AZƏrbay can ssr dağliq qarabag muxtar vilayəTİ İyun 1941-dekabr 1950-CİYüklə 4.24 Mb.
Pdf просмотр
səhifə10/11
tarix23.12.2016
ölçüsü4.24 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Partiyası 

tarixinin 

oçerkləri.  Bakı,  1964.

159

36. Azərbaycan-Rusiya münasibətlərində yeni mərhələ. 

Bakı, 2001.

37. Azərbaycan tarixinin parlaq səhifələri.  Bakı,  1998.

38.Azərbaycan qızıl ulduzlan. Bakı,  1975.

39. 

Azərbaycan Kommunist 

Partiyasmm 

SoVet 

Azərbaycanınm  mədəniyyətinin  daha  da  inkişaf etdirilməsi  sahəsində  fəaliyyəti  (1971-1980-ci  illər). 

Bakı, 1986;

40.Azərbaycan komsomolunun şanlı yolu. Bakı,  1981.

41. 


Azərbaycan  gənclərinin  II  forumu  (2-3  mart  1999- 

cu il). Bakı, 2000.

42. Azərbaycan milli dövlət quruculuğu yolunda:  Bakı,

1996.


43. Azərbaycan 

müəllimləri 

XI 

qurultayınm stenoqrafik  hesabatı  (25  sentyabr  1998-ci  il).  Bakı,

1999.


44.Azərbaycan-1993.  Anarxiyadan  sabitliyə.  Bakı, 

2001


.

45. 


Azərbaycan  Respublikası  Milli  Olimpiya  Komitəsi

-  10 il. Bakı, 2002.

46.Azərbaycan  Respublikasmın  Prezidenti  Heydər  : 

Əliyevin andiçmə mərasimində nitqi.  Bakı,  1996.

47.Azərbaycan Respublikası.  1991-2001. Bakı, 2001.

48. 


Azərbaycan tarixi. Üç cilddə. III cild, II hissə. Bakı,

1964.


49.AzərbaycanlıIarın soyqırımı haqqmda. Bakı,  1998.

50.A3ep6afi^aHCKaa 

CCP 

b

 nepno/j; 

BejiHKOH  f 

OreHecTBeHHOH 

bohhm


 (1941-1945rr.) B /jByx TOMax, 

BaKy, 

1976,  1977.

51.Azərbaycan 

SSR-in  qardaş  Sovet  respublikaları ilə 

elmi və mədəni əlaqələri (60-80-ci illər). Bakı,  1987.

52. 


Azərbaycan SSR-in 40 illiyi. Bakı,  1960.

53. Azərbaycanın iqtisadi göstəriciləri. Bakı. 2002.160

54. Azərbaycanm  Sovet  İttifaqı  Qəhrəmanları.  Bakı, 

1063.

55. Azərbaycanm m illidövlət quruculüğu.  Bakı,  1996.

56. Azərbaycan  SSR  xalq  təsərrüfatı  Böyük  Vətən 

müharibəsi illərinlə.  Bakı,  1975.

57. Azərbaycan  tarixi  (1920-1961).  Biblioqrafiya.  Bakı, 

1970.

58. Azərbaycan Tarixi Muzeyinin 50 illiyi.  Bakı,  1973.

59. Azərbaycan  tarixində  N axçıvan  (tarixi  oçerklər). 

Bakı,  1996.

60.AjiHeB 

By/ıaroB  B.  Typıaı,  aaepÖaH/waHU&ı, 

apM^He:  reuouHfl ncTopnHecKoii npaB/iM. M.,  2002.

61. 

A

jihcb

  £>

k

.  HayKa  HCTHHHa.  ^OKyMeHTM,  xpoHHKa: 

AKafl. ^Hcajıajı AjıneB. BaKy,  1999.

62.A.JiHeB  H. 

HaropHMİı  Kapaöax:  HcTopMn,  OaKTtı, 

Coöbithji. BaKy,  1989.

63.A lıcanov  M.  Azərbaycan  döyüşçülərinin  partizan 

hərəkatmda iştirakı.  Bakı,  1975.

64. 

Allahverdiyev 

İ. 

Azərbaycan 

Respublikasınm  

iqtisadi və sosial coğrafiyası.  Bakı.,  1991.

65. Allahverdiyev 

İ. 

Azərbaycan 

Respublikasınm  

iqtisadi və sosial  coğrafiyası.  Bakı,  1991.

66

. AHHarneB 

A. 

n p

0

(^eccH

0

HaJi&H

0oöpaaoBaHHe 

pa

6

oHHX 

b

 

A

3

ep

6

afi,zpKaHe. M.,  1960.

67. ApaKejıOB: 

P. 


HaropHtm 

Kapa

6

ax: 

bhhobhhkh

Tpare^HH h

3

bccthm.  EaKy,  1991.

68

.ApacjiH  /

1

>k.  ApMflH

0

-a

3

ep

6

aH/ı>KaHCKHH  kohc^jihkt: 

BoeHHMÜ acneKT. 

BaKy, 


1992.

69.Arzumanlı  V .,  M ustafa  N .  Tarixin  qara  səhifələri. 

Deportasiya.  Soyqırımı.  Qaçqmlıq. Bakı,  1998.

70.Arzum anh  V .,  Hüseynov  A.  Azərbaycan  ünvanlı 

(xarici  ölkələrdə  fəaliyyət  göstərən  Azərbaycan

161

mədəniyyəti  mərkəzləri  və  cəmiyyətləri).  Bakı,

1994.

71.ApMaHCKHH  reHOHH^: 

mh

(J) 

h

  peaJifcHOCTt.  CöopHHK 

(^aıcroB 

h

 ÄOKyMeHTOB.  BaKy,  1992.

72. 

ATaKHiHHeB  A., 

CyjıefiMaHOB 

P., 

KepHMOB 

C. 

Pa3BHTHe  cpeflHero  cneıiHajibHoro 

0öpa30BaHHa  b 

A

3

ep

6

aiifl»caHe (1920-1985rr.). BaKy,  1990.

73.  Atakişiyev  A.  Azərbaycan  SSR-in  mədəniyyəti 

geniş  kommunizm  quruculuğu  dövründə  (1959- 

1965-ci illər).  Bakı,  1971.

74. AxMejuHHHa 

(p. 

A3ep6aHj5»taH 6

paTCKOM 

coApyHcecTBe. BaKy,  1979.

75. AxMefliüHHa  d>.A.  3K0H0MHHecK0e  coTpyjiHHHecTBO 

A

3

ep

6

afia»caHCK

0

H  CCP  c  cok)3hi>imh  pecnyöJiHKaMH 

(1946-1980rr.). EaKy,  1987.

76. AxyH/i

0

B  B.  40  jict  CoBeTCKoro  A

3

ep

6

aftxı>KaHa.  M., 

1960.

77. Balayev  A.  Azərbaycanda  ictimai-iqtisadi  və  siyasi 

vəziyyət.  Bakı, 2005.

78. Balayev  A .  Azərbaycan  Demokratik  Respublikası. 

Bakı,  1990.

79.Bunyatov  Z.M .  Azərbaycan  tarixi  sənədlər  və 

nəşrlər üzrə.  Bakı,  1990.

80.Bapme 

C. HaropHtm Kapaöax.  Bakı,  1963.

81.BapceroB 

K).r.  K 

npoöneMe HaropHoro  Kapa

6

axa. 

EpeBaH,  1989.

82. 

BarHp

3

a#e A. JlaıpHOTH^M M

0

Ji

0

fle)KH. BaKy,  1967.

83.  Bağırzadə  Ə.  Azərbayean  ziyalıları  Böyük  Vətən 

müharibəsri illərində.  Bakı,  1970.

84.  Bağırzadə  Ə.  Qəhrəman  gənclik.  Azərbaycan 

kom som olu  Böyük  Vətən  müharibəsi  illərində. 

Bakı,  1957.

162

85.Baykara 

H. 


Azərbaycan  istiqlal  mübarizəsi  tarixi. 

Bakı,  1992.

86

.EajıaeB 

A. 

A

3

ep

6

aHfl

3

KaHCKoe 

HauHOHajıtHoe 

/iBHÄCHHe:  o t 

«MycaBaTa» 

a o

  Hapo/iHoro  OpoHTa. 

EaKy, 

1992.

87.KejıaeB 

B. 

TpyqoBofi 

repoH

3paöonnx 

A

3

ep

6

aHA>Kana  b  fo /ili  BejiHKOH  OTenecTBeHHOH 

bohhbi (1941-1945rr.). Eaıcy,  1957.

88

.Berxin  İ.  SSRİ  tarixi  (1938-1977-ci  illər).  Bakı,

1978.

89. 

Bəydəmirova  B.  Azərbaycan  SSR -in  ölkənin  daxili 

və xarici iqtisadi əlaqələrində rolu.  Bakı,  1990.

90. Bije 

Ə. 


Sovet -Türkiyə iqtisadi münasibətləri.  Bakı,

1965.

91.Bije 

Ə. 


Türkiyənin  xarici  ticarət  siyasəti  (1920- 

1980-ci illər).  Bakı,  1987.

92. 

Birlikdə yeni əsrə doğru.  Bakı,  1998.

93. Emhkob 

JI. 


napTH

3

aHCKoe flBHKeHHe b rofl&ı BejiHKOH 

OTenecTBeHHOH bohhbi. M.,  1965.

94.

 

Bokob 

O. 

EeccMepTHMH 

noflBHr 

cbihob

 

A3

ep

6

aHfl»caHa. Eany,  1971.

95. Eopböa 

K n C C  

3

a  BoccTaHOBJieHHe  h  pa

3

BHTHe 

HapoaHoro  xo3AHCTBa nocjıeBoeHH&m 

nepno^ 

(1945-1953rr.).M „  1961.

96.B udaqov 

B., 

Qeybullayev 

Q. 

Ermənistanda 

Azərbaycan  mənşəli  toponim lərin  izahlı  lüğəti. 

Bakı,  1998.

97* Budaqov V.  Vətən yanğısı.  Bakı,  2002.

98.ByraTOB

 

3.,  3eöHaji0B 

P. 

O t  KaBKa3a 

/jo 


BepjiHHa. 

BaKy,  1990.

99. 

Bünyadov 

Z. 


Qırmızı  terror.  Bakı,  1993.

100. 

BeJiHKaa OTeqecTBeHnan BOHHa. M.,  1973.

163


101.  BejiHKaa  OxeHecTBeHHaa  BOHHa  CoBeTCKoro  Coıo3a 

1941-1945rr. 

t

.2, M.,  1961.

102.  BejiHKaa  OTeHecTBenHaa  BOHHa  CoBeTCKoro  Coıosa

1941-1945rr., ıcpaTKaa HCTOpna. M.,  1970.

103.  BepT H.  McTopna C'oBeTCKoro rocyaapcTBa. M., 2001.

104.  Vəkilov  C.  Azərbaycan  Respublikası  və  İran:  40-cı 

illər.B akı,  1991.

105.  Vəliyev  İ.  Dağlıq  Qarabağ:  tarixi  faktlar,  hadisələr. 

Bakı,  1989.

106.  BceMHpHaa 

hctophh

. M.,  2001.

107.  BajiHxaHjıtı H.  3opy BajıaaHy pasMinjıeHHe  no noBojxy 

khhfh 

«flopora» 

hctophh 

A

3

ep

6

aH,u,>KaHa 

no 

AOKyMeHTaM h nyÖJiHKacn. BaK&ı,  1990.

108.  BejiHHKo 

B.JI. 

Ka(|)Ka3 pyccKoe 

fleno 

h 

MeacflynjıeMeHHHe 

Bonpocw, BaKH,  1990.

109.  Vəliyev  T.T.  X X   əsrin  əvvəllərində  Azərbaycanda 

ipək  emalı  sənayesi  (1900-1917)  Bakı,  1977;  X X  

əsrin  əvvəllərində  fəhlələrin  vəziyyəti  və  tətil 

mübarizəsi.  Bakı,  1998.

110.  Qarabağ  ipəkçilik 

sənayesı'  sovet  hakimiyyəti 

illərində.  Bakı,  1957.

111.  Qeybullayev  Q.  Qədim  türk  və  Ermənistan.  Bakı,

1992.

112.  Qeybullayev  Q.Ə.  Qarabağm  etnik  və  siyasi 

tarixinə dair.  Bakı,  1990.

113.  Qurko-Kryajin V.  Erməni məsələsi,  Bakı,  1990.

114.  Qüdrətov D .H . Türk. xalqları tarixi.  Bakı,  2001.

115.  Quliyev  C.B.  D Q M V   millətin  tale  məsələsi.  Bakı,

1981.

116.  TypKO B. A

pümhckhh

 Bonpoc. Bakı,  1990.

117.  Qayıdış.  1990-1993.  Bakı,  1996.

164

118. Qaralov 

Z. 

Azərbaycan yerli 

və 


regional 

özünüidarəetmənin perspektivləri.  Bakı, 2002.

119. Qasımov  M.  Azərbaycan  beynəlxalq  münasibətlər 

sistemində.  1991-1995-ci illər.  Bakı, 1996.

120.  Qasımov 

M. 

Azərbaycanm xarici 

siyasəti. 

Koıısepsiya məsələləri. Bakı,  1997.

121.  Qaffarov  T.  Azərbaycan  tarixi.  1920-1991.  Bakı,

1999.

122. Qaffarov T.  Türklərə qarşı erməni terrorizmi.  Bakı,2000

.

123. Qaffarov  T.  Azərbaycan  Respublikası.  Əsrə 

bərabər on il -  1991-2001. Bakı, 2001.

124. 


TepoH  CoBeTCKoro 

Coıo3a  -   A3ep6aH«)KaHa.  Baıcy,

1965.

125.  Qətiyyətin təntənəsi. Bakı,  1995.126. rpe^KO A. BHTBa 3a KaBKa3. M„  1973.

127. Quliyev R. Dostluq əlaqələrimiz. Bakı,  1958.

128.  Quliyev  R.  Dostluq  telləri  (Sovet  Azərbaycanınm 

Asiya  və  Afrika  ölkələri  ilə  mədəni  və  ədəbi 

əlaqələri). Bakı, 

1958.

129. Quliyev A.  Siyasətin gücü:  Heydər Əliyevin  bir illik 

prezidentlik fəaliyyəti haqqında.  Bakı,  1995.

130. Quliyev  C.  Azərbaycan  Kommunist  Partiyası 

sosialist  xalq  təsərrüfatmm  bərpa  və  inkişaf 

etdirilməsi uğrunda mübarizə dövründə (1945-1953- 

cü illər). Bakı,  1961.

131. Quliyev  C.  Mədətov  Q.,  Nadirov  A.  Sovet 

Naxçıvanı. Bakı,  1984.

132. Quluzadə  V.  Gələcəyin  üfüqləri  (Azərbaycamn 

xarici  siyasəti  haqqında düşüncələr və  mülahizələr). 

Bakı,  1999.165

133.Typ6aHOB  B.  PaöoHHH  Kjıacc  A3ep6aH,a>KaHa  Ha  n y ra

k  

pa3BHTOMy  couHajiH3My 

(1945-1958rr.).  BaKy,

1982. 

/  

'

134. 

Q uıbanov  Ş.  İstedadlar ocağı.  Bakı,  2001.

135.  Qurtuluş.  Bakı,  1998.

136.  D ağlıq  Qarabağm  qısa  coğratı  xülasələri.  Bakı, 

1948.

137.  D ağhq  Qarabağ  Muxtar  vilayəti  50  ildə.  Bakı,

1973.

138.  D ağlıq  Qarabağ  Sovet  hakimiyyəti  illərində.  Bakı, 

1970.

139.  D Q M V  

Partiya 

təşkilatınm 

XVII 

konfrans

materialları.  Bakı,  1955.

140.  D Q M V  

Partiya 

təşkilatımn 

XVIII 

konfrans

materialları.  Bakı,  1957.

141.  D Q M V   rəqəmlərin dili ilə.  Bakı,  1980.

142.  D Q M V -PK  

X X IX  

konfrans 

materialları. 

Xankəndi,  1980.

143.  D oqquzüncu 

beşillikdə 

DQM V-nin 

yüksəlişi.

Xankəndi,  1971.

144.  D Q M V   rəqəırtlərdə (1976-1980).  Bakı,  1980

145.  JlocTHÄeHfte  CoBbTCKoro  HKAO 

3

a 40  JieT  b  UHtjjpax. 

OraTHCTHHeCKH cöopHHK. Xankəndi,  1963.

146.  ,II,ocTH>KeHHe CoBercKoro A

3

ep

6

afifl>KaHa 

3

a 40 JieT.  B 

UH^npax CTaT.cöop.  Bakı,  1960.

147.  ^ocTH^ceHHe  HayKH 

b

 AsepöaHjDKaHe. BaKy,  1960.

148.  402-ci  Azərbaycan  milli  diviziyasınm  döyüş  yolu. 

Bakı,  1998.

149.  Zülfüqarlı  M .  Azərbaycan  tarixi  (İkinci  respublika 

dövıünün  tarixşünaslığı  -   1920-1991-ci  illər).  Bakı,

2001


.

166

150. 


3 h k > 6 o b  

A.  Kapaöax. KpaTKaa 

xpoHJiojıoma 6ojiboh 

ji>kh  h  

(^apHceHCTBa. Baıcy,  1998.  ,1 5 1 .  

’)jıı.;ıapoB  A . 

P o c t  

p a 6 o ııero  

K Jiacca 

A3ep6aäü>KaHa 

b

ro;u>ı 

ııocjıeBoeHHoro coHHariHcrHHecKoro  t

cıp o jrıejib C T B a . 

BaKy, 

1971.


152. Elçibəy Ə. Bu mənim taleyimdir. Bakı,  1992.

153.  Elçibəy  Ə.  Deyirdim  ki,  bu  quruluş  dağılacaq. 

Bakı,  1992.

154. 


3 a x a p a H  

A. IİIejiKOBaa npoMbiuiJieHHaa HKAO.  Bakı, 

1970.

155. Əsədov  S.Ə.  XIX-XX  əsrlərdə  Azərbaycanda zərgərlik incəsənəti.  Bakı,  1978.

156. Əliyev 

R. 

Qarabağ 


bolşeviklərinin 

Sovet 


hakimiyyətinin  qələbəsi  uğrunda  mübarizəsi.  Bakı, 

1963.


157. Əliyev R. Sovet Dağlıq Qarabağı.  Bakı,  1983. ,

158. Ələkbərov  Ə. 

Qədim  türk  -   oğuz  yurdu 

«Ermənistan». Ba-kı,  1994.

159. Əbdülsəlimzadə  Q.  Azərbycan  iqtisadiyyatı  Böyük 

Vətən müharibəsi illəriııdə. Bakı,  1985.

160. Əbdülsəlimzadə  Q.  Nikbin  faciə  (Qanlı  Yanvar 

düşüncələri). Bakı, 2002.

161. Əzimli  A.  Azərbaycan  -   NATO  münasibətləri 

(1992-2000). Bakı, 2001.

162. Əliyev E.  Həyat və tarixi həqiqətlər. Bakı, 2001.

163. Əliyev  Z.  Bcynəlxalq  münasibətlərdə  diasporlarm 

rolu. Bakı, 2001.

164. Əliyev  İ.  Dağlıq'Qarabağ:  tarix,  faktlar,  hadisələr. 

Bakı,  1989.

165.  Əliyev 

İ., 

Məhərrəmov E. 

Azərbaycan 

Respublikasmın dövlət rəmzləri.  Bakı, 2000.

166. Əliyev  İ.  Azərbaycanda  olimpiya  hərəkatı.  Bakı,

2002

.

167167. Əlı'yev  I.  Heydər  Əliyev  və  Azərbaycanın  kənd 

təsərrüfatı. Bakı, 2001.

168. Əliyev M. Azərbaycan iqtisadiyyatı. Bakı,  1998. 

:

169. Əliyev  H.  Azərbaycan  XXI  əsrin  və  üçüncü minilliyin  ayrıcında.  Yeni  2001-ci  il,  yeni  əsr  və 

üçüncü  minillik  münasibətilə  Azərbaycan  xalqmä 

müraciət. Bakı, 2001.

170. Əliyev  H.  Azərbaycan  bütüıı  azərbaycanlılarm

Vətənidir: 

Azəbaycan-lılarm 

Ümumrusiya, j

konqresində 

Azərbaycan 

Respublikasmm

Prezidenti  Heydər  Əliyevin  nitqı.  Moskva,  22  iyun 

2000-ci il.  Bakı, 2000.

171. Əliyev  H.  Müstəqilliyimiz  əbədidir.  I-X  cildlər., 

Bakı,  1997-2002.

172. Əliyev H.  Müstəqillik yollarında.  I-IV cildlər.  Bakı,

1997.


173. Əliyev H. Müstəqillik yolu. Bakı,  1997.

174. Əliyev H. Azərbaycan SSR. Bakı,  1983.

175. Əliyev  H.  Azərbaycan  nefti  dünya  siyasətində.  V 

cilddə. Bakı,  1997-2001.

176. Əliyev  H.  Ədəbiyyatm  yüksək  borcu  və  amalı 

(Nitqlər, məruzələr, çıxışlar). Bakı,  1999.

177. Əliyev  H.  Mədəni  irsimizin  keşiyində.  I-II  kitab.’ 

Bakı, 2001.

178. Əliyev H. Sovet Azərbaycanı 50 ildə. Bakı,  1970.

179. Əliyev  H.  Sovet  ədəbiyyatmm  yüksək  borcu  və 

amalı:  respublika  yazıçılarmın  VII  qurultayında 

nitq,  12 iyun 1981-ci il. Bakı,  1981.

180. Əlimirzəyev X.  Təhsil,  elm və səhiyyə  50 ildə.  Bakı, 

1970.


181. Əhmədov R.  Dövlət və rəhbər.  Bakı,  1998.

182. 'Əhmədov  N.,  Əmirov  M.  Heydər  Əliyev  və 

Azərbaycan rabitəsi. Bakı, 2002.

168

183.  Zəmanəmizin  böyük Azərbaycançısı.  Bakı, 2002.

184.  McvıaHJi  M.A.  HpaBjıa 

06

  Apmmhckom  ArpeccHH. 

Bakı,  1996.

185.

  İmanov R.C.  Çiçəklənən diyar.  Bakı,  1984

186.  İmanov  R.C.  Sosialist  Dağlıq  Qarabağı.  Bakı, 

1981.

187.  İmanov  R.C.  Azərbaycan  SSR  DQM V-nin  iqtisadi 

və  sosial  inkişafmda  respublika  Partiya  təşkilatmm 

fəaliyyəti.  Gəncə,  1989.

188.  İmanov  R.C.  Azərbaycanm  ərazi  bütövlüyünə  qəsd

-  qondarma DQMV.  Bakı, 2005.

189.  İnqilab 

K. 


Şuşa Ağdam teatrı.  Bakı,  2001.

190.

  İsmailova' 

A.Z. 

Dağlıq 

Qarabağm 

yaşayış 

məntəqələrinin adlarma dair.  Bakı,  1980.

191.  İbişov 

F. 


Azərbaycanm  kəndində  sosial-siyasi 

proseslər (1920-1930).  Bakı,  1956.

192.  MoHacsH 

F.P. 


YcTaHOBJieHne  c

0

BeTCK

0

H  BJiacra  b 

HaropHOM  Kapaöaxe.  EpeBaH,  1971.

193.  İbayev  V.  Ermənistan-Azərbaycaıı  Dağlıq  Qarabağ 

münaqışəsinin 

törətdiyi 

beynəlxalq 

hüququ 

pozğuntular.  Bakı,  2005.

194.  MöparHMOB  M.  3aBTpa 

öyjjer

  r/03/iH0.  C

6

.:  Koh<|)jihkt HaropHOM Kapaöaxe. 

EaKy, 

1990.

195.  İbrahimli  X.  Azərbaycan  siyasi  mühacirəti  (1920- 

1991).  Bakı,  1996.

196.  Hso6pa3HTejibHoe 

ncKyccTBo 

Ä

3

ep

6

aH/ı>KaHCKOH 

CCP. M.,  1957.

197.  X X I əsrə sülh körpüsü.  Bakı, 2000.

198.  İlham 

Əliyev 

böyük 

siyasətdə: 

reallıqlar peıspektivJər.  I kıtab.  Bakı,  1999.

199.  Ilham 

Əliyev 

bu  günün 

və  gələcəyin 

uğur 

faktorudur.  Bakı,  2002.

169

200. İlham  Əliyev:  mən  istənilən  səviyyədə  istənilən, I

mübarizəyə hazıram. Bakı, 2002. 

ş 

<1

201.  İsmayılov  X.  Azərbaycan  partiya  kitabxanaları

Böyük Vətən müharibəsi illərində. Bakı,  1988. 

.

202.  İsmayılov  F.  Qarabağ  konflikti  ABŞ-ın  qlobal  , siyasəti kontekstində. Bakı, 2001.

203.  Hcropıw- A

3

ep

6

aftn»eaHa. T.3, h.2. Ba»y,  1963. 

, ,j '

204* HCTOpHH 

BejlHKOH 

OxeMeCTBeHHOH BOHHBI

CoBeTCKoro 

Coiö3a. B 6-

th

 TOMax. M.,  1960-1965rr.205.

 

HcTOpHörpa4)Ha  BejiHKOH  OTenecTBeıiHOH 

b o h h b i

.  , 

M.,  1980.

206. 


HcTopna'

BtopöH 

MHpoBon 

bohhbi


.  T.l-2,  M.,  1973-  ;

■■1974.

207.  HcTopna 

öteHecTBa. 1939-1991. M.,  1992.

208.  Yaqublu N. Xocalı qırğını. Bakı,  1992. 

;  5

209.  Yaqubov  Ə.  Azərbaycan  alimləri  Böyük  Vətənmüharibəsi günlərində. Bakı,  1942. 

[

210.  Yurdda sülh, cahanda sülh uğrunda.  Bakı, 2000.211. Yusifov  Y.  Xam  və  dincə  qoyulmuş  torpaqlardan i 

istifadə  edilməsində  Azərbaycan  zəhmətkeşlərinin 

iştirakı. Bakı,  1986.

212.  Yüzbaşov  R.  Azərbaycamn  coğrafi  adları.  Bakı,  ; 

1972.

213.  Korimov  C..  Əsədov  F.  Çarizmi  Azərbaycana: l 

gətirənlər.  Bakı,  1993;  Çarizmin  Azərbaycanın 

işğalında  və  müstəmləkəçilik  siyasətində  erməni s 

siyasətbazlarımn rolu. Bakı,  1995.

214. KyjiBTypHoe  cıpoKrejiBCTBö A3ep6aHfl»caHCK0H  CCP.r

'  CTäTHHeCKHfi 

CÖOpHHK. BaKBI, 

1961. 


r

215.  Keverkov B.S. Vahid ailədə. Bakı,  1979.

216. Göyüşov  R.  Qarabağın  keçmişinə  səyahət.  Bakı, 

1993.


170

217.  Köçərli 

F. 


Qarabağ.  Bakı,  1925.

218.  Kapa

3

HyHH  O.  JI,aııiHaKuyTK)H öojı&me He^ero ^ejıaTB. 

Bakı,  1990.

219.  Karapetyan 

S.A. 

Qorki 

adına 

DQM V-nin 

kitabxanası.  Xankəndi,  1962.

220

.  Komocomoji A

3

ep

6

aH^»caHa b HHcjspax.  Bakı,  1975.

221.K əngərli  Q.  Erməni  lobbisi...  Azərbaycan  faciəsi. 

Bakı,  1992.

222. 

KaflBipoBa  H.  FocyAapcTBeHHaa 

h

 

oömecTBeHHaa 

aeflTeJiBHOCTB 

paöonero 

ıcnacca 

A

3

ep

6

aM^»caHa. 

BaKBi,  1979.

223.  Ka

3

HeB  M.  C&ihbi  A

3

ep

6

aHa»caHa 

b

  6

öhx 

3

a  PoflHHy. 

BaKy,  1943.

224.  Ka3HeB 

M. 

CTpaHHU&I 

HCTOpHH 

KOMCÖMOJia 

A

3

ep

6

aH^aHa.  EaKy,  1958.

225.  KacbiMOB  K).  KoMnapraa  A3ep6aHÄKaHa 

b  

6

op

63

a 

p a 3 B H T H e  raacejıoiı 

npöM&ımjıeHHocTH 

b 

nocjıeBoeHHbie ro^&ı. EaKy,  1971.

226.  Kərimli  E.  Azərbaycan  diäsporu:  nəzəriyyə  və 

praktika.  Bakı,  2001.

227.  Kərimov 

Ə. 


Böyük  Vətən  müharibəsi  illərində 

Azərbaycan  kolxozçularınm  fədakar  əməyi.  Bakı, 

1962.

228.  Kərimov  C.,  Hüseynov  C.  Beynəlxalq  iqtisadi 

münasibətlər.  Bakı,  1997.

229.  KöBajıeB  H;  TpaHcnopT 

b

  BefiHKofl  OTenecTBeHHOH 

BOHHe (1941-1945rr.). M.,  1981.

230.  KoHapeB 

H. 

}Kejıe

3

Ho;ıopo>KHH 

kh

 BejiHKÖH 

OTeHecTBeHHOH BOHHe. M.,  1985.

231.  KopeB  C.  Y

3

eHHp  Fa/ı>KH

6

eKOB  h  ero  onepbi.  M., 

1952.

232.  Köçərli T.  İstiqlal və suverenlik.  Bakı,  1998.

171


233.  Köçərli T.  Qarabağ.  Bakı, 2002.

234.  KpaBqeHKO  T.  Ə

kohomhke

  CCCP 

b

  rojjbi  BenHKOH 

OxeHecTBeHHOH 

bohhh

 (1941-1945rr.).  M.,  1970.

235.  KypöaHOB  M.  Kyjibrypa  CoBeTCKoro  A

3

ep

6

aHA»caHa. 

EaKy,  1959.

236.  Maqsudov  F.  Heydər  Əliyev  və  Azərbaycan  elmi. 

Bakı,  1998.

237.  MaMe^ajiHeB  10.  Pa3BHTHe  HayKH  b  A

3

ep

6

aH,zpKaHe. 

EaKy,  1960.

238.  MaMe^OBa  JI.  HoBa

x   dpa3a

  noaeMa  apMÄHCKoro

nojiHTHHecKoro  eKCTpeMH

3

Ma b A

3

ep

6

afta>KaHe.  Bakı,

1995.

239.  M

kpthah

  III.M.  HaropHo-KapaoaxcKajı.  ABTOHOMHaa 

oöJiacTb.  Bakı,  1970.

240.  Mypa^OBa  A. 

Pojib 

cobctob  A

3

ep

6

aS/ı>KaHa 

b

BOBJiHHeHHH  ÄeHiHHHfci  focy/ı,ap

cib

eııno  yııpaBJieHHe

(1926-1941).  Bakı,  1974.

241.  Mirzə Adıgözəlbəy:  Qarabağnamə.  Bakı,  1950.

242.  Mirzə Camal:  Qarabağ tarixi.  Bakı,  1956.

243.  HKAO 

3

a 50 JieT. Xankəndi,  1974.

244.  HKAO 

3

a 60 

JieT. 

Xankəndi,  1983.

245.  Nəcəfov  Ə.Ş.  Azərbaycan  Respublikası  DQM V-də 

kitabxana işinin  tarixi  (1923-1988).  Bakı,  2000.

246.  HaropHWH  Kapaöax 

3rojibi 

cobctckoh  BJiacTH. 

Xankəndi,  1970.

247.  Nersesov  N .  Zaqafqaziya  əhalisinin  problemləri 

baş planda. Tiflis,  1927.

248. 

Hapo/iHoe 

xo

33

hctbo 

A3ep6aHA>ı

CCP 

3a 

60 

jıeT. 

Bakı,  1980.

249.  HaropHoe  x03ancTB0  A

3

ep

6

aH,zı,>KaHCKOH  CCP  70 

jıeTHio BeJiHKaa oıcraöpa.  Bakı,  1987.

172

250.  Orucov  N. 

İrəvan,  Naxçıvan  və  Zəngəzur 

soyqırımı. Bakı,  1994.

251.  Məmmədli  İ.  Məkirli  niyyət,  mənfur  siyasət.  Bakı,

2004.


252.  Mehdiyev 

R. 


Azərbaycana 

qarşı 


soyqırım 

gerçəklikləri. Bakı, 2003.

253.  Mahmudov  Y.M.  Şükürov  K.  «Qarabağ  tarixi». 

Bakı, 2005.

254.  Mahmudov  Y.M.  Odlar  yurduna  səyahət.  Bakı,

1980.


255.  Mahmudov Y.M. Səyyahlar, kəşflər.  Bakı,  1985.

256.  Mahmudov 

Y.M. 

Azərbaycan dövlətçiliyinin 

xiJaskarı.  Bakı,  1998.

257.  Məmmədov  A.Ə.  Yeddillik  plan  lenin  xarici 

siyasətinin ifadəsidir.  Bakı,  1960.

258.  Məmmədov  N.R.  Azərbaycanm  Şuşa  qəzası  1900- 

1917-ci illərdə. Bakı, 2005.

259. Məmmədov N.R.  Şuşa və şuşalılar.  Bakı, 2004.

260.  Məmmədov  N.R.  Dağlıq  Qarabağ  Vilayətinin 

iqtisadi, siyasi və mədəni inkişafı (1920-1940).  Bakı, 

1999.


261.  Məmmədov  N.R.  Dağlıq  Qarabağda  mədəni 

quruculuq (1920-1940). Bakı, 2000.

262.  Məmmədov  N.R.  Dağlıq  Qarabağm  iqtisadı  və 

siyasi inkişafı (1920-194).  Bakı, 2001.

263.  Məmmədov  N.R.  Dağlıq  Qarabağda  may  çevrilişi 

və  milli  müqavimət  hərəkatı  (1920-1922).  Bakı, 

2002

.

264.  Məmmədov N.R. 

Dağlıq 


Qarabağm 

kənd 


təsərrüfatı  1920-1940-cı illərdə. Bakı, 2003.

265.  Məmmədov  N.R.  Dağlıq  Qarabağda  sənayenin 

bərpa və inkişafı (1920-1940).  Bakı, 2002.

173


266.  M əmmədov  N .R .  Erməni  təcavüzü  və  tarixi 

həqiqətlər.  Bakı,  2000.

267.  MaMe^oB 

P. 

ƏKOHOMHnecKHe 

cbhsh

 

A3ep6aiiA»caHCKOH CCP. EaKy,  1990.268.  Mähmudov  Y. 

Azərbaycan  tarixində  Heydər 

Əliyev şəxsiyyəti.  Bakı, 2002.

269.  MaııcypöB  A.  Eejibie  naTHa 

hctophh

 

h

  nepecTpoHKa. 

EaKy,  1990.

270.  MexTHeB 

T. 

^eflTejibHOCTfc 

KoMMyHHCTHqecKOH

napTHH 

A3ep6afta>KaHa 

b

 

nepnoa 

BenHKOH 

OTeHecTBeHHOH bohhm.  BaKy,  1967.

271.  MexTH3a^e  M.,  AjınaxBepflHeB  T.,  Ajihcb  K.  PacıiBeT 

Hapo/iHoro 

Ö p a3 0 BaHH5

e p a H ;ı:* a H e. 

B aK y,

1980.

272.  IylexTH

3

a^e  M.  OnepKH  hctophh  cobctckoh  hikojim  b 

A3ep6aHA*aHe.  M.,  1962,

273.  Mehdizadə 

M. 

Azərbaycan 

xalq 

maarifinm 

inkişafı.  Bakı,  1980.

274.  Mchdiyev  R.  Azərbaycanlılara  qarşı  soyqırım 

gerçəklikləri.  Bakı,  2000.

275.  Mehdiyev  R.  Azərbaycanın  inkişaf  dıalektikası. 

Bakı, 2000.

276.  Mehdiyev  R.  Azərbaycan:  tarixi  irs  və  müstəqillik 

fəlsəfəsi.  Bakı, 2001.

277.  Mədətov 

Q. 

Azərbaycan 

Böyük 

Vətən 

müharibəsində.  Bakı,  1965.

278.  Məmmədov  Ə.  Müstəqil  Azərbaycan  dövlətinin 

bərpası  və  möhkəmləndirilməsi  uğrunda  mübarizə 

(80-ci illərin sonu -   1997-ci il).  Bakı,  2001.

279.  M əmmədov Z.  Heydər Əliyev və  Azərbaycan dəmir 

yollan.  Bakı,  1999.

174

280.  M əm mədov 

İ. 

Azərbaycanda 

metallurgiya 

sənayesinin inkişafı.  Bakı,  1967.

281.  M əm mədov 

İ., 

Əsədov 

S. 

Ermənistan 

azərbaycanlılan və  onlarm acı taleyi,  Bakı,  1992.

282.  Mirzəzadə 

A. 

Azərbaycan 

Respublikasında 

çoxpartiyalı  sistemin  formalaşması  xüsusiyətləri. 

Bakı,  2002.

283.  M iızəzadə  R.  Azərbaycaııı  dünyada saydıran insan. 

Bakı,  1996.

284.  MycaeBa T.A.  Pcbojiiohhh  h Hapo^Hoe 

06

pa

30

BaHHe b 

A

3

ep

6

aiıa>KaHe (1920-1940).  Bakı,  1979.

285.  M uradov  Ş.,  Abbasov 

F. 


Azərbaycan  SSR-də 

kəndin  ictimai-iqtisadi  və  demoqrafik  inkişaf 

məsələləri.  Bakı,  1978.

286.  Müasir  dövrdə  Azərbaycan  sovet  kəndində  ictimai- 

iqtisadi irəliləmələr.  Bakı,  1973.

287.  Müstəqil dövlətimiz və parlamentimiz.  Bakı,  2002.

288.  Nağıyev  Ə .,  Novruzov  V.,  Allahverdiyev  H., 

Əlirzayev  Ə. 

Heydər  Əliyev  və  Azərbaycan 

iqtisadiyyatı.  Bakı.  1998.

289.  Nadirov  A.  Müstəqil  Azərbaycan  iqtisadiyyatmm 

inkişaf məsələləri.  Bakı,  2001.

290.  Hapoflw Ka<|)Ka

3

a.  MocKBa,  1962

291.  Naxçıvan  Muxtar Respublikası.  Bakı,  2001.

292.  Nəbiyev  B.  Süngüyə çevrilmiş qələııı.  Bakı,  1970.

293.  Nəbiyev  B.  Böyük Vətən müharibəsi  və  Azərbaycan 

ədəbiyyatı.  Bakı,  1977.

294.  N əcəfov B.  Deportasiya. 

III 


hissə.  Bakı,  1998.

295.  H0Bpy30B 

T. 

TpyaoBbie 

no^BHra 

K OJixo3Horo 

KpecTMHCTBa  A

3

ep

6

aMa>KaHa 

b

 

nepnozı  BejiHKOH 

OTenecTBeHHoiı 

bo h h b i

 

(1941-1945rr.).  Baku,  1963.

296.  Oruclu  M.  Azərbaycanda  və  mühacirətdə  Müsavat 
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə