AZƏrbaycan respublikasi məDƏNİYYƏt və turizm naziRLİYİ M. F. Axundov adina azərbaycan miLLİ KİtabxanasiYüklə 2.8 Kb.
PDF просмотр
səhifə6/31
tarix23.12.2016
ölçüsü2.8 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

 
294.
 
 
2-789691
 
Нагиев,  В.Н.  Рудные  месторождения  Азербай-
джанской  Республики  [Текст] /Васиф  Нагиев; 
науч.  ред.  С.А.Бекташи;  ред.  Ю.Д.Заманов;  рец. 
Р.Н.Абдуллаев;  М-во  Экологии  и  Природных 
Ресурсов;  Нац.  Геолого-Разведочная  Служба.- 
Баку: Элм, 2007.- 596 с.  
     В  монографии  большое  внимание  уделено 
классификационным  схемам.  Классифицированы 
как  сами  металлы,  так  и  геолого-генетические 
типы их месторождений.  
 
295.
 
 
Д2010/4 
Рамадан Наср Махмуд Али Эмара. Повышение 
эффективности  разработки  нефтяных  месторож-
дений на основе многомерного численного моде-
лирования  процессов  нефтедобычи  [Текст]:  дис. 
д-ра  филос.  по  техн.  наукам: 25.00.17 /Рамадан 
Наср  Махмуд  Али  Эмара;  АГНА.-  Баку, 2010.- 
143 с.  

 
52
 
Maşınqayırma 
296.
 
 
Ar2010/12
42 
Allahverdiyev, Z.S. Ştanqlı quyu nasoslarının yeyil-
məyə davamlılığını artırmaqla işgörmə qabiliyyətinin 
yaxşılaşdırılması [Mətn]: texnika üzrə  fəls. d-ru dər. 
avt.: 05.02.13 /Zaməddin Allahverdiyev; ADNA.- 
Bakı, 2010.- 21 s.  
 
297.
 
 
DAz2004/3
28 
Hüseynov, H.R. Daxili dişləri yeni sürətli iskənələ-
mə prosesinin tədqiqi [Mətn]: texnika еlm. nam. dər. 
dis.: 05.02.08 /Hümbət Hüseynov; AzTU.- Bakı, 
2004.- 166 s.  
 
298.
 
 
Аз2010/18

Джафарзаде, Т.Р. Моделирование и определение 
аэродинамических  характеристик  воздушных  су-
дов  в  условиях  обледенения  стабилизатора 
[Текст]:  автореф.  дис.  д-ра.  филос  по  технике: 
05.22.14 /Тогрул  Джафарзаде;  Закрытое  Акци-
онерное  Общество  "Азерб.  Хава  Йоллары"  Нац. 
Акад. Авиации.-Баку, 2010.- 20 с.  
 
299.
 
 
А2010/286  Жбанков, Я.Г. Получение полых деталей с пере-
менной  толщиной  стенки  на  базе  использования 
способов  радиально - прямого  выдавливания 
[Текст]: автореф. канд. техн. наук: 05.03.05 /Ярос-
лав Жбанков; Донбасская Гос. Машиностроитель-
ная Акад.- Краматорск, 2010.- 20 с.  
 
300.
 
 
Аз2010/17

Садави, 
М.М. 
Влияние 
металлургических 
факторов  на  коррозионные  свойства  хромо-нике-
левых сплавов на основе железа в кислых средах 
[Текст]:  автореф.  д-ра  филос.  по  техн.  наукам: 
05.02.01 /Мосаад Садави; АзТУ.- Баку, 2010.- 22с.  
Kimya texnologiyası. Yeyinti sənayesi 
301.
 
 
Azf-
259593
 
Əhmədov, Ə-C. İ. Bitki mənşəli ərzaq malları əmtə-
əşünaslığı. Qənnadı mallarının  əmtəəşünaslığı 
[Mətn]: dərslik /Əhməd-Cabir 
Əhmədov, 
A.Ə.Hüseynov; rəy. A.H.Xəlilov,  Ə.M.Əzimov, 
N.H.Qurbanov, G.S.Mirzəyev; elmi red. 

 
53
N.X.Musayev.- Bakı: İqtisad Un-ti nəşriyyatı, 2010.- 
370 s. 
     Dəsrlik 6 fəsildən ibarətdir. 1-ci fəsildə nişasta və 
nişasta məhsullarının;  2-ci fəsildə şəkərin və şəkərin 
əvəzedicilərinin; 3-cü fəsildə təbii və süni balın əmtə-
əşünaslığı; 4-cü fəsildə şəkərli qənnadı məmulatının; 
5-ci fəsildə unlu məmulatın əmtəəşünaslıq səciyyəsi
6-cı fəsildə isə nişasta, şəkər, bal və qənnadı məmula-
tının keyfiyyətinin öyrənilməsi üsulları  şərh 
edilmişdir.  
 
302.
 
 
Azf-
259590 
Əhmədov, Ə-C.İ. Evdə konservləşdirmə [Mətn] /Əh-
məd-Cabir  Əhmədov; red. T.Muxtarova.- Bakı: 
Gənclik, 2010.- 407 s.  
  
303.
 
 
Azf-
259597 
Əhmədov,  Ə-C.İ. Tamlı malların  əmtəəşünaslığı 
[Mətn]: ali məktəb tələbələri üçün dərslik /Əhməd-
Cabir  Əhmədov; elmi red. N.X.Musayev, rəy. 
R.A.Əliyev, A.H.Xəlilov, N.K.Rəhimov.- Bakı: 
ADİU, 2010.-  453 s.  
     Kitabda çay və çay içkiləri, qəhvə və qəhvə içkilə-
ri,  ədviyyələr, tamlı qatmalar, spirtsiz içkilər və s. 
mövzular haqqında məlumat verilmişdir.  
 
304.
 
 
Azf-
259619 
Əhmədov,  Ə-C.İ.  Azərbaycan çörəyi [Mətn]: mo-
noqrafiya /Əhməd-Cabir  Əhmədov, A.Qurbanova; 
elmi red. N.X.Musayev; rəy. A.Ə.Hüseynov, 
A.H.Xəlilov, E.M.Ömərova.- Bakı: Gənclik, 2010.- 
258 s.  
     Çörək-kökə  məmulatının xammalı  və istehsalı 
üsulları, çörək-kökə  məmulatının çeşidi, təsnifatı  və 
keyfiyyəti, milli çörək-kökə məmulatı və s. mövzular 
haqqında ətraflı məlumat verilmişdir.  
 
305.
 
 
Azf-
258957
 
Məsimov, E.Ə. Polimerlərin fiziki kimyası [Mətn]: 
ali məktəblər üçün dərslik /Eldar Məsimov; rəy. 
N.M.Qocayev, F.A.Əhmədov, O.Ə.Əkbərov.- Bakı: 
Bakı Universiteti, 2010.- 416 s.  
     Kitabda  polimerlərin fiziki kimyasının  əsasları – 
mexaniki, elektrik və istilik xassələri, faza keçidləri, 
molekulüstü strukturlar bəzi xassələrin tədqiqi  üsul-

 
54
ları şərh edilmişdir.  
 
306.
 
 
Az2008/32
5
 
Pirəliyev, A.G. Norbornil tərkibli yeni monomerlər: 
vinil, allil və akril turşuları efirlərinin sintezi və xas-
sələrinin tədqiqi [Mətn]: kimya elm. nam. dər. dis.: 
02.00.13 /Arif Pirəliyev; AMEA, akad. Y.H.Məmmə-
dəliyev ad. Neft-Kimya Prosesləri  İn-tu.- Bakı, 
2008.- 150 s.  
 
307.
 
 
Ar2010/14
34 
Piriyev, N.N. Metanol mərhələsindən keçməklə qeyri 
-neft (alternativ) xammalından ekoloji təmiz motor 
yanacağının alınma prosesinin işlənib-hazırlanması 
[Mətn]: texnika elm. üzrə fəls. d-ru dər. avt.: 05.17.07 
/Nizami Piriyev; AMEA, akad. Y.H.Məmmədəliyev 
adına Neft-Kimya Prosesləri İn-tu.- Bakı, 2010.- 22 s.  
 
308.
 
 
Д2008/188 
Асадов,  С.М.  Моделирование процессов очистки 
пластовых  вод  от  ионов  тяжелых  металлов 
[Текст]:  дис.  канд.  техн.  наук: 05.17.08 /Салим 
Асадов; НАНА, Респ., Ин-т Химических Проблем 
им. акад. М.Ф.Нагиева.- Баку, 2008.- 198 с.  
 
309.
 
 
3-105943 
Грузинская  кухня  Шашлык.  Лобио.  Сациви. 
Чахохбили.  Соусы  /авт.-сост.  И.Михайлова.-  М.: 
Эксмо, 2010.-509 с.  
      В этой  книге  для  вашего  стола  предлагаются: 
соусы,  сыры,  лобио,  харчо,  чахохбили,  шашлыки 
и  множество  удивительных  вкуснейших  Грузин-
ских  блюд.  
 
310.
 
 
2-789408
 
Магеррамов,  А.М.  Нефтехимия  и  нефтеперера-
ботка  [Текст]:  учебник  для  вузов  /А.М.Магерра-
мов, Р.А.Ахмедова, Н.Ф.Ахмедова; ред. М.И.Рус-
тамов;  рец.  В.М.Фарзалиев,  К.З.Гусейнов.-  Баку: 
Бакы Университети, 2009.- 660 с.  
      В  книге  о  нефти  в  современном  мире;  приве-
дены сведения о ресурсах, добыче и прогнозах ис-
пользования нефти.  
 
311.
 
 
Аз2010/14
Фарзалиев,  М.Ф.  Функционально-замещенные 
сульфамиды  в  качестве  присадок  к  смазочным 

 
55
6
 
маслам и смазкам [Текст]: автореф. д-ра филос. по 
хим.  наукам: 02.00.13 /Меджид  Фарзалиев; 
НАНА,  Ин-т  Нефтехимических    Процессов  им. 
акад. Ю.Г.Мамедалиева.- Баку, 2010.- 26 с.  
 
312.
 
 
3-105827 
Федотова, Т.М. Кулинарная книга женщины XXI 
века  [Текст]:  популярные  рецепты,  проверенные 
временем  /Т.М.Федотова;  фото  И.Виноградовой; 
оформ.  переплета  Г.Булгаковой,  А.Мусин.-  М.: 
Эксмо, 2008.- 256 с.  
      Вы  деловая  женщина?  У  вас  свой  бизнес  или 
вы  работаете? Тогда эта книга для вас! В ней не 
только  рассказывается  о  том,  как  рационально 
распределить свое время на работе и вне ее, но и 
даны  прекрасные  рецепты  блюд,  которые  вы  с 
легкостью  сможете  приготовить,  затратив  на  это   
минимум времени и сил.  
 
Əl işləri. Evdarlıq 
313.
 
 
I-37148 
Balla, G. Herend Porcelain [Text]: The history of a 
Hungarian institution /Gabriella Balla; ed. Z.Gaspar.-
Budapest: Herend Porcelain Manufactory Ltd, 2003.- 
351 p.  
314.
 
 
A-31486    
Holzmann, C. Backstage: Mercedes-Benz fashion 
week Berlin [Text] /Claudius Holzmann.- Kempen: 
teNeues, 2010.- 143 s.  
Tikinti 
315.
 
 
DAz2008/3
43 
Bayramov, A.Ə. Sutullayanın xəndəkli baş suqəbule-
dicisinin hidravliki iş rejiminin tədqiqi [Mətn]: hidro-
texniki tikinti ixtisası üzrə texn. elm. nam. dər. dis.: 
05.23.07 /Arzuman Bayramov; "Azərsun" Açıq 
Səhmdar Cəmiyyəti" "Sukanal" Elmi-Tədqiqat və 
Layihə İn-tu.- Bakı, 2008.-132s.  
 
316.
 
 
DAz2009/1
Cabbarov, F.İ. Sumqayıt şəhərinin sənaye müəssisə-
lərinin memarlıq-planlaşdırma inkişafı (Kimya səna-
yesi sahəsindəki müəssisələr timsalında) [Mətn]: 

 
56
18 
memarlıq nam. dər. dis.: 18.00.04 /Fikrət Cabbarov; 
Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Memarlıq və 
İnşaat Un-ti.- Bakı, 2009.- 172 s.  
 
317.
 
 
Az2008/17

Cəfərov, N.N. Azərbaycan  şəhərlərinin bağ-park 
quruculuğunun formalaşdırılması (XX əsrin axırı- 
XXI  əsrin  əvvəllərində) [Mətn]: memarlıq nam. dər. 
dis. avt.: 18.00.04 /Nazim Cəfərov; Azərb. Resp. 
Təhsil Nazirliyi, Azərb. Memarlıq və  İnşaat Un-ti.- 
Bakı, 2008.- 19 s.  
 
318.
 
 
DAz2009/1
25 
Hüseynov, S.Ə.  İkilaylı qeyri-bircins lövhələrin 
həndəsi qeyri- xəttiliyi nəzərə almaqla dayanıqlığı və 
rəqsləri [Mətn]: texnika elm nam. dər. dis.: 05.23.17 
/Səfər Hüseynov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, 
Azərb. Memarlıq və İnşaat Un-ti.- Bakı, 2009.- 130 s.  
 
319.
 
 
DAz2008/3
41 
Qəhrəmanov, S.Ə. Qruntda yerləşən konstruksiyala-
rın korroziyalanmış elementlərinin rəqsləri [Mətn]: 
texnika elm. nam. dər. dis.: 05.23.17 /Səbuhi Qəhrə-
manov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ATU.- Bakı, 
2008.- 143 s.  
 
320.
 
 
Azf-
259744 
Muradxanova, T.H. Yaşayış rayonlarının planlaşdı-
rılması və tikintisi [Mətn]: memarlıq fakültəsinin
 
ma-
gistr pilləsi üçün dərs vəsaiti /Turan Muradxanova, 
Ş.Ş.Qəhrəmanova; elmi red. F.M.Hüseynov; rəy. 
A.Ə.Həsənova, N.Əliyev; Azərb. Resp. Təhsil 
Nazirliyi; Azərb. Memarlıq və  İnşaat  Un-ti.- Bakı: 
AzTU, 2004.- 76 s.  
     Kitabda müasir sosial və elmi-texniki ilkin şərtlərə 
əsaslanaraq ictimai xidmətin bəzi növlərinin inkişafı 
və yerləşdirilməsinin proqressiv təmayülü işıqlandı-
rılmışdır.  
 
321.
 
 
Az2007/40
8
 
Rüstəmov, T.A. Məsaməli çubuqlarda əyilmə zama-
nı  zədələrin paylanmasının tədqiqi [Mətn]: texnika 
elm. nam. dər
.
 dis.: 05.23.17 /Tofiq Rüstəmov; 
Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, AzTU.- Bakı, 2007.- 
145 s.  
 

 
57
322.
 
 
DAz2008/3
47 
Salehzadə, Ü.Ş. Elastik-plastik konstruksiya ele-
mentlərinin dayanıqlığı və rəqsləri məsələləri [Mətn]: 
texnika elm. nam. dər. dis.: 05.23.17 /Üzeyir 
Salehzadə; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi; Azərb. Me-
marlıq və İnşaat Un-ti.- Bakı, 2008.- 125 s.  
 
323.
 
 
3-105655 
Алиев,  Г.А.  Гармония  в  творчестве  зодчего  Ад-
жеми  Нахичевани  [Текст]:  монография  /Гадир 
Алиев;  науч. ред.  и  авт.  предисл.  Д.Гияси.-  Баку: 
Восток-Запад, 2007.- 140 с.  
      Данная книга посвящена эпохе, жизни, искус-
ству  и  философии  зодчего  Аджеми.  Также  автор 
проводит параллели между искусством Аджеми и 
творчеством  Низами  Гянджеви,  что  открывает 
простор  для  широкого  и  полноценного  представ-
ления  законченности,  цельности  и  великолепия 
творческой мысли той эпохи.  
 
324.
 
 
Ад2007/20

Будагов,  И.А.  Расчет  трехсвязных  симметрично 
ослабленных  пластинок  различного  очертания  с 
учетом  случайного  характера  распределения  гео-
метрических  и  силовых  параметров  [Текст]: 
автореф.  дис.  канд.  техн.  наук: /Ильхам  Будагов; 
Мин-во Образования  Азерб. Респ., Азерб. Архи-
тектурно-Строительный Ун-т.- Баку, 2007.- 19 с.  
 
325.
 
 
Д2007/300 
Будагов,  И.А.  Расчет  трехсвязных  симметрично 
ослабленных  пластинок  различного  очертания  с 
учетом  случайного  характера  распределения  гео-
метрических  и  силовых  параметров  [Текст]:  дис. 
канд. техн. наук: /Ильхам Будагов; Мин-во Обра-
зования  Азерб.  Респ.,  Азерб.  Архитектурно-
Строительный Ун-т.- Баку, 2007.- 215 с.  
 
326.
 
 
CD ROM-
394 
Дом & интерьер  [Электронный  ресурс]:  между-
народный  журнал  о  дизайне. top 100 /Издатель 
ООО "Дом и интеръер Пресс" №8.- М.: ООО "Дом 
и  интеръер  Пресс", 2010.- 1 электрон.  опт.  диск 
[CD-ROM]  
 
327.
 
 
CD ROM-
Дом & интерьер  [Электронный  ресурс]:  между-

 
58
399 
народный  журнал  о  дизайне. top 100 /Издатель 
ООО "Дом и интерьер Пресс" №9.- М.: ООО "Дом 
и  интеръер  Пресс", 2010.- 1 электрон.  опт.  диск 
[CD-ROM]  
 
328.
 
 
А2010/278  Нурсагатов, С.Т. Обоснование параметров и раз-
работка конструкции рабочего органа косого сту-
пенчатого резания дорожной фрезы [Текст]: авто-
реф.  канд.  техн.  наук: 05.05.04 /Серик  Нурcага-
тов.- Астана, 2010.- 21 с.  
 
329.
 
 
A-31485 
Deutsche Apotheker und Arztebank [Text]: Ric-
hard-Oskar-Mattern-Strasse 6.- Dusseldorf: s.n., 
2004.- 152 s.  
Nəqliyyat 
330.
 
 
Ar2010/14
26 
Dadaşov, F.H. Uçuş heyətinin psixofizioloji vəziyyə-
tini identifikasiya edən və proqnozlaşdıran interaktiv 
sistem [Mətn]: texnika üzrə  fəls. d-ru elm dər. avt.: 
05.07.06; 19.00.02 /Fuad Dadaşov; "Azərb. Hava 
Yolları" Qapalı  Səhmdar Cəmiyyəti, Milli Aviasiya 
Akad.- Bakı, 2010.- 27 s.  
 
331.
 
 
Ar2010/10
64 
İsmayılov,  İ.İ. Mexanikləşdirilmiş  işlərin hesaba 
alınması və keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi [Mətn]: 
dərs vəsaiti /İsrafil  İsmayılov; rəy. N.N.Məmmədov, 
B.M.Bağırov, K.H.Fətəliyev, Ü.Q.Xəlilov; Azərb. 
Resp. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi; Azərb. Dövlət Aq-
rar Un-ti.- Bakı: Elm, 2010.- 160 s.  
   Vəsaitdə mexanikləşdirilmiş  işlərin hesaba alınma-
sının yeni göstəricisi əsaslandırılmış və işlərin texno-
loji xidmət vaxtına görə hesaba alınmasının yeni me-
todologiyası işlənmişdir.  
 
332.
 
 
Ar2010/10
63 
İsmayılov,  İ.İ. New Holland traktorlarına firma tex-
niki servisi (M100, M115, M135, M160) [Mətn]: ali 
təhsil müəssisələrində bakalavr pilləsində  təhsil alan 
tələbələr üçün dərs vəsaiti /İsrafil  İsmayılov; rəy. 
B.M.Bağırov, Q.B.Məmmədov; Azərb. Resp. Təhsil 
Nazirliyi, Azərb. Dövlət Aqrar Un-ti.- Bakı: Elm, 

 
59
2010.-144 s.  
      Vəsaitdə texniki xidmət işləri zamanı istifadə 
edilməsi zəruri olan yanacaq və yağlama materialları, 
soyuducu mayelər, onların texniki xarakteristikası 
haqqında verilən materiallar istifadəçilər tərəfindən 
daha asan mənimsənilməsinə və tələbələrin əsaslı bi-
lik əldə etməsinə imkan verir.  
 
333.
 
 
Az2008/33

Nəsirov,  Ş.N. Dartı yarımstansiyasının güc element-
lərinin qəza hallarındakı mühafizə  və idarəetmə sis-
temləri [Mətn]: texnika elm. nam. dər. dis.: 05.13.05 
/Şəmsi Nəsirov; AzTU.- Bakı, 2008.- 155 s.  
 
334.
 
 
Azf-
259639 
Nəzirov, Q.H. Dəmiryol nəqliyyatı və təsərrüfatı mü-
həndisliyi ixtisası üzrə suallar-cavablar və özünü yox-
lama testləri [Mətn]: ali təhsilin bakalavr və magistr 
pillələri üçün "Dəmir yolu ümumi kurs" fənnindən 
əlavə vəsait /Qurban Nəzirov, S.M.Bağırov; elmi red. 
A.N.Əsgərov; rəy. R.M.Məmmədov, H.Ə.Quliyev.- 
Bakı: Nurlan, 2010.- 312 s. 
   
335.
 
 
А2010/288  Утепова,  А.У.  Повышение  эффективности  ис-
пользования  деталей  локомотива  методом  упроч-
нения [Текст]: автореф. канд. техн. наук: 05.22.07 
/Акерке Утепова.- Алматы, 2010.- 19 с.  
 
Kənd təsərrüfatı 
336.
 
 
DAz2008/3
42 
Ağayev, V.T. Çətin səpələnən yemlərin dozalaşdırıl-
ma texnologiyası  və qurğunun təkmilləşdirilməsi 
[Mətn]: texnika elm. nam. dər. dis.: 05.20.01 /Vüqar 
Ağayev; Azərb. Kənd Təsərrüfatı a Kad.- Gəncə, 
2008.- 129 s.  
 
337.
 
 
Ar2010/10
36 
Bağırov, O.R. Naxçıvan Muxtar Respublikasının gi-
las və albalı sortlarının genefondunun qiymətləndiril-
məsi [Mətn]: kənd təsər. elm. üzrə fəls. d-ru dər. avt.: 
06.01.07 /Orxan Bağırov; Azərb. Resp. Kənd Təsər-
rüfatı Nazirliyi; Azərb. Dövlət Aqrar Un-ti.- Gəncə, 
2010.- 23 s.  
 

 
60
338.
 
 
Ar2010/12
98 
Bayramov, B.S. Naxçıvan MR-nın yuyulmuş boz 
torpaqlarında mineral və mikrogübrələrin  şəkər çu-
ğundurunun boy, inkişaf və  məhsuldarlığına təsiri 
[Mətn]: kənd təsər. elm. üzrə  fəls. d-ru dər. avt.: 
06.01.09 /Bəhruz Bayramov; Azərb. Resp. Kənd Tə-
sərrüfatı Nazirliyi; Aqrar Elm mərkəzi; Azərb. Elmi-
Tədqiqat Əkinçilik İn-tu.- Bakı, 2010.- 20 s.  
 
339.
 
 
Ar2010/10
34
 
Bayramov, L.Ə. Naxçıvan Muxtar Respublikasında 
alma sort və formalarının genofondunun toplanılması 
və qiymətləndirilməsi [Mətn]: kənd təsər. elm. üzrə 
fəls. d-ru dər. avt.: 06.01.05 /Loğman Bayramov; 
Azərb. Resp. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi; Aqrar Elm 
mərkəzi; Azərb. Elmi-Tədqiqat  Əkinçilik  İn-tu.- 
Bakı, 2010.- 19 s.  
 
340.
 
 
Ar2010/12
97 
Bəşirov, V.V. Gəncə-Qazax bölgəsində taxılaltı 
torpaqların münbitlik modeli [Mətn]: kənd təsər. elm. 
üzrə  fəls. d-ru dər. avt.: 03.00.27; 06.01.04 /Vüqar 
Bəşirov; AMEA, Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İn-
tu.- Bakı, 2010.- 20 s.  
 
341.
 
 
Az2009/10
5
 
Cavadzadə, E.B. Abşeron  şəraitində fermer təsərrü-
fatları üçün mikrosuvarmanın yeni texnika və texno-
logiyasının işlənib hazırlanması [Mətn]: texnika еlm 
nam. dər. dis.: 06.01.02 /Elşad Cavadzadə; Azərb. 
Resp. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Aqrar Elm mərkəzi, 
Elmi-Tədqiqat Eroziya və Suvarma İn-tu.- Bаkı, 
2009.- 157 s.  
 
342.
 
 
Ar2010/10
31 
Əfkarı, B.Ə. Günəbaxanın müxtəlif sortlarında bəzi 
fizioloji-biokimyəvi göstəricilərin müqayisəli tədqiqi 
[Mətn]: biologiya üzrə  fəls. d-ru. dər. avt.: 03.00.12 
/Bacehbac  Əhməd  Əfkarı; AMEA, Botanika İn-tu.- 
Bakı, 2010.- 21 s.  
 
343.
 
 
Ar2010/12
40 
Əkpərov, Z.İ. Azərbaycanın bitki genetik ehtiyatları-
nın oyrənilməsi və seleksiyada istifadəsi [Mətn]: 
kənd təsər. üzrə elm. d-ru dər. avt.: 06.01.05 /Zeynal 
Əkpərov; Azərb. Resp. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, 
Aqrar Elm Mərkəzi, Azərb. Elmi-Tədqiqat Əkinçilik 

 
61
İn-tu.- Bakı, 2010.- 42 s.  
 
344.
 
 
Ar2010/10
18 
Əliyev, İ.H. Lifli pambıq çiyidlərinin dərmanlanması 
üçün texnologiya və qurğunun işlənməsi [Mətn]: tex-
nika elm. üzrə  fəls. d-ru dər. avt.: 05.20.01 /İntiqam 
Əliyev; Azərb. Dövlət Aqrar Un-ti.- Gəncə, 2010.-   
23 s.  
 
345.
 
 
Ar2010/10
37 
Fətullayev, P.Ü. Naxçıvan Muxtar Respublikası  şə-
raitində yumşaq buğda nümunələrinin öyrənilməsinin 
seleksiyada əhəmiyyəti [Mətn]: kənd təsər. elm. üzrə 
fəls. d-ru dər. avt.: 06.01.05 /Pərviz Fətullayev
Azərb. Resp. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi; Aqrar Elm 
Mərkəzi; Azərb. Elmi Tədqiqat  Əkinçilik  İn-tu.- 
Bakı, 2010.- 21 s.  
 
346.
 
 
Az2007/41

Hümmətov, A.H. Şirvan düzünün zəif sukeçirən tor-
paqlarında üfüqi drenajın effektliyi [Mətn]: texnika 
еlm. nam. dər. dis.: 06.01.02 /Anar Hümmətov; 
Azərb. Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar 
Cəmiyyəti, Azərb. Elmi-Tədqiqat Hidrotexnika və 
Meliorasiya  İn-tu, Elm-İstehsalat Birliyi.- Bаkı, 
2007.- 152 s.  
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə