AZƏrbaycan respublikasi məDƏNİYYƏt və turizm naziRLİYİ M. F. Axundov adina azərbaycan miLLİ KİtabxanasiYüklə 2.8 Kb.
PDF просмотр
səhifə1/31
tarix23.12.2016
ölçüsü2.8 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏDƏNİYYƏT VƏ 
TURİZM NAZİRLİYİ 
 
                       M.F.AXUNDOV ADINA  
AZƏRBAYCAN MİLLİ KİTABXANASI 
 
 
 
 
 
YENİ KİTABLAR 
Annotasiyalı biblioqrafik göstərici  
2010 
Buraxılış IV 
 
 
 
 
B A K I – 2011 

 
 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏDƏNİYYƏT VƏ 
TURİZM NAZİRLİYİ 
 
M.F.AXUNDOV ADINA  
AZƏRBAYCAN MİLLİ KİTABXANASI 
 
 
 
 
 
YENİ KİTABLAR   
 
2010-cu ilin dördüncü rübündə M.F.Axundov adına 
Milli Kitabxanaya daxil olan yeni kitabların annotasiyalı 
biblioqrafik göstəricisi  
Buraxılış IV  
 
   
 
      
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAKI - 2011 

 
 
 
 
Tərtibçilər:  
 
L.Talıbova 
 
   N.Rzaquliyeva 
 
Baş redaktor:   
K.Tahirov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Yeni  kitablar:  biblioqrafik göstərici /tərtib edənlər 
L.Talıbova [və b.]; baş red. K.Tahirov; M.F.Axundov adına 
Azərbаycан Milli Kitabxanası.- Bakı, 2011.- Buraxılış IV. -  
353 s. 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
  
© M.F.Axundov ad. Milli Kitabxana, 2011 
 
 


 
Göstərici haqqında 
 
M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası 
2006-cı ildən “Yeni kitablar” adlı annotasiyalı biblioqrafik 
göstərici nəşr etməyə başlamışdır. Vəsaiti hazırlamaqda 
məqsəd oxucu və mütəxəssisləri Milli Kitabxanaya daxil 
olan yeni ədəbiyyatla tanış etməkdir.  
 2007-ci 
ildən etibarən bu biblioqrafik vəsait rüblük 
hazırlanır. Milli Kitabxananın hazırladığı “Yeni kitablar” 
annotasiyalı biblioqrafik göstəricinin bu buraxılışında 2010-
cu ilin  oktyabr  ayından dekabr ayınadək kitabxanaya daxil 
olmuş 1768 adda ədəbiyyat öz əksini tapmışdır. Materiallar 
bölmələrin daxilində əvvəlcə Azərbaycan dilində, sonra rus 
və xarici dillərdə əlifba sırası ilə düzülmüşdür.  
 Göstəricidən istifadəni asanlaşdırmaq məqsədi ilə 
müəlliflərin və  sərlövhələrin  əlifba göstəricisi də 
verilmişdir.  
 
Nəşrlə bağlı arzu və  rəylərini Milli Kitabxanaya 
bildirən mütəxəssislərə  əvvəlcədən öz təşəkkürümüzü 
bildiririk. 
 
ünvan: AZ-1000 Bakı ş., Xaqani küç. 29. 
email: contact @ anl.az 
veb: www. anl.az 
 
 
 
 
 
 
 

 
4
Təbiət elmləri 
 
1.
 
 
 
Azf-
259143 
İbrahimova, A.P.  Həyat bilgisi [Mətn]: 1-ci sinif: 
müəllim üçün vəsait /Aybəniz İbrahimova, G.Mehdi-
yeva; red. S.İmanova.- Bakı: Aspoliqraf, 2008.- 64 s.  
    
2.
 
 Azf-
259145 
İbrahimova, A.P. Həyat bilgisi [Mətn]: ümumtəhsil 
məktəblərinin 2-ci sinfi üçün dərslik /Aybəniz İbrahi-
mova, G.Mehdiyeva, H.İbrahimov.- Bakı: Aspoliqraf, 
2009.- 72 s.  
 
3.
 
 Azf-
259146 
İbrahimova, A.P. Həyat bilgisi: 2-ci sinif [Mətn]: 
müəllim üçün metodik vəsait /Aybəniz  İbrahimova, 
G.Mehdiyeva, S.İbrahimov.- Bakı: Aspoliqraf, 
 
2009.-  88 s.  
     Dərslik "Biz şagirdik", "Biz təbiətin övladıyıq", 
"Biz vətəndaşıq" adlandırılmış mövzuları əhatə edir.  
 
4.
 
 Azf-
259148 
Mehdiyeva, G.Ə.  Həyat bilgisi [Mətn]: ümumtəhsil 
məktəblərinin 3-cü sinfi üçün dərslik /Gülər Mehdi-
yeva, F.Bayramova; red. S.Nuruqızı; rəssam G.Ağa-
yev.- Bakı: Aspoliqraf,  2010.-  96 s.  
     Dərslikdə "Doğma məktəbimiz", "Evimiz-Yer kü-
rəmiz", "Azərbaycan-Yurdum mənim" və "Dəyərləri-
miz" adlandırılmış  məzmun vahidlərində verilən 
mövzular məzmun xətləri üzrə əsas standartların bü-
tün alt standartlarını əhatə edir.  
 
5.
 
 Azf-
259147 
Mehdiyeva, G.Ə.  Həyat bilgisi: 3-cü sinif [Mətn]: 
müəllim üçün metodik vəsait /Gülər Mehdiyeva, 
F.Bayramova; red. S.Nuruqızı; rəssam G.Ağayev.- 
Bakı: Aspoliqraf, 2010.- 112 s.  
   
6.
 
 3-105668  Ибрагимова,  А.П.    Познание  мира: 1 класс 
[Текст]: 
пособие 
для 
учителя 
/Айбяниз 
Ибрагимова,  Г.Мехтиева;  ред.  У.Ахмедова,  пер. 
Э.Азизовой.- Баку: Aspoliqraf, 2008.- 64 с.  
 
7.
 
 
Ар2010/13

Ибрагимова,  А.П.  Познание  мира  [Текст]:  учеб-
ник  для  учащихся 1-го  класса  общеобр.  школ 
/Айбяниз  Ибрагимова,  Г.Мехтиева;  ред.  У.Ахме-

 
5
дова;  пер.  Э.Азизовой;  худ.  А.Дадашев  [и  др.].- 
Баку: Aspoliqraf, 2010.-  64 с.  
     В учебнике даны материалы по живой и не жи-
вой  природе,  а  также  правила  поведения  за  сто-
лом, обязанности, права, религия и т. д.  
 
8.
 
 3-105739  Ибрагимова,  А.П.  Познание  мира  [Текст]:  учеб-
ник для 2-го класса общеобр. школ /Айбяниз Иб-
рагимова,  Г.Мехтиева,  С.Ибрагимов;  пер.  Э.Ази-
зовой.- Баку: Aspoliqraf, 2009.- 72с.  
   
9.
 
 
Ар2008/19

Ибрагимова, А.П. Познание мира  [Текст]: учеб-
ник для учащихся 1-го класса общеобр. школ /Ай-
бяниз Ибрагимова, Г.Мехтиева; ред. У.Ахмедова; 
пер.  Э.Азизовой;  худ.  А.Дадашев,  Н.Зульфига-
рова, Г.Агаев.- Баку: Aspoliqraf, 2008.- 64 с.  
 
10.
 
 3-105732  Ибрагимова,  А.П.  Познание  мира: 2 класс 
[Текст]: методическое пособие для учителя /Айбя-
низ  Ибрагимова,  Г.Мехтиева,  С.Ибрагимов;  пер. 
Э.Азизовой.- Баку: Aspoliqraf, 2009.- 88  с.  
 
11.
 
 3-105665  Мехтиева,  Г.А.  Познание  мира  [Текст]:  учебник 
для 3-го класса общеобр. школ /Гюляр Мехтиева, 
Ф.Байрамова; ред. и пер. Э.Азизовой.- Баку: Aspo-
liqraf, 2010.- 96 с.  
 
12.
 
 3-105729  Мехтиева, Г.А. Познание мира: 3-й класс [Текст]: 
методическое пособие для учителя /Гюляр Мехти-
ева,  Ф.Байрамова;  пер.  Э.Азизовой.-  Баку: Aspo-
liqraf, 2010.- 111 с.  
   
Riyaziyyat 
 
13.
 
 
DAz2009/1
28 
Baxşəliyev, Y.R. Universitetlərin riyaziyyat fakültə-
lərində riyaziyyatın nəzəri məsələlərinin cəbri struk-
turlar əsasında təlimi [Mətn]: ped. elm. d-ru dər. dis.: 
13.00.02 /Yafəs Baxşəliyev; Azərb. Resp. Təhsil Na-
zirliyi, ADPU.- Bakı, 2009.-  259 s.  
 
14.
 
 
Azf-
Cəbr və analizin başlanğıcı [Mətn]: ümumtəhsil 

 
6
259136 
məktəblərinin 10-cu sinfi üçün dərslik /M.Mərdanov 
[və b.]; ümumi red. S.S.Mirzəyev; rəy. R.Əliyev, 
T.Talıbov, Ş.Sadıqov.- Bakı: Çaşıoğlu, 2009.- 192 s. 
 
15.
 
 
Azf-
259214 
Cəbr və analizin başlanğıcı [Mətn]: ümumtəhsil 
məktəblərinin 11-ci sinfi üçün dərslik /M.Mərdanov 
[və b.]; rəy. R.Əliyev, T.Talıbov, F.Mustafayeva.- 
Bakı: Çaşıoğlu, 2009.- 192 s.  
   
16.
 
 
Azf-
259192 
Cəbr [Mətn]: ümumtəhsil məktəblərinin 7-ci sinfi 
üçün dərslik /M.C.Mərdanov [və b.]; rəy. H.Ağayev 
[və b.].- Bakı: Çaşıoğlu, 2008.- 320 s.  
   
17.
 
 
Azf-
259135 
Cəbr [Mətn]: ümumtəhsil məktəblərinin 8-ci sinfi 
üçün dərslik /M.C.Mərdanov [və b.]; red. S.S.Mirzə-
yev; rəy. R.Əliyev, T.Talıbov, C.Abdullayeva, G.Sə-
limova.- Bakı: Çaşıoğlu, 2009.-240 s.  
   
18.
 
 
Azf-
258852 
Cəbrayılov, M.S. Riyazi analiz [Mətn]: birdəyişənli 
funksiyanın differensial hesabı: dərs vəsaiti/M.S.Cəb-
rayılov, B.Ə.Əliyev; elmi red. V.M.Qurbanov; rəy. 
Y.C.Salmanov, H.İ.Aslanov.- Bakı: ADPU, 2010.- 
449 s.  
     Dərslikdə həqiqi ədədlər, ədədi ardıcıllıq və onun 
limiti, bir dəyişənli funksiyalar, funksiyanın limiti və 
kəsilməzliyi, birdəyişənli funksiyanın diferensial he-
sabı və s. mövzular verilmişdir.  
 
19.
 
 
Ar2010/10
15 
Əliyeva, A.Q. Bir sinif dördüncü tərtib Sobolev tipli 
yarım-xətti tənliklər üçün birölçülü qarışıq məsələnin 
tədqiqi [Mətn]: riyaziyyat üzrə  fəls. d-ru dər. avt.: 
01.01.02 /Arzu Əliyeva; AMEA, Riyaziyyat və Me-
xanika İn-tu.-  Bakı, 2010.- 18 s.  
 
20.
 
 
Azf-
259223 
Fizika [Mətn]: ümumtəhsil məktəblərinin 8-ci sinfi 
üçün dərslik /M.Murquzov, S.Abdullayev, R.Abdura-
zaqov, N.Əliyev; elmi red. N.M.Qocayev; rəy. K.Rə-
himov, N.Ağayev, S.Əsgərova.- Bakı: Bakınəşr, 
2010.- 144 s.  
   
21.
 
 
Azf-
Həndəsə  [Mətn]: ümumtəhsil məktəblərinin 10-cu 

 
7
259210 
sinfi üçün dərslik /M.Mərdanov, S.Mirzəyev, R.Hə-
sənov, C.Hacıyev; red. S.S.Mirzəyev; rəy. H.Aslanov 
[və b.].- Bakı: Çaşıoğlu, 2010.- 144 s.  
 
22.
 
 
Azf-
259203 
Həndəsə  [Mətn]: ümumtəhsil məktəblərinin 11-ci 
sinfi üçün dərslik /M.Mərdanov. S.Mirzəyev (red.), 
R.Həsənov, C.Hacıyev; rəy. H.Aslanov, İ.Hüseynov, 
L.Məlikova.- Bakı: Çaşıoğlu, 2010.- 120 s.  
 
23.
 
 
Azf-
259706 
İsmayılov,  İ.M.  Cəbr məntiqi düşünmədə [Mətn]: 
cəbri ifadələrin xassələri və onlar üzərində  əməllər; 
xətti tənliklər sisteminin həlli və araşdırılması; ədədi 
bərabərsizliklər və onların xassələri; bərabərsizliklər 
sistemi və külliyyatı; ədədin modulu, tam və kəsr his-
səsi, funksiyalar və onların isbatı; çalışma həlləri; ça-
lışmalar /İxtiyar  İsmayılov; rəy. A.Zamanov, A.Əh-
mədov.- Bakı: [s.n.], 2010.-  64 s.  
     Vəsaitə kifayət qədər müvafiq anlayış  və faktlar, 
xassə  və onların isbatları, misal və çalışma həlli nü-
munələri, müxtəlif çətinlik dərəcələrinə malik olan 
məntiqi çalışmalar daxil edilmişdir.  
 
24.
 
 
Azf-
259121 
Qaralov, Z.İ.  Riyaziyyat [Mətn]: ümumtəhsil mək-
təblərinin 4-cü sinfi üçün dərslik /Zahid Qaralov, 
Ə.Osmanlı, V.Məmmədov; ümumi red. Z.Qaralov; 
məsul red. İ.Akifqızı.- Bakı: Pedaqogika, 2008.-   
208  s.  
 
25.
 
 
Azf-
258998 
Qasımov, V.Ə. Topologiya və onun bəzi tətbiqləri 
[Mətn]: monoqrafiya /Vaqif Qasımov.- Bakı: R.N. 
Novruz- 94, 2006.- 316 s.  
      Oxuculara  təqdim olunan bu kitab təsvirlərin
çoxobrazlılar nəzəriyyəsinin və C*- cəbrləri üzərində 
modulların müasir cəbr və topologiyanın metodları 
vasitəsi ilə tədqiqi üsullarını və bu sahədə alınan nəti-
cələri nümayiş  etdirmək məqsədi ilə yazılmışdır.  
 
26.
 
 
Azf-
259229 
Qəhrəmanova, N.M. Riyaziyyat 1 [Mətn]: müəllim 
üçün vəsait /Nayma Qəhrəmanova, C.Əsgərova;məsl. 
Ç.Qacar; metodiki cəhətdən işl. L.Həmidullazadə; 
red. Ə.Məmmədli; rəy. G.Məmmədova, F.Paşayeva.- 

 
8
Bakı: Altun kitab, 2008.- 144 s.  
 
27.
 
 
Azf-
259212 
Qəhrəmanova, N.M. Riyaziyyat [Mətn]: ümumtəhsil 
məktəblərinin 1-ci sinfi üçün dərslik /Nayma Qəh-
rəmanova, C.Əsgərova, məsl. Ç.Qaçar, red. A.Hə-
sənov; metodiki cəhətdən iş. L.Həmidullazadə, rəy. 
G.Məmmədova, F.Paşayeva, L.Kərimova [və b.].- 
Bakı: Altun kitab, 2010.- 128 s.  
   
28.
 
 
Azf-
259142 
Qəhrəmanova, N.M. Riyaziyyat 2 [Mətn]: müəllim 
üçün metodik vəsait /Nayma Qəhrəmanova, C.Əsgə-
rova; məsl. Ç.Qaçar, red. A.Həsənov.- Bakı: Altun 
Kitab, 2009.-160 s.  
   
29.
 
 
Azf-
259119 
Qəhrəmanova, N.M. Riyaziyyat [Mətn]: ümumtəhsil 
məktəblərinin 2-ci sinfi üçün dərslik /Nayma Qəh-
rəmanava, C.Əsgərova; məsl. Ç.Qacar; red. A.Hə-
sənov; rəssam E.Cabbarov.- Bakı: Altun kitab, 2009.- 
144 s.  
 
30.
 
 
Azf-
259230 
Qəhrəmanova, N.M. Riyaziyyat [Mətn]: ümumtəhsil 
məktəblərinin 3-cü sinfi üçün dərslik /Nayma Qəh-
rəmanova, C.Əsgərova, L.Qurbanova, məsl. Ç.Qacar, 
red. A.Həsənov; rəssam. E.Cabbarov, G.Qacar.- 
Bakı: Altun kitab, 2010.- 152  s.  
 
31.
 
 
Ar2010/12
18 
Məmmədov, Ə.M. Üç tərtibli kəsilən əmsallı opera-
tor-differensial
 
tənliklərin həll  olunmasının bəzi mə-
sələləri [Mətn]: riyaziyyat üzrə  fəls. d-ru elm. dər. 
avt.: 01.01.01 /Əbülfəz Məmmədov; AMEA, Riya-
ziyyat və Mexanika İn-tu.- Bakı, 2010.- 21 s.  
 
32.
 
 
Ar2010/12
25 
Məmmədova, N.B. Bir sinif qeyri-lokal şərtli opti-
mal idarəetmə  məsələlərinin tədqiqi [Mətn]: riyaziy-
yat elm. üzrə  fəls. d-ru dər. avt.: 01.01.02 /Nəzakət 
Məmmədova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- 
Bakı, 2010.- 19 s.  
 
33.
 
 
Azf-
258993 
Məmmədov, Y.C. Təqribi hesablama üsulları 
[Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /Yəhya Məmmə-
dov; elmi red. C.A.İsmayılov; rəy. V.K.Kələntərov, 

 
9
R.Ə.Şəfiyev.- Bakı: Bakı Universiteti, 2008.-  288 s.  
   
34.
 
 
Ar2010/12
16 
Məmmədov, T.Ş. Çoxterminallı kütləvi xidmət sis-
temlərində idarəetmə  məsələləri [Mətn]: riyaziyyat 
üzrə fəls. d-ru dər. avt.: 01.01.05 /Turan Məmmədov; 
AMEA, Riyaziyyat və Mexanika  İn-tu.- Bakı, 2010.- 
18 s.  
 
35.
 
 
Azf-
259123 
Mərdanov, M.C. Həndəsə [Mətn]: ümumtəhsil mək-
təblərinin 9-cu sinfi üçün dərslik /Misir  Mərdanov
S.Mirzəyev (red.), Ş.Sadıqov; rəy. H.Aslanov, İ.Hü-
seynov, N.Sultanova, K.Cəfərli.- Bakı: Çaşıoğlu, 
2010.- 144 s.  
   
36.
 
 
Azf-
259168 
Mərdanov, M.C. Həndəsə [Mətn]: ümumtəhsil mək-
təblərinin 7-ci sinfi üçün dərslik /Misir Mərdanov, 
S.Mirzəyev, Ş.Sadıqov; ümümi red. S.Mirzəyev; rəy. 
H.Aslanov,  İ.Hüseynov, F.Mustafayeva, R.Qədimo-
va.-  Bakı: Çaşıoğlu, 2008.- 143 s.  
   
37.
 
 
DAz2007/4
11 
Nəsibova, R.A. Qablaşdırma tipli diskret optimallaş-
dırma məsələlərinin bəzi fizzyu qoyuluşları və həll al-
qoritmləri [Mətn]: fiz.-riyaziyyat elm. nam. dər. dis.: 
05.13.18 /Rəsmiyyə Nəsibova; AMEA, akad. Ə.İ.Hü-
seynov ad. Kibernetika İn-tu.- Bakı, 2007.- 139 s.  
 
38.
 
 
Azf-
258697 
Orucov, H.D. Xətti cəbr və iqtisadi modellər [Mətn]: 
dərs vəsaiti /Həmzəağa Orucov, Y.Həsənli, V.Vəli-
yev; elmi red. X.İ.İsmayılov; rəy. H.İ.Aslanov, C.Bu-
lut.- Bakı: Qafqaz Universiteti, 2009.- 132 s. 
 
39.
 
 
Azf-
259217 
Riyaziyyat [Mətn]: ümumtəhsil məktəblərinin 6-cı 
sinfi üçün dərslik /M.Mərdanov, M.Yaqubov, H.Ağa-
yev, A.İbrahimov; ümumi red. M.Yaqubov; rəy. 
F.Mustafayeva, R.Qədimova.- Bakı: Çaşıoğlu, 2008.- 
320 s.  
   
40.
 
 
Azf-
259230 
Riyaziyyat 3 [Mətn]: müəllim üçün metodik vəsait 
/N.Qəhrəmanova, C.Əsgərova, L.Qurbanova, M.Rə-
himova; məsl. Ç.Qaçar, red. A.Həsənov; rəssam 
E.Cabbarov, G.Qacar.- Bakı: Altun Kitab, 2010.-  

 
10
168 s. 
 
41.
 
 
2-789561 
Алгебра  [Текст]: учебник для 9 класса общеобр. 
школ  /М.Марданов  [и  др.];  под  общ.  ред. 
С.С.Мирзоева; пер с. азерб. яз. В.А.Пиривердиев; 
рец. Р.М.Алиев  [и др.].- Баку: Çaşıoğlu, 2009.-  
240 с.  
 
42.
 
 
2-789605 
Алгебра и начала анализа   [Текст]: учебник для 
10  класса  общеобр.  школы  /М.Марданов, 
М.Ягубов,  С.Мирзоев  [и  др.];  пер.  с  азерб. 
В.А.Пиривердиев;  рец.  Р.М.Алиев,  Т.И.Талыбов, 
Ш.М.Садыгов.- Баку: Чашыголу, 2009.- 192 с.  
   
43.
 
 
2-789573 
Алгебра  и  начала  анализа  [Текст]: учебник для 
11 класса общеобр. школ /М.Д. Марданов [и др.]; 
под 
ред. 
С.С.Мирзоева; 
рец. 
Р.М.Алиев, 
Т.И.Талыбов;  пер.  с  азерб.  яз.  В.А.Пиривердиев.- 
Баку: Чашыоглу, 2009.- 192 с.  
 
44.
 
 
2-789574 
Алгебра  [Текст]:  учебник  для 7 класса  общеобр. 
школ  /М.Д.Марданов  [и  др.];  ред.  С.С.Мирзоев; 
рец.  Г.Н.Агаев,  М.М.Велиев,  Ф.Т.Мамедов, 
И.Г.Аскеров;  пер.  В.А.Пиривердиев.-  Баку: Çaşı-
oğlu, 2009.- 320 с.  
   
45.
 
 
Ар2009/22

Алгебра: [Текст]: учебник для 8 класса общеобр. 
школ /М.Марданов [и др.]; ред. С.С.Мирзоев; рец. 
Р.М.Алиев,  Т.И.Талыбов;  пер.  В.А.Пиривердиев.- 
Баку: Çaşıoğlu, 2009.- 240 с.  
 
46.
 
 
2-789588 
Гаралов, З.И. Математика [Текст]: учебник для 4 
класса  общеобр.  школы  /Захид  Гаралов  (ред.), 
А.Османлы, В.Мамедов; пер. с азерб. яз. В.Пири-
вердиева.- Баку: Pedaqogika, 2008.- 208 с.  
   
47.
 
 
3-105670 
Гахраманова, Н.М. Математика [Текст]: учебник 
для 2-го  класса  общеобр.  школ  /Найма  Гахрама-
нова, Дж.С.Аскерова; ред. А.Гасанов; конс. Ч.Гад-
жар; пер. З.Абдуллаев.- Баку: Алтун китаб, 2009.- 
144 с.  

 
11
 
48.
 
 
3-105724 
Гахраманова,  Н.М. Математика 2 [Текст]: мето-
дическое пособие для учителя /Найма Гахрамaно-
ва,  Д.Аскерова;  конс.  Ч.Гаджар;  ред.  А.Гасанов; 
пер.З.Абдуллаев.- Баку: Алтун китаб, 2009.- 160 с.  
   
49.
 
 
3-105661 
Гахраманова, Н.М. Математика [Текст]: учебник 
для 3 класса общеобр. школы /Найма Гахрамано-
ва,  Д.Аскерова,  Л.Гурбанова;  ред.  А.Гасанов; 
конс. Ч.Гаджар.- Баку: Алтун Китаб, 2010.- 152 с. 
   
50.
 
 
2-789599 
Геометрия  [Текст]: учебник для 10 класса обще-
обр.  школ  /М.Дж.Марданов,  С.С.Мирзоев  (ред.), 
Р.Г.Гасанов,  Дж.Дж.Гаджиев;  рец.  Н.И.Асланов, 
И.Г.Гусейнов,  А.Рустамов;  пер.  с  азерб.  яз. 
Н.В.Касумова.- Баку: Çaşıoğlu, 2010.- 144 с.  
   
51.
 
 
2-789590 
Геометрия  [Текст]:  учебник  для 11 класса 
общеобр.  школ  /М.Марданов,  С.Мирзоев,  Р.Гаса-
нов,  Дж.Гаджиев;  под  общ.  ред.  С.С.Мирзоева; 
рец. Х.И.Асланов, И.Г.Гусейнов, Р.Абдул-гамидо-
ва; пер. с азерб. яз. Н.В.Касумова.- Баку: Çaşıoğlu, 
2010.- 120 с.  
 
52.
 
 
3-105671 
Каграманова,  Н. Математика 1 [Текст]: пособие 
для  учителя  /Найма  Каграманова,  Д.Аскерова; 
конс.  Ч.Каджар;  ред.  А.Гасанов,  А.Маммедли; 
рец.  Г.Мамедова,  Ф.Пашаева;  пер.  З.Абдуллаев.- 
Баку: Altun Kitab, 2008.- 144 с.  
   
53.
 
 
3-105671 
Каграманова,  Н.  Математика  [Текст]:  учебник 
для первого класса общеобр. школ /Найма Кагра-
манова, Д.Аскерова; ред. А.Гасанов; рец. Г.Маме-
дова,  Ф.Пашаева,  Л.Гурбанова  [и  др.];  конс. 
Ч.Каджар.- Баку: Алтун Китаб, 2010.- 128 с.  
 
54.
 
 
2-789604 
Марданов,  М.Д. Геометрия [Текст]: учебник для  
9  класса  общеобр.  школ  /Мисир  Марданов, 
С.С.Мирзоев  (ред.),  Ш.М.Садыгов;  рец.  Г.И.Ас-
ланов,  И.Г.Гусейнов;  пер.  с  азерб.  В.А.Пиривер-
диев.- Баку: Чашыоглу, 2010.- 144 с.  

 
12
   
55.
 
 
2-789610 
Марданов,  М.Д. Геометрия [Текст]: учебник для 
8  класса  общеобр.  школ  /Мисир  Марданов, 
С.С.Мирзоев (ред.), Ш.М.Садыгов; рец. Г.Н.Асла-
нов, И.Г.Гусейнов; пер. с азерб. яз. В.А.Пиривер-
диев.-  Баку: Чашыоглу, 2010.- 144 с.  
   
56.
 
 
3-105660 
Математика 3 [Текст]: методическое пособие для 
учителя  /Н.  Гахраманова,  Дж.  Аскерова,  Л.Гур-
банова, М.Рагимова; конс. Ч.Гаджар; ред. А.Гаса-
нов; рец. Ф.Пашаева, Г.Мамедова, С.Де-мирчало-
ва.- Баку: Алтун китаб, 2010.- 168 с.  
 
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə