Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti «Ictimai fənlər» kafedrası «Azərbaycan tarixi» fənni üzrə imtahan testləri


Azərbaycanın 1386-cı il tarixinə aiddirYüklə 374.5 Kb.
səhifə3/4
tarix23.12.2016
ölçüsü374.5 Kb.
1   2   3   4

173. Azərbaycanın 1386-cı il tarixinə aiddir:

A) Təbrizdə üsyan B) Teymurun hücumuna məruz qalması

C) I İbrahimin taxta çıxması D) Kəsranilər sülaləsinin hakimiyyətdən salınması

E) Dərbəndlilər sülaləsinin hakimiyyətinə son qoyulması.174. Azərbaycan Qaraqoyunlu dövlətinin ərazisi əhatə edirdi:

A) Kürdən cənubdakı Azərbaycan torpaqlarını,Ermənistan,Kürdüstan,Gürcustanın bir hissəsini,Qərbi İranı,İraqı.

B) Kür və Araz çayları arasındakı Azərbaycan torpaqları.

C) Urmiya gölünün ətrafındakı torpaqları.

D) Arazdan şimaldakı Azərbaycan torpaqlarını.

E) Arazdan cənubdakı Azərbaycan torpaqlarını.175. Qaraqoyunlu və Agqoyunlu dövlətlərinə aid olan abidələr:

1-Ramana qalası; 2-Gülüstan qalası; 3-Göy məscid;

4-Xudafərin körpüsü 5-”Həşt behişt” saray kompleksi

A) 1,3 B) 3,5 C) 4,5 D) 2,3 E) 2,5176. Uzun Həsənin elçilərinin diplomatik danışıqlar apardıgı Avropa dövlətləri:

1-Fransa 2-Venesiya 3-Polşa 4-İngiltərə 5-Avstriya 6-Almaniya

A) 3,4,6 B) 1,5,6 C) 2,3,6 D) 1,4,5 E) 1,2,3177. Səfəvilər dövlətində şəhəri idarə edən şəxs adlanırdı:

A) Əmir B) Qazi C) Kələntər D) Naib E) Bəylərbəyi178. Şirvanşah I İbrahimin taxta çıxmasından neçə il sonra Şirvançahlar dövləti Səfəvilərə birləşdirildi?

A) 158 B) 159 C) 154 D) 156 E) 109179. 1720-1721-ci illərdə Azərbaycanda Səfəvilər əleyhinə baş vermiş üsyanlara kimlər rəhbərlik edirdi?

1-Surxay xan 2-Məhəmməd Hüseyn bəy 3-Dərgahqulu bəy

4-Hacı Çələbi 5-Hacı Davud 6-İmamqulu bəy

A) 1,4 B) 1,5 C) 4,5 D) 2,5 E) 3,6180. I Təhmasibin dövründə Səfəvi dövlətinin paytaxtının Təbrizdən Qəzvinə köçürülməsinin səbəbi:

A) Qəzvinin Osmanlı dövlıətinin sərhədlərindən uzaqda yerləşməsi.

B) I Şah İsmayılın vəsiyyəti.

C) Qəzvinin möhkəm qala divarları ilə əhatə olunması

D) Qəzvinin Avropadan Asiyaya gedən ticarət yolları üzərində yerləşməsi.

E) Qəzvinin Səfəvi şeyxlərinin xassə torpağı olması.181. Nadir şah Azərbaycana kimi hakim təyin etdi?

A) Məlik Nəcəfi B) Fətəli xanı C) Məhəmməd Həsən Qacarı

D) İbrahim xanı E) Kərim xan Zəndi

182. 1724-cü ildə Xazər sahilindəki viliyətlər istisna olmaqla Azərbaycanın demək olar ki, bütün ərazisi Türkiyənin hakimiyyəti altına keçdi:

A) Yassı sülhünə görə; B) Peterburq sülhünə görə;

C) Kiçik Qaynarca sülhünə görə; D) İstanbul müqaviləsinə görə;

E) San-Stefano müqaviləsinə görə.183. 1797-ci ildə rus qoşunlarının Azərbaycanın şimaıl torpaqıarını tərk etməsinin səbəbi:

A) II Yekatrinanın ölümü və hakimiyyətə gələn I Pavelin rus qoşunlarını geri çagırması.

B) Rusiyada güclü kəndli çıxışlarının baş verməsi.

C) İngilətərə və Fransanın Rusiyanı müharibə ilə hədələməsi.

D) Əhalinin fəal müqavimət göstərməsi.

E) Rus ordusunda xəstəliklərin yayilması,bununla əlaqədar həyacan və ixtişaşların baş verməsi184. XIX əsrin 20-30-cu illərində Şimalı Azərbaycanda xüsusi torpaq mülkiyyətinin qalmaqda davam edən formalarına aid deyildir:

A) Vəqf B) Tiyul C) Mülk D) Mülki-xalisə E) Soyurqal185. Cənubi Qafqazda komendant üsul-idarəsinin ləğv edilməsindən neçə il sonra canişinlik vəzifəsi təsis edilmişdir?

A) 5 B) 6 C) 10 D) 4 E) 8186. 1827-ci ildə Naxçıvan və İrəvan xanlıqları:

A) Rus qoşunları tərəfindən işgal edildilər.

B) Rus qoşunlarına qarşı qiyam qaldırdılar.

C) İran qarnizonunu tərk silah etdilər.

D) Türkmənçay müqaviləsini imzalamaqdan imtina etdilər.

E) Rusiya dövlətinin tərkibinə könüllü daxil oldular.187. Xronolji ardıcıllıgı müəyyən edin:

1-Dərbənd xanlığının Quba xanlığına birləşdirilməsi. 2-Nadir şahın ölümü;

3-Gavduşan vuruşması. 4-Şəki xanlıgının Quba xanlıgına tabe edilməsi.

A) 3,4,1,2 B) 1,2,3,4 C) 2,3,4,1 D) 2,1,3,4 E) 3,1,4,2188. XIX əsrin ortalarında Cənubi Azərbaycanda hərbi və mülki xidmət müqavilində verilən torpaqlar adlannırdı?

A) İlati B) Xırdamalik C) Tiyul D) Mülk E) Vəqf189. Şimali Azərbaycanda rəsmi olaraq orta məktəbin əsası qoyuldu:

A) 1865-ci ildə Bakıda realnı gimanziyanın təşkil edilməsi ilə.

B) 1830-cu ildə Şuşada qəza məktəbinin açılması ilə.

C) 1854-cü ildə Quba və Ordubadda birsinifli ibtidai məktəbin açılması ilə

D) 1847-1849-cu illərdə Tiflisdə şiə və sünni məktəblərinin açılması ilə.

E) XIX əsrin 80-cı illərinin ortalarında rus-Azərbaycan məktəblərinin yaradılması ilə190. Aşağıdakı hadisələrdən hansı daha əvvəl baş vermişdir?

A) Mart soyqırımı. B) Zaqafqaziya Komisarlığının yaranması.

C) Bakı Sovetinin yaranması. D) Bakı Xalq Komissarları Sovetinin yaranması.

E) Oktyabr çevrilişi.191. XIX əsrin ikinci yarısında Şimali Azərbaycanın mədəniyyətində həlledici dəyişikliklər dövrü başlandı:

A) Kapitalizmin coşqun inkişafi nəticəsində.

B) Azərbaycanlıların kütləvi şəkildə Rusiyada təhsil almasından sonra.

C) Rusiyanın müstəmləkəçi siyasəti nəticəsində.

D) Cənubi Azərbaycanla əlaqələrin genişlənməsinə görə

E) Rusların və almanların Azərbaycanda məskunlaşması ilə.192. Azərbaycanla Gürcustan arasında hərbi müdafiə müqaviləsi nə vaxt və kimə qarşı bağlandı?

A) 16 iyun 1919-cu ildə Denikin təhlükəsinə qarşı

B) 18 iyun 1919-cu ildə Sovet Rusiyasına qarşı.

C) 5 dekabr 1920-ci ildə Ermənistana qarşı.

D) 5 may 1919-cu ildə Türkiyəyə qarşı.

E) 14 yanvar 1920-ci ildə İrana qarşı.193. Birinci Dünya müharibəsinin qurtarmasından neçə il sonra ikinci Dünya müharibəsi baş vermişdir?

A) 19 B) 25 C) 21 D) 24 E) 35194. Azərbaycanda sənayeləşmə dövründə üstünlük verilən əsas sənaye sahələri:

1-Agır sənaye; 2-Neft sənayesi; 3-Yüngül sənaye; 4-Hərbi sənaye; 5-Elektrikləşmə.

A) 2,4 B) 1,2 C) 2,3 D) 2,5 E) 1,5195. 1945-ci ildə Cənubi Azərbaycanda yaranmış Milli Hökümətin ən böyük nailiyyəti:

A) Milli mədəniyyətin inkişafının əsaslarını yaratmaga nail olmaq.

B) ”İran məsələsi”nin BMT-də müzakirəsinə yol verməməsi.

C) Cənubi Azərbaycanın iqtisadi müstəqilliyinə nail olunması.

D) Aqrar məsələni tamamilə kəndlilərin xeyrinə həll etməsi,yerli idarəetmə orqanlarını yaratması.

E) Cənubi Azərbaycanın Sovet işgal qoşunlarından azad olunması.196. SSRİ-nin təşkilindən neçə il sonra Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası təsis edilmişdir?

A) 27 B) 15 C) 25 D) 23 E) 28197. 1949-cu ildə Azərbaycanda:

A) Bakı metropoliteninin tikintisinə başlandı. B) Elmlər Akademiyası təşkil edildi;

C) İlk neft quyusu fontan vurdu. D) Televiziya fəaliyyətə başladı.

E) Xəzər dənizində dünyada ilk olararaq neft-mədən estakadaları quruldu.198. Azərbaycan Respublikasının Dövlət rəmzləri müyyən edilir:

A) Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə. B) Prezidentin sərəncəmı ilə;

C) Referendumda qəbul edilmiş aktla. D) Milli Məclisin növbədənkənar sessiyasında.

E) Konstitusiya qanunu ilə;199. Azərbaycan SSR-in sonuncu Konstitusiyasının qəbul edilməsindən neçə il sonra Azərbaycan Respublikasının yeni Konstitusiyası qəbul edilmişdir?

A) 58 B) 50 C) 17 D) 35 E) 21200. Xronoloji ardıcıllıgı müəyyən edin:

1-Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinin Türkiyə tərəfindən rəsmən tanınması.

2-Azərbaycan Respublikasının İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv qəbul edilməsi.

3-Azərbyacanla Ermənistan arasında atəşin kəsilməsi haqqında sazişin imzalanması

4-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycanlıların soyqırımı barədə” fərmanının imzalanması.

5-Azərbaycanın Cənub bölgəsində qiyamın yatırılması.

A) 2,3,1,4,5 B) 1,2,5,3,4 C) 1,5,2,4,3 D) 3,4,5,2,1 E) 5,1,2,4,3201. Sənətkar – tacirlər qrupu sənətkarlardan ayrılmışdır:

A) Mezolit dövründə; B) Erkən tünc dövründə; C) İlk dəmir dövründə;

D) Eneolit dövründə; E) Orta tunc dövründə

202. Azərbaycan ərazisində «ağıllı insanın» formalaşması başa çatdı:

A) Eneolitdə; B) Mezolitdə; C) Alt Paleolitdə; D) Üst Paleolitdə; E) Neolitdə;203. Hürri və Hetlərin dövlət işlərinə cəlb olunmuşdular:

A) Gərgərlər; B) Lullubilər; C) Arattalılar; D) Kutilər; E) Sular;204. Mannadakı idarəetmə qaydalarına aiddir:

1-Dövlətin hökmdar tərəfindən idarə edilməsi.

2-Bütün səlahiyyətlərin «Ağsaqqallar şurası»nın əlində cəmləşməsi

3-Hakimiyyətin icra olunması

4-Xalq yığıncağının əsas idarə orqanı olması

A) 2,5 B) 4,5 C) 2,3 D) 1,4 E) 1,3205. Midiya tayfaları haqqında geniş məlumatlar verilir:

A) Manna qaynaqlarında; B) Heredotun «Tarix» əsərində;

C) Nəqşi – Rüstəm kitabəsində; D) Bisutun kitabəsində; E) II Sarqonan kitabəsində

206. Eramızın I əsrində Atropatena hansı dövlətin hakimiyyəti altına düşdü:

A) Romanın; B) Parfiyanın; C) Əhəmənlərin; D) Sasanilərin; E) Bizansın;207. Qanunauyğunluq gözlənilmişdir:

A) Ermənistan 387-ci ildə İranla Roma arasında bölüşdürülmüşdür;

B) Sanatürk – Sasani hökmdarıdır;

C) Sasanilər sülaləsinin mənşəyi – türk idi;

D) Beyləqan – «Arranın anası» kimi tanınmışdır;

E) Nvarsk müqaviləsi bağlanmışdır – Bizansla sasanilər arasında.208. 262-ci ildə Sasanilərin tərkibinə daxil edildi:

A) Midiya; B) Atropotena; C) Albaniya; D) Urartu; E) Skif carlığı209. V əsrdə Albaniyanın xristianlaşmasına sədd çəkdi:

A) alanlar; B) romalılar; C) hunlar; D) xəzərlər; E) mehranilər210. Xronoloji ardıcıllığı tapın:

1-Aquen kilsə məclisi. 2-Avrayr döyüşü. 3-Xalxal döyüşü.

4-II Vaçenin hakimiyyətdən kənarlaşdırılması.

5-III Vaçaqanın Albaniyada hakimiyyətə gəlməsi

A) 5,4,2,1,3; B) 4,2,1,5,3; C) 1,2,3,4,5; D) 3,2,4,5,1; E) 1,3,4,2,5

211. VIII əsrdə Albaniyanın müstəqilliyinə son qoydu:

A) bizanslılar B) sasanilər; C) xəzərlər; D) alanlar; E) ərəblər;212. Azərbaycanda ərəb ağalığı dövründə amil:

A) Məhkəmə işlərinə baxırdı;

B) Mülki işlərlə məşqul olurdu və vergilərin toplanmasına nəzarət edirdi;

C) «Bəzil» adlanan rabitə mərkəzinə başçılıq edirdi;

D) Hərbi işlərlə məşğul olurdu və müdafiə qurğuları tikirdi.

E) Əmirlikləri idarə edirdi;213. Azərbaycanda VIII əsrin əvvəllərində Əməvilərin keçitdiyi vergi islahatlarının nəticəsi:

A) Təkcə yoxsullar deyil, orta və iri feodallar da müflisləşdi;

B) Orta feodallar daha da varlandı;

C) Yalnız yoxsullar var-yoxdan çıxdı;

D) Xristianlardan alınan vergilər azaldıldı;

E) Verginin ümumi miqdarı azaldıldı.214. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin:

1-Eldəgizlər dövləti; 2-Şəddadilər dövləti; 3-Qaraqoyunlu dövləti;

4-Girdiman dövləti; 5-Sacilər dövləti

A) 5,3,1,2,4 B) 2,5,4,3,1 C) 4,5,2,1,3 D) 4,5,2,3,1 E) 1,3,2,4,5215. IX –XI əsrlərdə xərac toplayan məmur adlanırdı:

A) Bəril; B) Baskak; C) Kələntər; D) Mütəqəbbil; E) Mütəsərrif216. XI-XII əsrlərdə yaşamış memarlar:

1-Əcəmi Naxçıvani; 2-Kafiəddin Ömər; 3-Məsud Davud oglu;

4-Qətran Təbrizi; 5-Mücirəddin Beyləqani; 6-Fələki Şirvani

A) 2,3 B) 1,4 C) 1,5 D) 1,3 E) 5,6217. Tiflis müsəlman əmirliyinin ləğvi bağlıdır:

A) Didqori döyüşündə səlcuqların məğlubiyyəti ilə;

B) Səlcuqların Qəznəvilər üzərində qələbəsi ilə;

C) Monqolların Cənubi Qafqaza I yürüşü ilə;

D) Səlcuqların Cənubi Qafqaza I yürüşü ilə;

E) Elxanilər dövlətinin yaranması ilə218. Hülakü xanın yürüşü nəticəsində:

1-Xarəzmşahlar dövləti süqut etdi; 2-Azərbaycan tabe edildi;

3-Bağdad ələ keçirildi; 4-Qızıl Orda dövləti süqut etdi;

5-Şirvanşahlar dövləti iki hissəyə parçalandı.

A) 2,5 B) 2,3 C) 1,2 D) 2,4 E) 3,5

219. Səlcuqların Azərbaycanda varlığına son qoyduğu dövlətlər:

1-Sacilər; 2-Rəvvadilər; 3-Eldənizlər; 4-Salarilər; 5-Şaddadilər

A) 1,2 B) 1,4 C) 3,4 D) 3,5 E) 2,5220. Monqolların birinci yürüşü zamanı tutulmamış Azərbaycan şəhərləri:

1-Mağara; 2-Beyləqan; 3-Gəncə; 4-Şamaxı; 5-Təbriz

A) 2,3 B) 1,4 C) 3,5 D) 1,5 E) 3,4221. Təbrizdə «Göy məscid» inşa edilmişdir:

A) Rəvvadilər dövründə; B) Səfəvilər dövründə; C) Şəddadilər dövründə;

D) Qaraqoyunlular dövründə E) Eldənizlər dövründə;

222. II Mehmet və Ağqoyunlu Uzun Həsən arasındakı döyüşlər:

1-Muş; 2-Malatiya; 3-Otluqbeli; 4-Amasiya; 5-Məşəl

A) 1,4 B) 1,3 C) 4,5 D) 2,3 E) 2,5223. Ağqoyunlu hökmdarı Sultan Yaqub tərəfindən Təbrizdə inşa edilmişdir:

A) «Göy Məsçid» B) «Nəşt Behişt» sarayı; C) Gülüstan sarayı;

D) Ərk qalası; E) Şəhriyar qalası

224. Soyurqal torpaq sahibliyinə aiddir:

1-Hərbi - köçəri əyanlara xidmət müqabilində iqta əvəzi verilirdi;

2-Ruhanilərin şəxsi mülkiyyəti idi; 3-İrsən keçirdi;

4-Səfəvilər dövründə geniş yayılmışdı

A) 1,2 B) 1,4 C) 1,3 D) 2,3 E) 3,4

225. Aşağıdakı sülalələrdən hansılar Sacilər, Kəsranilər və Səfəvilər sülalələrini əvəz etmişlər?

1-Dərbəndlilər; 2-Salarilər; 3-Qacarlar; 4-Əfşarlar; 5-Qaraqoyunlu

A) 1,2,4 B) 2,1,3 C) 2,1,4 D) 5,2,4 E) 5,1,4226. Avropa diplomatiyasını Səfəvilərə yaxınlaşdıran amil:

A) Rusiya təhlükəsi; B) Böyük ipək yolunu yenidən bərpa etmək;

C) Trabzonu geri qaytarmaq; D) Osmanlı təhlükəsi;

E) Portuqaliyaya qarşı mübarizə227. Çaldıran döyüşü ərəfəsində I Şah İsmayılın nəzərdə tutduğu hərbi-strateji tədbir:

A) Qəti döyüşə girmək; B) Döyüşü qışa qədər uzatmaq;

C) Süvari qoşunundan istifadə etməmək D) Odlu silahdan istifadə etmək;

E) Osmanlı ordusuna gecə ikən hücum etmək;228. I Şah Abbas hançı tayfaya divan tutmuşdur?

A) Çələbi; B) Əfşar; C) Təkəli; D) Qaçar; E) Baharlı229. Tiyul topraq sahiblərinə aiddir:

1-Şah tərəfindən ruhanilərə verilirdi; 2-Hərbi və digər xidmətlərə görə verilirdi;

3-İrsən keçə bilməzdi; 4-Şah nəslinin şəxsi torpağı idi;

5-Kəndlilərin şəxsi torpağı idi

A) 1,2 B) 2,3 C) 4,5 D) 1,5 E) 3,4

230. XVIII əsrə aiddir:

1-Savduşan döyüşü; 2-Çabani döyüşü;

3-Nadirə qarşı Astara kəndlilərinin üsyanı; 4-Çıldır döyüşü.

A) 2,4 B) 2,3 C) 3,4 D) 1,3 E) 1,4231. XVIII əsrə aid olan hadisəni seçin:

A) Otluqbeli vuruşması; B) Türkmənçay müqaviləsi;

C) Şəki xan sarayının inşası; D) İncu torpaq sahibliyinin yaranması;

E) Şamaxının Kələxana kəndində məqbərə və Nardaran kəndində məscid inşa edilməsi232. Azərbaycanın xəzərsahili vilayətindən rus qoşunları çıxarılmışdı:

A) I Təhmasibin dövründə; B) Fərrux Yassarın dövründə;

C) Nadir xanın dövründə; D) Şah I İsmayılın dövründə;

E) Şah I Abbasın dövründə233. Rusiya Gəncə xanlığının işğalından neçə il sonra Naxçıvan xanlığını işğal etdi?:

A) 17 B) 28 C) 21 D) 23 E) 32234. XVIII əsrdə tikilmiş memarlıq abidəsi:

A) Bakıda Şirvanşahlar kompleksi; B) Təbrizdə «Həşt behişt» saray kompleksi;

C) Təbrizdə «Göy Məscid»; D) Şəkidə xan sarayı;

E) Şamaxı yaxınlığında Gülüstan qalası235. Azərbaycan xanlıqlarının Rusiya tərəfindən işğalının ardıcıllığı:

1-Qarabağ; 2-Şəki; 3-Gəncə; 4-Quba; 5-Naxçıvan; 6-Talış

A) 3,4,5,1,6,2 B) 6,4,5,1,3,2 C) 1,2,3,5,6,4 D) 3,1,2,4,6,5 E) 1,3,4,6,5,2236. XIX əsrin ikinci yarısına aid olmayan hadisəni göstərin:

A) Xanabad manufakturasının işə salınması;

B) Azərbaycan mili teatrının yaradılması;

C) Qafqaz canişinliyinin ləğv edilməsi;

D) Nobel qardışları şirkətinin yaradılması;

E) Abşeronda ilk neft fantanı237. Əvrəz:

A) Gömrük rüsumu idi; B) Natural vergi idi; C) Mükəlləfiyyət idi;

D) Maldar kəndlilərin otlaqlardan istifadə əvəzində ödədiyi vergi idi;

E) Məscidlərin və dini idarələrin xeyrinə verilən vergi idi238. «Əkinçi» qəzetinin əsasının qoyulmasından neçə il sonra «Mola Nəsirəddin» jurnalının nəşr edilməsinə başlanmışdır:

A) 43 B) 28 C) 25 D) 31 E) 50239. XIX əsrdə baş vermiş hadisələrin xronoloji ardıcıllığını müəyyən edin:

1-Qafqaz canişinliyinin yranması;

2-Quberniya mərkəzinin Şamaxıdan Bakıya köçürülməsi;

3-Yelizavetpol quberniyasının yaradılması

A) 2,1,3 B) 3,1,2 C) 1,2,3 D) 1,3,2 E) 3,2,1

240. XIX əsrin ikinci yarısına aid elm və incəsənət nümayəndələri:

1-Bəhmənyar; 2-Abbasqulu ağa Bakıxanov; 3-Möhsün bəy Xanlarov;

4-Nəsirəddin Tusi; 5-Mirmöhsün Nəvvab; 6-İsgəndər Munşi

A) 1,3 B) 3,5 C) 2,4 D) 4,6 E) 1,6241. Şimali Azərbaycanda baş vermiş yeniliklərin xronoloji ardıcıllığını müəyyən edin:

1-Milli mətbuatın meydana gəlməsi; 2-İlk ali məktəbin meydana gəlməsi;

3-Milli teatrın meydana gəlməsi

A) 1,3,2 B) 1,2,3 C) 3,1,2 D) 3,2,1 E) 2,1,3242. 1905-1906-cı illərdə azərbaycanlılara qarşı törədilən soyqırımın qapşısını almaq məqsədilə yapadıldı:

A) Musavat partiyası; B) «Hümmət» təşkilatı; C) «Difai» partiyası;

D) «Ədalət» partiyası; E) «Müsəlman konstitusiya» partiyası

243. 1918- ci ilin mart soyqırımından ən çox ziyan çəkən qəza:

A) Salyan; B) Gəncə; C) Şamaxı; D) Lənkəran; E) Yevlax244. Zaqafqaziya SFSR-in yaranmasından neçə il sonra Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında Konstitusiya aktı qəbul olundu?

A) 85; B) 70; C) 69 D) 90; E) 96;245. 1941-1946-cı illər Cənubi Azərbaycan milli – azadlıq hərəkatına aiddir:

1-Ş.M.Xiyabani başda olmaqla ADP-nın yaranması;

2-«Təcəddüd» qazetinin nəşr olunması;

3-S.C.Pişəvəri başda olmaqla ADP-nin yaradılması;

4-«Azərbaycan» qazetinin ana dilində nəşr edilməsi

A) 1,2 B) 1,3 C) 2,4 D) 3,4 E) 2,3246. Sovet Azərbaycanında 1930-cu ildə kollektivləşməyə qarşı üsyanlar baş vermişdir:

1-Nuxada; 2-Şamaxıda; 3-Zaqatalada;

4-Naxçıvanda; 5-Abşeronda; 6-Gəncədə

A) 2,3,5,6 B) 1,2,3,4 C) 1,3,4,6 D) 2,4,5,6 E) 1,2,5,6247. 1912-ci idə Təbrizdə «İran xalça şirkətini»ni təsis etdilər:

A) Rus kapitalistləri; B) Fransız kapitalistləri; C) Alman kapitalistləri;

D) Şimali Azərbaycan kapitalistləri; E) İngilis kapitalistləri

248. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin:

1-«Qız qalası» baletinin yazılması; 2-Azərbaycan kinostudiyasının yaradılması;

3-«Koroğlu» operasının tamaşaya qoyulması;

4-Azərbaycan Bəstəkarlıq İttifaqının yaradılması

A) 4,2,1,3 B) 2,1,3,4 C) 2,4,3,1 D) 3,4,1,2 E) 1,2,4,3

249. 1992-ci il martın 2-də Azərbaycan üzv qəbul olundu:

A) Avropa Şürasına; B) Qara dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq təşkilatına;

C) İslam Konfransı təşkilatına; D) BMT-yə E) ATƏT-ə;

250. H.Əliyevin Azərbaycanda ilk dəfə hakimiyyət başına gəlməsindən müstəqil Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçilməsinə qədər neçə il keçmişdir?

A) 31; B) 21; C) 29; D) 24; E) 33251. İkinci ictimai əmək bölgüsü adlanır.

A) Ticarətin meydana çıxması; B) Maldarlığın sənətkarlıqdan ayrılması;

C) Ticarətin əkinçilikdən ayrılması; D) Sənətkarlığın əkinçilikdən ayrılması;

E) Əkinçiliyin maldarlıqdan ayrılması252. Azərbaycanda dulusçuluq məhəlləsi və dulus sobaları tapılmış qədim yaşayış məskəni:

A) Yanıqtəpə; B) Kültəpə; C) Göytəpə; D) Üzərliktəpə; E) Babadərviş253. Akkad dövlətini süquta uğratmışlar:

A) Sular; B) Arattalılar; C) Kutilər; D) Gərgərlər; E) Turukkilər254. E.ə.III-II minillikdə Azərbaycanının cənubunda yaşamış tayfalara aid deyil:

1-Skiflər; 2-Kutilər; 3-Sular; 4-Lullibilər; 5-Albanlar

A) 1,2; B) 1,4; C) 1,5 D) 3,4; E) 4,5;255. E.ə.550-ci ildə:

A) Kiaksar Lidiyanı ələ keçirdi; B) Midiya dövləti süqut etdi;

C) Skiflər Midiyadan qovuldu; D) Kiaksar Midiyada hakimiyyəti ələ aldı;

E) Sasanilər Midiyanı ələ keçirdilər256. Atropatenanın qonşuluğunda yerləşən dövlətlər:

1-Parfiya; 2-Kapfagen; 3-Selevkilər; 4-Manna; 5-Midiya

A) 4,5; B) 1,2; C) 1,3; D) 2,3; E) 2,4257. Qanunauyğunluq gözlənilmişdir:

A) Mehranilər sülaləsi- Girdman dövlətinin əsasını qoymuşdur;

B) Məzyədilər sülaləsi-Rəvvadilər sülaləsinin əsasını qoymuşdur;

C) Kəsranilər sülaləsi – Şəddadilər dövlətinin əsasını qoymuşdur;

D) Yusif ibn Sac – Salarilər dövlətinin banişidir;

E) Cavanşir – Dərbəndlilər dövlətinin banisidir258. Sasanilər məğlub oldular:

A) Avrayr döyüşündə; B) Xalxal döyüşündə; C) Amid döyüşündə;

D) Maku döyüşündə; E) Bələncər döyüşündə

259. V əsrə aiddir:

A) Girdman üsyanı; B) Aquan kilsə məclisi; C) Ərdəbil üsyanı;

D) Albaniyanın Sasanilərin təsiri altına düşməsi; E) Sanatürkün Ermənistana yürüşü

260. Azərbayan xalqının içərisində əriyərək öz mənşələrini itirmişlər:

1-Sacilər; 2-Rəvvadilər; 3-Salarilər; 4-Şəddadilər; 5-Şirvanşahlar

A) 1,3; B) 1,2; C) 4,5; D) 2,5; E) 3,4261. 681-ci ildə:

A) Cavanşir Sui – qəsd nəticəsində öldürüldü;

B) Cavanşir Xəzər xaqanlığı ilə ittifaq bağladı;

C) Kadusiyyə döyüşü baş verdi;

D) Cavanşir əpəb xilafətinin himayəsinə girdi;

E) Cavanşir Bizans dövləti ilə ərəblərə qarşı ittifaq bağladı262. Xəlifə Əli:

A) Vergini torpağın sahəsinə görə almağa başladı;

B) Ərəblərin Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsini dayandırdı;

C) Vergi sahəsində ədalətli islahat keçirdi;

D) İslam qanunlarını xristianlara zorla qəbul etdirdi;

E) Cizyə vergisini ləğv etdi263. Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda əmirlərin səlahiyyətlərinə daxil idi:

A) Bütün mülki və hərbi hakimiyyət;

B) Başqa dövlətlərlə sülh müqavilələri bağlamaq;

C) Başqa dövlətlərə müharibə elan etmək;

D) Qanunlar qəbul etmək və öz adına pul kəsmək;

E) Sasanilərin dövlət idarəçiliyi qaydalarını qəti olaraq ləğv etmək264. 918-ci ildə Şirvanşah Əbu Tahir:

A) Saciləri özündən asılı hala saldı;

B) Şamaxını bərpa edərək paytaxtı bura köcürdü;

C) Bütün Azərbaycan torpaqlarını vahid şəkildə birləşdirdi;

D) Dərbənd səddini bərpa etdi;

E) Tiflis müsəlman əmirliyi ilə ittifaq bağlandıКаталог: external -> ckfinder -> userfiles -> files
files -> Kafedra: “Biznesin təşkili və idarə olunması” Fənn: “Antiböhranlı idarəetmə” Müəllim: Nəbiyev Aydın Xalıq oğlu
files -> Şəhərsalmanın əsasları” fənnindən testlər
files -> AZƏrbaycan memarliq və İNŞaat universiteti İNŞaat materiallari kafedrasi iNŞaat materiallari və MƏmulatlari fəNNİNDƏN
files -> Avtomatikanın müasir texniki vasitələri
files -> 1. Mətn prosessoru imkan verir
files -> 2. Web-səhifələri hansı dilin köməyi ilə yaratmaq olar?
files -> ZƏRBƏ dalğASl İLƏ ZƏDƏLƏNMƏ
files -> 644a Peşə etikası
files -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan memarliq və İNŞaat universiteti
files -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan memarliq və İNŞaat universiteti


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə