AZƏrbaycan respublikasinin məDƏNİYYƏt və turizm naziRLİYİ M. F. Axundov аdına azərbaycan miLLİ KİtabxanasiYüklə 2,67 Mb.
səhifə12/24
tarix30.11.2016
ölçüsü2,67 Mb.
#531
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   24

Qasımov Q. Arşın mal alan”ın rеvolyusiyası //Qobustan.- 1984.- № 2.- S. 6-8.

 • Qasımov Q. “Şеyx Sənan”: Opеra sənətimizin tarixindən //Еlm və həyat.- 1984.- № 4.- S. 30.

 • Qasımov Q. Yeni səhnə janrı uğrunda: [Ü.Hacıbəyovun 100 illik yubileyi münasibətilə] //Elm və həyat.- 1984.- № 7.- S.22-23.

 • Qasımova A. Musiqi sərvətimizə qayğı: [Ü.Hacıbəyov xalq musiqisi haqqında] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1984.- 16 mart.- S. 8.

 • Quliyev İ. Böyük sənətkarın dilçilik görüşləri: [Ü.Hacıbəyovun anadan olmasının 100 illiyi münasibətilə] //Azərbaycan müəllimi.- 1984.- 28 noyabr.

 • Məmmədəliyev R. Yüksək estetik ideyalar keşi­yində: [Ü. Hacıbəyov - 100] //Mədəni-maarif işi.- 1984.- № 4.- S.8-9.

 • Məmmədova S. Bəstəkarın ev-muzeyində: [Ü.Hacıbəyovun anadan olmasının 100 illiyi münasibətilə] //Sovet kəndi.- 1984.- 9 oktyabr.

 • Mirabbas (Aslanov M.) Ü.Hacıbəyli və İran məşrutə hərəkatı: [İran ədiblərindən Rəhim Rəisniyanın еyni adlı kitabı haqqında] //Azərbaycan müəllimi.- 1984.- 29 fеvral.

 • Namazəliyev Q. Müasirliyə səsləyən sənətkar: [Ü.Hacıbəyovun anadan olmasının 100 illiyi münasibətilə] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1984.- 20 iyul.- S. 5.

 • Namazəliyеv Q. Axtarışlar: Üzеyir Hacıbəyovun anadan olmasının 100 illiyi qarşısında //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1984.- 7 sеntyabr.- S. 5.

 • Opеranın üç Məcnunu: [Məcnun rolunun ifaçıları haqqında] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1984.- 31 avqust.- S. 5.

 • Rzayеv A. Dəyərli töhfə: [«Lеyli və Məcnun» opеrasının partiturasının ilk nəşri haqqında] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1984.- 1 mart.- S. 5

 • Salamzadə S. Üzеyir Hacıbəyovla tanışlığım //Ədə­biyyat və incəsənət.- 1984.- 27 aprеl.- S. 8.

 • Səfərova Z. Yubilеyə töhfə: [Ü.Hacıbəyovun ana­dan olmasının 100 illiyinə gеniş hazırlıq haqqında] //Kom­munist.- 1984.- 27 oktyabr.

 • Talıbzadə Ü. İnqilaba qədərki tənqid ilk Azərbay­can opеrası haqqında. Ü.Hacıbəyovun anadan olmasının 100 illiyi qarşısında //Ulduz.- 1984.- № 11.- S. 46-48.

 • Üzеyir Hacıbəyovun musiqisi səslənir //Kom­mu­nist.- 1984.- 20 sеntyabr; Ədəbiyyat və incəsənət.- 1984.- 21 sеntyabr.- S. 2.


  1985
  Üzeyir Hacıbəyov -100


  1. Abbasov A. Əbədiyyətə qovuşan sənətkar //Kitab­lar aləmində. - 1985.- № 1.- S.13-15.

  2. Abasova E. İstedadın əzəməti //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1985.- 11 sentyabr.- S.7.

  3. Abasova E. Ustad //Kommunist.- 1985.- 4 oktyabr.

  4. Аbаsova Е. Ü.Hacıbəyovun yaradıcılıq yolu: [Ön söz] /Ü.Hacıbəyov: Biblioqrafiya. 2-ci nəşri.- B.: Еlm, 1985.- S. 28-39.

  5. Abdullayev A. Axtarışlar, tapıntılar: Ü.Hacıbəyov – 100 //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1985.- 4 oktyabr.

  6. Abdullayev A. Bəstəkarın elmi yaradıcılığı //Bakı.- 1985.- 16 avqust.

  7. Abdullayev A. Naməlum resenziyalar: [Üzeyir Hacıbəyovun opera tamaşalarına yazılan resenziyalar haqqında] //Azərbaycan müəllimi.- 1985.- 25, 27 sentyabr.

  8. Abdullayev K. Bəstəkarın zəngin aləmi: [Ü.Hacıbəyovun anadan olmasının 100 illiyi münasibətilə T.Nə­ri­man­bəyovun yaratdığı “Üzeyir dünyası” tablosu haqqında] //Bakı.-1985.- 17 aprel.

  9. Abdullayev K. Böyük bəstəkar haqqında monoloq: [Bəstəkar Cövdət Hacıyevin Ü.Hacıbəyova həsr etdiyi “Böyük sənətkar haqqında monoloq” və İsmayıl Hacıbəylinin “Odlar yurdu” simfoniyası haqqında] //Kommunist.- 1985.- 2 avqust; Bakı.- 1985.- 2 avqust.

  10. Abdullayev K. Böyük bəstəkar haqqında monoloq //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1985.- 9 avqust.- S. 1.

  11. Abdullayev K. Böyük bəstəkarın musiqisindən ruhlanmışlar: [Azərbaycan bəstəkarlarının Ü.Hacıbəyov irsi əsasında bəstələdikləri əsərlər haqqında] //Bakı.- 1985.- 10 iyun; Kommunist.- 1985.- 9 iyul.

  12. Abdullayev K. Yaradıcı sənətkar haqqında oda //Bakı.- 1985.- 14 sentyabr.

  13. Abdullayev M. Əsil ziyalı //Kommunist.- 1985.- 4 oktyabr.

  14. Abdullayev M. Görkəmli beynəlmiləlçi sənətkar: [Görkəmli rəssam Mikayıl Abdullayevin Üzeyir Hacıbəyova həsr etdiyi “Xeyir-dua” əsəri haqqında] //Bakı.- 1985.- 12 sen­tyabr.

  15. Abdullayev M. Musiqidən başlanan tanışlıq //Bakı.- 1985.- 3 oktyabr.

  16. Abdullayev N. Dahi bəstəkar, böyük insan //Kənd həyatı.- 1985.- № 8.- S.29 -30 .

  17. Abdullayev N. Sənətin bünövrə daşı //Müxbir.- 1985.-№ 9.- S. 2 -3.

  18. Abdullayev N. Ü.Hacıbəyov və Orta Asiya Respublikalarının musiqi mədəniyyəti //Mədəni-maarif işi.- 1985.- № 3.- S. 8.

  19. Abdullayev N. Üzeyir Hacıbəyov müasir Azər­baycan professional musiqi sənətinin banisidir //Qabaqcıl.- 1985.- 5 okt­­­yabr.

  20. Abdullayeva Z. Üzeyir Hacıbəyov və folklor //Azərbaycan məktəbi.- 1985.- № 11.- S.55-57.

  21. Ağayev Ə. Dahi bəstəkarın müəllimlik fəaliyyəti və pedaqoji görüşləri //Azərbaycan məktəbi.- 1985.- № 3.- S. 38-42.

  22. Ağayev R. O yenə bizimlədir //Bakı.- 1985.- 3 ok­tyabr.

  23. Ağayeva S. Beynəlmiləlçi xadim //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1985.- 18 oktyabr.- S. 5.

  24. Ağayeva S. Xatirələrdə yaşayan sənətkar //Sovet kəndi.- 1985.- 10 sentyabr.

  25. Axundov H. Ü.Hacıbəyovun dünya şöhrəti //Elm.- 1985.- 12 oktyabr.

  26. Axundov M. Yubiley hədiyyəsi //Kommunist.- 1985.- 27 avqust.

  27. Axundova Ş. Unudulmaz xatirə //Azərbaycan qadını.- 1985.- № 9.- S.8-9.

  28. Anar. Gözəlliyə qovuşmaq //Bakı.- 1985.- 10 sen­tyabr.

  29. Anar. Heykəl olmuş insan //Kommunist.- 1985.- 28 sent­yabr.

  30. Arşın mal alan- 40 //Yeni filmlər.- 1985.- № 9.

  31. Arşın mal alan Moskva ekranlarında //Kom­munist.- 1985.- 12 oktyabr.

  32. Arşın mal alan Türkiyə səhnəsində //Qobustan.- 1985.- № 3.- S.20-28.

  33. Aslanov M. Çox istiqamətli, çoxşaxəli yaradıcılıq //Kənd həyatı.- 1985.- № 5.- S.46-47.

  34. Aslanov M. Məktublar, satiralar //Azərbaycan müəllimi.- 1985.- 5 iyun.

  35. Aslanov M. Mübariz jurnalist //Təşviqatçı.- 1985.- № 11.- S.24-28.

  36. Aslanov M. Üzeyir Hacıbəyovun məktubları //Azərbaycan müəllimi.- 1985.- 3 aprel.

  37. Atayev Ə. Zəhmətə bağlı //Azərbaycan müəllimi.- 1985.- 4 oktyabr.

  38. Azəri. Şah Abbas və Xurşudbanu: [Ü.Hacıbəyovun eyni adlı operasının tamaşası haqqında] //Kommunist.- 1923.- 11 dekabr.

  39. Babayev M. Arşınmalçı dünyanı gəzir //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1985.- 6 sentyabr.- S. 5; Yeni filmlər.-1985.- № 12.- S. 7-9.

  40. Babayeva H. Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığında Nizaminin qəzəlləri //Qobustan.- 1985.- № 3.- S. 8-10.

  41. Babayeva İ. Şuşada yubiley tədbirləri //Kom­munist.- 1985.- 29 sentyabr.

  42. Bağırov Ə. Böyük söz ustası: [Ü.Hacıbəyovun dili və üslubu haqqında] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1985.- 4 okt­yabr.- S.6-7.

  43. Bağırov K. Onun həyat və yaradıcılığı hünərdir //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1985.- 11 okt­­­yabr.- S. 2.

  44. Bağırov Z. Bəstəkarın yubileyi şərəfinə: [Azərb. SSR Mədəniyyət naziri Z.Bağırov ilə müsahibə /Müsahibəni apardı: Z.Zahirov] //Kommunist.- 1985.- 25 sentyabr.

  45. Bağırova R. Ürəklərdə yaşayan sənətkar: [Üzeyir Hacıbəyov və aşıq yaradıcılığı] //Azərbaycan qadını.- 1985.- № 7.- S. 8-9.

  46. Bakıxanov T. Maraqlı proqramla //Azər­baycan gəncləri.- 1985.- 14 may.

  47. Barski N., Cəfərov F. Qarabağ üzərində mahnı havalanır: [Üzeyir Hacıbəyovun vətənində şənliklər] //Ba­­kı.- 1985.- 8 oktyabr; Ədəbiyyat və incəsənət.- 1985.- 11 oktyabr.- S. 3; Kommunist.- 1985.- 7 oktyabr.

  48. Bayrama həsr olunur: [“Arşın mal alan” musiqili komediyasının ekrana çıxmasının 40 illiyi münasibətilə keçirilən yığıncaq haqqında] //Bakı.- 1985.- 28 avqust; Ədəbiyyat və incəsənət.- 1985.- 30 avqust.- S.1; Kommunist.- 1985.- 28 avqust.

  49. Bayramov A. Şeir və musiqi: [Səməd Vurğun və Üzeyir Hacıbəyov] //Bakı.- 1985.- 2 oktyabr.

  50. Behbudov R. Qırx ildir ki... //Azərbaycan.- 1985.- № 5.- S. 5-11.

  51. Behbudov R. Onun sənət sehri //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1985.- 4 oktyabr.- S.4.

  52. Bədəlbəyli Ş. Ü.Hacıbəyovun musiqili kome­diyaları //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1985.- 4 oktyabr.- S. 8.

  53. Bədii gecələr: [Üzeyir Hacıbəyovun anadan olmasının 100 illiyi münasibətilə Azərbaycan SSR Mədəniyyət Nazirliyinin təşkil etdiyi bədii gecələr silsiləsi haqqında] //Bakı.- 1985.- 4 oktyabr.

  54. Bədirbəyli L. Qüdrətli sənətkar //Azərbaycan qadını.- 1985.- № 9.-S.8.

  55. Bəktaşi İ. Üzeyir Hacıbəyov və “Molla Nsrəddin” məcmuəsi //Ulduz.-1985.- № 6.- S.12-14.

  56. Bəstəkar canlı xatirələrdə: [M.İbrahimov, R.Xə­lilov, K.Həsənov, B.Mənsurovun xatirələri] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1985.- 21 iyun.- S.6.

  57. Bəstəkarın yubileyi //Azərbaycan gəncləri.- 1985.- 4 avqust; Bakı.- 1985.- 3 avqust.

  58. Bəşirova X. Xalq yaradıcılığına məhəbbətlə //Ədə­­biyyat və incəsənət.- 1985.- 18 oktyabr.- S. 5.

  59. Bizim müasirimiz Üzeyir Hacıbəyov //Kom­mu­nist.- 1985.- 22 dekabr; Bakı.- 1985.- 23 dekabr; Ədəbiyyat və incəsənət.- 1985.- 27 dekabr.- S. 5.

  60. Böyük bəstəkara həsr edilir //Kommunist.- 1985.- 8 avqust.

  61. Böyük bəstəkara və müəllimə məhəbbət... //Kom­munist; Bakı.- 1985.- 20 iyul.

  62. Böyük bəstəkarın 100 illiyi qarşısında: [İncəsənət xadimlərinin Ü.Hacıbəyov haqqında fikirləri] //Qobustan.- 1985.- № 3.- S.13-15.

  63. Böyük bəstəkarın irsi: [Musiqi əsərlərinin aka­dеmik nəşrinin II cildi haqqında] //Kommunist.- 1985.- 19 fеvral.

  64. Böyük müvəffəqiyyət: [Vartaşen rayon mədə­niyyət evinin səhnəsində Üzeyir Hacıbəyovun “O olmasın, bu olsun” operettasının tamaşası haqqında] //Kom­munist.- 1985.- 16 noyabr.

  65. Böyük sənətkar, gözəl insan //Ədəbiyyat və incə­sənət.- 1985.- 11 oktyabr.- S. 5.

  66. Bünyadova A., Əlipənahova M. Sərgi açılmışdır: [M.F.Axundov adına Respublika Dövlət kitabxanasında böyük sənətkara həsr olunmuş sərgi haqqında] //Bakı.- 1985.- 4 ok­tyabr.

  67. Byalik M. Şuşa - Azərbaycan gözəli //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1985.- 11 okt­yabr.

  68. Cahangirov C. Sən həmişə bizimləsən Üzeyir bəy //Kirpi.- 1985.- № 16.- S. 3.

  69. Cavadlı C. Böyük zəhmətin bəhrəsi: [Mir Abbas Aslanovun “Üzeyir Hacıbəyov -jurnalist” adlı yeni kitabı haqqında] //Azərbaycan müəllimi.- 1985.- 16 oktyabr.

  70. Cəfər M. Sevimli Üzeyirimiz //Azərbaycan.- 1985.- № 9.- S. 8-9.

  71. Cəfərov F. Bura Üzeyir kəndidir: [Ü.Hacıbəyovun anadan olduğu kənd haqqında] //Kənd həyatı.- 1985.- № 6.- S. 30-40.

  72. Çıraqlı Baxış: Zirvə yolları: [Ü.Hacıbəyovun xati­rəsinə şeir] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1985.- 29 noyabr.- S. 8.

  73. Dadaşov A. Azərbaycan musiqisinə məhəbbətlə: Xarici səfərdən sonra: Sənət ustalarımızın Fransa, İsveçrə və İtaliyada uğurlu çıxışları //Bakı.- 1985.- 23 mart.

  74. Dadaşov M. Sabahın xeyir, böyük insan!: [Ü.Hacıbəyovun “Arşın mal alan”operettasının kinoya çəkil­məsi tarixi haqqında] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1985.- 25 okt­yabr. - S.5.

  75. Dadaşzadə Z. Gənclərin musiqisi səslənir: [Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının zalında Ü.Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasını bitirmiş gənc bəs­təkarların əsərlərindən ibarət konsert haqqında] //Azər­baycan gəncləri.- 1985.- 2 iyul.

  76. Dahi Azərbaycan bəstəkarı, SSRİ Xalq artisti, iki dəfə SSRİ Dövlət mükafatı laureatı, akademik Üzeyir Hacıbəyovun anadan olmasının 100 illiyi //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1985.- 4 oktyabr.

  77. Dahi bəstəkar //Pioner.- 1985.- № 9.- S. 2.

  78. Dahi bəstəkar, böyük satirik //Kirpi.- 1985.- № 16.- S.2.

  79. Dahi bəstəkarın xatirəsi: [ABŞ-ın Verne şəhəri radiosunda Ü.Hacıbəyova həsr olunmuş veriliş barədə göndərilən məktub haqqında] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1985.- 20 dekabr.- S. 8.

  80. Dahi sənətkara həsr olunmuşdur: [Üzeyir Hacıbəyovun anadan olmasının 100 illiyi münasibətilə “Kuryer Yunesko” jurnalında SSRİ Xalq artisti Müslüm Maqomayevin məqaləsi verilmişdir] //Bakı.- 1985.- 12 dekabr.

  81. Dərin ehtiram: [Naxçıvan Mərkəzi Mədəniyyət parkında Üzeyir Hacıbəyova həsr olunmuş el bayramı haq­qında] //Kommunist.- 1985.- 19 sentyabr.

  82. Dürinq J. Üzeyir musiqisinə məhəbbətlə: [Fransız musiqişünası иlə söhbət /Söhbəti yazdı: A.Dadaşov] //Bakı.- 1985.- 4 oktyabr.

  83. Ekranda və fəhlə sarayında!: [“Arşın mal alan” kinofilmi haqqında] //Kommunist.- 1985.- 19 sentyabr.

  84. Elçin. ...Gözlərinə bir ox olub bataram!” //Ulduz.- 1985.- № 9.- S.12-16.

  85. Elçin. Bu vergi idi... //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1985.- 7 iyun.- S. 5.

  86. Elçin. Nəsildən-nəsilə //Kommunist.- 1985.- 12 okt­­yabr.

  87. Elçin. “Padşahla padşahlıq etmək olar!” //Ədə­biyyat və incəsənət.- 1985.- 27 sentyabr.- S.5.

  88. Elçin. Siz həmişə diri qalacaqsınız”: [Ü.Hacıbəyov haqqında] //Bakı.- 1985.- 3-4 iyun.

  89. Elçin. Vətəndaşlıq //Azərbaycan.- 1985.- № 9.- S.11-23.

  90. Elli M. Sən bir “Sənsiz” oxu!...: [Ü.Hacıbəyova həsr olunmuş şeir] //Qobustan.- 1985.- № 3.- S. 41.

  91. Əbdülsəlimzadə S. Bir tamaşanın tarixçəsi: [C.Cabbarlı adına teatr muzeyində Ü.Hacıbəyovun “Koroğlu” operasına aid olan materiallar haqqında] //Bakı.- 1985.- 31 may.

  92. Əbdürrəhmanov K. Musiqi və heykəltəraşlıq: [Heykəltəraş Fuad Əbdürrəhmanovun yaratdığı Ü.Hacıbəyovun heykəli haqqında] //Bakı.- 1985.- 16 fevral.

  93. Əbdürrəhmanova G. Zirvəyə doğru: [Üzeyir Hacıbəyov Azərbaycan təsviri sənətində] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1985.- 1 mart.- S.5.

  94. Əbədiyyətə qovuşmuşdur: [Bəstəkarın heykəltaraş Əhməd Salikov tərəfindən yaradılmış heykəli haqqında] // Bakı.- 1985.- 7 sentyabr.

  95. Əbədi yaşayan musiqi //Zəfər.- 1985.- 21 fevral.

  96. Əfəndiyev G. Gənc istedadlara baxış: [M.Ma­qo­ma­yev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında Ü.Hacıbəyovun 100 illiyinə həsr olunmuş məktəblilərin müsabiqəsi haqqında] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1985.- 1 may.- S. 5.

  97. Əfəndiyev İ. Parlaq ulduz //Ədəbiyyat və incəsə­nət.- 1985.- 4 oktyabr.- S.4.

  98. Əfəndiyev M. “Koroğlu” M.F.Axundov adına Ope­ra və Balet Teatrının səhnəsində //Qobustan.- 1985.- №3.- S.19.

  99. Əfəndiyeva İ. Dillər əzbəri olan mahnılar //Ədəbiy­yat və incəsənət.- 1985.- 4 oktyabr.- S. 8.

  100. Əhmədov C. Sənət dünyasına açılan ilk pəncərə //Azərbaycan gəncləri.- 1985.- 13 aprel; 3 oktyabr.

  101. Əhmədov H. Ü.Hacıbəyov müəllim və onun hazırlığı haqqında //Azərbaycan məktəbi.- 1985.- № 10.- S. 55-60.

  102. Əkbərov Z. Şeyx Sənan operasının izi ilə //Ədə­biy­yat və incəsənət.- 1985.- 11 oktyabr.- S. 8.

  103. Ələkbərov Ə. Elm nəşriyyatında buraxılacaq: [“Ü.Hacıbəyov haqqında söz” kitabı haqqında] //Kommunist.- 1985.- 4 avqust.

  104. Ələsgərov S. Böyük insan, qayğıkeş müəllim, dahi bəstəkar //Azərbaycan məktəbi.- 1985.- № 5.- S.35-38.

  105. Ələsgərov S. Ölməzlik mücəssəməsi //Azər­baycan gəncləri.- 1985.- 3 oktyabr.

  106. Əliyev A. Görkəmli publisist //Müxbir.- 1985.- № 8.- S.15 -16 .

  107. Əliyev A., Şərifova Ş. Bəstəkara ümumxalq məhəbbəti //Mədəni-maarif işi.- 1985.- № 1.- S.10-11.

  108. Əliyev K. Böyük sənətin hikməti //Sovet kəndi.- 1985.- 28 fevral.

  109. Əliyev K. Muğamlarımızın saflığını gözləyək //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1985.- 15 noyabr.- S.5.

  110. Əliyev K. Şərqin böyük mütəfəkkiri //Bakı.- 1985.- 5 aprel.

  111. Əliyev K. Şərqli mütəfəkkir //Sovet Naxçıvanı.- 1985.- 9 aprel.

  112. Əliyev K. Unudulmaz anların hekayəti //So­vet kəndi.- 1985.- 3 oktyabr.

  113. Əliyev K. Üzeyir Hacıbəyovun dramaturgiyası //Təşviqatçı.- 1985.- №16.- S.25-27.

  114. Əliyev N. Mahnı //Kommunist.- 1985.- 4 okt­yabr.

  115. Əlizadə A. Əbədiyyətə qovuşmuş sənətkar //Azər­baycan. - 1985.- № 9.- S.4-8.

  116. Əlizadə A. Kamil yaradıcılıq məktəbimiz //Ədə­biyyat və incəsənət.- 1985.- 4 oktyabr.- S.4.

  117. Əlizadə A. Üzeyir Hacıbəyov və ana dili //Ədə­biyyat və incəsənət.- 1985.- 11 okt­yabr.- S. 6.

  118. Əlizadə F. Üzeyir Hacıbəyov və Qara Qarayev: //Qobustan.- 1985.- № 3.- S.77-78.

  119. Əsrlər boyu yaşayacaqdır //Ədəbiyyat və incə­sənət.- 1985.- 11 oktyabr.- S.5; Kommunist.- 1985.- 4 oktyabr.

  120. Əzimov Ə. Estetik baxışların kamilliyi zirvəsinə //Azərbaycan müəllimi.- 1985.- 4 oktyabr.

  121. Əzimzadə İ. Xalqın saz və söz bayramı: [Ü.Hacıbəyovun anadan olmasının 100 illik yubileyi ərəfəsində] //Kommunist.- 1985.- 4 oktyabr.

  122. Əzizova V. Maraqlı tədbir //Sovet kəndi.- 1985.- 25 iyun.

  123. Fenniş A. Dostluq duyğuları: [Mərakeşli bəstəkar-musiqişünas, ictimai xadim və həkim Abdu Rəhman Fenniş ilə Ü.Hacıbəyov haqqında müsahibə /Müsahibəni apardı: Ə.Qurbanov] //Azərbaycan gəncləri.- 1985.- 12 oktyabr.

  124. Geniş tədbirlər: [Kirovabadda yubiley tədbirləri haqqında] //Kommunist.- 1985.- 4 sentyabr.

  125. Gəncəli T. Xalqın saz və söz bayramı: [London Universitetində İran və türk filologiya kafedrasının müdiri, filologiya elmləri doktorunun Ü.Hacıbəyovun anadan olmasının 100 illik yubiley mərasimində iştirakı və müxbirlə söhbəti /Söhbəti apardı. Z.Zahirov] //Kommunist.- 1985.- 4 oktyabr.

  126. Görkəmli beynəlmiləlçi sənətkar: [Rəssam Mika­yıl Abdullayevin yubileyi şərəfinə çəkdiyi bəstəkarın tablosu haqqında] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1985.- 20 sentyabr.- S. 1; Kommunist.- 1985.- 11 oktyabr.

  127. Görkəmli şəxsiyyətlər Ü.Hacıbəyov haqqında: [S.Vurğun, Bülbül, F.Əmirov, Q.Qarayev, M.İbrahimov, Y.Məmmədəliyev] //Ulduz.- 1985.- № 9.- 1-11.

  128. Hacıəliyev C., Əliverdibəyov N. Parlaq istedad //Azərbaycan kommunisti.- 1985.- № 7.- S. 91-97.

  129. Hacıyev A. Folklordan gələn xallar //Azərbaycan.- 1985.- № 9.- S. 29-30.

  130. Hacıyev A. Sənətkara ehtiram //Azərbaycan müəllimi.- 1985.- 4 oktyabr.

  131. Haqverdiyeva U. Xatirələr unudulmur //Müxbir.- 1985.- №10.- S. 18-19.

  132. Həbibov N. Boyalarla səslənən musiqi //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1985.- 4 oktyabr.- S. 5.

  133. Həqiqi istedad əbədi yaşayır: [Sovet mədəniyyət xadimləri Sara İşanturayeva (özbək), Andrey Balançivadze (gürcü) Ü.Hacıbəyov haqqında] //Kommunist.-1985.- 27 sent­yabr.

  134. Həmişəyaşar musiqi: [Yubleyə həsr olunmuş təntənəli yığıncaq] //Azərbaycan gəncləri.- 1985.- 6 oktyabr; Bakı.- 1985.-5 oktyabr; Kommunist.- 1985.- 5 oktyabr.

  135. Həsən. “Arşın mal alan”: [Ü.Hacıbəyovun eyni adlı operettasının inşaatçılar klubu səhnəsindəki tamaşası haqqında] //Yeni fikir.- 1926.- 13 aprel.

  136. Həsənli İ. Hikmətli torpağın işığı: [Ü.Hacıbəyov haqqında] //Ulduz.- 1985.- № 9.- S. 26-27.Haqverdiyeva

  137. Həsənov V. Sönməz ulduz //Bakı.- 1985.- 3 ok­tyabr.

  138. Həsənova A. Bizim küçə //Azərbaycan müəllimi.- 1985.- 4 oktyabr.

  139. Həsənova A. Xatirələr //Ulduz.- 1985.- № 9.- S.21-22.

  140. Hüseynov Ə. Məsuliyyət hissi ilə: Ü.Hacıbəyovun anadan olmasının 100 illiyi qarşısında //Bakı.- 1985.- 25 mart.

  141. Hüseynov R. Qoşa qanad: [Üzeyir Hacıbəyov və Bülbül yaradıcılığının qarşılıqlı əlaqəsi] //Qobustan.- 1985.- № 3.- S.66-71.

  142. Hüseynova F. Konsertlər, mühazirələr, tədbirlər: [Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında Ü.Hacıbəyovun 100 illiyi münasibətilə keçirilən konsert haqqında] //Qobustan.-1985.- № 3.- S. 40-41.

  143. Hüseynova S. Dahi bəstəkara həsr edilib: [Nizami adına Azərbaycan ədəbiyyatı muzeyində Ü.Hacıbəyovun 100 illiyi münasibətilə geniş sərgi açılmışdır] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1985.- 25 oktyabr.- S. 1.

  144. Xalıqzadə F. Folklorşünaslığımızın istiqaməti: [Ü.Hacıbəyov və Azər­baycan musiqi folklorşünaslığının və­zi­fə­ləri] // Ədəbiyyat və incəsənət.- 1985.- 30 avqust.- S. 5.

  145. Xalq məhəbbətinin akkordları //Azərbaycan gəncləri.- 1985.- 6 oktyabr; Ədəbiyyat və incəsənət.- 1985.- 11 okt­­­­­­yabr.- S. 3; Kommunist.- 1985.- 5 oktyabr.

  146. Xanlarova Z. Xalqın ürəyindən gələn musiqi //Ulduz.- 1985.- №9.- S.19-20.

  147. Xələfov Ə. Ü.Hacıbəyovun əsərlərində kitab nəşri və mütaliə məsələləri //Kitablar aləmində.-1985.- №2.- S. 20-21.

  148. Xəlilov F. Yazıçı-jurnalist haqqında monoqrafiya //Sovet Naxçıvanı.- 1985.- 20 fevral.

  149. Xəlilov R. Bəstəkar canlı xatirələrdə //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1985.- 21 iyun.

  150. Xəlilov R. Bəstəkarın niyyətləri //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1985.- 4 oktyabr.- S. 5.

  151. Xəlilov R. Muzеy yubilеyə hazırlaşır: Ü.Hacıbəyovun anadan olmasının 100 illiyi qarşısında //Kommunist.- 1985.- 13 fеvral.

  152. Xrennikov T. Sönməz ulduz //Kommunist.- 1985.- 4 okt­yabr.

  153. İbrahimqızı G. Böyük sənətkar haqqında mo­noqrafiya: [R.Qasımovun “Üzeyir Hacıbəyovun kome­di­ya­ları” monoqrafiyası haqqında] //Kitablar aləmində.- 1985.- №2.- S.22-24.

  154. İbrahimov M. Bəstəkar canlı musiqilərdə //Ədə­biyyat və incəsənət.- 1985.- 21 iyun.- S. 8.

  155. Həyatdan səslər /M.İbrahimov. Niyəsiz, necəsiz bir yazısan sən.- B., 1985.- S. 389-401.

  156. İbrahimov M. Onu mən belə tanıyırdım: [Ü.Hacıbəyovun anadan olma­sının 100 illiyi münasibətilə] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1985.- 11 oktyabr.- S. 4.

  157. İbrahimov M. Sehirli sənətkar //Kommunist.- 1985.- 4 oktyabr.

  158. İbrahimov M. Ürəklər nəğməkarı //Bakı.- 1985.- 30 sentyabr.

  159. İbrahimov M. Üzеyir Hacıbəyov sənət və sənətkarlıq haqqında //Azərbaycan.- № 11.- S. 130-140.

  160. İmanov L. “Koroğlu zirvəsi” //Azərbaycan gəncləri.- 1985.- 3 oktyabr.

  161. İmanov L. Həyatın mənası //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1985.- 4 oktyabr.- S. 5.

  162. İnqilab. “... Böyük ümid yolu”: [N.Nərimanov. Ü.Hacıbəyov haqqında] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1985.- 4 okt­­yabr.- S. 7.

  163. İnqilab. Üzeyir Hacıbəyov teatr haqqında //Ədə­biy­yat və incəsənət.- 1985.- 29 noyabr.- S. 5.

  164. İsmayılova F. Məslək dostları //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1985.- 11 oktyabr.- S. 7.

  165. İsmayılzadə İ. Sənətkar işığı //Bakı.- 1985.- 3 oktyabr; Ədəbiyyat və incəsənət.- 1985.- 11 oktyabr.- S. 4.

  166. İsrafilov İ. Bəstəkarın adına layiq: [Ü.Hacıbəyovun yubileyi münasibətilə M.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnsitutunun tədris teatrında keçirilən maraqlı tədbirlər haqqında teatrın bədii rəhbəri İ.İsrafilovla müsahibə /Müsahibəni apardı: İ.Məlikova] //Azərbaycan gəncləri.- 1985.- 3 oktyabr.

  167. Jubanova Q. Musiqi dostluğu möhkəmləndirir: [Sovet mədəniyyət xadimləri Ü.Hacıbəyov haqqında] //Kom­munist.- 1985.- 1oktyabr.

  168. Yüklə 2,67 Mb.

   Dostları ilə paylaş:
 • 1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   24
  Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
  rəhbərliyinə müraciət

  gir | qeydiyyatdan keç
      Ana səhifə


  yükləyin