AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ baki döVLƏt universiteti FƏnn sillabusuYüklə 98,85 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix28.04.2017
ölçüsü98,85 Kb.
#15876

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ 

 

FƏNN SİLLABUSU 

                                                            

                                                               

                                                               Təsdiq edirəm :     prof. S.R.Haciyeva 

                                                                                                    (kafedra müdiri) 

                                                               

                                                              İmza:      __________ 

 

                                                  Tarix:    15  sentyabr  2015 -ci il 

 

Kafedra: __________Еколожи кимйа_____________  

Fakültə: __________Еколоэийа вя торпагшцнаслыг______ 

 

 I.

 

Fənn haqqında məlumat 

Fənnin adı:_________________Kimyəvi tullantıların biosferə təsiri____________________ 

Tədris yükü (saat) cəmi:__45____ mühazirə_30______seminar___15___ praktik (laboratoriya)_ 

 

Tədris ili _____2015/2016__________ Semestr___II_______ Bölmə _____азярбайъан__ Kredit sayı (hər 30 saata 1 kredit) _______________ 

 

II. 

 Müəllim haqqında məlumat:_____Rəfiyeva Hicran Lətif  гызы,  кимйа  üzrə  fəlsəfə 

doktoru  

                                            (Soyadı, adı, atasının adı, elmi adı və dərəcəsi) 

Məsləhət günləri və saatları: ____________________________________ 

 

E-mail ünvanı: ________________hicran_chem@mail.ru________________________  

İş telefonu:_______0124337311_____________________________________________  

 

 

 

 

III. 

Tələb olunan dərsliklər və dərs vəsaitləri: 

Əsas: 

1. Бокрис Дж.О.М. Химия окружающей среды. М. Химия 1982, 672с. 

2.  Михеев А.В., Галушин В.М., Гладков Н.А., Иноземцев А.А., Константинов В.М. 

Охрана природы. М.Просвещение, 1987, 256с 

3. Ətraf mühiti mühafizə və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə (dərs vəsaiti, elmi redaktoru 

prof. Ş.Göyçaylı). Hərbi nəşiyyat. Bakı-1996, 240s. 

4. Очкин А.В., Фадеев Г.Н. Химия защищает природу. М., Просвещение, 1984 

5. Ягодин Г.А. Химия и химическая технология в решении глобальных проблем. М., 

Химия , 1988 

6. Бесчастнов М.В., Соколов В.М., Предупреждение аварий в химических 

производствах. М., 1979, 392 с. 

7. Химмельблау Д. Обнаружение и диагностика неполадок в химических и нефте-

химических процессов, 1983 

8.Ю.А.Израель Экология и контроль состояния природной среды 

 

Fənnin təsviri və məqsədi:

   Sənayenin təbiətə mənfi təsiri sənaye tullantılarının 

biosferə buraxılması və təbii resurslara vurulan ziyanla ölçülür.Sənaye tullantıları 

və onların istifadəsi böyük miqdarda ətraf mühitin bioloji çirklənməsinə və təbii 

resursların çox az istifadəsinə gətirib çıxarır.Azərbaycanda isə istehsal prosesində 

40 % zərərli sənaye tullantısı əmələ gəlir.Tullantıların əsas mənbəyi kimi 

mədənçıxarma ,kimyəvi,metallurgiya,yanacaq-energetika sahələrini göstərmək olar 

 

İstifadə edilməsinə görə tullantılar yenidən istifadə edilə bilən (utilizasiya) və edilə bilməyən növlərə bölünür.Birinci üçün işlənmə  texnologiyası mövcuddur 

və bu texnologiya ilə yenidən təsərrüfata qaytarılır,ikinci növ üçün isə hələlik belə 

texnologiya mövcud deyildir. 

 

 IV.

 

İstifadə edilməsinə görə tullantılar yenidən istifadə edilə bilən (utilizasiya) 

və edilə bilməyən növlərə bölünür.Birinci üçün işlənmə  texnologiyası mövcuddur 

və bu texnologiya ilə yenidən təsərrüfata qaytarılır,ikinci növ üçün isə hələlik belə 

texnologiya mövcud deyildir.

 

 

  

 

(Fənn haqqında qısa məlumat, onunla şərtləşən fənlər (bilavasitə bağlı olan/uyğun gələn), fənnin tədrisinin məqsədləri. Bu fənni öyrənməklə tələbələrin nəyi biləcəkləri, nəyə nail olacaqları və 

hansı vərdişlərə yiyələnəcəkləri qeyd edilir) Kursun qısa təsviri

:

 

Tullantılar insan fəaliyyəti zamanı  məişətdə, nəqliyyatda, sənayedə  əmələ  gəlir, öz əmələ  gəldikləri yerlərdə bilavasitə istifadə edilmir və 

real, potensial şəkildə   digər istehsal sahələrində xammal kimi istifadə olunurlar. 

Sənaye tullantıları  əsasən məhsulalrın hazırlanması zamanı  sərf olunan 

 

materialların,     xammalların,  yarımfabrikatların,    həmçinin tam və ya qismən şəkildə vacib fiziki xassələrini itirmiş qalıqları hesab edilir. Zəngin yataqlardan 

çıxarılan xammalın  fiziki –kimyəvi işlənməsi  nəticəsində əmələ gələn məhsulalrı 

sənaye tullantısı hesab etmək olar.Sərf olunmuş tullantılar sonrakı istifadə üçün –

məişət əşyaları,cihaz kimi –yararsız olur.

 

Kursun məqsədi:___

    


Kursun 

məqsədi əvvəllər mövcud olan və daha prespektivli 

utilizasiya yollarını və sənaye tullantılarının işlənməsini nəzərdən keçirməkdən 

ibarətdir.İş prosesində qlobal  məqsədə çatmaq üçün lokal məsələləri ilk öncə  həll 

etmək lazımdır.Birincisi,sənaye tullantıları haqqında məlumat vermək və  onları 

müxtəlif kriteriyalar üzrə: kimyəvi təbiətinə görə,əmələ gəlmənin texnoloji 

əlamətlərinə görə,sonradan yenidən işlənmənin  mümkünlüyünə ,istifadə 

edilməsinə  və ziyanlılığına görə siniflərə bölmək  lazımdır.İkincisi, utilizasiya 

yollarını və lazım gələrsə onların basdırılması şərtlərini xarakterizə etmək 

,üçüncüsü isə sənaye tullantılarının kompleks şəkildə  sənayedə  olduğu 

kimi,metallurgiya sahəsində,yanacaq-energetika  və kimya komplekslərində tam 

olaraq istifadəsi imkanlarına baxmaq lazımdır

 

Hal-hazırda sənayenin geniş inkişaf etdiyi bir dövrdə ekologiya ,xüsusən də tulantıların yenidən istifadəsi(utilizasiya) 

və təmizlənməsi problemi ön plana keçir.Sənaye tullantılarıın bir növü –

istehsalatda ayrılan qazlardır.

 

_____________________________________________________________________________  

V.

 

Fənnin təqvim planı: 

Həftələr Mövzunun 

adı və qısa icmalı Mühazirə 

Məşğələ Saat Tarix  

Mövzu № 1Ətraf mühitin kimyəvi 

tullantılarla kimyəvi çirklənməsi

Qısa icmalı: Azərbaycan dünyada 

2 2 

 

 


 

çox böyük sənaye potensialına malikdir,baxmayaraq ki,Sovet 

İttifaqı dağıldıqdan sonra 

tam olaraq sənaye sistemi 

qaydaya salınmamışdır.Buna 

baxmayaraq Azərbaycanın

sənayesi stabil və 

məqsədyönlü 

inkişaf 


etməkdədir.Bununla yanaşı 

texnoloji proseslərin olduğu 

bir halda sənayenin və  sənaye 

tullantılarının  ətraf mühitə 

vurduğu mənfi təsirlərdən 

qaçmaq qeyri-mümkündür

.

  

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və lazımi səhifələr göstərilməklə): 

1.Майстренко 

В.Н., 

Хамитов 


Р.З. 

Будников  Г.К.  Эколого-аналитический 

контроль суперэкотоксикантов 

2.Ю.А.Израель  Экология  и  контроль 

состояния природной среды 

 

 

Mövzu №2.   Sənaye tullantılarının 

siniflərə bölünməsi. Tullantıların 

növləri 

Qısa icmalı:  S

ənaye tullantıları kimyəvi 

tərkibcə müxtəlif,çoxkomponentli 

qarışıqlar yığımından ibarət 

olub,müxtəlif fiziki-kimyəvi ─ zərərli, 

kimyəvi, bioloji, korroziya, yanıcı  və 

oartlayıcı xassələrə 

malikdir.Tullantıları kimyəvi təbiətinə 

görə,əmələgəlməsinə görə,yenidən   

 

 

 

işlənməsi və istifadəsinə görə siniflərə bölürlər.Bizim ölkəmizdə yenidən 

istifadəsi və 

məhv edilməsi 

baxımından zərərli maddələri 4 sinif 

təhlükə ilə xarakterizə edirlər

.

 Təsirsiz sənaye tulantıları  əsasən bərk məişət 

tullantılarının sahəsində yenidən 

istifadə üçün hazırlanır.Kimyəvi 

dayanıqlığına görə tullantılar : 

partlayış 

təhlükəsi olan,öz-özünə 

yanan,zəhərli qazların ayrılması    ilə 

parçalanan tullantılardır.

  

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və lazımi səhifələr göstərilməklə): 

1.  Ю.А.Израель  Экология  и  контроль 

состояния природной среды 

2. Ю.В.Новиков «Экология,  окружающая 

среда и человек» 

  

Həftələr Mövzunun adı və qısa icmalı Mühazirə 

Məşğələ Saat Tarix  

Mövzu  №  3.  Sənaye tullantılarının 

saxlanılması metodları. 

Qısa icmalı: 

Şərti olaraq sənaye 

tullantıları    təsirsiz və  zərərli 

olur.Təsirsiz sənaye tulantıları  əsasən 

bərk məişət tullantılarının sahəsində 

yenidən istifadə üçün 

hazırlanır.Onlara oduncaq,şlak və kül 

tullantıları, plastmas , tekstil və 

s.tullantılar aiddir.Zəhərli tullantılara 2 2 

 

 

 

fizioloji aktiv maddələr aiddir. Onlar texnoloji istehsal dövründə alınır və 

heyvan və insan orqanizminə    zərərli 

təsir göstərirlər.

  

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və lazımi səhifələr göstərilməklə): 

1.Майстренко 

В.Н., 

Хамитов 


Р.З. 

Будников  Г.К.  Эколого-аналитический 

контроль суперэкотоксикантов 

2.Ю.А.Израель  Экология  и  контроль 

состояния природной среды 

3. 4.Ю.А.Иванов  Экология  и  контроль 

состояния окружающей среды 

 

 Mövzu  №4

 

Mühitin çirklənməsi və insanların sağlamlığı

.

  Qısa icmalı: 

Ümumilikdə  

insaların sağlamlığının göstəricisi 

kimi, uşaqların xəstəliyi və ümumi 

xəstəlik, ümumi ölüm və uşaq ölümü, 

bütün səbəblərdən baş verən ilkin 

şikəstlik, iş  və  əmək itgilərinin 

sayının artması  və s. göstərmək olar. 

Ümumi xəstələnməyə infeksion-

oynaq xəstəlikləri, ürək-əzələ 

xəstəlikləri, bədxassəli 

şişlər, 


repraduktiv pozuntular və s aiddir. 

Ümumi sağlamlığın inteqral 

göstəricisi kimi orta yaşama dövrü 

qəbul olunur.  

  

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və lazımi səhifələr göstərilməklə): 

1.  Ю.А.Израель  Экология  и  контроль 2 2 

 

 

 

 

состояния природной среды 2. Ю.В.Новиков «Экология,  окружающая 

среда и человек» 

3.А.П.Писарев 

Региональный 

и 

локальные виды мониторинга 4.Я.Т.Павлов  Основы  национального 

мониторинга  

 

Mövzu №5    Kimyəvi Təhlükəsizlik

. 

Qısa icmal

ı: 


Ölkələrdə ekoloji 

məsələlər o qədər çoxdur ki, onlara 

dəfələrlə qayıdılacaq. Lakin bir 

problem var ki, haqsız olaraq arxa 

plana keçib.Bu problem kimyəvi 

tullantılar və 

təhlükəsizlik ilə 

bağlıdır.Onlar böyük əhəmiyyətə 

malikdir.  

1.В.К.Донченко  «Экологический  монито 

ринг и экологическая политика»  

2.Ю.А.Израель  Экология  и  контроль 

состояния природной среды 

3.Ю.С.Другов  А.А.Родин  Мониторинг 

природной среды 

4. Ю.В.Новиков «Экология,  окружающая 

среда и человек» 

 

 

  

 

 

Mövzu №6. Azərbaycanda tullantı və 

kimyəvi çirklənmənin problemləri

 

                

Qısa icmalı: 

Təhlükəli tullantılarla ətraf 

mühitin çirklənməsi  və  sərhədlər 

arası daşınmasına nəzarət üzrə Bazel 

2 2 

 

 


 

Konvensiyası(2001)Davamlı üzvi çirkləndiricilər haqda Stokholm 

Konversiyası (2003) 2004 -cü ilədək 

kimyəvi təhlükəsizlik sahəsində 

kifayət qədər sistemli potensial 

mövcud idi,lakin civə ilə bağlı sahədə 

real işlər görülürdü.NQC -nın bu 

proseslərdə  iştirakı kifayət qədər 

deyildi.Dünya bankının maliyyə 

dəstəyi ilə civə  tərkibli tullantılar 

üçün xüsusi sahə tikildi.

Oxu materialları 

(kitabın adı, müəlliflər və lazımi səhifələr 

göstərilməklə): 

1.Ю.А.Израель  Экология  и  контроль 

состояния природной среды

 

  

Mövzu  №7.

 

Sənaye tullantıları  və onun emalı 

 Qısa icmalı Ümumiyyətlə, insanın məişətdə, 

nəqliyyatda, sənayedə fəaliyyəti nəticəsində 

əmələ gələn məhsullar tullantı hesab 

olunur.İstehsal tullantıları kimi material, 

xammal, yarımfabrikatlar qalığı, yəni 

məhsul hazırlanması prosesində əmələ gələn 

və özünün faydalı fiziki xüsusiyyətlərini 

tamamilə və ya tədricən itirmiş qalıqlar 

hesab olunur.İstehsal tullantıları kimi o 

məhsullar hesab olunur ki, xammalın fiziki-

kimyəvi emalı nəticəsində əmələ gəlsin

 

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və lazımi səhifələr göstərilməklə): 

1.  Ю.А.Израель  Экология  и  контроль 

состояния природной среды 

2. Ю.В.Новиков «Экология,  окружающая 

среда и человек» 

2 2 

 

 


 

3.Р.Л.Досугов  Импактный  мониторинг окружающей среды  

4.П.П.Полухов Экомониторинг городов  

Mövzu  №8. Dioksinlər-biosferin təhlükəli 

çirkləndiriciləri. 

Qısa icmalı: Dioksinlər və dioksin  tipli 

birləşmələr –qlobal superekotoksikantlar 

 

olmaqla guclu mutagen,b   imunodepresant, konserogen, teratogen, embriotoksiki 

təsirlərə malikdirlər.                        Dioksinlər-

kimyəvi, selluloza-kağız istehsalı, 

metallurgiya, elektrotexnika və digər 

sahələrdə alınan aralıq birləşmələrdir. Onlar 

həmdə  şəhər və  sənaye  tullantılarının,Pb 

qatışığı olan benzinin yanması zamanı da 

alınır.


 

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və 

lazımi səhifələr göstərilməklə): 

1.Майстренко 

В.Н., 

Хамитов 


Р.З. 

Будников  Г.К.  Эколого-аналитический 

контроль суперэкотоксикантов 

2.Ю.А.Израель Экология и контроль 

состояния природной среды  

2 2 

 

 

 

Mövzu  №9.  DİOKSİNLƏR –BİOSFERİN 

TƏHLÜKƏLİ ÇİRKLƏNDİRİCİLƏRİ

Qısa icmalı:      Dioksinlər və dioksin tipli 

birləşmələr-qlobal superokotoksikantlar 

olmaqla, güclü mutagen, imunodepresant, 

kansorogen,teratogen,embriotoksiki təsirlərə 

malikdirlər. Dioksinlər-kimyəvi,sellüloza-

kağız istehsalı, 

metallurgiya,elektrotexnika,parça və digər 

sahələrdə alınan aralıq birləşmələrdir. Onlar 

həm də  şəhər və  sənaye tullantılarının Pb 

qatışığı olan benzinin yanması zamanı da 

alınır. 

 

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və 2 2 

 

 

10 

 

lazımi səhifələr göstərilməklə): 1.Ю.С.Другов 

Дистанционные 

виды 

мониторинга 2.М.И.Иванов 

Контактные 

виды 

мониторинга 3.А.П.Писарев 

Региональный 

и 

локальные виды мониторинга 4.  Ю.В.Новиков  «Экология,  окружающая 

среда и человек»

 

 

Mövzu  №10. Kimyəvi tullantıların və 

kimyəvi silahların zərərsizləşdirilməsi 

metodları. 

Qısa icmalı:

 

Üzvi qalıqları 

zərərsizləşdirdikdə bir sıra çətinliklər 

əmələ gəlir.Bunlar arasında yüksək 

kimyəvi dözümlülük, üzvi maddələrin 

toksikliyi, korroziyaya davamlı 

materialların çatişmamazlığı,üzvi 

qalıqların zərərsizləşdirilməsi üçün lazım 

olan avadanlıqların quraşdırılmasını 

misal göstərmək olar.Zərərsizləşdirmək 

üçün aşağıdakı metodlardann istifadə 

olunur. 


 

Oxu materialları (kitabın adı, 

müəlliflər və lazımi səhifələr 

göstərilməklə): 

1.Ю.С.Другов 

Дистанционные 

виды мониторинга 

 

2 2  

 

 

Mövzu 


№11. TƏBİİ SULARIN 

ÇİRKLƏNDİRİCİLƏRİ 

Qısa icmalı

:

 Təbii sularda ağır metalların təyini  və onların 

2 2 

 

 

11 

 

mütəhərrikliyi vacib  əhəmiyyət kəsb edir.Su hövzələri üçün əsas təhlükəli 

olan neft 

məhsulları,pestisidlər,torpaqdan 

desorbsiya hesabına suya  axınla 

axıdılan  yad cismlər, məişət və 

müxtəlif sənayelərin çirkab  sularının  

tərkibində olan fenollardır. 

Oxu materialları (kitabın adı, 

müəlliflər və lazımi səhifələr 

göstərilməklə): 

1.М.И.Иванов  Контактные  виды 

мониторинга 

2. 

Ю.В.Новиков «Экология,  

окружающая среда и человек» 

 

 

 Mövzu  №12. 

Qida sənayesində tullantı 

sularının ekolojı təhlükəsi 

Qısa icmalı

:

 Tullantı sularının təbii sulara,insan sağlamlığına, su 

hövzələrində bitki və heyvanlar 

aləminə  təsirinin qiymətləndirilməsi. 

Təbii suların qorunması        sahəsində 

hüquqi  əsaslar və  təbii qoruma 

qanunvericiliyi metodunun təminini 

əks etdirmək.Su  hövzələrinə    zərərli  

tullantıların izn  verilən   həddini  

hesablamaq 

Oxu materialları (kitabın adı, 

müəlliflər və lazımi səhifələr 

göstərilməklə): 

1.Я.Т.Павлов 

Основы 


2 2 

 

 

12 

 

национального мониторинга 2. 

Ю.В.Новиков 

«Экология,  

окружающая среда и человек»

 

 

Mövzu 


№13. 

Сянайе 


мцяссисяляринин  тулланты    су  ларынын 

тямизлянмяси  методлары  

Qısa icmalı: 

Тулланты  суларынын 

тямизлянмяси  ямялиййатлары    ян  чох 

ашаьыдакы  ардыъыллыгларла  апарылыр. 

Механики,  физ-кимйяви,  кимйяви  вя 

биоложи  тямизлямя.  Мялумдур  ки, 

мцяссисялярин  тулланты  сулары  ятраф 

мцщити чиркляндирир.  Она эюря дя бу 

чирклянмялярин  юйрянилмяси  еколожи 

вязиййяти 

гиймятляндирмяйя 

вя 


щямин  еколожи  системин    инсанларын 

саьламлыьы 

цчцн 

ня 


дяряъядя 

тящлцкяли 

олдуьуну 

мцяййянляшдирмяйя имкан верир. 

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və 

lazımi səhifələr göstərilməklə): 

1.А.П.Писарев 

Региональный 

и 

локальные виды мониторинга 2. Ю.В.Новиков «Экология,  окружающая 

среда и человек»  

 

2 2 

 

 

 

Mövzu  №

14.

 

Biosferə ekstremal təsirlər

  

2  

 

13 

 

Qısa icmalı:

 

Ətraf mühitə dağıdıcı ekstremal təsirlər antropogen(müharibələr,fəlakətlər və 

s.)   və  təbii (təbiət hadisələri,məs;zəlzələ) 

xarakterli olur.Antropogen və təbii təsirlər 

nəticəsində  ətraf mühitdə mənfi 

dəyişikliklər baş verən ,insan sağlamlığı 

üçün təhlükə doğuran ,təbii, ekoloji 

sistemlərə,bitki və heyvanların genetik 

fonduna əks təsir göstərən ərazilər  

fövqaladə ekoloji durum zonası adlandırılır 

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və 

lazımi səhifələr göstərilməklə): 

1. Ю.В.Новиков «Экология,  окружающая 

среда и человек» 

2.Я.Т.Павлов  Основы  национального 

мониторинга 

 

 Mövzu  №

15.

 

Səhiyyə tullantılarının qruplara ayrılması.Tullantıların idarə 

olunmasının strateji istiqamətləriQısa icmalı:

  Patogen  mikrofloraya 

məxsus  olan  tibbi  tullantılar  yüksək 

polimorfluluğu, müxtəlif  morfoloji 

tərkibləri   ilə   fərqlənirlər. Tibbi  

tullantıların   potensial  təhlükəlilik 

dərəcəsinə  görə tullantıların  daşınması və  

zərərsizləşdirilməsi  ilə  məşgul  olan  klinik  

və  xidməti personallar əsasən  iki istiqamət  

üzrə  kateqoriyalara  ayrılır:

 

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və lazımi səhifələr göstərilməklə): 

1.Майстренко 

В.Н., 

Хамитов 


Р.З. 

Будников  Г.К.  Эколого-аналитический 

контроль суперэкотоксикантов 

2.Ю.А.Израель Экология и контроль 

состояния природной среды 

 

2 2  

 

14 

 

    

 

VI.

 

İmtahanın keçirilməsi forması -yazılı, şifahi, dialoq və ya test. 

VII.

 

Semestr ərzində qiymətləndirmə və bal bölgüsü: 

           Balların maksimum miqdarı – 100 bal. A) 

Semestr ərzində toplanan maksimum bal – 50 (imtahana keçid bal – 25) 

Dərsə davamiyyətə görə 10 

bal 

Mühazirə mətnlərinin tərtibatına görə 5 bal 

Tələbələrin sərbəst işinə (referat, prezentasiya, tədqiqat işi və s.) görə  

Qeyd: Plagiat halları qəti qadağandır! Sərbəst işlə əlaqədar bütün tapşırıqların 

qısa təsviri, təqdim olunma şərtləri, vaxtı  və qiymətləndirmə üsulu dəqiq 

göstərilir. 

5 bal 


Seminar (məşğələ) və ya laboratoriya dərslərinin nəticələrinə görə (eyni 

fəndən həm seminar (məşğələ), həm də laboratoriya dərsləri nəzərdə 

tutulduğu halda onların hər birinə 10 bal ayrılır). 

20 bal 


Kurs işinin hazırlanmasına və müdafiəsinə görə (fənn üzrə kurs işi (layihəsi) 

nəzərdə tutulmayıbsa, ona ayrılan 10 bal seminar (məşğələ) və ya laboratoriya 

dərslərinə əlavə olunur).   

10 bal 


 

B) 

Semestr imtahanı  nəticəsinə görə - maksimum 50 bal 

Hər biletdə – 5 sual, hər suala – 10 bal verilir 

Qeyd: Tələbənin imtahandan topladığı balın miqdarı 25-dən az olmamalıdır. 

C) 

Semestr nəticəsinə görə qiymətləndirmə (imtahan və imtahana qədər toplanan ballar 

əsasında): 

91 – 100 bal 

əla A 

81 – 90 bal 

çox yaxşı B 

71 – 80 bal 

yaxşı C 

61 – 70 bal 

kafi 51 – 60 bal 

qənaətbəxş  51 baldan aşağı qeyri-kafi 

  

 

 

 

Müəllim:_________  Rəfiyeva Hicran Lətif гызы               

 

İmza: ____________________ 


15 

 

  

 

 

 

Yüklə 98,85 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin