Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Ministry of Education of the Azerbaijan RepublicYüklə 31.44 Kb.
tarix22.07.2017
ölçüsü31.44 Kb.


Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

Ministry of Education of the Azerbaijan Republic
Xəzər Universiteti

Khazar University

Magistratura, Doktorantura və Elmi-İşlər Bölməsi

Division of Graduate Studies and Research

2014-2015-ci tədris ili üçün Xəzər Universiteti

ÜMUMİ FƏLSƏFƏ üzrə

doktoranturaya qəbul

PROQRAMI

Elmi - İnzibati Şuranın ______________________il _________N-li

qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

Ümumi Fəlsəfə

1.    Fəlsəfə, onun predmeti və problemləri.


2.   Qədim Hind fəlsəfəsi. Vedalar, Upanisadlar, Sanxya, Yoqa. Buddizm. Caynizm. Lokayata təlimi
3.   Qədim Çində fəlsəfə. Konfusiçilik. Daosizm. Moizm.

4. Zərdüştlik təlimi. Avestanın dini-mifoloji və fəlsəfi məzmunu.


5. Qədim Yunan fəlsəfəsinin əsas məktəbləri.Yunan fəlsəfəsinin inkişafının Sokrata qədərki mərhələsi. Klassik mərhələ: Sokratın insan fəlsəfəsi. Platon. Aristotel. Ellinizm və Roma dövrünün fəlsəfəsi. Mistika və fəlsəfi sinkretizm dövrü. Stoisizm və skeptisizm məktəbləri. Epikürün atomizmi.

5.  Orta əsrlər fəlsəfəsi – teosentrizm. Sxolastika. Nominalizm və realizm. F.Akvinalının sxolastik təlimi.

6. Orta əsrlərdə İslam Şərq fəlsəfəsi. Əl-Kindi, İbn-Rüşd, İbn-Xaldun. Əl-Fərabi. Ə.Bəhmənyarın ontologiya və qnoseologiya təlimi: «İdrak» kitabı. İşraqlik fəlsəfəsi. Ş.Y.Suhrəvərdi. Sufilik fəlsəfəsi. Hurufulik İ.Nəsimi. Nəsirəddin Tusinin fəlsəfəsi.

7. İntibah dövrü fəlsəfəsi. Antroposentrizm. N.Kuzanski, N.Kopernik, C.Bruno, Q.Qaliley.

8. Yeni dövr fəlsəfəsi: idrak metodlarının hazırlanması. Rasionalizm və empirizm. F.Bekon, R.Dekart, B.Spinoza. C.Lokkun fəlsəfi təlimi. C.Berkli, D.Yum, Q.Leybnits .XVIII əsr fransız maarifçilərinin fəlsəfəsi. Volter və Russonun maarifçi ideyaları
9. İ.Kantın fəlsəfəsi. “Xalis zəkanın tənqidi” əsəri. Hegel və Feyerbaxın fəlsəfəsi.
10. XIX əsr Azərbaycan fəlsəfəsi: A.Bakıxanov, M.Axundov, H.B.Zərdabi
13. Ekzistensializm : K.Yaspers, S.Kyerkeqor, Y.P.Sartr, M.Haydeqqer, L.Şestov
14. Fenomenologiya : M.Şeler, Merlo-Ponti, Qadamer
15. Avropa fəlsəfə tarixi . O.Şpenqler, A.Toynbi və b.
16. Praqmatizm: C.Pirs, D.Dyüi, B.Cems
17. Həyat fəlsəfəs:.A.Berqson, F.Nitsşe, V.Diltey

18. Fəlsıfədə intuitivizm cərəyanı


19. Marksizm fəlsəfəsi və neomarksizm.
20. Yeni hegelyançılıq .B.Kroce və b.
21. Neopozitivizm: O. Kont, Q.Frege, B.Rassel, L.Vitgenşteyn, C.E.Mur, K.Popper
22. XX əsrdə Azərbaycanda fəlsəfənin inkişafı . H.Hüseynov, A.Makovelski, F.Köçərli, İ.Hüseynov, Z.Göyüşov
23.   Fəlsəfə və sinergetika.
24.  Hissi və rasional idrak və onların əsas xüsusiyyətləri.
25.  Elmi rasionallıq anlayışı
26.  Elmi bilik və həqiqət. Fəlsəfədə həqiqət problemi.
27. Sistem və sistemlilik prinsipi.
28.  Dialektikanın əsas qanunları və onların qarşılıqlı əlaqə və vəhdəti

29.  Fəlsəfədə ontologiya, qnoseologiya, aksiologiya və metodologiya.


30.  Müasir fəlsəfə və elmin qarşılıqlı əlaqələri.

31. Dil, nitq və şüur. Onların ümumi və fərqli cəhətləri.


32.  Şüur və gerçəklik. Nəzəri refleksiyanın xüsusiyyətləri.
33.  Təfəkkür anlayışı, onun tipləri. Dil və təfəkkürün qarşılıqlı əlaqəsi.
34.   Müasir elmdə sistem yanaşma. Sinergizm prinsipi.
35.   Formal məntiqin əsas prinsipləri. Qeyri-formal və qeyri-səlis məntiq.
36.   Fəlsəfədə təfəkkür və şüur anlayışları.
37.  Müasir dövrün qlobal problemləri.
38.   Fəlsəfədə zaman və məkan anlayışları. Tarixi və sosial zaman.
39.   Fəlsəfədə varlıq, substansiya və materiya anlayışları.
40.   Elmin müasir cəmiyyətdə rolu. Bilik menecmenti.
41.   Kəmiyyət və keyfiyyət dəyişmələrinin dialektikası.
42.   Məzmun və forma kateqoriyaları.
43.   İctimai şüurun mərhələləri və formaları.
44.   Hissə və tam, element və sistem.
45.   İctimai şüur və onun formaları.
46.   Postindustrial cəmiyyətdə informasiyanın rolu.
47.   Elmi proqnozlaşdırma anlayışı.
48.  İnnovasiya anlayışı və onun müasir cəmiyyətdə rolu.
49.   Əksliklərin vəhdət və mübarizəsi qanunu.
50.   Zərurət və təsadüfün dialektikası.
51.   İdrakın fəlsəfi anlayışı.
52.  Müasir cəmiyyətlərdə sosial idarəetmənin xüsusiyyətləri.
53.   Müasir cəmiyyətlərdə demoqrafiya problemi.
54.   Elmi idrakın metodları. Klassik, neoklassik və postneoklassik elmi paradiqmalar.
55.   Müasir cəmiyyətlərdə insan potensialının inkişafı problemi.
56.   İnformasiya cəmiyyətində əxlaqi şüurun aktuallığı.
57.   Mədəniyyət və onun növləri.
58.   Cəmiyyət və onun alt sistemləri.
59.   Sosial qanunauyğunluqların özəllikləri. İctimai yeniləşmə və sosial rekonstruksiya.
60.   Cəmiyyətdə mənəvi-əxlaqi dəyərlərin qorunması.
61.   Azərbaycan cəmiyyətinin modernləşməsi problemləri.
62.   İntelektual resursların idarəolunması və insan kapitalı.
63.   Təkamüldə tərəqqi və tənəzzülün qarşılıqlı əlaqəsi.
64.   Cəmiyyətin tarixi təkamülü və ictimai islahatlar.
65.   Müasir cəmiyyətin humanitar problemləri.
66.   Dünya tarixinin vəhdəti və müxtəlifliyi.
67.  Qloballaşma və Azərbaycan cəmiyyətinin modernləşməsi.
68. Tarixdə şəxsiyyətin rolu.

69.Tarixi idrak və onun əsas öüsusiyyətləri.


70. Sosiallaşma və yenidən sosiallaşma (sosializasiya və resosializasiya)prosesi və sosial institutlar.
71. Mədəni qloballaşma və milli identiklik.
72. Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti qurulmasının siyasi, iqtisadi və sosial aspektləri.
73. İdeologiya anlayışı, ictimai rəy.
74. Milli ideologiya və azərbaycançılıq.
75. Yeniləşmə və islahat. Ümumi və fərqli xüsusiyyətlər.
76. Müasir fəlsəfi idrakın aksioloji aspektləri.
77. Qloballaşma: mövcud yanaşmalar.
78. Cəmiyyətdə demokratik konsoldasiya problemi.
79. Milli elitanın cəmiyyətin inkişafında rolu.
80. Təbiətdə və cəmiyyətdə harmoniya problemi.
81. Azərbaycanda milli dövlət quruculuğu və milli maraqlar.
82. Dövlət: mahiyyəti və funksiyaları. Hüquqi dövlət .

ƏDƏBİYYAT

1. Abbasova Q.Y., Hacıyev Z.S. Sosial fəlsəfə. Bakı, Ayna Mətbu Evi, 2001.

2. Алексеев П.В., Панин А.В. Философия. Учебник, изд. третье, переработанное и дополненное. М., «Проспект», 2001.

3. Əhmədli R. Azərbaycan milli-demokratik dövlətçilik məfkurəsi.Türkçülük. Müasirlik. İslamçılıq. Bakı, “Elm”, 2007.

4. Философия. Под ред. В.Н. Лавриненко. Учебник. М., Юристъ, 2004.

5. İmanov H.R. Fəlsəfənin əsasları. Dərs vəsaiti. Bakı, Turan evi, 2009.

6. İmanov H.R., Əhədov A. Orta əsr islam Şərqində fəlsəfi fikir. Bakı, Bakı Universiteti nəşriy., 1998.

7. İsmayılov F.Q. Müasir Qərb fəlsəfəsi. Bakı, Azərnəşr, 1991.

8. История философии в кратком изложении. Пер. с чеш. Богута И.И. М., Мысль, 1991.

9. Мехтиев Р.Э. Философия. Учебное пособие, изд. второе. Баку, Şərq-Qərb, 2009.

10. Məmmədov Z.C. Azərbaycan fəlsəfəsi tarixi. Bakı, Şərq-Qərb, 2006.

11. Zeynalov М.B. Fəlsəfə tarixi. Ali məktəblər üçün dərslik. Bakı, Azərbaycan nəşriy., 2000.12. Zeynalov М.B. Xarici ölkələrin fəlsəfə tarixi. Dərslik. Bakı, Şərq-Qərb, 2008.

13. Tusi X.N. Əxlaqi-Nasiri. Tərcümə ed. R.Sultanov. Lider, 2005.
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə