AZƏrbaycan respublikasi məDƏNİYYƏt və turizm naziRLİYİ M. F. Axundov adina azərbaycan miLLİ KİtabxanasiYüklə 2.8 Kb.
PDF просмотр
səhifə8/31
tarix23.12.2016
ölçüsü2.8 Kb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   31

 
398.
 
 
Azf-
258863 
İsmayılova, S.S. Revmatoidli artirit: diaqnostika və 
müalicəsinin aktual məsələləri [Mətn]: dərs vəsaiti 
/Səidə  İsmayılova; tərt. ed. S.S.İsmayılova; Azərb. 
Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Ə.Əliyev ad. Azərb. Dövl. 
Həkimləri Təkmilləşdirmə  İn-tu.- Bakı: Qismət, 
2008.- 208 s.  
      Dərs vəsaiti revmatologiyanın aktual probleminə - 
revmatoidli artritə  həsr olunub. Vəsaitdə revmatoidli 
artritin etiologiyası, patogenezi, klinikası, diaqnostika 
və müalicə  məsələləri müasir elmi-ədəbiyyat məlu-
matların əsasında təsvir olunur.  
 
399.
 
 
Azf-
259350 
İşemik insultun diaqnostika  və müalicəsi üzrə kli-
nik protokol [Mətn]: Azərbaycan Respublikası Səhiy-
yə Nazirliyi kollegiyasının 21 oktyabr 2009-cu il ta-
rixli 25 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir /klinik proto-
kolun tərt. hey. Z.Sadıxova, Ə.Sultanov, P.Allahyaro-
va [və b.]; red. C.Məmmədov; Azərb. Resp. Səhiyyə 
Nazirliyi.- Bakı: Tərəqqi MMC, 2009.- 40 s.  
   
400.
 
 
Azf-
259326 
Kəskin appendisitin diaqnostika və müalicəsi üzrə 
klinik protokol [Mətn]: Azərbaycan Respublikası Sə-
hiyyə Nazirliyi kollegiyasının 21 oktyabr 2009-cu il 
tarixli 25 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir /klinik pro-
tokolun red. C.Məmmədov; klinik protokolun tərt. 
hey. M.Kərimov [və b.]; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazir-
liyi.- Bakı: Tərəqqi MMC, 2009.- 24 s.  
   
401.
 
 
Azf-
259294 
Kəskin mədə-bağırsaq qanaxmalarının diaqnostika 
və müalicəsi üzrə klinik protokol [Mətn]: Azərbaycan 
Respublikası  Səhiyyə Nazirliyi kollegiyasının 3 fev-
ral 2009-cu il tarixli 3 saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş-
dir /klinik protokolun tərt. hey. B.Ağayev, 
İ.Kazımov, E.Rüstəmov [və  b.];  red.  C.Məmmədov 
Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi.- Bakı: Mega-Print 
MMC, 2009.- 32 s.  
 
402.
 
 
Azf-
Kəskin otitlərin diaqnostika  və müalicəsi üzrə kli-
nik protokol [Mətn]: Azərbaycan Respublikası Səhiy-

 
72
259266 
yə Nazirliyi kollegiyasının 3 fevral 2009-cu il tarixli 
3 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir /klinik protokolun 
tərt. hey. N.Hüseynov [və b.]; klinik protokolun red. 
C.Məmmədov; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi.- 
Bakı: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyinin TTTQBZ, 
2009.- 28 s.  
   
403.
 
 
Azf-
259370 
Kəskin pankreatitin diaqnostika və müalicəsi üzrə 
klinik protokol [Mətn]: Azərbaycan Respublikası Sə-
hiyyə Nazirliyi kollegiyasının 3 fevral 2009-cu il ta-
rixli 3 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir /klinik proto-
kolun red. C.Məmmədov, klinik protokolun tərt. hey. 
B.Ağayev [və b.]; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi.- 
Bakı: Toğrul, 2009.- 24 s.  
 
404.
 
 
AdAz2009/
163 
Qurbanova, E.V.  Uşaqlarda bakterial və parazitar 
etiologiyalı disbakteriozun diaqnostika və müalicə 
metodlarının modifikasiyası [Mətn]: yoluxucu xəstə-
liklər və pediatriya ixtisasında tibb elm. üzrə fəls. d-
ru dər. avt.: 14.00.10; 10.00.09 /Elnarə Qurbanova; 
Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, ATU.- Bakı, 2009.- 
22 s.  
 
405.
 
 
Daz2008/3
28 
Mahmudov, M.G. Helicobacter pylorı ilə assosiasiya 
olunmuş perforativ qastroduodenal xoraların komp-
leks müalicəsində azenerjili lazer şüalarının tətbiqi  
[Mətn]: tibb elm. nam. dər. dis.: 14.00.27 /Mahir 
Mahmudov; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, ATU.- 
Bakı, 2008.- 146 s.  
 
406.
 
 
Azf-
259342 
Meningitlərin diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik 
protokol [Mətn]: Azərbaycan Respublikası  Səhiyyə 
Nazirliyi kollegiyasının 4 aprel 2009-cu il tarixli 10 
saylı  qərarı ilə  təsdiq edilmişdir /red. C.Məmmədov, 
klinik protokolun tərt. hey. N.Əliyev, F.Məmmədbə-
yov, L.Rüstəmova, N.Əliyeva,  Ş.İsmayılova Azərb. 
Resp. Səhiyyə Nazirliyi.- Bakı: Mars-V MMC
2009.-  40 s.  
   
407.
 
 
Azf-
Mədə və onikibarmaq bağırsağın xora xəstəliyi üz-
rə klinik protokol [Mətn]: Azərbaycan Respublikası 

 
73
259286 
Səhiyyə Nazirliyi kollegiyasının 28 noyabr 2008-ci il 
tarixli 28 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir /klinik pro-
tokolun red. C.Məmmədov; klinik protokolun tərt. 
hey. R.Ağayev, A.Əhmədov, G.Hüseynova [və b.]; 
Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi.- Bakı: Mega-Print 
MMC, 2008.-  20 s.  
 
408.
 
 
Ar2004/18
75 
Məmmədov, N. Sanitariya-karantin işi [Mətn]: tədris 
vəsaiti /Nurulla Məmmədov, V.Abdullayev, Ə.Meh-
diyev; rəy. V.Qasımov, M.Niftullayev; Azərb. Resp. 
Səhiyyə Nazirliyi, Respublika Sanitariya-Karantin 
Müfəttişliyi.- Bakı:  Əbilov, Zeynalov və  oğulları, 
2004.- 231, [1] s.  
     Vəsaitdə xüsusi təhlükəli yoluxucu xəstəlik ocaq-
larında epidemiyaya qarşı tədbirlərin aparılmasına ge-
niş yer verilmişdir. Sanitariya-Karantin tədbirlərinin 
beynəlxalq hüquq normalarına uyğun olaraq həyata 
keçirilməsi, bu sahədə beynəlxalq Konvensiyaların, 
sazişlərin tətbiqinin vacibliyi diqqət mərkəzinə çəkil-
mişdir.  
 
409.
 
 
DAz2009/1
10 
Məmmədov, Z.N. Azərbaycan respublikasının müx-
təlif təbii-iqlim zonalarında yaşayan çoxuşaqlı qadın-
larda və uşaqlarda əsas stomatoloji xəstəliklərlə zədə-
lənmə xüsusiyyətləri və müalicə-profilaktika tədbirlə-
rinin işlənib  hazırlanması [Mətn]: tibb еlm. üzrə fəls. 
d-ru dər. dis.: 14.00.21 /Ziyəddin Məmmədov; Azərb. 
Resp. Səhiyyə Nazirliyi, ATU.- Bakı, 2009.- 166 s.  
 
410.
 
 
DAz2009/9

Məmmədova, L.M. Anadangəlmə sifilisin tibbi-sosi-
al xüsusiyyətləri, diaqnostikası  və rasional müalicə 
aspektləri [Mətn]: tibb elm. nam. dər. dis.: 14.00.11 
/Lalə  Məmmədova; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, 
ATU.- Bakı, 2009.- 135 s.  
 
411.
 
 
Ar2010/12
48 
Müslümov, Q.F. Mədəaltı vəzinin bəd xassəli şişləri-
nin cərrahi müalicəsi zamanı molekulyar-bioloji və 
gen faktorlarının müalicənin nəticələrinə  təsiri 
[Mətn]: tibb elm. d-ru dər. avt.: 14.00.27; 14.00.14 
/Qurbanxan Müslümov; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazir-
liyi, ATU.- Bakı, 2010.- 44 s.  

 
74
 
412.
 
 
DAz2009/1
35 
Mustafayeva, İ.R. Naxçıvan şəhəri şəraitində qızlar-
da cinsi yetişkənlik dövründə reproduktiv funksiyanın 
formalaşmasının xüsusiyyətləri [Mətn]: tibb elm. 
nam. dər. dis.: 14.00.01 /İlhamə Mustafayeva; Azərb. 
Resp. Səhiyyə Nazirliyi, ATU.- Bakı, 2009.- 131 s.  
 
413.
 
 
DAz2009/1
06 
Niyazov, Ə.N. Pensiya yaşlı əhalinin stomatoloji xəs-
tələnməsi və ortopedik stomatoloji yardıma ehtiyacı 
[Mətn]: tibb еlm. üzrə  fəls. d-ru dər. dis.: 14.00.21 
/Əlövsət Niyazov; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, 
ATU.- Bakı, 2009.- 175 s.  
 
414.
 
 
Ar2010/10
39 
Orucov, Y.M.  Ətrafların təmas qəlpə-partalyış qop-
ması zamanı yaralıların yeni ortopedik-cərrahi reabi-
litasiyası  və onun effektivliyi [Mətn]: tibb elm. üzrə 
fəls. d-ru avt.: 14.00.22 /Yusif Orucov; Azərb. Resp. 
Səhiyyə Nazirliyi, ATU.- Bakı, 2010.- 23 s.  
 
415.
 
 
Ar2010/12
44 
Ömərov, İ.O. Peritonitin fazalarından asılı olaraq qa-
raciyərdə baş verən morfofunksional dəyişikliklər və 
onların tənzimlənmə yolları [Mətn]: tibb üzrə fəls. d-
ru dər. avt.: 14.00.27 /İlqar Ömərov; Azərb. Resp. Sə-
hiyyə Nazirliyi, akad. M.A.Topçubaşov ad. Elmi Cər-
rahiyyə Mərkəzi.- Bakı, 2010.- 21 s.  
 
416.
 
 
Ar2010/95

Paşayev, K.R. Laparoskopik xolesistektomiyanın 
ağırlaşmaları  və onların profilaktikası [Mətn]: tibb 
üzrə  fəls. d-ru dər. avt.: 14.00.27 /Kamran Paşayev; 
Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi; akad. 
M.A.Topçubaşov ad. Elmi Cərrahiyyə  Mərkəzi.- 
Bakı, 2010.- 22 s.  
 
417.
 
 
Azf-
259362 
Reproduktiv sağlamlıq /Ailə planlaşdırılması üzrə 
klinik protokollar [Mətn]: Azərbaycan Respublikası 
Səhiyyə Nazirliyi kollegiyasının 4 aprel 2009-cu il ta-
rixli 10 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir /klinik proto-
kolun tərt. hey. S.Əliyeva [və b.]; klinik protokolun 
red. C.Məmmədov; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi.- 
Bakı: İndigo MMC, 2009.- 143 s.  
 

 
75
418.
 
 
Azf-
258844 
Romanovski, V.E. Vitaminlər və vitamin terapiyası 
[Mətn] /V.E.Romanovski, E.A.Sinkova.- [Azərbay-
can]: [s.n.], 2010.- 276 s.  
      Farmakologiya haqqında soraq ədəbiyyatda, vita-
minlərin və vitamin komplekslərinin (polivitaminlə-
rin) dərman preparatları, onların göstərişləri, əks ğös-
tərişləri, təsirləri və s. əks olunub.  
 
419.
 
 
Azf-
259330 
Sabit stenokardiyanın diaqnostika  və müalicəsi 
üzrə klinik protokol [Mətn]: Azərbaycan Respublika-
sı Səhiyyə Nazirliyi kollegiyasının 3 fevral 2009-cu il 
tarixli 28 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir /klinik pro-
tokolun tərt. hey. A.Baxşəliyev [və b.]; klinik proto-
kolun red. C.Məmmədov; Azərb. Resp. Səhiyyə Na-
zirliyi.- Bakı: Toğrul MMC, 2009.- 48 s.  
   
420.
 
 
Azf-
259322
 
Sağlam yenidoğulmuşa qulluq üzrə klinik protokol-
lar [Mətn]: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirli-
yi kollegiyasının 28 noyabr 2008-ci il tarixli 28 saylı 
qərarı ilə  təsdiq edilmişdir /klinik protokol. red. 
C.Məmmədov; klinik protokol. tərt. hey. F.Əliyeva 
[və b.]; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi.- Bakı: Azərb. 
Resp. Səhiyyə Nazirliyinin TTTQBZ, 2008.- 40 s.  
   
421.
 
 
Azf-
259358 
Səhiyyə kommunikasiyası mütəxəssisləri üçün rəh-
bər vəsait [Mətn]: səhiyyə kommunikasiya strategiya-
sının hazırlanması /tərt. Q.O.Sallivan, C.Yonkler [və 
b.]; red. C.Əzizova, N.Əliyev; tərc: P.Mestiyev; Con 
Hopkins Un-ti Blumberq İctimai Səhiyyə  Məktəbi; 
Kommunikasiya Proqramları  Mərkəzi; Amerika Bir-
ləşmiş  Ştatlarının Beynəlxalq  İnkişaf Agentliyi 
(USAİD).-Bakı: Meqa print MMC: Əhali kommuni-
kasiya xidmətləri, 2009.- 303 s. 
   
422.
 
 
Azf-
259346 
Sifilis xəstəliyinin laborator diaqnosikası üzrə klinik 
protokol [Mətn]: Azərbaycan Respublikası  Səhiyyə 
Nazirliyi kollegiyasının 29 mart 2010-cu il tarixli 04 
saylı  qərarı ilə  təsdiq edilmişdir /klinik protokolun 
red. C.Məmmədov; klinik protokolun tərt. hey. 
R.İsmayılov, M.İsmayılov, L.Qafarov;
 
Azərb. Resp. 
Səhiyyə Nazirliyi.- Bakı: Mega-Print, 2010.- 32 s.  

 
76
    
423.
 
 
Azf-
259366 
Soskolne, K.L. Ekoloji epidemiologiyada nəzəriyyə-
dən praktikaya: Sağlamlıqla bağlı  tədqiqata hazırlıq, 
həyata keçirilməsi və yayılması [Mətn] /Kolin Sos-
kolne, C.E.Andruçov, F.Raçioppi; Ümumdünya Sə-
hiyyə  Təşkilatı (ÜST); Ətraf Mühit və  Səhiyyə üzrə 
Avropa Mərkəzi, Roma, İtaliya; Birləşmiş Millətlər 
Təşkilatının İnkişaf Proqramı (BMTİP, Azərbaycan).- 
Bakı: Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı, 2008.- 226 s.  
 
424.
 
 
Azf-
259569 
Süleymanoğlu, M. Adilə ömrü... [Mətn] /Məmməd 
Süleymanoğlu.- Bakı: Günəş, 2006.- 150 s.  
      Bu kitab Azərbaycan səhiyyəsinin korifeylərindən 
biri, həkim-pediatr, akademik Adilə Namazovanın 
həyat yolundan bəhs edir.  
 
425.
 
 
Azf-
259572 
Süleymanoğlu, M. Azərbaycanın səhiyyə nazirləri 
[Mətn] /Məmməd Süleymanoğlu; elmi red. 
R.Ə.Çobanov; məsl. A.Ə.Namazova.- Bakı: Nurlan, 
2008.- 268 s. 
     Oxuculara təqdim olunan kitab XX əsr və XXI əs-
rin  əvvəllərini  əhatə edir. Kitab həmin dövrdə milli 
səhiyyəmizin inkişafına başçılıq edən şəxslərin – na-
zirlərin keşməkeşli həyat və fəaliyyətinə həsr edilmiş-
dir.  
 
426.
 
 
DAz2008/3
31
 
Şadlinski, E.A. Hərbi qulluqçular arasında qeyri-qo-
nokokk uretritlərinin kliniki təzahürlərinin bəzi xüsu-
siyyətləri [Mətn]: tibb elm. nam. dər. dis.: 14.00.11 
/Elçin  Şadlinski; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, 
ATU.- Bakı, 2008.- 173 s.  
427.
 
 
DAz2009/1
15 
Şahməmmədov, N.S. Süd vəzisi xərcənginin erkən 
diagnostikasında mammoqrafiya, termoqrafiya və 
ultrasəs müayinələrinin rolu [Mətn]: tibb еlm. nam. 
dər. dis.: 14.00.19 /Nuru Şahməmmədov; Azərb. 
Resp. Səhiyyə Nazirliyi, ATU.- Bakı, 2009.- 169 s.  
 
428.
 
 
Azf-
259314 
Şəkərli diabet (TİP 2) xəstəliyinin diaqnostika və 
müalicəsi üzrə klinik protokol [Mətn]: Azərbaycan 
Respublikası Səhiyyə Nazirliyi kollegiyasının 12 iyun 

 
77
2009-cu il tarixli 17 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir 
/klinik protokolun tərt. R.Məmmədhəsənov [və b.]; 
red. C.Məmmədov;
 
Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi.- 
Bakı: Tərəqqi MMC, 2009.- 36 s.  
   
429.
 
 
Azf-
259302 
Şizofreniyanın diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik 
protokol [Mətn]: Azərbaycan Respublikası  Səhiyyə 
Nazirliyi kollegiyasının 20 noyabr 2009-cu il tarixli 
29 saylı  qərarı ilə  təsdiq edilmişdir /kilinik protoko-
lun red. C.Məmmədov; klinik protokolun tərt. hey. 
G.Gəraybəyli, Z.Əliyev, F.İsmayılov [və b.]; Azərb. 
Resp. Səhiyyə Nazirliyi.- Bakı: ROV MMC, 2009.- 
40 s.  
   
430.
 
 
Azf-
258842
 
Şleyxer, P. Black Seed [Mətn] /Piter Şleyxer; ing. 
dilindən tərc. E.Nəsirova.- Bakı: [s.n.], 2008.- 55 s.  
      Bu  kitab  Qara  Zirə adlanan möcüzəvi bitkinin 
müalicəvi xüsusiyyətləri ilə maraqlanan hər bir şəxs 
üçün  əvəzolunmaz bir vasitə olacaqdır. Burada siz, 
astma və allergiyalara dair spesifik reseptlər və onla-
rın hazırlanması ilə  əlaqədar bütün təfərrüatlı göstə-
rişlər də daxil olmaqla, bir çox xəstəliklərin müalicə 
və profilaktikasında Qara Zirənin istifadəsinə dair öy-
rənməli olduğunuz bütün bilikləri əldə edə biləcəksi-
niz.  
 
431.
 
 
Ar2010/14
35 
Tağıyev,  Ş.D.  Birinci sümük şişləri zamanı adekvat 
orqansaxlayıcı  əməliyyatların işlənib hazırlanması 
[Mətn]: tibb üzrə fəls. d-ru dər. avt.: 14.00.14 /Şamil 
Tağıyev; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Milli Onko-
logiya Mərkəzi.- Bakı, 2010.- 20 s.  
 
432.
 
 
Azf-
259318
 
Travmatoloji və ortopedik xəstələrdə tromboembo-
liyaların profilaktikası üzrə klinik protokol [Mətn]: 
Azərbaycan Respublikası 
Səhiyyə Nazirliyi 
kollegiyasının 4 aprel 2009-cu il tarixli 10 saylı qərarı 
ilə  təsdiq edilmişdir /klinik protokolun red. 
C.Məmmədov, klinik protokolların tərt. hey. 
V.Verdiyev, A.Qafarov, R.Talışinski, A.Əhmədov;
 
Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi.- Bakı: Mars-V 
MMC, 2009.- 24 s.  

 
78
   
433.
 
 
Ar2010/13
15 
Vəliyeva, H.Q. Süd vəzisi xərçənginin hormon ifraz 
edən variantlarının klinik-morfoloji xüsusiyyətləri 
[Mətn]: tibb üzrə fəls. d-ru dər. avt.: 14.00.14 /Həqi-
qət Vəliyeva; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Milli 
Onkologiya Mərkəzi.- Bakı, 2010.- 20 s.  
 
434.
 
 
Azf-
259278 
 
Yanıqların diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik 
protokol [Mətn]: Azərbaycan Respublikası  Səhiyyə 
Nazirliyi kollegiyasının 3 fevral 2009-cu il tarixli 3 
saylı  qərarı ilə  təsdiq edilmişdir /klinik protokolun 
tərt. hey. M.Kərimov [və b.]; red. C.Məmmədov; 
Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi.- Bakı: Mega Print 
MMC, 2009.- 36 s.  
435.
 
 
Azf-
259378 
Yuxarı tənəffüs yollarının kəskin respirator infeksi-
yaları  və qrip üzrə klinik protokol [Mətn]: Azərbay-
can Respublikası Səhiyyə Nazirliyi kollegiyasının 28 
noyabr 2008-ci il tarixli 28 saylı qərarı ilə təsdiq edil-
mişdir /klinik protokolu tərt. hey. K.Hacıyev, 
T.Tağızadə, A.Əhmədov [və b.]; red. C.Məmmədov;
 
Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi.- Bakı: Mega-Print 
MMC, 2008.- 24 s.  
 
436.
 
 
Azf-
259425 
Yusifzadə, K.R. Qastrointestinal endoskopiya [Mətn] 
/Kənan Yusifzadə (ön söz); red. Ş.N.Canəhmədova.- 
Bakı: İdeal-print, 2010.- 196 s.  
   
437.
 
 
Аз2010/17

Аббасова,  У.А.  Сопряженные  нарушения  функ-
ции печени и почек у больных злокачественными 
опухолями  репродуктивной  системы  [Текст]: 
автореф.  д-ра  филос.  по  мед.  наукам: 14.00.14 
/Умман  Аббасова;  МЗ  Азерб.  Респ.,  Нац.  Центр 
Онкологии.- Баку, 2010.- 25 с.
  
 
438.
 
 
А2010/281
 
Абдуллаева,  М.А.  Особенности  иммунологичес-
кого  статуса  и  микроэлементного  состава  крови 
при  хламидийно-уреаплазменной  инфекции  у   
беременных,  новорожденных  и  их  коррекция  
[Текст]:  автореф.  канд.  мед.  наук: 14.00.01 /Му-

 
79
каддас  Абдуллаева;  МЗ  Респ.  Узбекистан; 
Ташкентская Мед. Акад.- Ташкент, 2010.- 25 с.  
 
439.
 
 
2-789366
 
Агаев, И.Н. Онкология [Текст]: учебник /Ибадул-
ла Агаев; рец. Ш.Б.Кулиев, В.Алиев.- СПб.: Золо-
тая книга, 2005.- 639 с.  
      В  общей  онкологии  даны  этиология,  патоге-
нез,  эпидемиология  и  профилактика  злокaчес-
твенных  опухолей,  организация  онкологической 
службы,  современное  понятие  о  канцерогенезе, 
общие  принципы  диагностики,  лечения  и  реаби-
литации онкологических больных.  
 
440.
 
 
Аз2010/16
9
 
Агаева,  Д.Ф.  Сравнительная  оценка  стоматоло-
гической  заболеваемости  у  рабочих  производств 
синтетического  каучука  и  суперфосфата  [Текст]: 
автореф.  д-ра  филос.  по  мед.  наукам: 14.00.21 
/Дилара  Агаева;  МЗ  Азерб.  Респ.,  АМУ.-  Баку, 
2010.- 24 с.  
 
441.
 
 
Д2009/97 
Асметов, В.Я. Фармакологическая коррекция по-
бочных эффектов при длительной нейролептичес-
кой терапии [Текст]: дис. д-ра мед. наук: 14.00.25 
/Вели  Асметов;  МЗ  Азерб.  Респ.,  АМУ.-  Баку, 
2009.- 301 с.  
 
442.
 
 
Аз2010/16
7
 
Байрамов,  Г.Р.  Течение  воспалительных  заболе-
ваний  пародонта,  этиологическая  структура  воз-
будителей  и  перспективы  лечения  бактериальны-
ми  препаратами  [Текст]:  автореф.  д-ра  филос.  по 
мед.  наукам: 14.00.21 /Гасым  Байрамов;  МЗ 
Азерб. Респ., АМУ.- Баку, 2010.- 21 с.  
 
443.
 
 
Аз2010/18

Везиров,  Р.Ш.  Особенности  изменений  в  стома-
тологическом  статусе  больных  при  вирусных 
гепатитах В и С и тактика оказания стоматологии-
ческой помощи [Текст]: автореф. дис. д-ра филос. 
по  мед.  наукам: 14.00.21 /Рашид  Везиров;  МЗ 
Азерб. Респ. Азерб., АМУ.- Баку, 2010.- 20 с.  
 
444.
 
 
Аз2010/15
Гасымов,  Э.И.  Изучение  чувствительности  и 

 
80
1
 
резистентности P. VIVAX к  противомалярийным 
препаратам в условиях проведения массовых про-
тивомалярийных  мероприятий  в  Азербайджане 
[Текст]:  автореф.  д-ра  филос.  по  биол.  наукам: 
14.00.30 /Эльхан  Гасымов;  МЗ  Азерб.  Респ., 
АМУ.- Баку, 2010.- 22 с.  
 
445.
 
 
Д2009/98 
Гурбанова,  Э.В.  Модификация методов диагнос-
тики  и  лечения  дисбактериоза  бактериальной  и 
паразитарной этиологий у детей [Текст]: дис. д-ра 
филос. по мед. наукам по спец. инфекционные бо-
лезни  и  педиатрия: 14.00.10; 14.00.09 /Эльнара 
Гурбанова;  МЗ  Азерб.  Респ.,  АМУ.-  Баку, 2009.-
163 с.  
 
446.
 
 
Аз2010/14
1
 
Гусейнова, С.Т. Состояние полости рта городско-
го населения, оживающего в экологически небла-
гоприятном  районе  и  особенности  лечебно-про-
филактических  мероприятий  [Текст]:  автореф.  д-
ра филос. по мед. наукам: 14.00.21 /Севда Гусей-
нова; МЗ Азерб. Респ., АМУ.- Баку, 2010.- 21 с.  
 
447.
 
 
Д2009/99 
Гусейнова, Ш.С. Организационные основы путей 
совершенствования  гемодиализной  помощи  при 
хронической  почечной  недостаточности  [Текст]: 
дис. д-ра филос. по. мед. наукам: 14.00.33 /Шахла 
Гусейнова;  МЗ  Азерб.  Респ.;  Азерб.  Гос.  Ин-т 
Усовершенствования Врачей им. А.Алиева.- Баку, 
2009.- 197 с.  
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   31


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə