AZƏrbaycan miLLİ elmlər akademiyasi nizami adına ƏDƏBİyyat institutuYüklə 2.35 Mb.
Pdf просмотр
səhifə20/20
tarix10.06.2017
ölçüsü2.35 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
    Навигация по данной странице:
  • Mündəricat

İSTİFADƏ EDİLMİŞ ƏDƏBİYYAT 

 

1. Abdullayev C. Lirik şeirin müasir problemləri. - Lirika və 

zaman. - B., Yazıçı, 1982, 180 s. 

2. Abdullayeva A. Məmməd Araz poeziyasında bədii təsvir 

vasitələri. Azərbaycan sovet poeziyasında poetika məsələləri. - 

Bakı Universiteti nəşriyyatı, 1991, 69 s. 

3.  Abbasov A. Poetik sözün kəsəri. Azərbaycan sovet 

poeziyasında poetika məsələləri. - Bakı Universiteti nəşriyyatı, 

1991, 69 s. 

4. Ağayev Ə. Əsrin tərənnümü. - B., Yazıçı, 1980, 231 s. 

5. Ağayev  İ. XX əsrin  əvvəllərində Azərbaycan  şeri. -B., 

Elm, 2002. 123 s. 

6. Axundlu 

Y. 


İstiqlal şairləri. -B., Elm, 1998, s.52-92. 

7.  Axundov A. Vurğu və intonasiya. Şer sənəti və dil. -B., 

Gənclik 1982, 159 s. 

8. Axundov 

A. 

Şair və dil. Dilin estetikası. - B., Yazıçı, 1985, 224 s. 

9. Alışanov Ş. Sözün estetik yaddaşı. - B., Elm, 1980, 228 s. 

10. Anar. Azərbaycançılıq haqqında düşüncələr. “Ədəbiyyat” 

qəzeti, 10 dekabr 1999, № 48 (3173) 

11. Arif  M.  Yeni  nəsil.  Ədəbi-tənqidi məqalələr. - B., 

Azərnəşr, 1958, 446 s. 

12. Arif M. Poeziyamız haqqında. - Sənətkar qocalmır. -B., 

Yazıçı, 1980, 368 s. 

13.  Arif M. Azərbaycan sovet şeri. - Seçilmiş əsərləri, I cild.-

B.,Elm, 1967, 620 s.. 

14.  Arif M. Poeziya və keyfiyyət. - Seçilmiş əsərləri, I cild. B., 

Elm, 1967,620 s. 

15.  Arif H. Sarsılmaz birlik. – “Kommunist” qəz., 13 mart 

1988. 


16. Arif H. Bir şair tanıyıram. Ömürdən uzun gecələr. -B., 

Gənclik, 1982. 152 s. 

17. Arzumanlı V., Mustafa N. Tarixin qara səhifələri. De- 


 

401


portasiya, soyqırım, qaçqınlıq. -B., Qartal, 1998. 

18.  Asif A. Türklüyümüz - özümlüyümüz. - “Mənlik” qəz., 14 

oktyabr 1994. Ns 10 

19. “Azərbaycan” juranalı - 26 ocaq (yanvar) 1990-cı il. Bakı. 

Lefortovo həbsxanasında. - № 1, 2, 3, 4, 1993. 

20. “Azərbaycan” qəzeti. - 7 aprel 1989, № 9-10. 

21. Azərbaycan  ədəbiyyatının tarixi poetikası. I kitab. -B., 

Elm, 1989. 235 s. 

22. Azərbaycan sovet ədəbiyyatı. Müharibədən sonrakı dinc 

quruculuq illərində ədəbiyyat (1946 - 1985). - B., Maarif, 1988. 

23. Azərbaycan sovet poeziyasında poetika məsələləri. Bakı 

Universiteti nəşriyyatı, 1991, 69 s. 

24. Azərbaycan sovet yazıçıları. Xəlil Rza. - B., Nurlan, 2005. 

25. “Bakinskiy raboçiy” qəzeti, 7 may 1924; 9 avqust 1989. 

26. 

Balasaqunlu Y. Qudatqu bilik (Tərcümə edəni X.R.Ulutürk). - B., Gənclik, 1998. 336 s.; B., Gənclik, 2003, 404 s. 

27. Baykara H. Azərbaycanın istiqlal mübarizəsi tarixi. -B., 

Azərnəşr, 1992, 276 s. 

28. Bayramzadə S.Z. İran hakim dairələrinin Cənubi 

Azərbaycan maarifi və  mədəniyyəti sahəsindəki siyasəti (1974 - 

1978-ci illər). Cənubi Azərbaycan tarixi məsələləri. -B.,Elm, 1989, 

221 s. 

29. Becanoğlu F. Xəlil Rza Ulutürkə sözardı və ya “Fəryad”a ön söz. Fəryad. - B., Qorqud, 1997, 94 s. 

30. Beşirova E. A. Milli azadlıq mübarizəsi.  İldırım irsində 

türk xalqlarının azadlığı və türkçülük ideyaları. - B., Qartal, 1999. 

31. Belinski V. Q. Ədəbiyyatın inkişaf məsələləri. Seçilmiş 

məqalələri. - B., Gənclik, 1979, 225 s. 

32. Binnətova A. Poeziyada milli azadlıq duyğuları (1985-

1992). -B., Ağrıdağ, 1997, 114 s. 

  

   

 


 

402


33. Cəfərov M. Şerimiz son beş ildə. Sənət yollarında. -B., 

Gənclik, 1975, 367 s. 

34. Cəfərov M. Əsrimizin yaradıcılıq metodu. Sənət 

yollarında. - B., Gənclik, 1975, 367 s. 

35. Cəfərov M. Klassik romantizm məsələlərinə 

münasibətimiz. Sənət yollarında. - B, Gənclik, 1975, 367 s. 

36. Cəfərov N. Janr münasibətlərinin inkişafı. Azərbaycan 

ədəbiyyatının tarixi poetikası. I kitab. - B., Elm, 1989, 236 s. 

37. Cəfərov N. Müasir ədəbi proses, yaxud “fövqəladə 

vəziyyətdə düşüncələr”. Genezisdən tipologiyaya. - B., Bakı 

Universiteti nəşriyyatı, 1999, 160 s. 

38. Cəfərov N. Azərbaycan: tarixi-kulturoloji mülahizələr. - 

Azərbaycanşünaslığa giriş. B., AzAtaM., 2002. 599 s. 

39. Cəlil M. Moabit dəftəri (Tatarcadan tərcümə edəni Xəlil 

Rza). - B., Yazıçı, 1979, 278 s. 

40. Cənubi Azərbaycan tarixi məsələləri. - B., Elm, 1989, 221 

s. 

41. Çeşmazər M.M. S.C.Pişəvərinin Azərbaycan Demokrat Partiyasının və Azərbaycan Milli Hökumətinin yaranması uğrunda 

mübarizədə rolu haqqında. Cənubi Azərbaycan tarixi məsələləri. - 

B., Elm, 1989, 221 s. 

42. Çəmənzəminli Y.V. Müstəqilliyimizi istəyiriksə. - B., 

Gənclik, 1994. 

43. Dəmirçizadə  Ə. Azərbaycan dili anlayışı. Azərbaycan 

ədəbi dilinin tarixi. I hissə - Maarif, 1979. 

44.  Денисова  И.В.Традиции  Маякогского  в  современной 

поэзии- М.,Значение, 1968, с.6-17 

45. Dəmirli M. Xəlil Rza Ulutürk poeziyası. - B., Sabah, 1996, 

134 s. 

46. Dünyaya pəncərə. -B., Maarif, 1984, 304 s. 47. “Ədəbiyyat və incəsənət”, 19 oktyabr 1990. 

48.  Əfqan  Ə.  Şayiə düşmən silahıdır; Zərgərov  Ə. Ehtiraları 

qızışdıranlar kimlərdir? – “Kommunist” qəz., 29 fevral 1988. 

49.  Ələkbərli N. Üç budaq. B., Gənclik, 1999,192 s.  

403


50.  Əliqızı A. S.Tahir lirikasının poetik xüsusiyyətləri. 

Azərbaycan sovet poeziyasında poetika məsələləri. - Bakı 

Universiteti nəşriyyatı, 1991, 69 s. 

51.  Əlimirzəyev X. Mikayıl Müşfiq lirikasında romantika. 

Bədii həqiqət uğrunda. - B., Yazıçı, 1984. 

52.  Əliyev A. Mübariz poeziya. – “Ədəbiyyat və incəsənət” 

qəz., 21 sentyabr 1990. 

53.  Əliyev H. Mədəniyyətimizin keşiyində. I kitab. - B., 2001. 

54.  Əliyev H. Yeni Azərbaycan Partiyası yaradılmasının 

altıncı ildönümünə  həsr olunmuş  təntənəli yığıncaqda nitqi. -I 

“Respublika” qəzeti, 24 noyabr 1998, №  229. 

55. Əliyev H. Dünya azərbaycanlılarının birinci qurultayındakı 

çıxışı. “Azərbaycan” qəzeti, 10 noyabr 2001. 

56.  Əliyev K. Demokratik Respublika dövründə inqilabi-realist 

və romantik bədii fikir. - ADR, Azərnəşr, 1992. 

57.  Əliyev M. – “Bakı” qəz., 30 dekabr 1985. 

58.  Əlioğlu M. Şəxsiyyət və zaman. - Hüseyn Cavidin 

romantizmi. - B., Azərnəşr, 1975, 214 s. 

59.  Əlişanoğlu T. Məqamın poeziyası. – “Ədəbi-tənqid” jurn., 

1992, № 1 s.89-92. 

60.  Əliyev S. Füzulinin poetikası. -B., Yazıçı, 1986, 221 s. 

61.  Əliyeva A. Azərbaycan romantiklərinin yaradıcılığında 

türkçülük. Bakı, Elm, 2002, 332 s. 

62.  Əliyeva  İ. Bəxtiyar Vahabzadə lirikasının bədii 

xüsusiyyətləri. Azərbaycan sovet poeziyasında poetika məsələləri. 

- Bakı Universiteti nəşriyyatı, 1991, 69 s. 

63.  Əhmədov T. Xəlil Rza Ulutürk. - B., Azərbaycan Milli 

Ensiklopediyası NPB, 2002, 204 s. 

64.  Əsgərli Ə. Böyük ideallar şairi. Mənə bənzə. - B., Gənclik, 

2000, 708 s. 

65.  Əsgərli Ə. Milli şüur yanğısı və Xəlil Rza Ulutürk. Türkün 

dastanı. - B., Gənclik, 2000, 800 s. 

66.  Əsgərli Ə. Xəlil Rza poeziyasında Vətənçilik təfəkkürü. – 

“Çıraq” jurnalı, 1999, № 6, s.56-61; “Dil və ədə-  

404


biyyat” jurn., 2002, 2 (34), s.68-72. 

67.  Əsgərli Ə. Döyüş amansızdır, yoxdur orta yol. İlk Allahım, 

son Allahım mübarizə. B., Gənclik, 1999, s.266-277. 

68.  Əsgərli  Ə. Türkçülük məfkurəsi və  Xəlil Rza Ulutürk. 

Türkün dastanı. - B., Gənclik, 2000, 800 s. 

69.  Əsgərli  Ə. XX əsr Azərbaycan poeziyasında mental 

təfəkkür və onun fərdi müəyyənlik xüsusiyyətləri / XX əsr 

Azərbaycan ədəbiyyatı məsələləri. B., Elm, 2006 

70.  Ə.Əsgərli. “X.R.Ulutürkün fəlsəfi-etik görüşlərinə bir 

nəzər”. Sosial-siyasi problemlər. B., Təbib, 2000, s.42-46. 

71.  Ə.Əsgərli. X.R.Ulutürkün ictimai-siyasi lirikasının 

təkamülü və  fərdi müəyyənlik xüsusiyyətləri (1950-90-cı illər). 

X.R.Ulutürk. Seçilmiş əsərləri. B., Gənclik, 2001, s.3-34. 

72.  Ə.Əsgərli. “İskəndərnamə” yeni poetik nəfəsdə”. -

N.Gəncəvi. iskəndərnamə (tərcümə edəni X.R.Ulutürk). - B., 

Gənclik, 2002, s. 19-28. 

73.  Ə.Əsgərli. Milli və  bəşəri sənətkar - X.R.Ulutürk. Mən 

onsuz da əbədiyəm. - B., Gənclik, 2003, s.3-16. 

74.  Ə.Əsgərli. Məramımdır mübarizə. – “Yeni Azərbaycan” 

qəz., 19, 26 yanvar 2003, №  15 (1495); KQ 16 (1496). 

75.  Ə.Əsgərli. Xəlil Rza Ulutürk yaradıcılığında xalqçılıq 

təfəkkürü və xalq obrazı. - Azərbaycan MEA Xəbərləri, humanitar 

elmlər seriyası, 2004, № l, s.80-90. 

76.  Ə.Əsgərli.  Ədəbiyyatşünas-alim. X.R.Ulutürk. Ədəbi 

tənqid. B., Mütərcim, 2003, s.3-7. 

77.  Ə.Əsgərli. Ön söz. “Müasirləri Xəlil Rza Ulutürk 

haqqında” kitabında. - B., Çinar-Çap, 2004, s.3-8. 

78.  Ə.Əsgərli. Xəlil Rza Ulutürkün poemalarında Güney 

mövzusu. Müasirləri Xəlil Rza Ulutürk haqqında. - B., Çinar-Çap, 

2004, s.445-451. 

79.  Ə.Əsgərli. X.R.Ulutürkün humanizm və  vətənpərvərlik baxışlarına bir 

nəzər. Müasirləri Xəlil Rza Ulutürk haqqında. B., Çinar-Çap, 2004, s.452-459. 

80.  Ə.Əsgərli. X.R.Ulutürkün poeziyasında insan obrazı. -B., 

BAPQS-nin Elmi xəbərləri, Nurlan, 2004, s.55-57. 

  


 

405


81.  Ə.Əsgərli. X.R.Ulutürkün tərcürnələrində mentol təfəkkür. 

“Turan çələngi” kitabında. - B., Çinar-Çapp. 2004, s.3-14. 

82.  Ə.Əsgərli. Xəlil Rza Ulutürk və  Əkrəm Cəfər. Ustadım 

Əkrəm Cəfər. - B., Mütərcim, 2005, s.3-9. 

83.  Əsgərli  Ə. Sırdəryada gülən  şair taleyi. – “Azərbaycan” 

qəz., 9 noyabr 2003, №  260 (3573). 

84.  Əsgərli Ə. Gündəliyim - Ürəyimin tərcümeyi-halıdır. Xəlil 

Rza Ulutürkün elmi-tarixi memuarlarında millilik və xalqçılıq 

məsələləri, - Ədəbiyyat qəzeti, 7 oktyabr, 2005, MQ40 (3479), s. 1-

3. 


85. Fəlsəfə. B., Azərnəşr, 1997, 376 s. 

86. Gəncəvi N. Sirlər xəzinəsi (Tərcümə edəni X.R.Ulutürk). 

B., Azərnəşr, 1992. 

87. Gəncəvi N. Yeddi gözəl (Tərcümə edəni X.R.Ulutürk).B., 

Gənclik, 2000, 416 s. 

88. Gəncəvi N. İsgəndərnamə (Tərcümə edəni X.R.Ulutürk). 

B., Gənclik, 2002, 866 s. 

89. “Günay” qəzeti, 18 may 1997. 

90.  Göyalp Z. Türkçülüyün əsasları. - B., Maarif, 1991. 

91. Hacıyev A. Yazıçı  şəxsiyyəti və  bədii qanunauyğunluq. - 

B., Yazıçı, 1986. 

92. Hacıyev T. Şairin dil poetikasına dair. Azərbaycan sovet 

tənqidinin problemləri. - B., ADU nəşri, 1983. 

93. Hacıyev T. Azərbaycan  ədəbi dili tarixi, II hissə. - B., 

1987, 291 s. 

94. Həsənli A. Xəlil Rza nəfəsi. “Azərbaycan” jur., 1991, № 

10, s.183-187. 

95. Həsənov C. Azərbaycanda milliyyətçilik sağlam islamçılıq 

deməkdir. “Zaman”, 6 şubat, 1993. № 10 (157); 10 şubat 1993, № 

11 (158); 13 şubat 1993, № 12 (159). 

96. Hidayət. Xəlil Rza zindanda. X.R.Ulutürk. Davam edir 

37.-B.,Gənclik, 1992, 528 s. 

97. Hüseynov A. Müxtəlifliyin birliyi. - B., Yazıçı, 1983. 

98. Hüsenzadə Ə. Siyasəti-fürusət. B., Elm, 1994, 236 s.  

406


 99.  Xəlil Rza Ulutürk Rəfiq Zəka haqqında. - B., Mütərcim, 

1999. 138 s. 

100. Xəlil Rza Ulutürk ustadı  Bəxtiyar Vahabzadə haqqında. - 

B., Azərnəşr, 1999, 128 s. 

101. Xəlilbəyli M.R. Ulutürk bayramı. - B., Kitab cəmiyyətı, 

1992, 86 s. 

102. Xəlilbəyli   M.R.   Əyilməzlik  Ulutürkün  əslindədi, 

soyundadı. – “Yeni Azərbaycan” qəz., 8 mart 1997, № 19. 

103. Xəlilov  Ə. Saf duyğuların tərənnümü. – “Ədəbiyyat və 

incəsənət” qəz., 16 iyul 1987. 

104. Xəlilov P. Qəhrəman  şair. Moabit dəftəri. - B., Yazıçı, 

1979, 278 s. 

105. Xəlilov S. Heydər  Əliyev və azərbaycançılıq məfkurəsi. - 

B., 2002. 

106. Xəlilova S. Vətənə dönənim. - B., Çaşıoğlu, 2002, 312 s. 

107. İbrahimov M. Sənətkarlığın zirvələrinə.  Ədəbi qeydlər. - 

B., Azərnəşr, 1970, 297 s.  

108. İbrahimov M. Cənubdan səslər.  Əsərləri, 10 cilddə. VII 

cild. - B., Yazıçı, 1981. 

109. İbrahimovM. 1945 - 1946-cı illərdə Cənubi Azərbaycanda 

milli demokratik hərəkat haqqında. Əsərləri, 10 cilddə. VII cild. - 

B., Yazıçı, 1981. 

110. İlk Allahım, son Allahım Mübarizə. - B., Gənclik, 1999, 

320 s. 


111.  Ивлев  Д.Д.  Ритмика  Моякогского  традиции  русского 

классического стиха М., 1973 

112. “Kommunıst” qəz., 1988, 1989, 1990. 

113. Kazımov Q. Azərbaycan dilinin tarixi (Ən qədim dövrdən 

XIII əsrə qədər).    B., Təhsil nəşriyyatı, 2003, 584 s. 

114. Qarayev Y. Milli “Mən”  şüuru və etnik yaddaş Min ilin 

sonu. - B., Elm, 118 s. 

115. Qarayev  Y.  Mərdlik alovu. İlk Allahım, son Allahım 

mübarizə. - B., Gənclik, 1999, 320 s. 

  


 

407


116. Qarayev Y. Sənətin ilkin və  əbədi mövzusu. - İnsan 

problemi. Ədəbiyyatda insan konsepsiyası. - B., Günəş, 1999, 360 

s. 

117. Qarayev  Y.  Tənqid və  ədəbi proses; Ədəbi tənqid. -B., Yazıçı, 1984, s. 

118. Qarayev  Y.  Zamanın və  şerin nəbzi. - Ədəbi üfüqlər. -

B.,Gənclik, 1985, 288 s. 

119. Qarayev Y. Meyar şəxsiyyətdir. - B., Yazıçı, 1988. 456 s. 

120. Qardaşlıq çələngi. - B., Maarif, 1982. 326 s. 

121. Qasımzadə F. XIX əsr Azərbaycan  ədəbiyyatı tarixi. -

B.,Maarif, 1974, 360 s. 

122. Qasımzadə Q. Ədəbiyyatda mililik və beynəlmiləllik. -B., 

Elm, 1982, 274 s. 

123. 


Qeybullayev Q. Azərbaycan türklərinin təşəkkülü 

tarixindən. - B., Azərnəşr, 1994, 248 s. 

124. Qəhrəmanlı N. Milli ədəbiyyat tarixçiliyi: genezis, inkişaf, 

dövrləşdirmə problemləri. - B., Qartal, 1997, 116 s. 

125.  Гончаров  В.Р.  Поэтика  Моякогского.  Изд-во  Наука, 

1983. 


126. “Literaturnaya qazeta”, 10 avqust 1988. 

127. “Sosialistiçeskaya industriya” qəz., 27 yanvar 1989. 

128. Mahmud  T.  Şerə  məhəbbətlə. – “Ədəbiyyat və incəsənət” 

qəz., 23 oktyabr 1981. 

129. Məmməd Cəfər. Seçilmiş  əsərləri, 2 cilddə. II cild. -B., 

Azərnəşr, 1974, 341 s. 

130. Məmməd Cəfər. Həmişə bizimlə. - B., Yazıçı, 1980, 360 s. 

131. Məmmədov E. Lefortovo gündəliyi. Bakı,1992, 72 s. 

132. Məmmədov X. Azərbaycan xalqının milli istiqlal 

mübarizəsi (XIX yüzilliyin sonları - XX yüzilliyin əvvəlləri). - B., 

Elm, 2005, 249 s. 

133. Mərkəz Q. Düyünlənmiş yumruq. - B., Ulduz, 2004, 100 s. 

134. Mehdi F. “Azərbaycan” jurnalı, 1983, № 11. 

  

  

408


135. Mehdi F. Bədii publisistika. - B.,Maarif, 1982, 394 s. 

136. Mehdiyev R. Azərbaycanda siyasət: dünən, bu gün, sabah. 

– “Respublika” qəz., 11 yanvar 2002. 

137. Mehdiyev  R.  XXI  əsrdə Azərbaycanda milli dövlətçilik. 

B., Yeni nəşrlər evi, 2003. 

138. Mirəhmədov  Ə. M.Ə.Sabir. Azərbaycan  ədəbiyyatı tarixi, 

3 cilddə, II cild. -B., Maarif, 1960, 670 s. 

139. Mustafa  Ə. Sözünün arxasında duran sənətkar. – 

“Azərbaycan” qəzeti, 28 oktyabr 1992. 

140. Mustafayev İ. Bulaq kimi. - B., Yazıçı, 1982. 

141. Mustafayev  İ., Murtuzayev S. İmam  Şamil. - B., Vətən, 

1993. 


142. Mustafayev  V.K.  Cənubi azərbaycanlıların milli şüur 

haqqında bəzi qeydlər. Cənubi Azərbaycan tarixi məsələləri. -

B.,Elm, 1989, 221 s. 

143. Müasirləri Xəlil Rza Ulutürk haqqında. - B., Çinar-Çap, 

2004, 625 s. 

144. Namazov  Q.,  Əbdülhəsənov T. Qəhrəmanlıq poeziyası. – 

“Azərbaycan müəllimi” qəz., 14 aprel 1982. 

145. Nağıyeva C. Azərbaycanda Nəvai. - B., Tural-Ə, 2001, 262 

s. 

146. Nəbiyev B. İstiqlal şairi. - B., Elm, 2001, 348 s. 147. Nəbiyev B. Şair mövqeyi. Taparam səni. - B., Yazıçı, 

1980, 267 s. 

148. Nəbiyev B. Həyat və bədii həqiqət. Təzə izlər sorağında. - 

B., Yazıçı, 1979. 

149. Nəbiyev B. İstiqlal şairi. Mənə bənzə. - B., Gənclik, 2000, 

708 s. 


150. Nəsibova H. Müasir Azərbaycan poeziyasında milli 

azadlıq hərəkatı (1985-1995). - B., 2001, 100 s. 

151. Nərimanoğlu K.V. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi: dünən, bu 

gün, sabah... N.Qəhrəmanlı. Milli ədəbiyyat tarixçiliyi: genezis, 

inkişaf, dövrləşdirmə problemi. - B., Qartal, 1997, 116 s. 

152. “Pravda” qəzeti, 21 mart 1988, 4 aprel 1988.  

409


 153.  Rəsulzadə M.Ə. Azərbaycan Cümhuriyyəti. - B., Elm, 

1990.. 


154. Rəsulzadə M.Ə. Panturanizm haqqında. –  “Azərbaycan” 

jurn., №6, 1991, № 6, s. 97-126. 

155. Rəsulzadə M.Ə.  Əsrimizin Səyavuşu. Çağdaş Azərbaycan 

ədəbiyyatı. Çağdaş Azərbaycan tarixi. - B., Gənclik, 1991, 112 s. 

156. Rojdestvenski R. Otuzuncu əsrə  məktub (Tərcümə edəni 

X.R.Ulutürk). -B., Gənclik, 1984, 140 s. 

157. Rza  X.  Qüdrətli sənətkar. Mənə bənzə. - B., Gənclik 2000, 

708 s. 


158. Rza X. Bahar gelir. - B., Uşaqgəncnəşr, 1957, 63 s. 

159. Rza X. Bəhrəli gün. - M., Molodaya qvardiya, 1959, 72 s. 

160. Rza X. Sevən gözlər. - B., Azərnəşr, 1959, 83 s. 

161. Rza X. Məhəbbət dastanı. - B., Uşaqgəncnəşr, 1961, 61 s. 

162. Rza X. Poema o lyubvi. - M., Sovetskiy pisatel, 1961, 61 s. 

163. Rza X. Fikir və məna şairi. – “Azərbaycan gəncləri” qəz., 6 

may 1962 

164. Rza X. “Dəli Kür” romanı Azərbaycan nəsrinin nailiyyəti 

kimi. Xəlil Rza Ulutürk. Mənə bənzə. - B., Gənclik, 2000, 708 s. 

165. Rza X. Mənim günəşim. - B., Azərnəşr, 1963,42 s. 

166. Rza X. Hüseyn Arif işığında. – “Bakı” qəzeti, 11 fevral 

1963. 


167. Rza X. Qollarım geniş aç. -B., Azərnəşr, 1965,111 s. 

168. Rza X. Səssiz güllələr. – “Bakı” qəzeti, 25 - 26 yanvar 

1965. 

169. Rza X. Krasnodon qartalları. - B., Gənclik, 1967, 137 s. 170. Rza  X.  Şairin ikinci həyatı. – “Ədəbiyyat və incəsənət” 

qəz., 14 fevral 1970. 

171. Rza X. Üç milyard səs üçün kantata. – “Azərbaycan” 

  

   

 

   

410


jurnalı, 1970, №2, s.180 - 183. 

172. Rza X. Məqsud  Şeyxzadə. - B., “Bilik” cəmiyyəti, 1978, 

№4, 42 s. 

173. Rza  X.  Bədii idrakın genişliyi uğrunda. Xəlil Rza Ulutürk. 

Mənə bənzə. - B., Gənclik, 2000, 708 s. 

174. 


Rza X. Tarixi-romantik poema.  – “Ədəbiyyat və 

incəsənət” qəz., 29 iyul 1972. 

175. Rza X. Dostluq   tərənnümçüsü.   -   “Azərbaycan gəncləri” 

qəz., 26 sentyabr 1972. 

176. Rza  X.  Nəzəri fikir və  ədəbi həyat. – “Azərbaycan 

gəncləri” qəz., 10 aprel 1972. 

177. Rza  X.Vətəndaşlığın səmimi tərənnümü. Xəlil Rza 

Ulutürk. Mənə bənzə. B., Gənclik, 2000, 708 s. 

178. Rza X. Milli ruhun dərin qatları. Xəlil Rza Ulutürk. Mənə 

bənzə. - B., Gənclik, 2000, 708 s. 

179. Rza  X.  Səmimiyyət, mərdlik, zəka. Xəlil Rza Ulutürk. 

Mənə bənzə. - B., Gənclik, 2000, 708 s. 

180. Rza X. Vətəndaşlıq poeziyası. – “Ədəbiyyat və incəsənət” 

qəz., 6 oktyabr 1973. 

181. Rza X. Ucalıq. -B., Gənclik, 1973, 167 s. 

182. Rza  X.  Poeziya  ilə alışan ürək. Xəlil Rza Ulutürk. Mənə 

bənzə. - B., Gənclik, 2000, 708 s. 

183. Rza  X.  Addımlar, addımlar. – “Ədəbiyyat və incəsənət” 

qəz., 19 oktyabr 1974. 

184. Rza  X.  Məmməd Aslanın “Səsimə  səs ver” toplusu. Xəlil 

Rza Ulurürk. Mənə bənzə. - B., Gənclik, 2000, 708 s. 

185. Rza  X.  Vətəndaşlıq və müasirlik. – “Ədəbiyyat və 

incəsənət” qəz., 19 aprel 1975. 

186. Rza X. Çoxşaxəli yaradıcılıq. – “Ədəbiyyat və incəsənət” 

qəz., 29 noyabr 1975. 

187.  Rza X. Azər Abdullanın  şerləri. Xəlil Rza Ulutürk. Mənə  bənzə. -B., 

Gənclik, 2000, 708 s. 

188. Rza X. Dəmir Gədəbəylinin “Gənclik” nəşriyyatına təqdim 

etdiyi “Haçadağ  bəzəmələri”  şer toplusuna dair rəy. Xəlil Rza 

Ulutürk. Mənə bənzə. - B., Gənclik, 2000, 708 s.  

411


189. Rza X. Ədəbi axtarış. – “Bakı” qəzeti, 9 aprel 1976. 

190. Rza  X.  Xəlqiliyin böyük poetik idrak ilə birləşməsi 

uğrunda. Xəlil Rza Ulutürk. Mənə bənzə. - B., Gənclik, 2000, 708 

s. 


191. Rza X. Doğmalıq. -B., Azərnəşr, 1977, 183 s. 

192. Rza X. Anan şair doğub səni. – “Azərbaycan müəllimi” 

qəz., 20 oktyabr 1978. 

193. Rza  X.  Maraqlı  və  zəngin tədqiqat. Xəlil Rza Ulutürk. 

Mənə bənzə. - B., Gənclik, 2000, 708 s. 

194. Rza  X.  Vətəndaş poeziyası  uğrunda. – “Ədəbiyyat və 

incəsənət” qəz., 23 iyun 1967. 

195. Rza  X.  Dostluq  nədən başlanır. Xəlil Rza Ulutürk. Mənə 

bənzə. - B., Gonclik, 2000, 708 s. 

196. Rza X. Şairliyin mahiyyəti. - Ulduz, 1976, №11, s.30-34. 

197. Rza  X.  Ürəyə damanlar. Xəlil Rza Ulutürk. Mənə bənzə. - 

B., Gənclik, 2000, 708 s. 

198. Rza  X.  Ürəkdən-ürəyə. – “Ədəbiyyat və incəsənət” qəz., 8 

may 1976. 

199. Rza  X.  Böyük  vətəndaş, qüdrətli  şair. Xəlil Rza Ulutürk. 

Mənə bənzə. - B., Gənclik, 2000, 708 s. 

200. Rza X. Məndən başlanır Vətən. - B., Yazıçı, 1988, 400 s. 

201. Rza X. Səmimiyyət, orijinallıq. – “Ulduz” jurn., 1976, 

№10,s.97-99. 

202. Rza X. Qəhrəmanlıq poeziyası. – “Ədəbiyyat və incəsənət” 

qəz., 18 oktyabr 1976. 

203. Rza  X.  Məqsud  Şeyxzadənin bədii yaradıcılığı  və 

Azəbaycan - özbək  ədəbi  əlaqələrinin aktual problemləri 

(Dissertasiya Azərbaycan MEA Nizami adına  Ədəbiyyat 

İnstitutunun kitabxanasında saxlanılır). 

204. Rza  X.  Şairlik və  bədii tərcümə. – “Azərbaycan” jurn., 

1976, №12, s. 198-201. 

205. Rza  X.  Şeriyyət və  qəhrəmanlıq mücəssəməsi. –“Bakı” 

qəz., 14 fevral 1976. 

  


 

412


206. Rza  X.  Məşələ çevrilmiş  həyat. – “Azərbaycan” jurn., 

1976, №4, s.151-156. 

207. Rza X. Poema: axtarışlar, perspektivlər. – “Ədəbiyyat və 

incəsənət” qəz., 29 oktyabr 1977. 

208. Rza  X.  Bədii söz nəhəngi. – “Kommunist” qəz., 28 

sentyabr 1977. 

209. Rza X. Bədii fikrin genişliyi uğrunda. – “Ədəbiyyat və 

incəsənət” qəz., 26 noyabr 1977. 

210. Rza X. Rəhilə  İsmayılqızının  şerleri. Xəlil Rza Ulutürk. 

Mənə bənzə. - B., Gənclik, 2000, 708 s. 

211. Rza  X.  Müharibədən sonrakı Azərbaycan sovet 

ədəbiyyatında poema janrı (1945 - 1950). Namizədlik 

dissertasiyası. 

212. Rza X. Poeziya xalqın nəfəsidir. – “Azərbaycan müəllimi” 

qəz., 1 dekabr 1978. 

213. Rza X. Dünyaya pəncərə. - B., Maarif, 1984, 304 s. 

214. Rza  X.  Ədəbi, elmi qəhrəmanlıq. Xəlil Rza Ulutürk. Mənə 

bənzə. - B., Gənclik, 2000, 708 s. 

215. Rza X. Sənətkar igidliyi. – “Qobustan” jurn., 1978, №2. 

216. Rza X. Anan şair doğub səni. – “Azərbaycan müəllimi” 

qəz., 20 oktyabr 1978. 

217. Rza X. Sənətkar  şöhrətinin sirri. – “Azərbaycan gəncləri” 

qəz., 7 dekabr 1978. 

218. Rza X. Ukrayna mədəniyyətinin günəşi. – “Azərbaycan 

müəllimi” qəz., 21 sentyabr 1979. 

219. Rza  X.  Qardaş xalqın mənəvi sərvəti. – “Təbliğatçı” 

jurnalı, 1979, №8, s.14-19. 

220. Rza X. Ukrayna poeziyası  və  bədii tərcümənin aktual 

problemləri. Mənə bənzə. - B., Gənclik, 2000, 708 s. 

221. Rza  X.  Misralara  çevrilmiş göz nuru, ürək odu. –

“Azərbaycan müəllimi” qəz., 3 mart 1982. 

222. Rza X. Böyük mütəfəkkir Nizami Gəncəvi. – “Azərbaycan 

müəllimi” qəz., 23 mart 1979. 

223. Rza X. Sənət yarışı. – “Sovet kəndi” qəz., 20 oktyabr    

413


1979. 

224. Rza  X.  Gənclik özü şerdir. – “Azərbaycan gəncləri” qəz., 

dekabr l979. 

225. Rza  X.  Möhtəşəm sənətin hünər bayramı. – “Bakı” qəzeti, 

24 oktyabr 1979. 

226. Rza  X.  İntizarla gözləyirik. – “Sovet kəndi” qəz., 31 may 

1979. 

227. Rza X. Göy yerə yaxın idi. – “Azərbaycan” jurn., 1979, №2,s.87-91. 

228. Rza X. Dost sözləri. – “Ədəbiyyat və incəsənət” qəz., 18 

mart 1980. 

229. Rza X. Taparam səni. - B., Yazıçı, 1980, 267 s. 

230. RzaX.  Əlvida, sevimli şairimiz. – “Ədəbiyyat və 

incəsənət” qəz., 15 fevral 1980. 

231. Rza  X.  Şahmar  Əkbərzadəyə açıq məktub. Xəlil Rza 

Ulutürk. Mənə bənzə. - B., Gənclik, 2000, 708 s. 

232. Rza X. Milli rus şairi. Xəlil Rza Ulutürk. Mənə bənzə. - B., 

Gənclik, 2000, 708 s. 

233. Rza  X.  Qüdrətli sənətkar. – “Ədəbiyyat və incəsənət” qəz., 

23 may 1980. 

234. Rza  X.  Yerdən göyə ümid (Ümdə  məhəbbət poeziyası). 

Xəlil Rza Ulutürk. Mənə bənzə. - B., Gənclik, 2000, 708 s. 

235. Rza  X.  Rus  şairi A.Voznesenski. Xəlil Rza Ulutürk. Mənə 

bənzə. - B., Genclik, 2000, 708 s. 

236. Rza  X.  Səadət və döyüş poeziyası. – “Azərbaycan 

müəllimi” qəz., 25 mart 1981. 

237. 

Rza X. Bu dünyadan Rəsul keçdi. – “Azərbaycan müəllimi” qəz., 8 aprel 1981. 

238. Rza  X.  Zəfər dastanı. – “Azərbaycan gəncləri” qəz., 5 

noyabr l981. 

239. Rza X. Şair qəhrəmanlığı. – “Ədəbiyyat və incəsənət” qəz., 

13 mart 1981. 

240. Rza X. Marallar da duz yeyərmiş. - B., Gənclik, 1981, 151 

s. 


 

414


 241.Rza X. Poeziyaya həsr olunmuş həyat. Xəlil Rza Ulutürk. 

Mənə bənzə. - B., Gənclik, 2000, 708 s. 

242. Rza X. Rəsul Rza həsrəti. - B., Elm, 2000, 220 s. 

243. Rza X. Yeni zirvələrə. - B., Azərnəşr, 1971, 178 s. 

244. Rza X. Dramaturgiyada ədəbi  əlaqələr. - B., Elm, 1987, 

280 s. 


245. Rza X. Ömürdən uzun gecələr. - B., Gənclik, 1982, 152 s. 

246. Rza X. Poeziya hünər meydanıdır. Xəlil Rza Ulutürk. 

Mənə bənzə. - B., Gənclik, 2000, 708 s. 

247. Rza X. Poeziya ruhun qüdrətidir. Hara gedir bu dünya. - 

B., Yazıçı, 1983, 280 s. 

248. Rza X. Bir az möhlət istəyirəm ömürdən. – “Sovet kəndi” 

qəz., 20 yanvar 1983. 

249. Rza X. Kibrit işığında. – “Ulduz” jurnalı, 1983, №11. 

250. Rza  X.  Şair hünəri. Xəlil Rza Ulutürk. Mənə bənzə. - B., 

Gənclik, 2000, 708 s. 

251. 

Rza X. Sovet mədəniyyətinin fəxri. – “Azərbaycan müəllimi” qəz., 10 iyun 1983. 

252. Rza X. Hara gedir bu dünya. B.,Yazıçı, 1983, 280 s. 

253. Rza  X. İki qüdrət əl-ələ. – “Azərbaycan müəllimi” qəz., 30 

mart 1983. 

254. Rza  X.  Düşündürən poema. – “Ədəbiyyat və incəsənət” 

qəz., 10 aprel 1983. 

255. Rza  X.  Şair Ramiz Duyğun. Xəlil Rza Ulutürk. Menə 

bənzə. - B., Gənclik, 2000, 708 s. 

256. Rza X. Böyük məhəbbəti ləkələyənlər. – “Azərbaycan 

müəllimi” qəz., 24 dekabr 1985. 

257. Rza  X.  Ədəbi hadisə  səviyyəsində roman. Xəlil Rza 

Ulutürk. Mənə bonzə. - B., Gənclik, 2000, 708 s. 

258. Rza  X.  Əvvəl elin idi. – “Azərbaycan müəllimi” qəz., 6 

mart 1985. 

259. Rza X. Qalib gələcəkdir cahanda kamal. – “Kommunist” 

qəz., 12 sentyabr 1986. 

  


 

415


260. Rza  X.  Ürəklərə yol açan poeziya. Xəlil Rza Ulutürk. 

Mənə bənzə. - B., Gənclik, 2000, 708 s. 

261. Rza X. Daşdan çıxan bulaq.-B., Gənclik,1986, 196 s. 

262. Rza X. Mayakovskiyə layiq. – “Azərbaycan” jurn., 1987, 

№2. 

263. Rza X. Vaxtdan uca dayanmağı bacaranlar. – “U1duz” jurn., 1988, № 7, s.69-74. 

264. Rza  X.  Ədəbi tərcümə: dəyirmi stol ətrafında söhbət. – 

“Ədəbiyyat və incəsənət” qəz., 7 oktyabr 1988. 

265. Rza  X.  Yaddaşa inam. 4 “Azərbaycan” jurnalı, 1988, № 

6,s.l l2-115. 

266. Rza X. Sanki bir dağ  yıxıldı. – “Azərbaycan müəllimi” 

qəz., 23 sentyabr 1988. 

267. Rza X. Poeziya cəsurluqdur, bir də... – “Ədəbiyyat və 

incəsənət” qəz., 12 fevral 1988. 

268. Rza  X.  Həyata məhəbbətlə. – “Ədəbiyyat və incəsənət” 

qəz., 1 yanvar 1988. 

269. Rza X. Musiqidən keçən ömür. – “Ədəbiyyat və incəsənət” 

qəz., 2 sentyabr 1988. 

270. Rza X. Bir şairin iki yeni kitabı. – “Ulduz” jurnalı, 1989, 

№ 7, s.64-70. 

271. Rza X. Məndən başlanır Vətən. - B., Yazıçı. 1988, 400 s. 

272. Rza X. Bütün cəbhələrin ilk səfərbəri. – “Açıq söz” qəzeti, 

5 yanvar 1991. 

273. Rza  X.  Mən atamın, babamın məzarını qoruyuram. –

“Aydınlıq” qəzeti, 10 iyul 1992. 

274. Rza X. Lefortovo həbsxanasında. – “Azərbaycan” jurnalı, 

1993, №1-2. 

275. Rza X. Haray dünya. – “Ədəbiyyat qəzeti”, 7 may 1993. 

276. Rza X. Qəlbin son nidası. – “Əədəbiyyat qəzeti”, 20 iyul 

1994. 

277. Rza  X.  İki xalqın oğlu. – “Ədəbiyyat qəzeti”, 22 yanvar 1994. 

  


 

416


278. Rza  X.  Seçilmiş  əsərləri. 2 cilddə, I-II cild, - B., Qərb-

Qərb, 2005. 

279. Salmanov Ş. Poeziya və tənqid. - B., Yazıçı, 1987. 

280. Sosialistiçeskaya industriya. - 27 yanvar 1989. 

281. Selvinski  İ. Babək (Tərcümə  edəni X.R.Ulutürk). -B., 

Gənclik, 1975. 

282. Seyidov  M.  Əski köklər. Azərbaycan xalqının soy-kökünü 

düşünərkən. B., Yazıçı, 1989. 

283. Şəmsizadə N. Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığı. 4 B., Ozan, 

1997, 228 s. 

284. Şəmsizadə N. Azərbaycan ideologiyası. - B., Ozan, 1998, 

223 s. 


285. Şıxlı  İ. Zindandan keçən azadlıq yolu. Ayla Günəş 

arasında. -B., Yazıçı, 1992, 560 s. (s.3-10). 

286. Talıbzadə K. A hüriyyət, a münfərid  əməlim. Sənətkarın 

şəxsiyyəti. -B., Yazıçı, 1978, 378 s. 

287. Talıbzadə K. Ədəbi dil problemi. Azərbaycan  ədəbi 

tənqidinin tarixi.- B., Maarif, 1984, 338 s. 

288. Turan A. Cavid əfəndi. Bakı, Azər, 2004, 310 s. 

289. Turan A. İrfan çobanı. Bakı, Azər, 2003, 350 s. 

290. Ulutürk  F.  Dünyanın Ulutürkü. X.R.Ulutürk. Türkün 

dastanı. - B., Gənclik, 2000, 800 s. 

291. Ulutürk F. Xəlil Rza kədərimlə qol-boyun. - B., Gənclik, 

2003, 252 s 

292. Ulutürk X.R. Poeziya - ən böyük milli sərvət. - Turan 

çələngi. - B., Elm, 1992, 792 s. 

293. Ulutürk X.R. Davam edir 37. - B., Gənclik, 1992, 528 s. 

294. Ulutürk  X.R.  İstiqlal nəğməkarı. - B., Təfəkkür, 2000, 108 

s. 

295. Ulutürk X.R. Addımlayan ensiklopediyamız. - B.. Qorqud, 1994, 36 s. 

296. Ulutürk X.R. Ayla Günəş arasında. - B.. Yazıçı, 1992, 560 

s. 

297. Ulutürk X.R. Uzun sürən gənclik. - B., Azərnəşr,   

417


1994, 437 s. 

298. Ulutürk X.R. Mən Şərqəm. - B., Elm,  

1994, 768 s. 

299. Ulutürk  X.R.  Bağışla, ey Vətən. - B., Azərbaycan 

nəşriyyatı, 1995,145 s. 

300. Ulutürk  X.R. Lefortovo zindanında. - B., Azərbaycan 

nəşriyyatı, 1998, 240 s; Çinar-Çap nəşr. 2006, 498s. 

301. Ulutürk X.R. Azadlıq. - Ankara, 1998, 400 s. 

302. Ulutürk X.R. Mənə bənzə - B., Gənclik, 2000, 708 s. 

303. Ulutürk X.R. Türkün dastanı. - B., Gənclik, 2000, 800 s. 

304. Ulutürk X.R. Seçilmiş əsərləri. - B., Gənclik, 2001, 621 s. 

305. Ulutürk X.R. Mən onsuz da əbədiyəm. - B., Gənclik, 2003, 

1056 s. 

306. Ulutürk X.R. Ədəbi tənqid. - B., Mütərcim, 2003, 876 s. 

307. Ulutürk X.R. Turan çələngi. - B., Qapp-Poliqraf, 2005, 873 

s. 


308. Ulutürk X.R.  Ustadım Əkrəm Cəfər. - B., Mütərcim, 2005, 

332 s. 


309. Ulutürk X.R. Gəl, ey səhər. - B., Nağıl evi, 2004. 

310. Vahabzadə B. Poeziya alovu. Xəlil Rza. Doğmalıq. -B., 

Azərnəşr, 1977, s.3-9. 

311. Vahabzadə B. Dərin qatlara işıq. -B., Yazıçı, 1986, 320 s. 

312. Vəfalı A. Füzuli öyrədir. - B., Gənclik, 1977, 148 s. 

313. Vəliyev  İ.  Ədəbiyyatda  İnsan konsepsiyası. Tarixi 

təşəkkülü, inkişaf mərhələləri. - B., Günəş, 1999, 360 s. 

314. Vəliyev Ş. Füyuzat ədəbi məktəbi. - B., Elm, 1999, 388 s. 

315.  Великанова  Ф.  Русскоязычная  проза  Азербайджана. –

Б., Элм, 1999, 197 c. 

316. Yağmur Z. İlahilik eşqi.  İnsan axtarışında. - B., Günəş, 

1988. 


317. Yusifli V. Ürəyimi sərdim günəşə. - B., Təbriz,  

 

418


1997. 

318.   Xəlil Rza Ulutürkün şəxsi arxivi. 1962 - 1994-cü illər. 

  

 


 

419


Mündəricat 

 

İstiqlal şairi və onun haqqında yeni tədqiqat əsəri…......………….5 Giriş………………………………………………………………34 

I Fəsil. Xəlil Rza Ulutürkün yaradıcılığında milli özünüdərkin 

mənbə və qaynaqları………................................................……..46 

1.1.Şairin milli mənlik şüur və məfkurəsi………........…………..46 

1.2.Milli idelda azərbaycançılıq……………………..……….....127 II Fəsil. Şairin poeziyasında milli azadlıq hərəkatının 

əksi…………………………………..………………………….147 

2.1.İctimai-siyasi lirikasının təkamülü və fərdi müəyyənlik 

xüsusiyyətləri…………………………….……………………..147 

2.2.Poemalarında tarixə baxış və istiqlalçılıq…………………..226 

2.3.Tarixi gerçəklik və şairin milli xarakteri………..…………..249 III Fəsil. Xəlil Rza Ulutürkün ədəbi-tənqid, bədii tərcümə, 

publisistika və elmi-tarixi memuarlarında millilik-bəşərilik 

xüsusiyyətləri…………………………………...………………316 

3.1.Milli ideal və xalq taleyi məsələləri ədəbi-nəzəri 

təfəkkürdə……………………………………………………….316 

3.2.Poetik tərcümələrində mental təfəkkür……………………..334 

3.3.Publisistikasında milli-mənəvi dəyərlər………...…………..347 

3.4.Elmi-tarixi memuarlarında millilik və xalqçılıq 

məsələləri……………………………………………………….368 

Nəticə...........................................................................................383 

İstifadə edilmiş ədəbiyyat………………………………………400 

  


 

420


 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Yığılmağa verilmiş 05.10.2005 

Çapa imzalanmış 26.12.2005 

Kağız formatı 60x84. Çap vərəqi 26.25 

Sifariş 36. Sayı 500. 

_______________________________ 

 

  

 

Kitab “BQU”-nun mətbəəsində ofset üsulu ilə çap olunmuşdur. M.Sənani küç.14. 

 

 

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə