AZƏrbaycan respublikasi məDƏNİYYƏt və turizm naziRLİYİ M. F. Axundov adina azərbaycan miLLİ KİtabxanasiYüklə 2.8 Kb.
PDF просмотр
səhifə7/31
tarix23.12.2016
ölçüsü2.8 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   31

 
347.
 
 
Azf-
258839
 
İbadlı, O.V. Müalicə bitkiləri. Dərman bədrənci 
[Mətn] /Oruc İbadlı; red. V.S.Fərzəliyev, N.B.Hüsey-
nova.- Bakı: [s. n.], 2009.- 20 s.  
   
348.
 
 
DAz2009/1
24 
Məmmədov, F.M. Azərbaycanın Qarabağ düzündə 
pambıq  əkinlərində ara məsafəsi dəyişən cərgəli sə-
pinlərin səmərəliliyi [Mətn]: kənd. təsər. elm. üzrə 
fəls. d-ru dər. dis.: 06.01.01 /Faiq Məmmədov; 
Azərb. Resp. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Aqrar Elm 
Mərkəzi, Azərb. Elmi-Tədqiqat Pambıqçılıq  İn-tu.- 
Bakı, 2009.- 160 s.  
 
349.
 
 
DAz2009/1
13 
Məmmədov, H.İ. Azərbaycanın müxtəlif aqroekoloji 
bölgələrində yerfındığı genotiplərinin tədqiqi və se-
leksiyada istifadəsi [Mətn]: kənd təsər. elm. üzrə fəls. 
d-ru dis.: 06.01.05 /Hafiz Məmmədov; Azərb. Resp. 
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Aqrar Elm Mərkəzi

 
62
Azərb. Elmi-Tədqiqat  Əkinçilik  İn-tu.- Bakı, 2009.- 
154 s.  
 
350.
 
 
Ar2010/14
29 
Məmmədov, T.Y. Peyintəmizləyən transportyorun 
hidravlik ötürücüsünün tədqiqi və  əsaslandırılması 
[Mətn]: texnika elm. üzrə fəls. d-ru dər. avt.: 05.20.01 
/Tohid Məmmədov; Azərb. Dövlət Aqrar Un-ti.- 
Cəncə, 2010.- 23 s.  
 
351.
 
 
Ar2010/12
99 
Məmmədov, V.Ə. Gəncə-Qazax bölgəsinin suvarılan 
açıq-şabalıdı torpaqlarında qarğıdalının becərilmə 
texnologiyasının optimallaşdırılması [Mətn]: kənd 
təsər. elm. üzrə  fəls. d-ru dər. avt: 06.01.09. /Vüsal 
Məmmədov; Azərb. Resp. Kənd Təsərrüfatı Nazirli-
yi; Aqrar Elm Mərkəzi; Azərb. Elmi-Tədqiqat Əkin-
çilik İn-tu.- Bakı, 2010.- 20 s.  
 
352.
 
 
Azf-
259421 
Pənahov, T.M. Azərbaycanda üzümçülük [Mətn] 
/Tariyel Pənahov, V.S.Səlimov,  Ə.M.Zari; elmi red. 
M.R.Qurbanov, H.M.Şıxlınski; Azərb. Resp. Kənd 
Təsərrüfatı Nazirliyi; Aqrar Elm Mərkəzi; Azərb. El-
mi-Tədqiqat Üzümçülük və  Şərabçılıq  İn-tu.- Bakı: 
Müəllim, 2010.- 224 s.  
     Kitabda Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Üzümçülük və 
Şərabçılıq  İnstitutunun kolleksiya üzüm bağında be-
cərilən qiymətli yerli və introduksiya olunmuş üzüm 
sortlarının səciyyəvi xüsusiyyətləri göstərilməklə tam 
ampeloqrafik  təsvirləri verilmişdir.  
 
353.
 
 
Ar2010/12
39 
Səlimova, V.H. Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacı-
nın su ehtiyatlarından suvarma əkinçiliyində istifadə-
nin səmərəliyinin artırılması [Mətn]: kənd təsər. еlm. 
üzrə  fəls. d-ru dər. avt.: 06.01.02 /Vəfa Səlimova; 
AMEA, Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İn-tu.- Bаkı, 
2010.- 20 s. 
 
354.
 
 
А2010/279
 
Пермитина,  В.Н.  Техногенная  трансформация 
почв  и  растительности  нефтегазового  месторож-
дения  Узень  и  биологическая  рекультивация  на-
рушенных  территорий  [Текст]:  автореф.  канд. 
биол. наук: 03.00.27 /Валерия Пермитина.- Алма-

 
63
ты, 2010.- 25с.  
 
355.
 
 
I-37200
 
The Arabian horse of Egypt [Text].- Cairo: The 
American University in Cairo Press, 2010.- 134 p.  
356.
 
 
Bd-15329
 
Земельнi  вiдносини  в  Украiнi [Текст]:  Збiрник 
iнформацiйно-аналiтичних  матерiалiв (1991-2010 
роки).- Киiв: Iстина, 2010.- 135 с.  
Tibb elmləri 
357.
 
 
Ar2010/10
38
 
Abbasova, Ü.A. Qadın cinsiyyət üzvlərinin xərçəngi 
ilə  xəstələrdə qaraciyərin və  böyrəklərin əlaqəli po-
zulması [Mətn]: tibb üzrə  fəls. d-ru elmi dər. avt.: 
14.00.14 /Ümman Abbasova; Azərb. Resp. Səhiyyə 
Nazirliyi, Milli Onkologiya Mərkəzi.- Bakı, 2010.-  
22 s.  
 
358.
 
 
Ar2010/13
16 
Abdullayeva, R.M. Yeni nəsil kalsium antaqonistlə-
ri-diumankal və dekursinolun müqayisəli farmakoloji 
xarakteristikası [Mətn]: tibb üzrə fəls. d-ru dər. avt.: 
14.00.25 /Rəşidə Abdullayeva; Azərb. Resp. Səhiyyə 
Nazirliyi, ATU.- Bakı, 2010.- 21 s.  
 
359.
 
 
Azf-
259306
 
Ağ ciyərlərin xronik obstruktiv xəstəliyi üzrə klinik 
protokol [Mətn]: Azərbaycan Respublikası  Səhiyyə 
Nazirliyi kollegiyasının 3 fevral 2009-cu il tarixli 3 
saylı  qərarı ilə  təsdiq edilmişdir /Klinik protokolun 
tərt. hey. İ.Mustafayev [və b.]; klinik protokolun red. 
C.Məmmədov; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi.- Ba-
kı: Toğrul MMC, 2009.- 40 s.  
   
360.
 
 
Ar2010/13
17 
 
 
Ağayev, C.N. Öd yolları üzərində aparılan cərrahi 
əməliyyatlardan sonra çapıq strikturaların profilakti-
kası yolları [Mətn]: tibb üzrə  fəls. d-ru dər. avt.: 
14.00.27 /Ceyhun Ağayev; Azərb. Resp. Səhiyyə Na-
zirliyi, akad. M.A.Topçubaşov ad. Elmi Cərrahiyyə 
Mərkəzi.- Bakı, 2010.- 20 s.  
 
361.
 
 
Ar2010/12
Ağayeva, D.F. Süni kauçuk və superfosfat istehsalın-
da çalışanların stomatoloji xəstələnməsinin müqayi-

 
64
43 
səli qiymətləndirilməsi [Mətn]: tibb elm. üzrə fəls. d-
ru dər. avt.: 14.00.21 /Dilarə Ağayeva; Azərb. Resp. 
Təhsil Nazirliyi, ATU.- Bakı, 2010.- 15 s.  
 
362.
 
 
Azf-
259386 
Ağır preeklampsiya və eklampsiyanın reanimasiyası 
üzrə klinik protokol [Mətn]: Azərbaycan Respublika-
sı  Səhiyyə Nazirliyi kollegiyasının 20 noyabr 2009-
cu il tarixli 29 saylı  qərarı ilə  təsdiq edilmişdir 
/Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi; klinik protokolun 
tərt. hey. A.Qədirov, R.Sadırov, L.Quliyeva [və b.]; 
red. C.Məmmədov.- Bakı: ROV MMC, 2009.- 48 s.  
      Klinik  protokol  səhiyyə islahatları  çərçivəsində 
ictimai səhiyyə kadrlarının hazırlanması üzrə Tədbir-
lər proqramı əsasında tərtib və çap edilmişdir.  
 
363.
 
 
Azf-
259390 
Anafilaktik  şok üzrə klinik protokol [Mətn]: Azər-
baycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi kollegiyasının 
12 iyun 2009-cu il tarixli 17 saylı  qərarı ilə  təsdiq 
edilmişdir /klinik protokolun red. C.Məmmədov; kli-
nik protokolun tərt. hey. A.Axundbəyli [və b.]; 
Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi.- Bakı: Tərəqqi 
MMC, 2009.- 28 s.  
 
364.
 
 
Azf-
259258 
Antimikrob dərman vasitələrinin istifadəsi üzrə kli-
nik protokol [Mətn]: Azərbaycan Respublikası Səhiy-
yə Nazirliyi kollegiyasının 20 noyabr 2009-cu il ta-
rixli 29 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir /Azərb. Resp. 
Səhiyyə Nazirliyi; klinik protokolun tərt. hey. Ə.Ab-
dullazadə [və b.]; red. C.Məmmədov.- Bakı:Tərəqqi 
MMC, 2009.- 164 s.  
     Klinik  protokol  səhiyyə islahatları  çərçivəsində 
ictimai səhiyyə kadrlarının hazırlanması üzrə  tədbir-
lər proqramı əsasında tərtib və çap edilmişdir.  
 
365.
 
 
Ar2010/12
47 
Bağırova, K.K. Xronik brüselyozlu xəstələrdə hami-
ləliyin gedişi və  nəticəsi [Mətn]: tibb elm. üzrə fəls. 
d-ru dər. avt.: 14.00.01 /Könül Bağırova; Azərb. 
Resp. Səhiyyə Nazirliyi, ATU.- Bakı, 2010.- 20 s.  
 
366.
 
 
Ar2010/12
Balakişiyev,  Ə.Q. Birmomentli təxirəsalınmış cərra-
hi metodun tətbiqi ilə soltərəfli hemikolektomiya 

 
65
46 
əməliyyatından sonrakı ilkin fəsadların profilaktikası 
[Mətn]: tibb üzrə fəls. d-ru dər. avt.: 14.00.27 /Əmir-
aslan Balakişiyev; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, 
akad. M.A.Topçubaşov ad. Elmi-Cərrahiyyə  Mərkə-
zi.- Bakı, 2010.- 21 s.  
 
367.
 
 
Ar2010/12
45 
Bayramov, Q.R. Parodontun iltihabi xəstəliklərinin 
gedişi, törədicilərin etioloji strukturu və bakterial pre-
paratlarla müalicənin perspektivləri [Mətn]: tibb elm. 
üzrə fəls. d-ru. dər avt.: 14.00.21 /Qasım Bayramov; 
Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ATU.- Bakı, 2010.-   
21 s.  
 
368.
 
 
Azf-
259270 
Bipolyar affektiv pozuntunun diaqnostika və müali-
cəsi üzrə klinik protokol [Mətn]: Azərbaycan Res-
publikası  Səhiyyə Nazirliyi kollegiyasının 3 fevral 
2009-cu il tarixli 3 saylı  qərarı ilə  təsdiq edilmişdir 
/klinik protokolun tərt. hey. G.Gəraybəyli [və b.]; kli-
nik protokolun red. C.Məmmədov; Azərb. Resp. Sə-
hiyyə Nazirliyi.- Bakı: Tərəqqi MMC, 2009.- 44 s.  
 
369.
 
 
Azf-
259274 
Bronxial astma üzrə klinik tövsiyələr [Mətn] /klinik 
tövsiyələrin tərt. hey. C.Məmmədov [və b.]; Azərb. 
Resp. Səhiyyə Nazirliyi.- Bakı: [Mars-V MMC], 
2008.- 32 s. 
 
370.
 
 
Azf-
259394
 
C virus hepatitinin müalicəsi üzrə klinik protokol 
[Mətn]: Azərbaycan Respublikası  Səhiyyə Nazirliyi 
kollegiyasının 4 aprel 2009-cu il tarixli 10 saylı qərarı 
ilə  təsdiq edilmişdir /klinik protokolun red. C.Məm-
mədov; klinik protokolun tərt. hey. N.Əliyev [və b.]; 
Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi.- Bakı: Mars-V 
MMC, 2009.- 36 s.  
   
371.
 
 
Ar2010/96

Cəbrayılzadə, S.M. Bakı şəhərində hamilə qadınlar-
da, döldə  və yenidoğulmuş  uşaqlarda mycoplasma 
hominis infeksiyasının klinik-epidemioloji xüsusiy-
yətləri [Mətn]: tibb elm. üzrə d-ru dər. avt.: 14.00.01 
/Sevda Cəbrayılzadə; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, 
ATU.- Bakı, 2010.- 21 s.  
 

 
66
372.
 
 
Azf-
259338
 
Cərrahi əməliyyatdan sonrakı dərin venaların trom-
bozu və ağ ciyər arteriyası tromboemboliyasının pro-
filaktikası üzrə klinik protokol [Mətn]: Azərbaycan 
Respublikası  Səhiyyə Nazirliyi kollegiyasının 3 fev-
ral 2009-cu il tarixli 3 saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş-
dir /klinik protokolun red. C.Məmmədov; klinik pro-
tokolun tərt. hey. B.Ağayev [və b.]; Azərb. Resp. Sə-
hiyyə Nazirliyi.- Bakı: Tərəqqi MMC, 2009.- 24 s.  
 
373.
 
 
Azf-
259382 
Çoxsaylı mielomanın diaqnostikası  və müalicəsi 
üzrə klinik protokol [Mətn]: Azərbaycan Respublika-
sı Səhiyyə Nazirliyi kollegiyasının 08 fevral 2010-cu 
il tarixli 02 saylı  qərarı ilə  təsdiq edilmişdir /klinik 
protokolun tərt. hey. Ç.Əsədov, İ.Bağırov, E.Qədimo-
va [və b.], klinik protokolun red. C.Məmmədov; 
Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi.- Bakı: Meqa-Poliq-
raf, 2010.- 48 s.  
   
374.
 
 
Azf-
259254 
Depressiyanın diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik 
protokol [Mətn]: Azərbaycan Respublikası  Səhiyyə 
Nazirliyi kollegiyasının 3 fevral 2009-cu il tarixli 3 
saylı  qərarı ilə  təsdiq edilmişdir /klinik protokolun 
tərt. hey. G.Gəraybəyli [və b.]; klinik protokolun red. 
C.Məmmədov; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi.- 
Bakı: Tərəqqi MMC, 2009.- 60 s.  
   
375.
 
 
Azf-
259334 
Dəmir defisitli anemiyanın diaqnostika və müalicəsi 
üzrə klinik protokol [Mətn]: Azərbaycan Respublika-
sı Səhiyyə Nazirliyi kollegiyasının 3 fevral 2009-cu il 
tarixli 3 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir /klinik proto-
kolun tərt. hey. Ç.Əsədov [və b.]; red. C.Məmmədov; 
Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi.- Bakı: Mega-Print 
MMC, 2009.- 24 s.  
     Klinik protokol səhiyyə islahatları çərçivəsində ic-
timai səhiyyə kadrlarının hazırlanması üzrə  tədbirlər 
proqramı əsasında tərtib və çap edilmişdir.  
 
376.
 
 
Azf-
259374 
Döş  qəfəsində  ağrının differensial diaqnostikası 
üzrə klinik protokol [Mətn]: Azərbaycan Respubli-
kası  Səhiyyə Nazirliyi kollegiyasının 3 fevral 2009-
cu il tarixli 3 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir /klinik 

 
67
protokolun tərt. hey. F.Qasımova [və b.]; red. 
C.Məmmədov;
 
Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi.- 
Bakı: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyinin TTTQBZ, 
2009.- 36 s.  
     Klinik protokol səhiyyə islahatları çərçivəsində ic-
timai səhiyyə kadrlarının hazırlanması üzrə  tədbirlər 
proqramı əsasında tərtib və çap edilmişdir.  
 
377.
 
 
Azf-
259250 
Düyünlü ur xəstəliyinin diaqnostika və müalicəsi 
üzrə klinik protokol [Mətn]: Azərbaycan Respublika-
sı Səhiyyə Nazirliyi kollegiyasının 3 fevral 2009-cu il 
tarixli 3 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir /klinik proto-
kolun red. C.Məmmədov, klinik protokolun tərt. hey. 
R.Məmmədhəsənov [və b.]; Azərb. Resp. Səhiyyə 
Nazirliyi.- Bakı, 2009.- 28 s.  
   
378.
 
 
Azf-
259450 
Ekoloji Epidemiologiya: tədqiqat metodları  və icti-
mai səhiyyədə  tətbiqi [Mətn]: dərs vəsaiti /red. 
D.Beker, T.Kjelstrom, R.Kalderon, H.Pastides; red. 
və  tərc.S.İsmayılova; Ümumdünya Səhiyyə  Təşkilatı 
Davamlı  İnkişaf və Sağlam  Ətraf Mühit; ABŞ  Ətraf 
Mühitin Mühafizəsi Agentliyi.- Bakı: Ümumdünya 
Səhiyyə Təşkilatı, 2009.- 349 s.  
     Kitabda  tədqiqat layihəsinin hazırlanması, məlu-
matların analizi də daxil olmaqla, əsas etibarilə epide-
mioloji tədqiqat metodlarına, eləcə  də  ətraf mühitdə 
təhlükələrin idarə edilməsində epidemiologiyanın tət-
biqinə yönəldilmişdir.  
 
379.
 
 
Azf-
259290 
Epilepsiyanın diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik 
protokol [Mətn]: Azərbaycan Respublikası  Səhiyyə 
Nazirliyi kollegiyasının 12 iyun 2009-cu il tarixli 17 
saylı  qərarı ilə  təsdiq edilmişdir /klinik protokolun 
red. C.Məmmədov; klinik protokolun tərt. hey. 
R.Rzayev [və b.]; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi.- 
Bakı: Mars-V MMC, 2009.- 76 s.  
  
380.
 
 
DAz2009/9
6
 
Əkbərov,  Ş.B.  Aşağı  ətraf sümüklərinin çoxsaylı 
sınıqları zamanı xarici fiksasiya aparatları ilə müalicə 
üsullarının optimallaşdırılması [Mətn]: tibb. elm nam. 
dər. dis.: 14.00.22 /Şahin Əkbərov; Azərb. Resp. Sə-

 
68
hiyyə Nazirliyi, Elmi-Tədqiqat Travmatologiya və 
Ortopediya İn-tu.- Bakı, 2009.- 151 s.  
 
381.
 
 
Ar2010/12
49 
Əhmədov, F.T. Əhali arasında kəskin və xronik irinli 
orta otitin yayılması, onların müalicəsi və profilakti-
kasının səmərələşdirilməsi [Mətn]: tibb elm. üzrə 
fəls. d-ru dər. avt.: 14.00.33; 14.00.04 /Fərhad Əhmə-
dov; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, ATU.- Bakı, 
2010.- 22 s.  
 
382.
 
 
DAz2009/1
48 
Ələkbərova, Ş.İ. Şəkərli diabetlə yanaşı gedən tireo-
toksikozun kompleks cərrahi müalicəsinin efferent 
üsullarla yaxşılaşdırılması [Mətn]: tibb elm. üzrə fəls. 
d-ru dər. dis.: 14.00.27 /Şəhla  Ələkbərova; Azərb. 
Resp. Səhiyyə Nazirliyi, M.A.Topçubaşov ad. Elmi-
Cərrahiyyə Mərkəzi.-Bakı, 2009.- 160 s.  
 
383.
 
 
Ar2010/95

Əliyev, R.E. Azərbaycan Respublikasında məcburi 
köçkün və qaçqınların ortopedik stomatoloji yardıma 
ehtiyacı, tibbi-profilaktik tədbirlərin sosial aspektləri 
[Mətn]: tibb elm. üzrə  fəls. d-ru dər. avt.: 14.00.21 
/Rəsul  Əliyev; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, 
ATU.- Bakı, 2010.- 21 s.  
 
384.
 
 
Azf-
260231 
Əmiraslanov, Ə.T. Onkologiya [Mətn]: dərslik /Əh-
liman  Əmiraslanov,  A.Y.Qazıyev; rəy. C.Əliyev, 
B.Ağayev.- Bakı: Təhsil, 2010.- 912 s.  
   
385.
 
 
DAz2009/1
22 
Əmiraslanova,  Ş.Z. Vaqinal qanaxması olan qadın-
larda uşaqlığın preinvaziv xəstəliklərinin diaqnostika-
sında müasir üsulların tətbiqi [Mətn]: tibb elm. nam. 
dər. dis.: 14.00.01 /Şəfa Əmiraslanova; Azərb. Resp. 
Səhiyyə Nazirliyi, ATU.- Bakı, 2009.- 133 s.  
 
386.
 
 
Ar2010/95
7
 
Əmirov, A.S.  Kəskin daşlı xolesistitin kompleks 
müalicəsi zamanı ozonoterapiyanın səmərəliliyinin 
müqayisəli qiymətləndirilməsi [Mətn]: tibb üzrə fəls. 
d-ru dər. avt.: 14.00.27 /Ağasoltan  Əmirov; Azərb. 
Resp. Səhiyyə Nazirliyi; Akad. M.A.Topçubaşov ad. 
Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi.- Bakı, 2010.- 22 s.  
 

 
69
387.
 
 
DAz2009/1
12
 
Əsgərova, H.E. Peritoniz zamanı qan və limfanın 
laxtalanmasının pozulmasında qarın boşluğu möhtə-
viyyatının lipid peroksidləşməsi məhsullarının rolu 
[Mətn]: tibb elm nam. dər. dis.: 14.00.16 /Hicran Əs-
gərova; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, ATU.- Bakı, 
2009.- 160 s.  
 
388.
 
 
Azf-
259282
 
Fizioloji hamiləliyi olan qadınlara antenatal qulluq 
üzrə klinik protokol [Mətn]: Azərbaycan Respublika-
sı Səhiyyə Nazirliyi kollegiyasının 28 noyabr 2008-ci 
il tarixli 28 saylı  qərarı ilə  təsdiq edilmişdir /klinik 
protokolun tərt. hey. F.Əliyeva [və b.]; klinik 
protokolun red. C.Məmmədov; Azərb. Resp. Səhiyyə 
Nazirliyi.- Bakı: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyinin 
TTTQBZ, 2008.-20 s.  
   
389.
 
 
Azf-
259262 
Gürzə ilanı və gürzəkimilər fəsiləsinin digər ilanla-
rının zəhəri ilə  kəskin inyeksion zəhərlənmələrin 
diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol [Mətn]: 
Azərbaycan Respublikası  Səhiyyə Nazirliyi kollegi-
yasının 20 noyabr 2009-cu il tarixli 29 saylı qərarı ilə 
təsdiq edilmişdir /klinik protokolun red. C.Məmmə-
dov, klinik protokolun tərt. hey. V.Əzizov, İ.Əfəndi-
yev, A.Əhmədov; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi.- 
Bakı: Mega-Print, 2009.-16 s.  
 
390.
 
 
DAz2008/3
30 
Hacıyeva, N.A. Yeniyetmələrdə  vərəm xəstəliyi za-
manı ürək-damar sisteminin funksional vəziyyəti 
[Mətn]: tibb elm. nam. dər. dis.: 14.00.09 /Nərgiz Ha-
cıyeva; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, ATU.- Bakı, 
2008.- 205 s.  
 
391.
 
 
Azf-
259298
 
Hamiləlik zamanı hipertenziv  vəziyyətlər üzrə kli-
nik protokol [Mətn]: Azərbaycan Respublikası Səhiy-
yə Nazirliyi kollegiyasının 20 noyabr 2009-cu il ta-
rixli 29 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir /klinik proto-
kolun red. C.Məmmədov, klinik protokolun tərt. hey. 
F.Əliyeva [və b.]; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi.- 
Bakı: Toğrul MMC, 2009.- 28 s.  
   
392.
 
 
Azf-
Hemoblastozlar zamanı anemiyanın müalicəsi üzrə 

 
70
259310
 
klinik protokol [Mətn]: Azərbaycan Respublikası Sə-
hiyyə Nazirliyi kollegiyasının 29 mart 2010-cu il ta-
rixli 04 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir /klinik proto-
kolun red. C.Məmmədov; klinik protokolun tərt. hey. 
Ç.Əsədov [və b.]; Azərb. Resp. Səhiyyə.- Bakı: Me-
ga-Print, 2010.-  40 s.  
   
393.
 
 
AdAz2009/
166 
Həsənov, A.B. Mədə və 12 barmaq bağırsaqda aparı-
lan əməliyyatlardan sonra xroniki pankreatitin gedişi 
və  tənzimlənməsi  [Mətn]: tibb elm. nam. dər. avt.: 
14.00.27 /Asiman Həsənov; Azərb. Resp. Səhiyyə 
Nazirliyi, akad. M.A.Topçubaşov ad. Elmi Cərrahiy-
yə Mərkəzi.- Bakı, 2009.- 22 s.  
 
394.
 
 
DAz2009/1
47 
Həsənov, A.B. Mədə və 12 barmaq bağırsaqda aparı-
lan əməliyyatlardan sonra xroniki pankreatitin gedişi 
və  tənzimlənməsi [Mətn]: tibb. elm. nam. dər. dis.: 
14.00.27 /Asiman Həsənov; Azərb. Resp. Səhiyyə 
Nazirliyi, ATU.- Bakı, 2009.- 187 s.  
 
395.
 
 
Ar2010/98
6
 
Hüseynova, S.T. Ekoloji cəhətdən əlverişsiz rayonda 
yaşayan  şəhər  əhalisinin ağız  boşluğunun vəziyyəti 
və müalicəvi-profilaktik tədbirlərin xüsusiyyətləri  
[Mətn]: tibb elm. üzrə  fəls. d-ru dər. avt.: 14.00.21 
/Sevda Hüseynova; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, 
ATU.- Bakı, 2010.- 20 s.  
 
396.
 
 
Azf-
259354 
Xroniki ağrı sindromu üzrə klinik protokol [Mətn]: 
Azərbaycan Respublikası  Səhiyyə Nazirliyi kollegi-
yasının 08 fevral 2010-cu il tarixli 02 saylı qərarı ilə 
təsdiq edilmişdir /klinik protokolun tərt. hey. 
R.Zeynalov, A.Qafarov, R.Talışinski [və b.]; red. 
C.Məmmədov; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi.- 
Bakı: ROV MMC, 2010.- 36 s.  
 
397.
 
 
AdAz2009/
161 
İbrahimov, Z.N. Naxçıvan Muxtar Respublikasında 
donorluq qabiliyyətinə malik və yüksək yoluxma 
riskli əhali qrupları arasında virus hepatitləri [Mətn]: 
tibb elm. üzrə fəls. d-ru dər. dis.: 14.00.30; 14.00.29 
/Zeynal  İbrahimov; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, 
B.Ə.Eyvazov ad. Elmi-Tədqiqat Hematologiya və 

 
71
Transfuziologiya İn-tu.- Bakı, 2009.- 134 s.  
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   31


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə