AZƏrbaycan respublikasi məDƏNİYYƏt və turizm naziRLİYİ M. F. Axundov adina azərbaycan miLLİ KİtabxanasiYüklə 2.8 Kb.
PDF просмотр
səhifə5/31
tarix23.12.2016
ölçüsü2.8 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

Energetika. Radioelektronika 
240.
 
 
Ar2010/11
76 
Abasbəyli, S.H. Heydər Əliyev və rabitəmizin intiba-
hı [Mətn]: 1992-1997-ci illər /Siruz Abasbəyli; baş 
red.  Ə.Məmmədov; red. S.Mikayılqızı.- Bakı: Ziya, 

 
42
2010.- 624 s.  
     Oxuculara  təqdim edilən bu kitabda rabitəmizin 
ötən əsrin 90-cı illərinin yarısından çoxunu əhatə et-
miş intibah dövründən bəhs edilir.  
 
241.
 
 
Ar2010/13
49 
Abdullayev, K.M. Qazan qurğuları [Mətn]: ali texni-
ki məktəblər üçün dərslik /Kamal Abdullayev; rəy. 
F.İ.Kəlbəliyev, H.Q.Feyziyev, M.M.Ağamalıyev. 
Bakı: Zaman-3, 2010.- Cild 1.- 464 s.  
     Dərslikdə istilik elektrik stansiyalarının və sənaye 
müəssisələrinin  əsas avadanlıqlarından olan, müəy-
yən təzyiq və temperatura malik buxar və isti su hasil 
edən qazan qurğuları və bu qurğularda gedən proses-
lər şərh edilmişdir.  
 
242.
 
 
Ar2010/13
50 
Abdullayev, K.M. Qazan qurğuları [Mətn]: ali texni-
ki məktəblər üçün dərslik /Kamal Abdullayev; rəy. 
F.İ.Kəlbəliyev, H.Q.Feyziyev, M.M.Ağamalıyev.- 
Bakı: Zaman-3, 2010.- Cild 2. - 356 s.  
 
243.
 
 
Ar2010/14
19 
Elektrotexniki lüğət [Mətn]: ingilis-rus-alman-fran-
sız-Azərbaycan: 6400-ə  qədər termin /R.Kazımzadə, 
C.Ağamalıyev, M.Əsgərov; elmi red. C.Əsgərov; 
Azərb. Resp. Müdafiə Nazirliyi, Hərbi Hava Qüvvə-
ləri.- Bakı: Hərbi nəşriyyat, 2010.- 544 s.  
      Lüğətdə 6400-ə qədər geniş istifadə olunan elek-
trotexniki termin toplanmışdır. Lüğət aparıcı ingilis 
dili olan əsas lüğətdən, rus, alman, fransız və Azər-
baycan dili ardıcıllığı ilə yerləşmiş terminlərin  əsas 
lüğətə göstəriciləri bölmələrindən ibarətdir.  
 
244.
 
 
Ar2010/12
41 
Əhmədova, S.T. Süni intellekt modelləri ilə elektro-
energetik sistemlərin rejimlərinin proqnozlaşdırılması 
və optimallaşdırılması [Mətn]: texnika üzrə fəls. d-ru 
dər. avt.: 15.14.02 /Səbinə  Əhmədova; "Azərenerji" 
ASC, "Azərb. Elmi-Tədqiqat və Layihə-Axtariş Ener-
getika İn-tu" MMC.- Bakı, 2010.- 24 s.  
 
245.
 
 
Azf-
259074 
Əliquliyev, R.M.  İnternet fenomeninə çoxaspektli 
baxış [Mətn] /Rasim Əliquliyev, R.Mahmudov; elmi 
red.  Ə.Əliyev; AMEA, İnformasiya Texnologiyaları 

 
43
İn-tu.- Bakı: İnformasiya Texnologiyaları,  2010.-  
96 s.  
      Kitabda  İnternet  şəbəkəsinə texnoloji və sosial-
humanitar aspektlərdən müxtəlif  baxışlar şəhr edilir.  
 
246.
 
 
Ar2010/13
77 
Əliquliyev, R.M. Sosial şəbəkələr [Mətn] /Rasim 
Əliquliyev, Y.N.İmamverdiyev, F.C.Abdullayeva; el-
mi red. R.Alıquliyev; AMEA, İnformasiya Texnolo-
giyaları  İn-tu.- Bakı:  İnformasiya Texnologiyaları, 
2010.- 288 s.  
     Kitabda  sosial  şəbəkə yanaşmalarının təşəkkülü
sosial şəbəkələrin strukturu və növləri, tətbiq sahələri 
şərh olunur. Sosial şəbəkə ölçmələrinin əsas prinsip-
ləri, indikatorları, riyazi əsasları və şəbəkə analizinin 
modelləri araşdırılır.  
 
247.
 
 
Azf-
258862 
Əliyev, A.H. Riyazi proqramlaşdırma: kompyuter 
yönümlü yanaşma
 
[Mətn]: dərs vəsaiti /Alxan Əliyev; 
rəy. A.F.Musayev, R.Ə.Balayev; red. Y.İ.Hacızalov; 
Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADİU.- Bakı:  İqtisad 
Univerisiteti, 2010.- 477 s.  
      Dərs vəsaiti "Riyazi proqramlaşdırma" kursunun 
proqramına müvafiq olaraq yazılmışdır. İqtisadiyyat-
da optimal idarəetmə  qərarlarının qəbul edilməsi 
üçün onun əsas nəzəri problemləri və MS-Excel vasi-
təsindən praktiki olaraq istifadə edilməsi texnologiya-
sı gətirilmişdir.  
 
248.
 
 
Ar2010/13
03 
Əliyev, Ç.A. Hidravlik maşınlarda dairəvi en kəsiyə 
malik polimer kompozisiya tərkibli kipləndiricilərin 
hermetiklik qabiliyyətinin artırılması [Mətn]: texnika 
üzrə  fəls. d-ru dər. avt.: 05.04.13 /Çingiz Əliyev; 
ADNA.- Bakı, 2010.- 21 s.  
 
249.
 
 
Ar2010/14
27 
Əsgərov, T.K.  Xəzər dənizinin ekologiyası üzrə in-
tellektual informasiya sistemi [Mətn]: texnika elm. 
üzrə  fəls. d-ru dər. avt.: 05.13.01 /Taleh Əsgərov; 
AMEA,  İnformasiya Texnologiyaları  İn-tu.- Bakı, 
2010.- 19 s.  
 
250.
 
 
Azf-
Fətəliyev, T.X. Elektron elm: beynəlxalq qurumlar, 

 
44
258709 
təşəbbüslər və hüquqi baza [Mətn] /Təhmasib Fətəli-
yev, M.Ş.Hacırəhimova; elmi red. Z.Q.Cəbrayılova; 
AMEA, İnformasiya Texnologiyaları İn-tu.- Bakı: İn-
formasiya Texnologiyaları, 2010.- 92 s.  
     Ekspress-informasiya  respublikada  həyata keçiri-
lən "Elektron elm" proqramı  çərçivəsində aparılmış 
araşdırmalara həsr olunmuşdur. Elektron elmin kon-
septual məsələlərinə toxunulmuş, bu problemin həlli 
ilə  məşğul olan beynəlxalq qurumların fəaliyyəti, il-
kin təşəbbüslər, normativ-hüquqi baza təhlil olun-
muşdur.  
 
251.
 
 
Az2009/89 
Fətullayev, R.Ə. Maşın tərcüməsi sistemində Azər-
baycan dilində cümlənin formal sintezi alqoritmləri-
nin yaradılması  və  tətbiqi [Mətn]: texnika elm. üzrə 
fəls. d-ru dər. dis.: 05.13.01 /Rauf Fətullayev; 
AMEA, akad. Ə.İ.Hüseynov ad. Kibernetika İn-tu.- 
Bakı, 2009.- 149 s.  
 
252.
 
 
CD ROM-
403 
Hacıyev, T. Azərbaycan bəstəkarlarının musiqisi 
[Səsyazma] /Telman Hacıyev; ön söz M.Hacıyeva; 
müşayiət edir dirijor N.Rzayev.- Bakı:  İlkin Produc-
tion MMC, 2009.- 2 CD.  
      CD-yə ilahi istedad sahibi Telman Hacıyevin ifa-
sında Azərbaycan bəstəkarlarının  əsərləri daxil edil-
mişdir.  
 
253.
 
 
CD ROM-
406 
Hacıyev, T. Dünya fleyta musiqisinin şedevrləri 
[Səsyazma] /Telman Hacıyev; ön söz M.Hacıyeva.- 
Bakı: Ilkin Production MMC, 2009.- 1 CD, 12 sm.  
    CD-yə ilahi istedad sahibi Telman Hacıyevin ifa-
sında dünya bəstəkarlarının əsərləri daxil edilmişdir.  
 
254.
 
 
CD-ROM 
DVD-32
 
Hacıyev, T. Ecazkar fleyta [Elektron resurs] /Telman 
Hacıyev; Azərbaycantelefilm; Azərb. Televiziya və 
Radio verilişləri QSC-in istehsalı.- Bakı: Azərb. Tele-
viziya və Radio Verlişləri QSC, 2010.- 1 CD.  
     DVD-yə ilahi istedad sahibi Telman Hacıyevin 
ifasında əsərlər daxil edilmişdir.  
 
255.
 
 
Azf-
Həmidov, M.H.  Sənaye müəssisələrində elektrik 

 
45
260661 
enerjisinə  qənaət və  səmərəli istifadə [Mətn]: dərs 
vəsaiti /Mustafa Həmidov, T.D.Vəliyeva; elmi red. 
R.Z.Kazımzadə; rəy. K.İ.Burzıyev, Q.Ə.Əbdulrəh-
manov, V.M.Kələntərov.- Bakı:Təhsil, 2010.- 144 s.  
     Dərs vəsaitində elektrik enerjisinə qənaət, elektrik 
enerjisindən səmərəli istifadə olunması, sərf olunan 
enerjiyə  nəzarət edilməsi, ölçülməsi, elektrik enerji 
təlabatının normallaşdırılması, enerji balansı, enerji 
sərfinin proqnozlaşdırılması  və s. bu kimi vacib mə-
sələlərə baxılmışdır.  
 
256.
 
 
Azf-
259225 
İnformatika 2 [Mətn]: müəllim üçün metodik vəsait 
/İ.Sadıqov [və b.].- Bakı: Bakınəşr, 2009.- 88 s.  
     Dərslikdə obyekt və obyektlər qrupu, informasiya, 
alqoritm, və informasiya texnologiyaları  və s. Möv-
zular verilmişdir.  
 
257.
 
 
Azf-
259194 
İnformatika  [Mətn]: müəllim üçün metodik vəsait 
/İ.Sadıqov, R.Mahmudzadə, N.İsayeva, B.Kərimova.- 
Bakı: Bakınəşr, 2010.- 96 s.  
     Təqdim olunan vəsaitdə  "İnformatika" fənninin 
tədrisi zamanı kompyuterdə  iş  vərdişlərini formalaş-
dırmaq üçün praktik işlərdə elektron tədris vəsaitləri 
və interaktiv lövhələrdən də geniş istifadə olunması 
nəzərdə tutulmuşdur.  
 
258.
 
 
Azf-
259818 
Kazımzadə, R.Z.  Sənaye müəssisələrinin elektrik 
təchizatı: nəzəri məlumat və kompüterdə
 
laboratoriya 
işləri [Mətn]: dərs vəsaiti /Rəna Kazımzadə, 
M.Ş.Ağaməmmədov, C.S.Əsgərov.- Bakı: Təhsil 
NPM, 2009.- 208 s.  
     Təqdim olunan dərs vəsaitində  tələbələrin kurs 
layihələrinin və buraxılış  işlərinin icrası dövründə 
istifadə edə biləcəkləri, proqramların alqoritmləri, 
blok-sxemləri Visual Basic dilində kodları, giriş 
informasiyasının hazırlanması qaydaları və başqa la-
zımi izahatlar müəlliflər tərəfindən laboratoriya işləri 
şəklində verilmişdir.  
 
259.
 
 
Ar2009/20
Quliyev, Q.A. Kompressor stansiyalarının texniki və-
ziyyətinin dəyişməsinin gizli dövrünün  küy texnolo-

 
46
41 
giyası  və monitorinq sistemi [Mətn]: texnika elm. 
nam. dər. avt.: 05.13.01 /Qəmbər Quliyev; AMEA, 
akad.  Ə.İ.Hüseynov ad. Kibernetika İn-tu.- Bakı, 
2009.- 19 s.  
 
260.
 
 
Azf-
259162
 
Sadıqov,  İ.C.  İnformatika [Mətn]: 1-ci sinfi üçün 
dərslik /İsmayıl Sadıqov, N.İsayeva; rəy. 
R.Əliyarzadə, A.Əzizova.- Bakı: Bakınəşr, 2010.-  
64 s.  
 
261.
 
 
Azf-
259227 
Sadıqov,  İ.C. İnformatika [Mətn]: ümumtəhsil mək-
təblərinin 8-ci sinfi üçün dərslik /İsmayıl Sadıqov, 
R.Ə.N.Mahmudzadə, N.R.İsayeva; elmi red. 
R.Əliquliyev; rəy. Ə.Əliyev, H.Axundova, F.Hacıye-
va.- Bakı: Bakınəşr, 2008.- 128 s.  
 
262.
 
 
Azf-
259161 
Sadıqov,  İ.C.  İnformatika 1 [Mətn]:
 
müəllim üçün 
vəsait /İsmayıl Sadıqov, N.İsayeva.- Bakı: Bakınəşr, 
2008.- 80 s. 
     Dərslikdə  əşyalar və onlar arasındakı münasibət-
lər, hadisələr və hərəkətlər ardıcıllığı, informasiya və 
ondan istifadə, kompyuter, və kompyuterin imkanları 
haqqında geniş məlumatlar verilmişdir.  
 
263.
 
 
Azf-
259199
 
Sadıqov,  İ.C.  İnformatika [Mətn]: 2-ci sinfi üçün 
dərslik /İsmayıl Sadıqov, N.İsayeva, A.Əzizova.- 
Bakı: Bakınəşr, 2009.- 64 s.  
 
264.
 
 
Azf-
259164 
Sadıqov,  İ.C. İnformatika [Mətn]: ümumtəhsil mək-
təblərinin 10-cu sinfi üçün dərslik /İsmayıl Sadıqov, 
R.Mahmudzadə, N.İsayeva; elmi red. R.Əliquliyev; 
rəy. Ə.Əliyev [və b.].- Bakı: Bakınəşr, 2009.- 128 s.  
 
265.
 
 
Azf-
259163 
Sadıqov,  İ.C. İnformatika [Mətn]: ümumtəhsil mək-
təblərinin 11-ci sinfi üçün dərslik /İsmayıl Sadıqov, 
R.Ə.Mahmudzadə, N.R.İsayeva; elmi red. R.Əliqu-
liyev; rəy.  Ə.Əliyev, N.Rəsulova, C.Nəbiyeva [və 
b.].- Bakı: Bakınəşr, 2010.- 128 s.  
 
266.
 
 
Azf-
Sadıqov,  İ.C.  İnformatika [Mətn]: 3-cü sinfi üçün 
dərslik /İsmayıl Sadıqov, R.Mahmudzadə, 

 
47
259193 
N.İsayeva.- Bakı: Bakınəşr, 2010.- 80 s.  
 
267.
 
 
Az2009/10

Səlimova, A.K. Enerji istehlakının idarə olunması 
vasitəsilə enerjisistemin generasiya güclərindən sə-
mərəli istifadə edilməsi üsullarının işlənməsi [Mətn]: 
texnika elm. nam. dər. dis.: 05.14.02 /Afaq Səlimova; 
"Azərenerji" ASC Azərb. Elmi-Tədqiqat və Layihə-
Axtarış Energetika İn-tu.- Bakı, 2009.- 133 s.  
 
268.
 
 
CD ROM-
409
 
Telman Hacıyev fenomeni [Səsyazma] /T.Hacıyev; 
ön söz M.Hacıyeva = Феномен-Тельмана Гаджиева 
= The phenomenal personality- Telman Hajiyev.- 
Bakı: Ilkin Production MMC, 2009.- 2 CD, 12 sm. 
     CD-yə  bəstəkar Azad Zahidin "Şöhrət çələnginə 
uzanan yollar prof. Telman Hacıyev" verilişinin 
yazısı daxil edilmişdir.  
 
269.
 
 
CD ROM-
400
 
Telman Hajiyev (solo flute) [Səsyazma] /T.Hacıyev; 
ön söz M.Hacıyeva.- Bakı: "Səbuhi" AMD MMC, 
2004.- 1 CD, 12 sm. 
     CD-yə ilahi istedad sahibi Telman Hacıyevin ifa-
sında Azərbaycan bəstəkarlarının  əsərləri daxil edil-
mişdir.  
 
270.
 
 
Az2009/11

Yusifov, F.F. Log-fayllar əsasında İnternetdən istifa-
dənin analizi üçün metod və alqoritmlərin işlənməsi 
[Mətn]: texnika elm. nam. dər. dis.: 05.13.01 /Fərhad 
Yusifov; AMEA, İnformasiya Texnologiyalari İn-tu.- 
Bakı, 2009.- 164 s.  
 
271.
 
 
Аз2010/12

Алыгулиев, Р.М. Методы и алгоритмы интеллек-
туального анализа текстовой информации [Текст]: 
автореф.  д-ра  наук  по  технике: 05.13.01 /Рамиз 
Алыгулиев;  НАНА,  Ин-т  Кибернетики  им.  акад. 
А.И.Гусейнова.- Баку, 2010.- 38 с.  
 
272.
 
 
Ад2008/97  Бахшиев,  Ш.Б.  Исследование  и  разработка 
алгоритмов  расчета  показателей  функционирова-
ния  авто-транспортных  предприятий  [Текст]:  ав-
тореф.  дис.  канд.  техн.  наук: 05.13.01 /Шахин 
Бахшиев;  НАНА,  Ин-т  Кибернетики  им.  акад. 

 
48
А.И.Гусейнова.- Баку, 2008.- 22 с.  
 
273.
 
 
Д2008/196 
Бахшиев, Ш.Б. Исследование и разработка алго-
ритмов  расчета  показателей  функционирования 
автотранспортных  предприятий  [Текст]:  дис. 
канд.  техн.  наук: 05.13.01 /Шахин  Бахшиев; 
НАНА, Ин-т Кибернетики им. акад. А.И.Гусейно-
ва.- Баку, 2008.- 171 с.  
 
274.
 
 
Аз2010/16
8
 
Велибеков, А.М. Методы и алгоритмы расчета и 
оптимизации моделей процессов обработки вызо-
вов в беспроводных сотовых сетях связи [Текст]: 
автореф.  д-ра  филос.  по  техн.  наукам: 05.13.01 
/Амир Велибеков; НАНА, Ин-т Информационных  
Технологий.- Баку, 2010.- 19 с.  
 
275.
 
 
Д2009/80 
Гулуев,  Г.А.  Система  помехомониторинга  скры-
того периода  изменения технического состояния 
компрессорных  станций  [Текст]:  дис.  канд.  техн. 
наук: 05.13.01 /Гамбар  Гулуев;  НАНА,  Ин-т  Ки-
бернетики  им.  акад.  А.И.Гусейнова.-  Баку, 2009.-
174 с.  
 
276.
 
 
А2010/280
 
Копбосын,  Л.С.  Разработка  математических  мо-
делей  стабилизации  электроэнергетических  сис-
тем, Парка-Горева и их приложения [Текст]: авто-
реф. канд. техн. наук: 05.13.18 /Лейля Копбосын.- 
Алматы, 2010.- 20 с.  
 
277.
 
 
А2010/272
 
Маткаримов,  Б.Т.  Методы  и технологии  эффек-
тивных  вычислений  в  высокопроизводительных 
гетерогенных  вычислительных  системах  [Текст]: 
автореф.  дис.  д-ра  техн.  наук: 05.13.15 /Бахыт 
Маткаримов.- Алматы, 2010.- 30 с.  
 
278.
 
 
Д2008/179
 
Мехтизаде,  Р.Н.  Разработка  методов  модифици-
рования диэлектрических и композиционных мА-
териалов  равновесными  электрическими  разряда-
ми  [Текст]:  дис.  д-ра  техн.  наук: 05.14.12 /Рауф 
Мехтизаде;  НАНА,  Ин-т  Физики.-  Баку, 2008.-  
292 с.  

 
49
 
279.
 
 
Д2009/86
 
Мирзабалаев, И.М. Разработка широкодиапазон-
ной  автоматизированной  системы  дистанционно-
го  зондирования  для  обнаружения  аномального 
свечения  атмосферы  [Текст]:  дис.  канд.  техн. 
наук: 05.07.12 /Ислам  Мирзабалаев;  М-во  Обо-
ронной  Промышленности  Азерб.  Респ.,  Нац. 
Аэрокосмическое Агентство.- Баку, 2009.- 126 с.  
 
280.
 
 
Аз2009/13
9
 
Мурадова,  Г.И.  Разработка  алгоритмов  и  прог-
раммных  средств  транзактной  обработки  инфор-
мационных ресурсов в распределенных базах дан-
ных  [Текст]:  канд.  техн.  наук: 05.13.01 /Гюлара 
Мурадова;  НАНА,  Ин-т  Кибернетики  им.  акад. 
А.И.Гусейнова.- Баку, 2009.-136 с.  
 
281.
 
 
А2010/282
 
Николаенко,  Д.В.  Разработка  и  исследование 
методов синтеза быстродействующих микропрог-
рамных  устройств  управления  [Текст]:  автореф. 
канд.  техн.  наук: 05.13.05 /Денис  Николаенко; 
Гос.  Высшее  Учебное  Заведение  "Донецкий  Нац. 
Техн. Ун-т".- Донецк, 2010.- 22 с.  
 
282.
 
 
Аз2010/16
3
 
Пашаев,  Ф.Г. Разработка алгоритмов и програм-
ных  средств  анализа  сейсмоакустических  сигна-
лов на устье консервированной скважины [Текст]: 
автореф.  д-ра  филос.  по  техн.  наукам: 05.13.01 
/Фахрад  Пашаев;  НАНА,  Ин-т  Кибернетики  им. 
акад. А.И.Гусейнова.- Баку, 2010.- 22 с.  
 
Dag-mədən işləri. Neft.Qaz 
283.
 
 
Azf-
259875
 
Əsgəroğlu,  Ə. Texnika elmləri doktoru, professor 
Cəlal Mahmudov - 70. Alim və pedaqoq ömrü [Mətn] 
/Ədalət Əsgəroğlu.- Bakı: Adiloğlu, 2003.- 118 s.  
     Kitab  həyatının 40 ilini ali məktəbdə  gənc mütə-
xəssislərin hazırlanmasına sərf etmiş tanınmış  tədqi-
qatçı alim, texnika elmləri doktoru, professor Cəlal 
Mahmudovun keçdiyi 70 illik mənalı ömrünün ma-
raqlı səhifələrinə həsr edilmişdir.  
 

 
50
284.
 
 
Az2006/30
0
 
Hacıyev, N.M. Mürəkkəb dağ-geoloji şəraitdə neft və 
qaz quyularının qazılmasında qazımanın effektivliyi-
ni artıran səmərəli texnologiyanın işlənməsi və tətbiqi 
[Mətn]: texnika еlm. nam. dər. dis.: 25.00.15 /Namiq 
Hacıyev; Azərb. Resp. Yanacaq və Energetika Nazir-
liyi, Dövl. Neft şirkəti, "Azneft" İstehsalat birliyi, 
Azərb. Neft-Qaz Sənayesi Dövl. Elmi-Tədq. və 
Layihə İn-tu (AzNQSDETLİ).- Bakı, 2006.- 156 s.  
 
285.
 
 
Ar2010/10
17
 
Hüseynov, T.Ə. Qaz təchizatı sistemlərində qazdan 
istifadə həcmlərinin tənzimlənməsinin texnoloji əsas-
ları [Mətn]: texnika üzrə fəls. d-ru dər. avt.: 25.00.19 
/Tural Hüseynov; ADNA.- Bakı, 2010.- 23 s.  
 
286.
 
 
Az2009/91
 
Xanbutayeva, N.A. Neftin ilkin emalı texnoloji 
proseslərinin stoxastik rejimlərinin modelləşdirilməsi 
və optimal idarəetmə alqoritmlərinin işlənilməsi 
[Mətn]: texnika elm nam. dər. avt.: 05.13.06 /Natəvan 
Xanbutayeva; AMEA, akad. Ə.İ.Hüseynov adına 
Kibernetika İn-tu.- Bakı, 2009.- 22 s.  
 
287.
 
 
Az2009/91
 
Xanbutayeva, N.A. Neftin ilkin emalı texnoloji pro-
seslərinin stoxastik rejimlərinin modelləşdirilməsi və 
optimal idarəetmə alqoritmlərinin işlənilməsi [Mətn]: 
texnika elm. nam. dər. dis.: 05.13.06 /Natəvan Xan-
butayeva; ADNA.- Bakı, 2009.- 132 s.  
 
288.
 
 
Ar2010/14
31 
Nəbiyev, N.A.  Ştanqlı quyu nasoslarının istismar 
göstəricilərinin artırılmasını  təmin edən texniki və 
texnoloji amillərin işlənməsi və tədqiqi [Mətn]: texni-
ka üzrə fəls. d-ru dər. avt.: 05.02.13 /Natiq Nəbiyev; 
ADNA.- Bakı, 2010.- 21 s.  
 
289.
 
 
А2010/283
 
Алиева,  А.М. Математические модели и числен-
ные  расчеты  напряженно-деформированного  сос-
тояния глубинных разломов (на примере Северно-
го Тянь-Шаня) [Текст]: автореф. канд. техн. наук: 
05.13.18 /Айжамал Алиева.- Алматы, 2010.- 22 с.  
 
290.
 
 
Д2010/5 
Аль  Саид  Мохаммед  Гома  Гариб.  Прогнозиро-
вание и регулирование процессов нефтедобычи на 

 
51
основе моделирования нефтяных пластов [Текст]: 
дис.  д-ра  филос.  по  техн.наукам: 25.00.17 /Аль 
Саид Мохаммед Гома Гариб; АГНА.- Баку, 2010.- 
171 с.  
 
291.
 
 
Ад2008/87
 
Асадов,  С.М. Моделирование процессов очистки 
пластовых  вод  от  ионов  тяжелых  металлов 
[Текст]:  автореф.  канд.  техн.  наук: 05.17.08 /Са-
лим  Асадов;  НАНА,  Ин-т  Химических  Проблем 
им. акад. М.Ф.Нагиева.- Баку, 2008.- 21 с.  
 
292.
 
 
Аз2010/12
5
 
Джафаров, Т.В. Пути повышения эффективности 
функционирования  газотранспортной  системы 
Азербайджана    [Текст]:  автореф.  д-ра  филос.  по 
технике: 25.00.19 /Теймур  Джафаров;  АГНА.- 
Баку, 2010.- 25 с.  
 
293.
 
 
Аз2010/16
5
 
Исмайлов, Ф.С. Разработка и применение новых 
методов  повышения  эффективности  добычи  и 
подготовки  нефти  [Текст]:  автореф.  д-ра  филос. 
по  техн.  наукам: 25.00.17 /Фахреддин  Исмайлов; 
АГНА.- Баку, 2010.- 25 с.  
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə