AZƏrbay can ssr dağliq qarabag muxtar vilayəTİ İyun 1941-dekabr 1950-Cİ


partiyasmm fəaliyyəti  (1911-1992).  Bakı,  2001Yüklə 4.24 Mb.
Pdf просмотр
səhifə11/11
tarix23.12.2016
ölçüsü4.24 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
partiyasmm fəaliyyəti  (1911-1992).  Bakı,  2001.

175

297.  Orucov  H.  Heydər  Əliyev  və  Azərbaycanda  m illi 

siyasət.  Bakı,  2001.

298.  IlauıaeB  H.  KyntTypa  CoBeTCKoro  A'sepöaM/i/KaHa.  B

k h«Pa3BHTHe 

couHajmcTHHecKOH 

KyjııvrypM

cok)

3

Hbix pecny

6

jiHK». M.,  1962.

299.  riamaeB 

H. 

O'iepKH 

hctophh 

Kyjibiypnoro 

cTpoHTejıtCTBa A

3

ep

6

aH;ı>KaMa.  BaKy,  1965.

300.  Paşayev A.  Köçürülmə.  Bakı,  1995.

301.  nyTemecTBHe 

b

 

jıeTOM (HKAO).  Xankəndi,  1967.

302.  npOMbiıujıeHHOH  A3ep6aHA»caHa  3a  40  neT  (1920- 

1960).  Bakı,  1960.

303.  Paşayev 

F. 


Azərbaycan  diviziyaları  Böyük  Vətən 

müharibəsi cəbhələrində.  Bakı,  1975.

304.  Piriyev  V.  Azərbaycanm  tarixi  coğrafiyası.  Bakı, 

2002


.

305.  Poladov  M.  Azərbaycan  SSR  kənd  təsərrüfatı  40 

ildə.  Bakı,  1960.

306.

 

noMneeB K).  KpoBaBiiiı OMyx Kapaöaxa. 

Cnö., 

1992.

307.  Pa3BHTHe 

HayKH 

b

 

CoBeTCKOM  A

3

epoaHn>KaHe.  BaKy, 

1967.

308.  Rəhimov  M.  Azərbaycan  Respublikasmın  iqtisadi 

inkişafını  tənzimləyən  qanunlar  (1991-1995-ci  illər). 

Bakı,  1996.

309.  Rəcəbov  H.  BM T-nin  ixtisaslaşmış ■

  qurumları  və 

Azərbaycan.  Bakı,  1997.

310.  Rzayev  A.  Azərbaycanda  ali  pedaqoji  təhsil 

tarixinin oçerkləri.  Bakı,  1966.

311.  Sultanov 

Z. 


Qarabağm qara günləri.  Bakı,  1992.

312. Sadıqov  İ.  Ermənilərin  I  pyoturla  görüşləri.  Bakı, 

'1993.

176

313.  Səlimov 

K. 


Ermənistan-Azərbaycan 

Dağlıq 

Qarabağ  münaqişəsinin  hüququ  asbektləri.  Bakı,

2005.

314.  Səmədov  V.  Aslanov  S.  Təki  Vətən  yaşasm.  Bakı,

1993.

315.  Səbahəddin E.  Zəngəzur hadisələri.  Bakı,  1992.

316.  CaaAOB  C.  A3ep6aö,ıpKaH:  Me)K;ıyHapo;iHoe 

c b h s m

 

h 

B3aHM00TH0ineHHa. EaKy,  1991.

317.  Cajıex Eeö. 

A

p m h h c t b oEaKy,  1994.

318.  Səmədzadə 

Z. 

Dağlıq 

Qarabağ: 

naməlum

həqiqətlər.  Bakı,  1995.

319.  Səmədov  A.  Azərbaycanm  qurtuluş  tarixi.  Bakı,

2002


.

320.  Siyasi tarix.  2-ci hissə.  Bakı,  1998.

321.  Coöhthä 

BOKpyr 

HKAO k p h b o m  

3

epKane 

4>aJiı>CH(|)HKaT0p0B.  B aK y , 1990.

322.  CoBeTCKaa  BoeHHaa  3KOHOMHKa 

b  


nepH/j  BejiHKOH 

OTeyecTBeHHOH 

b o h h b i

 

1941-1945rr. M.,  1970.323.  Sultanov  O. 

XX 


əsrin  80-ci  illərinin  sonu,  90-cı 

illəriııin  əvvəlləriııdə Azərbaycanda  siyasi mübarizə. 

Bakı,  1995.

324.  Sultanov Z.  Qarabağ gündəliyi.  Bakı,  1991.

325.  Süleymanov  M.  Azərbaycan  Ordusu  (formalaşma 

prosesinin  nəzəri-praktiki  problemləri).  1991-1993. 

Bakı,  1994.

326.  Süleymanov M.  Milli qəhrəmanlar.  Bakı,  1994.

327.  Sülh və təhlükəsizlik naminə.  Bakı,  2000.

328.  TejibnyxoBCKHH 

B. 


BejiHKajı  0'reııecTBeHHaa  BOHiıa 

CoBeTCKoro Corosa 

1 9 4 1 - 1 9 4 5 i t .  M., 

1 9 5 9 .329.  Ülki  İ.  Qızıl  ulduzdan  hilala,  doğru:  Heydər 

Əliyevin fırtmalı həyatı.  Bakı,  1999.

177

330. Xələfov 

A. 


Azərbaycanda 

kitabxana 

işinin 

tarixindən. Bakı,  1.986.331. Xəlilov S. Lider. Dövlət. Cəmiyyət. Bakı, 2001.

332. Xəlilov  S.  Heydər  Əliyev  və  Azərbaycaııçılıq 

məfkurəsi. Bakı, 2002.

333. Xocalı  A.  Xocalı  soyqırımımn  qurbanları.  Bakı, 

1999.

334.  Xristian təriqətçi 

missioner 

təşkilatları 

Azərbaycanda:  siyasi,  mənəvi  və  idealoji  təxribat. 

Bakı,  1997.

335.  Xəlilov X.D. Qarabağm elat dünyası. Bakı,  1992.

336. Xəlilov X.D. Qarabağ. Bakı,  1990.

337. Xudiyev  1.  Şuşadan  şəhidlər  xiyabanma.  Bakı,

1997.

338.  Hacıyev Q.Ə. Bərdə şəhərinin tarixi. Bakı, 2000.339.  Hacıyev 

Q. 


Qarabağm 

maddi 


və 

mənəvi 


'  mədəniyyəti.  Bakı, 2005.

340.  Heydərov N. Zəngəzur dağlarmda. Bakı,  1972.

341. Hüseyn  B,  Azərbaycanm  istiqlal  mübarizəsi  tarixi. 

Bakı,  1972.

342.  Fərzəliyev  Y.  Dostluq  və  qardaşlıq  divarı.  Bakı, 

1984.


343.  Hacıyev  N.  Dağlıq  Qarabağın  tarixindən  sənədlər. 

Bakı, 2005.

344. Həsənoğlu  F. 

Ermənistan-Azərbaycan  Dağlıq 

Qarabağ  münaqişəsinin  konfiloktoloji  aspektləri. 

Bakı, 2005.

345.  Heydər  Əliyev  Azərbaycanı  dünyaya  tanıdır.  Bakı,

1994.


346.  Heydər  Əliyev  və  Bakı  Dövlət  Universiteti.  Bakı, 

1997/


347.  Heydər  Əliyev  və  Azərbaycan  ədəbiyyatı.  Bakı,

1998.


178

348.  Heydər  Əliyev  və  Azərbaycan  iqtisadiyyatı.  Bakı,

1998.

349.  Heydər Əliyev və muzeylərimiz. Bakı,  1999.350. Heydər Əliyev və Azərbaycanda  gömrük sisteminin 

təkamülü  (iqtisadi  təhlükəsizlik  konsepsiyası  üzrə). 

Bakı, 2000.

351.  Heydər Əliyev işığı ~ İpək Yolu.  Bakı, 2000.

352.  Heydər  Əliyevin  neft  strategiyası.  Azərbaycanm 

müstəqilliyi və rifahı naminə. I-II cild.  Bakı, 2001.

353.  Heydər Əliyevin yeni neft strategiyası. Bakı, 2002,

354.  Heydər Əliyev və Azərbaycanda  olimpiya hərəkatı. 

Bakı, 2002.

355.  Heydərov  S.  Azərbaycan  Kommunist  Partiyası 

Böyük Vətən müharibəsi dövründə. Bakı,  1957.

356.  Həbiboğlu  V.  Heydər  Əliyev  və  Azərbaycaıı 

diasporu. Bakı,  1999.

357.  Həsənov  Ə.  Azərbaycanm  xarici  siyasəti:  Avropa 

dövlətləri və ABŞ.  1991-1996. Bakı,  1998.

358.  Həsənov  Ə.,  Mirzəzadə  A.  yeni  Azərbaycan 

Partiyası: yaraııması, formalaşması və əsas fəaliyyət 

istiqamətləri. Bakı, 2002.

359. Həsənov  M.  Heydər  Əliyev  və  Azərbaycaıı 

dövlətçiiiyində qadın məsələsi.  Bakı, 2001.

360.  Hüseyn  İ.  Azərbaycanın yol  tarixi.  I-II  kitab.  Bakı, 

1995,1996.

361.  Hüseynov  H.,  Bəhərçi  T.  Azərbaycan:  siyasi 

təxribatçılıq və separatizm əhatəsiııdə. Bakı, 2002.

362. Hüseynova İ. Dövlətçilik namiinə.  Bakı, 2001.

363. HepıraeBCKM  C.  H

obwh

  nyxb  A3ep6aHa>KaHa.  M.,2003.

364.  Cəfərov N. Azərbaycançılığa giriş.  Bakı, 2002.

365.  Cəfərov N.  Heydər Əliyev. Bakı, 2002.

366.  Cəmilzadə H.  Döyüşən şəfa ocağı.  Bakı,  1994.179

367.  Cavanşir M.S. Qarabağ tarixi. Bakı,  1959.

368.  CəfərovƏ. Quruçay dərəsində. Bakı,  1990.

3 6 9 .

  UlarHHflH  M.  HaropH&m  Kapaöax.  MocKBa, 

1 9 3 0 ;  ^HeBHHKH 

( 1 9 1 7 - 1 9 3  lrr.).  Leninqrad, 

1 9 3 2 .

370.

  IIIaxpaM aH flH  

C>. 


KoMCOMOJibCKaH 

op ra H H3

a u H «  H a r o p H o r o  

K a p a ö a x a  

3r o a b i 

B c j i h k o h  

O ı e ııe c T B e h h o h   bohh& i.  B a k ı , 

1 9 5 8


.

3 7 1 . 1 I l a B p o B  H .H . 

IloBaa  yrp03a  pycckowy 

a e j ı y  

b

 

3 a K a ( |) K a 3 b e .  C P B , 

1 9 1 1 .

3 7 2

.  Ş u ş u n i s k i   F .  Ş u ş a .  B a k ı , 

1 9 8 8


.

3 7 3


.  IIİMrajiHH  F .  H a p o jiH o e   x o s m h c t b o   C C C P   b  n e p H O #  

BejiHKOH  OTeM ecTBeHHoö  b o h h w . 

M „   1960.

3 7 4 .

  IUyKiopoB 

H . 

/ ] , H n j i 0 M a T H a  

M H pa. 

EaKy, 


1 9 9 8 .

180

MaMe,aoB Ha3HM Paxoap orjibi 

U aro p n o -K ap aö axcK afl  ABTOHOMHas  o6jıacTb 

A3ep6aHfl>KaHCKOM 

CCP 06.1941  -   12.1950rr. PE3IOME

Mo>ıorpacj)H>ı 

c o c t o h t  

m  

«RRejxeımib>, 

6 - t h  

naparpa(|)OB 

n 

3aMeHHromero  « n o c jıe jıo r a » .BBBflfiHHH 

noKa


3

aHbi  aKTyajibHocTb  revib!.  ypoBeHb  H

3

y'ieHHa 


n p o

6

jıeM bi, ueJTb 

o6

a

3aHHocTb, 

HaynHoe 


HOBaTopcTBo 

npaKTHHecKoe 3

HaneHHe  Hccjıe/ıoBaH Hii,  a  TaıoKe  aaH  aBTopoM  m ctkhh 

OTBeT  no^Jio^KHbiM  npejınojıoJKeHHHM  apMaHCKHX  nperıoflaBaTejıeH.

H a iB a n n e  

rjıa B b i: «npHpoAHo-reorpa<|)H

4

ecK oe ycjroBHe

Haropnoro  Kapa6axa».  B 

ə to h   rjraBe ,aaHa  KpaTKaa  cnpaBKa  o pejibecj)e, 

r e o J io r H H e c K O H   C T poeH M H , o  n o jıe

3

H bix HCKonaeMbrx, 

o   K jiH M aT e 

BHyTpeHHHX  BOA,  o 

3 e M J ie , 

O  MHpe 

4>J10pbI 

H  (j)aynb!, 

0 6  


Ə K O H O M H H e C K O H  

n 0 3 H U H H , 

O  npHpO^HOM  yCJIOBHH.

Bo  II  rjıaee 

KpaTKO  ocBem eHO  «H cropH H ecK H H   oÖ

3

o p  H a ro p H o roKapaöaxa 

nepHOfl c  1918-ro no  1940-

oh

 

toa

».

III  rjrana 

lu n b in a crcn :

  «HKAO 

A3ep6a3A>[

CCP 

bo  BpeM« 

BenHKofi 

OTenecTBeHHOH 

BOHHbi». 

B  3Toh 

rjıaBe 


rOBopHTca 

o 

HaCTOHHHBOM PepOHHeCKOM  CpaJKeHHH  CblHOBCH flOHepeH 

n p O T H B  

<})auiH

3

Ma,  o TpyaoBOM 

repoH


3

Me 


Tbijıy, 


rıoazıep>KKe  T p yao B o ro  napo^a  (j)poHToiiHKOB. 

HaKoııeu 

06 

c t o  
ı/ 

e c  ko h 

n o d e u e  

Haa 

repMaHCKoro  c})auiH3Ma  Hapo^a HKAO 

A3ep6an/ı,5KaHCKOH CCP.

IV  rjıaBa  -   «3K0H0MHHecKa>ı  >KH3Hb  HKAQ  A3ep6aHA>ı 

CCP  (1946-19S0rr)».  B  ətoh  raaBe  roBopHTca  o  B

0

CCTaH

0

BJieHHH  h

p a3B H T H H   n p O M b lU JJ ie H

HOCTH  H 

CejlbC K O rO   X03SIHCTBa  B  p e r H O H e » .Ha3BaHHe  V  maBa:  «KyjibTypHoe  CTp0HTej7bCTB0 HKAO 

A3ep6afifl>KaHCKOH 

CCP 

b  (


1946-1950rr.)».  B 

n ıaB e  roBopHTca o

pa

3BHTHH 

0 6


pa

3 0


BaHHH,  KyjlbTypHO-npOCBeTHTeJIbHOH  paÖOTbl,  HäyKH, 

jın repaTypbi 

h

  HcıVI 

r jıa B e  -  

«O HepeaHafl  T e pp H ro p H

2

uibHa»  npeTeH3

Ha 


h 

pe3yıibTaT  apMsiH HKAO 

A}ep6aH/j>KaHCKOH CCP 40-bie  roflbi  XX BeKa». rjıaBe 

uınpoKO 


nccneAöBana 

nonbiTKa 

OTpbiBaTb 

o t  


A3ep6aHfl>KaHa  HKAO KOHme  1945-ro  rofla.

3

aKJiK)HeHHe. 

ə to m

 

pa

3.ne.ne  roBopHTCfl 

06

  OKKynaunn  co CTOpOHbl  apMHH 

20

  npOIieHTOB  HCTOpHHeCKHX  A3

e p


6

aHfl>KaHCKHX 

TeppHTopHH  b  KOHue 

XX 

cTOJieTHa,  ynopHiafl 

6

o pb


6

a  A


3

e p


6

aH/ı>KaHa 

OCBOÖOÄHTb 

OKKynHpOBaHHblX 

TeppHTOpHH  Ha 

OCHOBe 


apXHBHblX 

MaTepHajıoB,  nepHOAHHeCKHX  n e n a rH b ix   MaTepnanoB cym ecTByıom HX 

HayHHo-.riHTepaTypHbix  MaTepHajıoB.

181


Məmmədov Nazim Rəhbər oğlu

U pper Garabagh Autonom ous  Province o f  Azerbaijan 

SSR during June  1941  -  D ecem ber  1950 years

S U M M A R Y

M onogram   consists  o f  “introduction” ,  “6  paragraphs”  and  “Prologue” .  The 

actuality  o f the them e,  the  level  o f studding,  dim  and  duties  o fp ro b le m ,  the  scientific 

innovation  and practical  signifıcance  o f  the research  are  discovered,  tales  conclusion 

o f  Armenian  authors  a ıe   answered  try  neat  argum ents.  The  fırst  chapter  is  called  1 

“The  natural-geographical  condition  o f  Upper  Garabagh.  S hort  inform ation  is  given 

about  the  reüef,  the  geological  structure,  m inerals,  clım ate,  local  waters,  soil,  planet 

o f  plant  and  anim als,  econom ical-geographical  position,  natural  atmosphere, 

population  and  its  natural  structure  o f   U pper  G arabagh  are  direr  in  this  chapter, 

“Historical  review  o f  46  during the period from   1918  to  1940”  has been interpreted in 

the  II  chapter.  The  III  chapter  is  called  “ UGAP  o f A zerbaijan  SSR   during  the  Great 

Patriotic  W ar” .  The chapter deais w ith the tight o f young’s  o f  U G A P against fashizm, 

the  great  hclp  o f  working  people  to  the  front,  great  service  o f   our  people  on  the 

historical  victory  over  fashizm.  'The  IV  chapter  nam ed  “The  econom ical  life  of 

UGAP  o f  Azerbaijan  SSR”  deals  w ith  the  restoration  and  developm ent  o f  industry 

and agricultıire in this area  .

The  problem s  o f   education,  culture,  press,  science,  literature  and  art  are 

explained  in  the  V  chapter  called  “Cultural  construction  in  UG AP  o f  Azerbaijan 

SSR”.  The VI chapter is  called “ A rm enians next pretension o f  territory and  its results 

in UGAP  o f Azerbaijan  SSR” .  The  at  tem ptation  o f  A rm enia  to pull  out  UGAP  from 

Azerbaijan  and  its  results  are  investigated  in  this  chapter  w idely.  At  the  last  chapter 

the  occupation  o f   20%   o f   the  historical  territory  o f   A zerbaijan  by  A rm enia,  the 

intensive  fıght  on  getting  back  o f   our  etem al  lands  are  researched  within  archives docııments, m aterials  o f  periodical  press and available scientifıc  literature

182Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə