Avtomatikanın müasir texniki vasitələriYüklə 423,22 Kb.
səhifə1/4
tarix03.12.2016
ölçüsü423,22 Kb.
#712
  1   2   3   4
Fənn: “Avtomatikanın müasir texniki vasitələri”


 1. Avtomatikanın müasir texniki vasitələrinin təsnifatı, avtomatik idarəetmədə yeri və rolu.

 2. İdarəetmə obyektinin texniki təminatı və idarəetmə parametrləri.

 3. İlkin informasiyanın formalaşması, çevrilməsi, toplanması, saxlanması və ötürülməsinin müasir texniki vasitələri.

 4. Obyektlərin giriş-çıxış siqnalları. Siqnalların klassifikasiyası.

 5. Siqnalların təsvir formaları.

 6. Siqnalların emalı.

 7. Siqnalların sinifləşdirilməsi.

 8. Siqnalların ilkin emalı.

 9. Siqnalların tipləri.

 10. Analoq modulyasiya prinsipi.

 11. İlkin informasiya mənbəyi-sensorlar.

 12. Müasir sensorların təsnifatı, əsas xüsusiyyətləri.

 13. Rezistiv sensorlar, reostat sensorlar, tenzohəssas sensorlar, fotoelektrik sensorlar.

 14. Analoq-kod çeviriciləri.

 15. Kod-analoq çeviriciləri.

 16. Siqnalların qeydiyyatının sensor-kompüter sistemləri.

 17. Yarımkeçirici cihazlar və inteqral mikrosxemlər.

 18. Bipolyar tranzistorlar.

 19. Sahə tranzistorları.

 20. Tristorlar.

 21. Elektron modulların funksional sxemləri, onların körpü və əməliyyat gücləndiricilər əsasında qurulması.

 22. Kombinə edilmiş gücləndiricilər.

 23. İntellektual sensorlar, intellektual vericilər, strukturları və əsas xarakteristikaları.

 24. Yarımkeçirici fotoelektrik cihazlar.

 25. Fotodiodlar.

 26. Fototranzistorlar.

 27. Fototristorlar.

 28. Termohəssas vericilər.

 29. İnduktiv vericilər.

 30. Tenzohəssas vericilər.

 31. Yarımkeçirici cihazlar və inteqral mikrosxemlər.

 32. Elektron kontrollerlər, proqram-kontrollerlər. İdarəedici elektron kontroller.

 33. Mikrokontrollerin komandalar sisteminin və periferiya modullarının xarakteristikası.

 34. Əməliyyat gücləndiricisi.

 35. Məntiqi elementlərdə siqnalların xüsusiyyətləri.

 36. Müqayisə bloku sxemlərinin tədqiqi.

 37. İkilik kodla kodlaşdırma.

 38. Multipleksor və demultipleksor.

 39. Telemexaniki sistemin elementlərinin tədqiqi.

 40. Dövrü kodlar üçün koder və dekoder.

 41. Mikroprosessor idarə sistemlərinin çatışmamazlıqları və üstünlükləri.

 42. Mikroprosessorun idarə obyekti ilə əlaqələndirilməsi.

 43. Mikroprosessor idarəetmə sisteminin ümumiləşdirilmiş struktur sxeminin analizi.

 44. Analoq siqnalların mikroprosessora daxil edilməsinin sxemi.

 45. Analoq siqnalların inteqral qiymətlərinin mikroprosessora daxil edilməsi.

 46. Mikroprosessora analoq siqnalların daxil edilməsinin proqramla idarə sistemi.

 47. Mikroprosessorda alınan analoq idarə siqnallarının obyektə verilməsi.

 48. Mikroprosessorın idarə obyektlərində istifadə rejimləri.

 49. Mikroprosessorda idarəetmə proseslərinin alqoritmləşdirilməsi.

 50. Mikroprosessor idarəetməsində proqramlaşdırma prinsipi.Применение современных информационных технологий в научных исследованиях

 1. Решение нелинейных уравнений в MATHCAD.

 2. Использование функции root.

 3. Использование функции polyroots.

 4. Поиск всех корней степенного многочлена.

 5. Функция root в составе функций пользователя.

 6. Решение систем нелинейных уравнений.

 7. Специальный вычислительный блок.

 8. Директива Given.

 9. Использование функции Find.

 10. Использование функции Minerr.

 11. Использование функции Maximizi.

 12. Использование функции Minimize.

 13. Приближенное решение системы нелинейных уравнений.

 14. Реализация итерационных вычислений.

 15. Рекуррентное вычисление чисел Фибоначчи.

 16. Создание чисел Фибоначчи. Функция until и ее применение.

 17. Вычисление квадратного корня методом Ньютона.

 18. Примеры решения системы рекуррентных уравнений.

 19. Решение задач оптимизации.

 20. Поиск минимума функции Розенброка с помощью функции Minerr.

 21. Поиск экстремумов функции Розенброка с помощью функций Maximize и Minimize.

 22. Поиск минимума и максимума функции с ограничениями.

 23. Решение задач линейного программирования.

 24. Решение задач линейного программирования с помощью функции Maximize

 25. Решение задач линейного программирования с помощью функции и Minimize.

 26. Решение типовой задачи линейного программирования.

 27. Линейная и сплайновая аппроксимация.

 28. Одномерная линейная аппроксимация.

 29. Одномерная сплайновая интерполяция и аппроксимация.

 30. Использование функции cspline.

 31. Использование функции pspline.

 32. Использование функции lspline.

 33. Использование функции interp.

 34. Примеры линейной и сплайновой интерполяции.

 35. Двухмерные линейная и сплайновая интерполяции.

 36. Статистическая обработка данных.

 37. Типовые статистические функции.

 38. Использование функции cnorm.

 39. Использование функции erf.

 40. Использование функции rnd.

 41. Использование функции corr.

 42. Использование функции cvar.

 43. Статистические функции для векторов и матриц.

 44. Использование функции mean.

 45. Использование функции median.

 46. Использование функции var.

 47. Использование функции stdev.

 48. Использование функции hist.

 49. Генерация случайных чисел и их проверка.

 50. Функции вычисления плотности распределения вероятности.

 51. Использование функции dbeta.

 52. Использование функции dbinom.

 53. Использование функции dcauchy.

 54. Использование функции dchisq.

 55. Использование функции dexp.

 56. Использование функции dF.

 57. Использование функции dgamma.

 58. Использование функции dgeom.

 59. Использование функции dlnorm.

 60. Использование функции dlogis.

 61. Использование функции dnbinom.

 62. Использование функции dnorm.

 63. Использование функции dpois.

 64. Использование функции dt.

 65. Использование функции dunif.

 66. Использование функции dweibull.

 67. Функции распределения.

 68. Использование функции pbeta.

 69. Использование функции pbinom.

 70. Использование функции pcauchy.

 71. Использование функции pchisq.

 72. Использование функции pexp. Использование функции pF.

 73. Использование функции pgamma.

 74. Использование функции pgeom.

 75. Использование функции plnorm.

 76. Использование функции plogis.

 77. Использование функции pnbinom.

 78. Использование функции pnorm.

 79. Использование функции ppois.

 80. Использование функции pt.

 81. Использование функции punif.

 82. Использование функции pweibull.

 83. Квантили распределения.

 84. Использование функции qbeta.

 85. Использование функции qbinom.

 86. Использование функции qcauchy.

 87. Использование функции qchisq.

 88. Использование функции qexp.

 89. Использование функции qF.

 90. Использование функции qgamma.

 91. Использование функции qgeom.

 92. Использование функции qlnorm.

 93. Использование функции qlogis.

 94. Использование функции qnbinom.

 95. Использование функции qnorm.

 96. Использование функции qpois.

 97. Использование функции qt.

 98. Использование функции qunif.

 99. Использование функции qweibull.

 100. Функции создания векторов с различными законами распределения.

 101. Использование функции rbeta.

 102. Использование функции rbinom.

 103. Использование функции rcauchy.

 104. Использование функции rchisq.

 105. Использование функции rexp.

 106. Использование функции rF.

 107. Использование функции rgamma.

 108. Использование функции rgeom.

 109. Использование функции rlnorm.

 110. Использование функции rlogis.

 111. Использование функции rnbinom.

 112. Использование функции rnorm.

 113. Использование функции rpois.

 114. Использование функции rt.

 115. Использование функции runif.

 116. Использование функции rweibull.

 117. Регрессия.

 118. Линейная регрессия.

 119. Использование функции corr.

 120. Использование функции intercrpt.

 121. Использование функции slope.

 122. Реализация линейной регрессии общего вида.

 123. Использование функции linfit.

 124. Реализация одномерной и многомерной полиномиальной регрессии.

 125. Использование функции regress.

 126. Использование функции interp.

 127. Использование функции submatrix.

 128. Использование функции loess.

 129. Проведение многомерной регрессии.

 130. Использование функции regress.

 131. Использование функции interp.

 132. Использование функции loess.

 133. Проведение нелинейной регрессии общего вида:

 134. Использование функции genfit.

 135. Нелинейная функция общего вида.

Müasir informasiya texnologiyalarının elmi-tədqiqatlarda tətbiq olunması

 1. MathCad-da qeyri-xətti tənliklərin həlli.

 2. root funksiyasının istifadəsi.

 3. polyroots funksiyasının istifadəsi.

 4. Üstlü çoxhədlinin köklərinin axtarılması.

 5. root funksiyası istifadəçinin funksiyalarının tərkibində.

 6. Qeyri-xətti tənliklər sisteminin həlli.

 7. Xüsusi hesablama bloku.

 8. Given təlimatı.

 9. Find funksiyasının istifadəsi.

 10. Minerr funksiyasının istifadəsi.

 11. Maximizi funksiyasının istifadəsi.

 12. Minimize funksiyasının istifadəsi.

 13. Qeyri-xətti tənliklər sisteminin təxmini həlli.

 14. İterasiya hesabatlarının reallaşdırılması.

 15. Fibonaççi ədədlərinin rekurent hesablaması.

 16. Fibonaççi ədədlərinin yaradılması.

 17. until funksiyası və onun tətbiqi.

 18. Nyuton üsulu ilə kvadrat kökün hesablanması.

 19. Rekurent tənliklər sisteminin həllinin nümunələri.

 20. Optimallaşdırma məsələlərinin həlli.

 21. Minerr funksiyasının köməyi ilə Rozenbrok funksiyasının minimumunun axtarışı.

 22. Maximize funksiyalarının köməyi ilə Rozenbrok funksiyasının ekstremumlarının axtarışı

 23. Minimize funksiyalarının köməyi ilə Rozenbrok funksiyasının ekstremumlarının axtarışı.

 24. Məhdudiyyətləri olan funksiyanın minimumun və maksimumunun axtarışı.

 25. Xətti proqramlaşdırma məsələsinin həlli.

 26. Maximize funksiyalarının köməyi ilə xətti proqramlaşdırma məsələlərinin həlli.

 27. Xətti proqramlaşdırmasının tipik məsələsinin həlli.

 28. Minimize funksiyalarının köməyi ilə xətti proqramlaşdırma məsələlərinin həlli.

 29. Xətti proqramlaşdırmasının tipik məsələsinin həlli.

 30. Xətti və splayn aproksimasiya.

 31. Birölçülü xətti aproksimasiya.

 32. Birölçülü splayn interpolyasiya və aproksimasiya.

 33. cspline funksiyasının istifadəsi.

 34. pspline funksiyasının istifadəsi.

 35. lspline funksiyasının istifadəsi.

 36. interp funksiyasının istifadəsi.

 37. Xətti və splayn aproksimasiyanın nümunələri.

 38. İkiölçülü xətti və splayn interpolyası.

 39. Verilənlərin statistik işlənməsi.

 40. Tipik statistik funksiyalar.

 41. cnorm funksiyasının istifadəsi.

 42. erf funksiyasının istifadəsi.

 43. rnd funksiyasının istifadəsi.

 44. corr funksiyasının istifadəsi.

 45. cvar funksiyasının istifadəsi.

 46. Vektor və matrislər üçün statistik funksiyalar.

 47. mean funksiyasının istifadəsi.

 48. median funksiyasının istifadəsi.

 49. var funksiyasının istifadəsi.

 50. stdev funksiyasının istifadəsi.

 51. hist funksiyasının istifadəsi.

 52. Təsadüfi ədədlərin generasiyası və onların yoxlaması.

 53. Ehtimalın paylanma sıxlığı funksiyasının hesablanması.

 54. dbeta funksiyasının istifadəsi.

 55. dbinom funksiyasının istifadəsi.

 56. dcauchy funksiyasının istifadəsi.

 57. dchisq funksiyasının istifadəsi.

 58. dexp funksiyasının istifadəsi.

 59. dF funksiyasının istifadəsi.

 60. dgamma funksiyasının istifadəsi.

 61. dgeom funksiyasının istifadəsi.

 62. dlnorm funksiyasının istifadəsi.

 63. dlogis funksiyasının istifadəsi.

 64. dnbinom funksiyasının istifadəsi.

 65. dnorm funksiyasının istifadəsi.

 66. dpois funksiyasının istifadəsi.

 67. dt funksiyasının istifadəsi.

 68. dunif funksiyasının istifadəsi.

 69. dweibull funksiyasının istifadəsi.

 70. Paylanma funksiyaları.

 71. pbeta funksiyasının istifadəsi.

 72. pbinom funksiyasının istifadəsi.

 73. pcauchy funksiyasının istifadəsi.

 74. pchisq funksiyasının istifadəsi.

 75. pexp funksiyasının istifadəsi.

 76. pF funksiyasının istifadəsi.

 77. pgamma funksiyasının istifadəsi.

 78. pgeom funksiyasının istifadəsi.

 79. plnorm funksiyasının istifadəsi.

 80. plogis funksiyasının istifadəsi.

 81. pnbinom funksiyasının istifadəsi.

 82. pnorm funksiyasının istifadəsi.

 83. ppois funksiyasının istifadəsi.

 84. pt funksiyasının istifadəsi.

 85. punif funksiyasının istifadəsi.

 86. pweibull funksiyasının istifadəsi.

 87. Paylanma kvantilləri.

 88. qbeta funksiyasının istifadəsi.

 89. qbinom funksiyasının istifadəsi.

 90. qcauchy funksiyasının istifadəsi.

 91. qchisq funksiyasının istifadəsi.

 92. qexp funksiyasının istifadəsi.

 93. qF funksiyasının istifadəsi.

 94. qgamma funksiyasının istifadəsi.

 95. qgeom funksiyasının istifadəsi.

 96. qlnorm funksiyasının istifadəsi.

 97. qlogis funksiyasının istifadəsi.

 98. qnbinom funksiyasının istifadəsi.

 99. qnorm funksiyasının istifadəsi.

 100. qpois funksiyasının istifadəsi.

 101. qt funksiyasının istifadəsi.

 102. qunif funksiyasının istifadəsi.

 103. qweibull funksiyasının istifadəsi.

 104. Müxtəlif paylanma qanunları olan vektorların yaradılması funksiyaları.

 105. rbeta funksiyasının istifadəsi.

 106. rbinom funksiyasının istifadəsi.

 107. rcauchy funksiyasının istifadəsi.

 108. rchisq funksiyasının istifadəsi.

 109. exp funksiyasının istifadəsi.

 110. rF funksiyasının istifadəsi.

 111. rgamma funksiyasının istifadəsi.

 112. rgeom funksiyasının istifadəsi.

 113. rlnorm funksiyasının istifadəsi.

 114. rlogis funksiyasının istifadəsi.

 115. rnbinom funksiyasının istifadəsi.

 116. rnorm funksiyasının istifadəsi.

 117. rpois funksiyasının istifadəsi.

 118. rt funksiyasının istifadəsi.

 119. runif funksiyasının istifadəsi.

 120. rweibull funksiyasının istifadəsi.

 121. Reqressiyanın təşkili. Xətti reqressiyanın təşkili.

 122. corr funksiyasının istifadəsi.

 123. intercrpt funksiyasının istifadəsi.

 124. slope funksiyasının istifadəsi.

 125. Ümumi görünüşlü xətti reqressiyanın reallaşdırması.

 126. linfit funksiyasının istifadəsi.

 127. Birölçülü və Çoxölçülü polinomial reqressiyanın reallaşdırılması.

 128. regress funksiyasının istifadəsi.

 129. interp funksiyasının istifadəsi.

 130. submatrix funksiyasının istifadəsi.

 131. loess funksiyasının istifadəsi.

 132. Çoxölçülü reqressiyanın aparılması.

 133. regress funksiyasının istifadəsi.

 134. interp funksiyasının istifadəsi.

 135. loess funksiyasının istifadəsi.

 136. Ümumi şəkilli qeyri-xətti reqressiyanın aparılması: genfit funksiyası.

Fənn: “İntellektual idarəetmə sistemlərinin müasir problemləri”
 1. Soft Computingin strukturu və tərkibi.

 2. Soft Computingin əsas komponentlərinin müqayisəli xarakteristikası.

 3. Qeyri-səlis çoxluqların əsas anlayışları.

 4. Qeyri-səlis çoxluqlar üzərində əməllər.

 5. Linqvistik dəyişənlər.

 6. Linqvistik qeyri-səlis modellər.

 7. Qeyri-səlis kontroller.

 8. Qeyri-səlis kontrollerin funksional və təyinat fərqləri.

 9. Qeyri-səlis kontrollerlərin funksional sxemi və faziləşmə bloku.

 10. Qeyri-səlis kontrollerin tərkib hissələri.

 11. İdarəetmədə intellektual sistemlər.

 12. Süni intellekt sistemlərində biliyin təsviri.

 13. Ekspert sistemlərinin idarəetmə prosesində xarakteristikası, strukturu və istifadə qaydaları.

 14. İnformasiya ehtiyatlarının növləri.

 15. Elektron dövlət idarəetməsinin mövcud səviyyəsini müəyyənləşdirən xüsusiyyətlər.

 16. Qərar qəbuletmədə biliklər bazası və biliklər bazasının təsvir modelləri.

 17. İdarəetmədə elektron dövlətin monitorinqi.

 18. İdarəetmədə ekspert sistemlərinin yaradılması.

 19. Verilənlər bazasının strukturu.

 20. Verilənlər bazasının idarə sistemləri, onların məqsədi və təsnifatı.

 21. İdarəetmədə qlobal informasiya şəbəkələri.

 22. Neyrokomputinq, neyroinformasiya və neyron şəbəkələrinin idarəetmədə təşkili.

 23. İdarəetmədə elektron hakimiyyətin yaradılmasının əsas məqsədləri.

 24. İdarəetmədə neyron şəbəkələrin arxitekturası.

 25. Çoxfunksiyalı verilənlər bazası.

 26. İntellektual idarəetmə sistemlərinin quruluşu və layihələndirilməsi.

 27. İdarəetmədə elektron hakimiyyətin yaradılması.

 28. Ekspert sistemlərinin idarəetmə mərhələləri.

 29. İdarəetmədə genetik alqoritmlər.

 30. Kompüter virusları və onların klassifikasiyası.

 31. İdarəetmədə elektron imzanın tətbiqi.

 32. İntellektual sistemlərin idarəedilməsi prosesinin mahiyyəti.

 33. İdarəetmədə lokal informasiya şəbəkələri.

 34. İdarəetmədə informasiya mühafizəsinin üsul və vasitələri.

 35. İdarəetmə prosesində elektron dövlət və elektron hökumət anlayışı.

 36. İdarəetmədə intranet və internet kompüter şəbəkələrinin arxitekturası.

 37. Neyron şəbəkələrin idarəetmə prinsipində öyrətmə alqoritmləri.

 38. İdarəetmədə biliklərin əldə edilmə nəzəriyyələri və texnologiyaları.

 39. İdarəetmədə elektron ticarət və onun təyinatı.

 40. İdarəetmədə elektron ticarətin təşkilinin əsas prinsipləri və üstünlükləri.

 41. İdarəetmədə dinamiki ekspert sistemlərinin qurulma prinsipləri.

 42. İdarəetmədə informasiya mühafizəsinin proqram sistemləri.

 43. İdarəetmədə informasiyanın işlənməsində müasir süni intellekt nəzəriyyəsinin üsulları.

 44. İdarəetmədə biliklərin informasiya modelləri.

 45. İdarəetmədə kriptoqrafiyanın prinsipləri.

 46. Mənsubiyyət funksiyalarının və münasibət matrislərinin qurulmasında genetik alqoritmlərdən istifadə olunması.

 47. Mənsubiyyət funksiyalarının və münasibət matrislərinin birgə optimallaşdırılması.

 48. Simulyasiya metodunun məğzinin açılması.

 49. Qeyri-səlis genetik alqoritmlər.

 50. Genetik alqoritmlərin Neyron şəbəkələrinin öyrədilməsində istifadə olunması.


Fənn: “Torpaq işləri üçün maşınların konstruksiyası, nəzəriyyəsi və hesablanmasının əsasları”

Qrup: M805a

 1. 1.

Texnoloji prosesslər və maşınların işçi avadanlığı.

 1. 2.

İşçi orqanların quruntla qarşılıqlı təsiri prosesslərinin araşdırılması.

 1. 3.

Quruntların maşınların xarakterinə, xarici yüklənmələrinin qiymətinə təsir göstərən əsas fiziki-mexaniki xassələri.

 1. 4.

Maşınların işçi orqanlarının quruntla dinamiki təsiri.

 1. 5.

Maşına təsir göstərən yüklənmələrin ümumi xarakteristikası.

 1. 6.

Daimi və dəyişən statik yüklər, dinamiki yüklər.

 1. 7.

Dinamiki yüklənmələrin azaldılması üsulları.

 1. 8.

Maşınların intiqalının dinamiki tənliyinin tərtib olunmasının ümumi prinsipləri.

 1. 9.

Güc avadanlığı.

 1. 10.

Güc avadanlığının müqayisəli yükləmə qabiliyyətləri və mexaniki xüsusiyyətləri.

 1. 11.

İdarə etmə sistemlərinin əsas parametrlərinin hesablanması.

 1. 12.

Mikro-prosessorların tətbiqi bazasında avtomatik idarəetmə, tətbiq olunma sahəsi və inkişaf prespеktivləri.

 1. 13.

Hərəkət avadanlığı.

 1. 14.

Hərəkətlərin kinematikası.

 1. 15.

Yerində fırlanmada və yellənmədə müqavimət.

 1. 16.

Pnevmotəkərli maşınların dartqı xüsusiyyətləri.

 1. 17.

Tırtıl hərəkət avadanlığı.

 1. 18.

Hərəkət tənliyi. Maşınların dartı hesabı.

 1. 19.

İdarə etmə sistemlərinin əsas parametrlərinin hesablanması.

 1. 20.

Addımlayan hərəkət avadanlığının konstruksiyaları.

 1. 21.

Birçalovlu ekskavatorların konstruksiyaları.

 1. 22.

Kanatlı ekskavatorların işçi avadanlıqları və konstruksiyaları.

 1. 23.

Hidravlik ekskavatorların işçi avadanlıqları və konstruksiyaları.

 1. 24.

İşçi avadanlığın konstruksiyalarının elementləri və onların unifikasiyalaşdırılması.

 1. 25.

Çalovlu, dəstəyi və qolu döndərən mexanizimlər, onların knematik və güc xüsusiyyətləri.

 1. 26.

Dönmə meydançasının döndərən mexanizm, hərəkət mexanizmləri və onların unifikasiyalaşdırması.

 1. 27.

Ekskavatorların hidravlik intiqallarının prinsipal sxemləri.

 1. 28.

Kanatlı ekskavatorlarda çalovu qaldıran və basqı mexanizmləri, dartqı mexanizmi qolu qaldıran və endirən mexanizmlər, dönmə meydançasını döndərən mexanizm və hərəkət mexanizmi.

 1. 29.

Kanatlı və hidravlik ekskavatorların hesabi vəziyyətləri və konstruksiyalarının düyünlərinə düşən yüklər.

 1. 30.

Birgə yükləmələr və konstruksiyaların elementlərinin kəsiyi. Konstrksiya elementlərinin möhkəmlik hesabatı.

 1. 31.

Çoxçalovlu ekskavatorlar.

 1. 32.

Zəncirli xəndəkqazan ekskavatorların kinematik xüsusiyyətləri və konstruksiyaları.

 1. 33.

Rotorlu xəndəkqazan ekskavatorların kinematik xüsusiyyətləri və konstruksiyaları.

 1. 34.

Xəndəkqazan ekskavatorların ümumi hesablanması.

 1. 35.

İşçi orqanın və ekskavatorun işçi rejimdəki hərəkət mexanizminin intiqalına tələb olunan gücün hesablanması.

 1. 36.

Rotorlu dönən ekskavatoların konstruksiyasının düyünləri və kinematik sxemləri.

 1. 37.

İntiqalın gücünün hesablanması.

 1. 38.

Elementlərin möhkəmlik hesabatı.

 1. 39.

Meliorsiya işləri üçün kanal qazanılar. Əsas tiplərin konstruksiyaları.

 1. 40.

Buldozerlər.

 1. 41.

Buldozer düyünlərinin konstruksiyaları.

 1. 42.

Buldozerin inkşaf meylləri.

 1. 43.

Buldozer bazalı kolkəsən və kötük-çıxaran avadanlıqların konstruksiyaları.

 1. 44.

Buldozerlərin dartы hesabı.

 1. 45.

Baza dartı maşının və laydırın parametrlərinin seçilməsi.

 1. 46.

Hesabi vəziyyət və buldozerin konstruksiya düyünlərinə düşən yüklər, icraedici mexanizmlərdəki quvvələr və mexanizmlərin hesablanması.

 1. 47.

Elementlərin möhkəmlik hesabatı.

 1. 48.

Skreperlər.

 1. 49.

Skreper düyünlərinin konstruksiyaları.

 1. 50.

Skreperlərin idarəetmə sistemləri və onların avtomatlaşdırılması.

 1. 51.

Skreperin çalovunun qruntla doldurmada müqavimət.

 1. 52.

Skreperlərin dartы hesabı.

 1. 53.

Skreperin statik və dinamik dayanıqlığı.

 1. 54.

Hesabi vəziyyət və skreperlərin konstruksiyalarının düyünlərinə düşən yüklər və icraedici mexanizmlərdəki qüvvələrin hesablanması.

 1. 55.

Skreperin çalovunun boşaltma mexanizmindəki və qapağı qaldırma mexanizmdəki qüvvələrin hesablanması.

 1. 56.

Avtoqreyderlər.

 1. 57.

Avtoqreyderlərin planlaşdırıcı keyfiyyətləri.

 1. 58.

Avtoqreyderlərin çarx sxemləri.

 1. 59.

Avtoqreyderin düyünlərinin konstruksiyaları, transmissiyası, idarəetmə sistemləri və onların avtomatlaşdırılması.

 1. 60.

Avtoqreyderin dartı hesabı.

 1. 61.

Hərəkətə müqavimətin, mühərrikin gücünün hesablanması.

 1. 62.

Hesabi vəziyyət və avtoqreydrlərin konstruksiyalarının düyünlərinə düşən yüklər, icraedici mexanizmlərdəki qüvvələr və mexanizmlərin hesablanması.

 1. 63.

Qreyder-elevatorlar.

 1. 64.

Qreyder-elevatorun konstruksiyasının düyünləri.

 1. 65.

Qreyder-elevatorun dartı hesabı.

 1. 66.

Baza dartqısının və işçi orqanın parametrlərinin seçilməsi.

 1. 67.

Hesabi vəziyyət və qreyder-elevatorların konstruksiyalarının düyünlərinə düşən yüklər, icraedici mexanizmlərdəki qüvvələr və mexanizmlərin hesablanması.

 1. 68.

Hidromanitor və torpaqsoranlı qrunt qazmanın sxemləri.

 1. 69.

Mexanizmlərin hesablanması.

 1. 70.

Donmuş qruntları qazmaq üçün xüsusi maşınlar.

 1. 71.

Bar və frez maşınları.

 1. 72.

Maşınların konstruksiyaları və əsas parametrləri.

 1. 73.

İşçi orqanın intiqalının mexanizmlərdəki tələb olunan dartqı qüvvəsinin hesablanması.

 1. 74.

Donmuş qruntları qopartma üsulu ilə yumşaldan maşınlar.

 1. 75.

Statik təsirli sıxlaşdırıcı maşınlar.

 1. 76.

Vərdənə vasitəsilə qrunta təsir etmənin fiziki mahiyyəti.

 1. 77.

Vərdənələrin konstruksiyaları.

 1. 78.

Vərdənələri hesablanmanın əsas qaydaları.

 1. 79.

Dinamik təsirli qrunt sıxlaşdırıcı maşın və avadanlıqlar.

 1. 80.

Titrədici, titrədici-zərbəli və zərbəli təsirli döyəcləyicilər.

 1. 81.

Dinamiki təsirli sıxlaşdırıcı maşınların hesablanmasının əsas qaydaları.

 1. 82.

Svayvuran maşınlar. Təyinatları və konstruktiv sxemləri.

 1. 83.

Svay çəkicləri.

 1. 84.

Yumşaldıcılar.

 1. 85.

Statik və dinamik təsirli yumşaldıcıların işçi avadanlıqlarının elementlərinin konstruksiyaları. Yumşaldıcılara təsir göstərən qüvvələr və onların dartqı hesabatı.

 1. 86.

Hesabi vəziyyət, yumşaldıcıların icraedici mexanizmlərinin konstruksiyalarının elementlərinə düşən yüklər və mexanizmlərin hesablanması.

 1. 87.

Burğu ilə qazan maşın və avadanlıqlar.

 1. 88.

Konstruksiyaları, əsas düyünləri və mexanizmləri.

 1. 89.

Burğu ilə qazan maşınların hesablanma üsulları.

 1. 90.

Termiki burğu dəzgahlarının konstruksiyaları, əsas düyünləri, mexanizmləri, işçi prossesləri və əsas parametrləri.

PAYLANMIŞ İDARƏETMƏNİN AVTOMATLAŞDIRILMIŞ KOMPLEKSLƏRİ”

 1. Müasir paylanmış idarə sistemlərinə (PİS) olan əsas təlabatlar.

 2. Mərkəzləşmiş paylanmış sistemlər.

 3. 3.Qeyri- mərkəzləşmiş paylanmış sistemlər.

 4. Paylanmış sistemlərin yaradılmasına sistem baxışı.

 5. Mərkəzləşmiş idarəetmə sisteminin struktur nümunəsi.

 6. Verilənlərin mərkəzləşmiş emal prinsipləri

 7. Qeyri-mərkəzləşmiş idarəetmə sisteminin struktur nümunəsi.

 8. Verilənlərin qeyri-mərkəzləşmiş emal prinsipinin üstünlükləri.

 9. Mərkəzləşmiş idarəetmə sisteminin funksional sxemi

 10. Qeyri-mərkəzləşmiş idarəetmə sisteminin funksional sxemi.

 11. Mürəkkəb texniki sistemlər üçün çox səviyyəli (ierarxik) idarə sisteminin yaradılmasının əsaslandırılması.

 12. Qlobal idarəetmə məsələsinin dekompozisiyası.

 13. Qlobal idarəetmə məsələsinin dekompozisiyası nümunəsi.

 14. İdarəetmə məsələlərinin bir neçə zəif əlaqəli məsələlərə bölünməsi.

 15. Qlobal və lokal idarəetmə kriteriyalarının uzlaşdırılması.

 16. İnformasiyanın işlənməsinin bir neçə zəif əlaqəli məsələlərə bölünməsi.

 17. Qlobal idarəetmə məsələsinin dekompozisiya alqoritmləri

 18. Mürəkkəb texniki sistemlər üçün çox səviyyəli (ierarxik) idarə sisteminin funsional sxemi

 19. Qlobal idarəetmə məsələsinin qoyuluşu

 20. Mürəkkəb texniki sistemlər üçün çox səviyyəli (ierarxik) idarə sisteminin funksional sxemi

 21. Müəssisənin idarəsinin ümumiləşmiş PİS – nin strukturu.

 22. İdarə səviyyələri üzrə məsələlər kompleksi.

 23. İstehsalın PİS – də informasiyanın işlənməsi.

 24. PİS-lər üçün konkret istehsal nümunəsi.

 25. 5.PİS-lərdə informasiyanın işlənməsi arxitekturaları.

 26. PİS-lərdə informasiyanın işlənməsi alqoritmləri.

 27. Müəssisənin idarəsinin ümumiləşmiş PİS – nin funksional sxemi.

 28. Müəssisənin idarəsinin ümumiləşmiş PİS – nin texniki təminatı

 29. Müəssisənin idarəsinin ümumiləşmiş PİS – nin proqram təminatı.

 30. Müəssisənin idarəsinin ümumiləşmiş PİS – nin təşkilatı təminatı.

 31. Texnoloji proses və istehsalların idarəsində texniki vasitələrin paylanması variantları.

 32. PİS – lərdə texniki vasitələrin fiziki olaraq paylanması.

 33. 3.Ttexniki vasitələrin fiziki olaraq paylanmasına aid konkret istehsal nümunələri.

 34. PİS – lərdə istifadə olunan mikroprosessor texnikasının tipləri və vəzifələri.

 35. Paylanmış idarəetmə komplekslərində lokal və korporativ informasiya sistemlərinin əlaqələndirilməsi.

 36. Müəssisənin inteqrə olunmuş sistemi üçün lokal hesablama şəbəkəsinin topologiyası.

 37. Verilənlərin mübadiləsi rejimləri.

 38. Verilənlərin ötürülməsinin apparat realizasiyası.

 39. Simsiz arxitekturalı paylanmış texniki – proqram kompleksi nümunəsi.

 40. İntellektual texniki vəsaitlər kompleksinin istifadəsi.

 41. Siqnalların emalının ümumiləşmiş sxemi.

 42. Siqnalların rəqəm emalının əsas mərhələləri.

 43. Analoq və diskret siqnalların işlənməsinin xüsusiyyətləri.

 44. Siqnallar və standartlar.

 45. Standart interfeyslər.

 46. Simsiz əlaqə texnologiyaları.

 47. Simsiz əlaqəli PİS – lərinin işlənməsinin xüsusiyyətləri.

 48. Simsiz əlaqəli PİS – lərinin arxitekturası.

 49. Uzaq məsafədə yerləşmiş obyektlərə müraciət.

 50. Verilənlər mübadiləsinin xüsusiyyətləri.

Fənn: “Müasir idarəetmə nəzəriyyəsi”


 1. Kibernetikanın əsas prinsipləri. Əks əlaqə prinsipi, zəruri müxtəliflik prinsipi, xarici tamamlama prinsipi, qapalı qutu prinsipi.

 2. İdarəetmə obyekti və onun xüsusiyyətləri.

 3. Avtomatik idarəetmə sistemlərinin qurulma prinsipləri.

 4. Avtomatik idarəetmə sistemlərinin tapşırığa görə təsnifatı.

 5. Statik və astatik tənzimləmə sistemləri.

 6. Bilavasitə və dolayı tənzimləmə, kəsilməz və diskret sistemlər.

 7. Xətti tənzimləmə sistemlərinin və onların elementlərinin riyazi yazılışı.

 8. Ötürmə funksiyası və tezlik xarakteristikaları.

 9. Dinamiki bəndlər və onların xarakteristikaları.

 10. Dinamiki bəndlərin birləşdirilməsi və onların ümumi ötürmə funksiyası.

 11. Dayanıqlıq anlayışı, dayanıqlıq şərti, struktur dayanıqlıq.

 12. Dayanıqlıq meyarları. Raus. Hurvist dayanıqlıq kriteriyası.

 13. Mixaylov dayanıqlıq kriteriyası.

 14. Naykvist dayanıqlıq kriteriyası.

 15. Dayanıqlıq ehtiyatı və dayanıqlıq oblastının qurulması.

 16. Dayanıqlıq oblastının bir parametr müstəvisində qurulması.

 17. İki parametr müstəvisində dayanıqlıq oblastının qurulması.

 18. Keçid prosesinin keyfiyyət göstəriciləri, sistemin dinamik dəqiqliyi.

 19. Tənzimləmə sistemlərinin keyfiyyətinin tədqiqi üçün dolayı üsullar.

 20. Keçid proseslərinin qurulması.

 21. Korreksiya qurğuları.

 22. Sistemin tezlik üsulları ilə sintezi.

 23. Çevrilmiş tezlik xarakteristikasına görə sintez.

 24. Sistemin logarifmik tezlik xarakteristikasına görə sintez üsulu.

 25. Dayanıqlıq dərəcəsinə görə sintez məsələsi.

 26. Köklər hodoqrafına görə sintez məsələsi.

 27. Sistemin inteqral meyarına görə sintezi.

 28. Kaskad tənzimləmə sisteminin sintezi.

 29. Diskret sistemlər haqqında ümumi məlumat.

 30. İmpuls avtomatik idarəetmə sistemləri.

 31. Qeyri-xətti sistemlər haqqında ümumi məlumat, onların təsviri və tədqiqi üsulları.

 32. Faza trayektoriyası və qeyri-xətti sistemin dayanıqlığı.

 33. Faza trayektoriyasının tənlikləri.

 34. Asimptotik dayanıqlıq və Lyapunovun birinci üsulu.

 35. Faza müstəvisi üsulu.

 36. Lyapunovun ikinci üsulu. Lyapunov funksiyası.

 37. Popovun mütləq dayanıqlıq meyarı.

 38. İnvariantlıq meyarı və invariantlığın reallaşma imkanı.

 39. Qismən invariant sistemlər və onların xassələri.

 40. Kombinəli izləyici invariant sistemlər.

 41. Adaptiv sistemlər, onların təsnifatı.

 42. Axtarışlı ekstremal sistemlər.

 43. Etalon modelli axtarışsız adaptiv sistemlər.

 44. Qauss-Zeydel üsulu. Qradiyent üsulu.

 45. Optimallıq meyarı və optimal idarəetmə məsələləri.

 46. Variasiya məsələsi və Eyler tənliyi.

 47. Maksimumluq prinsipi.

 48. Dinamiki proqramlaşdırma.

 49. İdentifikasiya məsələsinə dair ümumi mülahizələr.

 50. Differensial approksimasiya üsulu ilə identifikasiya.

Lokal və korporativ informasiya şəbəkələrininlayihələndirilməsi”

 1. Основы объединения сетей

 2. История развития объединения сетей

 3. Объединения сетей

 4. Устройства локальных сетей

 5. Повторители

 6. Мосты

 7. Концентраторы

 8. Преобразователи

 9. Маршрутизаторы

 10. Шлюзы
 11. Устройства глобальных сетей


 12. Базовая модель OSI

 13. Многоуровневая коммуникация

 14. Основные преимущества базовой модели

 15. Перемена мест физических и логических данных

 16. Уровни модели OSI

 17. Уровень приложений (прикладные программы)

 18. Уровень представлений

 19. Сеансовый уровень

 20. Yüklə 423,22 Kb.

  Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin