Az ərbaycan xalqının tarixi -m ə d ə ni s ə rvYüklə 159.1 Kb.
PDF просмотр
tarix15.05.2017
ölçüsü159.1 Kb.

 Azərbaycan xalqının tarixi

-m

ə

d

ə

ni s

ə

rv

əti sayılan

 

adların 

siyahısı

 

 

1.  Azərbaycanın  tarixi

-m

əd

ə

ni ə

h

əmiyy

ə

t  kə

sb  ed


ə

n  görk


ə

mli 


şə

xsiyy


ə

tl

ərinin  (ictimai-siyasi  xadim,  s

ə

rkə

rd

ə,  alim,  yazıçı,  şair,  memar, filosof, r

ə

ssam, bə

st

əkar, musiqiçi v

ə

 s.) adları;

 

2.  Azərbaycan  yazıçılarının  (şair  və

  nasirl


ə

rinin),  b

ə

st

əkarlarının,  r

əssamlarının,  memarlarının,  alimlə

rinin,  ictimai  xadiml

ə

rinin ə

s

ərl

ə

rinin adları; 

 

3.  Azərbaycan  yazıçılarının  (şair  və

  nasirl


ə

rinin)    b

ə

dii 


ə

s

əq

əhr

əmanlarının adları;

 

4.  Az


ə

rbaycan 


ə

d

əbiyyatının  tarixi-m

ə

də

ni 


ə

h

əmiyy

ət  daşıyan 

coğrafi (kə

nd, q


ə

s

əb

ə, şə


h

ər, dağ, yayla, çay və

 

s.) adları; 

5.  Az


ərbaycan dastanları (“Də

d

ə-

Qorqud”, “Koroğlu” “Qaçaq Nəbi”,  

“Şah İsmayıl”, “Aşıq Qərib”, “Əsli və

 K

ər

əm” və


 s.)  il

ə

 bağlı qə

hr

əman, yer, 

al

ət, heyvan v

ə

 s. adları;

 

6. Azərbaycanın folklor qə

hr

əmanlarının adları;  

7. Az


ərbaycan xalq musiqisi (muğam, rəng, mahnı, rəqs havaları və

 

s.) ə

s

ərl

ərinin adları;

 

8.  Az


ərbaycanın  tarixi

-m

əd

ə

ni ə

h

əmiyy

ət  daşıyan  memarlıq 

abid

ə

lərinin adları;

 

9. Azə

rbaycan kino s

ə

n

əti  

ə

sə

rl

ərinin adları;  

10.  Bakı  şə

h

ə

ri  və

 

Abşeron  yarımadasındakı  tarixi-m

ə

də

ni 


ə

h

əmiyy

ət daşıyan bütün yer adları;

 

11. Tarixi-mə

d

əni 

ə

hə

miyy


ət daşıyan qə

dim k


ə

nd, q


ə

s

əb

ə

 və

 

şəh

əadları;

 

12 Tarixi-mə

d

əni 

ə

hə

miyy


ət daşıyan müasir kə

nd, q


ə

s

əb

ə

 və

 

şəh

əadları;

 

13. Tarixi-mə

d

əni 

ə

hə

miyy


ət daşıyan tə

bi

ət abid

ə

lərinin adları;

 

14.  Azə

rbaycan 


ə

razisinin  tarixi-m

ə

d

əni 

ə

hə

miyy


ə

t  k


ə

sb  ed


ə

coğrafi adları. 

 

 O cüml

ə

d

ə

n: 

 

                       A               

Abbasil


ə

Abbasqulu Ağa Bakıxanov  

Abbas v


ə

 Gülg


ə

Abşeron

 

Ağaməh

ə

mməd şah Qacar

 

Ağ  Aşıq 

Ağcabə


di 

 

Ağdam  

Ağqoyunlu 

 

Ağqoyunlular 

Ağrı 


 

Ağrı dağı

 

Ağstafa


 

Ağsu


 

Ağsu çayı

 

Akkad 


Alazan 

Albaniya 

Alpan (Qubada k

ə

nd) Alp Arslan 

Ana Kür 


Aran 

Aratta 


Araz 

Arazbarı


 

Assur 


Assuriya  

Astara 


Astarxanbazar 

Astiyaq 


Aşıq Abbas Tufarqanlı

 

Aşıq Alı 

Aşıq Ələ


sg

əAşıq Qə

rib 


Aşıq Qurbani (Dirili Qurban) 

 

Aşıq Pəri 

Aşıq Veysə

l  

Atab


ə

yl

əAtilla 


“Atlı

-

itli” (xalça) 

Atropatena 

Avesta 

Avey (dağ adı) 

Avşar


 

Az

ərbaycan 

Azıx


 

 

  B  

Babadağ


 

Bab


ə

k  


Babilistan 

 

Badamdar Badamlı

 

Bağdad 

Bağac


 

“Bağçada güllər” (xalq mahnısı, xalça)

 

Bakı 


 

Bakı xanlığı

 

Balaban 


Bala Kür 

Balak


ə

Bamsı BeyrəBanuçiç


ə

Basarkeçə

Basqal Bayandır xan

 

Bayat Bayat eli 

Bayatı


 

Bayat qalası

 

Bayıl


 

Beyl


ə

qan 


B

ə

hlul Danə

nd

ə 

B

əhram Gur 

B

əhram şah 

B

əhruz K

ə

ngə

rli 


B

ə

rdə

 

Bə

zz 


B

ə

zz qalası

 

Bibiheybə

Bilə

suvar  


Bilg

ə

 xaqan Bilqamıs

 

Bizans  

Borçalı


 

Burla xatun 

Buynuz (İsmayıllıda kə

nd) 


 

           C 

 

Cabbar Qaryağdıoğlu 

Car 


Cavad xan  

Cavanşir


 

Cavidan 


 

Ceyranbatan Ceyranbulaq 

C

əbrayıl  

C

əlilabad 

 

“Cəlili” 

C

əlalil

əC

əlaloğlu (Qə

rbi Az

ə

rbaycanda şə

h

ər adı) 

C

əlil M

ə

mmə

dquluzad


ə

 

Cıdır düzü 

Cırtdan


 

Culfa 


  

 

Ç  

Çaldıran döyüşü

 

Ç

əmb

ə

rə

k

ənd  

Ç

əm

ə

nli (kə

nd) 


Ç

ə

nlibel Çinar 

Çingiz xan 

Çıraqqala

 

  

Damcılı bulaq 

Daşkə


s

əD

ə

də

 Qorqud 


D

ə

f  D

ə

hnə

 

(Şəkid

ə

 kə

nd) 


D

ə

li Kür D

əmirağac


 

D

əmirqapı Dərb

ə

nd  D

ə

və

çi 


Divani 

“Dörd fə


s

il” (xalça)

 

Dürat 


 

  

Elat 


Eld

ə

gizlə

Eldə

nizl


ə

  

Ə

  

Ə

cə

mi 


 

Əc

əmi seyrangahı

 

Ə

dirnə

 

Əhm

ə

ni “Əjdahalı” (xalça)

 

“Əkinçi” 

Ə

li bə

y Hüseynzad

ə

 

Əlinc

ə

 Ə

nv

ər Paşa 

Ənuşirə


van 

Ə

shabi Kə

Əsli v

ə

 Kə

r

əƏ

rdə

bil 


Ə

r

əbat 

Ə

rə

bz

əngi 

Ə

rzurum Ə

sg

əran q

alası


 

 

  

 F

ə

ləki Şirvani

 

Fə

rhad v


ə

 

Şirin 

F

ət

ə

li xan Füzuli 

 

  

Gə

d

əb

ə

y  G

əlin qayası

 

G

əmiqaya 

G

ənc

ə

  G

ə

ncə

basar 


G

ə

ncə

 

xanlığı 

G

əraylı 

Gilan 


Gilavar 

Girdiman 

Goranboy 

Gorus 


Göy-göl 

Göyçay  


Göyç

ə

 Göyç

ə

 gölü “Göyçə

 

gülü” 

Gülüstan   

Gülüstan qalası 

 

  

Hacı Çəl

ə

bi Hacıqabul

 

Hacı Qara 

Hacı ZeynalabdinTağıyev

 

H

ək

ə

ri H

ə

mə

dan 


H

ə

sə

n b


ə

y Z


ə

rdabi 


H

əştə


rxan 

 

 X  

 

Xaçmaz Xaqani Şirvani

 

Xan Araz Xanbulançay 

Xan Eyvaz 

Xank

ə

ndi Xan qızı

 

Xanlar Xan Sarayı

 

Xarə

zm 


Xarı Bülbül 

 

Xə

ms

ə 

X

əst

ə

 Qasım

 

“Xətai” (xalça) 

X

əz

əXızı

 

Xocalı  

Xocav


ə

nd 


Xosrov 

Xoy qalası 

 

Xram çay Xürr

ə

milə

Xudafə

rin 


Xurşidbanu Natə

van 


 

 

İ 

 

İbrahim xan 

İbrahimxə

lil xan 

İbn Sina


 

 

İçəri Şəh

əİlan dağ

 

İmadəddin N

ə

simi İmişli

 

İncə d

ə

rə

si 


“İnnabı”

 

İrəvan  

İrəvan qalası

 

İrəvan xanlığı  

İsa bulağı

 

İsgə


nd

əİsmayıllı

 

İstisu 

 

  

Kamança Karvan 

Karvansara 

“Kaspi”

 

Kə

lb

əc

əK

ə

lilə

 v

ə Dimn

ə

 K

ə

pə

Kə

rim xan Z

ə

nd 


Kirs 

Kiş


 

Koroğlu


 

Koroğlu qalası

 

Kömürçü meydanı 

Krım


 

Kür 


Kürd

ə

mir  

 

     Q  

Qabusnam


ə

 

Qafqaz Qaçaq K

ə

rə

Qaçaq Nə

bi 


Qax 

Qarabağ


 

“Qarabağnamə”

 

Qarabağ xanlığı 

Qarabulaq  

Qaraçöp  “Qara daşlar”

 

Qaraköpə

Qaraqoyunlu Qarav

ə

lli Qarayazı

 

Qara zurna Qars  

Qatır Mə


mm

əQazan xan 

Qazax 


Qazax seminariyası

 

Qə

b

əl

ə

 Q

ə

tran Tə

brizi 


Qırat

 

Qızıl Arslan 

Qızılbaş


 

Qızılbaşlar

 

Qız Qalası 

Qızıl Orda 

 

“Qoca qartal” (aşıq mahnısı Qori seminariyası) 

Qoşqar


 

Qoşma


 

Quba 


Qubadlı

 

Quba xanlığı  

Qobustan  

Qusar 

Qutdaqu-bilik  

        R 

 

“Ruhani”


 

 

  

Laçın 

Lahıc


 

Leyli v


ə

 M

əcnun 

Lerik 


“Lə

ç

ək-

turunc” (xalça)

 

L

əlv

ə

r (Qə

rbi Az


ərbaycanda dağ adı)

 

Lə

nk

əran 

L

əv

ə

ngi Lullubi 

 

        M 

 

Maday Manas 

Manna 


Makedoniyalı İskə

nd

əMarxal 


Masallı

 

Mə

h

əmm

ə

d Cahan Pə

hl

əvan 

M

əh

ə

mmə

d Fizuli  

M

ə

hsə

ti G


ə

nc

əvi 

M

əlikm

ə

mmə

Mə

mm

əd Əmin Rəsulzad

ə

 M

ə

ngə

l

ənata  

M

ərd

ə

kan  M

ə

rə

nd  


M

əşədi İbad

 

M

əzd

ə

ki(lə

r) 


Midya 

Mikayıl Müşfiq

 

Mil 


Min bir gec

ə

 Ming

ə

çevir Mink

ənd (Laçında kə

nd) 

Mirz


ə

 

Cahan şah  

Mirz


ə

 F

ət

ə

li  Axundov Mirz

ə

 Ələ

kb

ər Sabir 

Mirz


ə

 

Şəfi Vazeh 

Molla Cuma 

Molla N

ə

srə

ddin 


Molla P

ə

nah Vaqif  Molla V

ə

li Vidadi  

Mömin


ə

 xatun 


Muğan

 

  

 Nadir şah

 

Naftalan Naxçıvan 

 

Narınqala 

Neftçala 

Nehr

ə 

10 


Ney 

N

əqşicahan 

N

əriman N

ə

rimanov N

ə

srə

ddin Tusi 

Nizami G

ə

ncə

vi 


Nuxa 

Nuru Paşa

 

 

  

Odlar Yurdu Oğuz

 

“Oğuznamə” 

Ordubad 


Ortacala 

 

 Ö 

 

Örə

nqala 


 

  

Parfiya 


P

ə

nah xan  

  

Saatlı


 

Sabirabad 

Sak 

Salyan 


Samux 

Sasani 


Sara xatun 

Sarı Aşıq

 

Sarıçay


 

Sarıçoban

 

Sarı gə


lin 

“Sarıtel”

 

Sarıvə


lli 

Sarvan 


Saz 

S

əbail 

S

əbuhi 

S

əd

ə

rə 

11 


S

ə

fə

vil


ə

r S


ə

lcuqlar 


S

ə

mə

d M


ə

nsur 


S

ə

ttar xan Sindibad 

Sınıq körpü

 

Sirab 


“Sirlə

r x


ə

zin


əsi”Siyə

z

əSultan S


ə

lim 


Sultan S

ə

ncə

Sumqayıt 

 

 Ş

 

 Şabran

 

Şah Abbas  

Şahbuz


 

Şahdağ


 

Şah İsmayıl Xə

tai 

Şah Qacar 

Şah Tə


hmasib 

“Şalako”


 

Şaman


 

Şamaxı


 

“Şamdan bə

y  Şeyx Şamil

 

“Şeyx Səfi” (xalça) 

Şeyx Sə


nan 

Şeytanbazar

 

Şə

ddadilə

Şəhidl

ər Xiyabanı

 

Şə

ki Şəki xanlığı

 

Şəmkir 

Şərqin qapısı

 

Şə

rur Şirvan

 

Şirvan xanlığı  

Şirvanşah

 

Şirvanşahlar 

Şumer 


 

Şuşa


 

  

Talıstan


 

 

12 


Talış

 

Tar T

ə

briz Teymurl

ə

ng T

ə

cnis  T

ə

rə

k

əm

ə

 T

ə

rtə

Tomris Tovuz 

Tufarqanlı Aşıq Abbas

 

Tuğ


 

Turan 


Turukki 

Türk  


Türkm

ə

n  Türkm

ə

nçay Tüt

ə

k   

 

  

Ucar Urartu 

Ur 


Urmiya  

Uzun H


ə

s

ə“Uzundə


r

ə”

  

 

          Ü  

Üzeyir Hacıbə

yov 

 

           V  

“Vağzalı”

 

 

           Y “Yallı”

 

             “Yanıq Kə

r

əmi” 

Yeddi göz

əYıldırım Bəyazit 

 

          Z  

 

13 


Z

ə

ngə

zur 


Z

ə

ngilan Z

ə

rdab  Z

ərdüşt


 

              

Qeyd:  

 

Nə

z

ər

ə

 alınmalıdır  ki,    Azərbaycan  xalqının  tarixi

-m

əd

ə

ni  sə

rv

əti 

sayılan  adların  siyahısı  burada  nümunə

  m

ə

qsə

dil


ə

  veril


ə

n  konkret  adlarla 

m

əhdudlaşmır.  Yuxa

rıda  sadalanan  müddəalara  uyğun  gə

l

ə

n  hə

r  bir    ad 

Az

ərbaycan xalqının tarixi-m

ə

də

ni s


ə

rv

əti hesab edilir. 

 


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə