunda sayılan silah 

ve aletleri teslim edenler hakkında yapılan tahkikatlar düşer. 

 

Birinci fıkraya göre mülki makamlara teslim edilen silah ve patlayıcı maddeler ile diğer aletler Devlet  malı sayılarak, ilgili mülki  makamlarca bir  tutanak karşılığında İçişleri Bakanlığı 

emrine verilir. 

 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar bir yönetmelikle tespit edilir. 2471 

 

    

 

Geçici Madde 9 – (Ek: 29/8/1996 - 4178/7 md.) 

 

(...)  (1)  442  sayılı  Köy  Kanununun  74  üncü  maddesine  göre,  mülki  amirlerce  gönüllü korucu  olarak  tespit  edilen  kişiler  ile  halen  geçici  köy  korucusu  olarak  görev  yapanlar  bu 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 90 (2) gün içinde ellerinde bulundurdukları tabanca, 

makineli  tabanca  veya  hafif  makineli  tüfek  sınıfından  silahları  mülki  makamlara  teslim  ettikleri 

takdirde haklarında takibat yapılmaz ve isteyenlere yukarıda belirtilen tabanca ve tüfek sınıfından 

birer  adet  olmak  üzere  ve  harçsız  olarak  menşelerine  bakılmaksızın  valilerce  taşıma  veya 

bulundurma  ruhsatı  düzenlenebilir.  Bu  şekilde  ruhsata  bağlanan  silahlar,  veraset  yoluyla  intikal 

dışında  devir  veya  hibe  edilemez,  satılamaz,  gerekli  görüldüğünde  Bakanlar  Kurulunca 

toplatılmasına  karar  verilebilir.  Gönüllü  korucu  ve  geçici  köy  koruculuğu  görevine  son 

verilenlerin  ruhsatları  iptal  edilebilir.  Ruhsatları  iptal  edilen  veya  toplatılmasına  karar  verilen 

silahlar,  Devlet  malı  sayılarak  mülki  makamlarca  bir  tutanak  karşılığında  İçişleri  Bakanlığına 

teslim edilir. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ateşli silahlarla bunlara ait mermilerin 

ve Kanunen memnu bıçak ve benzerlerini bulunduran veya taşıyan gönüllü korucu ve geçici köy 

korucuları  hakkında  bu  fiillerden  dolayı  takibat  yapılmaz.  Hükmolunan  cezalar  icra  ve  infaz 

edilemez  ve  kanuni  neticeleri  ortadan  kalkar.  Taşıma  ve  bulundurma  ruhsatlarının  verileceği 

kişiler, bu uygulamaya dair diğer hususlar, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle 

tespit edilir. 

 

Ek Geçici Madde 1 – (Ek: 10/10/1980 - 2313/3 md.) 

 

Yürürlükten kaldırılan ek 3 üncü maddeye göre tabanca taşıma yetkisini haiz bulunanların bu  Kanunun  yürürlüğe  girdiği  tarihten  itibaren  30  gün  içinde  yetkili  mercilere  başvurmaları 

halinde  6136  sayılı  Kanunun  7  nci  maddesinin  3  numaralı  bendi  hükümlerine  göre  kendilerine 

taşıma veya bulundurma izin belgesi verilebilir. 

 

Taşıma  veya  bulundurma  vesikasına  bağlanamayan  tabancalar  sıkıyönetim komutanlıklarıyla mahalli mülki veya askeri makamlara teslim edilir. 

 

Bu  şekilde  teslim  alınan  silahların  Makine  ve  Kimya  Endüstrisi  Kurumunca  tespit olunacak bedelleri Devletçe sahiplerine ödenir. 

 

Ek Geçici Madde 2 – (Ek: 23/6/1981 - 2478/10 md.) 

 

6136  sayılı  Kanun  kapsamına  alınan  ve  özellikleri  İçişleri  ve  Gençlik  ve  Spor Bakanlıklarınca  müştereken  çıkarılacak  yönetmelikte  belirlenecek  sporda  kullanılan  evvelce 

ruhsata  tabi  olmayan  ateşli  yivli  silahları  ellerinde  bulunduranlar  bu  kanunun  yürürlüğe  girdiği 

tarihten  itibaren  altı  ay  içinde  müracaat  ederek  7  nci  madde  esaslarına  göre  ruhsat  almaya 

mecburdurlar. 

 

—————— 


(1) Bu maddede yer alan “Bakanlar Kurulunun tespit edeceği illerde” sözcükleri Anayasa    Mahkemesinin 

6/1/1999 tarih ve E.: 1996/68, K.: 1999/1 sayılı kararı ile iptal edilmiş olup metinden çıkarılmıştır. 

(2)  "45"  gün  ibaresi  14/1/1998  tarih  ve  4321  sayılı  Kanun  ile  "90"  gün  olarak  değiştirilmiş  ve  metne 

işlenmiştir. 

2472

 

  

             Ek Geçici Madde 3 – (Ek: 16/6/1983 - 2848/2 md.)

 

            6136  sayılı  Kanun  hükümlerine  aykırı  biçimde  edinildiği  halde  yetkili  mercilerden 23/6/1981 tarihine kadar herhangi bir şekilde ruhsat veya vesika almak, kimliğe yazdırmak veya 

ilgisine  göre  Kuvvet  Komutanlıkları  ya  da  Jandarma  Genel  Komutanlığı  silah  defter  ve 

kayıtlarına  kaydettirmek  suretiyle  taşınan  veya  bulundurulan  silahların  kayıtlarındaki  nitelik  ve 

numaralarına  uygunluğun  anlaşılması  halinde  bu  silahların  7  nci  madde  kapsamına  giren 

sahiplerine söz konusu madde esaslarına göre yeniden silah taşıma veya bulundurma izni verilir. 

              Yukarıdaki  fıkrada  belirtilen  şekilde  silah  taşıma  veya  bulundurma  vesikasını  haiz  olup 

da  7  nci  madde  kapsamına  girmemeleri  nedeniyle  kendilerine  taşıma  veya  bulundurma  izin 

vesikası  verilmeyenlerin  mevcut  izin  vesikaları  iptal  edilmiştir.  İzin  vesikaları  bu  suretle  iptal 

edilenler yapılacak tebliğden itibaren üç ay içinde silahlarını teslim ettikleri takdirde haklarında 

takibat yapılmaz. Bu kişilere ait silah ve mermiler 6136 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ve 1176 

sayılı  Kanun  uyarınca  işlem  yapılmak  üzere  ilgili  makamlarca  bir  tutanak  karşılığında  Milli 

Savunma Bakanlığı emrine verilir. 

             Madde 17 – Bu Kanun 15 Ağustos 1953 tarihinden itibaren meridir. 

             Madde 18 – Bu Kanunu İcra Vekilleri Heyeti yürütür. 

  

  

              10/7/1953  TARİHLİ  VE  6136  SAYILI  ANA  KANUNA  İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER 

             I) 22/11/1990 tarihli ve 3684 sayılı Kanunun geçici maddesi: 

              Geçici  Madde  1  –  İstiklal  Savaşı  gazilerinin  halen  hayatta  olanlarının  yanlarında  kalan 

veya  savaşlarda  şehit  düşenlerden  veya  sonradan  vefat  edenlerden  varislerine  intikal  etmiş 

bulunan 1923 yılı ve bu yıldan önce imal edilmiş her türlü ateşli silah, bıçak, kama ve kılıçlar için 

bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde beyan edilmek suretiyle, herhangi bir belge 

aranmaksızın ruhsat verilir. 1923 yılından sonra imal edildiği Kriminal Polis Laboratuvarlarınca 

tespit  edilen  silahlar  müsadere  edilir.  Ancak,  sahipleri  hakkında  herhangi  bir  kanuni  işlem 

yapılmaz. 

              Birinci  fıkrada  bahsedilenlerden  bu  Kanunun  yürürlük  tarihinden  önce  haklarında  6136 

sayılı  Kanuna  muhalefet  suçundan  takibata  başlanmış  olanlar  hakkında  takibatlar  durdurulur. 

Mahkumiyet kararları ile müsadere kararları infaz edilmez ve infaz edilmiş olanlar dahil kanuni 

sonuçları  ortadan  kalkar.  Müsadere  edilmiş  olup  da  halen  muhafaza  edilen  takibata  esas  olan 

silahları kendilerine iade edilir. Mahkumiyet hükümlerine ait sicil varakaları adli sicilden çıkarılır. 


2473-2479

 

  

6136 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN 

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

 

    Kanun                                                                                                                         Yürürlüğe 

     No.                               Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                         giriş tarihi 

     6768                                                           –                                                               11/7/1956 

     6910                                                           –                                                               16/2/1957 

     1308                                                           –                                                                 8/7/1970 

     2249                                                           –                                                               22/6/1979 

     2313                                                           –                                                             11/10/1980 

     2478                                                           –                                                               25/6/1981 

     2593                                                           –                                                               27/1/1982 

     2848            1 inci maddesi ile 2305 sayılı Kanuna eklenen ek geçici 2 nci  

                         madde 29/9/1980 tarihinden geçerli olmak üzere                                   18/6/1983 

                         Diğer hükümleri                                                                                      18/6/1983 

     3147                                                           –                                                               18/1/1985 

     3323                                                           –                                                               3/12/1986 

     3448                                                           –                                                               26/5/1988 

     3684                                                           –                                                               7/12/1990 

     3831                                                           –                                                               11/7/1992 

     4178                                                           –                                                                 4/9/1996 

     


4321                                                           

–                                                           4/9/1996 

tarihinden 

itibaren 

uygulanmak 

üzere 


 17/1/1998 

     4534                                                           —                                                              27/2/2000 

     4915                                                           —                                                              11/7/2003 

     5217                                      Ek Madde 8 ve 10                                                           1/1/2005 

     5529                                      Madde 1                                                                          4/7/2006 


2480

 

  6136 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN 

MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL 

EDİLEN HÜKÜMLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ 

GÖSTERİR LİSTE 

 

 Değiştiren 

Kanunun/KHK’nin/ 

İptal Eden Anayasa 

Mahkemesi 

Kararının  

Numarası

 

 

6136 sayılı Kanunun değişen veya 

iptal edilen maddeleri 

 

Yürürlüğe Giriş  Tarihi 

5728 


6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, Ek Madde 1 ve 2 

8/2/2008 

KHK/640 

10  


12/6/2011 tarihinde 

yapılan milletvekili 

seçiminden sonra kurulan 

ilk Bakanlar Kurulu 

üyelerinin atandığı 

 tarihte 

KHK/674 

1/9/2016 KHK/676 

6, 7 


29/10/2016 

6758 


24/11/2016 

KHK/680 

Ek Madde 12 

6/1/2017 

                                                             

                                                                                                              

Yüklə 188,66 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin