AZƏrbaycan respublikasi məDƏNİYYƏt və turizm naziRLİYİ M. F. Axundov adina azərbaycan miLLİ KİtabxanasiYüklə 2.8 Kb.
PDF просмотр
səhifə2/31
tarix23.12.2016
ölçüsü2.8 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

57.
 
 
2-789592 
Математика [Текст]: учебник для 5 класса обще-
обр. школ /М.А.Ягубов, А.Б.Ибрагимов, И.Н.Ага-
ев  [и  др.];  ред.  М.А.Ягубов;  пер.  В.А.Пири-
вердиев.- Баку: Çaşıoğlu, 2009.- 272 с.  
 
58.
 
 
А2010/290  Нуралиев,  Ф.А.  Построение  оптимальных  квад-
ратурных  формул  типа  эйлера-маклорена  в  прос-
транстве  соболева L2(m) [Текст]:  автореф.  канд. 
физ.-мат.  наук: 01.01.07 /Фарход  Нуралиев;  АН 
Респ.  Узбекистан,  Ин-т  Математики  и  Информа-
ционных Технологий.- Ташкент, 2010.- 21 с.  
 
59.
 
 
Ад2009/11

Омарова, К.К. Исследование процессов полумар-
ковского блуждания с задерживающими экранами 
[Текст]:  автореф.  дис.  канд.  физ.-мат.  наук: 
01.01.05 /Конул Омарова;
 
НАНА, Ин-т Математи-
ки и Механики.- Баку, 2009.- 24с.  
 
60.
 
 
Д2008/195 
Омарова, К.К. Исследование процессов полумар-
ковского блуждания с задерживающими экранами 
[Текст]: дис. канд. физ.-мат. наук: 01.01.05 /Конул 
Омарова;
 
НАНА, Ин-т Математики и Механики.- 
Баку, 2008.- 110 с.  
 
61.
 
 
Д2009/96 
Рустамов,  Р.И.  Моделирование  напряженного 
состояния  и  разрушения  многослойных  цилин-
дрических  структур  [Текст]:  дис.  канд.  физ.-мат. 
наук: 05.13.18 /Рустам  Рустамов;  НАНА,  Инсти-

 
13
тут Кибернетики.- Баку, 2009.- 163с.  
 
62.
 
 
I-37140 
PCI' 2010. The third international conference “Prob-
lems of cybernetics and informatics” [Text].- Baku: 
Elm, 2010.- Volume 1.- 349 p.  
63.
 
 
I-37142 
PCI' 2010. The third international conference “Prob-
lems of cybernetics and informatics” [Text].- Baku: 
Elm, 2010.- Volume 2.- 265 p.  
64.
 
 
I-37144 
PCI' 2010. The third international conference “Prob-
lems of cybernetics and informatics” [Text].- Baku: 
Elm, 2010.- Volume 3.- 347 p.  
Mexanika 
 
65.
 
 
Azf-
259006 
Ağamalıyev,  Ə.Q. Klassik mexanika [Mətn]: ali mək-
təblər üçün dərslik /Əmrulla Ağamalıyev; rəy. S.A.Hacı-
yev, N.M.Qocayev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi
BDU.- Bakı: Bakı Universiteti, 2009.- 272 s.   
 
66.
 
 
DAz200
8/338 
Əhmədova, S.N.  Məsaməli mühitdə ikifazalı mayenin 
süzülməsinin dalğa məsələlərinin tədqiqi [Mətn]: fiz.-ri-
yaz. elm. nam. dər. dis.: 01.02.05 /Svetlana Əhmədova; 
Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- Bakı, 2008.- 104 s.  
 
67.
 
 
DAz200
9/144 
Əliyev, A.A. Diskret paylanmış çubuqlarla möhkəmlən-
dirilmiş, sıxıcı qüvvənin təsirinə  məruz qalan silindrik 
örtüyün maye ilə birgə  rəqsləri [Mətn]: fiz.-riyaz. elm 
üzrə fəls. d-ru dis.: 01.02.04 /Asəf Əliyev; Azərb. Resp. 
Təhsil Nazirliyi, Naxçıvan Dövlət Un-ti.- Naxçıvan, 
2009.-  120 s.  
 
68.
 
 
Ar2010/
1014 
Mustafayev, A.B. Qalın divarlı silindirdə çatların yaran-
ması  və inkişafı [Mətn]: riyaziyyat üzrə  fəls. d-ru dər. 
avt.: 01.02.04 /Azər Mustafayev; AMEA, Riyaziyyat və 
Mexanika in-tu.- Bakı, 2010.- 18 s.  
 
69.
 
 
Ar2010/
Orucova, R.Ü. Koqeziyalı çatların inkişafının konstruk-
tiv tormozlanma mexanikasının sərhəd məsələləri 

 
14
1016 
[Mətn]: riyaziyyat elm. üzrə    fəls. d-ru dər. avt.: 
01.02.04 /Rəna Orucova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirlyi, 
BDU.- Bakı, 2010.- 19 s.  
 
70.
 
 
А2010/2
75 
Рахметуллина, Ж.Т. Движение материальной точки 
в  поле  гравитирующего  диска  [Текст]:  автореф. 
канд. физ.-мат. наук: 01.02.01 /Женисгуль Рахметул-
лина.- Алматы, 2010.-  22 с.  
 
Fizika 
71.
 
 
DAz2009/1
40
 
Abdullayeva, L.K. Metal-yarımkeçirici kontaktının 
elektrofiziki xassələrinə metalın strukturunun təsiri 
[Mətn]: fizika-riyaz. elm. nam. dər. dis.: 05.27.01 
/Ləman Abdullayeva; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, 
BDU.- Bakı, 2009.- 155 s.  
 
72.
 
 
Ar2010/12
26 
Ağamirzəyeva, G.M. Nadir və keçid elementləri 
əsaslı  bəzi mürəkkəb xalkogenidlərin quruluş xüsu-
siyyətləri, elektrofiziki və maqnit xassələri [Mətn]: fi-
zika üzrə fəls. d-ru dər. avt.: 01.04.10 /Gülbəstə Ağa-
mirzəyeva; AMEA, akad. H.M.Abdullayev ad. Fizika 
İn-tu.- Bakı, 2010.- 18 s.  
 
73.
 
 
AdAz2009/
167 
Ələsgərov, F.K. Optimal yarımkeçirici termoelektrik 
termostatlar və soyuducular [Mətn]: texnika elm. d-
ru. dər avt.: 01.04.01 /Faiq Ələsgərov; AMEA, 
H.M.Abdullayev ad. Fizika İn-tu.-Bakı, 2009.- 29 s.  
 
74.
 
 
Azf-
259222
 
Fizika  [Mətn]: ümumtəhsil məktəblərinin 11-ci sinfi
 
üçün dərslik /M.Murquzov (elmi red.) [və b.]; rəy. 
K.Rəhimov, O.Həsənov, H.Quliyev [və b.].- Bakı: 
Bakınəşr, 2009.- 144 s.  
   
75.
 
 
Azf-
259224 
Fizika  [Mətn]: ümumtəhsil məktəblərinin 9-ci sinfi  
üçün dərslik /M.Murquzov, S.Abdullayev, R.Abdura-
zaqov, N.Əliyev; elmi red. N.M.Qocayev; rəy. K.Rə-
himov, S.Məmmədov.- Bakı: Bakınəşr, 2009.- 192 s.  
   
76.
 
 
Azf-
Fizika [Mətn]: ümumtəhsil məktəblərinin 10-cu sinfi 
üçün dərslik /M.İ.Murquzov [və b.]; elmi red. N.Qo-

 
15
259221
 
cayev; rəy. S.Məmmədov, N.Ağayev, K.Adiyeva.- 
Bakı: Bakınəşr, 2009.- 224 s.  
  
77.
 
 
Azf-
259218 
Fizika [Mətn]: ümumtəhsil məktəblərinin 7-ci sinfi 
üçün dərslik /M.İ.Murquzov, S.Q.Abdullayev, 
R.R.Abdurazaqov, N.A.Əliyev; elmi red. N.Qocayev; 
rəy. K.Rəhimov.- Bakı: Bakınəşr, 2008.- 256 s.  
 
78.
 
 
Ar2010/10
27 
Hacıyeva, V.İ.  GaSe və  İnSe laylı yarımkeçiriciləri 
əsasında radiasiyaya davamlı fotoqəbuledicilər 
[Mətn]: fizika üzrə fəls. d-ru dər. avt.: 01.04.01 /Vali-
də Hacıyeva; AMEA, akad. H.M.Abdullayev ad. 
Fizika in-tu.- Bakı, 2010.- 22 s.  
 
79.
 
 
DAz2006/3
01 
Həsənli, H.Ə. Elektrokimyəvi çökdürmə üsulu ilə 
Cd1-xZnxS və CdS1-ySey nazik təbəqələri  əsasında 
hazırlanmış heterokeçidlərin elektrik və fotoelektrik 
xassələri [Mətn]: fizika-riyaz. elm. nam. dər. dis.: 
01.04.04 /Həsən Həsənli; Azərb. Resp. Təhsil Nazir-
liyi, Naxçıvan Dövlət Un-ti.- Bakı, 2006.- 182 s.  
 
80.
 
 
Ar2010/13
00 
Həsənova, X.T. Polietilenqlikol-çaxır turşusunun 
natrium duzu-su ikifazalı sistemlərinin tədqiqi 
[Mətn]: fizika elm üzrə  fəls. d-ru dər. avt.: 01.04.14 
/Xavər Həsənova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, 
BDU.- Bakı, 2010.- 21 s.  
 
81.
 
 
Ar2010/13
02 
Hüseynov, R.K. Bircinsliliyin silisium monokristal-
larının və onların  əsasında yaradılmış strukturların 
elektrofiziki və mexaniki xarakteristikalarına təsiri 
[Mətn]: fizika elm. üzrə fəls. d-ru dər. avt.: 01.04.07 
/Rasim Hüseynov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, 
BDU.- Bakı, 2010.- 21 s.  
 
82.
 
 
Azf-
258894 
Kristalloqrafiya və kristallokimya [Mətn]: ali mək-
təblər üçün dərslik /A.M.Məhərrəmov, M.İ.Çıraqov, 
K.Q.Rəhimov, F.F.Şirinova; rəy. M.S.Salahov, 
S.T.Əmirov, H.R.Nuriyev.- Bakı: Bakı Universiteti, 
2008.- 532 s.  
     Kitabda  müasir  kristalloqrafiya  və kristallokimya 
elminin nəzəri və  təcrübi məsələlərinə aydınlıq gəti-

 
16
rilmiş  və  dərsliyin uyğun fəsilləri müəlliflərin elmi 
tədqiqatlarının nəticələri ilə zənginləşdirilmişdir.  
 
83.
 
 
Ar2010/10
41 
Qocayev, V.M. Azərbaycan ali texniki məktəblərində 
fizika kursunun məzmunu, tədris metodikası və onun 
təkmilləşdirilməsi istiqamətləri [Mətn]: ped. üzrə elm 
d-ru dər. avt.: 13.00.02 /Vəli Qocayev; Azərb. Resp. 
Təhsil Nazirliyi, ADPU.- Bakı, 2010.- 34 s.  
 
84.
 
 
AdAz2010/
10 
Məmmədov, S.H. Günəşin yuxarı atmosferində dina-
mik proseslərin tədqiqi [Mətn]: fizika-riyaz. elm. d-ru 
dər. avt.: 01.03.02 /Sabir Məmmədov; Azərb. Resp. 
Təhsil Nazirliyi, BDU.- Bakı, 2010.- 38 s.  
 
85.
 
 
Ar2010/12
23 
Nəsirov, E.V. K1-x Agx NO3 və K1-x Rbx NO3 
(x=0.025; 0.05; 0.1) monokristallarında quruluş faza 
çevrilmələri [Mətn]: fizika üzrə  fəls. d-ru dər. avt.: 
01.04.10 /Emin Nəsirov; AMEA, akad. H.M.Abdulla-
yev ad. Fizika İn-tu.- Bakı, 2010.-  25 s.  
 
86.
 
 
AdAz2009/
156 
Ramazanov, M.Ə. Aktiv polimer mikro və nano-
kompozitlərin quruluş və xassələrinin formalaşmasın-
da fazalararası hadisələrin rolu [Mətn]: fizika-riyaz. 
elm. d-ru dər. avt.: 01.04.07; 01.04.17 /Məhəmmədəli 
Ramazanov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- 
Bakı, 2009.- 41 s.  
 
87.
 
 
DAz2008/3
46 
Rəhimov, R.N. III-V qrup yarımkeçirici birləşmələr 
əsasında bərk məhlullarda və evtektik kompozitlərdə 
elektron, fonon proseslərin xüsusiyyətləri [Mətn]: 
fizika-riyaz. elm. d-ru dər. dis.: 01.04.10 /Rəşad 
Rəhimov; AMEA, Fizika İn-tu.- Bakı, 2008.- 254 s.  
 
88.
 
 
Ar2010/13
01 
Şirinzadə,  İ.N.  Aşağı temperaturda yandırılan gil-
dolomit kompozisiya materiallarının fiziki-kimyəvi 
əsasları [Mətn]: texn. elm fəls. d-ru dər. avt. /İradə 
Şirinzadə; ATU.- Bakı, 2010.-  36 s.  
 
89.
 
 
Аз2010/19

Акперова,  С.Б.  Асиптотический  анализ  задачи 
теории  упругости  для  радиально-неоднородного 
трансверсального-изотропного  цилиндра  малой 

 
17
толщины  [Текст]:  автореф.  дис.  д-ра  филос.  по 
мат.  наукам: 01.02.04 /Севда  Акперова;  М-во 
Образования Азерб. Респ., БГУ.- Баку, 2010.-  
22  с.  
 
90.
 
 
Д2008/191 
Алескеров,  Ф.К.  Оптимальные  полупроводнико-
вые  термоэлектрические  термостаты  и  охладите-
ли  [Текст]:  дис.  д-ра  техн.  наук: 01.04.01 /Фаик 
Алескеров;  НАНА,  Ин-т  Физики  им.  акад. 
Г.Б.Абдуллаева.- Баку, 2008.- 294 с.  
 
91.
 
 
Ад2009/90  Алиева, Х.Г. Изгиб и разрушение перфорирован-
ных  пластин  [Текст]:  автореф.  канд.  физ.-мат. 
наук: 01.02.04 /Хиджран  Алиева;  НАНА,  Ин-т 
Математики и Механики.- Баку, 2009.-20 с.  
 
92.
 
 
Д2008/186 
Алиева,  Х.Г.  Изгиб  и  разрушение  перфориро-
ванных пластин [Текст]: дис. канд. физ.-мат. наук: 
01.02.04 /Хиджран  Алиева;  М-во  Образования 
Азерб Респ., АзТУ.- Баку, 2008.- 152 с.  
 
93.
 
 
Ад2010/20  Ахмедов,  Т.М.  Дробные  производные  в  гранич-
ных задачах электродинамики [Текст]: автореф. д-
ра наук по мат.: 01.01.03 /Тураб Ахмедов; НАНА, 
Ин-т Математики и Механики.- Баку, 2010.- 45с.  
 
94.
 
 
Д2009/81 
Ахмедов,  Т.М.  Дробные  производные  в  гранич-
ных  задачах  электродинамики  [Текст]:  дис.  д-ра 
физ.-мат.  наук: 01.01.03 /Тураб  Ахмедов;  НАНА, 
Ин-т Математики и Механики.- Баку, 2009.-  
 225 с.  
 
95.
 
 
Д2008/189 
Гасанов,  И.С. Особенности процессов интенсив-
ной  генерации  заряженных  частиц  при  формиро-
вании  плазменных  систем  и  поверхностных 
структур  [Текст]:  дис.  д-ра  физ.-мат.  наук: 
01.04.04 /Ильхам  Гасанов;  НАНА,  Ин-т  Физики 
им. акад. Г.М.Абдуллаева.- Баку, 2008.- 278 с.  
 
96.
 
 
Аз2010/12
Дашдамиров,  М.К.  Пострадиационные  молеку-
лярные процессы в электретных полимерных ком-

 
18

позитах  [Текст]:  автореф.  д-ра  филос.  по  физ. 
наукам: 01.04.24 /Маммед  Дашдамиров;  НАНА, 
Ин-т Радиационных Проблем.- Баку, 2010.- 25 с.  
 
97.
 
 
Аз2010/19

Джавадова,  М.М.  Элемент  памяти  на  основе 
сложных  полупроводников  и  его  применение  в 
системах  коммутации  [Текст]:  автореф.  дис.  д-ра 
филос.  по  техн.: 05.13.05 /Мирфатма  Джавадова; 
АзТУ.- Баку, 2010.- 23 с.  
 
98.
 
 
Ад2008/90  Джафарова, С.Р. Расчет зонной структуры и изу-
чение  оптических  свойств  соединения TIGaSe2 
[Текст]:  автореф.  канд.  физ.-мат.  наук: 01.04.07 
/Севиндж  Джафарова;  М-во  Образования
 
Азерб. 
Респ., АзТУ.- Баку, 2008.- 24 с.  
 
99.
 
 
Д2008/183 
Джафарова, С.Р. Расчет зонной структуры и изу-
чение  оптических  свойств  соединения TIGaSe2 
[Текст]:  дис.  канд.  физ.-мат.  наук: 01.04.07 /Се-
виндж  Джафарова;  М-во  Образования  Азерб. 
Респ., АзТУ.- Баку, 2008.- 124 с.  
 
100.
 
 
Ад2009/10

Кязимова,  В.К.  Получение  и  электрические 
свойства  твёрдых  растворов  Германий-Кремний, 
сложно-легированных  примесями  меди,  индия  и 
сурьмы [Текст]: автореф. дис. д-ра филос. по физ.-
мат.  наукам: 01.04.10 /Вюсаля  Кязимова;  НАНА, 
Ин-т Физики.- Баку, 2009.- 26 с.  
 
101.
 
 
Д2009/95 
Кязимова,  В.К.  Получение  и  электрические 
свойства  твёрдых  растворов  Германий-Кремний, 
сложно-легированных  примесями  меди,  индия  и 
сурьмы  [Текст]:  дис.  д-ра  филос.  по  физ.-мат. 
наукам: 01.04.10 /Вюсаля Кязимова; НАНА, Ин-т 
Физики.- Баку, 2009.- 153 с.  
 
102.
 
 
Ад2010/21  Мамедов, А.А. Спектроскопия сульфидов и окси-
сульфидов редкоземельных элементов и стекол на 
их  основе  [Текст]:  автореф.  дис.  д-ра  физ.-мат. 
наук: 01.04.10 /Арзу  Мамедов;  НАНА,  Ин-т  Фи-
зики им. акад. Г.М.Абдуллаева.- Баку, 2010.- 42 с.   

 
19
 
103.
 
 
Д2010/7 
Мамедов, А.А. Спектроскопия сульфидов и окси-
сульфидов редкоземельных элементов и стекол на 
их  основе  [Текст]:  дис.  д-ра  физ.-мат.  наук: 
01.04.10 /Арзу Мамедов; НАНА, Ин-т Физики им. 
акад. Г.М.Абдуллаева.- Баку, 2010.- 362 с.  
 
104.
 
 
2-789411 
Мухтаров,  А.И.  Квантовая  механика  [Текст]: 
учебное  пособие  для  вузов  /А.И.Мухтаров  (пре-
дисл.);  рец.  Н.А.Кулиев,  С.А.Гаджиев;  науч.  ред. 
Р.Х.Мурадов.-  Баку:  Бакы  Университети, 2009.- 
616 с.  
      В книге разъясняются основные принципы не-
релятивистской  и  релятивистской  квантовой  ме-
ханики, и дается их применение к решениям раз-
личных квантовомеханических задач.  
 
105.
 
 
Аз2010/12

Нурубейли,  Т.К.  Энерго-масс-анализатор  заря-
женных  частиц  с  аксиально-симметричным  элек-
трическим полем [Текст]: автореф. д-ра филос. по 
физ.: 01.04.01 /Тарана  Нурубейли;  НАНА,  Ин-т 
Физики
 
им. Г.М.Абдуллаева.- Баку, 2010.- 23 с.  
 
106.
 
 
Аз2010/12

Пирмамедов, И.Т. Нелинейные колебания с уче-
том  повреждаемости  элементов  конструкций  в 
вязкоупругой среде [Текст]: автореф. д-ра наук по 
механике: 01.02.04 /Ильхам  Пирмамедов;  НАНА, 
Ин-т Математики и Механики.- Баку, 2010.- 45 с.  
 
107.
 
 
Аз2010/15

Рагимов,  С.С.  Явления  переноса  электрических 
зарядов  и  тепла  в  высокотемпературных  сверх-
проводящих Y-Ba-Cu-O и Bi-Sr-Ca-Cu-O системах 
[Текст]: автореф. д-ра физ. наук: 01.04.07 /Садияр 
Рагимов;  М-во  Образования  Азерб.  Респ.,  БГУ.- 
Баку, 2010.- 33 с.  
 
108.
 
 
2-789569 
Физика [Текст]: учебник для 10 класса общеобр. 
школы  /М.И.Мургузов  [и  др.];  науч.  ред. 
Н.Годжаев;  ред.  О.Гасанов;  пер.  С.Джалилова; 
ред.  пер.  Р.Касумова;  рец.  О.Гасанов,  И.Алиева.-  
Баку: Bakı, 2010.- 224 с.  

 
20
 
109.
 
 
2-789619 
Физика  [Текст]: учебник для 11 класса общеобр. 
школы  /М.И.Мургузов  [и  др.];  пер.  К.Нуриева; 
ред. О.Гасанов.- Баку: Bakı, 2010.- 144 с.  
 
110.
 
 
2-789568 
Физика  [Текст]:  учебник  для 9 класса  общеобр. 
школы  /М.И.Мургузов,  С.Г.Абдуллаев,  Р.Р.Абду-
разагов,  Н.А.Алиев;  науч.  ред.  Н.Годжаев;  ред. 
О.Гасанов;  ред.  пер.  Р.Касимова;  рец.  О.Гасанов, 
А.Аббасзаде.- Баку: Bakı, 2010.- 208 с.  
 
111.
 
 
2-789612 
Физика  [Текст]:  учебник  для 8 класса  общеобр. 
школы  /М.Мургузов,  С.Абдуллаев,  Р.Абдураза-
гов,  Н.Алиев;  науч.  ред.  Н.Годжаев;  ред.  О.Гаса-
нов  (рец.);  пер.  К.Нуриева;  рец.  И.Б.Тарагачёва.- 
Баку: Bakı, 2010.- 144 с.  
 
Astronomiya 
112.
 
 
Azf-
259180 
Astronomiya [Mətn]: ümumtəhsil məktəblərinin 11-
ci sinifləri üçün dərslik /M.İ.Murquzov, A.Y.Mehdi-
yev, R.R.Abdurazaqov [və b.]; rəy. K.Rəhimov, 
Ş.Məmmədov, F.Tağıyeva; elmi red. M.İ.Murquzov, 
A.Y.Mehdiyev.- Bakı: Bakınəşr, 2010.- 96 s.  
 
113.
 
 
Аз2010/18

Абдуллаева,  С.Н.  Научно-методические  основы 
построения наземного комплекса дистанционного 
зондирования  атмосферного  аэрозоля  [Текст]: 
автореф.  дис.  д-ра  по  техн.  наукам: 05.07.12 
/Севиндж Абдуллаева; М-во Оборонной Промыш-
ленности  Азерб.  Респ.;  Нац.  Аэрокосмическое 
Агентство.- Баку, 2010.- 24 с.  
 
114.
 
 
Аз2010/16

Азимова,  С.Р.  Разработка  и  исследование  новых 
методов  для  измерения  оптических  показателей 
атмосферы и атмосферно-поверхностной системы 
[Текст]:  автореф.  д-ра  филос.  по  техн.  наукам: 
05.07.12 /Сима  Азимова;  М-во  Оборонной  Про-
мышленности;  Нац.  аэрокосмическое  агентство.- 
Баку,  2010.- 22 с.  
 

 
21
115.
 
 
2-789566 
Астрономия  [Текст]:  учебник  для 11 классов 
общеобр.  школ  /М.Мургузов,  А.Мехтиев  (под 
ред.), Р.Абдуразагов [и др.]; ред. пер. Н.Баннаева; 
рец. К.Рагимов.- Баку: Bakınəşr, 2010.-  96 с.  
 
116.
 
 
Д2010/13 
Мамедов,  С.Г.  Исследование динамических про-
цессов  в  верхней  атмосфере  солнца  [Текст]:  дис. 
д-ра физ.-мат. наук: 01.03.02. /Сабир Мамедов; М-
во  Образования  Азерб.  Респ.,  БГУ.-  Баку, 2010.- 
344 с.  
 
Kimya 
117.
 
 
Ar2010/12
20 
Ağayeva, S.B. Toluolun disproporsionallaşması  və 
aşağımolekullu (C2-C5) alkanların çevrilməsi proses-
lərinin fəallaşdırılması üçün seolit sistemlərinin məq-
sədyönlü modifikasiyası [Mətn]: kimya elm. d-ru dər. 
avt.: 02.00.13; 02.00.15 /Sürəyya Ağayeva; AMEA, 
akad. Y.H.Məmmədəliyev ad. Neft-Kimya Prosesləri 
İn-tu.- Bakı, 2010.- 34 s.  
 
118.
 
 
DAz2008/3
39 
Gülalov, Ö.M. Renium (III, IV və V)-in bir sıra aro-
matik aminlərlə kompleks birləşmələrinin sintezi və 
tədqiqi [Mətn]: kimya elm. nam. dər. dis.: 02.00.01 
/Ömər Gülalov; AMEA, Kimya Problemləri  İn-tu; 
ADNA.- Bakı, 2008.- 140 s.  
 
119.
 
 
Ar2010/95

Daşdıyeva, Q.B. TI-Sn (Pb)-Bi-Te sistemlərinin bəzi 
qatılıq müstəviləri üzrə faza tarazlıqları və termodina-
mik xassələri [Mətn]: kimya elm. üzrə fəls. d-ru dər.
 
avt.: 02.00.04 /Qənirə Daşdıyeva; Azərb. Resp. Təh-
sil Nazirliyi, BDU.- Bakı, 2010.- 24 s.  
 
120.
 
 
Azf-
258969 
Əkbərov, O.H. Yüksəkmolekullu birləşmələr kimya-
sı [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /Oqtay Əkbərov, 
A.Ə.Əzizov, E.O.Əkbərov; rəy. Y.M.Bilalov, 
T.H.Xanlarov; red. N.M.Seyidov.- Bakı: Bakı Uni-
versiteti, 2009.- 364 s.  
     Kitabda  yüksəkmolekullu birləşmələr kimyasının 
əsas anlayışları, polimer makromolekullarının quruluş 
xüsusiyyətləri, polimer məhlulları, yüksəkmolekullu 

 
22
birləşmələrin sintez üsulları və kimyəvi çevrilmələri, 
habelə  ən mühüm polimerlər haqqında məlumatlar 
ümumiləşdirilərək şərh edilir.  
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə