AZƏrbaycan respublikasi məDƏNİYYƏt və turizm naziRLİYİ M. F. Axundov adina azərbaycanYüklə 2.8 Kb.
PDF просмотр
səhifə1/9
tarix23.07.2017
ölçüsü2.8 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

 
1
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI 
MƏDƏNİYYƏT VƏ TURİZM NAZİRLİYİ 
 
M.F.AXUNDOV ADINA AZƏRBAYCAN 
MİLLİ KİTABXANASI 
 
 
 
 
 
         AZƏRBAYCAN -TÜRKİYƏ 
ƏLAQƏLƏRİ 
  
 
(tövsiyə ədəbiyyat göstəricisi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAKI-2008 

 
2
 
Tərtib edənlər:                                   Şirəliyeva E.                                     
                                                           Əsədova S. 
 
Redaktor: 
   M.Vəliyeva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Azərbaycan-Türkiyə  əlaqələri / Tərt.ed. Şirəliyeva E., 
Əsədova S.; red. M.Vəliyeva; M.F.Axundov adına Azərbaycan 
Milli Kitabxanası .- B., 2008.-  115 S. 
 
 
 
 
 
 
 
 © M.F.Axundov ad. Milli Kitabxana, 2008. 
 
 
 
 

 
3
 
Kitablar 
 
1995 
 
1.Fətəliyev, M. Türkiyə diplomatiyası və Balkanlar.-  
B.: Azərnəşr, 1995.- 127 s. 
 
1997 
 
2.Əliyеv H. Müstəqilliyimiz  əbədidir: 22 kitabda.-. B., 
Azərnəşr, 1997.-  1-ci kitab.-  608 s 
Kitabın içindəkindən:Türkiyənin iş adamlarinin böyük bir 
qrupu ilə görüşdə  çixiş, 10 fevral 1994-cü il.-S.390; Türkiyədə 
rəsmi səfərdə olarkən orada yaşayan azərbaycanlilarla görüşdə 
çixişi,10 fevral 1994-cü il.-S.393; İstanbulda mətbuat 
mərkəzində jurnalistlər və kütləvi informasiya vasitələri 
nümayəndələri üçün mətbuat konfransinda bəyanati, 11 fevral 
1994-cü il.-S.399; istərdik ki, yaxşi mütəxəssis olub 
vətənimizə, xalqimiza, millətimizə gələcəkdə sədaqətlə xidmət 
edəsiniz Türkiyənin ali məktəblərində təhsil almağa yola düşən 
azərbaycanli tələbələrlə görüşdə  çıxış, 7 fevral 1994-cü il.-
S.354;  İstanbul beynəlxalq "Sülh və  səbr" konfransının 
iştirakçilarina, 7 fevral 1994-cü il.-S.357; Türkiyə 
cümhuriyyətinə  rəsmi səfərə yola düşərkən binə hava 
limaninda jurnalistlərə müsahibə, 5 fevral 1994-cü il.-S.358; 
Türkiyə cümhuriyyəti prezidentinin iqamətgahi "çankaya" 
köşgündə rəsmi qarşilanma mərasimində nitq, 8 fevral 1994-cü 
il.-S.359; Ankaradaki "Anitkabir" məqbərəsində türkiyə 
cümhuriyyətinin banisi, görkəmli siyasi və ictimai xadim 
mustafa kamal  atatürkün məzarini ziyarət etdikdən sonra xatirə 
kitabına yazdiği ürək sözləri,8 fevral 1994-cü il.-S. 361; 
Ankarada "Cankaya" köşgündə azərbaycan  prezidentinin 
şərəfinə ziyafətdə nitq, 8 fevral 1994-cü il.-S.362; Türkiyə 

 
4
Böyük Millət Məclisində  çıxış, 9 fevral 1994-cü il.-S.365; 
Türkiyə - Azərbaycan sənədlərinin imzalanmasi mərasimində 
nitq, 9 fevral 1994-cü il.-S.374; Ankara Höçəttəpə 
Universitetinin fəxri doktoru diplomunun təqdim edilməsi 
mərasimində  çıxış,9 fevral 1994-cü il.-S.376; Bilkənd 
Universiteti idarə heyətinin sədri İhsan  Doğramaçi ilə görüşdə 
çıxış 9 fevral 1994-cü il.-S.380; Ankarada dünya ölkələrinin 
Türkiyədəki səfirləri və diplomatik heyətlərinin üzvləri ilə 
görüşdə çıxış, 9 fevral 1994-cü il.-S.383 ; İstanbulda "Sülh və 
səbr" beynəlxalq dini konfrans nümayəndələri qarşısnda çıxış, 
10 fevral 1994-cü il.-S.386 ; Türkiyənin iş adamlarının böyük 
bir qrupu ilə görüşdə    çıxış, 10 fevral 1994-cü il.-S.390 ; 
Türkiyədə 
rəsmi səfərdə olarkən orada yaşayan 
azərbaycanlılarla görüşdə  çıxış, 10 fevral 1994-cü il.-S.393; 
İstanbulda mətbuat mərkəzində jurnalistlər və kütləvi 
informasiya vasitələri nümayəndələri üçün mətbuat 
konfransında bəyanat, 11 fevral 1994-cü il.-S.399; 
3.Əliyеv H. Müstəqilliyimiz  əbədilir: 22 kitabda.-. B., 
Azərnəşr, 1997.- 2-ci kitab.- 604 s. 
 Kitabın içindəkindən: Türkiyə Cümhuriyyətinin prеzidеnti 
əlаhəzrət Sülеymаn Dəmirəl cənаblаrınа1 noyаbr 1994-cü il .-
S.452; Dаhi Azərbаycаn  şаiri Məhəmməd Füzulinin аnаdаn 
olmаsının 500 illiyi münаsibətilə Türkiyədə keçirilən yubilеy 
tədbirlərində  iştirаk  еtmək üçün yolа düşərkən Binə  hаvа 
limаnındа jurnаlistlərə  qısа müsаhibə,  1 noyаbr 1994-cü il .-
S.458; Ankаrаdа "Hilton" 
mеhmаnхаnаsındаkı iqаmətgаhdа Türkiyə  və Azərbаycаndаki 
хаrici ölkə  səfirlərinin qəbulu zаmаnı  çıxış,1 noyаbr 1994-cü 
il.- S. Ankаrа  yахinliğindаki Bilkənd Univеrsitеt  şəhərciyində 
dаhi Azərbаycаn şаiri Məhəmməd Füzulinin аnаdаn olmаsının 
500 illiyinə  həsr olunmuş yubilеy  şənliklərinin təntənəli 
аçılışındа çıxış,1 noyаbr 1994-cü il  .-S.458; Türkiyənin Xаrici 
İqtisаdi  Əməkdаşliq Komitəsinin üzvləri-işgüzаr dаirələrin 
nümаyəndələri ilə görüşdə  çıxış,1 noyаbr 1994-cü il.-S.462; 

 
5
Türkiyədə  yаşаyаn  аzərbаycаnlilаrlа görüşdə  çıxış,  1 noyаbr 
1994-cü il.-S.467;  Ankаrаdа Türkiyə, Azərbаycаn və  хаrici 
ölkə jurnаlistləri üçün mətbuаt konfrаnsındа bəyаnаt, 1 noyаbr 
1994-cü il.-S.474; Türkiyə  pаrlаmеntində  dаhi Azərbаycаn 
şаiri Məhəmməd Füzulini аnmа  mərаsimində  çıxış  ,2 noyаbr 
1994-cü il .-S.478;  Türkiyə prеzidеnti Sülеymаn Dəmirəlin 
doğum günü münаsibətilə "Cаnkаyа" köşgündə keçirilən 
görüşdə  təbrik nitqi,  2 noyаbr 1994-cü il.- S. 483.; Türkiyə 
Böyük Millət Məclisinin sədri Hüsаməddin Cin Dorruklа 
görüşdə çıxış.- S.486. 
4.  Əliyеv H. Müstəqilliyimiz  əbədilir: 22 kitabda.-. B., 
Azərnəşr, , 1997.-3-cü kitab.- 604 səh.  
Kitabın  içindəkən: Atatürk hava limaninda mətbuat üçün 
bəyanat , 16 dekabr 1994-cü il.-S.31.;Azərbaycan və Türkiyə 
respublikalari arasinda neft sahəsində əməkdaşliğa dair sazişin 
yüksək səviyyədə imzalanmasi mərasimində  çıxış,12 aprel 
1995-ci il.-S.327.; Türkiyənin iş adamlari ilə görüşdə çıxış, 12 
aprel 1995-ci il.-S.332.; Görkəmli türk alimi İhsan 
Doğramaçinin 80 illik yubileyinə  həsr olunmuş  təntənəli 
gecədə  çıxış, 25 aprel 1995-ci görkəmli türk alimi ihsan 
doğramaçinin 80 illik yubileyinə həsr olunmuş təntənəli gecədə 
çıxış 25 aprel 1995-ci 
5.Əliyеv H. Müstəqilliyimiz  əbədilir: 22 kitabda.-. B., 
Azərnəşr, 1997.- 4-cü kitab.-604 s. Kitabın  içindəkən:.Türkiyə 
respublikasinin baş naziri xanim Tansu Çillərin Azərbaycana 
rəsmi səfəri ilə əlaqədar Binə Hava limanında bəyanat,10 iyul 
1995-ci il.-S.85.; Türkiyə respublikasinin baş naziri xanim 
Tansu Çillərin şərəfinə rəsmi ziyafətdə nitq, 10 iyul 1995-ci il.-
S.86.; Türkiyə respublikasinin baş naziri xanim Tansu Çillərlə 
birgə  mətbuat konfransi, 11 iyul 1995-ci il.-S.89.; Türkiyə 
Respublikasının baş naziri xanım Tansu Çillərlə Azərbaycan 
ictimaiyyəti nümayəndələrinin görüşündə nitq,  11 iyul 1995-ci 
il.-S.96. 

 
6
6.Əliyеv H. Müstəqilliyimiz  əbədilir: 22 kitabda.-. B., 
Azərnəşr, 1997.- 5-ci kitab. 604 s. 
            Kitabın  içindəkən: .Azərbaycana rəsmi səfərə  gələn 
Türkiyə Respublikasinin prezidenti Süleyman Dəmirəlin Binə 
hava limaninda qarşilanmasi mərasimində  bəyanat,7 dekabr 
1995-il.-S.136.; Türkiyə prezidenti Süleyman Dəmirəlin 
şərəfinə  rəsmi ziyafətdə nitq ,7 dekabr 1995-ci il.-S.137.; 
Türkiyə prezidenti Süleyman Dəmirəl ilə M.Ə.Rəsulzadə adina 
BDU-nun tələbə  səhərciyində müvəqqəti məskunlaşmiş 
qaçqinlarin görüşündə  çıxış, 8 dekabr 1995-ci il.-S.141.; 
Türkiyə prezidenti Süleyman Dəmirəl ilə Azərbaycan 
Respublikasi Milli Məclisi üzvlərinin görüşündə nitq, 8 dekabr 
1995-ci il.- S.143.; Türkiyə prezidenti Süleyman Dəmirəlin 
Azərbaycan Elmlər Akademiyasinin Fəxri akademiki adina 
layiq görülməsi münasibətilə  təntənəli yığıncaqda çıxış, 8 
dekabr 1995-ci il.-S.151.; Türkiyənin və Azərbaycanin iş 
adamlari ilə görüşdə  çıxış, 8 dekabr 1995-ci il.-S.155.; 
Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər  Əliyevin və 
Türkiyə Respublikasının prezidenti Süleyman Dəmirəlin birgə 
bəyanatı, 8 dekabr 1995-ci il.-S.157.; Azərbaycan və Türkiyə 
prezidentlərinin birgə mətbuat konfransinda bəyanat, 8 dekabr 
1995-ci il.-S.162.;  Türkiyə prezidenti Süleyman Dəmirəl ilə 
Azərbaycan ictimaiyyəti nümayəndələrinin görüşündə nitq, 8 
dekabr 1995-ci il.-S.168.; 
7.Azərbaycan-Türkiyə: Dostluq, Qardaşlıq, Strateji 
əməkdaşlıq: Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevin Türkiyəyə 
rəsmi səfəri /Tərt.edəni:  Ş.Şahməmmədov, O.Sadıxov.- B.: 
Şərq-Qərb, 1997.- 200 s. 
 
1998 
 
8.  Əliyеv H. Müstəqilliyimiz əbədilir: 22 kitabda.-. B., 
Azərnəşr, 1998.- 6-cı kitab. 512 s. 

 
7
Kitabın  içindəkən: .Türk dövlət və icmalarının  ıv 
dostluq, qardaşliq və əməkdaşliq qurultayinin iştirakçılarina, 24 
mart 1996-ci il .-S.18. Türkiyə respublikasının Bas naziri 
Məsud Yılmazin Binə hava limaninda qarşilanma mərasimində 
bəyanat , 14 aprel 1996-ci il.-S.111.; Azərbaycan-Türkiyə 
sənədlərinin imzalanmasi mərasimindən sonra Türkiyənin Baş 
naziri Məsud Yılmazla birgə mətbuat konfransinda bəyanat, 14 
aprel 1996-ci il.-S.112.; Türkiyə Respublikasının Baş naziri 
Məsud Yılmazla Azərbaycan ictimaiyyəti nümayəndələrinin 
görüşündə nitq, 14 aprel 1996-ci il.-S.116.; Türkiyə 
respublikasinin Baş naziri Məsud Yılmazin  şərəfinə  rəsmi 
ziyafətdə nitq, 14 aprel 1996-ci il.-S.125.; Türkiyə 
respublikasinin Baş naziri Məsud Yilmaza, M.Ə.Rəsulzadə 
adına ADU-nun Fəxri doktoru diplomunun təqdim edilməsi 
mərasimində  çıxış, 15 aprel 1996-ci il.-S.127.; Türkiyə 
respublikasinin Baş naziri Məsud Yılmazla Sabunçu 
rayonundakı 6 sayli texniki peşə  məktəbinin yataqxanasında 
yaşayan Füzuli, Cəbrayil, Zəngilan qaçqınlarının görüşündə 
çıxış, 15 aprel 1996-ci il.-S.131.; 
9.Əliyеv H. Müstəqilliyimiz  əbədilir: 22 kitabda.-. B., 
Azərnəşr, 1998.-7-ci kitab.520 səh.  
Kitabın  içindəkindən : Türkiyə Respublikasinin Baş naziri 
zati-aliləri Nəcməddin Ərbakan cənablarina , 9 iyul 1996-ci il.-
S.78.; Türkdilli dövlət başçilarının  ıv forumunda nitq ,21 
oktyabr 1996-ci il .-S.431.; Türkdilli dövlət başçılarının birgə 
mətbuat konfransinda jurnalistlərin suallarına cavab, 21 
 
oktyabr 1996-cı il.-S.436.; Türkiyə respublikasinin ölkəmizdə 
yeni Fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Osman Faruq Loğoğlunun 
etimadnaməsinin təqdimatında çıxış, 24 oktyabr 1996-ci il.-
S.453. 
10. Əliyеv H. Müstəqilliyimiz  əbədilir: 22 kitabda.-. B., 
Azərnəşr, 1998.-8-ci kitab.488 səh 
 Kitabın  içindəkindən: Türk dünyası yazıçılarının  ııı 
qurultayında nitq, noyabr 1996-cı il.-S.5.; Türksoy beynəlxalq 

 
8
təşkilatinin Bakida keçirilən VIII toplantisinda nitq ,6 noyabr 
1996-ci il.-S.13.; Türkiyə TQRT telekanalının "Üz-üzə" 
proqramina müsahibə, 13 noyabr 1996-ci il.-S.36.; Türkiyə 
jurnalistinə müsahibə, 3 dekabr 1996-ci il .-S.108.; Azərbaycan 
- Türkiyə müştərək müəssisəsinin Çay-paketləmə fabrikinin 
açılışı mərasimində çıxış,  28 dekabr 1996-ci il.-S.202.; 
11. Abdullayev, M. Azərbaycan-Türkiyə əlaqələri.- B.:  
Mütərcim, 1998.- 112 s. 
12.   Qasımov. M. Azərbaycan – Türkiyə diplomatik  
siyasi münasibətləri: [Aprel 1920-ci il- dekabr 1992-ci il].- 
B.:Mütərcim , 1998.- 118 [2]s. 
 
 

 
9
2000   
 
13. Əliyеv H. Müstəqilliyimiz  əbədilir: 22 kitabda.-. B., 
Azərnəşr, 2000.- 9-cu kitab. 466 səh.  Kitabın  içindəkindən: 
Türkiyə respublikasinin prezidenti zati-aliləri Süleyman 
Dəmirəl cənablarina, 5 aprel 1997-ci il.-S.126.; Türkiyə 
Milliyyətçi hərəkat partiyasi sədrinin müavini Toğrul Türkeş 
cənablarina , 5 aprel 1997-ci il.-S.127.; Türk dövlət və 
topluluqlarinin 5-ci dostluq, qardaşliq və  işbirliyi qurultayinin 
iştirakçilarina , 9 aprel 1997-ci il.-S.147.; Türkiyənin taninmiş 
müğənnisi Əbru Gündəşin konsertindən sonra ailəsi ilə birlikdə 
onunla söhbətdən ,13 aprel 1997-ci il.-S.151.; İstanbulda 
keçirilmiş "Qara dəniz regionunda yeni imkanlar" mövzusunda 
biznes konfransinda nitq, 28 aprel 1997-ci il.-S.232.; Türkiyə 
respublikasina rəsmi səfərə yola düşməzdən  əvvəl Binə hava 
limaninda jurnalistlərə  bəyanat, 5 may 1997-ci il.-S.273. 
Qarşilanma mərasimində mətbuat üçün bəyanat, 5may 1997-ci 
il.-S.274.; Azərbaycan respublikası ilə Türkiyə respublikası 
araşinda sənədlərin imzalanmasi mərasimində  mətbuat üçün 
bəyanat, 5 may 1997-ci il.-S.276. Azərbaycan prezidentinə 
Türkiyə cümhuriyyətinin "Dövlət nişanfnin təqdim olunmasi 
mərasimində  çıxış, 5 may 1997-ci il.-S.279-281. Xarici 
ölkələrin iqamətgahlari Ankarada yerləşən, eyni zamanda 
Azərbaycan respublikasinda akkreditə olunmuş  səfirlərilə 
görüsdə  çıxış,5 may 1997-ci il.-S.282.; Türkiyə prezidenti 
Süleyman Dəmirəlin adından Azərbaycan prezidentinin 
şərəfinə təşkil edilmiş rəsmi ziyafətdə nitq, 5 may 1997-ci il.-
S.286.; Türkiyə Böyük Millət Məclisinin üzvləri ilə görüşdə 
çıxış, 6 may 1997-ci il.-S.308.; Türkiyənin taninmiş 
jurnalistlərinə müsahibə, 6 may 1997-ci il.-329-339.; 
Türkiyənin "Samanyolu" televiziyasina müsahibə, 6 may 1997-
ci il.-S.340.; Türkiyənin NTV televiziyasina müsahibə, 6 may 
1997-ci il.-S.343-348.; Azərbaycan prezidentinə "9 Eylül" 
Universitetinin Fəxri doktoru adi verilməsi mərasimində nitq, 7 

 
10
may 1997-ci il.-S.349.; Azərbaycan prezidentinin şərəfinə 
İzmir valisi Kutlu Aktaşin verdiyi ziyafətdə nitq, 7 may 1997-
ci il.-S.359.; İzmirdə "Baki parki"nin açılışı mərasimində nitq, 
7 may 1997-ci il.-S.361.; İstanbulda mətbuat nümayəndələri ilə 
görüşdə  bəyanat, 7 may 1997-ci il.-S.366.; Azərbaycan 
prezidentinə "Fatih" universitetinin fəxri doktoru adi verilməsi 
mərasimində nitq, 8 may 1997-ci il.-S.381.; Turkiyənin "TRT", 
"TQRT", "Samanyolu", "NTV" televiziya kanallarinin 
rəhbərləri ilə görüşdə çıxış, 8 may 1997-ci il.-395.;  Türkiyənin 
iş adamlari ilə görüşdə nitq, 8 may 1997-ci il.-S.405.; 
İstanbulda  İslam konfransi təşkilatinin tarix, kultur, sənət 
mərkəzində  çıxış, 8 may 1997-ci il.-418.; Türkiyədən rəsmi 
səfərdən vətənə qayidarkən İstanbulun Atatürk hava limaninda 
mətbuat konfransinda bəyanat, 8 may 1997-ci il.-S.420.; 
14. Cəfərova, V. Dünya dövlətlərinin siyasi sistemi: 
Türkiyə Respublikası. -B.:Elm, 2000.- 43 [I] s. 
 
 
2002 
15. Əliyеv H. Müstəqilliyimiz əbədidir: 22 kitabda.- B., 
Azərnəşr, 2002.- 10-cu kitab. 472 səh. Kitabın 
içindəkindən: Türkiyə Respublikasının Baş Naziri zati-aliləri 
Məsud Yilmaz cənablarına ,      1 iyul 1997-ci il .-S.234. 
16. İrfan,Ü., Həsənov, Ə. Süleyman Dəmirəl.- B.:  
Az.Ata M, 2002.- 52 [I] s.- (“Türk dünyasının böyük dövlət 
xadimları” seriyası, №2). 
2003 
 
17.  Əliyеv H. Müstəqilliyimiz əbədilir: 22 kitabda.-. B., 
Azərnəşr, 2003.-11-ci kitab.452 s.  
Kitabın içindəkindən: Türkiyənin Daxili İşlər naziri Murad 
Başəsgioğlu ilə görüşdə söhbətdən, 28 iyul 1997 ci il .-S.75.; 
18. Əliyev, H. Atatürk haqqında/ Topl. və tərt. S. Nəzərli.- B.: 
Az. Ata M, 2003.- 78, [2] s. 

 
11
19. Qəzənfəroğlu, F. Bir türkün manfesti : Türklük  
davası, türk dili və türk liderləri ilə bağlı məruzə və məqalələr. 
-B., 2003.- 134, [2] s., portr. 
2004 
 
20. Əliyеv H. Müstəqilliyimiz  əbədilir: 22 kitabda.-. B., 
Azərnəşr ,2004.-12-ci kitab.432 s. Kitabın içindəkindən: 
Türkdilli ölkələrin Milli pediatriya cəmiyyətləri birliyinin 
Fəxri prezidenti professor İhsan Doğramaci ilə görüşdə 
söhbətdən , 21 sentyabr 1997-ci il .-S.164.; Türkiyənin 
Anadolu acansının Roma müxbirinə müsahibə,  25 sentyabr 
1997-ci il .-S.201.; Ttürkiyənin Baş Naziri Məsud Yilmaz ilə 
görüşdə söhbətdən, 11 oktyabr 1997-ci il.-S. 322.; Türkiyə 
Respublikasi Böyük Millət Məclisinin sədri zati-aliləri cənab 
Hikmət Çetinə, 18 oktyabr 1997-ci il.-S.340.; Türkiyə 
Cümhuriyyətinin 74-cü ildönümü münasibətilə rəsmi qəbulda 
nitq, 29 oktyabr 1997-ci il.-S.381.;  
21. Əliyеv H. Müstəqilliyimiz  əbədilir: 22 kitabda.-. B., 
Azərnəşr, 2004.-13-cü kitab.520 s.  Kitabın içindəkindən:  
Türkiyə Respublikasinin prezidenti Süleyman Dəmirəl ilə 
görüşdəki söhbətdən,  8 dekabr l997-ci il.-S. 312.; 
22. Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi.- B.: Az.AtaM, 2004.-
16. [2] s fotoşək.  
23. Cahangirli, C. Azərbaycan- Türkiyə: [Heydər  
Əliyev, Süleyman Dəmirəl,  İhsan Doğramacı haqqında] /Red. 
və məs. filol.e.d.prof. N.Cəfərov.- B.: Çaşıoğlu, 2004.-103s. 
 
2005 
 
24. Əliyеv H. Müstəqilliyimiz  əbədilir: 22 kitabda.-. B., 
Azərnəşr,2005.-14-cü kitab.520 s.  
Kitabın içindəkindən: Türkiyənin Baş Naziri Məsud 
Yılmazla aparılan Azərbaycan-Türkiyə danışıqlarındakı 
çıxışdan28 dekabr 1997-ci il.-S.23.; Türkiyə Respublikasının 

 
12
ölkəmizdəki yeni Fövqəladə və səlahiyyətli səfiri qədri Ecvet 
Tezcanin etimadnaməsinin təqdim olunmasi mərasimində 
çıxış,  9 fevral 1998-ci il.-S.213.;  Türkiyənin   Ədirnə   
şəhərinin   bələdiyyə  başçisi   Həmdi Sədəfçi Və Ədirnənin 
tarixi Kirpinar Ağası Hüseyn Şain ilə görüşdə çıxış, 10 fevral 
l998-ci il .-S.216.;  Türkiyəyə qisamüddətli işgüzar səfərə 
yola düşməzdən  əvvəl Binə hava limaninda jurnalistlərin 
suallarina cavablar, 13 fevral l998-ci il.-S.240.; Türkiyənin 
Atatürk adina hava limaninda rəsmi qarşilanma mərasimində 
Azərbaycan və Türkiyə prezidentlərinin jurnalistlər 
qarşisinda bəyanatla çıxışları, 13 fevral l998-ci  il.-S.243.; 
Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Hikmət Çətin ilə 
görüşdəki söhbətdən, 13 fevral l998 ci il .-S.246.; Türkiyənin 
Baş Naziri Məsud Yilmaz ilə görüşdəki söhbətdən, 13 fevral 
l998-ci il.-S. 249.; Türkiyənin "Nərgiz TV" televiziyasinin 
1997-ci il üçün "Dünyada ilin adami" mükafatinin təqdim 
edilməsi mərasimində nitq, 13 fevral 1998-ci il.-S. 251.; 
Türkiyə Prezidenti Süleyman Dəmirəl ilə təkbətək görüşdəki 
söhbətdən, 14 fevral l998-ci il.-S. Türkiyə Silahli Qüvvələri 
Baş  Qərargahinin rəisi, ordu generali Ismayil Haqqi 
Qaradayiilə görüşdəki söhbətdən, 14 fevral l998-ci il.-S. 259.; 
Türkiyənin Qars şəhər bələdiyyəsinin, Türk Sənayeçiləri və 
iş Adamları Vakfinın (TVCUAB) Azərbaycan 
Respublikasının Prezidentinə 1997-ci ilin insan haqlari və 
"İlin dövlət adamı" mükafatlarının təqdim olunması 
mərasimində çıxış, 14 fevral l998-ci il.-S.261. 
25. Əliyеv H. Müstəqilliyimiz  əbədilir: 22 kitabda.-. B., 
Azərnəşr, 2005.- 15-ci kitab.- 520 s.  Kitabın içindəkindən: 
Türkiyənin iş adamlari ilə görüşdə çıxış, 14 fevral l998-ci il.-
S.267.; Türkiyəyə  işgüzar səfərin yekunlari barədə Türkiyə 
və Azərbaycan prezidentlərinin birgə  mətbuat konfransinda 
bəyanatları, 14 fevral l998-ci il.-S. 276.; Türkiyənin “Nərgiz-
TV” telekanalına canlı yayımla müsahibə, aprel 1998-ci il.-
S.220.; Türkiyə Respublikasina işgüzar səfərə yola 

 
13
düşməzdən  əvvəl Binə hava limaninda jurnalistlərin 
suallarına cavab, 26 aprel 1998-ci  il.-S.232.; Türkiyədə 
Dərinər Su bəndinin –su elektrik stansiyasınintəməlinin 
qoyulmasina həsr edilmiş təntənəli mərasimdə nitq, 26 aprel 
1998-ci il.-S.234.; Türkiyə Respublikasinin Prezidenti 
Süleyman Dəmirəlin Binə hava limaninda qarşilanma 
mərasimində jurnalistlərin suallarina cavab, 10 may 1998- ci  
il.-S.296.; Türkiyə Respublikasının Prezidenti Süleyman 
Dəmirəl ilə  təkbətək görüşdəki söhbətdən, 10  may 1998-ci  
il.-S.300.; Azərbaycan Prezidentinin və Türkiyə 
Cümhuriyyətinin Prezidenti Süleyman Dəmirəlin Azərbaycan 
ictimaiyyəti ilə görüşündə nitq, 10 may 1998-ci  il.-S.304.; 
Dünya  şöhrətli alim, Türkdilli ölkələrin Milli pediatriya 
cəmiyyətləri birliyinin fəxri prezidenti, professor İhsan 
Doğramacı,  həyat yoldaşı Ayser xanım, oğlu Əli bəy və Qazi 
Universitetinin rektoru Ənvər Həsənoğlu ilə görüş də söhbət, 
12 may 1998-ci il.-S.310.; Türkiyə Respublikasinin 
Prezidenti Süleyman Dəmirəl ilə görüşdəki söhbətdən, 5 iyun 
1998-ci il.-S. 442.; 
26. Əliyеv H. Müstəqilliyimiz əbədilir: 22 kitabda.-. B., 
Azərnəşr, 2005.-16-cı kitab.552 səh.  
Kitabın içindəkindən: Türkiyə Cümhuriyyətinin Prezidenti 
Süleyman Dəmirəl ilə görüşdəki söhbətdən, 9 iyun 1998-ci il.-
S.29.; Türkiyə Respublikasinin Prezidenti, zati-aliləri cənab 
Süleyman Dəmirələ, 28 iyun 1998-ci il.-S.132.; Izmir 
Karşiyaka bələdiyyəsinin sədri cənab Kamal Baysaka,18 iyul 
1998-ci il.-274.; 
27. Heydər  Əliyev və  Şərq:  Dərslik: 6- cilddə.- Türkiyə: 
Birinci kitab /Q.Allahverdiyev və V.Sultanzadənin müəllifliyi 
və tərbiyəçiliyi ilə.- B.: Çaşıoğlu, 2005.- 542 s. 
28. Həsənov, H. Türkiyənin Azərbaycanın  
müstəqilliyini tanıması tarixindən .-B.:Mətbuat xəbərləri, 
2005.- 71 [I] s. şək. 
29. Ruinət, S. Azərbaycan türk dövlətləri ilə siyasi  

 
14
əlaqələr sistemində :[XX əsrin 90-cı illəri].- B.: Adiloğlu, 
2005.- 211 s. 
 
 

 
15
2006 
 
30. Əliyеv H. Müstəqilliyimiz  əbədilir: 22 kitabda.-. B., 
Azərnəşr, 2006.-17-ci kitab.528səh. Kitabın içindəkindən 
:Türkiyədə layiq görüldüyü “Dədə qorqud”, “İnsan haqları” 
mükafatlarının, “İpək yolu” Vaqfinin fəxri üzvü diplomunun və 
mükafatinin təqdimetmə mərasimində çıxış, 5 sentyabr 1998-ci 
il .-S.242.; Türkiyənin “Nərgiz TV” kanalının Bakı 
studiyasının açılışı mərasimində nitq, 29 sentyabr 1998-ci il .-
S.380.;  “Nərgiz TV”yə müsahibə 29 sentyabr 1998-ci il.-
S.384. 
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə