Az ərbaycan Respublikası Sə hi yy ə Nazi rini n ” 05 “ 07 2016 cı i l tari xl i 45 nö mr ə l i ə mri i l ə t əsdiq edilmişdir. Ə.Əliyev adına Azə rbaycan DövlYüklə 1.07 Mb.
Pdf просмотр
səhifə1/12
tarix18.12.2016
ölçüsü1.07 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

   Az

ərbaycan Respublikası Sə

hi yy

ə

 Nazi rini n                                                                 

”__


05_

______07_______ 2016- i l  tari xl i   

_45_ nö mr

ə

l i  ə

mri  i l


ə

 t

əsdiq edilmişdir. 

 

 Ə.Əliyev adına Azə

rbaycan Dövl

ə

t H

ə

kiml

ə

ri T

ə

kmill

əşdirmə

 

İnstit

utunun 

2016/2017-ci t

ədris ili üçün ixtisasartırma kurslarının təqvim planı

 

 TERAPİYA FAKÜLTƏSİ

 

 

KARDİOLOGİYA KAFEDRASI

 

Bakı şə


h

əri 3 saylı

 

Şə

hə

r Klinik X

ə

st

əxana

 (Sabunçu qə

s

əb

ə

si)  

 Kursun adı

 

İştirakçılar

 

T

ə

drisin 

növü 

Keçirilm

ə

 tarixi 

Q

ə

bul oluna bil

əmüdaviml

ərin sayı

 Ekektrokardioqrafiya müayin

ə

sinin aparılması və

 

interpretasiyası 

  

Hə

kim-kardioloq, h

ə

kim-terapevt, h

ə

kim-anestezioloq-reanimatoloq, t

ə

cili və

 t

əxir

əsalınmaz tibbi 

yardım

 üzr


ə

 h

əkiml

ə

r, İA

 

15.09.16-23.09.16 20 

Kardiologiya  (modul 1-2) 

H

əkim- kardioloqlar, ixtisas üzr

ə

 şöbə

 müdirl


ə

ri 


İA

 

26.09.16-07.10.16 20 

Aritmiyaların EKQ-diaqnostika v

ə

 müalic

ə

si  H

ə

kim-kardioloq, hə

kim-


anestezioloq- reanimatoloq, t

ə

cili v

ə

 tə

xir


ə

 

salınmaz tibbi yardım üzr

ə

 hə

kiml


ə

ri 


İA

 

10.10.16-21.10.16 20 

 Revmatologiya 

(modul 1-2) 

H

ə

kim  revmatoloqlar, ixtisas 

üzr

ə

 şöbə

 müdirl


ə

ri 


İA

 

24.10.16-04.11.16 12 

 Sinkopal v

ə

ziyyə

tl

əH

əkim-kardioloq, h

ə

kim-anestezioloq- reanimatoloq, t

ə

cili v

ə

 tə

xir


ə

 

salınmaz tibbi yardım üzr

ə

 hə

kiml


ə

ri, ixtisas üzr

ə

 

şöbə 

müdirl


ə

ri 


İA

 

07.11.16-18.11.16 20 

Kardiologiya 

(modul 3-4) 

H

əkim-kardioloqlar, ixtisas üzr

ə

 şöbə

 müdirl


ə

ri 


 

İA

 21.11.16-02.12.16 

20 


Revmatik x

ə

st

əlikl

ər zamanı 

oynaqların zə

d

əl

ə

nmə

l

əri 

H

əkim- revmatoloq, h

ə

kim- terapevt, 

ail


ə

 h

əkiml

ə

ri, mə

nt

əq

ə

 müdirlə

ri 


İA

 

05.12.16-16.12.16 12 

Kardiologiya (modul 5-6) 

H

əkim- kardioloqlar, ixtisas üzr

ə

 şöbə

 müdirl


ə

ri 


İA

 

19.12.16-30.12.16 20 

Exokardioqrafiyanın aparılması və

 

interpretasiyası 

H

əkim-kardioloq, h

ə

kim-terapevt, t

ə

cili və

 t

əxir

əsalınmaz tibbi 

yardım hə

kiml


ə

ri 


İA

 

09.01.17-19.01.17 20 

10 


Kardiologiya 

(modul 7-8) 

H

ə

kim-kardioloqlar, ixtisas üzrə

 

şöbə müdirl

ə

ri İA

 

23.01.17-03.02.17 20 

 

11 Hamil

ə

lik və

 ür


ədamar 

x

əst

ə

liklə

ri 


 

 

 H

ə

kim-kardioloqlar, hə

kim-


terapevtl

ə

r, tə

cili v


ə

 

tə

xir


əsalınmaz tibbi yardım

 üzr


ə

 

hə

kim, h


ə

kim-anestezioloq-

reanimatoloq, h

ə

kim-mama-ginekoloqlar 

İA

 06.02.17-17.02.17 

20 


12 

Kardiologiya 

(modul 1-2) 

H

əkim-kardioloqlar, ixtisas üzr

ə

 şöbə

 müdirl


ə

ri 


İA

 

20.02.17-03.03.17 20 

13 


Ür

ək çatışmazlığı

 

H

əkim-kardioloqlar, h

ə

kim-terapevtl

ə

r, tə

cili v


ə

 

tə

xir


əsalınmaz tibbi yardımı üzrə

 

hə

kim, h


ə

kim-anestezioloq-

reanimatoloqlar 

İA 


 

06.03.17-17.03.17 

20 

14 


Revmatologiya 

(modul 3-4) 

H

ə

kim-revmatoloqlar, ixtisas üzrə

 

şöbə müdirl

ə

ri İA

 

27.03.17-07.04.17 12 

15 


Elektrokardioqrafiyanın aparılması 

v

ə i

nterpretasiyası

 

H

əkim-kardioloqlar, h

ə

kim-terapevtl

ə

r, tə

cili v


ə

 

tə

xir


əsalınmaz tibbi yardım

 üzr


ə

 

hə

kim, h


ə

kim-anestezioloq-

reanimatoloqlar 

İA

 10.04.17-21.04.17 

20 


16 

Kardiologiya 

(modul 3-4) 

H

əkim-kardioloqlar, ixtisas üzr

ə

 şöbə

 müdirl


ə

ri 


İA

 

24.04.17-05.05.17 20 

17 

M

əd

ə

cik taxikardiyaları

 v

ə q

ə

flə

ti 


ür

ə

k ölümü T

ə

cili və

 t

əxir

əsalınmaz tibbi 

yardım 

üzr


ə

 h

əkimi, h

ə

kim-anestezioloq- reanimatoloqlar 

İA

 08.05.17-19.05.17 

20 


18 

 

Kardiologiya (modul 5-6) 

H

əkim- kardioloqlar, ixtisas üzr

ə

 şöbə

 müdirl


ə

ri 


İA

 

22.05.17-02.06.17 20 

19 


Ür

ək qüsurlarının müayinə

si v

ə

 müalic

ə

si T

ə

cili və

 t

əxir

əsalınmaz tibbi 

yardım 

üzr


ə

 h

əkiml

ə

ri, h

ə

kim-anestezioloq-reanimatoloqlar 

İA

 05.06.17-16.06.17 

20 


20 

Kardiologiya. 

(modul 7-8) 

H

əkim-kardioloqlar, ixtisas üzr

ə

 şöbə

 müdirl


ə

ri 


İA

 

19.06.17-30.06.17 20 

 

Kardiologiya 

ixtisası üzrə

 

modulların mə

zmunu 

Modul 1: 

Kardiologiyanın əsasları.

 

Modul 2: Kardiologiyada müayin

ə

 üsulları.

 

Modul 3: Ateroskleroz.Ür

əyin işemik xə

st

əliyi. 

Modul 4: Arterial hipertenziyalar. 

Modul 5: Ür

ə

yin qapaq və

 geyri koronar x

ə

st

əlikl

ə

ri. Modul 6: 

İnfeksion endokardit.Perikardit.

 

Modul 7: Ritm v

ə

 keçiricilik pozulmaları.

 

Modul 8: Ür

ək çatışmazlığı.Xroniki ağciyə

r ür


əyi.Ağ ciyər arteriyasının tromboemboliyası.

 

   Revmatologiya 

ixtisası üzrə

 

modulların mə

zmunu 

 

Modul 1: 

Revmatologiyanın nə

z

ə

ri əsasları və

 müayin


ə

 

üsulları. 

Modul 2: Revmatoidli artrit. 

Modul 3: Seroneqativ artritl

ə

r. Modul 4:Mikrokristallik artritl

ər.Oynaqların, sümüklə

rin v

ə

 yumşaq toxumaların deqenerativ

- metabolik v

ə

 geyri- 


iltihabı xə

st

əlikl

ə

ri.  

 

Qeyd: Kardiologiya v

ə

 revmatologiya ixtisasları üzrə

 fasil


ə

siz olaraq 

ən azı 5 il işlə

m

əy

ə

n hə

kiml


ə

r üçün 8 h

ə

ft

əlik 

peşə


 

hazırlığı 

(PH) kurslarının müraciə

tl

əəsasında bütün tə

dris ili 

ə

rzində

 keçirilm

ə

si n


ə

z

ərd

ə

 tutulur TERAPİYA KAFEDRASI

 

 

Ünvan: Mir-Qa

sımov adına Respublika Klinik Xə

st

əxanası (1-ci korpus); 

Ə.Əliyev adına ADHTİ, Tbilisi prospekti, 3165

-ci m

ə

hə

ll

ə, tel:431-40-33, 431-62-49 

  

Kursun adı

 

İştirakçılar

 

T

ə

drisin 

növü 

Keçirilm

ə

 tarixi 

Q

ə

bul oluna bil

əmüdaviml

ə

rin 

sayı

 

Daxili xə

st

əlikl

ər praktikasında ürə

çatışmazlığının diaqnostika və 

müalic


ə

si  


H

ə

kim-terapevt,sahə

 h

əkimi 

terapevt,h

ə

kim-anestezioloq-reanimatoloq,t

ə

cili və

 t

əxir

əsalınmaz 

tibbi yardım üzrə

 h

əkiml

ə

r, ixtisas üzrə

 

şöbə müdirl

ə

ri  İA

 

15.09.16-23.09.16 70 

Fizioterapiya və

 tibbi b


ə

rpa  


(modul 1-2) 

H

əkim-fizioterapevtl

ə

r  İA

 

19.09.16-30.09.16 10 

Terapiya  (modul 1-2) 

H

ətim-terapevtl

ə

r, ixtisas üzrə

 

şöbə 

müdirl


ə

ri, m


ə

nt

əq

ə

 müdirlə

ri, k


ə

nd sah


ə

 

xə

st

əxanalarının baş həkiml

ə

ri  İA

 

26.09.16-07.10.16 40 

Tə

n

əf

füs yollarının 

qeyri-spesifik 

infeksion x

ə

st

əlikl

ə

rində

 

antibiotiklə

rl

ə müalic

ə

 H

ə

kim-terapevt,sahə

 h

əkimi 

terapevt,h

ə

kim- pulmonoloqlar, ixtisas üzr

ə

 şöbə

 müdirl


ə

ri, m


ə

nt

əq

ə

 müdirlə

ri, 


k

ə

nd sahə

 x

əst

əxanalarının baş 

h

ə

kimlə

ri    


İA

 

26.09.16-07.10.16 30 

Terapiya  (modul 3-4) 

H

ətim-terapevtl

ə

r, ixtisas üzrə

 

şöbə 

müdirl


ə

ri, m


ə

nt

əq

ə

 müdirlə

ri, k


ə

nd sah


ə

 

xə

st

əxanalarının baş həkiml

ə

ri   İA

 

10.10.16.-21.10.16 40 

Ağ ciyərl

ə

rin qeyri-spesifik x

ə

stəlıklə

ri: t


ə

snifat, kliniki aspektl

əvə

 farmakoterapiya S

ə

yyar: Salyan MRX (Neftçala,Bil

ə

suvar, Sabirabad, Saatlı) 

 

Hə

kim-terapevt,sah

ə

 h

əkimi 

terapevt,h

ə

kim- pulmonoloqlar, ixtisas üzr

ə

 şöbə

 müdirl


ə

ri, m


ə

nt

əq

ə

 müdirlə

ri, 


k

ə

nd sahə

 x

əst

əxanalarının baş 

h

ə

kimlə

ri    


İA

 

10.10.16.-21.10.16 20 

Fizioterapiyanın 

yeni 


müalicə

 

üsulları  

H

əkim fizioterapevtl

ə

r,müalicə

 b

əd

ət

ə

rbiyə

si üzr


ə

 h

əkiml

ə

r  İA

 

10.10.16.-21.10.16 10 

Qastroenterologiya (modul 1-2) 

H

əkim- qastroenteroloqlar 

İA

 24.10.16-04.11.16 

40 


Diabetologiyanın aktual problemlə

ri  

H

əkim-terapevtl

ə

r,hə

kim- 


endokrinoloqlar  

İA

 24.10.16-04.11.16 

30 


10  Terapiya 

(modul 5-6) 

H

ə

kim-terapevtlə

r, ixtisas üzr

ə

 

şöbə 

müdirl


ə

ri, m


ə

nt

əq

ə

 müdirlə

ri, k


ə

nd sah


ə

 

xə

st

əxanalarının baş həkiml

ə

ri   İA

 

07.11.16.-18.11.16 45 

11  Terapiya (modul 5-6) 

S

ə

yyar  distant: Tovuz MRX 

(Şəmkir, Qazax, Ağstafa, Gə

d

əb

ə

y) H

ə

kim-terapevtlə

r, ixtisas üzr

ə

 

şöbə 

müdirl


ə

ri, m


ə

nt

əq

ə

 müdirlə

ri  


İA

 

07.11.16.-18.11.16 15 

12  Fizioterapiya v

ə

 tibbi b


ə

rpa  


(modul 3-4) 

H

əkim fizioterapevtl

ə

r  İA

 

07.11.16.-18.11.16 10 

13  Allerqologiya  

(modul 1-2) 

H

əkim- allerqoloqlar 

İA

 21.11.16-02.12.16 

25 


14  Antihipertenziv v

ə

 antianginal d

ərmanların kliniki farmakologiyası 

 

H

əkim-terapevt,sah

ə

 hə

kimi terapevtl

ə

r, 


h

ə

kim-kardioloqlar  İA

 

21.11.16-02.12.16 45 

15  Endokrinologiya 

(modul 1-2) 

H

əkim- endokrinoloqlar  

İA

 05.12.16.-16.12.16 

35 


16  Terapevtik t

ə

crübə

d

ə 

bronxobstruktiv sindrom  

H

ə

kim-terapevt,sahə

 h

əkimi terapevt, 

h

əkim- pulmonoloqlar  

İA

 05.12.16.-16.12.16 

25 


17  Tibbi 

b

ərpa 

kompleksl

ə

rinin 


reabilitasiya t

ə

dbirlə

rind


ə

 

əh

ə

miyyə

ti  


H

ə

kim fizioterapevtlə

r,müalic


ə

 b

əd

ət

ə

rbiyə

si üzr


ə

 h

əkiml

ə

r  İA

 

05.12.16.-16.12.16 10 

18  Terapiya 

(modul 7-8) 

H

əkim-terapevtl

ə

r, ixtisas üzrə

 

şöbə 

müdirl


ə

ri, m


ə

nt

əq

ə

 müdirlə

ri, k


ə

nd sah


ə

 

xə

st

əxanalarının baş həkiml

ə

ri   İA

 

19.12.16.-30.12.16 40 

19  Hepatobiliar sistemin x

ə

st

əlikl

ə

ri  H

ə

kim-terapevtlə

r, h


ə

kim-


qastroenteroloqlar  

İA

 19.12.16.-30.12.16 

30 


20  Allerqologiya 

(modul 3-4) 

H

ə

kim- allerqoloqlar  İA

 

09.01.17.-19.01.17 25 

21  Arterial hipertenziyalar v

ə

 k

əskin 

koronar sindrom  

H

ə

kim-terapevtlə

r,h


ə

kim-


kardioloqlar,t

ə

cili və

 t

əxir

əsalınmaz tibbi 

yardım üzrə

 h

əkiml

ə

r  İA

 

09.01.17.-19.01.17 35 

22  Fizioterapiya v

ə

 kurortologiya   

H

əkim fizioterapevtl

ə

r,müalicə

 b

əd

ət

ə

rbiyə

si üzr


ə

 h

əkiml

ə

r  İA

 

09.01.17.-19.01.17 10 

23  Terapiya 

(modul 1-2) 

H

əkim-terapevtl

ə

r, ixtisas üzrə

 

şöbə 

müdirl


ə

ri, m


ə

nt

əq

ə

 müdirlə

ri, k


ə

nd sah


ə

 

xə

st

əxanalarının baş həkiml

ə

ri   İA

 

23.01.17-03.02.17 45 

24  Terapiya (modul 1-2) 

S

ə

yyar  distant: G

ə

nc

ə 

şə

hə

Sə

hiyy


ə

 

İdarəsi (Goranboy, Xanlar, 

Göygöl, Daşkə

s

ə

n) H

ə

kim-terapevtlə

r, ixtisas üzr

ə

 

şöbə 

müdirl


ə

ri, m


ə

nt

əq

ə

 müdirlə

ri, k


ə

nd sah


ə

 

xə

st

əxanalarının baş həkiml

ə

ri   İA

 

23.01.17-03.02.17 25 

25  Hamil

ə

lik dövründə

 daxili 


x

ə

stə

likl


ə

rin xüsusiyy

ə

tl

əri  

H

əkim-terapevt,sah

ə

 hə

kimi terapevtl

ə

r, 


ixtisas üzr

ə

 şöbə

 müdirl


ə

ri, m


ə

nt

əq

ə

 müdirl

ə

ri, kə

nd sah


ə

 x

əst

əxanalarını

baş hə


kiml

ə

ri   İA

 

06.02.17-17.02.17 60 

26 


İdman və

 müalic


ə

vi b


ə

d

ət

ərbiy

ə

sinin müasir aspektlə

ri  


H

ə

kim fizioterapevtlə

r,müalic


ə

 b

əd

ət

ə

rbiyə

si üzr


ə

 h

əkiml

ə

r  İA

 

06.02.17-17.02.17 10 

27  Birl


əşdirici toxumanın xə

st

əlikl

ə

ri  H

ə

kim-terapevtlə

r,h


ə

kim-


revmatoloq,sah

ə

 hə

kiml


ə

ri terapevtl

ə

r, 


ixtisas üzr

ə

 şöbə

 müdirl


ə

ri, m


ə

nt

əq

ə

 müdirl

ə

ri, kə

nd sah


ə

 x

əst

əxanalarının 

baş hə

kiml


ə

ri   


İA

 

20.02.17-03.03.17 70 

28  Qastroenterologiya (modul 3-4) 

H

ə

kim- qastroenteroloqlar  İA

 

06.03.17-17.03.17 70 

29  Fizioterapiya v

ə

 tibbi b


ə

rpa  


(modul 5-6) 

H

əkim-fizioterapevtl

ə

r  İA

 

27.03.17-07.04.17 10 

30  Terapiya (modul 3-4) 

H

ə

kim-terapevtlə

r, ixtisas üzr

ə

 

şöbə 

müdirl


ə

ri, m


ə

nt

əq

ə

 müdirlə

ri, k


ə

nd sah


ə

 

xə

st

əxanalarının baş həkiml

ə

ri   İA

 

27.03.17-07.04.17 60 

31  Daxili x

ə

st

əlikl

ə

rdə

 t

əxir

əsalınmaz 

v

ə

ziyyə

tl

əH

əkim-terapevtl

ə

r, tə

cili v


ə

 

tə

xir


əsalınmaz tibbi yardım üzrə

 

hə

kiml


ə

r,h


ə

kim-anestezioloq-

reanimatoloqlar  

İA

 10.04.17-21.04.17 

60 


32  Daxili x

ə

stə

likl


ər zamanı 

fizioterapiyanın müasir aspektlə

ri  

H

əkim fizioterapevtl

ə

r  İA

 

17.04.17-28.04.17 10 

33  Endokrinologiya (modul 3-4) 

H

ə

kim-endokrinoloqlar İA

 

24.04.17-05.05.17 45 

34  Xroniki virus hepatitl

ə

ri  


 H

ə

kim-qastroenteroloqlar İA

 

24.04.17-05.05.17 25 

35  Terapiya (modul 5-6) 

H

ə

kim-terapevtlə

r, ixtisas üzr

ə

 

şöbə 

müdirl


ə

ri, m


ə

nt

əq

ə

 müdirlə

ri, k


ə

nd sah


ə

 

xə

st

əxanalarının baş həkiml

ə

ri   İA

 

08.05.17.-19.05.17 60 

36  Fizioterapiya v

ə

 tibbi b


ə

rpa  


(modul 7-8) 

H

əkim fizioterapevtl

ə

r  İA

 

15.05.17.-26.05.17 10 

37  Terapevtik praktikada endokrin 

patologiyalar  

H

əkim-terapevt, h

ə

kim-endokrinoloqlar,sah

ə

 hə

kimi terapevtl

ə

r  


İA

 

22.05.17-02.06.17 70 

38  Terapiya (modul 7-8) 

H

ə

kim-terapevtlə

r, ixtisas üzr

ə

 

şöbə 

müdirl


ə

ri, m


ə

nt

əq

ə

 müdirlə

ri, k


ə

nd sah


ə

 

xə

st

əxanalarının baş həkiml

ə

ri   İA

 

05.06.17-16.06.17 40 

39  Ür

əyin işemik xə

st

ə

liyinin diaqnostika v

ə

 müalicə

si S


ə

yyar: 


Zaqatala MRX (Şə

ki, Balak

ə

n, Qax, 


Oğuz, Qə

b

əl

ə

)  H

ə

kim-terapevt,hə

kim-kardioloq, t

ə

cili v


ə

 

tə

xir


əsalınmaz tibbi yardım üzrə

 

hə

kiml


ə

r, ail


ə

 h

əkiml

ə

ri  İA

 

05.06.17-16.06.17 20 

40  Daxili  x

ə

st

əlikl

ər  klinikasında  tibbi 

b

ərpa üsullarının tətbiqi  

H

əkim fizioterapevtl

ə

r,müalicə

 b

əd

ət

ə

rbiyə

si üzr


ə

 h

əkiml

ə

r  İA

 

12.06.17.-23.06.17 10 

41 


Bağırsağın 

qeyri-spesifik iltihabi 

x

ə

stə

likl


ə

rinin müasir müalic

ə

si 


H

ə

kim-terapevtlə

r, h


ə

kim-


qastroenteroloqlar, ixtisas üzr

ə

 şöbə

 

müdirlə

ri, m


ə

nt

əq

ə

 müdirlə

ri, k


ə

nd sah


ə

 

xə

st

əxanalarının baş həkiml

ə

ri   İA

 

19.06.17.-30.06.17 70 
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə