AZƏrbaycan respubl kasi təhs L naz rl y azərbaycan döVLYüklə 146.93 Kb.
Pdf просмотр
tarix10.07.2017
ölçüsü146.93 Kb.

AZƏRBAYCAN RESPUBL KASI TƏHS L 

NAZ RL Y  

 

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT  QT SAD 

UN VERS TET  

 

“Beynəlxalq münasibətlər” kafedrası 

 

 

Magistr  pilləsi üçün 

 

 BEYNƏ

LXALQ 

MÜNAS BƏTLƏR N NƏZƏR  

VƏ METODOLOJ  ƏSASLARI 

 

fənninin 

 

P R O Q R A M I

 

  

 

 Аzərbaycan Respublikası Təhsil 

 

  

Nazirinin   05 dekabr 2011-ci il 

 

 

          tarixli 2017 nömrəli əmri ilə qrif verilmişdir. 

 

 BAKI-2011 

 

  Програм  Азярбайжан  Дювлят  Игтисад Университетинин 

«Бейнялхалг 

мцнасибятляр» 

кафедрасында щазырланмышдыр. 

 

 

Тяртибчиляр:         dos. D.H.Cəfərova                      

 

    

 

  

Редактор:         prof.B.M.Abdullayev 

 

 

Rəyçilər:   

 dos.Z.R.Bayramov 

   

 

 

  dos.S.M. manova 

   


 

   


 

 


 Mövzu 1. 

Siyasi elmlər sistemində beynəlxalq 

münasibətlər nəzəriyyəsinin yeri. 

 

 Beynəlxalq  münasibətlər  nəzəriyyəsinin  predmeti. Beynəlxalq  münasibətlərin  öyrənilməsində  əsas  nəzəri 

məktəblər  və  istiqamətlər.  Beynəlxalq  münasibətlər  elm 

sahəsi  kimi.  Beynəlxalq  münasibətlər  haqqında  elm  və 

beynəlxalq 

münasibətlər 

nəzəriyyəsi. 

Beynəlxalq 

münasibətlər  nəzəriyyəsinin  obyekt  və  predmetinin 

müəyyənləşdirilməsi.  Beynəlxalq  münasibətlər  nəzəriyyəsi 

elminin  predmetinə  yanaşmalar.  Beynəlxalq  münasibətlər 

sistemi  anlayışı.  Sistem  strukturu,  sistemin  elementləri, 

elementlər  arasında  əlaqə.  Altsistemlər.  Beynəlxalq 

münasibətlərin  subyektləri.  Beynəlxalq  münasibətlər  və 

dünya  siyasətinin  qarşılıqlı  əlaqəsi.  Daxili  və  xarici 

siyasətin əlaqəsi.  

 

Beynəlxalq münasibətlər 

sistemi. 

Sosial-siyasi 

elmlərdə  sistemli  yanaşmanın  formalaşması.  D. stonun 

sistemli  analizi.  Sistem  nəzəriyyəsinin  əsas  anlayışları- 

element, 

struktur, 

funksiya, 

mühit. 

Beynəlxalq münasibətlərin analizində sistem yanaşmanın xüsusiyyətləri 

və  əsas  istiqamətləri.  Beynəlxalq  sistemlərin  tipləri. 

Beynəlxalq 

sistemlərin 

funksiyalaşdırılması 

və 


transformasiyası. 

Beynəlxalq 

sistemlərin 

struktur 

xarakteristikaları. 

Beynəlxalq 

münasibətlərə 

sistem 


yanaşmanın  tətbiqinin  sərhədləri.  Beynəlxalq  münasibətlər 

sisteminin 

mühiti. 

Geopolitika 

və 

beynəlxalq münasibətlərin öyrənilməsi. 

 

 Beynəlxalq münasibətlərin tədqiqinin əsas metodları və metodologiyası. “Metod” və “metodologiya” anlayışları. 

BMN-də  metod  problemi.  Tarixi-təsviri  metod.  Analitik- 

proqnostik metod. Situasiyanın təhlili metodları: müşahidə, sənədlərin  öyrənilməsi,  müqayisə.  Eksplikativ  metodlar: 

kontent  analiz,  ivent  analiz,  koqnitiv  kartlaşdırma, 

eksperiment.  Proqnostik  metodlar:  ssenarilərin  qurulması 

və  xarici  siyasət  situasiyalarının  modelləşdirilməsi. 

Beynəlxalq  münasibətlərin  sistem  analizinin  dinamik 

ölçüsü  kimi  qərarların  qəbul  edilməsinin  analizi.  BMN-də 

müxtəlif metodların kompleks istifadəsi. 

 Beynəlxalq  münasibətlərin  iştirakçıları.  Müasir 

siyasət fəlsəfəsində subyekt problemi. Siyasətin subyekti və 

beynəlxalq  münasibətlərin  aktoru.  Dövlət  beynəlxalq 

münasibətlərin aktoru kimi: əlamətləri, funksiyaları, müasir 

forması.  Dövlətlərin  təsnifatı.  Beynəlxalq  münasibətlərin 

qeyri-dövlət  aktorları,  onların  rolları  və  funksiyaları. 

Hökümətlərarası  və  qeyri-hökümət  təşkilatları:  oxşar  və 

fərqli 

cəhətlər. Beynəlxalq 

münasibətlərin 

digər 

iştirakçıları. Aktorların prioriteti barədə məsələ.  

 Antik  dövr  və  Orta  əsrlərin  siyasi  fikrinin  əsas 

cəhətləri.  Yeni  dövr  mərhələsi.  Qədim  Yunanıstanda 

beynəlxalq  münasibətlərin  öyrənilməsinə  iki  yanaşmanın 

formalaşması:  realist  və  idealist.  Müharibə  və  sülh 

ideyalarının  antik  kökləri.  Beynəlxalq  konfliktin  ilkin 

araşdırması  kimi  Fukididin  “Tarix”  əsəri.  Xristianlıq    və 

orta əsr dövrünün dünya nizamı barədə ideyaları. Müqəddəs 

Avqustinin  təlimi.  Bernar  Klervosskinin  “ ki  qılınc” 

nəzəriyyəsi.  Renessans  dövründə  müharibə  və  sülh 

konsepsiyaları. 

Dante 


Algiyerinin 

“ümumdünya 

monarxiyası”  haqqında  ideyaları.  N.Makiavellinin  siyasi 

realizmi.  T.Hobbs  və  insanın  təbiətinə  baxış.  Yeni  dövrdə 

beynəlxalq 

münasibətlər 

nəzəriyyəsinin 

inkişafı. 

Beynəlxalq  münasibətlər  haqqında  Erazm  Rotterdamskiy 

və  Huqo  Qrotsinin  ideyaları.  D.Bentam  və  Ş.Sent-Pyerun 

baxışları.  .Kantın  “ümumdünya  federasiyası”  layihəsi. 


 

Beynəlxalq  münasibətlər  nəzəriyyəsinin  inkişafına  rus alimlərinin töhfəsi. 

 

Mövzu 2. 

Beynəlxalq münasibətlərin əsas 

nəzəriyyələri. 

 

 Siyasi  liberalizm.  Liberal  nəzəriyyənin  adaptasiyası kimi  neoliberalizm.  Avropa  siyasi  fikrində  liberal 

nəzəriyyənin  mənbələri.  J.Lokk  və  J.J.Russo.  A.Jentili  və 

H.Qrotsinin  əsərlərində  beynəlxalq  siyasət  problematikası, 

ədalətli  və  ədalətsiz  müharibələr  anlayışı.  Beynəlxalq 

hüququn  əsasları.  .Kantın  əsərləri  və  demokratik  dünya 

konsepsiyası. C.Bentam və utilitarizmin mənası. XIX əsrin 

iqtisadi 

nəzəriyyələri 

və 

beynəlxalq münasibətlər 

nəzəriyyəsi.  Merkantilizm  və  iqtisadi  liberalizm.  Klassik 

liberalizmin  əsas  anlayışları.  Liberalizm  tərəfdarlarının 

nəzərində  insan  təbiəti.  N.Enjellanın  “Böyük  illüziyası”. 

L.Vulf. 

C.Qobsun 

düşüncələri 

“ mperializm”. 

Q.L.Dikkinson.  Vudro  Vilson  və  onun  “14  maddəsi”. 

Millətlər  Cəmiyyəti  və  2  dünya  müharibəsi  arasında 

kollektiv təhlükəsizlik sistemi. A.Tsimmerman və “Sağalan 

Avropa”.  “Mülayimləşmə”  siyasəti  ilə  bağlı  ilk  böyük 

debat.  Liberalizmin  tənqidi:  E.Karr. 

kinci  dünya 

müharibəsindən  sonra  ilk  onilliklərdə  liberal  ənənlərin 

inkişafı.  R.Koexen  və  D.Nay:  Transmilli  münasibətlər  və 

dünya siyasəti.  Neoliberalizmin əsas anlayışları. Qarşılıqlı 

asılılıq problemi. 

 

Siyasi  realizm.  Siyasi  realizm  məktəbinin  siyasi əsaslarının  mənbələri.  Realist  məktəbdə  H.Morgenatunun 

konsepsiyası  və  beynəlxalq  münasibətlər  nəzəriyyəsi. 

H.Morgentaunun  əsərlərində  “güc”  anlayışı.  Morgentauya 


 

əsasən  siyasi  realizmin  prinsipləri.  E.Karr  “Böhranın  20 ili”.  1940-70  ci  illərdə  siyasi  realizm  məktəbinin  inkişafı. 

“Soyuq  müharibə”  dövrü  və  onun  realist  paradiqmanın 

formalaşmasına  təsiri.  Realizmdə  insan  təbiəti,  zaman  və 

tərəqqi anlayışları. Neorealizm və struktur yanaşma. 

 

Beynəlxalq  münasibətlərin  öyrənilməsinə  yanaşma kimi  geopolitika.  Geopolitikanın  formalaşma  şərtləri. 

Coğrafi  determinizmin  yaranması  və  klassik  alman 

məktəbi.  Geopolitik  nəzəriyyənin  yaranması.  K.Xaosxofer, 

R.Çellen.  Əsas  geopolitik  kateqoriyalar.  Geopolitikanın 

ingilis-amerikan 

məktəbi. 

Liberalizm 

və 


realizm 

nəzəriyyələri 

və 

geopolitikanın əlaqəsi.  Geopolitik 

nəzəriyyənin tənqidi. 

Mövzü  9.  Siyasi  iqtisadiyyat  və  beynəlxalq 

münasibətlər. 

Tənqidi 

yanaşmalar: 

Marksizm, 

neomarksizm, feminizm. Beynəlxalq münasibətlər və xarici 

siyasətdə  marksist  nəzəriyyə.  K.Marks  və  F.Engelsin 

beynəlxalq münasibətlərlə bağlı baxışları. V.Leninin xarici 

siyasət  konsepsiyası.  Marksist  “dünya  inqilabı”  ideyası  və 

onun  beynəlxalq  münasibətlərdə  əhəmiyyəti.  Marksizmə 

görə 

beynəlxalq münasibətlərin 

iştirakçıları. 

Neomarksizmin 

əsas 


istiqamətləri. 

Siyasi-iqtisadi 

marksizm. Postmarksizm. Neomarksist tənqidi nəzəriyyəsi. 

Hakimiyyət 

psixologiyası 

tədqiqatları. 

T.Adorno, 

Q.Markuzenin  əsərləri.  Asılılıq  nəzəriyyəsi.  Qarşılıqlı 

asılılığın  qeyri-simmetrik  xarakteri.  Az  inkişaf  etmiş 

ölkələrin  istismarı.  Qlobal  imperiya.  Regionların  iqtisadi 

qeyri  bərabərliyi.  Neomarksizm  mövqeyindən  dövlətlər. 

Kosmopolitik 

demokratiya 

ideyası. 

Antiqlobalizm. 

Alterqlobalizm. 

Neomarkiszmin 

fransız 


məktəbi. 

.Vallerstaynın  nəzəriyyəsi.  S.Amin.  Feminizm  nöqteyi-

nəzərindən sülh və təhlükəsizlik problemləri. 


 

Beynəlxalq  münasibətlər  nəzəriyyəsində  reflektiv dəyişmə  və  üçüncü  böyük  debat.  Konstruktivizm, 

poststrukturalizm.  Reflektiv  dəyişikliklərin  məzmunu: 

sosial  reallığın  öyrənilməsində  dilin  önəmi.  M.Fuko  və 

J.Derrida. 

Psixoanalizin 

rolu: 


J.Lakan, 

S.Jijek. 

Terminologiya  məsələləri:  rasionalizm  və  konstruktivizm, 

postpozitivizm, 

postmodernizm, 

reflektivizm. 

Elmi 

realizmin  fəlsəfi  mövqeyi  və  BM  nəzəriyyəçiləri  arasında artan  populyarlığı.  BMN  də  konstruktivizm.  A.Vendt, 

E.Adler,  N.Onuf.  Reallığın  sosial  konstrukturlaşdırılması 

anlayışı.  dentiklik.  A.Vendte  görə  identikliyin  təsnifatı. 

Psixoloji  yanaşma  və  konstruktivizm:  prinsipial  fikir 

ayrılıqları.  ntersubyektivlik.  Beynəlxalq  münasibətlərdə 

norma  və  qaydalar.  Konstruktivist  nəzəriyyənin  empirik 

əsasları:  regionlaşma  və  sekuritizasiya  nəzəriyyəsi. 

Beynəlxalq  münasibətlər  nəzəriyyəsində  postmodernizm. 

R.Eşli, 

C.Derderian, 

R.Uoker. 

ntertekstuallıq. 

Dekonstruksiya.  Disiplinə  olunmuş  miflərin  məzmunu. 

Beynəlxalq münasibətlərdə poststrukturalizm. Dil strukturu 

və  sosial  reallıq.  Dislokasiya  strukturu.  K.Şmit  və  düşmən 

problemi.  E.Laklau,  Ş.Muf.  mperiya  anlayışı:  müxtəlif 

yanaşmalar.  M.Xardt  və  A.Neqri  “ mperiya”.  mperiyanın 

tədqiqatlarının renessansı. 

 

M

övzu 3. 

Beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsində 

beynəlxalq münasibətlər tədqiqatları: misallar 

üzərində

 

XX-XXI əsrlərdə 

beynəlxalq 

münasibətlərin 

öyrənilməsində  ən  yeni  yanaşmalar.  Avropa  inteqrasiyası. 

nteqrasiya  proseslərinin  nəzəri  və  konseptual  problemi. 

Avropa  inteqrasiyası  fenomeni:  baxışların  tərəqqisi.  

nteqrasiya proseslərin 

nəzəriyyəsi: 

funksionalizm, 

neofunksionalizm,  qarşılıqlı  asılılıq  nəzəriyyəsi,  rejimlər 

nəzəriyyəsi, koalisiyalar nəzəriyyəsi 

 

Beynəlxalq  münasibətlər  nəzəriyyəsində  əxlaq  və hüquq.  Beynəlxalq  hüququn  tarixi  formaları.  H.Qrotsinin 

təbii  hüququ  nəzəriyyəsi.  Müasir  beynəlxalq  hüququn  əsas 

prinsipləri  və  onların  məzmunu.  Beynəlxalq  hüquqdakı 

ziddiyyətlər.  Müasir  siyasi  nəzəriyyədə  insan  və  vətəndaş. 

Beynəlxalq  münasibətlərin  normativ  transformasiyasının 

perspektivləri. 

BMN-ə 

normativ yanaşmalar. 

Kommunitarizm və kosmopolitizm. Əsas problem- dövlətin 

muxtariyyatı,  insan  hüquqları,  humanitar  intervensiya 

hüququ,  resursların  ədalətli  paylaşımı,  ekoloji  problemlər. 

nsan hüquqları müasir universal idealoji əsas kimi. Müasir 

beynəlxalq 

münasibətlərdə 

insan 


hüquqları. 

nsan 


hüquqlarının 

müdafiəsində 

əxlaq  və  imperializmin 

dialektikası.  Soyuq  müharibədən  sonra  beynəlxalq  və 

beynəlxalq  təşkilatlar.  BMT  nizamnaməsi  və  onun  tətbiqi. 

Kosovo və  raq problemləri. 

Beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsi və təhlükəsizlik 

problemi. Təhlükəsizlik anlayışı: ənənvi və reflektivist izah. 

Transmilliləşməçilər  və  genişlənməçilər  arasında  olan 

disskusiya.  Fərdi,  qrup,  milli,  kollektiv  təhlükəsizlik. 

Kollektiv 

təhlükəsizlik 

konsepsiyası. 

Kooperativ 

təhlükəsizlik 

konsepsiyası. 

nsan 

təhlükəsizliyi konsepsiyası. 

Təhlükəsizlik 

və 

milli 


maraqlar. 

Təhlükəsizlik  mühitinin  dəyişməsi.  Milli  və  beynəlxalq 

təhlükəsizlik. 

Dxemokratik 

dünya 

nəzəriyyəsində təhlükəsizlik 

anlayışı. 

Təhlükəsizlik 

məsələlərinin 

tədqiqatında  tənqidi  istiqamət.  Təhlükəsizlik  diskursiv 

təcrübədə. 

Kopenhagen 

məktəbi 


və 

sekuritizasiya 

nəzəriyyəsi.  

 


 

Beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsində konfliktlərin tədqiqatı. 

Siyasi 


konflikt 

sosial 


fenomen 

kimi. 


Münaqişələrin öyrənilməsinə nəzəri yanaşmalar. XIX əsrin 

münaqişələri  və  müasir  münaqişələrin  fərqləri.  Koflikt 

yaradan  faktorlar  qrupu:  sosial-siyasi,  sosial-iqtisadi, 

etnomədəni, 

sosial-psixoloji. 

Münaqişələrin 

inkişaf 

mərhələləri.  Siyasi  konfliktlərin  tipləri  və  növləri. 

Münaqişənin  sərhədlərinin  müəyyənləşdirilməsi.  Siyasi 

konfliktlərin 

spesifikası. 

Münaqişələrin 

tənzimlənmə 

yolları. Konstruktivizm mövqeyindən konfliktlərə yanaşma.  

 

 

ƏDƏB YYAT S YAHISI 

 

1.  Аббасбяйли.  А.Н.  Бейнялхалг  мцнасибятляр 

нязяриййяси. Б., 2007. 

2.

  Аббасбяйли  А.Н.  Бейнялхалг  мцнасибятлярин прогнозлашдырылмасынын  нязяри  проблемляри.  Б. 

2006. 


3.

  Бахышов 

М. 

Бейнялхалг мцнасибятляр 

нязяриййяси. Б. 2002. 

4.

  Адамшин  А.  На  пути  к  мировому правительству. М., 2002. 

5.

  Барановский В.Г. 

Международные 

организации  как  механизмы  регулирования 

международных  отношений//  Современные 

международные 

отношения/ 

Под.Ред.А.В.Торкунова.-М., 2000. 

6.

  Бузан  Б.  Уровни  анализа  в  международных отношениях//  Международные  отношения: 

социологические подходы. М., 1998. 

7.

  Валлерстейн  И.  Анализ  мировых  систем: современное  системное  видение  мирового 

 

10 


сообщества//  Социология  на  пороге  ХХI  века: 

новые направления исследований. М., 1998. 

8.

  Вико  Дж.  Основание  новой  науки  об  общей природе наций.-М., 1994. 

9.

  Грум Дж. 

Растущее 

многообразие 

международных  акторов//  Международные 

отношения:  социологические  подходы/  Под 

ред.П.А.Цыганкова.-М., 1998. 

10.

 Катценштейн  П.,  Кохэн,  Краснер  С. «Международная 

организация» 

и 

исследования  мировой  политики//  Мировая политика и международные отношения в 1990-

е  годы:  взгляды  американских  и  французских 

исследователей: Хрестоматия.-М., 2001. 

11.


 Комитет  внешнеполитического  планирования. 

Мировой  порядок  после  терактов  в  США: 

проблемы и перспективы. Комментарий КВП.-

М., март 2002. 

12.

 Косолапов Н.А. 

Контуры 


нового 

миропорядка//Постиндустриальный  мир:  М., 

1999. 

13.


 Кулагин В.М. Мир в ХХЫ в.: многополюсный 

баланс 


сил 

или 


глобальный 

Pax 


Democratica?//Полис.-2000.-№1. 

14.


 Лебедева М.М. Мировая политика.-М., 2001. 

15.


 Мировая 

политика 

и 

международные отношения 

в 

1990-е годы: 

взгляды 


американских и французских исследователей.-

М., 2001. 

16.

 О  методологии  изучения  международных отношений// 

Мировая 


экономика 

и 

международные отношения. 1998.-№2. 17.

 Ответственность 

по 

защите. 


Доклад 

Международной  комиссии  по  проблемам  

11 


вмешательства 

и 

государственного суверенитета 

(комиссии 

Санцн-Эванса). 

Оттава, 2001. 

18.

 Системная историся 

международных 

отношений: в 4 т., М., 2003. 

19.


 Смит  С.  Самопредставление  дисциплины: 

происхождение 

теории 

международных отношений// 

Теория 


международных 

отношений на рубеже столетий/Под.ред.К.Бус, 

С.Смит.-М., 2002. 

20.


 Теория 

международных 

отношений. 

Хрестоматия/Сост.науч.ред., 

Коммент.П.А.Цыганкова.-М., 2002. 

21.


 Фельдман Д.М. Закономерности и тенденции в 

развитии 

международных 

отношений// 

Введение  в  социологию  международных 

отношений. Учебное пособие. М., 1992. 

22.

 Финнемор  М.  Нормы,  культура  и  мировая политика 

с 

позиции социологического 

институционализма// 

Международные 

отношения:  Социологические  подходы.-М., 

1998. 

23.


 Фергюсон  Й.  Глобальное  общество  в  конце 

двадцатого 

столетия// 

Международные 

отношения:  Социологические  подходы/  Под 

ред.П.А.Цыганкова.-М., 1998. 

24.

 Хантингтон  С.  Столкновение  цивилизаций?// Полис.-1994.-№1. 

25.


 Цыганков 

П.А.Теория 

международных 

отношений. М., 2002 

26.

 Шмит М. Борьба с терроризмом и применение силы  с  точки  зрения  международного  права  // 

Г.Партенкирхен. 2003.  

12 


27.

 

Freidman  Th.  L.  The  Lexus  and The Olive Tree-N.Y.1999. 

28.


 

The 


New 

nternational 

Relations:  Theory  and  Practice.-

M.-C.Smouts (ed.).-N.Y.2001 

29.

 

Many  Globalizations:  Cultural Diversity 

in 


the 

Contemporary 

World.  P.L.Berger.  S.P.Huntington 

(eds.)-Oxford; N.Y. 2002. 

30.

 

The National Security Strategy of  the  United  States  of  Amerika.-

Washington, D.C. September 2002. 

31.

 International  relations  and  World Politics  by  Paul  R.  Viotti  and 

V.Kauppi, 2008

 

32.


 

Kegley 


Ch.W.Wittkopf 

E.R. 


World 

Politics: 

Trend 

and 


Transformation 8 ed.-N.Y., 2001. 

33.


 

Explaining 

International 

Relations 

since 

1945. 


N.Woods 

(ed.).-Oxford, 1999. 

34.

 

Cooper R. Is there a New World Order?// 

Prospects 

for 

Global 


Order.  Vol.2.  S.Sato,  T.Taylor. 

(eds.)-L.1993.  

 

Каталог: application -> uploads -> 2015
2015 -> 4 İstehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi Son istehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi
2015 -> MİkrobiologiYA, sanitariya və GİGİyena fəNNİ azərbaycan böLMƏSİ
2015 -> Magistrantların dissertasiya mövzusunun yazılması, müzakirəsi və müdafiəsi üçün yaddaş qeydi Birinci tədris ILI üzrə
2015 -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2015 -> План: Məqsəd auditoriyasının elementləri və mövqeləşdirmənin prinsipləri
2015 -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
2015 -> MÖvzu giriş. Materiya. Kimya, yaranması, inkişaf tarixi, əsas kimya qanunları
2015 -> Bazarların cəlbediciliyi plan bazarın mütləq və cari potensialı
2015 -> İqtisad elminin tarixi və metodologiyasы “
2015 -> Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı


Поделитесь с Вашими друзьями:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə