AZƏrbaycan respubl kasi təhs L naz rl y azərbaycan döVLƏt qt sad un vers tet mag stratura m


 Riyazi-statistik üsulla analizin nYüklə 0,65 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə6/6
tarix04.05.2017
ölçüsü0,65 Mb.
#16544
1   2   3   4   5   6

3.3. Riyazi-statistik üsulla analizin nəticələrinin işlənməsi və onun müzakirəsi. 

1. Orta riyazi ədədi tapırıq (x). 

n

хi

х

Σ

= 

i

x

Σ

- analizlərin cəmi n- tədqiq edilən nümunənin miqdarı 

2. 


(

)

xxi 

-orta riyazi ədəddən kənarlanma 

3. (хi -х)

2

 –

kvadratik kənarlanma 

4. Dispersiya 

( )


[

]

xD

 

( )(

)

12Σ

=

nx

xi

x

D

 

5. Orta kvadratik kənarlanma 

( )

x

D

=

 

6. Variatsiya əmsalı x

t

v

100


=

  

7. Orta kvadratik xəta n

t

m

±

= 

 

8. Xəta faizi  100

%=

x

m

m

 


 

64 


9. Etibarlı xəta 

m

k

x

=Σ

12

 

10. Nisbi xəta 

x

x

Σ

=∆Χ

 

4%-ə  qədər  əlaqə  analizlər  arasında  nisbi  xəta  sıx,  4-9%  əlaqə  orta,9%-dən yuxarı əlaqə zəif sayılır. 

Narın əsas keyfiyyət göstəricilərindən sayılan rütubət və turşuluq olduğu üçün 

onu riyazi-statistik üsulla işlənmişdir. 

Rütubətin riyazi-statistik üsulla işlənməsi 

Qırmızı Gülöyşə nar sortunda 

Х

1=85,92%;  

х

2=83,92%;   

Х

3=85,92 

1. 


6

,

8430

76

,253

3

92,

85

92,

83

92,

5

`8

=

=+

+

=Σ

=

нх

х

 2. (х

1

 - х= (85,92 - 84,6) = 1,32  (х

2

-х) = (83,92 - 84,6) = -0,68  3

 -х) = (85,92 - 84,6) = -0,68 3. (х, - х)

2

 = (85,92 - 84,6) = 1,74  2

 - х)2

 = (83,92 - 84,6) = 0,46 

(

)

()

46

,0

6

,84

92

,85

2

3=

=− х

х

 4. Дисперсия |

( )


[

]

xD

 

( )(

)

12Σ

=

nx

xi

x

D

 

5. 


( )

15

,1

=

=x

D

t

 

6. 36

,

16

,

84100

15

,1

100


=

==

xt

v

 

 7. 

66

,0

73

,1

15

,1

3

15,

1

=±

=

±=

±

=n

t

m

 


 

65 


 

8. 


78

,

0100

6

,84

66

,0

100


%

==

=x

m

m

 

9. 1

,

266

,

0182

,

312

==

=Σ

m

k

x

 

10. 


5

,

821

,

26

,

847

,

861

,

26

,

84=

=Σ

=+

=

Σ+

х

хх

х

 11. 

48

,2

48

,2

6

,84

100


1

,

2100

==

=Σ

=∆Χ

X

x

x

 

Şirin nar sortunda rütubət 

X

1 = 87,99% , х

2

 = 87,96%, х3

 = 87,02% 

I. 

7

,87

3

92,

262


3

02

,87

96

,87

99

,87

=

=+

+

=Σ

=

нх

х

 2. (х

1

 

- х) = (87,99 - 87,7) = 0,29 (х

2

 

- х) = (87,96 - 87,7) = 0,26  

3

 - х= (87,02 - 87,7) = 0,68  3. 

(

)2

1

хХ −

 = (0,29)

2

 =0,084       (х

2

-х)2

 =(0,26)


2

 =0,068 


     (х

3

 - х)2

 = (0,68)

2

 = 0,462 4. 

( )


(

)

63,

87

266

,

21

3

7,

87

97,

262


1

2

===Σ

=

nx

xi

x

D

 

5. 


( )

36

,9

63

,87

=

==

x

D

t

 

6. 67

,

107

,

87100

36

,9

100


=

==

xt

v

 

 7. 

17

,6

73

,1

67

,10

3

67,

10

±=

±

=±

=

±=

n

t

m

 

 8. 

035


,

7

1006

,

8477

,

6100

%

===

x

m

m

 

9. 


13

,

1717

,

676

,

212

==

=Σ

m

k

x

 


 

66 


10. 

57

,70

13

,17

7

,87

=

±=

Σ

+х

х

 11. 

5

,19

5

,19

7

,87

100


13

,

17100

=

∆Χ=

=Σ

=∆Χ

x

x

 

  

 

NƏTICƏ VƏ TƏKLIFLƏR.  

1.  Narın  fiziki-kimyəvi  ekspertizasından  alınan  nəticələr  və  ədəbiyyat 

məlumatlarının öyrənilməsi göstərmişdir ki, narın kimyəvi tərkibi daimi deyildir və 

o,  sortdan,  yetişmə  dərəcəsindən,  yığılma  müddətindən,  becərilmə  rayonundan, 

suvarmadan, saxlanma müddəti, şəraitdən və s. amillərdən asılıdır. 

2.  Narın  təsərrüfat-botaniki  sortları,  təyinatı,  yayılma  arealının  öyrənilməsi 

göstərdi ki, onun  müxtəlif  sortları öz  aralarında iriliyinə,  forma,  rəng,  kütlə,  dad, 

turşuluq,  bioloji  xüsusiyyətləri,  yetişkənliyi,  meyvələrin  keyfiyyət  göstəriciləri, 

kimyəvi tərkibi, qidalılıq dəyəri və müalicəvi xüsusisiyyətlərinə görə fərqlənirlər. 

3.  Nar  meyvəsinin  keyfiyyət  göstəriciləri  Azərbaycan  Respublikasının 

standartı  (202-74)  və  sahə  standartı  ilə  (46-120-81)  normallaşdırırlır,  bu  zaman 

onun xarici görünüşü, təzəliyi, ölçüsü, forması, rəngi, yetişgənliyi, dadı, turşuluğu, 

icazə  verilən  kənarlanmalar,  mexaniki  və  zərərvericilər  tərəfindən  zədələnməsi 

qiymətləndirilir. 

4. Müəyyən edilmişdir ki, meyvələrin saxlanmasına onun vəziyyəti, becərilmə 

şə

raiti,  yığılma  müddəti,  yetişkənliyi,  suvarılması,  saxlanılma  müddəti,  sortların xüsussiyyətləri (qabığın qalınlığı) və digər amillər təsir göstərir. Nar meyvələri 1-

 

67 


2

0

C  temperaturda  və  85-90%  nisbi  rütubətdə  yaxşı  saxlanılır.  Belə  bir  şəraitdə narın  gecyetişən  və  qalın  qabıq  sortları  öz  keyfiyyətini  4-6  ay  müddətində  yaxşı 

saxlayır. 

5.  Magistr  dissertasiyasının  1.7.  yarım  bölməsində,  II-1,  II-2,  II-3  yarım 

bölmələrində  təhlükəsizlik  göstəriciləri,  ekspertizasının  obyekti  və  onun 

səciyyələndirilməsi,  nümunələrin  götürülməsi  və  onun  analizə  hazırlanması, 

tədqiqatın üsulları və onun qısa halda səciyyələndirilməsi şərh edilmişdir. 

6.  Analiz  üçün  götürülən  3  nar  sortu-Şahnar,  Qırmızı  Gülöyşə,  Azərbaycan 

Gülöyşəsinin  orqanoleptiki  keyfiyyət  göstəricisi  Azərbaycan  Respublikasının 

standartı  (RST-202-74)  və  sahə  standartının  (SST.46-120-80)  tələblərinə  cavab 

verir və xüsusi kənarlanmalar müşahidə edilməmiş, yoxlanılan məhsul keyfiyyətli 

olmaqla bərabər, onu realizasiya etmək və istifadə etmək olar. 

7.  Narın  Qırmızı  Gülöyşə  sortunun  (şirəsinin)  fiziki-kimyəvi  ekspertizası 

göstərdiki ki, onda rütubət 85,25%, qabığında 50,46%, Şahnarda rütubət 87,65%, 

qabığında  isə  rütubət  49,66% təşkil  etmişdir.  Qırmızı  Gülöyşə  sortunun  şirəsində 

turşuluq  1,49%,  qabığında  turşuluq  1,36%,  Şahnar  sortunun  şirəsində  0,378  və 

qabığında 1,49% təşkil etmişdir. 

8.  Qırmızı  Gülöyşə  sortunun  şirəsində  aşılayıcı  və  rəngləyici  maddələrin 

miqdarı  0,15%,  qabığında  isə  2,23%-ə,  Şahnarın  şirəsində  onun  miqdarı  0,13%, 

qabığında isə 4,35% olmuşdur. Qırmızı Gülöyşə sortunun şirəsində invert şəkərin 

miqdarı 9,4%, qabığında isə 7,40%, Şahnarın şirəsində isə invert şəkərin miqdarı 

9,73%-ə çatmışdır. 


 

68 


9.  Qırmızı  Gülöyşə,  Şahnar  sortlarının  kimyəvi  tərkibinin  ekspertizası 

göstərmişdir ki, onların rütubəti 85,92, quru maddə 14,08%, turşuluq 1,53%, invert 

şə

kər  9,4%,  aşılayıcı  və  rəngli  maddələrin  miqdarı  0,15%,  Şahnarda  rütubət  87,96%,  quru  maddə  12,04%,  turşuluq  0,38%,  invert  şəkər  9,73%,  aşılayıcı  və 

rəngli maddələrin miqdarı 0,15%-ə çatmışdır. Analizdən alınan nəticələr ədəbiyyat 

məlumatlarına uyğundur. 

10.  Azərbaycanda  ilk  dəfə  olaraq,  narın  meyvəyeyəninə  və  nar  mənənəsinə 

mübarizə  tədbirləri  işlənib  hazırlanmışdır.  Nar  mənənəsinə  qarşı  mübarizədə 

karbofos, antio və fozalon preparatları effektli təsir göstərmiş və mübarizədən 5-7 

gün  sonra  uyğun  olaraq  onların  miqdarı  75-80%,  70-76%  və  82-83%  azalmışdır. 

Nar  meyvəyeyəninə  qarşı  isə  effektiv  təsir  gösətərən  dendrobateilin  və 

bitoksibatsilin-202  (BTB-202)  preparatları  olmuşdur.  Bu  preparatlar  0,1-0,2% 

qatılıqda  nar  meyvəyeyəni  80-89%  məhv  etmişdir.  Mikrobioloji  preparatların 

tətbiqi insan həyatı və ətraf mühit üçün təhlükəli hesab edilmir. 

11.  Nar  meyvələrinin  əsas  göstəricilərindən  olan  rütubət  və  turşuluq  hesab 

edildiyi üçün onların nəticələri riyazi-statistik üsulla işlənmiş və təcrübənin xətası 

icazə  verilən  normaya  uyğundur.  ş  74  səhifə  kompyuter  yazısından  ibarətdir. 

Dissertasiya işində 70 ölkə və xarici ədəbiyyat mənbələrindən istifadə edilmişdir. 

 

  

 

 

 

 

69 


 

 

 

 

 

 

ƏDƏB YYAT  

1.  Андрест  Б.В.,  Базарова  В.И.  и  др.  Справочник  товароведа 

продовольственных

 товаров. Том 1, М., «Экономика», 1980, с. 25 259. 

2.  Андрест  Б.В.,  Волкинд  И.Л.  и  др.  Справочник  товароведа 

продовольственных

 товаров. Том 1, М., «Экономика», 1987, с. 21 215. 

3.  Əhmədov  Ə. .  Ərzaq  mallarının  əmtəəşünaslığı,  Bakı  “Təfəkkür”  1996,  с.  87-

88. 

4.  Əhmədov  Ə. .,  Qaraşarlı  A.C.  Meyvə-tərəvəzin  əmtəəşünaslığı,  II  hissə,  Bakı 1982, с. 28-33. 

5.  Ахундзаде  И.М.  и  др.  Влияние  удаления  короткопестичных  цветков  на 

урожайность

 граната. Доклад АН АзССР, №2, 1954, с. 10-12. 

6. Абдуллаев А.Г. Субтропические растения в Азербайджана «Природа», №1, 

1956, с. 35-37. 

7. Алиев А.Г. Сорта граната в Агдамском районе. Бюлл. ВНИИСС, 1941, с. 8-

10. 


8. Алиев Д.М. Черный гранат. «Сов. субтропики», №11-12, 1940, с' 74. 

9.  Алиев  Р.К.  и  др.  Использование  плодов  дикого  граната  для  получения 

медицинской

  лимонной  кислоты  и  лимонного  на  тра.  Доклад  АН  АзССР,  т. 

V, №9, 1949, с. 16-18. 

10. Асланов СР. Подбор сортов граната для соков. Доклад АН АзСС т. XIV, 

1958, с. 8-9. 

11.  Алиев  Д.М.О  химическом  составе  сока  плодов  граната.  Учеые  записки 

Азерб

. СХИ, №4, 1972, с. 15-17.  

70 


12. Алиев Д.М. Черный гранат. «Сов. субтропики», №11-12, 1962, с 40-45. 

13.  Алиев  Р.К.  Влияние  густоты  стояния  на  урожайность  граната.  Ташкент, 

1972, с. 39-43. 

14. Ахундзаде И.М. Лучшие сорта Азербайджана. Баку, 1964, с. 75-81. 

15.  Викторовский  П.Г.  Гранат.  Сб.  Плодовые  Среднего  Таджикистана.  Тр. 

Тадж


. Комплексной экспедиции., 1932, с. 10-11. 

16. Qaraşarlı A.C.,Əhmədov Ə. . Meyvə-tərəvəzlərin əmtəəşünaslığı, Bakı, 1981, 

с

. 85. 


17. Гарашарлы А.С Гранат и его использования. Баку, Азернешр, 1979, с. 119. 

18. Гарашарлы А.С Гранат и его использование. Баку, «Азернешр», 1979, с. 

3-15. 

19. Гончарова В.Н. и др. Товароведение пищевых продуктов. М, Экономика, 1990, с. 65. 

20.  Джафаров        А.Ф.        Товароведение        плодов        и        овощей.        М., 

Экономика

, 1985, с. 96-97. 

21.  Дамиров    И.А.      и    др.      Лекарственные    растения    Азербайджана. 

Азернешр


, 1976, с. 15-16. 

22. Жарова СН. и др. Заготовка и хранение плодов. Лениздат, 1987, с 29-30. 

23. Жарова СН. Заготовка и хранение плодов. Лениздат, 1987, с. 29-30. 

24.  Журавлева  М.Н.  и  др.  Товароведение  продовольственных  товаров.  М, 

Экономика

 1975,с. 323. 

25.  Животинская  СМ.  Перспективные  сорта  инжира  и  граната  для  юга 

Узбекистана

. Бюллетень, 1957, с. 30-35. 

26. Животинская СМ. Формирование граната в Ферганской долине. Сельское 

хозяйство

 Таджикистана, №1, 1959, с. 70-75.  , 

27. 

Колебаева 

В

.Д. Совершенствование

 

заготовок 

и

 качество

 

сельскохозяйственной продукции. М, Колос, 1982, с. 41-47. 

28.  Красовский  П.А.,  Ковалев  А.И.  и  др.  Товар  и  его  экспертиза.  М,  Центр 

экономики

 и маркетинга, 1998, с. 3-45.  

71 


29.  Кульков  О.П.  Культура  граната  в  Узбекистане.  Ташкент,  издательство 

«Фан», 1983, с. 192. 

30.  Кузнецов  В.В.  В  вопросу  биологии  цветения  граната.  Доклад  АН 

УзССР


,№5, 1952, с. 16-18. 

31.  Кузнецов  В.В.  Культура  граната  и  инжира  в  северных  районах 

Узбекистана

. Сб. Цитрусовые и субтропические культуры Узбекистана. Изд. 

АНУзССР

, 1949, с. 14-19. 32.  Кузнецов  В.В.  и  А.Р.Шредер.  К  вопросу  о  биологии  цветения  и 

плодоношения

 граната. Тр. плодово-ягодн. Инст. им. Р.Р.Шредера АНУзССР, 

вып


.19, 1953, с. 101-106. 

33. Кузнецов В.В. и др. Культура инжира и граната в Узбекистане. Ташкент, 

1956, с. 57-60. 

34. Кретович В.Я. Основы биохимии растений. М, 1974, с. 66-69. 

35.  Метлицcкий  Л.В.  Основы  биохимии  плодов  и  овощей.  М,  Экономика, 

1976, с. 349. 

36. Майстренко СМ. и др. Сохранение качества плодов и овощей. М, Колос, 

1984, с. 16-21. 

37.  Николаева  М.А.  Хранение  плодов  и  овощей  на  базах.  М.,  Экономика, 

1986, с. 90-94. 

38. Набиева З.Ю. Субтропические культуры Азербайджана. Баку, Азернешр, 

1976, с. 110-122. 

39.  Наджафова  У.Б.  Вредители  граната  в  Азербайджане.  Тбилиси,  1973,  с. 

247-248. 

40.  Пашаев  Ф.А.  Каталог  районированных  сортов  с/х  культур  по  Азерб 

республике

 на 1995 год. Баку, 1994, с. 48. 

41.  Пашаев  Ф.А.  Каталог  районированных  сортов  с/х  культур  по  Азерб 

республике

 на 1998 год. Баку, 1997, с. 41. 

42.  Полегаев  В.И.  Хранение  плодов  и  овощей.  М,  Россельхозиздат,  1982,  с. 

256. 


 

72 


43.  Поволочко  П.А.  Морфология  хромосом  Pinika  granatum  L  Доклад  АН 

СССР


, новая серия 16, 4, 1937, с. 10-12. 

44.  Раджабли  А.Д.  В  Закатало-Нухинском  районе.  «Сов.субтропики»,  №9, 

1935, с. 80-82. 

45.  Раджабли  А.Д.  Плодовые  культуры  Азербайджана.  Баку,  «Азернешр», 

1966, с. 160-164. 

46.  Розанов  Б.С.  Способ  определения  сортов  граната  по  морфологическим 

признакам

. Бюллетень ВНИИСС, №7, 1939, с. 18-20. 

47.  Розанов  Б.С.  Задачи  и  пути  селекционной  работы  с  гранатом  на  юге 

УзССР


, ВНИИСС, 1940, с. 32-38 

48.  Розанов  Б.С.  Повышение  морозостойкости  граната.  Бюллетень  научно-

технич

. информации Тадж. НИИСВ и СК, вып. 1, 1957, с. 55-59. 49.  Розанов  Б.С.  Отбор  урожайных  клонов  граната.  Бюллетень  научно-

технич


. информации Тадж. НИИСВ и СК, вып. 2, 1958, с. 19-24. 

50.  Розанов  Б.С.  Культура  граната  в  Узбекистане.  Сб.  Субтропические 

плодовые

 культуры. М, 1959, с. 70-82. 

51.  Розанов  Б.С.  Дикорастущие  гранатовые  Таджикистана  и  их  роль  в  деле 

формирования

 

культурного 

ассортимента

Бюллетень 

научно


-

информ


.инст.садоводства  им.  И.В.Мичурина  АН  ТаджССР,  вып.4,  1960,  с. 

40-45. 


52.  Сапожникова  Е.В.  Биохимия  граната.  Сб.  биохимия  культурных 

растений


. Т. VII, 1940, с. 90-95. 

53.  Сапожникова  Е.В.  и  Л.Г.Горпонова.  Комплексное  использование  дикого 

граната

. Сб. НИ работ АзНИИ многолетних насаждений, №2, 1954, с. 33-34. 54.  Смирнов  В.Н.  Справочник  по  заготовкам  и  переработке  картофеля, 

плодов


 и овощей. М, Колос, 1983, с. 76-79. 

55.  Слепнева  А.С.  и  др.  Товароведение  плодоовощных,  зерномучных, 

кондитерских

 и вкусовых товаров. М, Экономика, 1987, с. 153-154. 

56.  Стребкова  А.Д.  Древнейшие  культурные  растения  Кировобадского 

района


. Тр. Аз. Фил. АН СССР, т.ХХ1, Баку, 1936, с. 14-18. 

 

73 


57.  Стребкова  А.Д.  Использование  диких  гранатов  и  инжиров  в 

Азербайджане

. Бюллетень ВНИИСС, №2, 1941, с. 26-30. 

58.  Стребкова  А.Д.  К  вопросу  сорторайонирования  граната  в  АзССР. 

Бюллетень

 ВНИИСС, №3, 1940а, с. 14-17. 

59.  Стребкова  А.Д.  Культура  граната  -  промышленные  масштабы.  «Сов. 

субтропики

», №5, 1935, с. 40-42. 

60.  Стребкова  А.Д.  Культура  субтропических  плодовых  и  орехоплодных  в 

АзССР

.  Сб.  субтропические  культуры  Азербайджана.  Изд.  ВАСХНИИЛ, 1937, с. 44. 

61.  Стребкова  А.Д.Лучшие  сорта  граната  в  СССР.  «Сов.  субтропики»,  №6, 

1940, с. 17-19. 

62. Стребкова А.Д. Сорта граната для консервной промышленности АзССР, 

«Консервная и овощесушильная промышленность», №11, 1958, с. 76. 

63.  Стребкова  А.Д.  Сортовой  состав  субтропических  плодовых  в 

Азербайджане

, «Сов. субтропики», №7, 1937, с. 24. 

64.  Ташматов  Л.Т.  Кильчевание  черенков  инжира  и  граната.  «Сов.  сельское 

хоз


. Узбекистана», №2, 1955, с. 112-114. 

65. Ульянова А.М. Хранение плодов. М, Колос, 1984, с. 308. 

66. Федоров М.А. Промышленное хранение плодов. М, Колос, 1981, с. 90-96. 

67. Франчук Е.П. Товарные качества плодов. М, Агропромиздат, 1986, с. 114-

116. 

68.  Шафран  Т.К.  и  др.  Инспектирование  качества  картофеля,  плодов  и овощей

. М, Колос, 1979, с. 272. 

69. Широков Е.П., Полегаев В.И. Хранение и переработка плодов и овощей. 

М

, Колос, 1982, с. 320. 70.  Эмир-Шах-Али.  Проблема  освоения  новых  районов  АзССР  под 

субтропические

  культуры.  Сб.субтроп.культуры  Азербайджана.  Изд. 

ВАСХНИИЛ


, 1937, с. 26-27. 

 

  

74 


 

 

  

 

  

 

  

 

 РЕЗЮМЕ 

 

Магистерская диссертация посвящена к изучению «Влияние болезней и 

вредителей

  на  потребительскую  свойства  граната  и  экспертиза  качества». 

Работа


  выполнена  за  период  2014-2016  годы.  В  питании  человека  важное 

места


  занимает  плоды  граната.  За  этот  период  нами  изучены  сорта, 

химический

  состав,  транспортирование,  хранение,  показатели  безопасности, 

вредители

,  болезни  граната,  проводилось  органолептическая  и  физико-

химическая

 экспертиза плодов. Разрабатывали меры борьбы против болезней 

и

  вредителей  граната,  не  загрязняющая  плоды,  плантации  и  не  причиняют ущерб

 здоровью человека.   

 

  

 

Yüklə 0,65 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin