AZƏrbaycan respublikasi məDƏNİYYƏt və turizm naziRLİYİ M. F. Axundov adina azərbaycan miLLİ KİtabxanasiYüklə 2.8 Kb.
PDF просмотр
səhifə3/31
tarix23.12.2016
ölçüsü2.8 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

 
121.
 
 
Ar1989/11
03 
Heterosiklik birləşmələr [Mətn]: tematik elmi mə-
qalələr məcmuəsi /red. hey. E.M.Mövsümzadə, 
A.L.Şabanov; Azərb. SSR Xalq Təhsili Nazirliyi; 
M.Əzizbəyov ad. Azərb. Neft və Kimya İn-tu.- Bakı: 
AzINEFTEXIM, 1989.- 115 s.  
 
122.
 
 
Ar2010/12
17 
Kərimov, M.Ə. Pirrotinləşmiş filizçay polimetal 
sulfid filizinin sulfatlaşdırıcı yanma üsulu ilə emalı 
[Mətn]: kimya üzrə  fəls. d-ru dər. avt.: 02.00.01 
/Malik Kərimov; AMEA, akad. M.F.Nağıyev ad. 
Kimya Poblemləri İn-tu.- Bakı, 2010.- 26 s.  
 
123.
 
 
Azf-
259139
 
Kimya [Mətn]: ümumtəhsil məktəblərinin 10-cu sinfi
 
üçün dərslik /V.Abbasov [və b]; rəy. F.Sadıqov [və 
b.].- Bakı: Aspoliqraf, 2009.- 112 s.  
 
124.
 
 
Azf-
259166 
Kimya [Mətn]: ümumtəhsil məktəblərinin 8-ci sinfi 
üçün dərslik /V.Abbasov (red.) [və b.]; rəy. F.Sadı-
qov,  Ə.Əzizov,  Ş.Atayeva, X.İsmaylov.- Bakı: 
Aspoliqraf, 2010.- 144 s.  
 
125.
 
 
Azf-
259215 
Kimya  [Mətn]: ümumtəhsil məktəblərinin 9-cu sinfi 
üçün dərslik /V.Abbasov (red.) [və b.]; rəy. F.Sadı-
qov, Ə.Əzizov, S.Əzimova, Ə.Nağıyev.- Bakı: Aspo-
liqraf, 2009.- 176 s.  
 
126.
 
 
Azf-
259140 
Kimya [Mətn]: ümumtəhsil məktəblərinin 11-ci sinfi 
üçün dərslik /V.M.Abbasov [və b.]; rəy. F.Sadıqov, 
Ə.Əzizov, T.Qurbanova [və b.].- Bakı: Aspoliqraf, 
2009.-160 s.  
 
127.
 
 
Ar1989/10
90 
Kraun-efirlərin sintez və tətbiqi sahəsində yeni nai-
liyyətlər [Mətn]: tematik elmi məqalələr məcmuəsi 
/red. hey. A.L.Şabanov; E.M.Mövsumzadə; S.S.Sul-
tanzadə; Azərb. SSR Xalq Təhsili Nazirliyi, 
M.Əzizbəyov adına Azərb. Neft və Kimya İn-tu.- 
Bakı: [s.n.], 1989.- 112 s.  

 
23
   
128.
 
 
Azf-
258974 
Quliyev, T.N. Kimyəvi rabitə [Mətn]: dərs vəsaiti 
/Təhməz Quliyev; rəy. N.M.Qocayev, N.S.Nəbiyev; 
red. T.M.Mürsəlov.- Bakı: Bakı Universiteti, 2008.- 
268 s.  
 
129.
 
 
Ar2010/12
24 
Qurbanova, N.İ. Doymamış elastomerlərin xlorsirkə 
turşusu törəmələri ilə kimyəvi modifikasiyası və alın-
mış məhsullar əsasında kompozisiyalar [Mətn]: kim-
ya elm. d-ru dər. avt.: 02.00.06 /Nuşabə Qurbanova; 
AMEA, Kimya Problemləri İn-tu.- Bakı, 2010.- 41 s.  
 
130.
 
 
Azf-
259001
 
Məhərrəmov, A.M. Üzvi kimyada fiziki tədqiqat 
üsulları [Mətn]: ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /Abel 
Məhərrəmov,  Ş.S.Nəsibov, M.Ə.Allahverdiyev; red. 
Ə.Ə.Məcidov; rəy. M.N.Məhərrəmov.- Bakı: Bakı 
Universiteti, 2009.- 104 s.  
  
131.
 
 
DAz2009/1
26 
Muradxanov, R.M. Solvatlaşdırılmış  dəmirikixlori-
din bəzi aminlərlə aktivləşdirilmiş tsiklopentadienlə 
qarşılıqlı təsiri ilə ferrosenin alınması [Mətn]: kimya 
elm. nam. dər. dis.: 02.00.01 /Rövşən Muradxanov; 
AMEA, akad. M.F.Nağıyev ad. Kimya Problemləri 
İn-tu.- Bakı, 2009.- 133 s.  
 
132.
 
 
Az2009/98 
Rəfiyeva, H.L. Misin (II) tiazolidin-2,4-dion törəmə-
ləri ilə müxtəlifliqandlı kompleks birləşmələrinin təd-
qiqi və analitik tətbiqi [Mətn]: kimya еlm. nam. dər. 
avt.: 02.00.02 /Hicran Rəfiyeva; Azərb. Resp. Təhsil 
Nazirliyi, BDU.- Bakı, 2009.- 22 s.  
 
133.
 
 
Az2009/98
 
Rəfiyeva, H.L. Misin (II) tiazolidin-2,4-dion törəmə-
ləri ilə müxtəlif-liqandlı kompleks birləş-mələrinin 
tədqiqi və analitik tətbiqi [Mətn]: kimya. еlm. nam. 
dər. dis.: 02.00.02 /Hicran Rəfiyeva; Azərb. Resp. 
Təhsil Nazirliyi, BDU.- Bakı, 2009.- 143 s.  
 
134.
 
 
Az2008/33
3
 
Sucayev, Ə.R. MONO-, Dİ (2-Hidroksipropil) amin-
lərin və onlar əsasında tiokarbamidlərin sintezi və 
xassələri [Mətn]: kimya elm. nam. dər. dis.: 02.00.03 
/Əfsun Sucayev; AMEA, akad. Ə.M.Quliyev ad. 

 
24
Aşqarlar Kimyasi İn-tu.- Bakı, 2008.- 128 s.  
 
135.
 
 
Azf-
259437 
Şəfaqətova, G.G. Kompleks birləşmələr kimyası 
[Mətn]: ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /Gülputa Şəfa-
qətova (ön söz); rəy.  Ə.N.Qurbanov, Ö.M.Əliyev.- 
Bakı: Ləman, 2010.- 131 s.  
     Kitabda kompleks birləşmələrdə kimyəvi rabitənin 
yaranmasının kvant-mexaniki nəzəriyyələr  əsasında 
izahı, izomerlik hadisəsi, məhlulda kompleksin təbi-
əti, elementlərin kompleksəmələgətirmə qabiliyyəti 
şərh edilmişdir.  
 
136.
 
 
Ar2010/95

Şirinov, E.Q. Sənaye alüminat məhlullarından vana-
diumun elektrokimyəvi üsulla ayrılma prosesinin 
tədqiqi [Mətn]: kimya üzrə  fəls. d-ru dər. avt.: 
02.00.04 /Elman Şirinov; Azərb. Resp. Təhsil Nazir-
liyi, BDU.- Bakı, 2010.- 25 s.  
 
137.
 
 
Аз2010/16

Абдуллаева,  Н.Р.  Синтез  компонентов  и  при-
садок  к  топливам  на  основе  природных  органи-
ческих  кислот,  исследование  их  антистатических 
свойств  [Текст]:  автореф.  д-ра.  филос.  по  техн. 
наукам: 05.17.07 /Нармина  Абдуллаева;  НАНА, 
Ин-т  Нефтехимических  Процессов  им.  акад. 
Ю.Г.Мамедалиева.- Баку, 2010.- 24 с.  
 
138.
 
 
Аз2010/14

Агаева,  С.Б.  Направленное  модифицирование 
цеолитных каталитических систем для активации 
процессов  диспропорционирования  толуола  и 
превращения  низкомолекулярных  алканов  С2-С5 
[Текст]:  автореф.  д-ра  хим.  наук: 02.00.13, 
02.00.15 /Сурая Агаева; НАНА, Ин-т Нефтехими-
ческих  Процессов  им.  акад.  Ю.Г.Мамедалиева.- 
Баку, 2010.- 34 с.  
 
139.
 
 
Аз2010/13

Алиев, А.Ш. Электрохимические основы синтеза 
тонких  пленок  халькогенидов  кадмия  и  свойства 
их  полупроводниковых  гетеросистем  [Текст]: 
автореф. д-ра хим. наук: 02.00.01, 02.00.05 /Акиф 
Алиев; НАНА, Ин-т Хим. Проблем.-  Баку, 2010.- 
50 с.  

 
25
 
140.
 
 
Аз2010/20

Аскеров, Р.К. Новые макроциклические рецепто-
ры на основе диамидо-дииминальных и диамино-
дииминных  строительных  блоков:  синтез,  строе-
ние и взаимосвязь структура-свойства [Текст]: ав-
тореф. дис. д-ра филос. по хим. наукам: 02.00.03; 
02.00.04 /Ризван  Аскеров;  М-во  Образования 
Респ. Азерб., БГУ.- Баку, 2010.- 28 с.  
 
141.
 
 
Д2010/6 
Бахшалиева,  Э.А.  Физико-химические  взаимо-
действия  в  системах Ln-Sn(Pb)-Te(Se) и  свойства 
материалов на их основе [Текст]: дис. д-ра филос. 
по  хим.  наукам: 02.00.01 /Эльнара  Бахшалиева; 
М-во  Просвещения  Азерб.  Респ.,  АГПУ.-  Баку, 
2010.- 169 с.  
 
142.
 
 
Аз2010/14

Гаджиева,  Ф.В. Формирование структуры и исс-
ледование  свойств  нанокомпозиций  на  основе 
сульфида кадмия с полипропиленом и поливини-
лиденфторидом  [Текст]:  автореф.  д-ра  филос.  по 
хим. наукам: 02.00.04 /Флора Гаджиева; М-во Об-
разования Азерб. Респ., БГУ.- Баку, 2010.- 24 с.  
 
143.
 
 
Аз2010/14

Гараева,  С.Р.  Синтез,  исследование  строения  и 
свойств  комплексов  металлов  с  производными 
аминокислот,  олигомерными  амино-  и  нитрокар-
боновыми  кислотами  [Текст]:  автореф.  д-ра 
филос.  по  хим.  наукам: 02.00.01 /Севиндж  Гара-
ева;  НАНА,  Ин-т  Хим.  Проблем  им.  акад. 
М.Ф.Нагиева.- Баку, 2010.- 28 с.  
 
144.
 
 
Д2009/92 
Рамазанов, М.А. Роль межфазных явлений в фор-
мировании  структуры  и  свойств  активных  поли-
мерных  микро  и  нанокомпозитов  [Текст]:  дис.  д-
ра  физ.-мат.  наук: 01.04.07; 01.04.17 /Махаммад-
али  Рамазанов;  М-во  Образования  Азерб.  Респ., 
БГУ; НАНА, Ин-т Физики.- Баку, 2009.- 343 с.  
 
145.
 
 
Аз2010/13

Исмайлова,  Н.С. Получение водородсодержаще-
го технологического газа конверсией метана водя-
ным  паром  на  металлцеолитных  катализаторах 

 
26
для  восстановления диоксида серы [Текст]: авто-
реф.  д-ра  филос.  по  хим.  наук.: 02.00.01 /Нигяр 
Исмайлова;  НАНА,  Ин-т  Хим.  Проблем.-  Баку, 
2010.- 29 с.  
 
146.
 
 
Аз2010/20

Магеррамли, Т.М. Реакции карбонильных соеди-
нений по активнометиленовой группе и продукты 
их превращения [Текст]: автореф. дис. д-ра филос. 
по хим. наукам: 02.00.03 /Турхан Магеррамли; М-
во  Образования  Азерб.  Респ.,  БГУ.-  Баку, 2010.-   
26 с.  
 
147.
 
 
Аз2010/14

Мамедов,  Э.А.  Электрокаталитическая  очистка 
многокомпонентных сточных вод промышленных 
производств  [Текст]:  автореф.  д-ра  химических 
наук: 03.00.16; 02.00.15 /Эльшад  Мамедов; 
НАНА, 
Ин-т 
Радиационных 
Проблем.- 
Баку,2010.- 36 с.  
 
148.
 
 
Д2010/10 
Мустафаева,  Р.М. Закономерности синтеза ката-
литических систем на основе цеолитов и исследо-
вание их свойств в процессах превращения арома-
тических  углеводородов    [Текст]:  дис.  д-ра.  хим. 
наук: 02.00.04 /Рена Мустафаева; М-во Образова-
ния Азерб. Респ., БГУ.- Баку, 2010.- 257 с.  
 
149.
 
 
Аз2010/18

Тарек Мохамед Абуль-Футух Мохамед. Получе-
ние высокооктанового экологически чистого топ-
лива на базе процесса риформинга и каталитичес-
кого  крекинга  с  использованием  оксигенатов 
[Текст]: автореф. дис. д-ра филос. по техн. наук.: 
05.17.07 /Тарек  Мохамед  Абуль-Футух  Мохамед; 
НАНА,  Ин-т  Нефтехимических  Процессов  им. 
акад. Ю.Г.Мамедалиева.- Баку, 2010.- 25 с.  
 
150.
 
 
2-789595 
Химия  [Текст]:  учебник  для 10 класса  общеобр. 
школ  /В.Аббасов  (ред.) [и  др.];  рец.  Ф.Садыгов, 
Э.Азизов  (пер.),  Х.Исмаилов,  С.Ахмедова;  пер. 
М.Аббасов.- Баку: Aspoliqraf, 2009.- 112 с.  
   

 
27
151.
 
 
2-789614 
Химия  [Текст]:  учебник  для 11 класса  общеобр. 
школ  /В.Аббасов  (под  общ.  ред) [и  др.];  рец. 
Ф.Садыгов  [и  др.];  пер.  М.Аббасов,  Э.Азизова, 
Б.Эйвазов,  И.Асадов.-  Баку: Aspoliqraf, 2009.-   
160 с.  
 
152.
 
 
2-789618 
Химия  [Текст]:  учебник  для 8 класса  общеобр. 
школ  /В.Аббасов  (ред.),  М.Аббасов  (пер.), 
Р.Алиев [и др.]; рец. Ф.Садыгов, Э.Азизов (пер.), 
Ш.Атаева [и др.].- Баку: Aspoliqraf, 2010.-144 с.  
 
153.
 
 
2-789575 
Химия  [Текст]:  учебник  для 9 класса  общеобр. 
школ  /В.Аббасов  (ред.) [и  др.];  рец.  Ф.Садыгов, 
Э.Азизов;  пер.  М.Аббасов,  Э.Азизова,  Б.Эйвазов, 
И.Асадов.- Баку: Aspoliqraf, 2010.- 175 с.  
 
154.
 
 
А2010/271  Якуцени,  С.П.  Геологические  условия  накопле-
ния углеводородного сырья с токсическими свой-
ствами  компонентов [Текст]:  автореф.  д-ра  геол.-
минерал.  наук: 25.00.36 /Сергей  Якуцени.-  М., 
2010.- 42 с.  
 
Geodeziya 
 
155.
 
 
К-3781 
Иллюстрированный  Атлас  мира  [Карты] /отв. 
ред. 
А.Г.Косиков; 
ред. 
М.Ю.Любимцев, 
И.В.Соколов.-  М.:  Ультра-ЭКСТЕНТ:  Фирма 
Арбалет, 2010.- 1 атл.- 191 с. 
 
156.
 
 
I-37149 
The Gazetteer of Korea [Text].- Thailand: National 
Geographic Information Institute, 2009.-124 p.  
157.
 
 
I-37182 
The National atlas of Korea [Text].- Thailand: 
National Geographic Information Institute, 2009.- 
192 p.  
Geofizika 
158.
 
 
Ar2010/96

Vahabi, C.M. Yağış axımının eksperimental üsulla 
tədqiqi (İran İslam Respublikası  timsalında) [Mətn]: 
coğrafiya elm. üzrə fəls. d-ru dər. avt.: 25.00.27 /Cəlil 

 
28
Vahabi; AMEA, akad. H.Ə.Əliyev ad. Coğrafiya İn-
tu.- Bakı, 2010.- 26 s.  
 
159.
 
 
А2010/273  Кауазов, А.М. Определение максимальных снего-
запасов в зерносеющей зоне Северного Казахста-
на  по  данным  дистанционного  зондирования 
[Текст]: автореф. канд. геогр. наук: 25.00.27 /Аза-
мат Кауазов.- Алматы, 2010.- 21 с.  
 
160.
 
 
Д2009/85 
Кулиев,  Г.И.  Особенности  метеорологического 
обеспечения управления воздушным движением в 
азербайджанском  секторе  Каспия  [Текст]:  дис.  д-
ра техн. наук: 25.00.30 /Гаджиага Кулиев; Закры-
тое  Акционерное  Общество  "Азербайджан  Хава 
Йоллары", Нац. Академия Авиации.- Баку, 2009.- 
350 с.  
 
Geologiya 
161.
 
 
Azf-
259737 
Babayev, Ş.Ə. Azərbaycan-rus-ingiliscə qısa ensiklo-
pedik geoloji lüğət [Mətn] /Şıxəli Babayev; red. 
H.M.Hüseynov.- Bakı: MBM, 2008.- 414 s.  
 
162.
 
 
Azf-
258757 
Horovlu, Ş.Z. 70 illik ömür yolu [Mətn] /Şövkət Ho-
rovlu.- Bakı: Şirvannəşr, 2007.- 89 s.  
     Kitabda  geologiya-mineralogiya  elmləri doktoru, 
professor, görkəmli alim, pedaqoq və ali məktəb təd-
risi sahəsində tanınmış mütəxəssis-müəllim Hüsey-
nov Hüseyn Məhərrəm oğlunun həyatı, elmi-pedaqoji 
və istehsalat-əmək fəaliyyəti əks  olunmuşdur.  
 
163.
 
 
Azf-
259468 
Nağıyev, V.N. Kiçik Qafqazın səpinti qızıl yataqları-
nın yerləşmə qanunauyğunluqları [Mətn] /V.N.Nağı-
yev, red. H.Çələbi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Na-
zirliyi; Milli Geoloji Kəşfiyyat Xidməti.- Bakı: Elm, 
2007.- 100 s.  
    Kitabda  Kiçik  Qafqazın səpinti qızıl yataqları  və 
təzahürləri haqqında  məlumat verilir.  
 
164.
 
 
Д2010/3 
Алиев, Э.Г. Оценка уязвимости Самур-Абшерон-
ского канала к природным и антропогенным воз-

 
29
действиям  и  планирование  предварительных  мер 
[Текст]:  дис.  д-ра  филос.  по  геогр.  наукам: 
25.00.36 /Эльнур Алиев; ОАО Мелиорации и Вод-
ного 
Хозяйства 
Азерб., 
АзНИИ 
Водных 
Проблем.- Баку, 2010.- 142 с.  
 
165.
 
 
А2010/289  Заборин, М.С. Влияние геодинамических зон уг-
леносной толщи на формирование геолого-эколо-
гической  обстановки  при  ликвидации  шахт 
[Текст]: автореф. канд. геол. наук: 04.00.16 /Миха-
ил  Заборин;  М-во  Образования  и  Науки,  Нац. 
Горный Ун-т.- Днепропетровск, 2010.- 19 с.  
 
166.
 
 
1-704631 
Лазарев, В.В. Геология [Текст]: учебное пособие 
для  студ.  средних  спец.  учеб.  завед.  обуч.  по 
спец.: 130503 "Разработка  и  эксплуатация  нефтя-
ных  и  газовых  месторождений"  и 130504: "Буре-
ние  нефтяных  и  газовых  скважин" /В.В.Лазарев.- 
Волгоград: Издат. Дом "Ин-Фолио", 2010.- 384 с.  
     В  книге  изложены  основные  положения  по 
изучению  основ  общей  геологии,  минералогии  и 
петрографии, исторической  и  структурной  геоло-
гии,  геологии  нефти  и  газа,  поиска  и  разведки, 
нефтегазопромысловой геологии.  
 
167.
 
 
Ад2008/96  Мамедова,  З.Э. Установление наилучшего режи-
ма  эксплуатации  газопроявляющих  насосных 
скважин  [Текст]:  автореф.  дис.  канд.  техн.  наук: 
25.00.17 /Зенфира  Мамедова;  М-во  Образования 
Азерб.  Респ.,  НИИ  "Геотехнологические  Пробле-
мы Нефти, Газа и Химия".- Баку, 2008.-  24 с.  
 
168.
 
 
Д2007/301 
Мамедова,  З.Э. Установление наилучшего режи-
ма  эксплуатации  газопроявляющих  насосных 
скважин  [Текст]:  дис.  канд.  техн.  наук: 25.00.17 
/Зенфира Мамедова; Ин-т Научных Исследований 
Гос.  Нефтяной  Компании  Азерб.  Респ.-  Баку, 
2007.- 176 с.  
 
169.
 
 
Аз2010/20
Моссалам,  Х.Ф.  Разработка  методов  очистки 
промышленных  сточных  вод  [Текст]:  автореф. 

 
30

дис.  д-ра  филос.  по  хим.  наукам: 02.00.13 /Халед 
Фаез  Моссалам;  НАНА,  Ин-т  Нефтехимических 
Процессов  им.  акад.  Ю.Г.Мамедалиева.-  Баку, 
2010.- 20 с.  
 
170.
 
 
Д2010/11 
Тахер  Эль-Сибай  Тахер  Эль-Фхрани.  Исследо-
вание  и  разработка  прогрессивной  технологии  и 
техники безориентированного искривления и раз-
водки  стволов  скважин в  кусте  [Текст]: дис.  д-ра 
филос.  по  техн.  наукам: 25.00.15 /Тахер  Эль-Си-
бай Тахер Эль-Фхрани; АГНА.- Баку, 2010.- 177 с.  
 
Cografiya 
171.
 
 
Azf-
259182 
Alxasov, O.K. Dünyanın iqtisadi və sosial coğrafiya-
sı [Mətn]: ümumtəhsil məktəblərinin IX sinfi üçün 
dərslik /Oqtay Alxasov, Y.Ə.Qəribov, A.Z.Bağmanlı; 
red. M.Museyibov; rəy. Ç.İsmayılov, Ç.Balaxanov, 
S.Rüstəmova.- Bakı: Aspoliqraf, 2010.- 144 s.  
 
172.
 
 
Azf-
259648 
Allahverdiyev, F.N. Azərbaycan Respublikasının 
Qarabağ bölgəsində eroziya prosesi, erməni təcavüzü 
nəticəsində  əmələ  gələn hərbi eroziya, onun ekosis-
temlərə və ekoloji duruma təsiri [Mətn] /Fazil Allah-
verdiyev; elmi red. B.Q.Şəkuri (ön söz).- Bakı: 
MBM, 2010.- 208 s.  
     Əsərdə Qarabağ regionunda eroziya prosesinin eti-
ologiyası, onu əmələ  gətirən amillər haqqında  ətraflı 
məlumat verilir. Monoqrafiyada 1980-ci illərdən baş-
layaraq erməni təcavüzü nəticəsində  əmələ  gələn 
hərbi eroziya və onun yaratdığı  fəsadlar haqqında 
məlumatlar verilir.  
 
173.
 
 
Azf-
259183 
Əlizadə, E.K. Coğrafiya: Ümumi fiziki coğrafiya 
[Mətn]: 6-cı sinif üçün dərslik /Elbrus Əlizadə, 
N.Seyfullayeva; ümumi red. M.A.Müseyibov; rəy. 
Ş.Dadaşov, A.Hüseynli.- Bakı: Azərbaycan, 2008.- 
144 s.  
 
174.
 
 
DAz2008/3
Hüseynli, N.İ. Abşeron yarımadasının müasir land-
şaftları və ekoloji problemləri [Mətn]: coğrafiya elm. 

 
31
40 
nam. dər. dis.: 25.00.23 /Nəriman Hüseynli; AMEA, 
akad. H.Ə.Əliyev ad. Coğrafiya  İn-tu.- Bakı, 2008.- 
177 s.  
 
175.
 
 
Ar2010/14
28 
Kərimova, E.C. Palçıq vulkanlarının inkişaf etdiyi 
rayonların landşaftlarının formalaşması və differensi-
asiyası (Abşeron-Qobustan rayonu timsalında) 
[Mətn]: coğr. üzrə fəls. d-ru dər. avt.: 25.00.23 /Elina 
Kərimova; AMEA, akad. H.Ə.Əliyev ad. Coğrafiya 
İn-tu.- Bakı, 2010.- 23 s.  
 
176.
 
 
Ar2010/14
30 
Quliyeva, A.A. Kiçik Qafqaz çaylarının azsulu dövr 
axımının tədqiqi [Mətn]: coğrafiya üzrə fəls. d-ru dər. 
avt.: 25.00.27 /Aytən Quliyeva; AMEA, akad. 
H.Ə.Əliyev ad. Coğrafiya İn-tu.- Bakı, 2010.- 28 s.  
 
177.
 
 
Azf-
259179 
Müseyibov, M.A. Coğrafiya. Yerşünaslıq [Mətn]: 
ümumtəhsil məktəblərinin 10-cu sinfi üçün dərslik 
/Müseyib Müseyibov, E.Əlizadə, N.Seyfullayeva; 
elmi red. M.A.Müseyibov; rəy. Y.Ə.Qəribov [və b.].- 
Bakı: Çaşıoğlu, 2010.- 120 s.  
 
178.
 
 
Д82/А99 
Müseyibov, M.A. Türk dünyası coğrafiyası [Mətn]: 
11-ci sinif üçün dərslik /Müseyib Müseyibov (ümumi 
red.); V.Əfəndiyev, N.Seyfullayeva; rəy. T.Həsənov, 
N.Əyyubov, X.Vəliyeva [və b.].- Bakı: Aspoliqraf, 
2010.- 120 s.  
 
179.
 
 
Azf-
259400 
Nağıyev, V.N. Naxçıvan Muxtar Respublikasının 
faydalı qazıntıları [Mətn] /Vasif Nağıyev,  İ.Ə.Məm-
mədov; baş red. H.S.Bağırov; red. Y.Ə.Kərimov; 
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Milli Geoloji 
Kəşfiyyat Xidməti.- Bakı: Elm, 2010.- 240 s.  
     Kitabda Naxçıvan MR-nın metal, qeyri-metal, bə-
zək daşları  və tikinti materialları yataqları haqqında 
məlumat verilir.  
 
180.
 
 
Azf-
258987 
Süleymanov, M.Ə. Landşaftşünaslığın  əsasları 
[Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /Mahir Süleyma-
nov,  İ.Ə.Əliyeva; elmi red. M.A.Müseyibov; rəy. 
E.K.Əlizadə, Y.Ə.Qəribov.- Bakı: Bakı Universiteti, 

 
32
2008.- 400 s.  
     Dərslikdə landşaftşünaslığın nəzəri məsələləri, o 
cümlədən  əsas qanunauyğunluqları, morfologiyası, 
dinamikası, təkamülü və s. öz əksini tapmışdır.  
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə