AZƏrbay can ssr dağliq qarabag muxtar vilayəTİ İyun 1941-dekabr 1950-CİYüklə 4.24 Mb.
Pdf просмотр
səhifə9/11
tarix23.12.2016
ölçüsü4.24 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

129

abidə və muzey, 6 dövlət teatrı və konsert studiyası erməni 

vandalları 

tərəfındən 

dağıdılmışdır, 

İşğal 

edilmiş 


ərazilərdə  dağıntı  və  talan  nəticəsində  Azərbaycan 

iqtisadiyyatma  60  milyard  ABŞ  dollarından  artıq  ziyan 

dəyib49.  Qarabağ  savaşında  20000  vətəndaşımız  həlak 

olub,  100.000  nəfər  yaralanmış  və  ağır  bədən  xəsarəti 

almışdır.  1  milyon  200  min  Azərbaycan  vətəndaşı  öz 

doğma  vətənində  qaçqına,  köçkünə  çevrilmişdir.  4959 

nəfər  itgin  düşmüş,  4000  nəfər  girov  götürülmüşdür50. 

Hazırda yüzlərlə əsirlikdə qalanımız var.  Əsirlikdə işgəncə 

ilə  öldürülən  azərbaycanlıların  sayı  176  nəfərdir  (bu 

ermənilərin  etiraf etdikləridir).  Biz  bu gün  yuxarıda  qeyd 

etdiyimiz  acı  həqiqətləri  dünya  ictimaiyyətinə  çatdırmalı, 

xalqımızın  soyqırma,  genosit  siyasətinə  məruz  qaldığmı 

faktlara  əsaslanaraq  obyektiv  şəkildə  sübut  etməli  və 

faciələri  törədənlərin  cinayət  məsuliyyətinə  cəlb  edilməsi 

üçün  dünya  parlamenti  və  beynəlxalq  təşkilatı  qarşısında 

məsələ qaldırmalıyıq.

XX  yüzilliyin  sonu,  XXI  yüzilliyin  əvvəllərində 

Azərbaycanm  xarici  siyasət  sahəsində  atdığı  uğurlu 

addımlarda:  Azərbaycanm  MDB-yə  daxil  olması  (1993 

sentyabrın  24)51,  «Əsrin  müqaviləsi»nin  imzalanması 

(1994-cü il sentyabrın 20), Lissabon samitindəki ATƏT-in 

Dağlıq Qarabağ məsələsinə dair qəbul etdiyi prinsip (1996 

dekabr)52,  Tarixi  İpək  Yolunun  bərpası  üzrə  Beynəlxalq 

Bakı  Kanfransı  (1998  sentyabr),  Strasburqda  zirvə 

toplantısımn  keçirilməsi  (1997  sentyabr)53,  ATƏT-in 

İstanbul  samitindəki  qərarlar,  Azərbaycamn  Avropa 

Şurasınm  tam hüquqlu üzvlüyünə  qəbul  edilməsi  (2000-ci 

il  9  noyabr)54,  Avropa  Şurasmm  Nazirlər  Kabinetinin 

iclasmda Azərbaycanm Avropa Şurasma tam hüquqlu üzv 

olması  haqqında  sənəd  qəbul  edilməsi  (2001  yanvarın 

17)55,  Fransanm  Strasburq  şəhərində  Avropa  Şurasmm

130

iqamətgahı 

qarşısında 

Azərbaycanm 

bayrağının 

qaldırılması  və  ölkəmizin  Avropa  Şurasmm  täm  hüquqlu 

üzvünə  çevriləsi  (2001  yanvar  25)56,  AŞPA  payız 

sessiyasında  Azərbaycanm  ərazi  bütövlüyünü  təsdiq  edən 

sənəd  qəbul  edilməsi  (2001  sentyabr  24),  ABŞ-ın 

Azərbaycana silah satışı üzərinə  qoyduğu  qadağanın ləğv 

edilməsi  (2002  martm  30)57,  Trabzon  zirvə  görüşündə 

«Terrorizmə, 

mütəşəkkil 

einayətkarlığa 

və 

digər 


cinayətlərə 

qarşı 


mütəşəkkil 

mübarizə 

haqqmda» 

Azərbaycan, 

Gürcüstan 

və 


Türkiyə 

respublikaları 

arasında  sazişin  imzalanması  (2002  aprelin  30),  NATO- 

nun  Praqa  Samitində  Azərbaycamn  NATO  Parlament 

Assambleyasınm  assosiativ üzvlüyünə  qəbul  olması  (2002 

noyabr)58,  İlham  Əliyevin  AŞ  PA-nin  vitse  prezidenti  və 

qurumun biro üzvü seçilməsi (2003 yanvar) və sair mühüm 

tarixi  məsələlərin  əsas  istiqamətlərindən  biri  Dağlıq 

Qarabağ  münaqişəsinin  sülh  yolu  ilə  həll  edilməsi, 

Azərbaycanm ərazi bütövlüyünün  bərpa edilməsi uğrunda 

mübarizə  təşkil  edir.  Lakin  bu  sahədə  aparılan  gərcin  iş, 

hələ  ki,  təcavüzkar  Ermənistan  dövlətinin  təqsiri 

ucbatmdan  əməli  nəticə  verməyibdir.  Bu  gün  müvəqqəti 

hərbi  məğlubiyyətə  uğrasaq  da,  xarici  siyasət  sahəsində 

qazandığımız  naliyyətlər  bizi  sabaha  ümidlə,  inamla 

baxmağa  səsləyir.  Bu  gün  lıər  bir  azərbaycanlı, 

vətənimizin ərazi bütövlüyü, istiqlalı naminə, lazım gələrsə 

canını  belə  qurban  vermək  əzmindədir.  İqtisadi,  siyasi, 

mənəvi,  psixoloji  potensiyalımız  tam  gücü  ilə  hərəkətə 

gətirilmiş,  ərazi  bütövlüyümüzü  qorumağa  qadir  olan 

yüksək  ideologiyaya,  təlimə,  döyüş  qabiliyyətinə  malik, 

hər  cür  silalıla  təmin  edilmiş,  beynəlxalq  tələblərə  cavab 

verən  güclü,  yenilməz  və  məğlub  edilməz  ordumuz 

yaradılmışdır.  Sülh  yolu  ilə  «Qarabağ  məsələsi»  həll 

edilməzsə,  hərbi  yolla  işğal  altındakı  torp>aqlarımızı  geri

131


qaytarmağa  hazırıq.  Dövlətimiz  gərgin  və  fəal  iş 

aparmaqla belə bir abı-hava yaradıb.  Bu gün, çətin,  lakin 

şərəfli  və  əhəmiyyətli  olan  qələbənin  əldə  edilməsi  üçün 

milli  birliyimiz  lazımdır.  Dünyada  heç  bir  çətinlik  əbədi 

deyildir.  Hər  bir  tənəzzülün  tərəqqisi,  hər  bir  qaranlıq 

gecənin,  sabaha  sıçılan  aydın,  günəşli  bir  gündüzü  olur. 

Tarix boyu bütün mübarizənin sonunda haqq, ədalət zəfər 

çalıb.  Ona  görə  qələbəmizə  zərrə  qədər  də  şübhə 

olmamalıdır.  Inanırıq  ki,  tezliklə  torpaqlarımız  azad 

olacaq,  qaçqın  \rə  köçgünlərimiz  öz  doğma  ata-baba 

yurdlarma qayıdaeaq və Azərbaycanm dövlət müstəqilliyi 

daha  da  möhkəmlənəcəkdir.  Bu  gün  Azərbaycan  dövləti 

etibarh  əllərdədir.  Heydər  Əliyevin  zəngin  idarəçilik  və 

siyasi  məktəbini  keçmiş  layiqli  davamçı,  xalqın  və 

dünyanm  razılıqla  qarşıladığı  istedadlı  dövlət  xadimi, 

dərin  biliyə,  geniş  dünyagörüşünə,  yüksək  idarəetmə 

qabiliyyətinə malik  gənc və  istedadiı  lider  İlham  Heydər 

oğlu  Əliyev  atasmın  siyasi  xəttini  inamla  davam  etdirir. 

İ.H.Əliyevin  prezident  seçildiyi  vaxtdan  keçən  dövr 

ərzində Azərbayccinm həm siyasi, həm sosial-iqtisadi, həm 

də 

beynəlxalq münasibətlər 

sahəsində 

yeni-yeni 

nailiyyətlər  qazanılmışdır.  Həmçinin  prezidentimizin 

xarici 

siyasət 


sahəsində 

fəaliyyətinin 

əsas 

istiqamətlərindən biri Dağlıq  Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu  ilə  həll  edilməsi,  Azərbaycanm  ərazi  bütövlüyünün 

bərpa  edilməsi  uğrunda  mübarizə  təşkil  edir.  İ.H.Əliyev 

çıxışlarmda  dəfələrlə  bəyan  etmişdir  ki,  Azərbaycan 

dövləti  və  xalqı  Dağlıq  Qarabağ  məsələsini  ədalətlə,  sülh 

yolu  ilə  həll 

edilməsinin  tərəfdarıdır.  Lakin  sülh 

imkanlarmm  tükənməsi  Azərbaycanı  öz  torpaqlarını 

silahlı  yolla  azad  etmək  hüququndan  istifadə  etmək 

məcburiyyətində:  qoya  bilər.  Güclü  orduya  malik 

Azərbaycan  dövlati  buna  qadirdir.  XXI  yüzilliyin  ilk  altı132

ilində  Azərbaycan  diplamatiyasmın  gərgin  səyləri  öz 

bəhrəsini 

verməkdədir. 

Dünya 

ictimaiyyatı artıq 

Azərbaycan  həqiqətlərinə  daha çox  yaxmdır.  Azərbaycan 

sürətlə  Avropatlantika  məkanma  intiqrasiya  olunur. 

İşğalçı  Ermənistan  isə  daha  çox  dünya  birliyindən, 

dünyada  və  bölgədə  gedən  inteqraiya  proseslərindən 

kənarda  qalmaqdadır.  Hazırda  müstəqil  Azərbaycan 

dövləti  dünyanın  128  ölkəsi  ilə  iqtisadi-ticarət  əlaqəlri 

qurmuşdur.  Sülhün və əmin-amanlığm  carçısı  H.Ə.Əliyev 

çıxışlarmdan  birində  qeyd  etmişdir  ki,  «XXI  yüzilliyin 

əvvəllərində  istər  daxildə,  istərsə  də  xarici  siyasətdə 

qazamlmış  nailiyyətlər  Azərbaycanm  ərazi  bütövlüyünü 

bərpa  edəcəyindən  xəbər  verir...  Azərbaycan  dövlət 

müstəqilliyi  əbədi,  sarsılmaz,  dönməz  olacaqdır  və 

Azərbaycanm bügünkü nəsİi gələcək Azərbaycanı daha da 

yüksəklərə qaldıracaqdır»59.

133


MƏNBƏLƏR

GİRtŞ

1.  Əliyev  H.Ə.  Azərbaycan  XXI  əsrin  və  üçüncü 

minilliyin ayrıcmda. Bakı, 2001-ci il, səh.15-16.

2.  «K0MC0M0JicKafl npaB/j;a» qəzeti.  15 aprel  1989-cu il.

3.  Azərbaycan  Respublikası  Siyasi  Partiyalar  və 

ictimai 


Hərəkatlar 

Mərkəzi 


Dövlət 

Arxivi 


(ARSPİHDA) f.l, s.169, İ.249, v.7, 8.

4.  Yenə orada V.9-İ2.

5. 

HaropHMft 

Kapaöax 


3

ro^tı 


c o b c t c k o h  

BJiacTH 


(KpaTKHH  CTaTHqecKHH  cöopHHK).  Xankəndi,  1970, 

s.165.


6. 

KyıibTypHoe  cxpoHTejibCTBO  A3ep6aHa>KaHCKOH 

CCP 


(cTaTHHecKHH cöopHHK). Bakı,  1961, s.16

7.  Əliyev A.  Naxçıvan MSSR-da kitabxana işi (1920- 

1985).  Bakı,  1991,  səh.12;  Nəcəfov  Ə.  Azərbaycan 

Respublikası  DQMV-də  kitabxana  işinin  tarixi 

(1923-1988) Bakı, 2001, səh.17-18

8. 


KyntTypHoe  cTpoHTejibciBo  A3ep6aHfl*aHCK0H 

CCP 


( c t . c ö . ) .  

Bakı,  1961, s.30.

9.  Azərbaycan 

Respublikasınm 

Dövlət 

Arxivi 


(ARDA), f. 13, s.4, iş 42, v.ll

10.KyjibTypHoe  cıpoHTejibCTBo  A3ep6a0Ä»caHCKOH 

CCP 


( c t . c ö ) .  

Bakı,  1961, səh.30, 34, 53.

11. 

Azərbaycan  Sovet  Ensiklopediyası,  III  cild.  Bakı, 1979,səh.310

12.Nadirov  A.A.  Nuriyev  Ə.X.  Muradov  Ş.M. 

Naxçıvan  iqtisadiyyatı  XX  əsrdə,  Bakı,  2000-ci  il, 

səh.78


13.HaropHbift  Kapaöax  3a  rofltı 

c o b c t c k o h  

BJiacTH 

(KpaTKHe 

CTaT.cöop.). Xankəndi,  1970, səh.26.134

14.HaropHoe  xo

3

hüctbo  A

3

ep

6

aH,apKaHCK

0

H  CCP  K  50 

jıeTHio  CCCP.  lOÖHJieHHHH  ct.cö., 

Bakı,  1972, 

səh.152-153.

15.

 

A

3

ep

6

aMA>KaH 

b

 

n,H(J)Hpax.  KpaTKHH  cra.cö.  Bakı,

1964,  səh.105,  147;  Pe

3

aJHona  XVIII  cb e

3

/ıa 

Kn(6) 

A

3

ep

6

aM^>KaHa.  Bakı,  1951, səh.5

lÖ .E p e M S H  

C.T. 

ƏKOHOMHKa COUHaJIbHMH 

CTpofi 

AjlÖaHHH  III-VII 

B.B.  -  

OqepHKH 

HCTOpHH 

CCCP  III- 

IX 

b

.

bM oskva,  1985

n .T e p -F eB eııa a ıı  A .H .  ApMerora 

h

  apaÖCKHH 

xaJimfmT- 

Yera^aH,  1974.

18. MııanaKaHHH  A.LU. jiH T ep a T y p e 

Ka

3

CKOH 

AjıöaHHH-Yerevan,  1969.

19.Yjıy6a6aaH  B.A.  OnepHKH  hctophh  BocTOHHoro  Kpaa 

ApMeHHH (V-VII 

b .b .)  

Yerevan  1982.

20. 

Xa*ıaTypaH 

A.A. 

Kopnyc 

apaöcKHX 

HaannceH 

ApMeHHH VIII-XVI 

b

.

b

.  Yerevan,  1987.

21. CBA

3

JIH T.C. ArBaHbi VII-VIII 

b .b . 

Yerevan,  1975

22-Akom h  A.A.  AjıöaHHfl-AüyaHK 

b  

rpeKejıaTHHCKHX 

h

/tepeBHe-apMÄHcKnx  HCTOHHHKax,  Yerevan,  1987; 

OnepKH  no 

hctophh

  C

obctckoh

  ApMeHHH,  Yerevan, 

1955.

23.BapraHjm  C.  Hoöe^a  Cobctckoh ApMeHHH.  Yerevan, 

1955.

24.

 

rajıOHH  r,  PaöoHHe 

/iBHxeHHe  h  HauHOHajibHbiH 

Bonpoc b 

3

ara

4

>Ka

3

be  1920-1922, 

Yerevan, 1969.

25. AöpaMHH  r.B . 

HaropHbiH  Kapaöax 

b  

nepHo/j 

cTp

0

HTejibCTB

0

  cocHajiH3Ma (1920-1937r.r),  Yerevan,

1972.

26. HoHecHHH F.A.  noöejıa njıaHa jichhhckoh  KonepauHH 

b  HaropHOM-Kapa

6

axcKOH  Abtohomhwh  oöjıacra, 

BaKy,  1958; 

O t  

OTCTajıon 

arpapHOH 

n poB H H U H H  

-   k

135

nepeaoBOH  cocHajiHetHqecKOH  oöjıacra, 

BaKy, 

1963; 


YcTaHOBJieıiHe  coBeTCKofi  BJiacTH  b  HaropHOM 

Kapaöaxe, Yerevan,  1971.

27.MKpT&rabiflH 

UI.M. 


HaropHOM 

KapaöaxcKa 

ÄBTOHOMHaa 

oÖJiacTB,  BaKy, 

1970; 


nyTOBO^HTeJib 

rocy^apCTBeHHoro  HCTOpHKo-KpaeBe^MecKoro  My3en 

HaropHoro Kapa

6

axa, Xankəndi, 

1969.


28. 

Y.Mahmudov  «Qarabağ  tarixi»,  Bakı,  2005 

(Qarabağ Suallar və faktlar).

29. Abdullayev  Ə.  Ermənistan  Azərbaycana  qarşı 

təcavüzkarlıq  siyasəti  tarixindən.  Bakı,  1995; 

Ermənistanm  Azərbaycana qarşı  hərbi  təcavüzü və 

Heydər Əliyevin sülh strategiyası. Bakı,  1999.

30. Əliyev İ.  Dağlıq Qarabağ.  Tarix, faktlar,  hadisələr. 

Bakı,  1989.

31.Arzumanlı  V.,  Mustafa  N.  Tarixin  qara  səhifələri. 

Deportasiya. Soyqrımı, qaçqınlıq. Bakı,  1998.

32.Vəliyev 

İ.  Dağlıq Qarabağ:  tarix, faktlar, hadisələr. 

Bakı,  1989.

33.İsmailov  F.  Qarabağ  konfılikti  ABŞ-ın  qlobal 

siyasəti konteksində. Bakı, 2001.

34. 

Yaqublu N. Xocalı qırğmı. Bakı,  1992.35. Köçərli T. Qarabağ. Bakı, 2002.

36. Paşayev A. Köçürülmə. Bakı,  1995.

37.Səmədzadə 

Z. 


Dağlıq 

Qarabağ: 

naməlum

həqiqətlər. Bakı,  1995 38.Süleymanov Z. Qarabağ gündəliyi. Bakı,  1991.

39. Hacıyev 

Q. 

Qarabäğm maddi 

və 


mənəvi 

mədəniyyoti.  Bakı, 2005.

40.Xəlilov  X.  Qarabağın  elat  dünyası.  Bakı,  1992; 

Qarabağ (etnik Və 

siyasi tarixinə dair). Bakı,  1990.

136

41.İmanov R. Azərbaycänm ərazi bütövlüyünə qəsd və qondarrna DQMV. Bakı, 2005.

42. 


Məmmədov N.  Dağlıq Qarabağda sənayenin bərpa 

və  inkişafı.  Bakı,  2002;  Şuşa  və  Şuşalılar.  Bakı, 

2004;  Azərbaycamn  Şuşa  qəzası  1900-1917-ci 

illərdə.  Bakı,  2005;  Dağlıq  Qarabağm  kənd 

təsərrüfatı  1920-1940-cıillərdə. Bakı,2003.

43.Məmmədov  İ.  Ermənistan  Azərbaycanlılari  və 

onların acı taleyi. Bakı,  1992.

44. 


Zəmanəmizin  Böyük  Azərbaycanlısı.  Bakı  2001, 

səh.33, 35, 82.

IFƏSİL

1. 


/I>Kaı|)apoB 

A.F. 


Pa3Be^OHHbie 

pacKonKH 

b 

IIIyıuHHCKOH neuıepe. 

Bakı,  1973, səh.18

2.  /],>Ka(j)apoB  A.F., 

FacaHOB 

A.A.  ApxeojiorHHecKHe 

Haxo^KH H3 UlyııiHHCKOH 

neıuepBi. 

,ZI,AH A3epö. CCP. 

T-32,  1976, JVs  1

3.  Məmmədov 

N.R.  Dağlıq 

Qarabağın 

kənd

təsərrüfatı  1920-1940-cı illərdə. Bakı, 2000, səh.144.  Əliyev  H.B.  Azərbaycan  SSR  iqitisadi  coğrafiyası. 

Bakı,  1963, səh.2002.

5.  Məmmədov 

N.R.  Dağlıq 

Qarabağın 

kənd


təsərrüfatı 1920-1940-cı illərdə.  Bakı, 2000, səh. 14

6.  Nazirova  B.T.  Azərbaycan  SSR  Muxtar  Dağlıq 

Qarabağ  Vilayətində  texniki  bitgilərin  inkişafı  və 

coğrafi yerləşdirilməsi. Bakı,  1948, səh. 14-15.

7.  Azərbaycan 

SSR  Elmlər 

Akademiyasımn

Xəbərləri.;  İbtidai  Elmlər  Seriyası.  1957,  JV

q

  6, 


səh.83.

8.  Əliyev  H.  Dağlıq  Qarabağ  Muxtar  Vilayəti.  Bakı,

1963, səh.2003.

137


9.  Vəliyev  N.A.  Dağlıq  Qarabağın  Hidroqraflya 

şəbəkəsi.  Azərbaycan  SSR  EA  xəbərləri  ictimai 

elmlər seriyası.  1957, No 6, səh.84.

10. Yenə orada, səh.84-85.

11.Rüstəmov S.H.,  Daydabekov  S.Q.  Dağlıq  Qarabağ 

çaylarınm  axımı.  Azərbaycan  SSR  EA  xəbərləri 

ictimai elmlər seriyası,  1947-ci il, Jvfç 3, səh.25.

12.Məmmədov  N.R.  Şuşa  və  Şuşalılar.  Bakı,  2004, 

səh.17.

13.Əliyev H.B.  Azərbaycan  SSR  iqtisadi  coğrafiyası. 

Bakı,  1963, səh.203.

14.Zavaryev  B.Q.  Dağlıq  Qarabatın  qısa  coğrafıyası. 

Bakı,  1948, səh.3-5.

15.Əliyev 

H.B.  Azərbaycan  SSR  iqtisadi  coğrafiyası. 

Bakı,  1963, səh.204.

lö.Məmmədov 

N.R. 

Dağlıq 


Qarabağın 

kənd 


təsərrüfatı 1920-1940-cı illərdə. Bakı, 2003, səh.17.

17.Məmmədov  N.R.  Azərbaycanm  Şuşa  qəzası  1900- 

1917-ci illərdə. Bakı, 2005, səh.19.

18.Xay3ep 

E.  O  ^ayHe  cjıenHeä  HaropHoro  Kapaöaxa. 

Azərbaycan  SSR  EA-nın xəbərləri,  1940-cı  il,  JNç  1, 

səh.70-74.

19. 


AR SPİHA f.89, s.37, iş 581, vər.7.

20. 


TpeTta 

Bbie:wHaa ceccn a  A3<1>AH 

HaropnMH KapaöaxcKHH  Ajbtohomhoh 

oÖJiacTL. 

Bakı,  1939, 

səh.133-135.

21.Əliyev  İ.  Dağlıq  Qarabağ:  tarix,  faktlar,  hadisələr. 

Bakı, 


1989, 

səh.4; 


Azərbaycan 

Sovet 


Ensklopediyası, III cild, Bakı,  1979, səh.46.

22. 


Məmmədov 

N.R. 


Dağlıq 

Qarabağın 

kənd 

təsərrüfatı  1920-1940-cı illərdə.  Bakı, 2003, səh.19.138

23. HaropHbift  KapaÖax  3a  ro,m>ı CoBeTCKofi  BJiacTH 

(KpaTKHH  CTaTHMecKHH  cöopHHK),  Xankəndi,  1968, 

səh.27-28.

24.Əliyev  İ.H.  Dağlıq  Qarabağ:  tarix,  faktlar,

hadisələr. Bakı,  1989, səh.3.

25.Əliyev  M.:T.  Azərbaycan  iqtisadivyatı.  Bakı,  1998, 

səh.202.

IIFƏSİL


1.  Azərbaycan  Deınokratik Respublikası.  Bakı,  1992, 

səh.10-11.

2.  ARDA,  f.2898,  siy.2,  iş  34,  v.51;  Azərbaycan 

Cumhuriyyəti. Parlament,  1-ci cild, səh.185.

3.  Yenə orada, vərəq 51-52.

4.  ARDA. F.894, siy.4, iş 8, v. 129-130.

5.  «Azərbaycan»,  17 noyabr  1918-ci il.

6.  AR DSPİHA, f.277, iş 76, vər.39.

7.  ARDA, f.970, siy.l, iş  13, vər.8-9-10.

8.  ARDA,  f.894,  siy.2,  iş  102, vər.2;  fond  970,  iş  163, 

vər.25;  siyahı  10,  iş  37,  vərəq  1-2;  ARDSPİHA, 

fond 277, iş 40, vərəq 27.

9.  ARDSPİHA,  fond  276,  siy.9,  iş  4,  vər.13;  iş  28, 

vər.17.


10. Yenə orada iş 28, vər.17; iş 65, vərəq 36.

11. ARDA, f.894, siy.4, iş 90, vərəq 7

12. Yenə orada f.970, siy.l, iş 68, vər.66; iş  152, v.19.

13. Yenə orada.  siy.10, iş 80, v.34-37; iş  103, v.5, 21.

14. «Azərbaycan»,  2  sentyabr,  1919-cu  il;  ARDA, 

f.970, siy.l, iş 90, vər.1-11, iş  104, vər.1-3.

15.ARDA,  f.970,  siy.l,  iş  213,  vər.7;  ARDSPİHA, 

f.277, siy.2, iş 40, vər.57.

16. 

ARDA, f.970, siy.l, iş  190, vər.21-43.17. Yenə orada, vərəq 68, 69, 81.

139

18. Yenə orada, vərəq 98.

19. Yenə orada, fond 2894, siy.2, iş 5, vər.40.

20. Yenə orada, vərəq 65, 72.

21. PycTaMÖeÄJiH III. H3 neqajiBHoro npomuoro. ^Kypnajı 

«Ka4>Ka3»,  1935, JVa 7-8, c.9

22. ARJDSPİHA, f.27, siy.2, iş 54, vərəq 43.

23. Yenə orada, vərəq 43-44.

24. Yenə orada, Fond 410, siyahı 1, iş 70, vərəq 96.

25. Yenə oracla, Fond 27, şiy.l, iş 414. vərəq 44.

26. Azərbaycan SSR-in 40 illiyİ. Bakı,  1960, səh.72.

27.Qardaşlıq ailəsində.  Bakı,  1973, səh.72.

28.Əliyev 

P. 

Qarabağ 


bolşeviklərinin 

sovet 


hakimiyyətin  qələbəsi  uğrunda  mübarizəsi.  Bakı,

1989, s.19.

29. 

AR DSPİHA, f.27, siyahı 2, iş 54, vərəq 29.30. ARDA.  Fond 27, siyahı  1, iş 649, vərəq  190.

31. Yenə orada, Fond 24, siyahı 1, iş  137, vərəq  18.

32. Yenə orada, ond 410, siyahı 1, iş .11, vərəq 45.

33. Yenə orada, Fond 27,  siyahı  1, iş 96, vərəq  16.

34. AR DSPİHA.  Fond 420, siyahı  1, iş 3, vərəq 42.

35. Yenə orada, Fond 410, siyahı  1, iş 293, vərəq 36.

36. ARDA. Fond  17, siyahı 1,'iş 701, vərəq 29.

37. Yenə orada, Fond 2502, siyahı  1, iş 55, vərəq 2.

38. Yenə orada, Fond 456, siyahı  16, iş  129, vərəq 32.

39. «Kommunist» qəzeti, 2,8 avqust,  1920-ci il.

40. ARDA- F.27, siyahı  1, iş 45, vərəq 24.

41.«Kommunist» qəzeti, 07 iyun,  1920-ci il.

42. 

Yenə orada, 27 avqust,  1920-ci il43. ARDA, Fond 420, siyahı 1, iş 173, vərəq  16.

44. KoMMyHHCTHMecKaa  napTM  A3ep6.pe30Juou,Hflx 

h

 

peuıeHHax  c'i>e3ÄOB.  Kom^epeHijHH h

  nneHyMOB.  T.l 

(1920-1937r.r.). Bakı,  1986,s.l88.

45. ARDA-  Fond 379, siyahı 3, iş 4137, vərəq 54.140

46. AR DSPİHA.  Fond  1, siyahı 2, iş  105, vərəq 24

47. «Kommunist» qəzeti,  18 avqust,  1920-ci il.

48. ARDA. F.379, siyahı 3, iş 73, vərəq  173.

49. AR DSPİHA. F.89, siyahı  1, iş 4, vərəq 1.

50. 


«BaKHHCKHH 

pa6oraH» 

qəzeti,  Bakı,  7  yanvar  1992- 

ci il.

51. «Kommunist»  qəzeti,  1920-ci il,  8  may,  16 may,  16 iyun,  19 noyabr.

52.ARDA. F.130, siyahı  1, iş  171, värəq 34.

53. 

Yenə orada, f.411, siyahı 4, iş  19, vərəq 37. ■54. Yenə orada, f.61, siyahı  1, iş 114, vərəq 34.

55. Yenə orada, f.61, siyahı  1, iş  116, vərəq 27.

56. «Yeni yol» qəzeti,  13 iyul,  1927-ci il.

57. AR DSPİHA, f.89, siyahı  1, iş 276, vərəq 43.

58. Yenə orada, F.1933, sıyahı  1, iş 726, vərəq  143.

59. ARDA.  F.379, siyahı 3, iş 595, vərəq 29-33.

60. «Yeni kənd» jurnalı, Jvfe 4,1930, səhifə 29.

61.«Təşviqatçı» jurnalı, JVTe 6,1948, səhifə 57.

62. 

ARDSPİHA.  F.411, siyahı  1, iş 831, vərəq 6.63.HaropHbiH  Kapaöax  3a  ro^bi  C

obctckoh


  BJiacTH. 

Bakı,  1972, səh. 170,

64. 

«Təbliğatçı» jurnalı, 'JNfe 6,  1948, səh.58.65.Hapo/uıoe 

x o s h h c t b o  

A3ep6.CCP. 

Bakı,  1972, 

səh.45


66

«Təbliğatçı» jurnalı, JV96

,  1948, səh.58.

67. «Kommunist» qəzeti,  16 dekabr,  1920-ci il.

68. ARDA.  F.271, siyahı  1, iş  108, vərəq  16.

69. APDSPİHA. F.410, siyahı  1, iş 90, vərəq 3.

70. «Kommunist» qəzeti, 5 may,  1920-ci il.

71. AR DA. F.271, siyahı  1, iş 303, vərəq 455.

72. 


«3apa BocTOKa» 

qəzeti,  12 fevral,  1930-ci il

73. ARDSPİHA.  F.l, siyahı  1, iş 74, vərəq  131.

74. AR DA. F.403, siyahı  1, iş 3, vərəq  15.141

75. «PeBOJiK)UHs  h  Hau[H

0

HajibH

0

CTH»,  1936,  M o sk v a ,

1, səh.54.76. HaropHMH  Kapa

6

ax 

3

a  ro/t&ı 

c o b c t c k o h  

B J i a c m  

Bakı,  1970, səh.58.

77. AP-DA. F.379, siyahı 3, iş 306, vərəq 96.

78. Yenə orada, iş 307, vərəq 19.

79.XA.MyçaeBa  «PeBOJiK>u;Hfl  h  Hapo^Hoe  o6pa30BaHHe b

 

A3ep6aHÄHcaHe». Bakı,  1979, səh.53.

80. 

«Kommunist» qəzeti, 21 dekabr,  1933.81.«BakHHCKHpa6oHH» qəzeti,  18aprel,  1924.

82. 


Yenə orada, səh. 84.

83.HaropHWH' Kapaöax  3a  ro^&ı  CoBeTCKofi  BJiacTH. 

Bakı,  1970, s ə h .ll.

84. 


«Azərbaycajti sovetləri». Bakı,  1955, səh.28.

85. Yenə orada, səh.28-29.

86. ARDA. F.27, siyahı  1, iş 410, vərəq 36.

87.Azərbaycan  KP  MK-nın  qətnamə  və  qərarları.  I 

cild, Bakı,  1929, səh.22.

88. 


AR DSPİHA F .l, siyahı  1, iş 3, vərəq 16.

89.. «İqtisadi xəbərlər»,  1928, Ne 10, səh.28.

90.Azərb.SSR  EA  xəbərləri,  tarix,  fəlsəfə,  hüquq 

seriyası  1979, jsfe 2, səh.33.

91.«Kommunist» qəzeti,  15 oktyabr,  1974;  «Xəbərlər» 

1975, 


No

 3, səh.79.

92. 

CTaTHneckHH c6opHHK. Xankəndi,  1974, səh. 106.FƏSİL


1.  Azərbaycan tarixi. Yeddinci cild.  Bakı, 2003, s.l 1.

2.  Azərbayçan  Böyük  Yətən  müharibəsi  illərində, 

Bakl,  1969, s.16.

3.  Siyasi tarix. II hissə, Bakı,  1998, s.67.142

4.  Orucov Q.  Azərbaycan  Qafqaz döyüşlərində.  Bakı, 

1984, s.13.

5.  Azərbaycan tarixi, yeddinci cikl. Bakı, 2003, S; 11

6.  «BceMHpHaa HCTopHa» Moskva, 2001, səh.373.

7.  SSRİ tarixi. Moskva,  1960, səh.734.

8.  ARSPİHA F.l, s.153, i.143, v.174.

9.  Yenə orada, s.280, i.6, v.116.

10. Yenə orada, v.l 17.

11. Azərbaycan 

Böyük  Vətən  müharibəsi  illərində.

Bakı,  1969, s. 118.

12. ARSPİHA F.2, s.84, i.91, v.M .

13. AMEA TİEA F.l, s.158, i.91, v.90.

14.ARSPİHA F.l, s.153, i.32, v.12-13.

15. 


Azərbaycan Böyük Vətən müharibəsi illərində.

Bakı,  1969, s.339.

16. ARSPİHA F.2, s.17, i.91, v.120.

17. ARSPİHA F.l, s.129, i.2, v.8.

18. ARSPİHA F.2, s.84, i.107, v.4.

19. Yenə orada, s.280, i.3, v.439.

20. Azərbaycan 

Böyük  Vətən  müharibəsi  illərində.

Bakı, 1969, s.304.

21. Qardaşlıq ailəsində. Bakı,  1973, səh.27.

22. Məmmədov  N.R.  «Şuşa  və  şuşalılar»  Bakı,  2004, 

s.82.


23. Sovet Dağlıq Qarabağı, Bakı,  1983, s.60.

24.ASE, III cild,Bakı,  1979, s.287.  ,

25. 

Yenə orada, II cild, Bakı,  1977, s.503.26.Qardaşlıq ailəsində, Bakı,  1973, s.28.

27. 


Azərbaycan  Sovet  Ensklopediyası  X  cild,  Bakı, 

1987, s.267.

28.Əliyev  H.Ə.  Azərbaycan  XXI  əsrin  və  üçüncü 

minilliyin ayrıcında.  Bakı, 2001, s. 15-16.;  ,143

IV FƏSİL

1.  HapoflHoe 

xohctbo

 

A3ep6aHa>KaHCKOH 

CCP

(cTaTHnecKHH 

cöopHHK), 

Bakı, 

1957, 

səh.29;

Azərbaycan  Sovet  Ensklopediyası,  III  cild,  Bakı, 

1979, səh.309.

2. 

HapoflHoe 

xo

3

ahctbo 

A

3

ep

6

aH/ı>KaHCKOH 

CCP

(cTaTiraecKHH 

cöophhk

), 

Bakı, 

1957,  səh.186,

Azərbaycan  Sovet  Ensklopediyası,  III  cild,  Bakı, 

1979, səh.310.

3.  HapOÄHoe 

xo

3

hhctbo

 

A3ep6a0a>KaHCKOH 

CCP

(cTaTHnecKHH 

cöopHHK), 

Bakı, 

1957,  səh.359;

M əm m ədov N .R . 

Dağlıq 

Qarabağın 

kənd

təsərrüfatı  1920-1940-cı illərdə.  Bakı,  2003, səh.19.

4.  «EaKHHCKHH pa

6

oMH» qəzeti, 23  oktyabr,  1945.

5. 

3aK0H 

o  MTHJieTiıeM  njıaHe  BOCCTaHOBJieHHe  h 

pa3BHTHH  HapOAHOrO 

X03HHCTB0 

A3Cp6aH/l>KaHCKOH

CCP no  1946-1950rr.  Bakı,  1950, səh.34.

6

.  HcnojiHeHHe  MecTHoro  ÖK)A>KeTa  HKAO  (KpaTKHH 

cTaTHnecKHH cöopHHK), Xankəndi,  1968,  səhifə  197.

7.  Təbliğatçı  jurnalı.  1948,  Ne 

6

,  səh.61; 

«üpaBAa» 

qəzeti,  1948, JNb  143,  JSs  144, 

Ns

  147,  Ks  150, 

Nq

  153- 

dək.

8

.  Muxtar  D ağlıq  Qarabağ  Vilayətinin  25  illiyi.  Bakı, 

1948,  səh.57.

9.  Təbliğatçı jurnalı,  1948, JSb 

6

, səh.58.

10. Yenə orada, səhifə 62.

11. Azərbaycan  Sovet  Ensklopediyası.  III  cild,  1979, 

səh.309.

12.0cHOBHbie 

noKa3aTejiH 

pa3BHTHH 

HapoflHoro 

xo

33

HCTBa HKAO. Xankəndi,  1971,  səh.44.

13.Əliyev  H .Ə .  Azərbaycan  X X I  əsrin  və  üçüncü 

minilliyin ayrıcmda.  Bakı, 2001, səh.16.

144

14.Qriqoryan  T.  Dağlıq  Qarabağ  M uxtar  vilayətinin 

25 illiyi «Tabliğatçı» jurnalı,  1948, JNe 

6

, səh.57.

15. 

Azərbaycan  tarixi  1  və 2-ci cilidlər.  Bakı  1961-1964; 

III 


cild,  Bakı  1973;  A SE   -  

III 


cild,  Bakı,  1979, 

səh.309.

16. A R SP İH D A .  Fond 89, siyahı 89, iş 95,  vərəq  14. 

17.0cHOBHbie 

noKa3aTejiH 

pa3BHTiw 

Hapo/moro

xo

3

flficTBa HKAO.  Xankəndi,  1971, səh.44.

18. «Təbliğatçı» jurnalı,  1948, JVe 

6

, səlı.58.

19. Yenə orada,  səh.58-59.

20. HaropHbm  Kapaöax 

3

a  ro/jbi  Cobctckoh  BJiacTH

(KpaTKHH  cTaTHHecKHÖ  cöopHHK).  Xankəndi,  1970, 

səh.54. ,

21. Azərbaycan  tarixi,  yeddinci  cild,  Bakı,  2003,  səhifə 

112


.

22. «npaB/ıa»  qəzeti,  1948-ci  il,  JNb  143,  146,  147,  150, 

İ53.

23.Təbliğatçı jurnalı,  1948, JVe 

6

,  səh.62

24. 

KnCC pe30Jii0HHHx p e m e H H a x c te

3

Ä

0

B, 

KOH^epeHitHH  b  njıeHyMOB 

IPC, 


t .

8

,  MocKBa,  1985, 

səhifə 98-145.

25. A R SPİH A .  F.89, siyahı 

1

, iş 95, vərəq  10.

26.A3ep6.CCP 50 


jıeTHio  BejiHKoro  Okth

6

pa, 

Bakı, 


1970,  səh.l 13;  Hapo/uıoe 

xo

3

«hctbo 

A3ep6.  CCP K 

70 


jıeraıo  BejiHKoro 

OKTaöpa. 

Bakı,  1977,  səh.144; HaropHbiH 

Kapaöax 


3

a  ro/ıtı  Cobctckoh  BJiacra 

(Kp.cT.cö), 

Xankəndi,  1970, səh,77,

27. 

Pe30JH0UHH  XVIII  cteşfla  Kn(B)  A3ep6aH/ı>KaHa. Bakı,  1951.  səh.5;  «Kommunist»  qəzeti,  28  iyul,

1948-ci il, JVTo 146 (7843).28.KnCC pe30jiK)U(HHx penıeHHax 

cı>e3/ı;oB, 

KOH^epeHiiHH  h  njıeHyMOB 

E[K, 

t .

8

.  M oskva 

1985;

145

^HpeKTHBM  KIICC 

h  

coBeTCKoro  npaBHTejibCTBO  no 

xo3flficTBeHHHM  BonpocaM.  T.3, 

Moskva,  1958, 

səh.91-92.

29.ARSPİHDA.  F.l,  siyahı  247,  iş  17,  vərəq  19-20;

HaropHBiö 

Kapaöax 3a  ro,n;bi  C

obctckoh

  BJiactH(KpaTK.cTa.c6p.), 

Xankədi,  1970, səh.78.

30.Əliyev 

H.Ə.  Azərbaycan  SSR  iqtisadi  coğrafıyası. 

Bakı,  1963, səh.206.

31.HaropHBiH 

Kapa

6

ax 

3

a  ro,abi 

C

obctckoh

 

BJiacra

(K p a T K .C T a T .c 6 o p .), 

Xankəndi,  1970, səh.82.

32. 

Yenə orada, səh.83.33. Azərbaycan  Sovet  Ensklopediyası,  III  cild,  Bakı, 

1979, səh.310.

34.HaropHbiH 

Kapa6ax 3a  roflbi  C

obctckoh

  BJiacra(Kp.CTa.c6p.). 

Xankəndi,  1970,  səh.96;  Əliyev  H.Ə. 

Azərbaycan  SSR  İqtisadi  coğrafiyası,  Bakı,  1963, 

səh.206.


35.Muxtar  Dağlıq  Qarabağ  Yilayətinin  25  illiyi.

Təbliğatçı jurnalı,  1948, 

6,  səh.54-55;  ASE,  III

cild, Bakı,  1979, səh.310.

36.Nazirova B.T.  Azərbaycan SSR DQMV-də texniki 

bitgilərin  inkişafı  və  yerləşdirilməsi.  Bakı,  1948, 

səh.18.

37. 


Yenə orada, səh. 19-20.

38.Muxtar  Dağlıq  Qarabağ  Vilayətinin  25  illiyi. 

Təbliğatçı jurnalı,  1948, JNb 6, səh.55

39. 


Yenə orada, səh.55, 56.

40.ARSPİHDA.  F.89,  siyahı  89,  iş  95,  vərəq  9; 

HaropHbrä  Kapaöax  3a  rofltı 

c o b c tc k o h  

BjıacTH. 

Xankəndi,  1970, səh.54

146

41.Çiçəklənən  DQMV-i.  ədəbiyyat və incəsənət qəzöti. 

28.07.1948,  JNb  21  (527);  Dağlıq  Qarabağ Sosializm 

quruculuğu dövründə. Xankəndi,  1970, səh.104.

42.İmanov 

R.  Sosialist  Dağlıq  Qarabağı.  Bakı,  1981, 

səh.38;  Azərbaycan  Sovet  Ensklopediyası,  III  cild, 

1979, səh.310.

43.Koçarev  S.S.  DQMV-də  şah-tut  ağacı.  Bakı,  1950, 

səh.28-30;  Əliyev  H.Ə.  DQMV«  («Azərbaycan 

SSR  iqtisadi  coğraflyasın»dan). 

Bakı, 


1963, 

səh.209.


44.Zavariev  V.Q.  Dağlıq  Qarabağın  qısa  coğrafiyası. 

(1948-ci  ildə  Bakıda  oxunmuş  mühazirə).  Bakı, 

1948; Koçarev S.S.  DQMV-də  Şah-tut ağacı.  Bakı, 

1950, səh.İ 8-20.

45.Leonid  Q.  Qarabağm  dağlarında.  «Ədəbiyyat» 

qəzeti,  28.07.1948,  Jvfo  21Ks  AEE-  III  cild,  1979, 

səh.310.

46.HaropHbm  Kapaöax  3a  ro^bi C

obctckoh

  BJiacTH 

(K p aT .cT aT .cB op .) 

Xankəndi  1970-ci  il,  səh.94-dən 

102-dək.

47.Yenə 


orada,  səh. 104-105-106;  Haqverdiyev  Ş.A. 

Müharibədən  sonrakı  illərdə  Azərb.  KP-nm  xalq 

təsərrüfatmın  bərpası  uğrunda  mübarizəsi  (1946- 

1958). Bakı,  1965, səh.25.

48. 

«Təbliğatçı» jurnalı,  1950, Ne 3, səh.49-50.49. «Dağlıq  Qarabağ  Muxtar  Vilayətinin  25  illiyi» 

1948, səh.56.

50. Yenə orada, səh.57.

51. «EaKHHCKHH pa6oHH» qəzeti,  14 iyun,  1951.

52. 

HapoflHoe 

xo3hhctbo  A3ep6.CCP. CTaT.cöop.  B a k ı, 

1957;  3aKOH mthjicthh njıaHe  BOccTaHOBJieHHa pa3BHTHÄ  HapO^HOro  X03AHCTB0 

CCCP 

Ha 

1946-


147

1950rr.  Bakı,  1946;  Sovet  Dağlıq  Qarabağı,  Bakı, 

1983;  DQMV-i  50 ildə,  Bakı,  1973;  DQMV-i  sovet 

hakimiyyəti  illərində  Xankəndi,  1970;  Azərbaycan 

tarixi  yeddinci  cild,  Bakı,  2003;  Məmmədov  N.R. 

Dağlıq  Qarabağm  kənd  təsərrüfatı  1920-1940-cı 

illərdə. Bakı, 2003.

53. Azərbaycan  Sovet  Ensklopediyası.  III  cild,  Bakı,

1979, səh.310.

54.Vahid  ailənin  görkəmli nailiyyətləri.  «Kommunist» 

qəzeti 28 iyul  1948-ci il JVç 146 (7843).55.HaropHt.iH  Kapaöax 

3

a  ro^bi  Cobctckoh  BJiacra 

(KpaTK.cTaT.c6op) 

Xankəndi  1970, səh.l 16-117.56.H apo.m ioe 

x o 3 H ä c t b o  

A3ep6aH/ı>KaHCKOM 

CCP 


k  

50 


jıeTHio  CCP.  Bakı,  1979,  səh.46-47; 

3axapaH 

A.B. 


lIIeJiKaBaa 

npoMtımjıeHHocTt 

HaropHoro  Kapaöaxa. 

Bakı,  1970,  səh.35-36;  Sadıqov F.  Beş  qardaş kənd 

təsərrüfatı,  sənaye.  «Kommunist»  qəzeti  28  iyul 

1948;  No  146  (7843);  ARDA,  t.379,  siyahı  3,  vərəq

50, 56,  80;  ASE,  III  cild,  Bakı,  1979,  səh.309-310; 

HaropH&ıft 

Kapaöax 


3a  roflw  CoBeTCKOH 

B J ia c r a  

(K p .c T .c 6 ) 

Xankəndi,  1970, səh. 16, 

54; ARSPİHDA,

. F.89, şiyahı  1, iş 22,6, vərəq 310.

57. 


AxBep^HeB 

III.A. 


Boptöa 

KOMMyımcTHHecKHH

napraH  A3ep(5aH^>KaHa  3a  pa3BHTHe  cejibckoro 

X03HHCTB0 

b

 

nocjıeBoeHH&ıfi ııepH^ 

(1945-1958). 

JBşkı,  1965;  «BaKHHCKHö  pa6oTO»  qəzeti,  14  iyun 

1951-ci  il;  Hapozınoe x o 3 A h c t b o   AsepöaMzDKaHCKOH 

CCP 


1970  ro,qy (c r a T .e ^ e r o a H H K ). 

Bakı,  1972, 

səh. 198-200; 

J3,ocTHKeHM coBeTCKoro

A3ep6aıtzpçaHa 3a 40 j i ö t   b 

ım4>pax (cTaT.c6op), Bakı, 

1960,  səh;152; 

157;  Azərbaycan  SSR  xalq

təsərrüfatı.  Statistik  küllüyat.  Bakı,  1957,  səh.24,

148

28,  30;  HaröpHUH  Kapaöax 

3

a  ro/ıw  cobğtckoä 

BJiacTH. 

Xankəndi,  1970, səh.17, 99-103.

VFƏSİL

1.  DQ M V-nin  25  illiyi.  «Tabliğatç:ı»  jürnalı,  Bakı, 

1948, JVç 

6

,  səh.61.

2.  Qriqoryan  T.  Muxtar  Dağhq  Qarabağ  Vilayətinin 

25  illiyi.  Bakı,  1948,  səh.59.

3.  HaropHHH  Kapa

6

ax 

3

a  ro^ti  coBerCKoM  Bjıacra. 

Xankəndi,  1970,  səh. 158.

4.  Çiçəklənən  Muxtar  Dağlıq  Q arabağ  Vilayəti. 

«Ədəbiyyat» qəzeti,  28 iyul  1948-ci il N° 21  (527).

5.  KyjiBTyptıoe  cTpoHTeJicTBO  Asepöafi^aHCKOH  CCP 

(cTaT.c

6

op.),.  Bakı,  1961, səh.16.

6

.  Yenə orada, səhifə  30.

7.  Safaryan 

B. 


Xankəndİ 

müəllimlər 

institutu. 

«Kom m unist»  qəzeti,  13  iyun  1950-ci  il,  JVq  117 

(7814).

8

.  Yeııə orada.

9.  Yenə orada.

10. Şahnazarov 

N. 


Dağlıq  Qarabağ  M uxtar  Vilayəti. 

Bakı,  1960,  səh.27.

11.Əliyev  Y.  Sovet  Dağliq  Qarabağmm   çiçəklənən 

maarif  və  mədəniyyəti.  «Azərbaycan  niüəllimi» 

qəzeti, 26 iyul  1948-ci il JVe 316.

12.HaropHMH

  Kapa

6

ax  3a  ro#bi  Cob

6

tckoh  BJiacTH 

(KpaT.cTaT.c6op.). 

Xankəndi, 

1970, 

səh. 164.

13. 

Yenə orada,  səh.165.

14.KyjibTypnoe  CTpoHTejibCTBO  Asepöaö/ıacaHCKOH  CCP 

(cTaTHHecKHH c

6

opHHK).  Bakı,  1961,  52.

15. 

Yenə orada,  səh.53.

149

lö.Safaryan  B.  Vilayətin  elm  mərkəzi.  «K om m unist» 

qəzeti,  13 iyun  1948-ci il JV

q

  117,  17814.

17. Yenə orada,  13.07.1948-ci il 

N

q

  117.

18.Bax.  «Kom m unist»  qəzeti  13  iyun  1948-ci  il  JV

q

  117 

(7814).

19.Xələfov  A .A .  Azərbaycanda  kitabxana  işinin  tarixi 

(1933-1958).  Bakı,  1974, səh.142.

20. 

A R D A .  F.379, siyahı  3,  iş 350, vərəq 26.

21. Azərbaycan SSR  EA  xəbərləri,  1956, 

3,  səh.102.

22. HaropHMÄ  Kapaöax 

3

a  ro^w  cobctckoh  BjıacTH

(KpaTK.CTaT. 

cöop). 

Xankəndi, 

1970, 

səh.166;

Qriqoryan  T.  M uxtar  Dağlıq  Qarabağ  Vilayətinin 

25  illiyi.  «Təbliğatçı»  jurnalı,  Ms 

66

,  1948,  səh.60-

61.

23.Əliyev  A.  N axçıvan  M SSR-də  kitabxana  işi  (1920- 

1985-ci  illər)  avtoreferat,  tarix  elmlər  namizədi 

almaq üçün.  Bakı,  1991,  səh. 12.

24.McTopHK  A

3

ep

6

afiA>KaHa, 

t . 3 ,  

cild 

II, 


səh.226; 

Hapo^Hoe  xoshhctbo  A

3

ep

6

.CCP 

k  

50  jıernıo  CCCP. 

Bakı,  1972, səh.262.

25.Hapo/(Hoe 

0Öpa30BaHHe, 

HayKa  h 

KyjıtTypa 

b

 

A3

ep

6

aH^tacaHCKOH  CCP  (cTar.coop).  Bakı,  1975, 

səh.192,  195; HaropH&m Kapaöax 

3

a ro^bi CoBeTCKoft 

BJiaçTH 

(KpaTK.CTaT.c6opH). 

Xankəndi, 

1970, 

səh.167.

26.A R D A .  F.13,  siyahı  4,  iş  20,  vərəq  2;  D ağlıq 

Qarabağ 

50 

ildə, 

Xankəndi, 

1974, 

səh.106; 

Tağıyeva 

H. 

Sovet 

hakimiyyəti 

illərində 

Azərbaycan kitabxana işinin inkişafı,  Bakı,  1960.

27.HaropHbiH  Kapaöax 

3rojıu

 

coBeTCKofi  BJiaera (KpaT.cTaT.c6op.). 

Xankəndi,  1970, səh.167.

28. 

Yenə orada.

150

29.HcTopna A3ep6afi^»caHa. T.3,  ç.II, səh.229.

30. 

Yenə orada, səh.230.31.KyjibTypHoe  cTpoHTejibCTBo  A3ep6afi^>KaHCKOH  CCP 

(cTaT.c6op). 

Bakı,  1961, səh.118.

32.Quliyev 

N.  Dostluq  və  qardaşlıq  səhnəsi.  Bakı,

1979, səh.24.

33.Kərimov  İ.  Şuşa-Ağdam  teatr.  Bakı,  2001-ci  il, 

səh.117,  129.

34. 


HaropHbifi 

Kapaöax 


3a ro/ibi 

cobctckoh

 

BjıacTH


(K p H T K .c T a T .c 6 o p ), 

Xankəndi,  1970, səh.168.

35.KyjibTypHÖe  cTpOHTejibCTBO  A3ep6aH/pcaHCKOH  CCP 

(cTaT.cöop), 

Bakı,  1961, səh.112.

36.Sovet  Dağlıq  Qarabağı  (Lenin  milli  siyasətinin 

təntənəsi). Bakı,  1983, səh.142.

37. Məmmədov  N.R.  Dağlıq  Qarabağda  mədəni 

quruculuq. Bakı, 2000-ci il, səh.38.

38.HaropHbiH  Kapaöax 3a 

ro/tbi 


cöbçtckoh

 

BJiacTH

(KpHTK.cTaT.c6opH). 

Xankəndi,  1970, səh. 168.

39. 

ARSPİHDA.  F.l,  siyahı  74, iş  138,  vərəq  54;HaropHbifi  Kapaöax 3a 

rojibi 


cobctckoh

  BJiacra.

(KpHTK.cTaT.c6op). 

Xankəndi,  1970, səh. 178.

40. Ilapo/iHoe 

xo

3

hhctbo

 

A3ep6.CCP k

 

70  Jieraıo 

BejiHKoro OKTHÖpa, Bakı,  1970, səh.233.

41.Qriqoryan  T.  Muxtar  Dağlıq  Qarabağ  vilayətinin 

25  illiyi.  «Təbliğatçı»  jurnalı,  N

q

  6,  1948,  səh.60; DQMV-i  sovet  hakimiyyəti  illərində.  Xanəkndi, 

1970,səh.179.

42.DQMV-İ  sovet  hakimiyyəti  illərində.  Xankəndi, 

1970, səh.180.

43. 

Yenə orada, səh.181.44. HapoflHoe 

xo

3

h

M

ctbo

 

A3ep6. CCP. səh.359.151

45.HaropHMH  Kapaöax 

3a 

roflbi  coBeTCKoK  BJiacm 

(KpaT.CTaT.cöopH.). 

Xankəndi, 

1970, 

səh.26.

46.N adirov  A .A .,  Nuruyev  Ə .X .,  M uradov  Ş .M . 

Naxçıvan  iqtisadiyyatı  X X   əsrdə.  Bakı,  2000-ci  il, 

səh.78

47.Q asım ov  A .  Sosializmdə  maddi  rifah  səviyyəsi. 

Bakı,  1967,  səh.58-64.  ,

48.D Q M V -İ  sovet  hakimiyyəti  illərində.  X ankəndi, 

1970, səh. 197,  198.

4 9 .r y c e H H 0 B

  K.A.,  HaftaeJi  M.H,  OnepKn 

h c t o p h h

 

npo^flBHJKeHtiii 

A

3

ep

6

aHaacaHe. 

Bakı, 

1966, 

səh.355.

50. 

HaropHBiH  Kapaöax 

3

a  ro^w  Cobctckoh  BJiacra. 

Xankəndii  1970, səh. 199.

51.Hapo/moe  xo

3

.

9

Hctbo  CCCP.  CraTHHecKHH  cöopHHK. 

M oskva,  1956,  səh.211.

52. 

Hapo/iHoe 

xo

3

hhctbo

  A3ep6aiı^a(aHCKOH  CCP 

k

  70 

jıeTHio BejiHKoro oKTHĞpa. Bakı,  1972,  səh. 157.

53. Zavaryev  V.Q.  Muxtar  Dağlıq  Qarabağ  vilayətinin 

yolları.  Bakı,  İ948, səh.22.

54.A R D A .  F.379,  siyahı  3,  iş  487,  vərəq 

13, 

Zavaryevin  göstərilən əsəri, səh.24-25.

55. 

A R D A .  F.1114, siyahı  5, iş  1095, vərəq 205.

56.Hacıyev  İ.  Sağlamlıq  şəhəri.  «Kommunist»  qəzeti, 

13 iyun  1950-ci il.

57.Stepanyan 

B. 

Çiçəklənən 

sosialist 

vilayəti. 

«Kommunist» qəzeti  13  iyun,  1948-ci il, 

117.

58. Yenə orada.59. HaropHMH  Kapa

6

ax 

3

ä  roatı  Cobctckhh  BJiacTH. 

Xankəndi,  1970, səh.30,  31, 32,  33,

60.Stepanyan 

B. 


Çiçəklənən 

sosialist 

vilayəti. 

«Kommunist» qəzeti,  13  iyun,  1948-ci il, JVfç  117.

152

VIFƏSİL


1.  Məmmədəli İ.  Məkirli niyyət, mənfur siyasət.  Bakı,

2004, 


səh.7-8; 

Əliyev 


M.T. 

Azərbaycan

iqtisadiyyatı. Bakı,  1998, səh. 126.

2.  «K


0

MC

0M

0

JiCKaa npaB^a» qəzeti,  15 aprel 1989-cu il.3.  ARSPİHDA.  F.l, siyahı 169, iş 249, vərəq 

8

.4.  Yenə orada, vərəq 9.

5.  Yenə orada, vərəq  10-11.

6

.  Yenə orada, vərəq 12-13.7.  Hapo/moe  0Öpa30BaHHe  A

3

ep6

aHa»caHa  1920-1927 

ro/jy, Bakı,  1928, səh.32-37.

8

.  ARDA.  F.379, siyahı 3, iş  103, vərəq 2.9.  Məmmədov 

N.R. 


Dağlıq 

Qarabağın 

kənd 

təsərrüfatı  1920-1940-ci illərdə. Bakı, 2003, səh.6

.

10.

 ARDA. Fond 

3 79, 

siyahı 


3, 

iş 


4 8 7 , 

vərəq 


13,  21

11.Nadirov  A.A.,  Nuriyev  Ə.X.,  Muradov  Ə.Ş. 

Naxçıvan  iqtsiadiyyatı  XX  əsrdə,  Bakı,  2000-ci  il, 

səh.78.


12. 

Hapo/moe 0Öpa30BaHHe 

b  A


3

ep

6aö,zpKaHe  1920-1927 

ro/ıy, Bakı,  1928, səh.30.13.KyjıtTypHoe

  ctpohtcjibctbo  A

3

ep

6aHĻcaHCK

0

H  CCP (cTaT.cöop.). Bakı, 

1961,  sə h .3 4 ,  53.

14. 


Yenə orada, səh.30.

15.Əliyev  M.T.  Azərbaycan  iqtisadiyyatı.  Bakı,  1998, 

səh.2003.

16. 


Yenə orada, səh.2005.

17. ARSPİHDA. F.l  siyahı  169, iş 249, vəröq 7.18.HcMaHJioB

  E. 


BjıacTB Hapoa. nocjıeBoeHHofi 

CTajiHHH


3A

3

ep6

aH£>KaHe 1 9 4 5 -1 9 5 3 . 

Bakı, 


2 0 0 3 , 

səh .2 9 4 . 

:

19.

 

AR SPİHDA.  F.l, siy a h ı  169, iş  2 4 9 , 

vərəq 


8

.

15320. Yenə orada, vərəq 9-11.

21. Azərbaycan  tarixi.  Yeddinci  cild,  Bakı,  2003-cü  il, 

səh.157-158.

22.Siyasi tarix. II hissə, Bakı,  1998, səh.153-154.

23.«Respublika» qəzeti,  14 yanvar 1990, JVç  14,15.

24. 


Nəcəfov B.  Deportasiya, Bakı,  1998, səh.50-55.

25. «Respublika» qəzeti  15 yanvar,  1990-cı il, N? 15.

26.Paşayev A. Köçürüimə. Bakı,  1995, səh.16-18.

27. 


ARDA. F.411, siyahı 38, iş  13, vərəq  187.

28.Məmmədov 

İ.., 

Əsədov 


S. 

Ermənistan 

Azərbaycanlıları  və  onların  acı  taleyi.  Bakı,  1992, 

səh.49.


29. 

ARDA. F.411, siyahı 9, iş 73, vərəq 283.

30. Yenə orada, vərəq 284.

31.İmanov R.C. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə qəsd- 

qondarma  Dağlıq  Qarabağ  Muxtar  vilayəti,  Bakı,

2005, səh.2005.

32. 

Paşayev A. Köçürülmə, Bakı,  1995, səh.3333. Yenə orada, səh.31.

34. ARSPİHDA. F.2, siyahı  121, iş 30, vərəq 52.

35. Yenə orada, f.l, siyahı 277, iş 21, vərəq  10.

36. «Azərbaycan» qəzeti,  1997-ci il,  14 dekabr.

SON SÖZ ƏVƏZİ

1.  Hacıyev  N.  Dağlıq  Qarabağın  tarixindən  sənədlər. 

Bakı, 2005.

2.  ARSRİHDA. F .l, siyahı 169, iş 249, vərəq 7.

3.  Yenə orada, vərəq 8-10.

4.  HcMamıOB  E, BjıacTb 

h

  Hapo^.  nocjıeBoeHHofi CTajiHHH3M 

b

 A3ep6afizpKaHe. Bakı, 2003, səh.294.5.  Siyasi tarix. II hissə, Bakı, 1998, səh.125.

6.  Yenə orada, səh. 153-154.

7.  Nəcəfov B. Departasiya. Bakı,  1998, səh.53.

154

8

.  «Respublika» qəzeti  14-15 yanvar,  1990-cı il.

9.  A R D A .  F .4 1 1, siyahı 9, iş 73, vərəq 283-284.

10.İmanov  R.  Azərbaycanın  ərazi  bütövlüyünə  qəsd- 

qondarma D Q M V .  Bakı, 2005, səlı.2005.

11.Paşayev A.  Köçürülmə.  Bakı,  1995,  səh.31-33.

12. 

«Azərbaycan» qəzeti,  14 dekabr  1997-ci il.

13.Hacıyev  M .  Dağlıq  Qarabağııı  tarixindən  sənədlər. 

Bakı, 2005,  səh.80.

14. 

Azərbaycanm  tarixi.  VII  cild,  Bakı,  2003,  səh.160-

161.

15.Hacıyev 

N. 


Dağlıq  Qarabağın  tarixindən  sənədlər. 

Bakı, 2005-ci il, səh.80.

16. 

Yenə orada,  səh.81.

17.Müstəqil  dövlətimiz  və  parlamentim iz,  Bakı  2001, 

səh.256.

18. 

«BaKHHCKHft p a 6 o (iH» 

qəzeti,  12 noyabr  1999-cu il.

19. A3ep6aH^acaHCKaa  CCP  o t  XXVI  k  C  XXVII  CBes/ıy 

KHCC. 

XpoHHKa 

Ba>Kiibix  coöbiTHH. 

B a k ı, 

1976, 

səh.82.

20. «EaKHHCKHH pa

6

oHH» qəzeti, 26 m art  1988-ci il.

21. Azərbaycan  tarixi  sənədlər  və  nəşrlər  üzrə.  Bakı, 

1990,  səh.355-364;  P

3

aeB  K.  npaB^a  h 

jiohc 

o 

KapaöaxcKOH 

Bofine, 

Bakı,  1997,  səh. 30-36.

22.«EaKHHCKH  pa

6

oHH»  qəzeti,  21  mart  1988-ci  il; 

«Azərbaycan»  qəzeti,  5  yanvar  1990-cı  il; 

Tpare^Ha 

/Vihiioio b flBa ro^a.  Bakı,  1990,  səh.33; 

«CoBeTCKHH 

Kapa

6

ax» qəzeti, 21  noyabr  1988-ci il.

23. 

A R SP İH M D A .  F .l,  siyahı  1, iş 205,  vərəq 4.

24. Yenə orada, siyahı 83, iş  16, vərəq  1.

25. TpareflHa /

üihhoio

 

b

 flBa roaa, BaKy  1990, səh.34.

26. HepHbifi aHBapb.  Bakı,  1990, səh.32-33.

155

27. Qətiyyətin  təntənəsi.  Sənədli  xronika,  Bakı.  1995, 

səh.23; 


«BaKHHCKH  pa6oHH» 

qəzeti,  7  dekabr  1989- 

cu il.

28.Məmmədli  İ.  Məkirli  niyyət,  mənfur  siyasət.  Bakı, 2004, səh.21.

29.Ermənistan 

Respublikası: 

terrorizm-dövlət

siyasətinin tərkib hissəsi kimi.  Faktlar və  rəqəmlər. 

Bakı, 2002, səh.3-5.

30.Məmmədov  N.  Şuşa  və  şuşalılar.  Bakı,  2004, 

səh.108.  .

31. 

«Həyat» qəzeti, 4 sentyabr 1991 -ci il.32. Siyasi tarix. II hissə, Bakı,  1998, səh.320-330.

33.MepHWH HHBapL. Bakı,  1990, səh.37,40.

34.Sülemanov  M.  Azərbaycan  ordusu  1991-1993-cü

llərdə. Bakı,  1994, səh.81.

35. «Azərbaycan» qəzeti, 23 yanvar 1993-cü il

36. Süleymanov 

M. 

göstərilən əsəri, 

səh.98; 


N.R.Məmmədov,  Azərbaycanm  Şuşa  qəzası  1900- 

1917-ci illərdə, Bakı, 2005-ci il, səh.149.

37.«Mühakimə»  1995,  N

q

  5-9; Xo^)Kajıw.  XpoHHKa 

reHOUHfla. Bakı, 1993, səh.192.

38.«Azərbaycan»  qəzeti,  22  fevral  1997-ci  il;  «Xalq» 

qəzeti,  26  fevral  1998-ci il,  «Respublika»  qəzeti,  26 

fevral 2002-ci il.

39. 


«Müxalifət»  qəzeti,  5  iyul  1992-ci  il;  «Azadlıq» 

qəzeti 20 may 1999-ci il.

40.«Xalq  Ordusu»  qəzeti,  22  may  1992,  «Müxalifət» 

qəzeti, 5 iyul 1992-ci il.

41.«Müxalifət»  qəzeti  5  iyul  1992;  «Azərbaycan» 

qəzeti,  23  yanvar  1992  «Azadlıq»  qəzeti  15  may

1992-ci il.

156

42.Əliyev H.Ə.  Şuşa və Laçm xəyanətini  xalqımız heç 

vaxt  bağışlamayacaq.  «Azərbaycan» qəzeti,  8  may, 

1996-cıil.

43. 

Azərbaycan Respublikası  1991-2001-ci illərdə Bakı, 2001-ci il, səh.77;  «Azadlıq» qəzeti, 23 fevral,  1993- 

cü il.


44. «Azərbaycan» qəzeti, 29 mart 1997-ci i

45.Məmmədov  N.R.  Azərbaycanın  Şuşa  qəzası  1900- 

1917-ci illərdə. Bakı, 2005-ci il, səh.151.

46. Azərbaycan  Respublikası  1991-2001-ci  illərdə. 

Bakı,  2001-ci  il,  səh.80-81.  «Azadlıq»  qəzeti  24 

avqust  1993-cü il.

47. «Azərbaycan»  qəzeti  25  avqust 

1993-cü  il; 

«Müxalifət» qəzeti 24 avqust  1993-cü il.

48.«AzadIıq»  qəzeti  2  sentyabr  1993-cü  il;  «Həyat» 

qəzeti 3 sentyabr  1993-cü il.

49.«Xalq» 

qəzeti  1  noyabr  1993-cü  il;  «Azərbaycan» 

qəzeti 2 noyabr 1993-cü il.

50. 

«Azərbaycan»  qəzeti  10  may  1994-cü  il;  29  aprel1994-cü il;  13 may 1995-cİ il.

51.«Azərbaycan»  qəzeti  15  yanvar  2003-cü  il;  13  may

1995-ciil.

52. 


«Azərbaycan» qəzeti, 30 noyabr,  1993-cü il.

53.«Azərbaycan» qəzeti, 8 iyun 2001-ci il.

54. 

«Azərbaycan» qəzeti,  11  oktyabr  1997-ci il.55. «Xalq» qəzeti,  12 noyabr 2000-ci il.

56. «Yeni Müşavat» qəzeti, 31 may 2001-ci il.

57. «Azərbaycan» qəzeti, 4 aprel 2001-ci il.

58. Yenə orada 24 iyun 2002-ci il; 24 noyabr 2002-ci il.

59. Yenə orada.

60. Zəmanəmizin  Böyük  Azərbaycanlısı.  Bakı,  2001-ci

il.

157


BİBLİOQRAFİYA

1.  Azərbaycan  Respublikası  Konstitusiyası.  Bakı,

1996.

2.  Azərbaycan Respublikası 

dövlət 


müstəqilliyi 

haqqında Konstitıısiya aktı. Bakı,  1991.

3.  Azərbaycan tarixi. VI cild, Bakı, 2001.

4.  Azərbaycan tarixi VII cild, Bakı, 2003.

5.  Azərbaycan  tarixi  sənədlər  və  nəşrlər  üzrə.  Bakı,

1990.


6.  Azərbaycan tarixi I-II cildlər. Bakı,  1961-1964.

7.  Abdullayev  M.A.  Azərbaycan  qoyunçuluğu  və 

onun inkişaf yolları. Bakı,  1979.

8.  ABanoB  K.B.  ApxHTeKiypa  ropo.ua  IUyıua.  Bakı,

1977.

9.  Azərbaycan tarixi qaynaqlar üzrə. Bakı,  1989.10. Azərbaycan tarixi III cild. Bakı,  1973.

1 1 . A x M e ^ n i H H a   < 5 .A .  E K 0 H 0 M m e c K 0 e   c o t p y j m H q e c T B o  

A3ep6afl/iH(aHCKOH CCP (1946-1950). Bakı,  1987

12. 

Ağ ləkələr silinir. Bakı,  1991.13. Axundov N. Qarabağ səlnamələri. Bakı,  1989.

14.A6acoB 

M., 

TpHTHeHKo A., 

3eHHajıOB 

P. 

A3ep6aH/j>KaH  b roj\bi

  BejiHKOH  OTeMecTBeımoH b o h h b i. 

BaKy,  1990.

15. 

A66ac6eHJiH  A.,  A66ac6eHJiH  3.  Fefimap  Ajihcb

 

h 

MHpoBaa nojiHTHKa. BaKy,  1997.16. A 66ac6enjiH  A .,  FacanoB  A .  A3ep6a8flMcaH  b  cncTeMe 

MOKJiyHapo^Htıx 

h  perHOHajibHbix 

opraHH3anHH. 

EaKy, 

1999.


17. Abdullazadə  F.  Heydər  Əliyev:  Siyasi  portret. 

Bakı,  1998.158

18. Abdullazadə  Ə.  Ermənistanm  Azərbaycana  qarşı 

təcavüzkarhq siyasəti tarixindən.  Bakı,  1995.

19. Abdullayev  Ə.  Ermənistanm  Azərbaycana  qarşı 

hərbi təcavüzü və  Heydər Əliyevin  sülh strategiyası. 

Bakı,  1999.

20. Avropa  Şurası  və  Azərbaycan:  sülh,  əmin-amanlıq 

və demokratiya naminə.  Bakı, 2001.

21. Azərbaycan-ABŞ. 

D ostluq 

və 

tərəfdaşlıq 

yollarmda.  Bakı, 2000.

22. Abdullayev E.  Dövlət quruculuğü.  Bakı, 2002.

23. A3ep6aHfl>KaH 

b

 

ımtjjax  (KpaTicHH 

cTarHHecKHH 

cöopHHK).  Bakı,  1964.

24. Axundov 

N. 


Qarabağ səlnamələri.  Bakı,  1989.

25. AraMÖeıoiH  A.T.  EKOHOMHHecKHe  CTaTHCTHnecKHe 

nccjıeflOBaHHÄ 

npoM&ıuiJieHHoro 

npoH3Bo^cTBa. 

MocKBa, 

1969.

26.  Araslı 

C. 


Erməni-Azərbaycan  konflikti.  Bakı,

1995.

27. AxyH^B H.  A

pmahckhh

 renonHT.  M

h

<|> 

h

 peajıtHOCTt. 

Bakı,  1992.

28. Aca/toB 

C. 


MaMe^oB  H.  TeppopH

3

M,  npHHHHa  h 

cjıe^cTBHe.  Bakı, 2001.

29. Azərbaycan  K P   rəqəmlərdə.  Stat.m əcum ə  Bakı, 

1970.

30. Azərbaycan beynəlxalq aləmdə.  I eild.  Bakı,  1996.

31. Azərbaycan beynəlxalq aləmdə.  II  cild.  Bakı,  1997.

32. Azərbaycan beynəlxalq aləmdə.  I l l  cild.  Bakı,  1998.

33.Azərbaycan-Böyük 

Britaniya: 

əm əkdaşlıq tərəfdaşlıq (1991-2001).  Bakı, 2001.

34. 

Azərbaycan BM T ailəsində.  Bakı, 2000.

35. Azərbaycan 

Kommunist 
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə