AZƏrbaycan respublikasi məDƏNİYYƏt və turizm naziRLİYİ M. F. Axundov adina azərbaycan miLLİ KİtabxanasiYüklə 2.8 Kb.
PDF просмотр
səhifə4/31
tarix23.12.2016
ölçüsü2.8 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

 
181.
 
 
2-789591 
Ализаде,  Э.К.  География:  Общая  физическая 
география  [Текст]:  учебник  для 6-го  класса  /Эль-
брус  Ализаде,  Н.Сейфуллаева;  под  общ.  ред. 
М.А.Мусеибова;  рец.  Ш.Дадашов,  А.Гусейнли; 
пер. Э.Азизовой, Э.Ализаде.- Баку: Азербайджан, 
2008.- 160 с.  
 
182.
 
 
2-789603 
Алхасов, О.К. География: Экономическая и соци-
альная  география  мира  [Текст]:  учебник  для 9 
класса общеобр. школ /Огтай Алхасов, Я.Гарибов, 
А.Багманлы;  под  ред.  М.Мусеибов;  рец.  Ч.Исма-
илов,  Ч.Балаханов,  С.Рустамова;  пер.  Ш.Гусейн-
ли.- Баку: Aspoliqraf, 2010.- 144 с.  
 
183.
 
 
2-789600 
Будагов,  Б.А.  Физическая  география  Азербай-
джанской  Республики  [Текст]:  учебник  для 8 
класса общеобр. школ /Будаг Будагов, Я.А.Гариб-
ли;  под  общ.  ред.  М.А.Мусеибова,  пер.  Я.Гариб-
ли,  И.Асадова,  рец.  О.Алхасов,  А.Ибрагимова, 
С.Гамидова.- Баку: Aspoliqraf, 2010.- 112 с.  
 
184.
 
 
Аз2010/19

Керимова,  Э.Д.  Формирование  и  дифференциа-
ция  ландшафтов  районов  развития  грязевых  вул-
канов (на примере Абшерон-Гобустанского райо-
на) [Текст]:  автореф.  дис.  д-ра  филос.  по  геогр.: 
25.00.23 /Элина  Керимова;  НАНА,  Ин-т  Геогра-
фии им. акад. Г.А.Алиева.- Баку, 2010.- 25 с.  
 
185.
 
 
2-789611 
Мусеибов, 
М.А.  География:  Землеведение 
[Текст]:  учебник  для 10 класса  общеобр.  школ 
/Мусеиб  Мусеибов  (под  общей  ред.),  Э.К.Ализа-
де,  Н.Сейфуллаева;  рец.  Я.А.Гарибов,  А.А.Гу-
сейнли,  М.Г.Мамедов  [и  др.];  пер.  Э.К.Ализаде, 
Э.Азизовой.- Баку: Aspoliqraf, 2010.- 120 с.  
 
186.
 
 
Ар2008/18
Физическая  география  материков  и  океанов 

 
33

[Текст]:  учебник  для 7 класса  /О.Алхасов, 
Д.Алескеров, Ш.Панахов, Р.Мамедов; ред. М.Му-
сеибова,  под  общ.  ред.  М.Мусеибова;  рец.  И.Ма-
медов,  Р.Ханифаева,  А.Гусейнли  [и  др.];  пер. 
Э.Азизовой.- Баку: Aspoliqraf, 2008.- 240 с.  
 
187.
 
 
Ар2004/40  Физическая  география  материков  и  океанов 
[Текст]: учебник для 7 класса /О.Алхасов, Д.Алес-
керов,  Ш.Панахов,  Р.Мамедов;  под  общ.  ред. 
М.А.Мусеибова;  рец.  И.Мамедов,  Р.Ханифаева; 
пер. Э.Азизовой.- Баку: Асполиграф, 2004.- 252 с.   
 
Biologiya elmləri
 
188.
 
 
Ar2010/96

Ağayev, Q.K.  Lənkəran təbii vilayətindəki çayların 
müasir mikrobioloji - ekoloji vəziyyəti [Mətn]: biol. 
elm sah. fəls. d-ru dər. avt.: 03.00.07 /Qorxmaz Ağa-
yev; AMEA, Mikrobiologiya İn-tu.- Bakı,  2010.-   
22 s.  
 
189.
 
 
DAz2009/1
38 
Baxışova, Y.A. Amilolitik fermentlərin aktiv produ-
sentlərinin tədqiqi və onların sintezinin biotexnoloji 
əsasları [Mətn]: biologiya elm. üzrə  fəls. d-ru dər. 
dis.: 03.00.07 /Yeganə Baxışova; Azərb. Resp. Sə-
hiyyə Nazirliyi, ATU.- Bakı, 2009.- 135 s.  
 
190.
 
 
Ar2010/12
15 
Cahangirova, İ.R. Ambrosia artemisiifolia L. və Te-
lekia speciosa (Schreb.) Baumg. (Asteraceae) növləri-
nin bioloji fəal maddələrinin öyrənilməsi [Mətn]: bio-
logiya ixt. üzrə  fəls. d-ru dər. avt.: 03.00.04 /İlhamə 
Cahangirova; AMEA, Botanika İn-tu.- Bakı, 2010.- 
22 s.  
 
191.
 
 
Azf-
259150
 
Ələkbərov, U.K. Biologiya. Bitkilər [Mətn]: ümum-
təhsil məktəblərinin 6-cı sinfi üçün dərslik /Urxan 
Ələkbərov, V.N.İsmayılov,  Ə.Ş.İmaməliyev; elmi 
red. N.Qasımov; rəy. N.Namazov, F.Ağayev, T.İsma-
yılova.- Bakı: Xəzər, 2008.- 128 s.  
 
192.
 
 
Azf-
Ələkbərov, U.K. Biologiya. Bitkilər (davamı): 
bakteriyalar: göbələklər [Mətn]: ümumtəhsil məktəb-

 
34
259233
 
lərinin 7-ci sinfi üçün dərslik /Urxan Ələkbərov, 
V.İsmayılov, Ü.Ağamirov; elmi red. V.İsmayılov; 
rəy. N.Namazov, C.Ramazanova, K.Qasımova.- 
Bakı: Xəzər, 2008.- 128 s.  
 
193.
 
 
Az2009/97
 
Əliyev,  İ.Ə. Burovar meşələrinin (Cəlilabad rayonu 
ərazisində) mikobiotasının ksilotrof nümayəndələri-
nin ekolo-bioloji xüsusiyyətləri [Mətn]: biologiya 
еlm. üzrə fəls. d-ru dər. dis.: 03.00.24 /İlham Əliyev; 
АМЕА, Mikrobiologiya İn-tu.- Bakı, 2009.- 137 s.  
 
194.
 
 
Ar2010/14
39 
Əliyeva, S.İ. Azərbaycanın bəzi  ərazilərində epifit 
maya göbələklərinin tədqiqi [Mətn]: biologiya elm. 
üzrə
 
fəls. d-ru dər. avt.: 03.00.07 /Sənəm  Əliyeva; 
AMEA, Mikrobiologiya İn-tu.- Bakı, 2010.- 22 s.  
 
195.
 
 
Azf-
258774 
Hacıyeva, H.M. Biologiyanın tədrisi metodikasının 
inkişaf tarixi və elmi əsasları [Mətn]: dərs vəsaiti 
/H.M.Hacıyeva, T.Q.Abdullayeva, E.Ə.Hacıbəyova; 
elmi red. M.Ş.Babayev; rəy.  Ə.M.Məhərrəmov, 
F.M.Orucov, Z.Z.Əhmədova, G.N.Hacıyeva.- Bakı: 
[s. n.], 2010.- 213 s.  
     Kitabda biologiyanın tədrisinin inkişaf tarixi dövr-
lər və mərhələlər üzrə əks olunmaqla ümumiləşdiril-
mişdir.  
 
196.
 
 
Az2010/3 
İsmayılov, A.H. Naxçıvan Muxtar Respublikasında 
Gilançay hövzəsinin florası, bitkiliyi və onların fito-
meliorativ  əhəmiyyəti [Mətn]: biologiya elm. üzrə 
fəls. d-ru dər. dis.: 03.00.05 /Abbas İsmayılov; 
AMEA, Naxçıvan bölməsi, Bioresurslar İn-tu.- Nax-
çıvan, 2010.- 255 s.  
 
197.
 
 
Azf-
258835 
Qarayev, M.A. İnsan və heyvan fiziologiyası [Mətn]: 
mühazirə materialları: dərs vəsaiti /Məmməd Qara-
yev; rəy. Ə.N.Fəcərov, Ə.M.Hüseynov.- Bakı: Təhsil, 
2009.- 301 s.  
   Vəsaitdə insan və heyvan fiziologiyası  fənni üzrə 
bütün mühazirə materialları verilmişdir. Hər mühazi-
rənin planı tərtib edilmiş və planın ayrı-ayrı mövzula-
rı üzrə materiallar şərh edilmişdir.  

 
35
 
198.
 
 
Azf-
259809 
Qarayev, S.F. Bioloji kimyanın terminoloji lüğəti 
[Mətn]: dərs vəsaiti /Siyavuş Qarayev (ümumi red.), 
P.Ş.Məmmədova, A.Q.Həbibova; rəy. T.M.Nağıyev, 
N.M.Quliyev.- Bakı, 2010.- 552 s.  
     Bu dərs vəsaiti Azərbaycanda nəşr olunmuş 5000- 
dən artıq sayda termini özündə cəmləşdirən ilk izahlı 
terminoloji lüğətdir. Lüğətdə müxtəlif terminlərin 
izahı ilə yanaşı, laboratoriya avadanlığı  və  tədqiqat 
üsulları haqqında termin və anlayışlar da öz əksini 
tapmışdır.  
 
199.
 
 
Ar2010/13
19 
Quliyeva, L.V. Şəmkir və Mingəçevir su anbarların-
da krevetlərin (palaemon elegans, rathke) bio-ekolo-
giyası  və  əmtəə göstəriciləri [Mətn]: biologiya elm. 
üzrə  fəls. d-ru dər. avt.: 03.00.08 /Lalə Quliyeva; 
AMEA, Zoologiya İn-tu.- Bakı, 2010.- 20 s.  
 
200.
 
 
Ar2010/13
18 
Quliyeva, F.R. Mingəçevir və Varvara su anbarların-
da çay xərçənginin (Astacus leptodactylus Esch.) bio-
ekoloji xüsusiyyətləri və  əmtəəlik səciyyəsi [Mətn]: 
biologiya üzrə  fəls. d-ru dər. avt.: 03.00.08 /Fəridə 
Quliyeva; AMEA, Zoologiya İn-tu.- Bakı,  2010.-   
20 s.  
 
201.
 
 
Azf-
259626 
Qurbanzadə, A.A. Ekologiya: sosial-iqtisadi əsasları 
[Mətn]: monoqrafiya /Ağazeynal Qurbanzadə; elmi 
red. Z.S.Məmmədov.- Bakı: Elm, 2010.- 160 s.  
    Monoqrafiyada ekoloqiya elminin konseptual sosi-
al-iqtisadi  əsasları, dayanıqlı inkişaf istiqamətləri
ekoloji-təhlükəsizlik sisteminin müasir tələblər baxı-
mından təhlilləri aparılmışdır.  
 
202.
 
 
DAz2009/1
42 
Mehralıyev, A.D. Bəzi sarmaşan bitkilərin Abşeron-
da introduksiyası, bioekoloji xüsusiyyətlərinin öyrə-
nilməsi və istifadəsi [Mətn]: biol. elm. üzrə fəl. d-ru 
dər. dis.: 03.00.05 /Asif Mehralıyev; AMEA, Mərkəzi 
Nəbatat  Bağı.- Bakı, 2009.- 166 s.  
 
203.
 
 
AdAz2010/
Mehbalıyeva, E.C. Prenatal ontogenezdə hipoksiya-
ya məruz qalmış heyvanlarda reflektor fəaliyyət 

 
36
11 
[Mətn]: biol. elm. üzrə  fəls. d-ru dər. dis.: 03.00.13 
/Elnarə Mehbalıyeva; AMEA, A.İ.Qarayev ad. Fizio-
logiya İn-tu.- Bakı, 2009.- 140 s.  
 
204.
 
 
Azf-
258992 
Məhərrəmov, A.M.  Həyat fəaliyyətinin kimyəvi 
əsasları [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /A.M.Mə-
hərrəmov, M.Ə.Allahverdiyev; red. A.Ə.Quliyev; 
rəy.  İ.V.Əzimov, E.M.Qurbanov.- Bakı: Bakı 
Universiteti, 2009.-288 s.  
     Dərsliyin  əsas məqsədi bioloji kimyanın - həyat 
fəaliyyətinin konsepsiyanın fundamental anlayışları 
haqqında ətraflı məlumat verməkdir.  
 
205.
 
 
Ar2010/12
19 
Məmmədov, F.T. Ali bitkilərdə tilakoid membranı-
nın dinamikası: fotosistem 2-nin həyat tsikli [Mətn]: 
biologiya elm. d-ru dər. avt.: 03.00.02 /Fikrət Məm-
mədov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- Bakı, 
2010.- 50 s.  
 
206.
 
 
Ar2010/12
14 
Məmmədova, G.Y. Postnatal ontogenezdə yapon bil-
dirçinlərinin sutkalıq ritm fazalarında qanda şəkərin 
və morfofunksional göstəricilərin dəyişilməsi [Mətn]: 
biologiya üzrə  fəls. d-ru dər. avt.: 03.00.13 /Günay 
Məmmədova; AMEA, A.İ.Qarayev ad. Fiziologiya 
İn-tu.- Bakı, 2010.- 21 s.  
 
207.
 
 
DAz2008/3
34 
Mənsimov, T.B. Son pleystosen və holosendə Kür 
çökəkliyinin təbii  şəraiti və insanın paleoekologiyası 
[Mətn]: coğrafiya elm. nam. dər. dis.: 25.00.25 /Taleh 
Mənsimov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Gəncə 
Dövlət Un-ti.- Bakı, 2008.- 141 s.  
 
208.
 
 
Ar2010/10
30 
Muxammed Abdulmoneym Muxammed El-Hefni. 
Süd vəzisinin xərçəngi olan xəstələrdə oksidant-anti-
oksidant statusunun və vaskulyar endotelial boy fak-
torunun öyrənilməsi [Mətn]: biologiya elm. üzrə fəls. 
d-ru dər. avt.: 03.00.04 /Muxammed Abdulmoneym 
Muxammed El-Hefni; AMEA, A.İ.Qarayev ad. Fizio-
logiya İn-tu.- Bakı, 2010.- 22 s.  
 
209.
 
 
Az2009/11
Mustafayev, N.C. Çapaq, külmə və şəmayının dəniz 

 
37

və şirin su populyasiyalarının morfobioloji və morfo-
fizioloji xüsusiyyətləri [Mətn]: biologiya elm. nam. 
dər. dis.: 03.00.08; 03.00.13 /Namiq Mustafayev; 
AMEA, Zoologiya İn-tu.- Bakı, 2009.- 179 s.  
 
210.
 
 
Ar2010/12
21 
Nəcəfov, N.İ. Azərbaycanın  Şimal-Şərq  ərazisində 
Askosfaera apis göbələyi ilə yoluxmuş bal arısının 
bioekoloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi və mübarizə 
tədbirləri [Mətn]: biologiya üzrə  fəls. d-ru dər. avt.: 
03.00.09; 03.00.24 /Niyazi Nəcəfov; AMEA, Zoolo-
giya İn-tu.- Bakı, 2010.- 20 s.  
 
211.
 
 
DAz2009/1
36 
Nəsibova, A.N.  Bəzi radioekoloji amillərin tilakoid 
membranlarında elektron-nəqliyyat zəncirinə  təsiri 
[Mətn]: biologiya elm nam. dər. dis.: 03.00.02; 
03.00.16 /Aygün Nəsirova; AMEA, Radiasiya Prob-
lemləri İn-tu.- Bakı, 2009.- 199 s.  
 
212.
 
 
Azf-
258961 
Sultanov, R.L. Ümumi ekologiya [Mətn]: ali mək-
təblər üçün dərslik /Rauf Sultanov, N.Sadıqova, 
Ü.Ataşova; elmi red. Ş.Y.Göyçaylı, M.M.Qurbanova; 
rəy. M.Ə.Musayev, Q.Ş.Məmmədov, M.A.Müseyi-
bov, Q.T.Mustafayev; red. İ.H.Cəbrayılov.- Bakı: 
Bakı Universiteti, 2010.- 384 s.  
 
213.
 
 
Ar2010/14
20 
Süleymanova, T.H. Candida cinsli göbələklərin 
mədə-bağırsaq sistemi  selikli qişası ilə assosiativ xü-
susiyyətlərinin tədqiqi [Mətn]: biologiya elm. üzrə 
fəls. d-ru dər. avt.: 03.00.07 /Təranə Süleymanova; 
Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, ATU.- Bakı, 2010.- 
23 s.  
 
214.
 
 
Ar2010/12
22 
Şərifova, S.S. Meyvəli tərəvəz bitkilərinin əlverişsiz 
mühit  şəraitinə davamlılıgı  və stres amillərinin təsi-
rindən genomda baş verən dəyişmələr [Mətn]: biolo-
giya üzrə  fəls. d-ru dər. avt.: 03.00.15 /Səidə 
Şərifova; AMEA, Botanika İn-tu.- Bakı, 2010.- 22 s.  
 
215.
 
 
Azf-
259185 
Ümumi biologiya: [Mətn]: ümumtəhsil məktəblərin 
10 sinifləri üçün dərslik /T.Mikayılov [və b.]; elmi 
red. Y.Seyidli; rəy. C.Ramazanova; red. N.Əliyeva.- 

 
38
Bakı: Bakınəşr: [TM group], 2010.- 128 s. 
 
216.
 
 
Azf-
259149 
Ümumi biologiya: [Mətn]: ümumtəhsil məktəblərin 
11-ci sinifləri üçün dərslik /T.K.Mikayılov [və b.]; 
elmi red. Y.Seyidli; red. N.Əliyeva; rəy. 
C.Ramazanova, X.Orucova.- Bakı: Bakınəşr, 2010.- 
128 s.  
 
217.
 
 
Аз2010/13

Абдуллаева, Н.Ф. Изучение биохимических и ан-
тимикробных свойств бактериоциноподобных ин-
гибирующих  веществ,  полученных  из  бактерий 
рода Lactobacillus [Текст]: автореф. д-ра филос. в 
обл.  биол.  наук: 03.00.04 /Нармина  Абдуллаева; 
НАНА, Ин-т Ботаники.- Баку, 2010.- 21 с.  
 
218.
 
 
2-789597 
Алекперов,  У.К.  Биология.  Растения  [Текст]: 
учебник  для 6 классов  обшеобр.  школ  /Урхан 
Алекперов, В.Исмайлов, Э.Имамалиев; науч. ред. 
Н.А.Касумов  (пер.);  пер.  Н.Ш.Алиевой;  рец. 
Н.Намазов [и др.].- Баку: Хазар, 2010.- 136 с.  
 
219.
 
 
2-789587 
Алекперов,  У.К.  Биология.  Растения  (продолже-
ние),  бактерии,  грибы  [Текст]:  учебник  для 7 
классов  общеобр.  школ  /Урхан  Алекперов, 
В.Н.Исмайлов, У.М.Агамиров; науч. ред. В.И.Ис-
майлов;  пер.  Н.А.Касумов,  Н.Ш.Алиева;  рец. 
Г.Гусейнова,  К.Агаева,  Н.Намазов  [и  др.].-  Баку: 
Xəzər, 2008.- 138 с.  
 
220.
 
 
2-789572 
Алиев,  А.Г.  Биология.  Человек  [Текст]:  учебник 
для 9 класса  общеобр.  школ  /Али  Алиев  (под 
ред.), Ф.И.Джафаров, А.Н.Фараджев; пер. с азерб. 
яз. Т.А.Амирова, В.М.Мадатовой; рец. М.Ш.Баба-
ев [и др.].- Баку: Çaşıoğlu, 2010.- 144 с.  
 
221.
 
 
Аз2010/15

Алиева,  Д.Р. Адаптивные реакции зеленой водо-
росли Dunaliella Salina на  повышенные  концен-
трации NaCI [Текст]:  автореф.  д-ра  филос.  в  обл. 
биол. наук: 03.00.04 /Дурна Алиева; НАНА, Ин-т 
Ботаники.- Баку, 2010.- 21 с.  
 

 
39
222.
 
 
А2010/284  Гарлицкая,  Л.А.  Экология HARPACTICOIDA 
(CRUSTACEA, COPEPODA) северо-западной 
части Черного моря [Текст]: автореф. канд. биол. 
наук: 03.00.17 /Леся  Гарлицкая;  НАН  Украины, 
Ин-т  Биологии  Южных  Морей  им.  А.О.Ковалев-
кого.- Севастополь, 2010.- 20 с.  
 
223.
 
 
Аз2010/19

Гулиева,  Ф.Р.  Биоэкологические  особенности  и 
товарная  характеристика  речного  рака (Astacus 
Leptodactylus esch.) Мингечаурского  и  Варварин-
ского  водохранилищ  [Текст]:  автореф.  дис.  д-ра 
филос.  по  биол.  наукам: 03.00.08 /Фарида 
Гулиева; НАНА, Ин-т Зоологии.- Баку, 2010.-20 с.  
 
224.
 
 
Аз2010/20

Керимова,  Ш.З.  Биологическая  активность  почв 
естественных  и  культурных  ценозов  Восточной 
Ширвани  [Текст]:  автореф.  дис.  д-ра  филос.  по 
биол. наукам: 03.00.16 /Шахла Керимова; НАНА, 
Ин-т  Почвоведения  и  Агрохимии.-  Баку, 2010.-   
21 с.  
 
225.
 
 
Аз2010/19

Кулиева, Л.В. Био-экологическая характеристика 
и  товарные  показатели  креветки (Palaemon Ele-
gans, Rathke) из  Шамкирского  и  Мингечаурского 
водохранилищ  [Текст]:  автореф.  дис.  д-ра  филос. 
по  биол.  наукам: 03.00.08 /Лала  Кулиева;  НАНА, 
Ин-т Зоологии.- Баку, 2010.- 20 с.  
 
226.
 
 
2-789562 
Мусаев, М.А. Зоология [Текст]: учебник для 8-го 
класса  общеобр.  школ  /Муса  Мусаев  (под.  ред.), 
Г.Т.Мустафаев,  Т.К.Микаилов;  пер.  Т.А.Керим-
ли.- Баку: Чашыоглу, 2010.-120 с.  
 
227.
 
 
Ад2008/94  Мусаев,  М.А.  Метгемоглобинемии,  биохимичес-
кие особенности их сочетанных форм с некоторы-
ми энзимо-гемоглобинопатиями [Текст]: автореф. 
канд. мед. наук: 03.00.04 /Миршахин Мусаев; МЗ 
Азерб. Респ., АМУ.- Баку, 2008.- 20 с.  
 
228.
 
 
Д2008/180 
Мусаев,  М.А.  Метгемоглобинемии,  биохимичес-
кие особенности их сочетанных форм с некоторы-

 
40
ми  энзимо-гемоглобинопатиями  [Текст]:  дис. 
канд. мед. наук: 03.00.04 /Миршахин Мусаев; МЗ 
Азерб. Респ., АМУ.- Баку, 2008.- 137с.  
 
229.
 
 
Аз2010/13

Мухаммед  А.М.  Изучение  оксидант-антиокси-
дантного  статуса  и  уровня  васкулярно  эндотели-
ального фактора роста у больных раком молочной 
железы  [Текст]:  автореф.  д-ра  филос.  по  биол. 
наукам: 03.00.04 /Мухаммед  Абдулмонейм  Му-
хаммед Эль-Хефни; НАНА, Ин-т Физиологии им. 
А.И.Караева.- Баку, 2010.- 24 с.  
 
230.
 
 
2-789570 
Общая  биология  [Текст]: учебник для 10 класса 
общеобр.  школ  /Т.Микаилов  [и  др.];  науч.  ред. 
Я.Сейидли; ред. Н.Баннаева; пер. Х.Ахмедбейли.- 
Баку: Bakı, 2010.- 128 с.  
 
231.
 
 
2-789609 
Общая  биология  [Текст]: учебник для 11 класса 
общеобр.  школ  /Т.Микаилов,  Я.Сейидли  (науч. 
ред.),  Г.Гулиев  [и  др.];  пер.  Х.Ахмедбейли;  ред. 
Н.Баннаева.- Баку: Bakı, 2010.- 128 с.  
 
232.
 
 
Ад2008/95  Рустамова,  А.Ф.  Ангиотензин-II  в  центральных 
механизмах  алкогольной  мотивации  различного 
генеза в эксперименте [Текст]: автореф. дис. канд. 
мед.  наук: 03.00.13 /Афаг  Рустамова;  М-во 
Здравоохранения  Азерб.  Респ.,  АМУ.-  Баку, 
2008.- 19 с.  
 
233.
 
 
Д2008/190 
Рустамова,  А.Ф.  Ангиотензин-II  в  центральных 
механизмах  алкогольной  мотивации  различного 
генеза  в  эксперименте  [Текст]:  дис.  канд.  мед. 
наук: 03.00.13 /Афаг Рустамова; М-во Здравоохра-
нения Азерб. Респ., АМУ.- Баку, 2008.- 147 с.  
 
234.
 
 
I-37189   
Nature as constructor [Text] /trl. V.Varecha.- 
Altenburg: Leipzig Edition, 1979.- 196 p.  
Ümumi texnika 
235.
 
 
Ar2010/14
Abbasov, Ə.Q. Yüngül sənaye sahələrinin idarəetmə 

 
41
33 
sistemləri üçün temperatur ölçən və  tənzimləyən 
qurğunun işlənməsi və tədqiqi [Mətn]: texn. üzrə fəls. 
d-ru dər. avt.: 05.13.05 /Əkbər Abbasov; AzTU.- 
Bakı, 2010.- 22 s.  
 
236.
 
 
Az2007/40

Məmmədova, H.Q. Metallurgiya sənayesində tullan-
tıların ətraf mühitə təsirinin tədqiqi ("Azərboru" ASC 
timsalında) [Mətn]: texn. elm. nam. dər. dis.: 
05.26.02 /Hüsniyyə Məmmədova; Azərb. Resp. Təh-
sil Nazirliyi, Azərb. Memarlıq və İnşaat Un-ti.- Bakı, 
2007.- 155 s.  
 
237.
 
 
Ar2010/13
07 
Nurəliyeva, A.F. Azərbaycan reklam dizaynında for-
mayaranma (poliqrafik məhsulların əsasında) [Mətn]: 
sənətşün. üzrə  fəls. d-ru dər. avt.: 17.00.06 /Aynur 
Nurəliyeva; AMEA, Memarlıq və  İncəsənət  İn-tu.- 
Bakı, 2010.- 24 s.  
 
238.
 
 
Аз2010/18

Агаев,  Ф.Ф. Вопросы  исследования  колебаний  и 
оптимизации динамических процессов электроме-
ханического  привода  машин  [Текст]:  автореф. 
дис. д-ра филос. по техн. наукам: 01.20.06 /Фарид 
Агаев; АзТУ.- Баку, 2010.- 23 с.  
 
239.
 
 
2-789797 
Метрология, стандартизация и сертификация на 
транспорте [Текст]: учебник для использования в 
учебном  процессе  образовательных  учреждений, 
реализующих  программы  среднего  профессио-
нального  образования  /И.А.Иванов,  С.В.Урушев, 
А.А.Воробьев,  Д.П.Кононов;  рец.  Г.А.Борисова, 
В.С.Погорелов.- М.: Академия, 2009.- 336 с.  
     В  книге  изложены  правовые  и  технические 
основы  метрологии,  стандартизации,  техническо-
го  регулирования,  подтверждения  соответствия  и 
сертификации на транспорте.  
 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə